Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ"

Transcript

1 FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Προφυλάξεις και συμβουλές,5 Συντήρηση και φροντίδα,5 Ανωμαλίες και λύσεις,7 Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny, Opis urządzenia,6 Opis urządzenia,7 Instalacja,9 Uruchomienie i użytkowanie, Programy, Zalecenia i środki ostrożności,6 Konserwacja i utrzymanie,6 Anomalie i środki zaradcze,8 Română Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar Instrucţiuni de folosire, Avertizări, Asistenţă, Descrierea aparatului,6 Descrierea aparatului,7 Instalare,8 Pornire şi utilizare,0 Programe, Precauţii şi sfaturi,5 Întreţinere şi curăţire,5 Anomalii şi remedii,6 Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,7 Üzembe helyezés,9 Bekapcsolás és használat, Programok, Óvintézkedések és tanácsok,6 Karbantartás és ápolás,6 Hibaelhárítás,7 Tartalomjegyzék Česky Pokyny pro použití TROUBA Obsah Pokyny pro použití, Upozornění, Servisní služba,5 Popis zařízení,6 Popis zařízení,8 Instalace,7 Spuštění a použití,9 Programy,50 Opatření a rady,5 Údržba a péče,5 Odstraňování problémů,55

2 Ostrzezenia UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części silnie się rozgrzewają podczas użytkowania.należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem dorosłych.z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane. Nie stosować środków ściernych ani ostrych łopatek metalowych do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia. UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej części komory. Figyelmeztetések FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető részei a használat közben rendkívüli módon felmelegedhetnek.vigyázzon, hogy nehogy hozzáérjen a fűtőelemekhez.ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket.ezt a készüléket a 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint a testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Az üveg sütőajtó tisztításához ne használjon súrolószereket vagy vágóéllel rendelkező fémspatulát, mivel azok összekaristolhatják az ajtó felületét, ami pedig az üveg összetöréséhez vezethet. A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót. FIGYELEM: Az esetleges áramütések elkerülése érdekében a lámpa kicserélése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.! A rács behelyezésekor győződjön meg arról, hogy a kallantyú felfele néz és a sütőtér hátsó részén van. Προειδοποίηση ΠΡΟΣΟΧΉ: Η συσκευή αυτή και τα προσβάσιμα μέρη της καθίστανται πολύ θερμά κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε και να αποφεύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία.κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών ή να τα επιτηρείτε συνεχώς.η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση αν βρίσκονται υπό κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και αν αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να διενεργούνται από τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.

3 Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αποξυστικά κι ούτε σπάτουλες μεταλλικές κοφτερές για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου επειδή μπορεί να προξενηθούν ξυσίματα στην επιφάνεια, προκαλώντας, έτσι, τη θραύση του γυαλιού. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού σε υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΉ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν αντικαταστήστε τη λυχνία για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.! Όταν εισάγεται το πλέγμα βεβαιωθείτε ότι το στοπ είναι στραμμένο προς τα πάνω και στο πίσω μέρος της κοιλότητας. Avertizări ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale accesibile devin foarte calde în timpul folosirii.trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi elementele de încălzire.îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu sunt supravegheaţi continuu.acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă se află sub o supraveghere corespunzătoare sau dacă au fost instruiţi cu privire la folosirea aparatului în mod sigur şi dacă îşi dau seama de pericolele corelate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de metal tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului, deoarece ar putea zgâria suprafaţa, provocând astfel spargerea geamului.! Când introduceţi grătarul, asiguraţivă că opritorul este îndreptat în sus şi în partea din spate a cavităţii. Upozornění UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení a jeho přístupné části dosahují během použití velmi vysoké teploty.je třeba dávat pozor a zabránit styku s topnými články. Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem.toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, které se nacházejí pod náležitým dohledem nebo které byly poučeny ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a které si uvědomují související nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti nesmí provádět operace čištění a údržby bez dohledu. K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní výrobky ani ostré kovové špachtle, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit tak prasknutí skla. Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení vysokotlaký parní čistič. UPOZORNĚNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zařízení vypnuté, aby se zabránilo možnosti zásahu elektrickým proudem.! Při vložení mřížky se ujistěte, že se doraz nachází v zadní části prohloubeniny a je obrácen směrem nahoru. Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune pentru a curăţa aparatul. ATENŢIE: Asiguraţivă că aparatul este stins înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea electrocutărilor.

4 Serwis Techniczny Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w system diagnostyczny do wykrywania ewentualnych usterek. Usterki sygnalizowane są na wyświetlaczu poprzez komunikaty typu: F, po których następuje seria cyfr. W takich przypadkach konieczna jest interwencja serwisu technicznego. Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego: sprawdzić, czy usterki nie można rozwiązać samodzielnie ; ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka nie ustąpiła. jeśli tak się nie stało, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym.! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników. Podać: rodzaj usterki; komunikat widoczny na wyświetlaczu TEMPERATURA model urządzenia (Mod.) numer seryjny (S/N) Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Τεχνική υποστήριξη Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης διάγνωσης που επιτρέπει την ανίχνευση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών. Αυτές κοινοποιούνται από την οθόνη μέσω μηνυμάτων του τύπου: F ακολουθούμενο από αριθμούς. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η επέμβαση της τεχνικής υποστήριξης. Πριν επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να επιλυθεί αυτόνομα; Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε; Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης;! Μην προσφεύγετε ποτέ σε τεχνικούς μη εξουσιοδοτημένους. Γνωστοποιήστε: Τον τύπο της ανωμαλίας Το μήνυμα της οθόνης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Το μοντέλο της μηχανής (Mod.) Τον αριθμό σειράς (S/N) Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή Szerviz Figyelem: A készülék az esetleges hibás működés kiderítése érdekében automatikus diagnosztikai rendszerrel van ellátva. A hibák a kijelzőn kerülnek bemutatásra a következő formában: F és utána egy szám. Ilyen esetben a szakszerviz beavatkozására van szükség. Mielőtt a szervizhez fordulna: ellenőrizze, hogy a hibát önállóan nem tudjae elhárítani; indítsa újra a programot, hogy ellenőrizze, hogy nem rossz programot indított az előbb; amennyiben nem, hívja a hivatalos szakszervizt;! Sohase hívjon engedéllyel nem rendelkező szakembert. Adja meg az alábbiakat: az anomália típusa a HŐMÉRSÉKLETkijelzőn látható üzenetet a készülék modellje (Mod.) a készülék szériaszáma (S/N) Az utóbbi információk a készüléken elhelyezett adattáblán találhatók. Asistenţă Atenţie: Aparatul este dotat cu un sistem de diagnosticarea automata care permite punerea în evidenta a unor eventuale disfunctionalitati. Acestea sunt afisate pe display cu mesaje de genul: F urmat de numere. În acest caz, apelaţi la asistenţa tehnică. Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă: verificaţi dacă puteţi Dvs. să remediaţi anomalia; porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat; în caz contrar, apelaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică Autorizat;! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat. Comunicaţi: tipul de anomalie mesajul care apare pe displayul TEMPERATURĂ modelul aparatului (Mod.) numărul de serie (S/N) Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită de aparat.

5 Servisní služba Upozornění: Zařízení je vybaveno automatickým diagnostickým systémem, který detekuje poruchy. Poruchy jsou signalizovány prostřednictvím zpráv následujícího typu: F následovaný čísly. Zavolejte na technickou pomoc v případě poruchy. Než se obrátíte na servisní středisko: Zkontrolujte, zda můžete problém vyřešit sami. Restartujte program, zda se závada zmizela. Jeli tomu tak, obraťte se na autorizovaný technický servis.! Nikdy se neobracejte na neautorizované techniky. Uveďte: Druh poruchy; Model zařízení (Mod.); Výrobní číslo (S/N). Tyto informace se nacházejí na štítku s jmenovitými údaji, umístěném na zařízení. 5

6 Opis urządzenia Widok ogólny poziom poziom poziom poziom 5 poziom 5 6 PROWADNICE boczne 7 Poziom BLACHA UNIWERSALNA 8 Poziom RUSZT 9 Panel sterowania Descrierea aparatului Vedere de ansamblu pozitia pozitia pozitia pozitia 5 pozitia 5 6 GHIDAJE culisare rafturi 7 Raft TAVĂ 8 Raft GRĂTAR 9 Panou de control A készülék leírása A készülék áttekintése szint szint szint szint 5 szint 5 6 TÁLCASÍNEK 7 ZSÍRFELFOGÓ tálca 8 GRILLRÁCS 9 Kezelőpanel Popis zařízení Celkový pohled poloha poloha poloha poloha 5 poloha 5 6 VODICÍ LIŠTY pro posuv na jednotlivých úrovních 7 Úroveň SBĚRNÉ NÁDOBY 8 Úroveň ROŠTU 9 Ovládací panel Περιγραφή της συσκευής Συνολική άποψη θέση θέση θέση θέση 5 θέση 5 6 ΟΔΗΓΟΙ ολίσθησης των επιπέδων 7 Επίπεδο ΛΙΠΟΣΥΛΛΈΚΤΗ 8 Επίπεδο ΓΚΡΙΛ 9 Πίνακας ελέγχου

7 Opis urządzenia Panel sterowania. Ikony PROGRAMY RĘCZNE. Wyświetlacz TEMPERATURA. Ikona TEMPERATURA. Ikona CZAS PIECZENIA 5. Wyświetlacz CZAS 6. Ikona KONIEC PIECZENIA 7. Ikona BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH 8. URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE 9. Ikona OŚWIETLENIE 0. Ikona ZEGAR. Ikona MINUTNIK. Ikony REGULACJA CZASU / TEMPERATURA. Ikony NAGRZEWANIA WSTĘPNEGO/CIEPŁA RESZTKOWEGO. Ikony PROGRAMY AUTOMATYCZNE / ECO 5. WŁĄCZANIE PANELU Περιγραφή της συσκευής Πίνακας ελέγχου. Εικονίδια ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Οθόνη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Εικονίδιο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Εικονίδιο ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5. Οθόνη ΧΡΟΝΩΝ 6. Εικονίδιο ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 7. Εικονίδιο LOCK ΕΛΕΓΧΟΙ 8. ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 9. Εικονίδιο ΦΩΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 0. Εικονίδιο ΡΟΛΟΓΙΟΥ. Εικονίδιο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ. Εικονίδια ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Εικονίδια ΠΡΟΘΈΡΜΑΝΣΗ/ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ. Εικονίδια ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ECO 5. AΝΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ A készülék leírása Kezelőpanel. KÉZI PROGRAMOK ikon. Kijelző TEMPERATURA. TEMPERATURA ikon. IDŐTARTAM ikon 5. Kijelző IDŐ 6. SÜTÉS VÉGE ikon 7. LOCK ELLENŐRZÉS ikon 8. START/ KIKAPCSOLÓ 9. SÜTOVILÁGÍTÁS ikon 0. ÓRA ikon. PERCSZÁMLÁLÓ ikon. HOMÉRSÉKLET/IDOSZABÁLYOZÓ ikonok. ELŐMELEGÍTÉSJELZŐ / MARADÉKHŐ ikonok. AUTOMATA PROGRAMOK/ECO ikonok 5. PANEL BE/KIKAPCSOLÓ Descrierea aparatului Panoul de control. Simboluri PROGRAME MANUALE. Display TEMPERATURĂ. Simbol TEMPERATURĂ. Simbol DURATA 5. Display TIMP 6. Simbol SFÂRŞIT COACERE 7. Simbol de blocare CONTROALE 8. PORNIRE/ OPRIREA 9. Simbol LUMINĂ CUPTOR 0. Simbol CEAS. Simbol CRONOMETRU. Simboluri REGLARE TIMP/TEMPERATURĂ. Simboluri PREÎNCĂLZIRE/CĂLDURĂ REZIDUALĂ. Simboluri PROGRAME AUTOMATE/ECO 5. APRINDEREPANOU

8 Popis zařízení Ovládací panel. Ikony PROGRAMY MANUALNÍ. Displej TEPLOTA. Ikona TEPLOTA. Ikona DOBY TRVÁNÍ 5. Dislej DOBY 6. Ikona UKONČENÍ PEČENÍ 7. Ikona ZAMKNUTÍ 8. ŮVEDENÍ DO ČINNOSTI/ZASTAVENÍ 9. Ikona OSVĚTLENÍ TROUBY 0. Ikona HODIN. Ikona POČITADLA MINUT. Ikony REGULACE DOB PEČENÍ. Ikony PŘEDEHŘÍVÁNÍ / zbytkové teplo. Ikony AUTOMATICKÉ PROGRAMY/ECO 5. ZAPNUTÍ PANELU

9 Instalacja! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa. Ustawienie! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki ostrożności i zalecenia).! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy. Zabudowa W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry: panele przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiałów odpornych na ciepło; w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi być odporny na temperaturę 00 C; dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej, mebel powinien posiadać następujące wymiary Wyśrodkowanie i zamocowanie Aby przymocować urządzenie do mebla: należy otworzyć drzwiczki piekarnika i wkręcić wkręty do drewna w otwory umieszczone na listwie obwodowej.! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było usunąć bez użycia narzędzia. Podłączenie do sieci elektrycznej Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ). Montaż przewodu zasilającego. Otworzyć skrzynkę zaciskową podważając śrubokrętem boczne zatrzaski pokrywy: pociągnąć i otworzyć pokrywę (patrz rysunek). PL 595 mm. 595 mm. 5 mm. mm. 5 mm. 567 mm. 55 mm. 57 mm. min. 5 mm. 560 mm.! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi. Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego typu instalacji. Obieg powietrza W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem przynajmniej 5 x 560 mm (patrz ilustracje) mm. N L L N. Zamontować przewód zasilający: odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy śruby styków LN, a następnie zamocować pojedyncze przewody pod głowicami śrub, zachowując kolejność kolorów niebieski (N) brązowy (L) żółtozielony (patrz rysunek).. Zamocować przewód w odpowiednim zacisku.. Zamknąć pokrywę skrzynki zaciskowej. Podłączenie przewodu zasilającego do sieci Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz obok). W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem minimalnym pomiędzy stykami mm przeznaczonego do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę otoczenia przekraczającą 50 C (np. tylna ścianka piekarnika). 560 mm. 5 mm.! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm bezpieczeństwa. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy: gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej (patrz poniżej); 9

10 PL napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej (patrz poniżej ); gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko powinny być łatwo dostępne.! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny).! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń. TABLICZKA ZNAMIONOWA szerokość,5 cm Wymiary * wysokość, cm glębokość,5 cm Wymiary ** * ** l 59 szerokość 5,5 cm wysokość, cm glębokość,5 cm l 6 napięcie 00V~ 50/60Hz lub 50Hz maksymalna moc pobierana 800W (patrz tabliczka znamionowa) Etykieta Efektywności Energetycznej i Ecodesign Dyrektywa UE nr 65/0, integrująca dyrektywę 00/0/EU. Rozporządzenie UE nr 66/0, integrujące dyrektywę 009/5/KE. Rozporządzenie EN 6050 Rozporządzenie EN 5056 Zużycie energii deklaracja Klasa z wymuszonym obiegiem powietrza funkcja grzewcza: ECO Niniejsze urządzenie jest zgodne z postanowieniami nastpępujących dyrektyw wspólnotowych : 006/95/WE z dnia..006 (niskiego napięcia) z późniejszymi zmianami 00/08/WE z dnia (kompatybilności elektromagnetycznej) z późniejszymi zmianami 9/68/EWG z dnia z późniejszymi zmianami 0/9/ UE z późniejszymi zmianami 75/008 stan by/ off mode * Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami. ** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami. 0

11 Uruchomienie i użytkowanie UWAGA! Piekarnik jest wyposażony w system blokowania rusztu, który umożliwia jego wysuwanie bez całkowitego wyjmowania z piekarnika ().W celu całkowitego wyjęcia rusztu wystarczy go unieść w sposób przedstawiony na rysunku, chwytając za przednią część i pociągnąć do siebie ().! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.! Aby ułatwić ustawienie przytrzymać wciśnięte ikony i : numery na wyświetlaczu będą się przewijać szybciej.! Każde ustawienie jest zapisane automatycznie po 0 sekundach.! Niemożliwa jest obsługa przycisków dotykowych w rękawiczkach.! W celu poprawy wyników pieczenia, z chwilą włączenia wybranej funkcji przeprowadzane jest ustawanie parametrów produktu, co może spowodować opóźnienie włączenia wentylatora i elementów grzejnych. Blokada elementów sterujących! Elementy sterujące można zablokować przy wyłączonym piekarniku, podczas pieczenia, po jego zakończeniu i podczas programowania. Aby zablokować elementy sterujące piekarnikiem, należy wcisnąć ikonę na co najmniej sekundy. Następnie słychać sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu TEMPERATURY pokazuje się symbol kluczyka O n. Zapalona ikona oznacza, że blokada jest włączona. Aby odblokować, należy ponownie nacisnąć na sekundy ikonę. Ustawianie zegara! Zegar może zostać ustawiony tylko przy wyłączonym piekarniku. Jeśli piekarnik znajduje się w trybie standby, pierwsze naciśnięcie ikony powoduje wyświetlenie bieżącej godziny. Nacisnąć ponownie przycisk, aby ustawić godzinę. Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po chwilowym braku zasilania, ikona i cyfry na wyświetlaczu CZASY migają przez 0 sekund. W celu ustawienia zegara:. Nacisnąć ikonę.. Ustawić godzinę za pomocą ikon i.. Po ustawieniu godziny ponownie nacisnąć ikonę.. Powtórzyć opisane powyżej czynności dla ustawienia minut. W przypadku przerwy w dostawie zasilania konieczne jest ponowne ustawienie zegara. Migająca na wyświetlaczu ikona sygnalizuje, że zegar nie jest prawidłowo ustawiony. Ustawianie minutnika! Minutnik można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik jest wyłączony, czy też włączony. Nie kontroluje on włączenia ani wyłączenia piekarnika. Po upływie zadanego czasu minutnik wydaje sygnał dźwiękowy, który milknie po 0 sekundach lub po wciśnięciu któregokolwiek z aktywnych przycisków. W celu ustawienia minutnika:. Nacisnąć ikonę.. Ustawić żądany czas przy użyciu ikon i.. Po dokonaniu ustawień, należy ponownie nacisnąć ikonę. Zapalona ikona sygnalizuje, że minutnik jest włączony. Aby anulować ustawienia minutnika, należy nacisnąć ikonę ikon i ustawić czas na 00:00. Nacisnąć ponownie ikonę. Zgaśnięcie ikony Włączanie piekarnika sygnalizuje, że minutnik jest wyłączony. i przy użyciu. Włączyć panel sterowania, naciskając ikonę. Urządzenie wydaje potrójny, wznoszący się sygnał dźwiękowy i zapalają się kolejno wszystkie ikony.. Wcisnąć przycisk żądanego programu pieczenia. Na wyświetlaczu TEMPERATURA pojawia się: w przypadku programu ręcznego, temperatura przypisana programowi; Auto w przypadku programu automatycznego. na wyświetlaczu CZAS pojawia się: w przypadku programu ręcznego, bieżąca godzina; w przypadku programu automatycznego, czas pieczenia.. Przycisnąć ikonę, aby rozpocząć pieczenie.. Piekarnik wchodzi w fazę nagrzewania wstępnego, wskaźniki nagrzewania wstępnego podświetlają się stopniowo wraz ze wzrostem temperatury. 5. Sygnał dźwiękowy oraz włączenie się wszystkich wskaźników nagrzewania wstępnego sygnalizują, że wstępne nagrzewanie zostało zakończone. Do piekarnika można włożyć żywność do upieczenia 6. Podczas pieczenia można zawsze: zmienić temperaturę naciskając ikonę, a następnie ikony i (tylko w przypadku programów ręcznych); zaprogramować czas trwania pieczenia (patrz Programy); przerwać pieczenie przez naciskając ikonę. W takim przypadku urządzenie zapamiętuje temperaturę ewentualnie zmienioną wcześniej (tylko w przypadku programów ręcznych). wyłączyć piekarnik, wciskając ikonę na sekundy. 7. W przypadku przerwy w dostawie zasilania, jeśli temperatura w piekarniku nie spadła zanadto, urządzenie wyposażone jest w system ponawiający program od miejsca jego przerwania. Natomiast programy oczekujące na uruchomienie nie zostają przywrócone wraz z powrotem zasilania i należy je ponownie wprowadzić (na przykład: zaprogramowano rozpoczęcie pieczenia na godzinę 0:0. O 9:0 dochodzi do przerwy w zasilaniu. Po przywróceniu zasilania, należy ponownie przeprowadzić programowanie).! W przypadku programu BARBECUE nie jest przewidziane wstępne nagrzewanie.! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie znajdującym się w wyposażeniu piekarnika. Chłodzenie poprzez wentylację W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej wentylator chłodzący wytwarza strumień powietrza, który wychodzi między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika, a także w ich części dolnej. PL

12 PL! Po zakończeniu pieczenia wentylator pracuje dopóki piekarnik wystarczająco się nie ochłodzi. Oświetlenie piekarnika Oświetlenie włącza się przy otwieraniu drzwiczek lub z chwilą uruchomienia programu pieczenia. Ikona pozwala na włączenie i wyłączenie oświetlenia w każdej chwili. Wskaźniki ciepła szczątkowego Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik ciepła szczątkowego. Przy wyłączonym piekarniku, zapalenie się na wyświetlaczu paska ciepła resztkowego sygnalizuje obecność podwyższonej temperatury w komorze. Pojedyncze elementy paska gasną stopniowo wraz ze spadaniem temperatury w piekarniku. Tryb DEMO Piekarnik może pracować w trybie DEMO: wyłączone zostają wszystkie elementy grzewcze natomiast działają elementy sterowania. W celu uruchomienia trybu DEMO należy wcisnąć krótko ikonę, następnie ikony i równocześnie przez 6 sekund, a potem wcisnąć krótko ikonę. Zostaje wydany sygnał akustyczny, a wyświetlacz TEMPERATURY pokazuje deon. Aby wyłączyć tryb DEMO, przy włączonym piekarniku, należy nacisnąć równocześnie ikonę i ikonę przez sekundy. Zostaje wydany sygnał akustyczny i wyświetla się napis deof. Przywracanie ustawień fabrycznych Piekarnik daje możliwość przywrócenia wartości fabrycznych, poprzez co zostają zresetowane wszystkie ustawienia wybrane przez użytkownika (zegar i spersonalizowane czasy pieczenia). W celu zresetowania piekarnika należy przytrzymać wciśnięty przez 6 sekund równocześnie przycisk pierwszego pieczenia ręcznego w górze po lewej stronie i ikonę. Po przywróceniu ustawień fabrycznych włącza się sygnał dźwiękowy. Przy pierwszym naciśnięciu ikony powraca się do pierwszego włączenia. Standby Ten produkt spełnia wymogi nowej dyrektywy wspólnotowej dotyczącej ograniczenia zużycia energii w trybie czuwania. Jeśli przez 0 minuty nie są wykonywane żadne czynności i nie ustawiono żadnej blokady przycisków lub drzwiczek, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Tryb czuwania sygnalizuje jasno świecący Przycisk Zegar. Ponowne użycie urządzenia powoduje natychmiastowy powrót systemu do trybu aktywnego. Programy! Po każdym włączeniu piekarnik proponuje pierwszy program pieczenia ustawianego ręcznie. Programy pieczenia ustawiane ręcznie! Wszystkie programy mają wstępnie ustawioną temperaturę pieczenia. Można regulować ją ręcznie ustawiając, wedle uznania, między 0 C a 50 C ( C dla programu BARBECUE). Ewentualne zmiany temperatury zostaną zapisane i ponownie zaproponowane przy następnym korzystaniu z danego programu. Jeśli wybrana temperatura jest niższa od wewnętrznej temperatury piekarnika, na wyświetlaczu TEMPERATURA pojawi się napis Hot. Mimo tego można rozpocząć pieczenie. Program WIELOPOZIOMOWY Uruchamiają się wszystkie elementy grzejne i zaczyna pracować wentylator. Ponieważ temperatura jest stała w całym piekarniku, powietrze piecze i rumieni żywność w sposób równomierny. Jednocześnie można używać maksymalnie dwóch półek. Program BARBECUE Włącza się górny element grzejny oraz rożen (jeśli jest w danym modelu). Wysoka temperatura jest skierowana na grill i zalecana dla potraw wymagających wysokiej temperatury na powierzchni. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika (zob. Praktyczne porady dotyczące pieczenia ). Program ZAPIEKANKA Włącza się górny element grzejny i w jednej z faz cyklu również obwodowy element grzejny, uruchamia się wentylator oraz rożen (jeśli jest w danym modelu). Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw, zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika (zob. Praktyczne porady dotyczące pieczenia ). Programy NISKA TEMPERATURA Ten tryb pieczenia umozliwia wyrastanie ciast, rozmrazanie, przygotowywanie jogurtów, szybsze lub wolniejsze podgrzewanie. Mozliwe do ustawienia temperatury to: 0, 65, 90 C. Program PIZZA Włączają się górny i obwodowy element grzejny oraz uruchamia się wentylator. Ta kombinacja umożliwia szybkie nagrzewanie piekarnika. W przypadku zastosowania więcej niż jednego poziomu równocześnie w połowie pieczenia należy zamienić je miejscami. Program WYPIEK CIAST Włącza się tylny element grzejny oraz zaczyna pracować wentylator, zapewniając delikatne i równomierne ciepło wewnątrz piekarnika. Jest to program wskazany do przygotowywania potraw delikatnych (np. ciast wymagających fazy wyrastania). Program ECO Tylny element grzewczy zostaje włączony i wentylator zaczyna pracować, zapewniając łagodny i równomierny poziom nagrzewania wnętrza piekarnika. Program ten jest wskazany dla powolnego gotowania dowolnego rodzaju jedzenia w temperaturach do maksymalnie 00 C; program jest również odpowiedni do podgrzewania jedzenia i kończenia procesu gotowania. Program nadaje się szczególnie do powolnego pieczenia mięsa i ryby, jako że pozwala na otrzymanie bardziej miękkiego mięsa i zarazem oszczędza prąd. Dla lepszej wydajności energetycznej, po włączeniu urządzenia, światła pali się tylko przez 0 sekund; aby je włączyć z powrotem, proszę nacisnąć ikonę.

13 Rożen W celu uruchomienia rożna (zob. rysunek) należy:. Umieścić blachę uniwersalną na poziomie ;. Umieścić uchwyt rożna na poziomie, a następnie umieścić rożen w odpowiednim otworze znajdującym się w tylnej ścianie piekarnika;. Uruchomić rożen wybierając programy lub ;! Kiedy program jest uruchomiony, otwarcie drzwiczek powoduje zatrzymanie rożna. Programy pieczenia ustawiane automatycznie! Temperatura i czas trwania pieczenia są wstępnie ustawione w systemie C.O.P. (Zaprogramowane Optymalne Pieczenie), który automatycznie gwarantuje doskonałe rezultaty. Kiedy potrawa jest upieczona, pieczenie zostaje automatycznie przerwane, o czym informuje odpowiedni sygnał dźwiękowy. Potrawy przeznaczone do pieczenia można wkładać do zimengo lub gorącego piekarnika. Możliwe jest dostosowanie czasu trwania pieczenia do własnych upodobań i zmienienie go, przed rozpoczęciem pieczenia, o ±50 minut w zależności od wybranego programu. Zmiana czasu trwania pieczenia jest również możliwa już po rozpoczęciu pieczenia. Jeśli jednak zmiana temperatury zostanie przeprowadzona przed uruchomieniem programu, zostanie ona zapisana i ponownie zaproponowana przy następnym korzystaniu z danego programu. Jeśli temperatura wewnątrz piekarnika jest wyższa do temperatury zaproponowanej dla wybranego programu, na wyświetlaczu TEMPERATURA pojawi się napis Hot, a rozpoczęcie pieczenia nie będzie możliwe; należy odczekać aż piekarnik ochłodzi się.! Po zakończeniu fazy pieczenia, piec wydaje sygnał dźwiękowy.! Nie otwierać drzwiczek piekarnika, aby uniknąć nieprawidłowości w pomiarze czasu i temperatury pieczenia. Program WOŁOWINA Tę funkcję należy wykorzystywać do pieczenia cielęciny, wieprzowiny, jagnięciny. Włożyć produkt do zimnego piekarnika. Ewentualnie można je też wkładać do nagrzanego piekarnika. Program FILET RYBNY Funkcja ta jest odpowiednia do pieczenia małych i średnich filetów. Wkładać rybę do zimnego piekarnika. Program CHLEB Wykorzystywać tę funkcję do pieczenia chleba. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy dokładne stosowanie się do poniższych wskazówek: postępować zgodnie z przepisem; nie przekraczać maksymalnego ciężaru ciasta na brytfannie; pamiętać o wlaniu 50 g ( dl) zimnej wody na brytfannę na poziomie 5 ; ciasto powinno wyrastać w temperaturze pokojowej przez godzinę lub,5 godziny, w zależności od temperatury otoczenia, praktycznie aż do podwojenia swojej objętości. Przepis na CHLEB : brytfanna na maks. 000 g ciasta, niska półka brytfanny o maks. wadze 000 g, niska i środkowa półka Przepis na 000 g ciasta : 600 g mąki, 60 g wody, g soli, 5 g świeżych drożdży (lub torebki drożdży w proszku) Wykonanie: Wymieszać mąkę z solą w dużym naczyniu. Rozpuścić drożdże w lekko ciepłej wodzie (około 5 stopni). Zrobić dołek w mące. Wlać drożdże rozprowadzone w wodzie. Wyrabiać aż do uzyskania jednorodnego, lekko kleistego ciasta, ugniatając je dłonią i zagniatając przez 0 minut. Uformować kulę, włożyć do miski i przykryć przeźroczystą folią po to aby powierzchnia ciasta nie wyschła. Włożyć miskę do piekarnika włączonego ręcznie na NISKA TEMPERATURA 0 C i pozostawić do wyrośnięcia na około godzinę (ciasto powinno powiększyć się dwukrotnie). Podzielić kulę na kilka bochenków. Umieścić je na brytfannie wyłożonej papierem do pieczenia. Oprószyć bochenki mąką. Wykonać nacięcia na bochenkach. Włożyć produkt do zimnego piekarnika. Włączyć pieczenie CHLEB Po zakończeniu pieczenia pozostawić bochenki na ruszcie aż do ich całkowitego wystygnięcia. Program CIASTA Ta funkcja jest idealna do pieczenia ciast, zarówno na bazie drożdży naturalnych, jak i proszku do pieczenia oraz bez tych składników. Wkładać produkty do zimnego piekarnika. Ewentualnie można je też wkładać do nagrzanego piekarnika. Program TARTY Ta funkcja jest idealna dla wszystkich przepisów na tarty (które zwykle wymagają dobrego upieczenia od spodu). Włożyć produkt do zimnego piekarnika. Ewentualnie można je też wkładać do nagrzanego piekarnika. Programowanie pieczenia! Programowanie jest możliwe jest dopiero po dokonaniu wyboru programu pieczenia.! Po wybraniu programu pieczenia, ikona jest aktywna i możliwe jest ustawienie czasu trwania pieczenia. Po ustawieniu czasu trwania, ikona uaktywnia się i można zaprogramować pieczenie opóźnione. Programowanie czasu trwania pieczenia. Przycisnąć ikonę ; ikona i numerki na wyświetlaczu CZASY będą migać.. Ustawić żądany czas trwania pieczenia za pomocą ikon i.. Po dokonaniu ustawień, należy ponownie nacisnąć ikonę.. Przycisnąć ikonę, aby rozpocząć pieczenie. 5. Po upływie zadanego czasu na wyświetlaczu TEMPERATURA pojawia się napis END i wydany zostaje sygnał akustyczny. Przykład: jest 9.00, a czas pieczenia zostaje zaprogramowany na godzinę 5 minut. Program wyłączy się automatycznie o 0.5. Programowanie pieczenia z opóźnieniem czasowym.! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu czasu pieczenia.! Dla jak najlepszego wykorzystywania funkcji programowania opóźnionego, niezbędne jest, aby zegar był prawidłowo ustawiony. PL

14 PL. Nacisnąć ikonę, a następnie wykonać całą procedurę od punktu do opisaną dla czasu trwania pieczenia.. Następnie wcisnąć ikonę i ustawić godzinę zakończenia pieczenia przy użyciu ikon i.. Po ustawieniu dokładnej godziny zakończenia pieczenia ponownie nacisnąć ikonę.. Przycisnąć ikonę, aby aktywować ustawienia. Ikony i migają na zmianę, sygnalizując, że przeprowadzono programowanie; podczas oczekiwania na start pieczenia, wyświetlacz CZASU wyświetla na zmianę czas trwania pieczenia oraz godzinę zakończenia pieczenia. 5. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu TEMPERATURA pojawia się napis END i rozlega się sygnał dźwiękowy. Przykład: jest 9.00, czas pieczenia zostaje zaprogramowany na godzinę 5 minut, a godzina :0 jako godzina zakończenia pieczenia. Program włączy się automatycznie o.5. Aby anulować ustawiony program, należy nacisnąć ikonę. Praktyczne porady dotyczące pieczenia! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać pozycji i 5: są wystawione na bezpośrednie działanie gorącego powietrza, co może spowodować przypalenie delikatnych potraw.! Przy programach BARBECUE i ZAPIEKANKA, szczególnie jeśli są one wykonywane z rożnem, ustawić blachę na poziomie, aby zebrać pozostałości po pieczeniu (sosy i/lub tłuszcze). WIELOPOZIOMOWE Używać poziomów i, wykorzystując poziom do potraw, które wymagają wyższej temperatury. Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze. BARBECUE Włożyć ruszt na poziom lub, umieszczając potrawę na środku rusztu. Zaleca się nastawienie maksymalnej temperatury. Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego działanie kontroluje termostat. PIZZA Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie znajdującym się w wyposażeniu piekarnika. Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie czasu pieczenia, przez co trudno jest przygotować chrupiącą pizzę. W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia.

15 Tabela pieczenia Programy Potrawy Waga (Kg) prowadnice standardowe Poziomy prowadnice przesuwne Zalecana temperatura ( C) Czas pieczenia (min) PL Wielopoziomowy* + i i i i/ lub i i 5 i i 5 i i i i i i i i i i i i tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Barbecue* 0,8 lub 5 szt. lub 6 szt. lub lub nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie Zapiekanka*,5,5,5 nie nie nie nie nie nie nie Niska temperatura* nie nie nie ore 9080 Pizza* Pizza tak tak Wypieki cukiernicze* 0,6 0,8 lub lub lub i lub i i i lub lub lub i lub i i i tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Pieczenie ustawiane automatycznie** Pieczenie lub nie Filet rybny 0, 0, 0, lub lub lub nie nie nie Chleb*** Chleb (patrz przepis) lub nie Ciasta Ciasta lub nie Ciasta kruche Ciasta kruche lub nie 50! Program ECO: Program ten może być używany do powolnego gotowania dowolnego rodzaju jedzenia w temperaturach do maksymalnie 00 C; program jest również odpowiedni do podgrzewania jedzenia i kończenia procesu gotowania. 5

16 PL Zalecenia i środki ostrożności! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać. Ogólne zasady bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do nieprofesjonalnych zastosowań domowych. Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach piekarnika. Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami. Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów (np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub nierozsądnego użytkowania. Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala od urządzenia. Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie dotykały rozgrzanych części piekarnika. Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających ciepło. Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową część uchwytu: po bokach może być gorący. Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać zawsze rękawic ochronnych. Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową. Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych: jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione, mogłyby one się zapalić. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy zawsze sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w pozycji /. Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej. W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z Serwisem (patrz Serwis Techniczny). Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika. Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji wstępnych na temat eksploatacji urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego. Utylizacja Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu opakowania będzie można ponownie wykorzystać. Dyrektywa wspólnotowa 0/9/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony na wszystkich produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki. W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego złomowania elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą się zwracać do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń. Oszczędność i ochrona środowiska Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania piekarnika i zawsze próbuj go zapełnić. Otwieraj drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to możliwe, gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby oszczędzić znaczną ilość energii, wyłącz po prostu piekarnik 5 0 minut przed końcem zaplanowanego czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które piekarnik nadal wydziela. Programy automatyczne oparte są na standardowych produktach żywieniowych Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec jakimkolwiek stratom energii poprzez drzwiczki. Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii, możesz zaoszczędzić energię używając opcji opóźnione pieczenie, która uruchomi urządzenie w godzinach taniej taryfy.! Produkt ten spełnia wymogi nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia zużycia energii w trybie czuwania. Konserwacja i utrzymanie Odłączenie prądu elektrycznego Przed naprawą odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego. Czyszczenie urządzenia Lekkie różnice koloru przedniej strony piekarnika są spowodowane zastosowaniem różnego rodzaju materiałów: szkła, plastiku lub metalu. Ewentualne cienie na szybce drzwiczek, podobne do prążków, są spowodowane odbiciem światła żarówki piekarnika. W bardzo wysokich temperaturach emalia zostaje wypalona. Podczas tego procesu może dojść do zmian chromatycznych. Jest to normalne zjawisko, nie mające wpływu na działanie piekarnika. Krawędzie cienkich blach nie mogą być całkowicie pokryte emalią i dlatego mogą wyglądać jak w stanie surowym. Nie ingeruje to w żaden sposób w zabezpieczenie antykorozyjne. Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać proszków ściernych ani substancji korodujących. Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką. Unikać środków ściernych. Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w zmywarce, z wyjątkiem prowadnic przesuwnych. Zaleca się nie spryskiwać bezpośrednio panelu sterowania środkami czyszczącymi, lecz myć go nasączoną nimi gąbką 6

17 ! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia. PL Czyszczenie drzwiczek Szybę drzwiczek należy czyścić przy pomocy gąbki i środków nieściernych, a następnie osuszyć miękką szmatką. Nie należy używać szorstkich materiałów ściernych lub ostrych, metalowych skrobaków, które mogą zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. Aby dokładniej wyczyścić piekarnik można zdemontować drzwiczki:. Otworzyć szeroko drzwiczki (patrz rysunek);. Podnieść i przekręcić dźwignie znajdujące się na obu zawiasach (zob. rysunek);. Chwycić drzwiczki za obie zewnętrzne krawędzie, przymykając je powoli, lecz nie całkowicie. Pociągnąć drzwiczki do siebie, wyjmując je z zawiasów (zob. rysunek). Zamontować ponownie drzwiczki wykonując opisane czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzanie uszczelek Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie używać piekarnika do czasu wykonania naprawy. Wymiana żarówki W celu wymiany żarówki w piekarniku:. Usunąć szklaną pokrywkę przy pomocy śrubokrętu.. Wykręcić żarówkę i wymienić na analogiczną: moc 5 W, sprzężenie E. Ponownie zamontować pokrywkę, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek (patrz ilustracja).! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń. 7

18 PL Anomalie i środki zaradcze Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze Przycisk zegar oraz cyfry na wyświetlaczu migają. Zaprogramowane pieczenie nie rozpoczęło się. Tylko "przycisk Zegar" świeci jasno. Wybrano program automatyczny. Na wyświetlaczu pojawił się napis Hot i pieczenie nie rozpoczęło się. Wybrano pieczenie z wymuszonym obiegiem i na potrawie widoczne są przypalenia. Urządzenie zostało przed chwilą podłączone Ustawić zegar. do zasialania lub miała miejsce przerwa w dostawie prądu. Doszło do przerwy w zasilaniu. Ponownie zaprogramować pieczenie. Urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Temperatura wewnątrz piekarnika jest wyższa niż sugerowana temperatura dla wybranego programu. Poziomy i 5: gorące powietrze dociera do nich bezpośrednio, co może spowodować przypalenie delikatnych potraw. Nacisnąć którykolwiek przycisk, aby wyjść z trybu czuwania. Poczekać aż piekarnik się ochłodzi. Zaleca się obrócenie brytfann w połowie pieczenia. 8

19 Üzembe helyezés! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén bármikor belenézhessen. Ha a készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi, győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja vele, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék működéséről és az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekről.! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembe helyezésről, a használatról és a biztonságról. Elhelyezés! A csomagolóanyag nem játékszer! A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően semmisítse meg (lásd Óvintézkedések és tanácsok).! Az üzembe helyezést szakembernek kell elvégeznie az itt található utasításoknak megfelelően. A helytelen üzembe helyezés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat. Beépítés A készülék jó működésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a bútor megfelelő tulajdonságokkal rendelkezzen: a sütő melletti paneleknek hőálló anyagból kell készülniük; furnérlemezből készült bútorok esetén a ragasztóanyagnak ki kell bírnia a 00 C hőmérsékletet; a sütő beépítéséhez, legyen az elhelyezve munkalap alá (lásd ábra) vagy állványra, a bútornak az alábbi méretekkel kell rendelkeznie: Középre állítás és rögzítés A készülék rögzítése a bútorhoz: nyissa ki a sütő ajtaját és csavarozza a facsavart a külső kereten lehelyezkedő lyukba!! Minden védelmet biztosító alkatrészt rögzíteni kell oly módon, hogy azokat szerszám nélkül ne lehessen kivenni. Elektromos csatlakoztatás A hárompólusú kábellel ellátott sütőket az adattáblán jelzett (lásd alább) feszültségű és frekvenciájú váltakozó árammal történő használatra szánták. Az elektromos kábel beszerelése. A fedél oldalán található nyelvecskék csavarhúzóval történő felemelésével nyissa ki a kapocslécet: Húzza meg és nyissa ki a fedelet (lásd ábra). HU 595 mm. 595 mm. 5 mm. mm. 5 mm. 567 mm. 55 mm. 57 mm. min. 5 mm. 560 mm.! A készüléket úgy kell beépíteni, hogy utána ne lehessen az elektromos alkatrészekhez hozzáérni. Az adattáblán jelzett fogyasztási értékeket a fenti beszerelés mellett mérték. Szellőzés A jó szellőzés garantálása érdekében a sütőnek helyet adó bútorrész hátlapját le kell venni. A sütőt lehetőleg úgy helyezzék le, hogy két fa alátétre vagy egy olyan folytonos felületre támaszkodjon, ami rendelkezik egy legalább 5 x 560 mm nagyságú nyílással (lásd ábra) mm. N L L N. Helyezze üzembe az elektromos kábelt: Csavarozza ki a kábelszorító csavarját és a három LN érintkezőcsavart, majd rögzítse a csavarok feje alatt a huzalokat, ügyelve a kék (N), barna (L), sárgazöld színekre ( ) (lásd ábra).. Rögzítse a kábelt a megfelelő kábelrögzítőbe.. Zárja le a kapocsléc fedelét. Az elektromos kábel hálózatba kötése Szereljen a kábelre az adattáblán feltüntetett terhelésnek megfelelő szabványos csatlakozó dugót (lásd oldalt). Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat közé a terhelésnek és az érvényben lévő szabványoknak megfelelő legalább mmes multipoláris kapcsolót kell beszerelni (a föld huzalt nem kell megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a szobahőmérsékletnél 50 Ckal magasabb hőmérsékletre. 560 mm. 5 mm.! A készülék beszerelője felelős a megfelelő elektromos csatlakoztatásért és a biztonsági előírások betartásáért. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy: az aljzat rendelkezzen földeléssel és feleljen meg a szabványnak; az aljzat képes legyen elviselni a készülék adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény terhelését (lásd alább); a tápfeszültség feleljen meg az adattáblán feltüntetett értékeknek (lásd alább); 9

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék FHS 20 IX/HA S Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny,7 Opis urządzenia,8 Opis urządzenia,0 Instalacja, Uruchomienie i użytkowanie, Programator

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék. Pokyny pro použití TROUBA. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR

Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék. Pokyny pro použití TROUBA. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz,5 A készülék leírása,7 A készülék leírása,9 Üzembe helyezés, Bekapcsolás és használat, Programok,

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

KN6C66A/GR S. Instrukcja obsіugi KUCHENKA I PIEKARNIK. Инструкции за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА Резюме Инструкции за употреба,1

KN6C66A/GR S. Instrukcja obsіugi KUCHENKA I PIEKARNIK. Инструкции за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА Резюме Инструкции за употреба,1 KN6C6A/GR S KN6C66A/GR S GR Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, ΠΡΟΣΟΧΉ, Περιγραφή της συσκευήςπίνακας ελέγχου, Περιγραφή της συσκευήςσυνολική άποψη,6 Εγκατάσταση,7

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK FH 09 0 XA/HA FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,8 Üzembe helyezés,0 Bekapcsolás és használat, Programok,

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

LSFK 7B019. Instrukcja obsługi. Operating instructions. Довідник користувача. Οδηγίες χρήσης. PL Polski. EN English. EL Ελληνικα.

LSFK 7B019. Instrukcja obsługi. Operating instructions. Довідник користувача. Οδηγίες χρήσης. PL Polski. EN English. EL Ελληνικα. LSFK 7B019 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions, 1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 7 Product Data, 8 Installation, 10-11 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu DOC022.98.90183/1A ECO 20 COND Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu Ιούλιος 2008, Έκδοση 2 lipiec 2008, wydanie 2 Červenec 2008, 2. vydání Iulie 2008, ediţia a 2-a Temmuz 2008, Basım 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Морозильный ларь ECN21109W 2 electrolux Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS _English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS Carefully read the instructions and warnings in this manual and keep them for future reference. They include important instructions

Διαβάστε περισσότερα

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. A. επιτεθεί B. επιτευχθεί C. επιστραφεί

Διαβάστε περισσότερα

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba IDL 70 Zmywarka Instalownaia i uzytkowania Perilica posuđa Postavljanje i uporaba Πλυντήριο Εγκατάσταση και χρήση Myčky nádobí Instalace a použití Mosogatógép Beszerelés és használat Umývačky riadu Inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy PL Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó HU Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα GR Roya-30324-3 A4 (ohne AS) 17.12.2014 Instrukcja obsługi...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή pl el Instrukcja montażu zachować Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή 1 ~.-. 43 53 ~31 ~60 2 70 3 4 4a 4b 5 6 7 7a 7b 7c 8 8a 9 10 10 a 11 pl Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W Instalacja i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalace a bezpečnostní pokyny Szerelési és biztonsági utasítások Návod na inštaláciu a bezpečnostné upozornenia Namestitev in varnostna opozorila Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo...

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo... W0088_20IVZ.fm DH 330 115 171 1126 / 4309-2.0 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........28 Izvirna navodila za uporabo............42

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

_English_ INFRARED COOKER SP-1445-M/MS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

_English_ INFRARED COOKER SP-1445-M/MS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS _English_ INFRARED COOKER SP-1445-M/MS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Carefully read the instructions in this manual and keep them from further reference for the duration of the products

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator - Freezer Chłodziarko - Zamrażarka Ψυγειοκαταψύκτης CNA400EC0ZX

Refrigerator - Freezer Chłodziarko - Zamrażarka Ψυγειοκαταψύκτης CNA400EC0ZX Refrigerator - Freezer Chłodziarko - Zamrażarka Ψυγειοκαταψύκτης CNA400EC0ZX Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and

Διαβάστε περισσότερα

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO BAS 260 Swift 115 172 2071 / 4814-1 SLO Originál használati utasítás.......................................... 4 Oryginalna instrukcja obsługi.......................................16 Πρωτότυπο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU RO EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU BG EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.8.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235/3 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 16/10 (korábbi NN 22/10) számú

Διαβάστε περισσότερα

A csomag tartalma 13 Üzembe helyezés követelményei 15 Üzembe helyezés lépésről lépésre 17

A csomag tartalma 13 Üzembe helyezés követelményei 15 Üzembe helyezés lépésről lépésre 17 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell 3 Fontos biztonsági jelzések 3 Fontos biztonsági óvintézkedések 4 A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások 12 Üzembe

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 8DEC49S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 27 Szárítógép RO Manual de utilizare 51 Uscător de rufe USER MANUAL

LAVATHERM 8DEC49S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 27 Szárítógép RO Manual de utilizare 51 Uscător de rufe USER MANUAL LAVATHERM 8DEC49S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 27 Szárítógép RO Manual de utilizare 51 Uscător de rufe USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ...6 4. ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα