Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039"

Transcript

1 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1, 6370 AY. N1KOLAOS, BFPO 59 τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιε'ιται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας MAZDA COUPE ΜΧ6, με αριθμό εγγραφής HKN76G, το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Ο Longmuir David τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λάρνακας χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς φάρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11 (6), Παράρτημα (C) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, με το έντυπο Τελ. 104Α με αριθμό ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου Σε άγνωστη ημερομηνία ο Longmuir David αναχώρησε απο την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξαγάγει ή να διευθετήσει τελωνειακά το πιο πάνω όχημα, το οποίο βρέθηκε σε ανοικτά χώρο στην περιοχή Βρυσούλων κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 159/10. Κ ΝΙΚΟΛΑ ί'δησ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, Αριθμός 4656 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λευκωσίας ανακοινώνεται ότι η όγδοη σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το 2010, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος' Ολυμπιακό σκοπευτήριο Λευκωσίας (Λατσιά) Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων: 15/12/2010, 16/12/ /12/2010 Ωρες διεξαγωγής μαθημάτων; 19:00-22:00

2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4657 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση ίσχύος Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκα) Αρ. Αδειας Ν.419(Α)/Κ στην περιοχή Κλαυδιά, Αλεθρικό Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 34.5MW Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 {Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι}/2005) & Ν.173(Ι)/2006 &Ν.92(Ι)/2008), πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις περιορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ. 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, συγκεκριμένα των Κανονισμών περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/ Την Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν-419(Α)/Κ3-2005, στην περιοχή Κλαυδιά, Αλεθρικό Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας, ισχύος 34.5MW της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, με ημερομηνία 13/06/ Την έκδοση Πιστοποιητικού έναρξης εργασιών από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως, ημερομηνίας 19/05/2010, την οποία απέστειλε στη ΡΑΕΚ ο Αδειούχος, προφανώς για σκοπούς παράτασης. 5. Την έκδοση άδειας οικοδομής του κυρίως έργου, του Υποσταθμού Εισόδου/Εξόδου ηλεκτρικής ενέργειας του Υποσταθμού της ΑΗΚ από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή, τον Έπαρχο Λάρνακας. 6. Την σύναψη συμφωνίας εκμίσθωσης της απαιτούμενης δασικής γης. 7. Την σύναψη συμφωνίας σύνδεσης στο Δίκτυο Μεταφοράς με το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς. 8. Την σύναψη συμφωνίας πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΕΞΕ. 9. Την τέλεση των εγνίων έναρξης των κατασκευαστικών έργων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στην διακριτική ευχέρεια των Μελών της ΡΑΕΚ να την αποφασίσουν, τα Μέλη της ΡΑΕΚ κρίνουν ότι εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Αδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, λαμβανομένου υπόψη ότι τα κατασκευαστικά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό έναρξης εργασιών του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως ημερομηνίας 19/05/2010, δύνανται τώρα να το πράξουν να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419{Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd. Έτσι, αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd για ακόμη δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12/12/2011. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd καθώς σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδσς της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Ketonis Developments Ltd για ακόμη δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12/12/2011, θα δημοσιευτεί ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην ιστοσίλίδα της ΡΑΕΚ.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ! Αριθμός 4658 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει ότι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση της Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Ν.419{Α)/Κ της Αδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Ν.419(Α)/Π στην περιοχή Μαρί της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 12MW. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Αφού έλαβε υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρίσμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. ί22(ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2Ο05) & N.173(l)/ Ν 92(Ι)/2008). 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού {'Εκδοση Αδειών) συγκεκριμένα το Μέρος111 - Τροποποίηση Άδειας (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του Την Άδεια Κατασκευής την Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Α)/Κ1-2004, & Ν.419(Α)/Π4-2004, στην περιοχή Μαρί της Επαρχίας Λάρνακας, ισχύος 12MW της εταιρείας Ketonis Develop me tils Ltd, με ημερομηνία 10/12/ Την επιστολή της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, ημερομηνίας 22/11/2010, με την οποία ζητά από την ΡΑΕΚ να προχωρήσει σε Τροποποίηση της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κί-2004 της Άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π4-2004, Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) για σταδιακή υλοποίηση του έργου αλλαγή του τύπου της Ανεμογεννήτριας, πιο συγκεκριμένα: ο Τροποποίηση του μοντέλου των Ανεμογεννητριών από Vensys 77 Ισχύος 1,5MW έκαστη σε Vensys 82 Ισχύος 1.5MW έκαστη, ο Σταδιακή υλοποίηση της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της Άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π4-2004, Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Μαρί της Επαρχίας Λάρνακας, ο Η Α' Φάση υλοποίησης των πιο πάνω Αδειών Κατασκευής Λειτουργίας συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 6MW θα αποτελείται από τέσσερεις (4) Ανεμογεννήτριες Vensys 82, Ισχύος 1.5MW έκαστη. 5. Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 29/07/2009, αριθμός απόφασης , να δεσμεύσει τις οντότητες που θα αναλάβουν τα τερματικά Φυσικού Αερίου Πετρελαιοειδών, να λάβουν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό των δύο τερματικών το ήδη αδειοδοτημένο Αιολικό Πάρκο της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, στη θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία Ενέργειας. 6. Την επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας Τουρισμού με αριθμό φακέλου , (04), ημερομηνίας 19/11/2010, με την οποία ενημερώνει την ΡΑΕΚ άπ μετά από συνεννόηση με τον επενδυτή όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες Τμήματα οργανώθηκαν επί τόπου επισκέψεις στην περιοχή του προτιθέμενου Αιολικού Πάρκου όπου καθορίστηκαν οι τελικές θέσεις των τεσσάρων (4) Ανεμογεννητριών δυναμικότητας 1.5MW έκαατης, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό των τερματικών Φυσικού Αερίου Πετρελαιοειδών, αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα στοιχεία που συνόδευαν τόσο τις αιτήσεις όσον τις Άδειες Κατασκευής Λειτουργίας Ν.419(Α)/Κ & Ν.419(Α)/Π , που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι προτείνει να προβεί σε: α. Τροποποίηση του μοντέλου των Ανεμογεννητριών από Vensys 77 Ισχύος 1,5MW έκαστη, σε Vensys 82 Ισχύος 1.5MW έκαστη, β. Σταδιακή υλοποίηση της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της Αδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π4-2004, Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Μαρί της Επαρχίας Λάρνακας, γ. Η Α' Φάση υλοποίησης των πιο πάνω Αδειών Κατασκευής Λειτουργίας θα είναι δυναμικότητας 6MW θα αποτελείται από τέσσερεις (4) Ανεμογεννήτριες Vensys 82, Ισχύος 1 5MW έκαστη. Η οποψασί] αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd καθώς σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Αρθρο 13(3). Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Ketonis Developments Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας. Σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, Αρθρο 13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών απο την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδο Γρίβα Διγενή 81-83, 3 ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ

4 4042 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4659 W ΚΥΠΡΙΑΚΙΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 72/2010 Αρ. Φακέλου ,24 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Discus Holdings Inc. από την εταιρεία Philips Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Holdings USA Inc. κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Ππσιλλίδης, Μέλος κα, Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 18 Νοεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Εττιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής < η Επιτροπή») στις 19/10/2010, από την εταιρεία Philips Holding USA, Inc. (στο εξής «Philips»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά της Discus Holdings Inc. (στο εξής «Discus») από την Philips μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Delight Merger Sub inc. (στο εξής «Delight»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η εταιρεία Philips Holdings USA, inc. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Koninklijke, η οττοία είναι δεόντως εγγεγραμμένη στην Πολιτεία Delaware. Η Koninklijke ιδρύθηκε το 1891 τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Ολλανδία. Η Philips δραστηριοποιείται σε τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων: (α) Προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης, (β) προϊόντα φωτισμού (γ) καταναλωτικά αγαθά. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε φυσική παρουσία στην Κύπρο, εντούτοις δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά μέσω ανεξάρτητων διανομέων Η Delight είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη της παρούσας προτεινόμενης πράξης. Ανήκει εξ' ολοκλήρου στην Philips μέχρι στιγμής δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Η εταιρεία Discus είναι ιδιωτική εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας. Η εν λόγω εταιρεία, όπως επίσης οι θυγατρικές της εταιρείες, αναπτύσσει, κατασκευάζει, προωθεί, εμπορεύεται πωλεί επαγγελματικά καταναλωτικά οδοντιατρικά προϊόντα υπηρεσίες. Η Discus δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω πωλήσεων οτον αποκλειστικό διανομέα της, Health Pro Ltd. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 21/ ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη Βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22{Ι)99 ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο..νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/10/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III ταυ Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 19/10/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 9/11/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, οε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2010, μεταξύ των εταιρειών Discus Delight. Βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία Discus μαζί με τις θυγατρικές της εταιρείες, θα συγχωνευτεί με την εταιρεία Delight. Με τη συγχώνευση των εν λόγω εταιρειών, η εταιρεία Discus, όπως υφίσταται προς το παρόν, θα πάψει να ισχύει θα συνεχίσει η Delight, ως η μόνη επιβιώσασα εταιρεία της συγχώνευσης. Το όνομα της επιβιωσάσης εταιρείας Θα είναι Discus Holdings Inc οι κανονισμοί, οι διευθυντές το προσωπικό της επιβιωσάσης εταιρείας θα είναι οι κανονισμοί, οι διευθυντές το προσωπικό της εταιρείας Delight, όπως θα ισχύουν αμέσως πριν την έναρξη της πράξης. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία Philips θα αποκτήσει τον έλεγχο της Discus. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχσυσών επιχειρήσεων από τη διάθεση προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Συγκεκριμένα, για το έτος 2009 ο παγκόσμιος κύκλος ερνασιών ;ης εταιρείας Philips ήταν [ ΐ' από τα οποία [.] προήρθαν από δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έτος 2009 ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας Discus περίπου [ } από τα οποία [ ] προήρθαν από δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με την προσφορά προϊόντων μέσω διανομέων. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας 1 * Οι αριθμοί /ή τα στοιχεία που παραλείπονται δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο οτη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο Ενδεικτικό της παράλειψης είναι ιο σύμβολο [...]

6 4044 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνοντα! υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προίόντος/υπηρεσιών της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η εταιρεία Philips, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τα οποία μπορούν γενικά να διαχωριστούν σε τρεις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες προϊόντων: (α) Προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης, (β) προϊόντα φωτισμού (γ) καταναλωτικά αγαθό. Η Discuss κατασκευάζει πωλεί διάφορα επαγγελματικά οδοντιατρικά προϊόντα. Η εταιρεία Discus διανέμει ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες κατασκευασμένες από τρίτο πρόσωπο εντούτοις η εταιρεία Philips δεν θα αποκτήσει τις εν λόγω συμφωνίες διανομής. Ως εκ τούτου, η δραστηριοποίηση στη διανομή ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, την οποία έχει η εταιρεία Discus δεν θα είναι μέρος της επιχείρησης που θα αποκτήσει η εταιρεία Philips με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Βάσει των πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η εταιρεία Philips δεν δραστηριοποιείται στην αγορά επαγγελματικών οδοντιατρικών προϊόντων με την οποία ασχολείται η εταιρεία Discus. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση ότι δεν κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισμός των επαγγελματικών οδοντιατρικών προϊόντων σε υπο-αγορές καθότι, ακόμα με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού σε κάθετο ή/ οριζόντιο επίπεδο. Επομένως, η σχετική αγορά προϊόντος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται ως η εμπορία επαγγελματικών οδοντιατρικών προϊόντων. Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με την πιο πάνω σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών, καταλήγει ότι ακόμα με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων οχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τη σχετική αγορά εμπορίας επαγγελματικών οδοντιατρικών προϊόντων στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός. Με γνώμονα τα πραγματικά νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν σκιαγραφήθηκαν όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

7 46S0 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, 2010 Σταθμός Θερμοκρασία Αέρα (C) Σχετική Υγρασία Βροχόπτωση Υψόμετρο από Μ Θ (m) Μέση Μέση Πιο Πιο Ολική Αριθμός Πιο Ημερο Αριθμός Ψηλότερλότερη Χαμη Ψηλή Χαμηλή Ώρα Ώρα Ποσό Βρο μεγάλη μηνία Ημερών Γκρί- Γκρί- τητα χερών ποσό Χιονό- νουιτζ νουιτζ (mm) Ημερών τητα πτώσης Ι (%) {%) 24ώρου (mm) Παρατηρήσεις Λευκωσία (Αθαλάσσα) ,1 16,8 34,0 11, ,3-0,1 8 - Ο ρός τον Οκτώβριο ήταν ξηρός Λεμεσός (Δημ, Κήπος) 8 29.it 20,0 33,5 15, ,6 2 3,9 8 - θερμός. Ασταθείς ρικές συνθήκες Αεροδρόμιο Λάρνακας 1 28,3 18,8 32,6 13, ,6 1 2,6 8 επικράτησαν την περίοδο 1-2, στις 5, στις Αεροδρόμιο Πάφου 10 27,4 18,7 32,0 14, ,7 4 3,5 24. περιόδους 7-10, 14-15, στις 17, στις 20 στις περιόδους του Πόλη 15 27,1 18,0 31,0 13, ,7 4 7, μήνα, που προκάλεσαν τοπικές βροχές, Δ Σ Κόρνου ,1 15,6 33,7 11, ,1 2 1,8 8 - μεμονωμένες καταιγίδες χαλάζι σε Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιά ,7 12,6 33,3 8, ,5 2 2,3 8 - μερικές περιοχές Η μέση θερμοκρασία Σάιττάς ,8 14,1 32,7 7, ,5 7 - ήταν 1,8 β. Κελσίου πιο ττάνω από την Δ. Σ Σταυρού Ψώκας ,3 13,6 31,0 8, ,4 4 29, κανονική η μέση βροχόπτωση ήταν Δ Σ Πλατανιών ,7 12,1 29,9 6, ,1 4 3,4 29-9,2 mm ή 28% της κανονικής. Στις 20 του Δ. Κολλεγιο Πρόδρομο ,2 12,2 28, ,4 3 11, μήνα, δυνατοί άνεμοι στην επαρχία Λάρνακας προκάλεσαν ζημιές σε Πλατεία Τροόδους ,8 9,9 23,4 4, ,4 5 10, υποστατικά ξερίζωσαν δέντρα. ιτ IV rr m > -ι χ. Μ «Σταθμός ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2010 Βαρομετρική πίεση στην Ε.Θ (hpa) Πίεση Διαφορά από την Κανονική Μέση Ψηλότερη Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) III III Βροχόπτωση (mm) Διάφορα από την Κανονική Μέση Διάφορα από την Κανονική Διαφορά από την Κανονική CC ο α Λευκωσία (Αθαλάσσα) 1013,3-0,8 29,1 4-0,8 16,8 +2,9 22,9 +1,8 0,3-21,7 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1013,4-0,9 28,3 +1,3 13,3 1-3,2 23,5 +2,2 2,6-1fi,4

8 4046 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4661 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 40/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΛΑΧΕΙΟΥ Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ος ος σς ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 7539 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν. ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 588 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 77 ΣΗΜΕίΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε εξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ

9 Αριθμός 4662 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 4047 I i ΕΠΙ ΤΟίΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 113 ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΗΝ G.I. PRIVATE MEDITERRANEAN INVESTMENTS HOLDING LTD από την Λευκωσία, Κύπρο (η «Αττοκτώσα Εταιρεία») ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΗΝ Voigt Holding GmbH από την Βιέννη, Αυστρίας (η «Αποκτώμενη Εταιρεία») ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 4 Νόμου, Νόμος 186{1)/2007 με τον οποίον τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 του Austrian EU Merger Act (EU VerschG) (Α) (α) Μορφή, όνομα εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών G.I. Private Mediterranean investments Holding Ltd (i) (ϋ) (iii) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Ονομα: G.I Private Mediterranean Investments Holding Ltd. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Juiia House, 1066, Λευκωσία, Κύπρος. (β) (Β) (α) (β) (Γ) (α) (β) (γ) ΚΑΙ Voigt Holding 6mbH (iv) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. (ν) (νί) Ονομα: Voigt Holding GmbH. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Nottendorfer Gasse 11,1030, Βιέννη, Αυστρία. Μητρώο/ώα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ΗΕ271697) το γραφείο του Επισήμου Παραλήτττη Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος Στην περίπτωση της Αποκτώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής FN d) το μητρώο Εταιρειών στο Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης, Αυστρίας. Μέτοχοι μειοψηφίας διώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών Αναφορικά με πιστωτές, η Αποκτώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη /ή απαιτήσεις που αφορούν την Αποκτώμενη Εταιρεία. Καθώς η Απορροφώσα Εταιρεία η Απορροφούμενη Εταιρεία έχουν μόνο ένα μέτοχο, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση των τρόπων άσκησης των διωμάτων μετόχων μειοψηφίας. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με την διασυνοριακή συγχώνευση των πιο πάνω διευθετήσεων (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων τεκμηρίων που αναφέρονται στο σχέδιο συγχώνευσης) οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο γραφείο της Αποκτώσας Εταιρείας στην Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 1066, Λευκωσία, Κύπρος. Τα επισυναπτόμενα τεκμήρια που αναφέρονται στο σχέδιο συγχώνευσης φυλάσσονται επίσης στο γραφείο του Επισήμου Παραλήπτη Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Common TERMS OF THE Cross-Border MERGER PLAN This Merger Plan (sometimes also named Merger Agreement) is drawn up by the managing boards of the following companies {'The Companies'): A. G.I. PRIVATE MEDITERRANEAN INVESTMENTS HOLDING LTD, a private limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, with its registered office at Themistokli Dervi str. 3, JULSA HOUSE, P.C Nicosia, Cyprus, registered with the Registrer of Companies of the Republic of Cyprus, under registration number HE271697(the 'Acquiring Company');

10 4048 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 and Β. Voigt Holding GmbH, a limited liability company under Austrian law, with its corporate seat in Vienna, Austria and the business address Nottendorfer Gasse 11,1030 Vienna, Austria, registered with the Companies Register of the Commercial Court in Vienna under FN d {the 'Disappearing Company') Definitions: The Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of October 26, 2005 on cross-border mergers of limited liability companies is hereinafter referred to as the "Directive". The Austrian law on Cross-Border-Mergers of Corporations within the European Union {"EU-Verscnmefzungsgesetz") is hereinafter referred to as "EU-VerschG". The Austrian Stock Corporations Act (Bundesgesetz uber Aktiengesellschaften, "Akiiengesetz") is hereinafter referred to as "AktG". The Austrian Law on Limited Liability Companies (Gesetz vom 6. Mare 1906 uber Geseilschaften mit beschrankter Haflung, "GmbH-Gesetz") is hereinafter referred to as "GmbHG". The Cyprus Companies Law Cap. 113, as subsequently amended, is hereinafter referred to as "Cap. 113". I. Legal form, name, registered office and further details on the merging companies 1. G.i. PRIVATE MEDITERRANEAN INVESTMENTS HOLDING LTD as Acquiring Company is a private limited liability company incorporated under the iaws of Cyprus, with its registered office at Themistokli Dervi str. 3, JULIA HOUSE, P.C Nicosia, Cyprus, registered with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus under registration number HE The authorised share capital of the Acquiring Company is 100, {Euro one hundred thousand) divided into 100,000 ordinary shares of 1,00 each. The issued share capital of the Acquiring Company amounts to 5,000,00 (Euro five thousand) divided into 5,000 ordinary fully paid up shares of 1.00 each. The Acquiring Company will after performance of this Merger be the company resulting from the Cross-Border Merger within the meaning of Section 1 para 4 and Section 5 (a) para 2 lit 1 EU-VerschG, (Article 5 Directive) and will not change its legal form, name or registered office on the occasion of the Merger. 2. Voigt Holding GmbH as Disappearing Company is a limited liability company under Austrian law, with its corporate seat in Vienna, Austria, and business address Nottendorfer Gasse 11, 1030 Vienna, Austria, registered with the Companies' Register of the Commercial Court in Vienna under FN d. The registered share capital of the Disappearing Company amounts to EUR 65,823. (Euro sixty five thousand eight hundred twenty three) and is fully paid up. 3. Under the terms of this Merger Plan, the Disappearing Company, on being dissolved without going into liquidation, will transfer all its assets and liabilities to the Acquiring Company; in exchange, the shareholder of Disappearing Company receives new shares in the Acquiring Company. 4. Georg Oliver Voigt, born Juiy 15,1971, resident at 3052 Portomaso, MLT-STJ 4019 St. Julians, Malta ("Oliver Voigt"), is the sole shareholder of the Disappearing and the Acquiring Company. 5. None of the Companies has a supervisory board. II. Transfer of assets by means of universal succession of title, positive market value 1. The Disappearing Company shall be merged into the Acquiring Company pursuant to the provisions of this Merger Plan through transfer of all its assets, rights, obligations and liabilities to the Acquiring Company by way of universal succession of title without going into liquidation. The transferred assets are of positive market value. This fact is evident from the closing balance sheet o! Voigt Holding GmbH as of March 31, 2010 which shows a positive equity. III. Information on a share exchange ratio (Section 5 para 2 lit 2 EU-VerschG; Article 5 (b) Directive), terms for the allotment of shares (Section 5 para 2 lit 3 EU-VerschG; Article 5 (c) Directive) 1 In the course of the merger, one share with a nominal value of EUR 65,823. (sixty five thousand eight hundred and twenty three Euros) in the capital of the Disappearing Company will be exchanged for 95,000 (ninety five thousand) shares in the share capital of the Acquiring Company, each share having a nominal value of EUR 1,-- (one Euro) and a share premium of EUR 56.3, -- (Fifty Six point three) (the "New Shares"). To issue these New Shares, the issued share capital of the Acquiring Company will be increased from nominal EUR 5,000,-- by EUR 95,000 to EUR 100,000. These New Shares will solely be allotted to Oliver Voigt.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4677 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 2469 Αριθμός 2713 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4650 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 499 Αριθμός 910 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 Αριθμός 2178 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Ι Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα