Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK"

Transcript

1 FH 09 0 XA/HA FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,8 Üzembe helyezés,0 Bekapcsolás és használat, Programok, Óvintézkedések és tanácsok,7 Karbantartás és ápolás,8 Hibaelhárítás,9 Tartalomjegyzék Česky Pokyny pro použití TROUBA Pokyny pro použití, Upozornění, Servisní služba, Popis zařízení,6 Popis zařízení,8 Instalace,0 Spuštění a použití, Programy, Opatření a rady,7 Údržba a péče,8 Odstraňování problémů,9 Obsah Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,7 Περιγραφή της συσκευής,9 Εγκατάσταση,0 Εκκίνηση και χρήση, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Προφυλάξεις και συμβουλές,7 Συντήρηση και φροντίδα,8 Ανωμαλίες και λύσεις,9 Περιεχόμενα Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Instrukcja obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny, Opis urządzenia,6 Opis urządzenia,8 Instalacja,0 Uruchomienie i użytkowanie, Programy, Zalecenia i środki ostrożności,7 Konserwacja i utrzymanie,8 Anomalie i środki zaradcze,9 Spis treści Română Instrucţiuni de folosire CUPTOR Instrucţiuni de folosire, Avertizări, Asistenţă,5 Descrierea aparatului,7 Descrierea aparatului,9 Instalare,50 Pornire şi utilizare,5 Programe,5 Precauţii şi sfaturi,57 Întreţinere şi curăţire,58 Anomalii şi remedii,59 Sumar

2 Upozornění UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení a jeho přístupné části dosahují během použití velmi vysoké teploty. Je třeba dávat pozor a zabránit styku s topnými články. Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, které se nacházejí pod náležitým dohledem nebo které byly poučeny ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a které si uvědomují související nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti nesmí provádět operace čištění a údržby bez dohledu. K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní výrobky ani ostré kovové špachtle, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit tak prasknutí skla. Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení vysokotlaký parní čistič. UPOZORNĚNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zařízení vypnuté, aby se zabránilo možnosti zásahu elektrickým proudem.! Při vložení mřížky se ujistěte, že se doraz nachází v zadní části prohloubeniny a je obrácen směrem nahoru. Ostrzezenia UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części silnie się rozgrzewają podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem dorosłych. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane. Nie stosować środków ściernych ani ostrych łopatek metalowych do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia. UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej części komory. Figyelmeztetések FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető részei a használat közben rendkívüli módon felmelegedhetnek. Vigyázzon, hogy nehogy hozzáérjen a fűtőelemekhez. Ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket. Ezt a készüléket a 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint a testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

3 Az üveg sütőajtó tisztításához ne használjon súrolószereket vagy vágóéllel rendelkező fémspatulát, mivel azok összekaristolhatják az ajtó felületét, ami pedig az üveg összetöréséhez vezethet. A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót. FIGYELEM: Az esetleges áramütések elkerülése érdekében a lámpa kicserélése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.! A rács behelyezésekor győződjön meg arról, hogy a kallantyú felfele néz és a sütőtér hátsó részén van. Προειδοποίηση ΠΡΟΣΟΧΉ: Η συσκευή αυτή και τα προσβάσιμα μέρη της καθίστανται πολύ θερμά κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε και να αποφεύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών ή να τα επιτηρείτε συνεχώς. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση αν βρίσκονται υπό κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και αν αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να διενεργούνται από τα παιδιά χωρίς επιτήρηση. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αποξυστικά κι ούτε σπάτουλες μεταλλικές κοφτερές για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου επειδή μπορεί να προξενηθούν ξυσίματα στην επιφάνεια, προκαλώντας, έτσι, τη θραύση του γυαλιού. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού σε υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΉ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν αντικαταστήστε τη λυχνία για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.! Όταν εισάγεται το πλέγμα βεβαιωθείτε ότι το στοπ είναι στραμμένο προς τα πάνω και στο πίσω μέρος της κοιλότητας. Avertizări ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale accesibile devin foarte calde în timpul folosirii. Trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi elementele de încălzire. Îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu sunt supravegheaţi continuu. Acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă se află sub o supraveghere corespunzătoare sau dacă au fost instruiţi cu privire la folosirea aparatului în mod sigur şi dacă îşi dau seama de pericolele corelate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de metal tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului, deoarece ar putea zgâria suprafaţa, provocând astfel spargerea geamului. Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune pentru a curăţa aparatul. ATENŢIE: Asiguraţivă că aparatul este stins înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea electrocutărilor.!când introduceţi grătarul, asiguraţivă că opritorul este îndreptat în sus şi în partea din spate a cavităţii.

4 Servisní služba Upozornění: Zařízení je vybaveno automatickým diagnostickým systémem, který detekuje poruchy. Poruchy jsou signalizovány prostřednictvím zpráv následujícího typu: F následovaný čísly. Zavolejte na technickou pomoc v případě poruchy. Než se obrátíte na servisní středisko: Zkontrolujte, zda můžete problém vyřešit sami. Restartujte program, zda se závada zmizela. Jeli tomu tak, obraťte se na autorizovaný technický servis.! Nikdy se neobracejte na neautorizované techniky. Uveďte: Druh poruchy; Model zařízení (Mod.); Výrobní číslo (S/N). Tyto informace se nacházejí na štítku s jmenovitými údaji, umístěném na zařízení. Szerviz Figyelem: A készülék az esetleges hibás működés kiderítése érdekében automatikus diagnosztikai rendszerrel van ellátva. A hibák a kijelzőn kerülnek bemutatásra a következő formában: F és utána egy szám. Ilyen esetben a szakszerviz beavatkozására van szükség. Mielőtt a szervizhez fordulna: Ellenőrizze, hogy a hibát önállóan nem tudjae elhárítani; Indítsa újra a programot, hogy ellenőrizze, hogy nem rossz programot indított az előbb; Amennyiben nem, hívja a hivatalos szakszervizt;! Sohase hívjon engedéllyel nem rendelkező szakembert. Adja meg az alábbiakat: az anomália típusa a HŐMÉRSÉKLETkijelzőn látható üzenetet a készülék modellje (Mod.) a készülék szériaszáma (S/N) Az utóbbi információk a készüléken elhelyezett adattáblán találhatók. Serwis Techniczny Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w system diagnostyczny do wykrywania ewentualnych usterek. Usterki sygnalizowane są na wyświetlaczu poprzez komunikaty typu: F, po których następuje seria cyfr. W takich przypadkach konieczna jest interwencja serwisu technicznego. Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego: Sprawdzić, czy usterki nie można usunąć samodzielnie; Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka nie ustąpiła; Jeśli tak się nie stało, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym;! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników. Podać: Rodzaj usterki; komunikat widoczny na wyświetlaczu TEMPERATURA Model urządzenia (Mod.) Numer seryjny (S/N) Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Τεχνική υποστήριξη Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης διάγνωσης που επιτρέπει την ανίχνευση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών. Αυτές κοινοποιούνται από την οθόνη μέσω μηνυμάτων του τύπου: F ακολουθούμενο από αριθμούς. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η επέμβαση της τεχνικής υποστήριξης. Πριν επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να επιλυθεί αυτόνομα; Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε; Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης;! Μην προσφεύγετε ποτέ σε τεχνικούς μη εξουσιοδοτημένους. Γνωστοποιήστε: Τον τύπο της ανωμαλίας Το μήνυμα της οθόνης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Το μοντέλο της μηχανής (Mod.) Τον αριθμό σειράς (S/N) Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή

5 Asistenţă Atenţie: Aparatul este dotat cu un sistem de diagnosticarea automata care permite punerea în evidenta a unor eventuale disfunctionalitati. Acestea sunt afisate pe display cu mesaje de genul: F urmat de numere. În acest caz, apelaţi la asistenţa tehnică. Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă: Verificaţi dacă puteţi Dvs. să remediaţi anomalia; Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat; În caz contrar, apelaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică Autorizat;! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat. Comunicaţi: tipul de anomalie mesajul care apare pe displayul TEMPERATURĂ modelul aparatului (Mod.) numărul de serie (S/N) Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită de aparat. 5

6 Popis zařízení Celkový pohled POLOHA POLOHA POLOHA POLOHA 5 POLOHA 5 6 VODICÍ LIŠTY pro posuv na jednotlivých úrovních 7 Úroveň SBĚRNÉ NÁDOBY 8 Úroveň ROŠTU 9 Ovládací panel Opis urządzenia Widok ogólny POZIOM POZIOM POZIOM POZIOM 5 POZIOM 5 6 PROWADNICE boczne 7 Poziom BLACHA UNIWERSALNA 8 Poziom RUSZT 9 Panel sterowania A készülék leírása A készülék áttekintése 9 6 SZINT SZINT SZINT SZINT 5 SZINT 5 6 TÁLCASÍNEK 7 ZSÍRFELFOGÓ tálca 8 GRILLRÁCS 9 Kezelőpanel

7 Περιγραφή της συσκευής Συνολική άποψη ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ 5 ΘΈΣΗ 5 6 ΟΔΗΓΟΙ ολίσθησης των επιπέδων 7 Επίπεδο ΛΙΠΟΣΥΛΛΈΚΤΗ 8 Επίπεδο ΓΚΡΙΛ 9 Πίνακας ελέγχου Descrierea aparatului Vedere de ansamblu POZITIA POZITIA POZITIA POZITIA 5 POZITIA 5 6 GHIDAJE culisare rafturi 7 Raft TAVĂ 8 Raft GRĂTAR 9 Panou de control

8 Popis zařízení Ovládací panel ikony PROGRAMY MANUALNÍ Displej TEPLOTA Ikona TEPLOTA Ikona DOBY TRVÁNÍ 5 Dislej DOBY 6 Ikona UKONČENÍ PEČENÍ 7 Ikona ZAMKNUTÍ 8 ŮVEDENÍ DO ČINNOSTI/ZASTAVENÍ 9 Ikona OSVĚTLENÍ TROUBY 0 Ikona HODIN Ikona POČITADLA MINUT ikony REGULACE DOB PEČENÍ ikony PŘEDEHŘÍVÁNÍ / zbytkové teplo ikony AUTOMATICKÉ PROGRAMY/ECO 5 ZAPNUTÍ PANELU A készülék leírása Kezelőpanel KÉZI PROGRAMOK ikon Kijelző TEMPERATURA TEMPERATURA ikon IDŐTARTAM ikon 5 Kijelző IDŐ 6 SÜTÉS VÉGE ikon 7 LOCK ELLENŐRZÉS ikon 8 START/ KIKAPCSOLÓ 9 SÜTOVILÁGÍTÁS ikon 0 ÓRA ikon PERCSZÁMLÁLÓ ikon HOMÉRSÉKLET/IDOSZABÁLYOZÓ ikonok ELŐMELEGÍTÉSJELZŐ / MARADÉKHŐ ikonok AUTOMATA PROGRAMOK/ECO ikonok 5 PANEL BE/KIKAPCSOLÓ Opis urządzenia Panel sterowania Ikony PROGRAMY RĘCZNE Wyświetlacz TEMPERATURA Ikona TEMPERATURA Ikona CZAS PIECZENIA 5 Wyświetlacz CZAS 6 Ikona KONIEC PIECZENIA 7 Ikona BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH 8 URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE 9 Ikona OŚWIETLENIE 0 Ikona ZEGAR Ikona MINUTNIK Ikony REGULACJA CZASU / TEMPERATURA Ikony NAGRZEWANIA WSTĘPNEGO/CIEPŁA RESZTKOWEGO Ikony PROGRAMY AUTOMATYCZNE / ECO 5 WŁĄCZANIE PANELU

9 Περιγραφή της συσκευής Πίνακας ελέγχου Εικονίδια ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οθόνη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εικονίδιο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εικονίδιο ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 Οθόνη ΧΡΟΝΩΝ 6 Εικονίδιο ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 7 Εικονίδιο LOCK ΕΛΕΓΧΟΙ 8 ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 9 Εικονίδιο ΦΩΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 0 Εικονίδιο ΡΟΛΟΓΙΟΥ Εικονίδιο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ Εικονίδια ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εικονίδια ΠΡΟΘΈΡΜΑΝΣΗ/ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ Εικονίδια ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ECO 5 AΝΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Descrierea aparatului Panoul de control Simboluri PROGRAME MANUALE Display TEMPERATURĂ Simbol TEMPERATURĂ Simbol DURATA 5 Display TIMP 6 Simbol SFÂRŞIT COACERE 7 Simbol de blocare CONTROALE 8 PORNIRE/ OPRIREA 9 Simbol LUMINĂ CUPTOR 0 Simbol CEAS Simbol CRONOMETRU Simboluri REGLARE TIMP/TEMPERATURĂ Simboluri PREÎNCĂLZIRE/CĂLDURĂ REZIDUALĂ Simboluri PROGRAME AUTOMATE/ECO 5 APRINDEREPANOU

10 CZ Instalace! Je velice důležité tento návod uschovat, aby mohl být kdykoli konzultován. V případě prodeje, odevzdání zařízení nebo při stěhování se ujistěte, že návod zůstane spolu se zařízením, aby mohl informovat nového vlastníka o činnosti a příslušných upozorněních.! Pozorně si přečtete uvedené pokyny: Jsou zdrojem důležitých informací týkajících se instalace, použití a bezpečnosti. Uložení do provozní polohy! Obaly je třeba je odstranit v souladu s normami pro separovaný sběr odpadu (viz Opatření a rady).! Instalace musí být provedena odborně kvalifikovaným personálem podle uvedených pokynů. Nesprávně provedená instalace může způsobit škody na majetku a ohrožení zdraví osob a zvířat. Vestavění K zajištění správné činnosti zařízení je třeba, aby měl nábytek, do kterého bude zařízení vestavěno, vhodné vlastnosti: Panely sousedící s troubou musí být z materiálu odolného vůči teplu; v případě nábytku z dýhovaného dřeva se musí použít lepy, které jsou odolné vůči teplotám do 00 C; při vestavění trouby pod stůl (viz obrázek) nebo do skříňového sloupu je třeba, aby měl nábytek, do kterého bude zařízení vestavěno, následující rozměry: Vystředění a upevnění Upevnění zařízení k nábytku: Otevřete dvířka trouby a zašroubujte šrouby do dřeva do otvorů v obvodovém rámu.! Všechny součásti, které zaručují bezpečnost, je třeba upevnit tak, aby je nebylo možné odstranit bez použití nástroje. Elektrické zapojení! Trouby vybavené trojžilovým napájecím kabelem jsou uzpůsobeny pro činnost se střídavým proudem, napětím a frekvencí uvedenými na štítku s jmenovitými údaji, umístěném na zařízení (viz pod). Montáž napájecího kabelu. Otevřete svorkovnici, a to tak, že šroubovákem nadzvednete boční lamely krytu: potáhněte a otevřete kryt (viz obrázek). 595 mm. 595 mm. mm. 5 mm. 567 mm. 55 mm. 5 mm. 57 mm. min. 5 mm. 560 mm mm. N L N. Příprava napájecího kabelu: Odšroubujte šroub kabelové příchytky a tři šrouby kontaktů LN a poté upevněte vodiče pod hlavy šroubů. Dodržujte přitom barevné označení vodičů Modrý (N), Hnědý (L), Žlutozelený (viz obrázek).. Upevněte kabel do příslušné kabelové příchytky.. Zavřete kryt svorkovnice.! Po vestavění zařízení nesmí být umožněn dotek elektrických částí. Údaje o spotřebě, uvedené na štítku s jmenovitými údaji, byly naměřeny při tomto druhu instalace. Ventilace Aby byla zajištěna vhodná ventilace, je třeba odstranit zadní stěnu úložného prostoru. Doporučuje se nainstalovat troubu tak, aby se opírala o dvě dřevěné lišty nebo o rovnou plochu s otvorem nejméně 5 x 560 mm (viz obrázky). L Připojení napájecího kabelu do elektrické sítě Na kabel namontujte normalizovanou zástrčku, vhodnou pro proudový odběr, který je uveden na štítku s jmenovitými údaji (viz na boku). V případě přímého zapojení do sítě je třeba mezi zařízení a síť zapojit omnipolární stykač s minimální rozpínací vzdáleností kontaktů mm, vhodný pro daný proudový odběr a vyhovující platným normám (zemnicí vodič nesmí být stykačem přerušen). Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby teplota žádné jeho části nepřesáhla teplotu prostředí o 50 C. 560 mm. 5 mm.! Pracovník, který provádí instalaci, odpovídá za správnost elektrického zapojení a za dodržení bezpečnostních norem. Před zapojením se ujistěte, že: Je zásuvka řádně uzemněna a odpovídá zákonným předpisům; je zásuvka schopna snášet proudový odběr odpovídající maximálnímu výkonu zařízení, uvedenému na štítku s jmenovitými údaji (viz níže); se napájecí napětí pohybuje v rozmezí uvedeném na štítku s jmenovitými údaji (viz níže); 0

11 je zásuvka kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném případě vyměňte zásuvku nebo zástrčku; nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukončení instalace zařízení musí zůstat elektrický kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.! Kabel se nesmí ohýbat ani stlačovat.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a dle potřeby vyměněn výhradně autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Firma neponese žádnou odpovědnost za nedodržení těchto předpisů. ŠTÍTEK S JMENOVITÝMI ÚDAJI Rozměry* Objem* Rozměry** Objem** lt. 6 Elektrické zapojení šířka,5 cm výška, cm hloubka 0,6 cm 59 l šířka 5,5 cm výška, cm hloubka,5 cm napětí 00V ~50/60 Hz o 50Hz nebo maximální příkon 800W (viz štítek s jmenovitými údaji) CZ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK a EKODESIGN Přenesené nařízení Komise (EU) č. 65/0 doplňující směrnici č. 00/0/E S.Přenesené nařízení Komise (EU) č. 66/0 doplňující směrnici č. 009/5/ES. Nařízení EN 6050 Nařízení EN 5056 Energetická spotřeba Prohlášení o třídě Nucená konvekce funkce ohřevu: ECO Toto zařízení je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie: 006/95/EHS z..06 (Nízké napětí) ve smyslu následných úprav 00/08/EHS z 5..0 (Elektromagnetická kompatibilita) ve smyslu následných úprav 9/68/EHS z.07.9 ve smyslu následných úprav 0/9/ES ve smyslu následných úprav 75/008 standby/off mode * Pouze pro modely s vedeními z tažených profilů. ** Pouze pro modely s vedeními z drátu.

12 CZ Spuštění a použití UPOZORNĚNÍ! Trouba je vybavena systémem zastavení mřížek, který umožňuje jejich vyjmutí, aniž by se dostaly ven z trouby(). Pro kompletní vysunutí mřížek je třeba je zvednout, uchopit za přední část a potáhnout je, jak je zřejmé z uvedeného obrázku ().! Při prvním zapnutí vám doporučujeme, abyste nechali troubu běžet naprázdno přibližně na půl hodiny s termostatem nastaveným na maximu a se zavřenými dvířky. Poté vypněte troubu, zavřete dvířka trouby a vyvětrejte místnost. Zápach, který ucítíte, je způsoben vypařováním látek použitých na ochranu trouby.! Pro usnadnění procesu nastavení stiskněte a podržte tlačítka a k rychlejšímu procházení čísel na displeji.! Každé nastavení bude automaticky uloženo v paměti spotřebiče po 0 vteřinách.! Dotykové ovladače nelze aktivovat, pokud má uživatel rukavice.! Pro optimalizaci výkonnosti pečení je v okamžiku aktivace zvolené funkce prováděno nastavení parametrů výrobku, které by mohlo opozdit zapnutí ventilátoru a topných článků. Pojistka ovládacího panelu! Ovládací panel lze uzamknout, když je trouba vypnutá, jakmile zahájíte nebo ukončíte pečení nebo v průběhu programování. Pro uzamknutí ovladačů trouby stiskněte a podržte tlačítko na dobu alespoň vteřin. Zazní zvuková signalizace a displej TEPLOTY zobrazí symbol klíče O n. Obrázek se rozsvítí a naznačí tak aktivaci pojistky. Pro deaktivaci pojistky stiskněte a podržte tlačítko na dobu alespoň vteřin. Nastavení hodin! Hodiny lze nastavit pouze tehdy, když je trouba vypnutá. Jeli trouba v pohotovostním režimu, jedním stisknutím tlačítka se zobrazí nastavení aktuálního času. Pro nastavení času jej stiskněte znovu. Po připojení k napájení nebo po výpadku proudu budou tlačítko na displeji ČASU blikat po dobu 0 vteřin. Nastavení hodin:. Stiskněte tlačítko. Upravte hodnotu hodiny pomocí tlačítek a.. Jakmile dosáhnete správné hodnoty hodin, stiskněte tlačítko. Stejně postupujte pro nastavení minut. Pokud dojde k výpadku proudu, bude nutné hodiny znovu nastavit. Pokud obrázek na správně. a číslice displeji bliká, značí to, že hodiny nebyly nastaveny Nastavení zvukové signalizace! Zvukovou signalizaci můžete nastavit bez ohledu na to, zda je trouba vypnutá či zapnutá. Časovač troubu nezapne ani nevypne. Když nastavený čas uplyne, časovač vydá zvukový signál, který se automaticky ukončí po 0 vteřinách nebo když stisknete jakékoli aktivní tlačítko na ovládacím panelu. Pro nastavení časovače postupujte následovně:. Stiskněte tlačítko.. Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek a..jakmile dosáhnete správné hodnoty, stiskněte tlačítko Rozsvícený symbol vás upozorní, že časovač je zapnutý. znovu. Pro zrušení časovače stiskněte tlačítko a použijte tlačítka a pro nastavení času na 00:00. Stiskněte tlačítko znovu.. Obrázek Spuštění trouby se vypne, což značí, že časovač byl deaktivován.. Zapněte ovládací panel stisknutím tlačítka. Zvuková signalizace spotřebiče třikrát zazní (se vzestupnou intenzitou) a všechna tlačítka se po sobě rozsvítí.. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému režimu pečení. Na displeji TEPLOTY se zobrazí: teplota související s režimem, pokud programujete manuálně; nápis Auto pokud je programování automatické. Na displeji ČASU se zobrazí: aktuální čas, pokud programujete manuálně; doba trvání pečení, pokud je programování automatické.. Pro zahájení pečení stiskněte tlačítko. Trouba zahájí fázi předehřívání a jakmile se teplota zvýší, rozsvítí se ukazatele předehřívání. 5. Po dokončení procesu předehřívání se ozve zvukový signál a všechny kontrolky předehřevu signalizují, že toto stádium bylo ukončeno: jídlo lze vložit do trouby. 6. Během pečení je stále možné: změňte teplotu stisknutím tlačítka dále tlačítek a (pouze manuální režimy); nastavte dobu režimu pečení (viz Režimy pečení); pro ukončení pečení stiskněte tlačítko.v tomto případě si spotřebič do paměti uloží teplotu již dříve nastavenou (pouze manuální režimy). vypněte troubu stisknutím tlačítka na dobu vteřin. 7. Zařízení je vybaveno systémem, který v případě přerušení dodávky elektrické energie a za předpokladu,že teplota trouby příliš nepoklesne, znovu spustí program od bodu, ve kterém došlo k jeho přerušení. Naplánované režimy pečení, které ještě nebyly spuštěny, nebudou uloženy a musí být znovu naprogramovány (například: režim pečení byl naprogramován tak, aby se spustil ve 0:0. V 9:0 dojde k výpadku elektřiny. Když bude dodávka obnovena, režim bude muset být přeprogramován).! U režimu ROŽEŇ není žádná fáze předehřívání.! Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné předměty, protože by mohlo dojít k poškození smaltu.! Nádoby pokaždé pokládejte na dodaný rošt.

13 Chladicí ventilace Za účelem snížení venkovní teploty, chladicí ventilátor vytváří proud vzduchu, který vystupuje mezi ovládacím panelem a dvířky trouby a také ve spodní části dvířek trouby.! Po ukončení pečení zůstane ventilátor v provozu, dokud trouba dostatečně nevychladne. Osvětlení trouby Světlo se zapne při otevření dveří trouby nebo od začátku vaření. Tlačítko umožňuje zapnout a vypnout světla kdykoliv. Kontrolky zbytkového tepla Spotřebič je vybaven ukazatelem zbytkového tepla. Když je trouba vypnutá, pruh zbytkového tepla se na displeji rozsvítí a naznačí tak vysokou teplotu v prostoru trouby. Jednotlivé segmenty pruhu zhasínají jeden po druhém tak, jak se teplota uvnitř trouby snižuje. Reţim Demo Trouba může fungovat v režimu DEMO: všechna topná tělesa jsou deaktivována a ovladače zůstávají funkční. Pro aktivaci režimu DEMO stiskněte a uvolněte tlačítko současně tlačítka a po dobu 6 vteřin, následně a poté stiskněte a uvolněte tlačítko. Ozve se zvukový signál a na displeji TEPLOTY se objeví deon.pro deaktivaci režimu DEMO současně stiskněte a podržte při vypnuté troubě tlačítko a tlačítko na dobu vteřin. Zazní zvuková signalizace a nápis deon z displeje zmizí. Obnovení továrního nastavení Tovární nastavení trouby lze obnovit resetováním veškerého nastavení provedeného uživatelem (hodiny a upravené doby pečení). K provedení resetu vypněte troubu, poté stiskněte a podržte tlačítko odpovídající prvnímu manuálnímu režimu pečení (nahoře vlevo) a současně tlačítko na dobu 6 vteřin. Jakmile je proces obnovení dokončen, zazní zvuková signalizace. Když tlačítko zapnuta poprvé. stiskněte poprvé, trouba se bude chovat, jako by byla Pohotovostní reţim Tento výrobek je v souladu s požadavky nejnovější evropské směrnice o omezení spotřeby energie v pohotovostním režimu. Pokud nejsou po dobu 0 minut stisknuta žádná tlačítka a pojistka ovládacího panelu/dvířek nebyla aktivována, spotřebič automaticky přejde do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim je naznačen kontrolkou tlačítka Hodin s vysokým podsvícením. Jakmile pokračuje práce se spotřebičem, obnoví se provozní režim systému. Programy! Kdykoliv zapnete troubu, je nastaven na první režim manuálního pečení. Reţimy manuálního pečení! U všech programů je přednastavená teplota pečení, kterou lze manuálně upravit podle potřeby na hodnotu od 0 C do 50 C (i režimu GRIL až C). Veškerá nastavení teploty budou uložena v paměti spotřebiče a znovu vyvolána, až bude režim příště použit. Jeli zvolená teplota nižší než teplota uvnitř trouby, na displeji TEPLOTY se objeví text Hot Stále bude však možné zahájit pečení. Program VÍCEÚROVŇOVÉ PEČENÍ Dojde k aktivaci výhřevných článků a zapnutí ventilátoru. Vzhledem k tomu, že je teplo v celé troubě konstantní, vzduch jídlo propéká a peče do růžova rovnoměrně na všech místech. Je možné použít až dvě úrovně současně. Program ROŽEŇ Slouží k zapnutí horního topného článku a ke spuštění otáčivého rožně (jeli součástí). Vysoká teplota a přímý ohřev grilu se doporučují při pečení potravin, které vyžadují vysokou povrchovou teplotu. Grilujte při zavřených dvířkách trouby.(naleznete v části Praktické rady vaření ). Program GRATINOVÁNÍ Slouží k zapnutí horního topného článku a během určité části cyklu také k zapnutí kruhového topného článku a ke spuštění ventilátoru a otáčivého rožně (jeli součástí) Představuje spojení jednosměrného vyzařování tepla s vynuceným oběhem vzduchu uvnitř trouby. Díky tomu je možné dosáhnout vyššího průniku tepla bez spálení povrchu potravin. Grilujte při zavřených dvířkách. (naleznete v části Praktické rady vaření ). Programy NÍZKÁ TEPLOTA Tento druh pecení umožnuje kynutí, rozmražení, prípravu jogurtu, rychlejší nebo pomalejší ohrev a pomalé pecení pri nízké teplote. Volitelné teploty jsou: 0, 65, 90 C. Program TROUBA NA PIZZU Slouží k zapnutí spodního a kruhového topného článku a ke spuštění ventilátoru. Tato kombinace umožňuje rychlý ohřev trouby s velkým přísunem tepla. V případě použití více úrovní najednou je třeba v polovině pečení vzájemně vyměnit jejich polohu. Programma TROUBA NA MOUČNÍKY Slouží k zapnutí zadního topného článku a ke spuštění ventilátoru s cílem zajistit uvnitř trouby mírné a rovnoměrné teplo. Tento program je vhodný pro pečení jemných jídel (např. moučníků, které potřebují vykynout). Režim ECO Zapne se zadní topné těleso a spustí se ventilátor, zajišťující tak hladkou a jednotnou úroveň tepla uvnitř trouby. Tento program je určen pro pomalé pečení jakéhokoli druhu potravin s teplotami, které mohou být nastaveny na maximálně 00 C; program je také vhodný k ohřevu potravin a k dokončení procesu pečení. Program je vhodný zejména pro pomalé pečení masa a ryb, protože současně umožňuje získat měkčí maso a šetří energii. Pro lepší energetickou účinnost, při zapnutí spotřebiče zůstává světlo svítit pouze po dobu 0 sekund, pro opětovné zapnutí světla stiskněte prosím tlačítko. CZ

14 CZ Otočný rožeň Rožeň se uvádí do činnosti (viz obrázek) následovně:. Umístěte sběrnou nádobu na zachycení zbytků z pečení na úroveň ;. umístěte stojan na rožeň na úroveň. umístěte stojan na rožeň na úroveň a zasuňte rožeň do příslušného otvoru na zadní stěně trouby;. uveďte do činnosti otáčení rožně volbou programů nebo ;! Je aktivován režim, pokud otevřete dveře gril zastaví. Pečicí programy pro automatické pečení! Teplota a doba pečení jsou přednastaveny prostřednictvím systému C.O.P. (Nastavené optimální pečení), který automaticky zaručuje dokonalý výsledek.. Po upečení jídla dojde k automatickému vypnutí trouby a k ohlášení ukončení přípravy. Pečení může být provedeno vložením jídla určeného k pečení do studené nebo do teplé trouby.je možné měnit pouze dobu pečení o ±5/0 minut podle zvoleného programu. Dobu vaření lze také jednou upravit I když vaření již začalo. Jeli hodnota upravena před zahájením pečení, je uložena v paměti spotřebiče a znovu vyvolána při dalším použití daného režimu pečení. Pokud je teplota uvnitř trouby vyšší, než hodnota doporučená pro zvolený režim, na displeji TEPLOTY se objeví nápis Hot (horký) a nebude možné pečení zahájit. Počkejte, než trouba vychladne.! Po dosažení fáze pečení trouba vydá akustický signál.! Neotvírejte dvířka trouby, aby nedošlo k ovlivnění dob a teplot průběhu pečení. Program MASO Tuto funkci používejte k pecení telecího, veprového a jehnecího masa. Jídlo urcené k pecení vkládejte do studené trouby. Je však možné vložit je i do teplé trouby. Program RYBÍ FILÉ Tato funkce je vhodná pro grilování filé z malé nebo střední velikosti. Pečeme v troubě studené. Program CHLÉB Tuto funkci používejte k príprave chleba.k dosažení optimálních výsledků vám doporučujeme pozorně sledovat níže uvedená upozornění: Postupujte dle receptu; maximální hmotnost těsta na jednu sběrnou nádobu; nezapomeňte přidat 50 g (0,5 dl) studené vody na sběrnou nádobu na úrovni 5; kynutí těsta musí proběhnout při teplotě prostředí po dobu hodiny nebo hodiny a půl v závislosti na teplotě místnosti, v podstatě dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem. Recept na CHLÉB : sběrná nádoba max. 000g, spodní úroveň sběrné nádoby max. 000g, spodní a střední úroveň Recept na 000g těsta : 600g mouky, 60g vody, g soli, 5g čerstvého droždí (nebo sáčky s práškem) Postup: Ve velké nádobě smíchejte mouku se solí. Rozřeďte droždí v mírně vlažné vodě (přibližně 5 stupňů). Udělejte jamku v mouce. Naplňte ji směsí vody a droždí. Zpracujte na rovnoměrné a nepříliš přilnavé těsto, natahujte jej dlaní ruky a znovu jej ohýbejte po dobu 0 minut. Vytvořte kouli, vložte těsto do salátové mísy a zakryjte je průsvitnou fólií, abyste zabránili vyschnutí povrchu těsta. Vložte salátovou mísu do trouby s manuální funkcí NÍZKÁ TEPLOTA při 0 C a nechte kynout těsto po dobu přibližně hodiny (objem těsta by se měl zdvojnásobit). Rozdělte kouli, abyste získali více bochníků. Uložte je na sběrnou nádobu, na pečicí papír. Posypte bochníky moukou. Udělejte do nich zářezy. Jídlo určené k pečení vkládejte do studené trouby. Zahajte pečení CHLEBA V závěru pečení nechte chleby odpočinout na mřížce až do jejich úplného vychladnutí. Program MOUČNÍKY Tato funkce je ideální pro pecení prirozene i chemicky kynutých moucníku. Moucníky urcené k pecení vkládejte do studené trouby. Je však možné vložit je i do teplé trouby. Režim DORTY Tato funkce je ideální pro všechny dortové recepty (které je třeba dobře prohřívat zespoda). Potraviny umístěte do trouby, když je ještě studená. Pokrm můžete vložit také do předehřáté trouby. Nastavení pečení! Nastavení je možné teprve po zvolení pečicího programu.! Jakmile je zvolen režim pečení, tlačítko se aktivuje; je možné programovat dobu trvání režimu.tlačítko je aktivní pouze po nastavení doby pečení; následně je možné naprogramovat opožděné spuštění. Nastavení doby pečení. Stiskněte tlačítko ; tlačítko a číselné hodnoty na displeji DOB budou blikat.. Stisknutím tlačítek a nastavte požadovanou dobu;. Jakmile dosáhnete správné hodnoty, stiskněte tlačítko znovu. Stisknutím tlačítka zahajte pečení. 5. Po uplynutí nastavené doby se na displeji TEPLOTY zobrazí nápis END a bude vydán akustický signál. Príklad: V 9:00 bude nastaveno pecení trvající hodinu 5 minut. Program se automaticky zastaví v 0:5. Nastavení odloženého pečení! Nastavení času ukončení pečení je možné teprve po nastavení doby trvání pečení.! Aby opožděné naprogramování fungovalo správně, hodiny by měly být nastaveny na správný čas.. Stiskněte tlačítko a proveďte kroky od do uvedeného postupu pro nastavování doby trvání.. Poté stiskněte tlačítko a tlačítky a nastavte požadovaný čas ukončení pečení.

15 . Jakmile dosáhnete požadovaného času, stiskněte tlačítko znovu.. Stisknutím tlačítka zahajte pečení. Tlačítka a budou střídavě blikat, což značí, že programování bylo provedeno; v době před zahájením pečení displej ČASU střídavě zobrazí dobu trvání a čas ukončení pečení. 5. Po uplynutí nastavené doby se na displeji TEPLOTY zobrazí nápis END a bude vydán akustický signál. Príklad: V 09:00 bude nastavena doba trvání pecení hodina a 5 minut a cas ukoncení pecení :0 hod. Program bude automaticky zahájen v :5:00 hod. Pro zrušení programování stiskněte tlačítko. CZ Praktické rady pro pečení! Při pečení s ventilací nepoužívejte úrovně a 5: Jsou totiž vystaveny přímému působení teplého vzduchu a mohla by se na nich spálit jemná jídla.! Při použití pečicích programů GRIL a GRATINOVÁNÍ, obzvláště při použití otáčivého rožně, umístěte na úroveň sběrnou nádobu na zachycení zbytků z pečení (omáček a/nebo tuků). VÍCEÚROVŇOVÉ PEČENÍ Použijte úrovně a a na úroveň umístěte jídla, která vyžadují více tepla. Sběrnou nádobu umístěte dolů a rošt nahoru. GRIL Umístěte rošt na úroveň nebo a potraviny uložte do středu roštu. Doporučuje se nastavit maximální energetickou úroveň. Nelekejte se, když si povšimnete, že horní topný článek nezůstává nepřetržitě zapnutý: Jeho činnost je ovládána termostatem. PIZZA Použijte lehkou hliníkovou pánev a uložte ji na rošt z příslušenství. Při použití sběrné nádoby se doba pečení prodlouží, a proto stěží připravíte křupavou pizzu. Při přípravě pizzy s velkým množstvím složek doporučujeme přidat mozzarellu až v polovině doby pečení. 5

16 CZ Tabulka pecení Programy Potraviny Hmotnost (Kg) Manual Poloha úrovní Standardn í vodicí lišty Posuvné vodicí lišty Předehřátí Doporučená teplota ( C) Doba pečení (minuty) Multifunkčn í ohřev* Pizza na úrovních Koláče na úrovních/dorty na úrovních Jemný piškot na úrovních (nasběrné nádobě) Pečené kuře + brambory Jehněčí Makrela Lasagne Větrníky na úrovních Sušenky na úrovních Slané pečivo z lístkového sýrového Slané dorty + a a a a / nebo a a 5 a a 5 a a a a a a a a a a a a ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano rožeň* Makrely Platýzi a sépie Šašliky z krevet Filé z tresky Grilovaná zelenina Telecí biftek Klobásy Hamburger (je (je 0,5 0,8 n o 5 n o 6 nebo nebo Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Gratinování* Grilo vané kuře Sépie Kuře na rožni s použitím otočného rožně (jeli součástí) Kachna na rožni s použitím otočného rožně (jeli součástí) Pečené telecí nebo hovězí Pečené vepřové Jehněčí,5,5,5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Nízká teplota* Dokazování / tání Pusinky bílé Maso / Ryba Ne Ne Ne ore 9080 Trouba na pizzu* Pizza Placky 0,5 0,5 ano ano Trouba na moučníky* Koláče Ovocný koláč Chlebíček s rozinkami Chlebíčky na úrovních Piškotové těsto Větrníky na úrovních Sušenky na úrovních Plněné palačinky Sněhové pusinky na úrovních Slané pečivo z lístkového sýrového těsta 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 nebo nebo nebo nebo nebo a a a nebo nebo nebo a nebo a a a ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Automatický** Hovězí Pečeně nebo Ne Rybí filé Tresky Mořský okoun Pstruh 0,0,5 0,0,5 0,0,5 nebo nebo nebo Ne Ne Ne Chléb*** Chléb (viz recept) nebo Ne Cukrovinky Cukrovinky nebo Ne Koláče Koláče 0,5 nebo Ne * Doby vaření jsou pouze přibližné a mohou být upraveny dle osobního vkusu.doba předehřátí trouby jsou přednastavené a nelze je měnit ručně. ** Trvání automatického vaření jsou přednastaveny. Tyto hodnoty mohou být změněny uživatelem z nastavené doby. *** Jak na receptu, přidá se 50 g (0,5 ml) vody do odkapávání pánve v poloze 5.! ECO program: Tento program je možné použít pro pomalé pečení jakéhokoli druhu potravin s teplotami, které mohou být nastaveny na maximálně 00 C; program je také vhodný k ohřevu potravin a k dokončení procesu pečení. 6

17 Opatření a rady! Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst. Základní bezpečnost Toto zařízení bylo navrženo pro neprofesionální použití uvnitř bytu/domu. Zařízení nesmí být nainstalováno v exteriéru, a to ani v případě, že se jedná o chráněný prostor, protože jeho vystavení dešti nebo bouři je mimořádně nebezpečné. Při manipulaci se zařízením pokaždé používejte příslušné rukojeti umístěné po bocích trouby. Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama ani mokrýma nebo vlhkýma rukama či nohama. Zařízení se musí používat k pečení potravin dospělými osobami, a to dle pokynů uvedených v tomto návodu. Každé jiné použití (například: ohřev prostředí) je považováno za nesprávné, a tedy nebezpečné. Výrobce nemůže být považován za odpovědného za případné škody vyplývající z nesprávného, chybného nebo neracionálního použití. Během použití zařízení se topné články a některé části dvířek trouby zahřívají na vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se jich nedotkli, a udržujte v dostatečné vzdálenosti děti. Zabraňte tomu, aby se napájecí kabely dalších elektrospotřebičů dostaly do styku s teplými součástmi trouby. Nezakrývejte ventilační otvory a otvory pro únik tepla. Pri otevírání dvírek uchopte rukojet uprostred: Na krajích by mohla být horká. Při vkládání nebo vyjímání nádob používejte pokaždé ochranné rukavice, určené k použití při pečení. Nevystýlejte dno trouby hliníkovou fólií. Nevkládejte do trouby hořlavý materiál: V případě náhodného uvedení zařízení do činnosti by se mohl zapálit. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel, ale tak, že uchopíte zástrčku. Nečistěte troubu ani neprovádějte údržbu dříve, než vytáhněte zástrčku z elektrického rozvodu. V případě poruchy se v žádném případě nepokoušejte dostat k vnitřním částem ve snaze je opravit. Obraťte se na servisní službu (viz Servisní služba). Nepokládejte na otevřená dvířka trouby těžké předměty. Zabraňte tomu, aby si děti hrály se zařízením. Nepočítá se s použitím zařízení osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, neznalými osobami nebo osobami, které nemají zkušenosti s výrobkem, jestliže nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nepřijaly předběžné pokyny o použití zařízení. Likvidace Likvidace obalového materiálu: Obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy za účelem jejich recyklace. Evropská směrnice 0/9/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (RAEE) předepisuje, aby elektrospotřebiče nebyly likvidovány v rámci běžného pevného domovního odpadu. Vyřazená zařízení musí být sesbírána odděleně za účelem optimalizace stupně opětovného použití a recyklace materiálů, ze kterých se skládají, a za účelem zamezení možných škod na zdraví a na životním prostředí. Symbol přeškrtnutého košíku na všech výrobcích připomíná povinnost separovaného sběru. Podrobnější informace týkající se správného postupu při vyřazování elektrospotřebičů z provozu mohou jejich majitelé získat tak, že se obrátí na příslušnou veřejnou službu nebo na prodejce. Úspora energie a ohled na životní prostředí Pokud je to možné, vyhýbejte se předehřátí trouby a vždy se ji snažte naplnit. Otevírejte dvířka trouby co nejméně, protože se teplo ztrácí při každém jeho otevření. Pokud chcete ušetřit značné množství energie, jednoduše vypněte troubu 5 0 minut před koncem plánovaného pečení a využijte zbytkové teplo trouby. Automatické programy jsou založeny na standardních potravinářských výrobcích. Udržujte těsnění čisté a uklizené, aby se zabránilo případné ztráty energie přes dveře. Máteli nastavení tarif na odběr elektřiny, posunutím možnosti odložené vaření do levnějšího časového úseku, Vám pomůže ušetřit peníze.! Tento výrobek vyhovuje požadavkům nařízeným novou evropskou Směrnicí o omezení energetické spotřeby v pohotovostním režimu. CZ 7

18 CZ Údržba a péče Vypnutí elektrického proudu Před jakoukoli operací odpojte zařízení ze sítě elektrického napájení. Čištění zařízení Vnější smaltované nebo nerezové části a pryžová těsnění je možné čistit houbou namočenou ve vlažné vodě a neutrálním mýdlem. V případě odstraňování úporných skvrn použijte specifické čisticí prostředky. Doporučujeme po očištění opláchnout větším množstvím vody a vysušit. Nepoužívejte abrazivní práškové prostředky ani korozivní látky. Vnitřek trouby je třeba vyčistit po každém použití, dokud je ještě vlažný. Používejte teplou vodu a čisticí prostředek a na závěr osušte jemným hadrem. Vyhněte se použití abrazivních prostředků. Příslušenství se může umývat jako běžné nádobí i v myčce nádobí, s výjimkou vodicích lišt.! Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení parní čisticí zařízení s vysokým tlakem. Čištění dvířek Sklo dvířek trouby čistěte houbou a neabrazivními prostředky a osušte je jemným hadříkem; nepoužívejte drsné abrazivní materiály ani zahrocené kovové škrabky, které by mohly poškrábat povrch a způsobit prasknutí skla. Za účelem dokonalejšího vyčištění je možné provést demontáž dvířek: Výměna žárovky Postup při výměně žárovky osvětlení trouby:. S použitím šroubováku odmontujte skleněný kryt.. Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji jinou, obdobnou: výkon 5W, závit E.. Namontujte zpět kryt a věnujte přitom pozornost správnému umístění těsnění (viz obrázek).! Nepoužívejte osvětlení trouby pro a jako osvětlení prostředí. Montáž sady posuvných vodicích lišt A Montáž posuvných vodicích lišt:. Vytáhněte oba rámy jejich vytažením z rozpěrek A (viz obrázek). Úplně otevřete dvířka (viz obrázek);. Nadzvedněte a pootočte páčky F, nacházející se na obou závěsech (viz obrázek); Levá vodicí kolejnička B Pravá vodicí kolejnička. Zvolte úroveň, na kterou hodláte vsunout vodicí lištu. Dbejte na směr vytažení samotné vodicí lišty a umístěte na rám nejdříve úchyt B a poté úchyt C. F C Směr vytahování. Uchopte dvířka na vnějších bočních stranách a pomalu je zavřete, ne však úplně. Poté potáhněte dvířka k sobě a vytáhněte je ze závěsů (viz obrázek). Při zpětné montáži dvířek postupujte opačně. D. Upevněte oba rámy s vodicími lištami do příslušných otvorů ve stěnách trouby (viz obrázek). Otvory levého rámu jsou umístěny v horní části, zatímco otvory pravého rámu se nacházejí vespod. Na závěr zacvakněte rámy na rozpěrky A. Kontrola těsnění Pravidelně kontrolujte stav těsnění po obvodu dveří. V případě jeho poškození se obraťte na nejbližší Servisní středisko (viz Servisní služba). Doporučuje se nepoužívat troubu až do uskutečnění opravy.! Nevkládejte vodicí lišty do polohy 5 8

19 Katalytické panely boční a zadní Panely jsou potaženy speciálním smaltem, který je schopen absorbovat tuk, který je vyvinut vaření. Tato glazura je dostatečně odolný, aby posouvání různých příslušenství (rošty, odkapávání nádobí, atd....), bez poškození. Není třeba se bát, pokud malé bílé znaky se objevují na povrchu. Je však třeba se vyvarovat: Scrape smalt s ostrými předměty (např. nože); Používejte čisticí prostředky ani abrazivní látky. CZ Odstraňování problémů Problém Možná příčina Řešení Tlačítko Hodiny a číslice na displeji blikají. Zařízení bylo jen bezprostředně předtím připojeno k elektrické síti nebo došlo k výpadku dodávky elektrické energie. Nastavte hodiny. Nastavení pečení nebylo zahájeno. Došlo k výpadku dodávky elektrické energie. Proveďte nové nastavení pečení. Pouze Tlačítko Hodiny je rozsvíceno s vysokým jasem. Zvolil/a jsem si automatický program. Na displeji je zobrazeno Hot a nedochází k zahájení pečení. Zvolil/a jsem si pečení ve ventilované troubě, ale na jídle se navzdory tomu vyskytují spálená místa. Zařízení se nachází v pohotovostním režimu. Teplota uvnitř trouby je vyšší než teplota nabízená pro zvolený program. Polohy a 5: jsou vystaveny přímému působení teplého vzduchu a mohla by se na nich spálit jemná jídla. Dotykem kteréhokoli tlačítka vyjděte z pohotovostního režimu. Vyčkejte na ochlazení sporáku. Doporučuje se v polovině pečení otočit sběrné nádoby na zachytávání zbytků z pečení. 9

20 PL Instalacja! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa. Ustawienie! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki ostrożności i zalecenia).! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy. Zabudowa W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry: panele przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiałów odpornych na ciepło; w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi być odporny na temperaturę 00 C; dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej, mebel powinien posiadać następujące wymiary Wyśrodkowanie i zamocowanie Aby przymocować urządzenie do mebla: należy otworzyć drzwiczki piekarnika i wkręcić wkręty do drewna w otwory umieszczone na listwie obwodowej.! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było usunąć bez użycia narzędzia. Podłączenie do sieci elektrycznej Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ). Montaż przewodu zasilającego. Otworzyć skrzynkę zaciskową podważając śrubokrętem boczne zatrzaski pokrywy: pociągnąć i otworzyć pokrywę (patrz rysunek). 595 mm. 595 mm. 5 mm. mm. 5 mm. 567 mm. 55 mm. 57 mm. min. 5 mm. 560 mm.! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi. Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego typu instalacji. Obieg powietrza W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem przynajmniej 5 x 560 mm (patrz ilustracje). 560 mm mm. 5 mm. N L L N. Zamontować przewód zasilający: odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy śruby styków LN, a następnie zamocować pojedyncze przewody pod głowicami śrub, zachowując kolejność kolorów niebieski (N) brązowy (L) żółtozielony (patrz rysunek).. Zamocować przewód w odpowiednim zacisku.. Zamknąć pokrywę skrzynki zaciskowej. Podłączenie przewodu zasilającego do sieci Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz obok). W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem minimalnym pomiędzy stykami mm przeznaczonego do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę otoczenia przekraczającą 50 C (np. tylna ścianka piekarnika).! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm bezpieczeństwa. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy: gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej (patrz poniżej); 0

21 napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej (patrz poniżej ); gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko powinny być łatwo dostępne.! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny).! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń. TABLICZKA ZNAMIONOWA szerokość,5 cm Wymiary * wysokość, cm glębokość,5 cm Wymiary ** * ** Etykieta Efektywności Energetycznej i Ecodesign l 59 szerokość 5,5 cm wysokość, cm glębokość,5 cm l 6 napięcie 00V~ 50/60Hz lub 50Hz maksymalna moc pobierana 800W (patrz tabliczka znamionowa) Dyrektywa UE nr 65/0, integrująca dyrektywę 00/0/EU. Rozporządzenie UE nr 66/0, integrujące dyrektywę 009/5/KE. Rozporządzenie EN 6050 Rozporządzenie EN 5056 Zużycie energii deklaracja Klasa z wymuszonym obiegiem powietrza funkcja grzewcza: ECO Niniejsze urządzenie jest zgodne z postanowieniami nastpępujących dyrektyw wspólnotowych : 006/95/WE z dnia..006 (niskiego napięcia) z późniejszymi zmianami 00/08/WE z dnia (kompatybilności elektromagnetycznej) z późniejszymi zmianami 9/68/EWG z dnia z późniejszymi zmianami 0/9/ UE z późniejszymi zmianami 75/008 stan by/ off mode * Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami. ** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami. PL

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL 2.120 D VL 2.160 D VL 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl ru, es...

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

DISR 16M19. EL Ελληνικα. IT Italiano. EN English. CS Česky. FR Français. HU Magyar

DISR 16M19. EL Ελληνικα. IT Italiano. EN English. CS Česky. FR Français. HU Magyar DISR 16M19 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Assistenza, 9 Scheda prodotto, 11 Installazione, 14-15 Descrizione dell apparecchio,16

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AND WARRANTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVATELE A ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG

USER S MANUAL AND WARRANTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVATELE A ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG USER S MNUL ND WRRNTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVTELE ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ RUGERVEJLEDNING OG GRNTI EDIENUNGSNLEITUNG UND GRNTIEERKLÄRUNG ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MNUL DEL USURIO Y VISO DE GRNTÍ

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 47056V EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 5 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

DESET LET ZNAČKY HALO

DESET LET ZNAČKY HALO ČEŠTINA Chcete-li získat další informace o funkcích hry Halo : Combat Evolved Anniversary, navštivte stránku: www.halowaypoint.com/remastered VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. 2) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas MANUALE (p. 13) Bussola digitale MANUAL DE USO

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

FXP609X. Χρονοδιακόπτης Αφής προγραμματισμού 2 Εξωτερικά κουμπιά διακοπτών 8 τρόποι λειτουργίας. - Άνω και Κάτω αντίσταση. - Pizza.

FXP609X. Χρονοδιακόπτης Αφής προγραμματισμού 2 Εξωτερικά κουμπιά διακοπτών 8 τρόποι λειτουργίας. - Άνω και Κάτω αντίσταση. - Pizza. 94 95 Φούρνος Άνω Πάγκου 90cm Φούρνοι άνω πάγκου maxi Φούρνοι άνω πάγκου FNP319/1X FXP825VX FXP623X FXP609X FPP 609XL FPP 609X Κωδικός: 33701064 Κωδικός Ε.Α.Ν.: 8016361858107 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 47,5x89,8x56,3

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones 2 19 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS212A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS212A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS212A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ HC452400EB EL HU IT KK ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP PIANO COTTURA A INDUZIONE ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЕШ ҮСТІ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2 22 41 60 2

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm 12/21 mm 12/16/21 mm 12/21 mm 18 mm 18 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 165x26 mm 12/16/21 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 18 mm 18 mm 115/18 mm ENGLISH Instructions for use Page 2 DEUTSCH Bedienungsanleitung Seite 11

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνοι γαστρονομίας ατμού

Φούρνοι γαστρονομίας ατμού Φούρνοι γαστρονομίας ατμού Σειρά Selfcooking center - White efficiency SelfCookingControl με 7 είδη λειτουργίας HiDensityControl - πατενταρισμένη κατανομή της ενέργειας στο χώρο ψησίματος Clima plus control

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika miernika mocy

Podręcznik użytkownika miernika mocy Podręcznik użytkownika miernika mocy 95-6118-008-100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2013 Oświadczenie o zgodności dla Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal Communications Commission FCC) i Ministerstwa

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα