Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.cslab.ece.ntua.gr"

Transcript

1 Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση του αριθμητικού υπολογιστικού πυρήνα του Πολλαπλασιασμού Αραιού Πίνακα με Διάνυσμα Καθηγητής: Νεκτάριος Κοζύρης Επικοινωνία: Βασίλειος Καρακάσης Γιώργος Γκούμας Άτομα: 1 Εισαγωγή Ο υπολογιστικός πυρήνας του Πολλαπλασιασμού Αραιού Πίνακα με Διάνυσμα (Sparse Matrix-Vector Multiplication SpMV) συναντάται σε πληθώρα υπολογιστικών προβλημάτων και αποτελεί ένα από τα επτά σημαντικότερα υπολογιστικά προβλήματα των επόμενων δεκαετιών [1]. Το πρόβλημα SpMV είναι εξαιρετικά απαιτητικό σε εύρος ζώνης μνήμης, καθώς ο λόγος των υπολογισμών προς τις προσβάσεις στην κύρια μνήμη είναι O(n 2 )/O(n 2 ), σε αντίθεση με άλλα αριθμητικά προβλήματα, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός πινάκων, όπου ο λόγος αυτός είναι O(n 3 )/O(n 2 ). Επίσης, το SpMV παρουσιάζει και μία πληθώρα εγγενών προβλημάτων επίδοσης στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές υπολογιστών [2, 5], τα οποία οδηγούν σε πολύ μέτριες επιδόσεις. Η πιο διαδεδομένη μορφή αποθήκευσης ενός αραιού πίνακα είναι η μορφή CSR. Για την αποθήκευση ενός αραιού πίνακα σε αυτή την μορφή απαιτούνται τρεις μονοδιάστατοι πίνακες: ένας πίνακας για την αποθήκευση των μη μηδενικών στοιχείων του αρχικού πίνακα, ένας πίνακας που αποθηκεύει τους αριθμούς των στηλών κάθε μη 1

2 Σχήμα 1: Παράδειγμα αποθήκευσης ενός αραιού πίνακα σε μορφή CSR. μηδενικού στοιχείου στον αρχικό πίνακα και, τέλος, ένας πίνακας που αποθηκεύει δε- ίκτες στον πίνακα των μη μηδενικών στοιχείων στις ϑέσεις όπου ξεκινάει η κάθε γραμμή του αρχικού πίνακα. Η μορφή CSR (Compressed Sparse Row) φαίνεται στο Σχήμα 1. Παρόλο που η συγκεκριμένη μορφή εξοικονομεί σημαντικό χώρο στην κύρια μνήμη, δεν αποτελεί την βέλτιστη μορφή αποθήκευσης γενικού σκοπού 1 για κάθε αραιό πίνακα. Πολλοί αραιοί πίνακες που έχουν προκύψει από συγκεκριμένες εφαρμογές παρουσιάζουν μία τοπικότητα στην κατανομή των μη μηδενικών στοιχείων τους, εμφανίζοντας πολλά μικρότερα ή μεγαλύτερα πυκνά μπλοκ από μη μηδενικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό αυτό έχει προταθεί μία πληθώρα από μορφές αποθήκευσης σε μπλοκ για α- ραιούς πίνακες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους σχέδια (patterns), ώστε να βελτιώσουν την επίδοση του SpMV. Ωστόσο, στην πράξη τα πυκνά μπλόκ ενός αραιού πίνακα δεν είναι πλήρη, επομένως, είναι αναγκαίο να αποϑηκεύονται μηδενικά στοιχε- ία, ώστε να σχηματιστούν πλήρη μπλοκ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το όποιο όφελος από την αποθήκευση με μπλοκ να υπερκεραστεί με περιττούς υπολογισμούς πάνω σε μηδενικά στοιχεία. Ετσι, έχουν επίσης προταθεί μορφές αποθήκευσης, στις οποίες ο αραιός πίνακας χωρίζεται σε δύο ή περισσότερους πίνακες, εκ των οποίων ο ένας είναι αποθηκευμένος στην κλασική μορφή CSR και οι υπόλοιποι σε κάποια μορφή μπλοκ. Ακόμα και αυτοί οι τρόποι αποθήκευσης έχουν σημαντικά μειονεκτήματα, γιατί για τον τελικό υπολογισμό του SpMV ϑα πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον πρόσθεσεις διανυσμάτων. Στην πράξη, η βέλτιστη μορφή αποθήκευσης εξαρτάται άμεσα τόσο από τον αρχικό αραιό πίνακα όσο και από την υποκείμενη αρχιτεκτονική, στην οποία ϑα εκτελεστεί το SpMV. Η επιλογή κάθε φορά της βέλτιστης μορφής αποθήκευσης αποτελεί ακόμα ένα αρκετά ενεργό ερευνητικό πεδίο. Σκοπός Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, υλοποίηση και πειραματική σύγκριση σε μία σειρά από σύγχρονες υπολογιστικές πλατφόρμες των δια- 1 Ο όρος μορφή αποθήκευσης γενικού σκοπού ενός αραιού πίνακα σημαίνει ότι οποιοσδήποτε αραιός πίνακας μπορεί να αποθηκευθεί σ αυτή την μορφή, σε αντίθεση με εξειδικευμένες μορφές αποθήκευσης, που βασίζονται σε συγκεκριμένα σχέδια (patterns) των μη μηδενικών στοιχείων του αραιού πίνακα. 2

3 φόρων μορφών αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ. Συγκεκριμένα, ϑα πρέπει να μελετηθούν οι παρακάτω μορφές αποθήκευσης: Blocked CSR BCSR Ουσιαστικά πρόκειται για την μορφή αποθήκευσης CSR, αλλά με χρήση μπλοκ. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική χρήση μηδενικών στοιχείων για την δημιουργία πλήρων μπλοκ. Unaligned BCSR UBCSR Ιδια με την μορφή BCSR, μόνο που πλέον τα μπλοκ δεν είναι αυστήρα στοιχισμένα ως προς τις γραμμές ή/και τις στήλες του αρχικού α- ραιού πίνακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζονται να αποθηκευτούν λιγότερα μηδενικά στοιχεία για την δημιουργία πλήρων μπλοκ. Απαιτεί, όμως, επιπλέον δομές δεικτοδότησης. Blocked Compressed Sparse Diagonal BCSD Αντίστοιχη μορφή με την BCSR, αλλά αναζητά μονοδιάστατα μπλοκ στις διεύθυνσεις των διαγωνίων του πίνακα. Cache-blocking Δημιουργία μπλοκ που χωρούν στην L1 κρυφή μνήμη. One-Dimensional Variable Length Blocking 1DVL Μορφή αποθήκευσης μονοδι- άστατων μπλοκ (κατά γραμμές ή στήλες), αλλά μεταβλητού μεγέθους. Variable Block Row VBR Αντίστοιχο του 1DVL, αλλά σε δύο διαστάσεις. Υβριδικές μορφές αποθήκευσης Οι μορφές αποθήκευσης, όπου τα μπλοκ έχουν στα- ϑερό μέγεθος, μπορούν να συνδυαστούν με την μορφή CSR σχηματίζοντας υβριδικές μορφές αποθήκευσης, ώστε να μειωθεί η ανάγκη εισαγωγής μηδενικών στοιχε- ίων για τον σχηματισμό πλήρων μπλοκ. Συγκεκριμένα, ο αρχικός πίνακας μπορεί να χωριστεί σε δύο υποπίνακες: ο πρώτος είναι σε μορφή αποθήκευσης με μπλοκ χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί επιπλέον μηδενικά στοιχεία, ενώ ο δεύτερος περιέχει τα εναπομείναντα μη μηδενικά στοιχεία αποθηκευμένα με την μορφή του CSR. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διπλωματικής ϑα πρέπει να υλοποιηθούν οι μορφές αποθήκευσης UBCSR, Cache-blocking, VBR και κάποιες υβριδικές, οι οποίες ϑα ενσωματωθούν σε υπάρχουσα βιβλιοθήκη λογισμικού που αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων. Η βιβλιοθήκη αυτή υλοποιεί ήδη τις υπόλοιπες μορφές αποθήκευσης. Τα συγκριτικά πειράματα ϑα εκτελεστούν σε μία σειρά από σύγχρονες πολυπύρηνες ή/και πολυνηματικές μικροαρχιτεκτονικές, όπως είναι οι Intel Core, Intel Netburst και Sun Niagara. 3

4 Στάδια Υλοποίησης Τα στάδια υλοποίησης της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας μπορούν να συνοψιστούν ενδεικτικά στα εξής: 1. Μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τις μορφές αποθήκευσης αραιών πινάκων με χρήση μπλοκ. 2. Μελέτη και εξοικείωση με τον υπάρχοντα κώδικα της βιβλιοθήκης αραιών πινάκων, καθώς επίσης και των τρόπων, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξής της (GNU autotools, coding standards, version control, testing, κ.ο.κ.). 3. Υλοποίηση των ζητούμενων μεθόδων αποθήκευσης. 4. Εκτέλεση πειραμάτων, ανάλυση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 5. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Προαπαιτούμενες Γνώσεις Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας απαιτείται καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C, βασικές γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού και δομημένου προγραμματισμού. Επίσης, απαραίτητη είναι η βασική εξοικείωση με συστήματα UNIX/Linux. Γνώση που ϑα αποκτηθεί Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η ϑα α- ποκτήσει βαθειά γνώση για τις διάφορες μορφές αποθήκευσης αραιών πινάκων τόσο ποιοτικά όσο και πραγματιστικά. Σε τεχνικό επίπεδο, ϑα αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη δομημένου κώδικα μεγάλης κλίμακας στην γλώσσα C, ϑα εξοικειωθεί με κανόνες και πρότυπα προγραμματισμού, ενώ παράλληλα ϑα εξοικειωθεί με βασικά και ευρέως διαδεδομένα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα Linux, όπως είναι τα GNU automake/autoconf, libtool, svn κ.ά. Αναφορές [1] Κ. Asanovic and et al. The Landscape of Parallel Computing Research: A View from Berkeley. Technical Report UCB/EECS , EECS Department, University of California, Berkeley, December

5 [2] G. Goumas, K. Kourtis, N. Anastopoulos, V. Karakasis, and N. Koziris. Performance Evaluation of the Sparse Matrix-Vector Multiplication on Modern Architectures. The Journal of Supercomputing, (to appear). [3] E.-J. Im, K. Yelick, and R. Vuduc. SPARSITY: Optimization Framework for Sparse Matrix Kernels. International Journal of High Performance Computing Applications, 18: , February [4] R. W. Vuduc and H. Moon. Fast sparse matrix-vector multiplication by exploiting variable block structure. In High Performance Computing and Communications, volume 3726 of Lecture Notes in Computer Science, pages Springer, [5] S. Williams, L. Oilker, R. Vuduc, J. Shalf, K. Yelick, and J. Demmel. Optimization of sparse matrix-vector multiplication on emerging multicore platforms. In Supercomputing 07, Reno, NV, November

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ 01-013 Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης M-Turbo Σύστημα υπερήχων Οδηγός χρήσης SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Αρ. τηλ.: +1 888 482 9449 ή +1 425 951 1200 Αρ. φαξ: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python Τα Βασικά για την Python Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πάτρας mboudour@upatras.gr Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία Α Μέρος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εγκατάσταση της Python 2 Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα