Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης"

Transcript

1 Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος Αναλσηής Σσζηημάηων Η/Υ Οι Διδικοί ζηην Πληποθοπική

2 Microsoft Windows XP Σα MS Windows XP είλαη έλα Λεηηνπξγηθό ύζηεκα γηα πξνζσπηθνύο Η/Τ. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη είλαη: Να παξέρεη έλα Γξαθηθό Πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ηνλ Η/Τ (GUI Graphical User Interface). Να κπνξεί δειαδή ν ρξήζηεο λα ρεηξίδεηαη εύθνια ηα κέξε πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ Η/Τ (θιεξόο Γίζθνο, Μνλάδεο CD θαη DVD, Δθηππσηέο θιπ). Να επηηξέπεη θαη ηαπηόρξνλα λα επηβιέπεη ηελ νξζή θαη παξάιιειε εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ (Software). Να δηαρεηξίδεηαη ηα Αξρεία ησλ Γεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ. Σν Γξαθηθό Πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο Υξήζηε Η/Τ, επηηξέπεη ζε εληνιέο λα επηιέγνληαη από Δηθνλίδηα θαη Μελνύ πάλσ ζηελ νζόλε κε ηε ρξήζε ηνπ Πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ Πνληηθηνύ. Όηαλ εθηειείηαη θάπνηα εθαξκνγή, ηόηε αλνίγεη έλα Παξάζπξν ζηελ Οζόλε γηα ηελ ελ ιόγσ εθηέιεζε. Σύνδεζη Φπήζηη Αλ ν πξνζσπηθόο Η/Τ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε θάπνην Δηαηξηθό ή Οηθηαθό Γίθηπν ή έρνπλ νξηζηεί Λνγαξηαζκνί Υξεζηώλ (User Accounts), ηόηε ζα πξέπεη λα δώζνπκε Όλνκα Υξήζηε θαη Κσδηθό Πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα (Username and Password logon credentials) ώζηε λα καο επηηξαπεί ε είζνδνο θαη παξάιιεια ε πξόζβαζε πνπ καο αληηζηνηρεί ζηνπο Πόξνπο ηνπ Γηθηύνπ (Γηθηπαθνί Καηάινγνη Αξρείσλ, Δθηππσηέο θιπ). Η δηαδηθαζία ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε ιέγεηαη Logon. ειίδα 2 από 20

3 Δπιθάνεια Δπγαζίαρ (Desktop) Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ Η/Τ, εκθαλίδεηαη ε Δπηθάλεηα Δξγαζίαο (Desktop),πάλσ ζηελ νπνία ζπλήζσο βξίζθνληαη Δηθνλίδηα πζηήκαηνο, Δηθνλίδηα Δθαξκνγώλ, πληνκεύζεηο Αξρείσλ (Shortcuts), ε Γξακκή Δξγαζηώλ (Task Bar), θαη ην Μελνύ Έλαξμε. Μηα ηππηθή κνξθή ηεο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο είλαη ε παξαθάησ: ειίδα 3 από 20

4 Άνοιγμα και Κλείζιμο Παπαθύπων ειίδα 4 από 20

5 Μενού Δνηολέρ και Ανηικείμενα Παπαθύπων Γιαλόγος ειίδα 5 από 20

6 Το Μενού Έναπξη και η Γπαμμή Δπγαζιών Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ καο παξέρνπλ ηα Windows, ν πην θιαζζηθόο ηξόπνο είλαη ε ρξήζε ηνπ Μενού Έναπξη. Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε εθαξκόζεη ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ ελ ιόγσ κελνύ είλαη θαη ε κνξθή πνπ ζα εκθαληζηεί. Κλαζζικό Μενού Έναπξη Μενού Έναπξη Γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ Μελνύ Έλαξμε, θάλνπκε Γεμί Click ζηε Γξακκή Δξγαζηώλ θαη επηιέγνπκε Ιδιόηηηερ. ειίδα 6 από 20

7 Το Μενού Αναζήηηζη Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα: Να εληνπίδνπκε αξρεία θαη θαθέινπο ζηνλ Η/Τ Να βξίζθνπκε Η/Τ ζην Γίθηπν Να βξίζθνπκε ηνπνζεζίεο ζην Γηαδίθηπν (Internet) Να βξίζθνπκε θαηαρσξήζεηο ζην Βηβιίν Γηεπζύλζεσλ Να εθηεινύκε πξνρσξεκέλεο ελέξγεηεο αλαδήηεζεο ζην Microsoft Outlook Κένηπο Βοήθειαρ και Υποζηήπιξηρ Click Click ειίδα 7 από 20

8 Τεπμαηιζμόρ Δθαπμογήρ πος Γεν Ανηαποκπίνεηαι Παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Alt+Ctrl+Del Ή Παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl+Shift+Esc Ή Κάλνπκε Γεμί Click ζηε Γξακκή Δξγαζηώλ θαη επηιέγνπκε Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Γιασείπιζη Δπγαζιών ηων Windows Δπηιέγνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ Γελ Αληαπνθξίλεηαη θαη παηάκε ην θνπκπί Τέλορ Δπγαζίαρ Tip Παξόηη θαη νη 3 πην πάλσ αλαθεξόκελεο κέζνδνη είλαη ηζνδύλακεο, θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ Σξίηε Μέζνδν, ειδικά καηά ηη διάπκεια ηων Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ ECDL. ειίδα 8 από 20

9 Αποζύνδεζη Φπήζηη Click Click Αζθαλήρ Τεπμαηιζμόρ Λειηοςπγίαρ Η/Υ Click Click ειίδα 9 από 20

10 Γοςλεύονηαρ με Απσεία (Files) και Φακέλοςρ (Folders) Απσεία: Ο,ηηδήπνηε απνζεθεύνπκε ζηνλ Η/Τ καο απνζεθεύεηαη ζε έλαλ ρώξν πνπ ιέγεηαη Αξρείν θη έρεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθό όλνκα γηα λα κπνξνύκε λα ην δηαρεηξηζηνύκε. Φάκελοι: Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ Αξρείσλ καο ζηα απνζεθεπηηθά κέζα, δεκηνπξγνύκε μερσξηζηέο πεξηνρέο πνπ ιέγνληαη Φάθεινη, θαη νκαδνπνηνύκε ηα αξρεία καο. πρλά ηνπο Φαθέινπο ηνπο απνθαινύκε θαη Καηαλόγοςρ (Directories). Γικηςακοί και Κοινόσπηζηοι Φάκελοι: ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Η/Τ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε θάπνην Σνπηθό Γίθηπν, ππάξρνπλ δηαζέζηκνη Γηθηπαθνί Φάθεινη πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα Κνηλήο Υξήζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, κε βάζε πάληα ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Μονάδερ Γίζκων: ηηο Μνλάδεο Γίζθσλ απνζεθεύνληαη κε θπζηθό ηξόπν ηα Αξρεία θαη νη Φάθεινη. Πλήπηρ Ονόμαηα Απσείων: Έλα Φπζηθό Όλνκα Αξρείνπ απνηειείηαη από δύν κέξε {Όνομα Αρτείοσ}.{Επέκηαζη Αρτείοσ} Σν Όλνκα Αξρείνπ ην δίλεη ν Υξήζηεο. Τπάξρνπλ θάπνηνη θαλόλεο ζηε ρξήζε Αιθαξηζκεηηθώλ θαη Υαξαθηήξσλ θη αλ παξαβηαζηνύλ εκθαλίδεηαη ζρεηηθό θαηαηνπηζηηθό κήλπκα. Σελ Δπέθηαζε Αξρείνπ ηε δίλεη ε αληίζηνηρε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ Αξρείνπ. Παπαδείγμαηα Βηνγξαθηθό_εκείσκα.doc Πσιήζεηο_Ννεκβξίνπ_2007.xls Marketing.mdb Sales.ppt ειίδα 10 από 20

11 Οι Βαζικοί Φάκελοι ηων Windows Πεξηέρεη όινπο ηνπο Σνπηθνύο θαη Γηθηπαθνύο Γίζθνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη. Κάζε δίζθνο ραξαθηεξίδεηαη από έλα μοναδικό γξάκκα. Δμ νξηζκνύ ε Μνλάδα Γηζθέηαο αληηπξνζσπεύεηαη από ην γξάκκα A θαη ν Πξσηεύνληαο θιεξόο Γίζθνο από ην γξάκκα C Πεξηέρνπλ όινπο ηνπο Η/Τ, Γηαθνκηζηέο (Servers), Γηακνηξαζκέλνπο Δθηππσηέο θαη Φαθέινπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην Γίθηπν. Απνζεθεύνληαη ηα Αξρεία θαη νη Φάθεινη πνπ έρνπκε δηαγξάςεη από ηνπο Σνπηθνύο Γίζθνπο (Πποζοσή!!! Όσι από Αθαιπούμενοςρ Γίζκοςρ και Network Drives). Η απνζήθεπζε απηή καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα αθύξσζεο κηαο θαηά ιάζνο δηαγξαθήο. Explorer. πληόκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (Browser) ζην Web, ηνπ Internet Ο Δηδηθόο Φάθεινο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ Αξρείσλ Γεδνκέλσλ (Data Files) πνπ δεκηνπξγνύκε. Σν Δηθνλίδην Σα έγγξαθά κνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο απνηειεί έλα Αξρείν πληόκεπζεο (Shortcut) ζηνλ πξαγκαηηθό θάθειν όπνπ απνζεθεύνληαη ηα αξρεία. Δμ νξηζκνύ, ε ζέζε ηνπ θαθέινπ είλαη ε πην θάησ C:\Documents and Settings\{Username}\Τα έγγπαθά μος Ονόμαηα Γιαδπομών (Path) ειίδα 11 από 20

12 Η Δξεπεύνηζη ηων Windows Γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Δξεπεύνηζη ηων Windows, αθνινπζνύκε έναν από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 1. Κιαζζηθό Μελνύ Έλαξμε: Έλαξμε Πξνγξάκκαηα Βνεζήκαηα Δμεξεύλεζε ησλ Windows 2. Windows XP Μελνύ Έλαξμε: Έλαξμε Όια ηα Πξνγξάκκαηα Βνεζήκαηα Δμεξεύλεζε ησλ Windows 3. Από ηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο Γεμί Click ζην Δηθνλίδην Ο Τπνινγηζηήο κνπ Δμεξεύλεζε 4. Παηάκε ηα πιήθηξα θαη Δ Πποζοσή!!! Ανάλογα με ηον ηπόπο πος σπηζιμοποιούμε είναι και ηο ανηίζηοισο παπάθςπο Δξεπεύνηζηρ ηων Windows πος εμθανίζεηαι ειίδα 12 από 20

13 Γημιοςπγία Νέος Φακέλος Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ Νέο Φάκελο, κεηαβαίλνπκε ζηνλ επηζπκεηό ρώξν δεκηνπξγίαο θη αθνινύζσο: Πιεθηξνινγνύκε ην Δπηζπκεηό Όλνκα θαη παηάκε Enter Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε Υποθάκελο ζε θάπνηνλ ππάξρνληα θάθειν, κεηαβαίλνπκε ζηνλ ελ ιόγσ θάθειν θη αθνινπζνύκε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία: ειίδα 13 από 20

14 Μεηονομαζία Φακέλος ή Απσείος Γηα λα αιιάμνπκε ην όλνκα ελόο Φαθέινπ ή Αξρείνπ, κεηαβαίλνπκε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλνο ν Φάθεινο ή ην Αξρείν θαη θάλνπκε Γεμί Click ζην Τπάξρνλ Όλνκα. Από ην Pop-up Menu επηιέγνπκε Οκνίσο, επηιέγνπκε ην όλνκα ηνπ Φαθέινπ ή ηνπ Αξρείνπ θαη παηάκε ην πιήθηξν F2 Γιαγπαθή Φακέλος ή Απσείος Γηα λα δηαγξάςνπκε έλα Φάθειν ή Αξρείν, κεηαβαίλνπκε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλνο ν Φάθεινο ή ην Αξρείν θαη παηάκε Delete από ην πιεθηξνιόγην. Οκνίσο, δηαγξάθνπκε έλαλ Φάθειν ή Αξρείν επηιέγνληαο ηνλ/ην θαη παηώληαο Γηαγξαθή από ηελ Βαζική Γπαμμή Δπγαλείων Σέινο, ε δηαγξαθή κπνξεί λα ιάβεη ρώξα επηιέγνληαο ηνλ Φάθειν ή ην Αξρείν θαη αθνινπζώληαο Μενού Απσείο Γιαγπαθή Ανηιγπαθή Φακέλος ή Απσείος Γηα λα αληηγξάςνπκε έλα Φάθειν ή Αξρείν κεηαβαίλνπκε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλνο ν Φάθεινο ή ην Αξρείν θαη θάλνπκε μία από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Μελνύ Δπεξεπγαζία Ανηιγπαθή (πιήθηξα ζπληόκεπζεο CTRL + C) 2. Από ηε γξακκή εξγαιείσλ Δξεπεύνηζηρ θάλνπκε Click ζην θνπκπί Ανηιγπαθή 3. Από Μενού Σςνηόμεςζηρ επηιέγνπκε Ανηιγπαθή Ο Φάκελορ ή ηο Απσείο πος επιλέξαμε, έσει αποθηκεςηεί ζε μια πποζωπινή θέζη μέσπιρ όηος ηον Δπικολλήζοςμε εκεί πος θέλοςμε. ειίδα 14 από 20

15 Γηα Δπηθόιιεζε, αθνύ κεηαβνύκε ζηνλ επηζπκεηό ρώξν, θάλνπκε μία από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Μελνύ Δπεξεπγαζία Δπικόλληζη (πιήθηξα ζπληόκεπζεο CTRL + V) 2. Από ηε γξακκή εξγαιείσλ Δξεπεύνηζηρ θάλνπκε Click ζην θνπκπί 3. Από Μενού Σςνηόμεςζηρ επηιέγνπκε Δπικόλληζη Αποκοπή Φακέλος ή Απσείος Η Απνθνπή ελόο Αξρείνπ ή Φαθέινπ, είλαη νπζηαζηηθά ε Μεηαθνξά ηνπ ζε άιιν θπζηθό ρώξν. Μεηαβαίλνπκε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλνο ν Φάθεινο ή ην Αξρείν θαη αθνύ ην επηιέμνπκε θάλνπκε μία από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Μελνύ Δπεξεπγαζία Αποκοπή (πιήθηξα ζπληόκεπζεο CTRL + Φ) 2. Από ηε γξακκή εξγαιείσλ Δξεπεύνηζηρ θάλνπκε Click ζην θνπκπί 3. Από Μενού Σςνηόμεςζηρ επηιέγνπκε Αποκοπή Αθνινύζσο κεηαβαίλνπκε ζηνλ επηζπκεηό ρώξν θαη θάλνπκε ηε γλσζηή ενέπγεια ηηρ Δπικόλληζηρ. Tip Γηα λα επηιέμνπκε πεξηζζόηεξνπο από έλα Φαθέινπο ή Αξρεία, θξαηάκε παηεκέλν ην Πιήθηξν CTRL θαη θάλνπκε Click με ηο Απιζηεπό Πλήκηπο ηος Πονηικιού ζηα επηζπκεηά ζηνηρεία. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη ζπλερόκελα, κπνξνύκε λα θάλνπκε Click με ηο Απιζηεπό Πλήκηπο ηος Πονηικιού ζηο Ππώηο από αςηά θαη κεηά Shift + Click ζηο ηελεςηαίο Μεηαθοπά και Απόθεζη (Drag and Drop) Η Μεηαθνξά θαη Απόζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ επηιέγνπκε ηνλ επηζπκεηό Φάθειν ή Αξρείν θαη έρνληαο νπηηθή επαθή κε ην ρώξν πνπ ζέινπκε λα κεηαθέξνπκε ή αληηγξάςνπκε ην ζηνηρείν, κεηαθηλνύκε αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ. Tip Αθνύ επηιέμνπκε ην ζηνηρείν πνπ καο ελδηαθέξεη, γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ησλ ελεξγεηώλ πνπ θάλνπκε, θαιό είλαη ε δηαδηθαζία ηεο Μεηαθνξάο θα Απόζεζεο λα νινθιεξσζεί κε ην Γεμί Πιήθηξν ηνπ Πνληηθηνύ, δηόηη έηζη εκθαλίδεηαη Μελνύ Δπηινγήο. ειίδα 15 από 20

16 Σςμπίεζη Απσείων Πνιύ ζπρλά, ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ Αξρείσλ πνπ ζέινπκε λα αληηγξάςνπκε ζε θάπνην Αθαηξνύκελν κέζν Απνζήθεπζεο, είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα δερηεί ην ελ ιόγσ κέζσ. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα εθαξκνγή Σςμπίεζηρ Απσείων έηζη ώζηε λα κεηώζνπκε ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ θαη παξάιιεια θαη ην ρώξν πνπ απαηηνύλ ζην Απνζεθεπηηθό Μέζν. Σα Windows XP έρνπλ κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζπκπίεζεο αξρείσλ θαη γηα λα ηελ αμηνπνηήζνπκε, επηιέγνπκε ηα επηζπκεηά αξρεία, θάλνπκε Γεξί Click ζε θάπνην από απηά θαη από ην Μελνύ πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγνπκε Σςμπιεζμένορ (μοπθή zip) θάκελορ. Μηα από ηηο πην θιαζζηθέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ζπκπίεζεο αξρείσλ είλαη ην WinZip ειίδα 16 από 20

17 Πίνακαρ Δλέγσος Ο Πίνακαρ Δλέγσος είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνπκε Δληνιέο, ηνηρεία Διέγρνπ θαη Λεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Ρύζκηζε θαη Πξνζαξκνγή ησλ Windows XP. Η σπήζη ηος Πίνακα Δλέγσος θα ππέπει να γίνεηαι με μεγάλη πποζοσή, διόηι μποπεί να επηπεάζει ηην απόδοζη και ηη ζςνολική λειηοςπγία ηος Η/Υ. Για να ανοίξοςμε ηον Πίνακα Δλέγσος Windows Classic Menu : Μελνύ Έλαξμε Ρπζκίζεηο Πίλαθαο Διέγρνπ Windows XP Menu : Μελνύ Έλαξμε Διέγρνπ ειίδα 17 από 20

18 Οη βαζηθόηεξεο, γηα έλαλ End User, ιεηηνπξγίεο ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ είλαη νη εμήο: Γηα λα δνύκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζσπηθό Η/Τ καο Γηα λα νξίζνπκε δηάθνξεο Σνπηθέο Ρπζκίζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε κνξθή ηεο Ηκεξνκελίαο Γηα λα ξπζκίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πνληηθηνύ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηαρύηεηα απόθξηζεο ηνπ Γηπινύ Click Γηα λα ξπζκίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο Οζόλεο, όπσο γηα παξάδεηγκα λα νξίζνπκε Πξνθύιαμε Οζόλεο, Αλάιπζε Οζόλεο, Φόλην Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο Γηα λα ξπζκίζνπκε Ήρνπο θαη πζθεπέο Αλαπαξαγσγήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ Έληαζε ηνπ Ήρνπ Γηα λα ξπζκίζνπκε Ηκεξνκελία θαη Ώξα ζηνλ Η/Τ καο Γηα λα Δγθαηαζηήζνπκε, Απεγθαηαζηήζνπκε ή Σξνπνπνηήζνπκε Πξνγξάκκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ πξνζσπηθό καο Η/Τ Γηα λα Δγθαηαζηήζνπκε ή Απεγθαηαζηήζνπκε Γξακκαηνζεηξέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ πξνζσπηθό καο Η/Τ Γηα λα ξπζκίζνπκε ηηο Ιδηόηεηεο ηεο Γξακκήο Δξγαζηώλ θαη ηνπ Μελνύ Έλαξμε ειίδα 18 από 20

19 Γιασείπιζη Δκηςπώζεων ηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ππάξρεη εηδηθό εηθνλίδην γηα ηε Ρύζκηζε Δθηππσηώλ θαη πζθεπώλ Fax πλήζσο εθηππώλνπκε έλα Έγγξαθν κέζα από ηελ Δθαξκνγή πνπ ην δεκηνπξγήζακε. Γηα παξάδεηγκα έλα Κείκελν κέζα από ην Microsoft Word. Μπνξνύκε νκνίσο λα εθηππώζνπκε έλα Έγγξαθν, ζύξνληαο ην Δηθνλίδην ηνπ Δγγξάθνπ κέζα ζην Φάθειν Δθηππσηέο θαη αθήλνληαο ην πάλσ ζην αληίζηνηρν Δηθνλίδην ηνπ Δθηππσηή. Γηα λα πξνβάιινπκε ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη ζηελ νπξά εθηύπσζεο, αθνινπζνύκε ηε δηαδξνκή: Windows Classic Menu : Μελνύ Έλαξμε Ρπζκίζεηο Windows XP Menu : Μελνύ Έλαξμε ειίδα 19 από 20

20 Information Technology Services and Solutions ηεθ. θνπινύδε 27 Καιιίπνιε, Πεηξαηάο, Σειέθσλν / Fax : ειίδα 20 από 20

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα