MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I."

Transcript

1 MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE LT MONTUOTOJO IR NAUDOTOJO VADOVAS EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ CZ PŘÍRUČKA UŽIVATELE A INSTALATÉRA TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU

2 PL MYNUTE GREEN E spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw: Urządzenia spalające paliwa gazowe 2009/142/WE; Sprawność energetyczna kotłów wodnych 92/42/EWG; Kompatybilność energetyczna 2004/108/EC; Rozporządzenie dot. niskiego napięcia 2006/95/WE; Rozporządzenia dot. Kotłów kondensacyjnych EN 677; I w związku z powyższym posiada znak CE PL Instalator / użytkownik instrukcja obsługi 5 Elementy funkcyjne kotła 150 Obiegi hydrauliczne 154 Schematy elektryczne 161 Zakres pracy pompy 167 HR MYNUTE GREEN E kotao u skladu je s osnovnim odredbama sljedećih direktiva: Direktiva za plin 2009/142/EEC; Direktiva o učincima 92/42/EEC; Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EEC; Direktiva o niskom naponu 2006/95/EEC; Regulativa 677 za kondenzacijske kotlove. Zato ima oznaku EC. HR Priručnik za instalatere i korisnike 22 Radni dijelovi kotla 150 Hidraulički sustav 154 Električke sheme 161 Dobavna visina 167 SRB MYNUTE GREEN E kotao je u skladu sa osnovnim zahtevima sledećih Direktiva: Gasna direktiva 2009/142/EEC; Direktiva prinosa 92/42/EEC; Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEC; Direktiva o niskom naponu 2006/95/EEC; Uredba 677 za kondenzacione kotlove. Dakle, on je obeležen oznakom EC. SRB Priručnik za montera-korisnika 40 Elementi za rad bojlera 150 Hidrauličko kolo 154 Elektro dijagrami 161 Preostali napor koaksijalne cevi 167 SK Kotol MYNUTE GREEN E spĺňa základné požiadavky týchto smerníc: Smernica týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá 2009/142/EHS; Smernica o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá 92/42/ EHS; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EHS; Smernica o nízkom napätí 2006/95/EHS; Nariadenie 677 pre kondenzačné kotly. Preto je označený značkou EC. SK Návod na inštaláciu a používanie 58 Ovládacie prvky kotla 150 Hydraulický okruh 154 Elektrické schémy 161 Obehové čerpadlo zvyškového tlaku 167 LT MYNUTE GREEN E šildymo katilas atitinka šių direktyvų pagrindinius reikalavimus: Dujų direktyva 2009/142/EEB; Naudingumo koeficiento direktyva 92/42/EEB; Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EEB; Žemos įtampos direktyva 2006/95/ EEB; Kondensacinių šildymo katilų reglamentas 677. Taigi, jis paženklintas EC ženklu. LT Montuotojo ir naudotojo vadovas 76 Šildymo katilo darbiniai elementai 150 Hidraulinė schema 154 Elektros schemos 161 Cirkuliacinio siurblio liekamasis hidrostatinis slėgis 167 EL Ο λέβητας MYNUTE GREEN E συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών: Οδηγία σχετικά με τις συσκευές αερίου 2009/142/ΕΟΚ Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους λέβητες αερίου που τροφοδοτούνται με αέριο καύσιμο 92/42/ΕΟΚ Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΟΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΟΚ Κανονισμός 677 για λέβητες συμπύκνωσης. Έτσι, φέρει τη σήμανση EC. EL Εγχειρίδιο εγκαταστάτη-χρήστη 94 Στοιχεία λειτουργίας λέβητα 150 Υδραυλικό κύκλωμα 154 Διαγράμματα συνδεσμολογίας 161 Χαρακτηριστική καμπύλη κυκλοφορητή 167 CZ Kotel MYNUTE GREEN E splňuje základní požadavky následujících Směrnic: Směrnice pro plynová zařízení 2009/142/EEC Směrnice o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva 92/42/EEC Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/EEC Směrnice pro zařízení s nízkým napětím 2006/95/EEC Nařízení 677 pro kondenzační kotle. Tudíž je označen značkou CE. CZ Příručka instalatéra - uživatele 112 Provozní prvky kotle 150 Hydraulický obvod 154 Elektrické diagramy 161 Zbytkový tlak oběhového čerpadla 167 TR Mynute Green E kazanı, aşağıdaki Yönergeler'in temel kurallarına uygundur: 2009/142/EEC Gaz yönergesi;92/42/eec Randıman yönergesi; 2004/108/EEC Elektromanyetik uyumluluk yönergesi;2006/95/eec Alçak gerilim yönergesi;yoğuşmalı kazanlara yönelik Yönetmelik 677. Dolayısıyla EC işaretine sahiptir. TR Tesisatçı-kullanıcı kılavuzu 130 Kazan işletim elemanları 150 Hidrolik devresi 154 Elektrik şeması 161 Sirkülatör artık başlığı BU1240

3 PL Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne i wszelkie informacje przydatne zarówno użytkownikowi, jak i instalatorowi, a w szczególności: Rozdziały zawierające: Montaż kotła, Podłączenia hydrauliczne, Podłączenia gazu, Podłączenia elektryczne, Napełnianie i opróżnianie instalacji, Odprowadzanie spalin i zasysania powietrza, Dane techniczne, Programowanie parametrów, Kalibracja zaworu gazowego i zmiana rodzaju gazu ; są przeznaczone dla instalatora; Rozdziały zawierające: Sygnały świetlne i usterki, Uruchamiania i obsługa ostrzeżenia i zabezpieczenia kotła, procedurę włączania i użytkowania urządzenia; są przeznaczone zarówno dla instalatora, jak i użytkownika. HR U ovom se priručniku nalaze podaci i informacije i za korisnike i za instalatere. Točnije: Poglavlja Postavljanje kotla, Spajanje na vodovodnu mrežu, Spajanje na plinsku mrežu, Spajanje na električnu mrežu, Punjenje i pražnjenje, Odvođenje proizvoda izgaranja, Tehnički podaci, Programiranje parametara, Podešavanje i promjena vrste plina namijenjeni su instalaterima; Poglavlja Upozorenja i sigurnosni uređaji, Uključivanje i upotreba namijenjeni su i korisnicima i instalaterima. ZAKRES REGULACJI MOCY RANGE RATED Kocioł ten można dostosować do wymagań systemu centralnego ogrzewania, ponieważ istnieje możliwość obniżenia maksymalnej mocy na c.o. W tym celu należy zapoznać się z rozdziałem Regulacje W przypadku zmiany wartości mocy maksymalnej należy umieścić aktualną wartość w tabeli znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji. Jest to bardzo istotne w przypadku wykonywania przeglądów urządzenia. RANGE RATED Ovaj bojler može se prilagoditi termičkim potrebama sustava, moguće je naime postaviti maksimalnu isporučenu toplinu bojlera za grijanje. Informacije o baždarenju potražite u poglavlju Podešavanja. Nakon postavljanja željene izlazne snage (parametar maksimalno grijanje) prenesite vrijednost u tablicu na stražnjoj strani kotla. Prilikom idućih kontrola i podešavanja pogledajte podešenu vrijednost. SRB Ovaj priručnik sadrži podatke i informacije i za korisnike i za instalatere. Detaljno: Poglavlja pod nazivom Instaliranje kotla, Priključci za vodu, Priključci za gas, Električni priključci, Punjenje i pražnjenje, Uklanjanje proizvoda sagorevanja, Tehnički podaci, Parametri za programiranje, Regulacija i konverzija gasa namenjena su monterima; Poglavlja pod nazivom Upozorenja i bezbednosni uređaji, Uključivanje i korišćenje namenjena su i korisnicima i monterima. SK Táto príručka obsahuje údaje a informácie pre používateľa aj pre inštalatéra. Konkrétne: Kapitoly s názvom Inštalácia kotla, Prípojky vody, Prípojky plynu, Elektrické prípojky, Plnenie a vypúšťanie, Odvod splodín horenia, Technické údaje, Programovacie parametre, Regulácia a zmena plynu sú určené pre inštalatérov; Kapitoly s názvom Výstražné a bezpečnostné prvky, Zapínanie a používanie sú určené pre inštalatérov a používateľov. RANGE RATED Ovaj kotao se može prilagoditi termičkim zahtevima sistema; moguće je, u stvari, podesiti maksimalnu isporuku bojlera za rad u režimu grejanja. Pogledajte poglavlje Podešavanja u vezi sa podešavanjem kalibracije. Kada se željena snaga (maksimalno grejanje) postavi, prenesite vrednost u tabelu datu na zadnjoj korici. Za naknadne provere i podešavanja, uvek pogledajte postavljenu vrednost. RANGE RATED Tento kotol možno prispôsobiť na tepelné požiadavky systému; v skutočnosti je možné nastaviť maximálnu dodávku pre prevádzku v režime vykurovania. Kalibračné nastavenia si pozrite v časti Nastavenie. Po nastavení požadovaného výstupu (maximálne vykurovanie) si poznačte hodnotu do tabuľky na zadnom kryte. Pre následnú kontrolu a nastavenia si vždy pozrite nastavenú hodnotu. LT Šiame vadove pateikti duomenys ir naudotojams, ir montuotojams. Tai yra: Skyriai Šildymo katilo montavimas, Vandens prijungimas, Dujų prijungimas, Elektros jungtys, Pripildymas ir išleidimas, Degimo produktų šalinimas, Techniniai duomenys, Programavimo parametrai, Dujų reguliavimas ir konvertavimas skirti montuotojams; Skyriai Įspėjimai ir saugos įtaisai, Įjungimas ir naudojimas skirti ir naudotojams, ir montuotojams. EL Αυτό το βιβλιαράκι περιέχει στοιχεία και πληροφορίες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους εγκαταστάτες. Ειδικότερα: Τα κεφάλαια Εγκατάσταση λέβητα, Συνδέσεις νερού, Σύνδεση αερίου, Ηλεκτρική σύνδεση, Πλήρωση και αποστράγγιση, Εκκένωση προϊόντων καύσης, Τεχνικά στοιχεία, Προγραμματισμός παραμέτρων, Ρύθμιση και μετατροπή αερίου προορίζονται για τους εγκαταστάτες Τα κεφάλαια Προειδοποιήσεις και διατάξεις ασφαλείας, Ενεργοποίηση και χρήση προορίζονται τόσο για τους χρήστες όσο και για τους εγκαταστάτες. RANGE RATED Šis katilas gali būti pritaikytas sistemos šilumos poreikiams; Taigi, galima nustatyti maksimalų katilo šilumos tiekimą šildymo režimui. Apie reguliavimą skaitykite skyriuje Reguliavimas. Nustačius norimą galią (maksimalus šildymas), perkelkite vertę į lentelę, esančią ant galinio dangčio. Atlikdami tolesnius patikrinimus ir reguliavimus, visada laikykitės nustatytosios vertės. RANGE RATED Ο λέβητας αυτός μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις θέρμανσης του συστήματος Πράγματι, μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη παροχή του λέβητα για τη λειτουργία θέρμανσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. Αφού επιλεχθεί η επιθυμητή ισχύς (μέγιστη θέρμανση) μεταφέρετε την τιμή στον πίνακα που παρέχεται στο πίσω καπάκι. Για τους επόμενους ελέγχους και ρυθμίσεις, ανατρέχετε πάντα στην επιλεγμένη τιμή.

4 CZ Tato příručka obsahuje údaje a informace jak pro uživatele, tak pro instalatéry. Podrobně: - Kapitoly s názvem Instalace kotle, Připojení vody, Připojení plynu, Připojení elektrické energie, Plnění a odvzdušnění, Odstranění hořlavých produktů, Technické údaje, Parametry programování, Regulace a konverze plynu jsou určeny pro instalatéry; - Kapitoly s názvem Upozornění a bezpečnost přístroje, Spuštění a užívání jsou určeny jak pro uživatele, tak pro instalatéry. TR Bu el kitabı, hem kullanıcılara hem de montörlere yönelik veri ve bilgileri içerir. Ayrıntılı olarak: Kazanın kurulması, Su bağlantıları, Gaz bağlantısı, Elektrik bağlantısı, Dolum ve drenaj, Yanma ürünlerinin boşaltılması, Teknik veriler, Programlama parametreleri, Gaz düzenlemesi ve dönüşümü başlıklı bölümler montörler için düşünülmüştür; Uyarılar ve güvenlik cihazları, Açma ve kullanım başlıklı bölümler, hem kullanıcılar hem de montörler içindir. RANGE RATED Tento kotel může být přizpůsoben tepelným požadavkům systému; ve skutečnosti je možné nastavit maximální přívod kotle pro provoz v topném režimu. Kalibrační nastavení je uvedeno v kapitole Nastavení. Jakmile je požadovaný výkon (maximální výkon topení) nastaven, poznamenejte hodnotu na tabulku na zadním krytu. Pro další řízení a nastavení se podívejte na nastavenou hodnotu. RANGE RATED Bu kazan, sistemin termal gereklerine uyarlanabilir; aslında ısıtma modunda işletim için maksimum kazan dağıtımını ayarlamak mümkündür. Kalibrasyon ayarları için Ayarlar bölümüne başvurun. İstenen çıkış (maksimum ısıtma) ayarlanınca, bu değeri arka kapakta verilen tabloya aktarın. Takip eden kontroller ve ayarlamalar için, daima ayarlanan bu değere başvurun.

5 Mynute Green C.S.I. E - R.S.I. E PL INSTRUKCJA INSTALACYJNA 1 - OGÓLNE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE Nasze kotły zostały skonstruowane a następnie sprawdzone w najmniejszych szczegółach, aby uchronić użytkownika i instalatora przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym instalator po zamontowaniu urządzenia musi sprawdzić poprawność podłączeń elektrycznych, a w szczególności to czy żaden z przewodów nie wystaje z obudowy ochronnej Niniejsza instrukcja instalacji stanowi - wraz z instrukcją obsługi przeznaczoną dla użytkownika nieodłączną część urządzenia: należy więc upewnić się, czy wchodzi w skład jego wyposażenia, również w razie przekazania go innemu właścicielowi czy użytkownikowi lub przeniesieniu go do innej instalacji. W razie jej uszkodzenia bądź utraty proszę o kontakt z producentem w celu uzyskania nowej kopii. Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonane przez Autoryzowanego Serwisanta/Instalatora Beretta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalator ma obowiązek podstawowego przeszkolenia użytkownika z zakresu obsługi urządzenia oraz bezpieczeństwa. Kocioł powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność producenta/importera, z powodu szkód wynikających z błędnej instalacji, regulacji, konserwacji lub niewłaściwego użytkowania. Urządzenie jest wykorzystywane do produkcji ciepłej wody, dlatego musi być podłączone do systemu ogrzewania i/lub ciepłej wody, biorąc pod uwagę jego moc i wydajność. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku należy natychmiast zwrócić się do sprzedawcy, u którego zostało ono zakupione. Żadne elementy urządzenia nie mogą być modyfikowane, chyba, że modyfikacji dokonuje producent Jeśli urządzenie pracuje nieprawidłowo, należy je wyłączyć i pod żadnym pozorem nie próbować napraw we własnym zakresie Spust zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do właściwego systemu odprowadzającego. Producent/ importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa. Wszelkie materiały opakunkowe należy wyrzucić do odpowiednich pojemników w punktach zbiórki odpadów. Odpady należy usuwać z troską o ludzkie zdrowie, bez stosowania procedur lub metod, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Należy pamiętać o zamontowaniu rury odprowadzającej kondensat z kotła (zgodnie z rozdziałem 5) Podczas instalacji należy pouczyć użytkownika, że: w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i natychmiast zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Beretta, ciśnienie robocze w instalacji musi zawierać się pomiędzy 1 a 2 bar i nie może przekroczyć 3 bar. W razie potrzeby należy ponowić procedurę opisaną w rozdziale: Napełnianie instalacji w razie nie użytkowania kotła przez dłuższy okres czasu zaleca się aby Autoryzowany Serwis Beretta wykonał następujące czynności: - ustawienie wyłącznika głównego urządzenia oraz wyłącznika głównego całej instalacji w pozycji wyłączony - zamknąć zawór gazowy oraz zawory odcinające centralnego ogrzewania (C.S.I. - R.SI.) i ciepłej wody użytkowej (C.S.I.) - opróżnienie obiegu centralnego ogrzewania (C.S.I. - R.SI.) i ciepłej wody użytkowej (C.S.I.) jeśli zachodzi niebezpieczeństwo zamarzania. Zasady bezpieczeństwa: dzieci oraz osoby niesamodzielne bez asysty nie powinny użytkować urządzenia W niektórych częściach instrukcji użyte zostały umowne oznaczenia: UWAGA = w odniesieniu do czynności wymagających szczególnej ostrożności oraz odpowiedniego przygotowania ZABRONIONE = w odniesieniu do czynności, których w żadnym wypadku NIE MOŻNA wykonywać. R.S.I.: Wartości dotyczące ciepłej wody użytkowej mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy do kotła podłączony jest zasobnik ciepłej wody (dostępny w ofercie) RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/ Toruń Bezpłatna infolinia niebezpieczne jest włączanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych, jak na przykład wyłączników, elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego, itp., jeśli czuje się w otoczeniu rozchodzący zapach gazu. W przypadku ulatniania się gazu należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie otwierając szeroko okna i drzwi; zamknąć główny kurek gazu; niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta, nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała i/lub będąc boso, przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej ustawiając dwubiegunowy wyłącznik instalacji oraz pokrętło wyboru funkcji znajdujące się na panelu sterowania kotła w pozycjach wyłączony, zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji urządzeń zabezpieczających lub regulacyjnych bez zezwolenia lub odpowiednich wskazówek producenta / dystrybutora, nigdy nie należy szarpać, odłączać, skręcać przewodów elektrycznych wychodzących z kotła, nawet wtedy jeśli jest on odłączony od sieci elektrycznej, nie należy dopuścić do zatkania lub zmniejszenia prześwitu otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowany jest gazowy kocioł grzewczy, nie należy pozostawiać pojemników oraz substancji łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie, nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach dostępnych dzieciom, nie należy zatykać przyłącza do odpływu kondensatu. 2 - OPIS KOTŁA Instalacja kotła musi być wykonana przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kocioł Mynute Green E jest dostępny w następujących wersjach: Mynute Green C.S.I. E jest to gazowy kondensacyjny kocioł wiszący typu C, służący dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Mynute Green R.S.I. E. jest to gazowy kondensacyjny kocioł wiszący typu C, który może pracować w różnych konfiguracjach dzięki serii zworek umieszczonych w płycie elektronicznej urządzenia (patrz rozdział Konfiguracja kotła ): PRZYPADEK A: Grzanie tylko na potrzeby centralnego ogrzewania bez podłączonego zasobnika c.w.u. Kocioł nie produkuje ciepłej wody użytkowej. PRZYPADEK B: Grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania. W momencie podłączenia zasobnika grzanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, której temperatura jest sterowana przez termostat. W tym wypadku kocioł produkuje ciepłą wodę służącą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. PRZYPADEK C: Grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania. Po podłączeniu zasobnika grzanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, której temperatura jest sterowana przez sondę NTC (akcesoria dodatkowe). W przypadku podłączania zasobnika innego producenta, prosimy upewnić się, czy sonda NTC zasobnika spełnia następujące wymagania: 10 kohm przy 25 C, B 3435 ±1%. Możliwe są następujące układy odprowadzania spalin: B23P, B53P, C13, C23; C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x. Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł powinno odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym instalowania aparatów gazowych; a zwłaszcza Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) i normę dotyczącą instalowania kotłów grzewczych w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopień zapewnionej ochrony obudowy (IP). 3 - MONTAŻ KOTŁA 3.1 Warunki instalowania kotła Instalacja gazowego kotła grzewczego musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel zgodnie z regulującymi to przepisami. Warunkiem instalowania kotła u odbiorcy jest zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych. Wykonanie instalacji wewnętrznej powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podczas instalowania należy zawsze przestrzegać lokalnych zarządzeń Straży Po- 5

6 POLSKI żarnej, zakładu gazownictwa oraz ewentualnych rozporządzeń władz lokalnych. Mynute Green można zainstalować wewnątrz pomieszczeń. Kocioł posiada zabezpieczenia, które gwarantują prawidłową eksploatację w zakresie temperatur od 0 C do 60 C. W celu wykorzystania tego zabezpieczenia (bazującego na pracy palnika) kocioł musi mieć możliwość włączenia się. Każdy stan wstrzymania (na przykład brak gazu lub zasilania elektrycznego bądź blokada kotła) wyłącza zabezpieczenia. MINIMALNE ODLEGŁOŚCI Aby umożliwić dostęp do wnętrza kotła grzewczego w celu wykonania normalnych czynności konserwacyjnych, niezbędne jest uwzględnienie, w momencie jego instalacji, minimalnych przewidzianych do tego odległości. (Rys. 1a). W celu właściwego montażu kotła grzewczego na ścianie, należy pamiętać o tym, że: - nie może on być zamontowany nad piecem kuchennym lub innym urządzeniem służącym do gotowania - nie wolno pozostawiać substancji łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł - łatwo nagrzewające się ściany (na przykład drewniane) muszą być pokryte właściwą izolacją ochronną. UWAGA Przed zamontowaniem kotła zaleca się staranne przepłukanie / oczyszczenie wszystkich przewodów rurowych w instalacji w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia. Należy podłączyć rozdzielacz spustowy kotła do odpowiedniej sieci kanalizacyjnej (szczegóły w rozdziale 3.5). Układ c.w.u. nie potrzebuje zaworu bezpieczeństwa ale zalecane jest upewnienie się, że ciśnienie wody w sieci wodociągowej nie przekracza 6 bar. W razie wątpliwości należy zainstalować reduktor ciśnienia. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowany do spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; można to odczytać na opakowaniu lub etykiecie wskazującej typ gazu. Należy podkreślić, że przewody spalinowe mogą pracować pod ciśnieniem, a zatem połączenia elementów komina muszą być wykonane szczelnie. UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU Kocioł jest wyposażony w automatyczny układ zapobiegający zamarzaniu, który uruchamia się, gdy temperatura wody w układzie podstawowym spadnie poniżej 0 C. Układ ten jest zawsze aktywny, zapewniając zabezpieczenie kotła do temperatury zewnętrznej -3 C. W celu wykorzystania tego zabezpieczenia (bazującego na pracy palnika) kocioł musi mieć możliwość włączenia się. Każdy stan wstrzymania (na przykład brak gazu lub zasilania elektrycznego bądź zadziałanie zabezpieczenia) wyłącza zabezpieczenia. Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu jest również aktywne, gdy kocioł jest w trybie oczekiwania. W normalnych warunkach eksploatacji kocioł sam zabezpiecza się przed zamarzaniem. Jeżeli urządzenie jest pozostawione bez zasilania przez dłuższy okres czasu w miejscach, gdzie temperatury mogą spadać poniżej 0 C, nie ma konieczności opróżniania układu grzewczego. Zaleca się wówczas dodanie dobrej jakości płynu przeciw zamarzaniu do układu c.o. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta w odniesieniu nie tylko do stężenia roztworu płynu przeciw zamarzaniu dla minimalnej temperatury, w jakiej ma być utrzymywany układ, ale również do trwałości i usuwania samego płynu. Dla układu c.w.u. zalecamy opróżnienie układu. Elementy podzespołów kotła są odporne na działanie płynów przeciw zamarzaniu na bazie glikolu propylenowego (maks. 40%). 3.2 Czyszczenie instalacji i charakterystyka wody obiegu c.o. Przed zamontowaniem i uruchomieniem kotła należy przeprowadzić czyszczenie zapobiegawcze instalacji centralnego ogrzewania. W celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania produktu, po każdej operacji czyszczenia, dolewania dodatków i/lub środków chemicznych do instalacji sprawdzić czy charakterystyka wody zawiera się w podanych w tabeli wartościach. 6 Parametry Jednostka Woda obiegu c.o. ph Twardość F Woda napełniana Klarowność - Przeźroczysta 3.3 Zabezpieczenie kotła na ścianie oraz połączenia hydrauliczne Aby bezpiecznie zamontować kocioł na ścianie należy użyć listwy montażowej (Rys. 3) dostarczanej razem z kotłem. Pozycje oraz średnice przyłączy hydraulicznych zostały podane poniżej: A zasilanie c.o. 3/4 B powrót c.o. 3/4 C podłączenie gazu 3/4 C.S.I. D zasilanie c.w.u. 1/2 E wejście z.w. 1/2 R.S.I. D powrót z zasobnika 3/4 E zasilanie zasobnika 3/4 Jeśli twardość wody przekroczy wartość 28 Fr, zaleca się użyć środka zmiękczającego wodę, aby zapobiec wytrącania się wapienia. 3.4 Montaż sondy zewnętrznej (rys. 2) Prawidłowe umiejscowienie sondy warunkuje prawidłowe jej działanie. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE SONDY ZEWNĘTRZNEJ Sonda musi być zainstalowana na zewnątrz ogrzewanego budynku, na wysokości 2/3 ściany PÓŁNOCNEJ lub PÓŁNOCNOZACHODNIEJ, w miejscu bez dodatkowych elementów takich jak kominy, drzwi, okna, mogących zakłócić prawidłowy odczyt temperatury. Połączenie elektryczne sondy zewnętrznej wykonuje się za pomocą przewodu dwużyłowego 0,5-1mm2 (brak na wyposażeniu). Maksymalna długość przewodu łączącego sondę zewnętrzną z kotłem wynosi 30m. Przy podłączeniu sondy zewnętrznej nie jest istotne zachowanie biegunowości. Przewód łączący sondę zewnętrzną z kotłem nie powinien mieć żadnych połączeń. Jeśli zajdzie taka konieczność wówczas należy to połączenie zaizolować i odpowiednio chronić. W przypadku układania przewodu łączącego sondę i kocioł wraz z innymi przewodami, należy odseparować go od przewodów będących pod napięciem 230V. MONTAŻ SONDY NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU Sonda musi być zamontowana na gładkiej powierzchni. W przypadku ściany wykonanej z nierównej cegły lub o nieregularnym kształcie należy w miejscu kontaktu sondy ze ścianą wygładzić powierzchnię. Zdjąć pokrywkę puszki zabezpieczającej sondę poprzez odkręcenie jej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Przymierzyć punkt montażowy, wywiercić otwór 5x25 i włożyć kołek. Należy wyjąć płytkę z wewnątrz obudowy sondy. Przyłożyć obudowę i umocować ją za pomocą wkręta. Poluzuj śrubę znajdującą się w obudowie sondy, aby umożliwić umieszczenie przewodu, który należy podłączyć do płytki. Należy pamiętać o dokręceniu śruby, przez którą przechodzi przewód, w celu uniknięcia dostania się wilgoci do wewnątrz obudowy sondy Umieścić płytkę z powrotem w obudowie sondy. Zamknąć pokrywkę zabezpieczającą sondę poprzez zakręcenie jej w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Przymocować w prawidłowy sposób przewód sondy. 3.5 Zbiór kondensatu Instalacja musi być tak przeprowadzona aby uniknąć zamarznięcia kondensatu produkowanego przez kocioł (np. poprzez izolację). Należy zainstalować odbiór kondensatu na bazie polipropylenu (łatwo dostępnego na rynku) pod kotłem (otwór Ø 42), tak jak pokazano na rys. 12. Należy zainstalować elastyczny przewód dostarczony razem z kotłem podłączając go do kolektora (lub inny przewód który umożliwi rewizję) starając się unikać powstawaniu syfonów w których mógł by się zbierać kondensat. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane brakiem odpływu kondensatu lub jego zamarznięciem. Przed pierwszym uruchomieniem kotła, należy upewnić się że istnieje swobodny odpływ kondensatu. 3.6 Podłączenie gazu Przed dokonaniem podłączenia do sieci gazowej należy sprawdzić czy: - obowiązujące przepisy są zastosowane - rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z typem gazu, do którego przeznaczony został instalowany kocioł - przewody rurowe są czyste. Przewody gazu powinny być prowadzone na zewnątrz ściany (chyba, że lokalne przepisy stanowią inaczej). Jeśli rura gazowa przechodzi przez ścianę, musi ona przejść przez centralny otwór w dolnej części ramy. Zaleca się zainstalowanie, na przewodzie doprowadzającym gaz, odpowiednich rozmiarów filtra, ze względu na ewentualne drobne, stałe zanieczyszczenia, które mogą znajdować się w sieci gazowej. Po zakończeniu wykonywania podłączenia do instalacji gazowej należy sprawdzić czy wykonane połączenia spełniają warunki szczelności. 3.7 Podłączenie elektryczne W celu uzyskania dostępu do kostki zaciskowej należy: - wyłączyć zasilanie elektryczne kotła - odkręcić śruby mocujące (A) i zdjąć obudowę kotła (rys. 6) - odkręcić śruby mocujące panel sterowania i opuścić go do siebie (rys. 7) - odkręcić 2 śruby pokrywki przyłączy elektrycznych (rys. 10) Podłączenie zasilania należy dokonać z wykorzystaniem wyłącznika zapewniającego odległość pomiędzy przewodami minimum 3,5mm (EN kategoria III).

7 Urządzenie jest zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V/50Hz natomiast pobór mocy wynosi 108W (15 R.S.I.), 123W (25 C.S.I.-25 R.S.I.) i 148W (35 R.S.I.) (i jest zgodne z normą EN ). Należy dokonać podłączenia do przewodu ochronnego PE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podłączenia do obwodu uziemiającego wg obowiązujących przepisów prawnych, Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku braku podłączenia przewodu uziemiającego. Konieczne jest zachowanie biegunowości podłączenia elektrycznego (L-N) Przewód uziemiający musi być 2 cm dłuższy od pozostałych. Zabrania się wykorzystywania rur od gazu jak również instalacyjnych w celu uziemienia urządzenia. Należy użyć przewodu zasilającego, który jest podłączony do kotła. W przypadku jego wymiany należy zastosować przewód typu HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm. 3.8 Napełnianie instalacji Po przeprowadzeniu podłączeń hydraulicznych można przystąpić do napełniania instalacji c.o. Ta czynność musi być przeprowadzona przy zimnej instalacji wykonując następujące operacje (rys. 17): - odkręcić o dwa trzy obroty dolny (A) i górny (E) korek automatycznego zaworu odpowietrzania i pozostaw je w pozycji otwartej, - upewnić się, że zawór wejścia zimnej wody jest otwarty, - otworzyć zawór napełniania (B) do momentu odczytania na wskaźniku ciśnienia wartości pomiędzy 1 a 1,5 bar - po zakończeniu napełniania, zamknąć zawór napełniania. Uwaga: kocioł jest wyposażony w wydajny separator powietrza, dlatego nie ma potrzeby wykonywać ręcznego odpowietrzania. W razie problemów z odpowietrzaniem kotła należy postępować tak jak opisano w rozdziale Opróżnianie instalacji c.o. (Rys. 17) Przed rozpoczęciem opróżniania instalacji c.o. należy wyłączyć zasilanie elektryczne kotła. Zamknąć zawory odcinające. Ręcznie odkręcić zawór opróżniania kotła (C). Woda instalacyjna jest usuwana poprzez kolektor zbiorczy (D) Opróżnianie obiegu c.w.u. (tylko C.S.I.) Za każdym razem, kiedy występuje możliwość zamarzania należy opróżnić obieg c.w.u. wykonując następujące czynności: - zamknąć zawór główny sieci wodociągowej - otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i zimnej wody - opróżniać najniżej położone punkty instalacji. UWAGA Kolektor zbiorczy musi być podłączony przy pomocy węża (nie będącego na wyposażeniu) do odpowiedniego systemu odprowadzania zanieczyszczeń zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi. Zewnętrzny wymiar wyjścia kolektora zbiorczego wynosi 20mm, dlatego też zalecamy zastosowanie węża o średnicy Ø spiętego odpowiednią klamrą. Producent/importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieszczelnością systemu odprowadzania z kolektora. Mynute Green C.S.I. E - R.S.I. E 3.11 Odpowietrzanie układu c.o. i kotła Zalecamy wykonanie podanych poniżej czynności podczas pierwszego uruchomienia lub przeglądu wykonywanego poprzez Autoryzowany Serwis Beretta: 1. Używając klucza CH 11 otworzyć ręcznie zawór odpowietrzający, znajdujący się nad komorą powietrza (rys. 5), rurka dostarczona wraz z kotłem musi być podłączona do zaworu, aby zapewnić ujście wody do zewnętrznego pojemnika. 2. Otworzyć zawór napełniania i poczekać, aż woda zacznie wypływać z zaworu. 3. Włączyć zasilanie elektryczne kotła pozostawiając zamknięty zawór gazowy. 4. Użyć termostatu pokojowego lub programatora do aktywowania żądania grzania na centralne ogrzewanie, do czasu przestawienia się zaworu trójdrogowego. 5. Odkręć kran aby aktywować żądanie grzania c.w.u. (dla kotłów 2-funkcyjnych; użyj termostatu bądź pokrętła na kotle (sonda NTC) dla kotłów 1-funkcyjnych podłączonych do zewnętrznego zasobnika c.w.u.) na 30 sekund każdej jednej minuty tak by uzyskać zmiany położenia zaworu trójdrogowego przez około 10 minut (system autodiagnosytyki kotła będzie wskazywał na występujący błąd ze względu na brak gazu na palniku, tak więc za każdym razem w tej sytuacji należy zresetować kocioł). 6. Kontynuować czynności dopóki woda nie wypłynie z ręcznego zaworu odpowietrzającego i nie będzie już powietrza, następnie zamknąć ręczy zawór odpowietrzający. 7. Upewnić się, że ciśnienie w instalacji jest poprawne (1bar). 8. Zamknąć zawór napełniania. 9. Otworzyć zawór gazowy i uruchomić kocioł Odprowadzenie spalin i zasysanie powietrza Podczas montowania przewodów wydalania spalin należy zawsze respektować aktualnie obowiązujące odpowiednie przepisy. Wydalanie produktów spalania jest zapewnione przez wentylator umiejscowiony wewnątrz komory powietrza, którego prawidłowe funkcjonowanie jest stale kontrolowane przez elektronikę kotła. Kocioł jest dostarczany bez systemu kominowego; jest więc możliwe stosowanie zestawów najlepiej dostosowanych do warunków instalacji. W celu zapewnienia odpowiedniego wydalania spalin i zasysania powietrza niezbędne jest używanie tylko oryginalnych zestawów kominowych Beretta, co jest warunkiem udzielenia gwarancji na kocioł i przeprowadzenie prawidłowych połączeń zgodnie z instrukcją dostarczaną razem z akcesoriami systemów wydalania spalin. Kocioł został zaprojektowany do poboru powietrza do spalania, do wyrzutu spalin oraz odprowadzania kondensatu, powstałego w wyniku skraplania spalin. Jeśli system spalinowy nie jest wyposażony w odpływ, kondensat ma swoje ujście wewnątrz kotła. MOŻLIWE KONFIGURACJE NA SCHEMATACH (Rys. 11) B23P-B53P pobór powietrza do spalania z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz (przez dach lub ścianę) C13-C13x Odprowadzenie poprzez koncentryczny wylot w ścianie. Przewody rurowe mogą niezależnie wychodzić z kotła, ale wyloty muszą być koncentryczne lub znajdować się wystarczająco blisko siebie, aby wpływały na nie zbliżone warunki wiatrowe (w granicach 50 cm). C23 Odprowadzenie poprzez wylot koncentryczny we wspólnym kominie (zasysanie w tym samym przewodzie rurowym). C33-C33x Odprowadzenie poprzez koncentryczny wylot w dachu. Wyloty jak dla C13. C43-C43x Odprowadzenie i zasysanie we wspólnych, oddzielnych kominach, ale poddawane tym samym warunkom wiatrowym. C53-C53x Oddzielne przewody odprowadzenia i zasysania na ścianie lub w dachu w miejscach o różnych ciśnieniach. Przewody odprowadzenia i zasysania nigdy nie mogą znajdować się na przeciwnym ścianach. C63-C63x Przewody odprowadzenia i zasysania za pomocą oddzielnie atestowanych przewodów (1856/1). C83-C83x Odprowadzenie poprzez pojedynczy lub wspólny komin oraz zasysanie na ścianie. C93-C93x Odprowadzenie na dachu (podobnie do C33), a zasysanie powietrza z pojedynczego komina. ADAPTOR WYRZUTU SPALIN (Typ B23P-B53P, zasysanie powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz) Przewód spalinowy Ø 80 mm (Rys. 12) Przewody spalinowe systemu rozdzielonego mogą być ukierunkowane w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia, W celu instalacji należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną do zestawu. W tej konfiguracji kocioł jest połączony z kanałem spalinowym 80 mm za pomocą adaptora ø mm. Konfiguracja B23p / B53P jest niedozowolona w przypadku montażu w kominie zbiorczym pod ciśnieniem. W przypadku, kiedy powietrze potrzebne do spalania jest brane z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł, musi ono odpowiadać aktualnym normom prawnym, a w szczególności należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry techniczne. Niezaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem zagrożenia. Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kierunku kotła. Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji oraz długości przewodów kominowych Maksymalna długość przewodów rurowych Ø 80 mm 15 R.S.I. 80 m 25 C.S.I. 25 R.S.I. 60 m 35 R.S.I. 40 m Strata długości na każdym kolanku [m] m 1,5 m 7

8 POLSKI SYSTEM KONCENTRYCZNY (Ø ) (Rys. 13) System koncentryczny może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Należy przestrzegać maksymalnych długości podanych w tabeli. Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kierunku kotła. 8 Niezaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem zagrożenia. Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu instalacji i długości przewodów spalinowo-powietrznych Nie zatykać, nie zmniejszać średnicy przewodu zasysania powietrza. Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z zestawem. Maksymalna długość oznacza system bez zastosowania kolan, elementu kończącego przewód kominowy oraz połączeń Maksymalna długość przewodów koncentrycznych Ø mm 15 R.S.I. 7,85 m 25 C.S.I. 25 R.S.I. 7,85 m 35 R.S.I. 7,85 m Strata długości na każdym kolanku ,3 m 1,6 m SYSTEM KONCENTRYCZNY (Ø ) W przypadku stosowania systemu koncentrycznego Ø , konieczne jest użycie odpowiedniego adaptera, przeznaczonego do kotłów kondensacyjnych. System ten może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z zestawem dla kotłów kondensacyjnych. Maksymalna długość oznacza system bez zastosowania kolan, elementu kończącego przewód kominowy oraz połączeń Maksymalna długość przewodów koncentrycznych Ø mm 15 R.S.I. 14,85 m 25 C.S.I. 25 R.S.I. 14,85 m 35 R.S.I. 14,85 m Strata długości na każdym kolanku m 1,5 m SYSTEM ROZDZIELONY (Ø 80) (Rys. 14) System rozdzielony można skierować w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z zestawem dla kotłów kondensacyjnych. Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kierunku kotła Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu instalacji i długości przewodów spalinowo-powietrznych. Nie zatykać, nie zmniejszać średnicy przewodu zasysania powietrza. Maksymalne długości przewodów rozdzielonych podano na wykresie (rys. 15) Zmniejszając moc kotła można zwiększyć maksymalną długość przewodów kominowych Maksymalna długość oznacza system bez zastosowania kolan, elementu kończącego przewód kominowy oraz połączeń Maksymalna długość przewodów rozdzielonych Ø 80 mm 15 R.S.I m 25 C.S.I. 25 R.S.I m 35 R.S.I m Komin zbiorczy pod ciśnieniem Strata długości na każdym kolanku m 1,5 m Konfiguracja B23P/B53P jest niedozwolona w przypadku instalacji w kominie zbiorczym pod ciśnieniem Maksymalne ciśnienie w kominie zbiorczym pod ciśnieniem nie może przekraczać 35 Pa W przypadku zastosowania komina zbiorczego pod ciśnieniem prace konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Instrukcje konserwacji 4 - URUCHAMIANIE I OBSŁUGA 4.1 Czynności wstępne Pierwsze uruchomienie kotła musi być wykonane przez Autoryzowany Personel Beretta. Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić: a. czy dane dotyczące źródeł zasilania (elektrycznego, hydraulicznego, gazowego) odpowiadają danym znajdującym się na tabliczce znamionowej urządzenia, b. czy przewody rurowe rozchodzące się od kotła pokryte są specjalną osłoną termoizolacyjną, c. czy przewody odprowadzające spaliny oraz doprowadzające powietrze są drożne, d. czy zagwarantowane będą odpowiednie warunki do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, w przypadku, gdy kocioł zostanie umieszczony wewnątrz mebli lub pomiędzy nimi, e. czy instalacja doprowadzająca gaz jest szczelna, f. czy ilość paliwa odpowiada wartościom wymaganym przez kocioł, g. czy układ zasilania paliwem posiada odpowiednią wydajność dla kotła oraz, czy posiada wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterujące wymagane przepisami prawa. Przed czynnością regulacji należy upewnić się czy w sieci jest obecne ciśnienie przynajmniej minimalne dla danego rodzaju gazu zgodnie z PN - 87/C Włączanie urządzenia Za każdym razem gdy urządzenie jest włączane, wyświetlany jest ciąg danych takich jak licznik pracy palnika (-C- XX) następnie aktywuje się system automatycznego odpowietrzania kotła trwający ok. 2 minut. Podczas tej fazy, pokazywany jest symbol na wyświetlaczu. Aby przerwać cykl odpowietrzania należy: uzyskaj dostęp do płyty elektronicznej poprzez usunięcie śruby, odchylenie panelu do siebie i otwarciu pokrywy. Następnie: - nacisnąć przycisk CO (rys. 9) Uwaga na napięcie (230V) W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić następujące operacje: - włączyć zasilanie kotła, - odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia, - ustawić termostat pokojowy na żądaną temperaturę (~20oC) - obrócić pokrętło wyboru trybu pracy (3 rys. 1a) na odpowiednią pozycję: Mynute Green C.S.I. E: Tryb LATO: w celu włączenia funkcji ciepłej wody użytkowej należy ustawić pokrętło w polu oznaczonym (rys. 3a). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, wyświetlacz wskazuje temperaturę układu ciepłej wody, ikonę c.w.u. oraz ikonę obecności płomienia. Tryb ZIMA: w celu włączenia ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania należy ustawić pokrętło w polu oznaczonym + i - (rys. 3b). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, kocioł włącza się, a cyfrowy wyświetlacz wskazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę c.o. oraz ikonę obecności płomienia (rys. 4a). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, kocioł włącza się, a wyświetlacz pokazuje temperaturę układu ciepłej wody, ikonę c.w.u. oraz ikonę obecności płomienia. (rys. 4b). Funkcja podgrzania wstępnego (ciepła woda szybciej): należy obrócić pokrętło regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (4 - rys. 1a) do symbolu (rys. 5a) w celu włączenia funkcji podgrzewania. Funkcja ta utrzymuje ciepłą wodę w wymienniku ciepłej wody użytkowej, aby skrócić czas oczekiwania po odkręceniu kranu. Kiedy funkcja podgrzewania jest włączona, wyświetlacz wskazuje temperaturę układu grzewczego lub temperaturę układu ciepłej wody w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Podczas uruchamiania palnika przy zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową wyświetlacz pokazuje symbol (rys. 5b). W celu wyłączenia funkcji podgrzewania należy obrócić pokrętło regulacji ciepłej wody użytkowej z powrotem do symbolu. Pokrętło regulacji ciepłej wody użytkowej można ustawić do pożądanego położenia. Funkcji tej nie można włączyć, kiedy kocioł jest wyłączony: pokrętło funkcji (3 rys.1a) w położeniu OFF. Mynute Green R.S.I. E: Tryb LATO: (tylko gdy podłączono zewnętrzny zasobnik c.w.u.): w celu włączenia funkcji ciepłej wody użytkowej należy ustawić pokrętło w polu oznaczonym (rys. 3a). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, wyświetlacz wskazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę c.w.u. oraz ikonę obecności płomienia. Tryb ZIMA: w celu włączenia ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania należy ustawić pokrętło w polu oznaczonym + i - (rys. 3b). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, kocioł włącza się, a cyfrowy wyświetlacz wskazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę c.o. oraz ikonę obecności płomienia (rys. 4a). Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (tylko gdy podłączono zewnętrzny zasobnik c.w.u.), kocioł włącza się, a wyświetlacz pokazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę c.w.u. oraz ikonę obecności płomienia. (rys. 4b). Należy ustawić żądaną temperaturę na termostacie środowiskowym (~20 C).

9 Wybór temperatury c.o. Aby ustawić temperaturę centralnego ogrzewania należy ustawić pokrętło z symbolem (rys. 3b) w przedziale + i. W zależności od rodzaju systemu, możliwe jest wybranie odpowiedniej temperatury grzania w zakresie: - ogrzewanie grzejnikowe C - ogrzewanie podłogowe C. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale konfiguracja kotła. Wybór temperatury c.o. w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej W przypadku, gdy jest podłączona sonda zewnętrzna temperatura zasilania wody wybierana jest automatycznie przez system, który utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej. Aby obniżyć lub podwyższyć temperaturę, która została automatycznie skalkulowana przez płytę elektroniczną znajdującą się w kotle, należy obracać pokrętłem wyboru temperatury centralnego ogrzewania (rys. 3b) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć i przeciwnie aby zmniejszyć temperaturę. Zakres zmiany temperatury znajduje się pomiędzy - 5 do + 5 poziomu komfortu i jest pokazywany na wyświetlaczu. Mynute Green C.S.I. E: Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej Mynute Green C.S.I. E: Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej (rys. 3a) w polu oznaczonym + i -. Kocioł znajduje się w stanie oczekiwania, a po otrzymaniu zapotrzebowania na ciepło kocioł włącza się, cyfrowy wyświetlacz wskazuje temperaturę układu ciepłej wody, ikonę c.w.u. oraz ikonę obecności płomienia. Kocioł będzie włączony aż do osiągnięcia ustawionej temperatury, a następnie przejdzie do trybu oczekiwania. Mynute Green R.S.I. E: Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej PRZYPADEK A tylko ogrzewanie brak możliwości regulacji temperatury c.w.u w kotle. PRZYPADEK B c.o. + zewnętrzny zbiornik zasobnikowy z termostatem brak możliwości regulacji temperatury c.w.u w kotle. PRZYPADEK C c.o. + zewnętrzny zbiornik zasobnikowy z sondą w celu regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w zbiorniku zasobnikowym należy obrócić pokrętło z symbolem w prawo, aby zwiększyć temperaturę wody lub w lewo, aby ją obniżyć. Kocioł znajduje się w stanie oczekiwania do momentu zapotrzebowania na ciepło, wówczas uruchamiany jest palnik, a cyfrowy wyświetlacz pokazuje temperaturę układu grzewczego, ikonę c.w.u. oraz ikonę obecności płomienia. Kocioł będzie włączony aż do osiągnięcia ustawionej temperatury po czym znowu przejdzie do trybu oczekiwania. System Automatycznej Regulacji (S.A.R.) rys. 7a Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym napisem AUTO - wartość temperatury od 55 C do 65 C - aktywuje się System Automatycznej Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje temperaturę wody zasilania c.o. w zależności od sygnału pochodzącego z termostatu środowiskowego. Po osiągnięciu ustawionej temperatury c.o. rozpoczyna się odliczanie 20 minut. Jeżeli po tym czasie termostat środowiskowy cały czas żąda grzania, wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta o 5 C. Po osiągnięciu nowej wartości temperatury rozpoczyna się odliczanie kolejnych 20 min. Jeżeli po tym czasie termostat środowiskowy nadal żąda grzania, wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta o następne 5 C. Ta nowa wartość temperatury jest rezultatem temperatury ustawionej ręcznie pokrętłem wyboru temperatury c.o. i wzrostem o +10 C funkcji S.A.R. 4.3 Wyłączanie Wyłączenie tymczasowe W przypadku krótkiej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru trybu pracy (3 - rys. 1a) na (OFF) (rys. 2a). W tym wypadku (zasilanie elektryczne oraz gazowe są włączone) kocioł jest chroniony następującymi funkcjami: - Funkcja antyzamarzaniowa: jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 5 C, wówczas włączy się pompa oraz jeśli potrzeba palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości (35 C). W czasie, gdy funkcja antyzamarzaniowa jest aktywna na wyświetlaczu pojawi się znak (rys. 36). - Funkcja antyblokującą pompy: jeden cykl funkcji powtarza się co 24 godziny. - Antyzamrzaniową dla obiegu c.w.u. (w przypadku podłączenia zasobnika wyposażonego w sondę NTC): funkcja ta zostaje aktywowana, gdy mierzona przez sondę temperatura spadnie poniżej 5 C. Wówczas włączy się pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości 55 C. W momencie gdy zostanie aktywowana funkcja antyzamarzaniowa na wyświetlaczu pojawi się. Mynute Green C.S.I. E - R.S.I. E Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji (3 - rys. 1a) na (OFF) (rys. 2a). Wyłączyć zasilanie elektryczne kotła. Zamknąć zawory gazu, c.o. i wody. W tej sytuacji funkcja antyzamarzaniowa jest nieaktywna: należy opróżnić kocioł z wody jeśli istnieje możliwość jej zamarznięcia. 4.4 Sygnały świetlne i usterki Status pracy kotła jest wskazywany na wyświetlaczu. Poniższa tabela przedstawia listę komunikatów. W celu przywrócenia działania (kasowanie alarmów): Kod błędu A Należy ustawić pokrętło trybu pracy kotła w pozycję (OFF), zaczekać 5-6 sekund, a następnie ustawić w żądanej funkcji (Lato) lub (Zima). Jeśli czynność ta nie przywróci prawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. Kod błędu A 04 W dodatku do kodu usterki wyświetlacz cyfrowy pokazuje symbol. Należy sprawdzić wartość ciśnienia wskazywaną na manometrze: jeżeli ciśnienie jest poniżej 0.3 bar, należy ustawić pokrętło trybu do pozycji (OFF) i wyregulować zawór napełniania (B rys. 17 dla C.S.I. zewnętrzny dla R.S.I.) aż ciśnienie osiągnie wartość pomiędzy 1 a 1.5 bar. Następnie, należy ustawić pokrętło trybu do pożądanego położenia (tryb LATO) lub (tryb ZIMA). Kocioł wykona jeden cykl odpowietrzania trwający około 2 minuty. Jeżeli spadki ciśnienia są częste, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. Kod błędu (tylko C.S.I.) Kocioł pracuje normalnie, ale nie może utrzymać stałej temperatury ciepłej wody użytkowej, która pozostaje ustawiona na około 50 C. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. Kod błędu A 07 Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. Kod błędu A 08 Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. Kod błędu A 09 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji (OFF), odczekać 5-6 sekund, a następnie ustawić pożądaną pozycję (tryb LATO) lub (tryb ZIMA). Jeżeli próby ponownego uruchomienia nie skutkują włączeniem kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. Kod błędu A 09 Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego wymiennika (kod alarmu 09 oraz licznik > 2,500). Po czyszczeniu z użyciem zestawu dostarczonego jako wyposażenia dodatkowego, należy wyzerować licznik godzin w następujący sposób: - wyłączyć zasilanie elektryczne kotła - zdjąć obudowę kotła - wykręć śrubę i odchylić panel do siebie - wykręcić 2 śruby na pokrywce aby uzyskać dostęp do płyty elektronicznej kotła - kiedy kocioł jest włączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk CO (rys. 8) przez przynajmniej 4 sek. Aby sprawdzić czy licznik został wyzerowany należy wyłączyć i włączyć kocioł do zasilania elektrycznego; licznik jest wyświetlany zaraz po symbolu -C-. Uwaga na napięcie (230V) Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za każdym razem, gdy podstawowy wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany. Aby sprawdzić ilość godzin, przemnożyć wartość przez 100 (np.: wyświetlana wartość 18 = 1800 sumarycznych godzin wyświetlana wartość 1= 100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, nawet gdy kod błędu pojawi się na wyświetlaczu. 9

Mynute Green E C.S.I. R.S.I.

Mynute Green E C.S.I. R.S.I. Installer and user manual Mynute Green E C.S.I. R.S.I. PL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD

Διαβάστε περισσότερα

Installer and user manual

Installer and user manual Installer and user manual Mynute Boiler Green E 25 B.S.I. 32 B.S.I. PL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

EOB3450AAX EOB3450AOX. EL Φούρνος Οδηγίες Χρήσης 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 30

EOB3450AAX EOB3450AOX. EL Φούρνος Οδηγίες Χρήσης 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 30 EOB3450AAX EOB3450AOX EL Φούρνος Οδηγίες Χρήσης 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 30 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7 4. ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instrukcja obsługi Manual de utilizare Інструкція

Οδηγίες Χρήσης Instrukcja obsługi Manual de utilizare Інструкція EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PL Instrukcja obsługi 15 Chłodziarko-zamrażarka RO Manual de utilizare 28 Frigider cu congelator UK Інструкція 40 Холодильник-морозильник S83920CMXF 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

EC2630AOW1. EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 16

EC2630AOW1. EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 16 EC2630AOW1 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 16 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 2 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Hydromodule + Tank Model No. Indoor Unit WH-ADC0309H3E5B Outdoor Unit WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Heatpump Model No. Indoor Unit WH-SDC07H3E5 WH-SDC09H3E5 Outdoor Unit WH-UD07HE5 WH-UD09HE5 Instrukcja obsługi 2-27 Pompa ciepła powietrze-woda Dziękujemy za zakup produktu

Διαβάστε περισσότερα

эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu Myčka nádobí ZDF3010

эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu Myčka nádobí ZDF3010 EL Οδηγίες Χρήσης 2 PL Instrukcja obsługi 21 RU Инструкция по 40 эксплуатации SK Návod na používanie 60 CS Návod k použití 76 Πλυντήριο πιάτων Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu Myčka nádobí

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Utylizacja opakowań. Spis treści. Utylizacja zużytych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Utylizacja opakowań. Spis treści. Utylizacja zużytych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C6200 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL IDK84452IB IDK84451IB

USER MANUAL IDK84452IB IDK84451IB IDK84452IB IDK84451IB PL ET LV LT CS SK RO EL Instrukcja montażu i obsługi Paigaldus- ja kasutusjuhend Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija Montavimo ir naudojimosi instrukcija Návod na montáž a používání

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL IDK84452IB IDK84451IB

USER MANUAL IDK84452IB IDK84451IB IDK84452IB IDK84451IB PL ET LV LT CS SK RO EL Instrukcja montażu i obsługi Paigaldus- ja kasutusjuhend Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija Montavimo ir naudojimosi instrukcija Návod na montáž a používání

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator-Freezer Chłodziarko-Zamrażarki Ψυγείο - Κατάψυξης RCSA400K20X

Refrigerator-Freezer Chłodziarko-Zamrażarki Ψυγείο - Κατάψυξης RCSA400K20X Refrigerator-Freezer Chłodziarko-Zamrażarki Ψυγείο - Κατάψυξης RCSA400K20X Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D7200 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D7200 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D7200 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu DOC022.98.90183/1A ECO 20 COND Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu Ιούλιος 2008, Έκδοση 2 lipiec 2008, wydanie 2 Červenec 2008, 2. vydání Iulie 2008, ediţia a 2-a Temmuz 2008, Basım 2

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης G510

OFFICEJET Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης G510 OFFICEJET 4500 Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης G510 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R500/KW-R400 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D7400 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D7400 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D7400 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba IDL 70 Zmywarka Instalownaia i uzytkowania Perilica posuđa Postavljanje i uporaba Πλυντήριο Εγκατάσταση και χρήση Myčky nádobí Instalace a použití Mosogatógép Beszerelés és használat Umývačky riadu Inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 -

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 - GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

RT-ID 65/1. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Schlagbohrmaschine. Instrukcją oryginalną Wiertarka udarowa

RT-ID 65/1. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Schlagbohrmaschine. Instrukcją oryginalną Wiertarka udarowa RT-ID 65/1 D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schlagbohrmaschine Instrukcją oryginalną Wiertarka udarowa Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κρουστικο δράπανο Orijinal Kullanma Talimatı Darbeli Matkap 5 Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL 2.120 D VL 2.160 D VL 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl ru, es...

Διαβάστε περισσότερα

KN6C66A/GR S. Instrukcja obsіugi KUCHENKA I PIEKARNIK. Инструкции за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА Резюме Инструкции за употреба,1

KN6C66A/GR S. Instrukcja obsіugi KUCHENKA I PIEKARNIK. Инструкции за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА Резюме Инструкции за употреба,1 KN6C6A/GR S KN6C66A/GR S GR Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, ΠΡΟΣΟΧΉ, Περιγραφή της συσκευήςπίνακας ελέγχου, Περιγραφή της συσκευήςσυνολική άποψη,6 Εγκατάσταση,7

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe VL 4.460 D VL 4.610 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl ru, es... 4200 1032

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή pl el Instrukcja montażu zachować Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή 1 ~.-. 43 53 ~31 ~60 2 70 3 4 4a 4b 5 6 7 7a 7b 7c 8 8a 9 10 10 a 11 pl Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6500A. Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης E710

OFFICEJET 6500A. Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης E710 OFFICEJET 6500A Przewodnik Czynności Wstępnych Guía de instalación inicial Guia de Pimeiros Passos Οδηγός έναρξης χρήσης E710 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Gdzie jest? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 2 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.11 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_2_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

P Airfree Iris 40/Iris 60/Iris 80/Iris 125/Iris 150 Babyair/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

P Airfree Iris 40/Iris 60/Iris 80/Iris 125/Iris 150 Babyair/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 P900520.0.5 Airfree Iris 40/Iris 60/Iris 80/Iris 125/Iris 150 Babyair/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 1 Index Safety Instructions... 4 Installing and Connecting... 4 What Airfree Destroys... 5 Airfree

Διαβάστε περισσότερα

GH-DP 5225 N. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe

GH-DP 5225 N.  Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe GH-DP 5225 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

GH-DP 6315 N. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe

GH-DP 6315 N.  Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εστίες Főzőlap Płyta grzejna Plită Varný panel

Εστίες Főzőlap Płyta grzejna Plită Varný panel EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 21 RO Informaţii pentru 31 utilizator SK Návod na používanie 40 Εστίες Főzőlap Płyta grzejna Plită Varný panel ZEV6341XBA Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή. Beszerelési útmutató Kérjük, őrizze meg. Instrukcja montażu zachować ~50

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή. Beszerelési útmutató Kérjük, őrizze meg. Instrukcja montażu zachować ~50 el hu pl Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή Beszerelési útmutató Kérjük, őrizze meg Instrukcja montażu zachować 1 520 546 520 546 ~ 19..- 29 ~26 ~50 2 3 4 4a 5 6 7 7a 7b 7c 8 9 10 10 Y 13 11

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 4 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 4 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 4 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.21 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_4_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα