+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6"

Transcript

1 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) # # 2 + # + # # 4 + # ; # : # < =. # :6! & ( : ;; + : 9 + +! %! & ) & ) 2! & ) 2! 0 ) 2!!!!!0!1 & & & && &0 & ! 0) 02 )0 1 1& 1)

2 + +! & >+, 0 5! 5 # # ; & : ; + : # :! + : & + +;!? : + + ;! 8 4? ( ;! 5 : +! : !! 5 # # # # & 2 0! 0 1 2! 0 1!!!) + #. Α Β 9 # Χ + # Ε. /+ Φ Γ Ε. Η Γ 3 : Η Ι # ! Η. Η +#? ;. 1 +, +. )) : 9 #? + Ι 5 + +!1 & & && 0 0 0& ) ) & 2! 0

3 9 + : # : + + # : : # + # + : ϑ Κ # + # : : + + # # : # : + : #! # # # + # # + # + # # + ϑ Κ # Β +

4 # # # # # : + # + # 4 # + % + +! # % % % % &,+ + # # # # : + + # + : # + + : #

5 ! # # # 4 + % # + 5 # # # # # + # # : # # # # # + # + : ( ) ( #+ %, % & ). + / % ! & % & 2 % % % % 8 9 % & % 4 : 2 + % ; # # : # 5 4 # ϑ % Κ 4 # + # # : # : + Β ϑλ# Χ : + Κ # : # # # + # # # 4 + # # # # + + # # + : # + +

6 + # : # + # : : / # # + + # # + % + # # : # # # + # + # 8 # /+ + # + + # + # # # # # # # # + + # + # # # # # # : # + # # 8 4 # # + # # # + # + # + # # + + # # + # # : 4 + # # # 4 + : # # Η ;; 5 : + # + # + : : # + : 4 # # # # # :? : + + # # + # ϑ % Κ : # # + + : # + # :

7 % # 5 + # # + # # + # # # : ϑ % Κ ( # # / + 4 ( + %, / % 9 < = >+ 4? / + 0 & % 8 8 & 9 % 3. 1& 7 & % 5 0 & / 2 / 8 & Α % 4 : # + : # / # # # # : # + # # # # # + # 7 + # # # + #, + +

8 9. Α Β # # % + + # # # #. Α Β : + # # : + ϑ Φ!0Κ # : # # # # # # + : / : # # # + # # + / + + # : Μ + Β+ # # + ; # + + # + : : # + # + # # : + : + +? + Α Α / +! : + + # 4 + # + + # +.+ # Φ % # : : # : / # / # # # : # & + ϑ 0Κ # Φ + : # # # # ϑ Κ 9 # + + # # 9 # # + # + : +, 0 1 &!! ( % # + : + # + / # # + + # # # # # # # # + + # # : + # + +

9 + 7 : /! ) # # # + # : ;

10 ) % 9 + # 4 9 # 4 # + : : + + / ϑ Κ + # + # # + # # 4 + +? 4 ( # + # 4 % 2 + % 4 2 % % Β % 1 / 4 % 2 + % 4, + / + Χ + 4 ( & / / % 0, ( + %, 4 % 2 + / / 4 : 2 +1 & % :!? & 1 + # + # + # + : + + : # + + # : # ( # + + : + + # # # # + + # + 4 # # 4 + # # + # # : /+ #

11 + + # + # # : # 4 + # # ( # + + # + ϑ Κ +

12 +, # # + # # # + # 5 4 # # # # ϑ :Κ 5 : # # + # # : # # + # + # + 5 # + 7 : Β+ ϑ + : + Κ : + ϑ Κ Μ + Μ # ϑ Κ # : + + # # # : # # + : # # + + # + + #

13 . / /! # : : # % + # # + + +? ϑ + Κ Χ? ϑ + Κ # # + # #? # + # # # + + 4? + # Α + +? Χ # + + # + Β+ 4 # # # Χ # Β+ + Β+ + +? + + # # + # # 4 + # / %+ % ( +6+/, %+, % / : + % 0 & % 8 1 / % Ε / & 9! + # Α + # : + # Α : : Α + #!)&Α)& : ϑ Κ 9 Α + + # #

14 + Μ + # # + # + # + + / +! : # # # # + # : # : 4 + # # 8 + # + # 9 Α + # 9 + # # Α + + # + 9 # # # + # # = # # # Α # + + Μ + # + # + 8

15 0 / /! + # Α # + % # Α + # # # # ? 4 Χ 6? + & % / 4, / # / < / 4 Φ% + & 2 # ( + ( # 2 + #. Ν Β Α # # # # # + # + : # + # + + # + +! : : + + # 2)1Α 21! + + : # 8 21 # ϑη ΧΗ Μ Κ + # + 1 Α!!1 01 # 9 + # Μ + 9 # # # ϑ Κ + # / : # + ϑ. Η Κ + # % Χ!)& : # # +? # # # 9

16 ϑη Κ # # # ; Φ + #!11, + # / Χ& & : 2 +? 2 & 0 # # : # + +4 Χ0 & : # # # : : # : # + + # )!. + Χ!) : + # # 4 # + # # # # # % # + + #, 4 # # ( : + ϑη Κ # ϑ. Κ # + # + ϑ/+ Φ 7!0Κ #. Α Β 8 : + ϑ. Κ!! ϑ/+ Φ Ο!0Κ # + Α Β # ϑ. Κ # + 2)1 # + Φ # +! + ϑ. 0!0.+ Κ # % + ϑ. 1.+ Κ + #. Α Β # ))Α22 ϑφ Κ + : # ) + #! 8 9 # 21 # ϑ Κ 7 : : + # # : ϑ. 1.+ Κ # + + # 4 : + ϑ. Η Κ ϑ. 0!0.+ Κ # + # # # ϑ. Η Κ # + # + ϑ. Κ # + ϑ. 3.+ Κ # :! ϑ. /+ Φ 7!0Κ ϑ : Κ # + 2)1 ϑ : Κ # + ϑ. 0!0.+ Κ ϑ. &.+ Κ + : # # # # Η ) : # #

17 1 / /! +. Α Β # ϑ. 1 + Κ # + : + # # + 4 Χ + ; 3 % % 7 < / 6 9 /? 9 + % 7 / Ε : % / & + & ) Ε/Φ! Α # # #. Α Β + : + 8 : : # / Α : Α Φ :+ #, : + # ϑ. 1Α Κ # +? # 4 # : : + # # # + # 8 # + + # 9 : # : : # # + # 5 : # # # : # + # # 5 # # # # # + # # 5 # # : # # + # # + #

18 # : 4 # : + # # # 6 5 / ϑ Κ / + # # + #. 4 3 : # # 7 # : ϑ # #Κ # # ϑ Κ : + 7 : # + 5 ;; Η Φ : + ϑ# Κ 5 # # # : + # : # 8 + # # 4 + : + 4 Α / + 5 ϑ Κ # ; # + + # 7 # + : # + + # = # : + + Β+ + # # # 7 4 ;

19 2 / /! # : # # 4 : # + # # : + # Π + # # # # + 4 # + # + # # 4 + % / 4 ( > > 4 +# % 4!!> > > 4 + 4!!> 4 + ; 3 / Χ & ; + & % 2 + # + # + : # + # % #? # # # # # # + # + # # # 9 6. # # + 6. # 6 # : / # + # # + # : Μ +

20 # : : # + # # # #? # / # 7 + # : # : # + ϑ 1.+ Κ #. Α Β + + # # + # Α + 9 Η Β: 5 Β ϑ +#Κ Χ # + + : 8 # / 720 # # 8 Η 72& % Φ + # 72 + :+ : : # # ϑ + #7 Κ : + # : ( + # + # 5 + Φ#.+ # Α 3 # # # ϑ + Κ : # : # # # +, : # + 4 # : # : # # # / Φ + # # + + # ) + # # # + + Μ + 8 ϑ5 Λ Κ + 8 / 1 + # # # + # + + # + Α # 7 % + + # # Χ + 1& Φ 9 # : : # + # + + # + 6

21 3 Μ + Μ # + + Μ : # + + # # # Μ + # : Μ + + # + # Μ + + : # +? # Β + 3 % & 9 Γ 5. &, / Η % % Β % / % %, %, < ;/ 0 Γ? ( ( Ε Ε/Φ ; : + # + # + + # + # # + # Π + + : # # # # Μ # : + + # # # + + # ! +. Θ Λ

22 + # # 72 ϑ Κ + + ϑ. Η Κ 2 Α & & 0 ϑ / Η Κ # / Π & # 9 Α + # # Α 9 Η ϑ..+ Κ # 8 / Α + ϑ. 5 : Κ Χ#! 8 / # # : # 8 + ϑ. 5 :Κ Χ# & : # # # / + Μ # + + : + # + + : + + Α ϑ. + Κ # # # ϑ. Η Κ ϑ +#Κ ϑ. + Κ ϑ. Κ Χ + + ϑ. Κ ϑμ 7 + ( Κ 8 % + # 2 +. % + ϑ. Κ #. + + ϑ. Φ Κ Χ + ϑ. Η Κ ϑ +#Κ ϑ ΚΧ + + ϑ. Κ # # : # + / # + : 8 = : Μ + + # # # # : # : + + # # + # + # # : + # 4 ΡΡΡ

23 4 5 # # + # + + : ; ? + + # # : + + : # # + )&Σ ϑ + Κ Χ)&Σ # # + + # # # Χ + # + # + # # #? + ; 4 #? # Π + : # + # : # + # +, # + + # # 66666

24 6! ( # : # + # # # 4 # : # : + # + # # + # Α # 9 + # + # + # # + / # ) 7 # ϑ. /+ Φ 7!0Κ. Α Β + # <,? ϑ : Κ ϑ. Κ # # ϑ. 0!0.+ Κ + ϑ. 1.+ Κ + ϑ. Η Κ + + ϑ : Κ # # + + # ϑ. 1.+ Κ? +, # # + + : # # # + + # +? # # : : # # + : + : + # ( + # # + : #? + : + # +

25 6 7 8!! ( / # 4 # # # ? # 8 # : # ϑ9β 4 Κ + 9Β 4 + # : ϑ Κ # : # : 220 # # : 8 # ( + ; / 2 Γ 4 / &? 1,. % 6 % 1 6 / % 4 < ( 0 + % > & ; / %!6 0 & ; + # + 5 # + # : # # + + # + # 7 # : 9Β 4 # / # # + + # + ϑ Κ + ϑ Κ + ϑ Κ + ϑ Κ # # + + # + # ϑ Κ + + # : # + # + : + + # + + : # # + # Π + : # # #

26 9 + 4 ϑ Κ ϑ Κ + + # + # 5 : + # # # + # # # # + # # # 3 : Χ% + + ϑ. & Κ 4 ϑ. 0!0.+ Κ ϑ. Η Κ # : Χ + %. 5 Φ : + : # +? + # 8 #! # # : # 3 : < % + + : : + #

27 ) % ( + # + # : # # # 5 + # : # + # + # # # # # + # + # + + # # # + # : # # 4 + # 8 #? + + # # + # # + # + + # + # + + # # + # + # + # + + # # & % % % & % 4 + Χ % & ΙΙΙ, & % 2 Γ # : # % + # # : # # # + # + # : # # + # + + : + + # # + + : + + # # : : # # #

28 # 9 # # # 7 : # + + / # 7 # 4 + # #? ϑ. Η Κ Χ ϑ. /+ Φ Ο!0Κ : # # ϑ : Κ Χ ϑ. /+ Φ Ο!0Κ + # #Τ # ϑ. Κ Χ ϑ. /+ 3 Κ ϑ. /+ Φ Ο!0Κ + # # 4 + = + ϑ. 1.+ Κ 9 : # # + # + 5 # : Χ 0 : + +4 Χ0& : + # # + : # # Τ + # # + # + : 5 : + + ;

29 + 9 :! % ( # 4 +! : + + Μ # + # +? + + Χ # # # + : 4 # + : # + # + + : + # + : # # + + # 9 # : # # # # # # + #? / + Η ,?? + 7 & 9 4 Β < / 1 % % % % ( + ( +! & 9 4 Β 4 & 9 4 Β 4 # # # + +, Π

30 # Π + # # , 5 + = #? # + # + : # # # + # + : # + # Α Α +? # + # + + # # # # # # + Ε # % # : # # : # # # # # + # + + : # # # +? # + + :? # # + # : + #

31 # + # : # + + Π 9 ϑ 4 Α 7 Κ + + +

32 . + # Χ# + + # + + # : % 4 ( + Η /, %+ / % 9 4 Β ( Γ ϑ 1! Β 4 & 1 & 1 6 ϑ & 1 8 & 9 > & : # + + # # : # Χ : # : : # + : + : # ;; # : + # : + + : # # 7 # # # + # # + 9 Χ + 5. Α Β : # # + + Μ + + :

33 0 ( # # : + # + # + + : = # # 9 # # # + 4 ( + % Η +( + 4 ( + / + 4 ( + % 1 ; 4 ( + % % + 5 # # # # + +, # + # + # + 4 / # :

34 1 + + # Α +? #? + + # + + # + : # # + : % > 0 & 2 / % 4, + % 4 ( +# % % 0 % Φ% + Η +) Β + 4 ( + / + / % 0, ( >!8 9 9 : +? ϑ # : # + Α 4 & ΣΑ& Σ # & # : + : + # + + # # 4 + # # Κ % 5 # Χ # # + ϑ/+ Φ Ο!0Κ. Α Β + # + Α Α ϑ/+ Φ Ο!0Κ # + 5

35 Φ 7 #. Α Β # # # # # # # # # + # # # + # # + : ϑ. Κ ϑ. Η Κ ϑ : Κ # +! # / # : # # # : + + & Α # : : # ; Α Β + # # + +. Α Β? # + ϑ/+ Φ Ο!0Κ /+.+ # ϑ. Φ Ο!0Κ # : : + ; + # # + # # +? + # # # # # # # # + Χ # + + Α

36 2 6! ( 5 # + # + + : # # + # + #? + # + : # # + # : Α < + % 4 ( + 6 /, %+ % 9 7 & < # + # + + # # # + : # % # + + # + # Μ # : # # Β +

37 3 5 : ϑ : Κ # ϑ : Κ + # # / # # + Α# # 4? : + # # # # # 6 Β /? ( / Χ? % % % + + # + ϑ : Κ # # : # # : 5 + +? # # + 4 # + # 4 + Χ # : + Μ + # : # # # # # / + # : + # # + # # # # + # # / # # + 4 +

38 : + + # + + Β+ : + # : + # + Χ # # # # # # 4 # : # + + ϑ : Κ + ϑ : Κ # + # + # # # + # + # + + # + 5 # + 5 # , # + # 4 + # # + # + ϑ Κ + # # + ϑ + Κ + + ϑ Κ Μ + # + + # + : # / # # + # ;

39 &!! ( : +? #6 + # 4 # 7 # +? 5 # + # : + + # # + # # % + #? # + # # + + # # :? + 6 % 4 ( + /, %+! < / % 9 ; Χ ( Γ 2 + % & # ϑ Κ # + 8 Β+ # + # 4 + ( + 4 ϑ : Κ # # + ϑ : Κ Χϑ : Κ 4 ϑ. &.+ Κ # )&Σ ϑ : ΚΧϑ : Κ 4 ϑ : ΚΧϑ : Κ 4 ϑ. &.+ Κ + ϑ : 7 Κ # # # +? ϑ : Κ 4 ΧΧϑ : Κ 4 ϑ : ΚΧϑ : 4 ϑ. & # ϑ : 7 Κ 1) &Σ # : # Σ # + #

40 + # & Σ : + Χ = Χ : 5 # # 4 # # + # Π 4 : + 4 < + = & Σ + &Σ : 9 &Σ : 5 + # +? # : # # # + + : Χ, # + #

41 &!! ( + : # + + #? # + # # : : + # # + + # : # # + # # # # + + : + Χ + # : # : + # # # : :? 9 ( 00 + / % 0 :!? & % 4 + % >? 9 ( % % % / % % & # # # + # # , # 7 # : + : + + # + : + + # + # # # + # # + + # #. Α Β # # + +

42 &!!! ( 5 : : +?. + # 6 + # + + # 5 : # # + # : 5 # 4 + # # = + # # # # # : + Β + # + # # # # # # # :. 6 5 # # : # :6. # # # # # 6 # + # : # + Μ + + # # 4 Μ + : # + + # : # + Π : + # ;? Χ + + Ε % 0 1 % / % 7 & Α / Ε Α : % #? 9 + 4!!> # : 5 + : 4

43 5 # Χ # + # # # : # # + # # + + # + + : # 5 # # : # # # 5 # + # + + # + # + + # + Α # # / ? # % + # Β+? # Μ + # # + # # # +

44 ) ;!! Η # % + # # +? # # + # + # # # + # + # + # + # : + + # # # : # 4 # # + + # # + + # # + + Χ# # + + # : + # + : # # Β+ + # : # +? Ε + ; / ( / %+ / : + % % & 9 Α > % / Ε / % % & 9 Α! # ϑ Κ + # : + ϑ : Κ 7 ( : #

45 + Μ + Β+ : ϑ<κ : # / # : # + # # + + # + Α # # + Μ + # + # # + # : + + # + #

46 + 6!! ( Μ : # # + Π + + # # : + + Μ + # + 4 +? + 7 : Μ + # + Μ + : + = : : # % # + + # # # : + + 9, + 4 Φ% + ) Β +. %, & 9 % / 4 + % & 2 % # )) 8( 22 4! + # 21 # # ) # + + # % +7 +? ; + : ϑ. Κ # : + + < ϑ.! Κ # # + + : ϑ. Η Κ # + 8 # & # + + ϑ.! Κ < ϑ. 2.+ Κ # + #

47 # ϑ. Η Κ # : #. Α Β # + + # :. Α Β # + + # + ϑ. Κ Χϑ. 1.+ Κ ϑ. Η Κ ϑ 9 +#Κ # ϑ +. Κ + # ϑ3 Κ # # / 220 & 8 # 3 # # : # # + # 4 : # # + # : # :; + 4 # + # # : # # + # #

48 .! <!! < ( # + ; # + # + + # & # + +, 4 + Υ ) ς Χ # & # # # + + : ; : + 4 ( : + % / %+ 4 ( + /, %+ 4 + ; Β / 4 % ;. 2 1 % % Χ ( Γ 2 +1 % : + : + % 9 Β + 1 % & 9 % Ι / # + # # + + Β : # : + # # 7 # : # : # : # + # + # + Β+ : + + # ; 7 : + +? # # 5 : + + # # + : #? # : # # # # +

49 # # # # + # + # Μ Α Β # # : + # # # # + + # + + Μ + + # : + + ; ( + + # : # + # + # + : # # # % 4 + : Χ + # + + : # + # : # + # 5 # # # + + Μ + # # # + # + + & : # # + # 7 # # # + + # # 9 # : # : # # 5 # : # # + # # # + + ; Φ # # # + + : + # # : : : ( + : Α + ( + #?

50 0 Μ + + / : # # + # + : Μ # # + # # ; + Α # # + : # # + : ( 7 : ;; 4 Φ% + % % % ( + / % 4, + / + Η # % / < /? + % 7 & ( Φ% + & 2 Α >, ( Α 8 & ) Ε 4 : % + # + : Α +, # : + # / # / # : # # + # + + / # # # 7 # + #

51 : + : # + : + # +? + + # # # # : # # # : # + # : # # + # # + : 9 + : # 7 ; % : + : # # 4 : + +

52 1 6 ( : + # + : # : # + + # 4 Α + + Κ) Β + Κ4 ( Κ Κ4!!> 4 Κ!8Λ / % % ) Β + 4 +, 0 % % 8 5 ϑ : Κ # # + ϑ : Κ # + / # + # # # + # + # + # + + # : 6 7 : # 7 # + : # # # # 4

53 2!! # # + # # # # # # : # : # ;; + & % 2 Γ % ; 6 / %. / 4 + ( # < + ( # + # + % % # # ; 5 # # + # # # # + # 5 # ; # # # + # + + # # # + # : : 5 + # + : # # + + Φ + + )& Φ # # # + : + : # # : # + # + +

54 + # ; Β+ # # # # # # + ϑ +#Κ Η Β: 5 Β + : / + + # # + 7 : # ϑ. +.+ Κ : + 4! +. Θ Λ ϑ + Κ # # 8! # + # ϑ Κ # # # 8 9 /.. & / # # # 5 + : # : # + + # 4. Α Β 4 # # ϑ. Η Λ# Κ Η # / # + ϑ. Φ Κ ϑ 8 Β Κ # 3 # ( + ϑ 8 Β Κ # + ϑ. Κ + # # # # # + # + # + ; / # ;;

55 3!!! 5! ( 4, + + : # + / # ΡΡΡΡ 4 (, % 4, + / : + % 9 < = >+ 4 ;? & / /, %+ / % 7! & ) Ε/Φ / 1? : 2 # & ( / ( % % ; ;7; & / + : + + # # Β # # + + Α + # # + +? +? + + # + + # + Β # # Π + + # Μ + : : # # # : + + +, # # # + : 4 # +

56 ) 9 = # + # # # : # + + # # : # # # + # # # + # 6 # : # + # # + 5 # + # # + + # # + # + # + + # : # + + # = # # + # # 6 + # + # # : + # # + # 4 ( + 4 ;? / % 0 % / %, ( Γ 1 % % % Β Β % Γ / ( % %. 9 4 # # #. 7 : : + ;; # + # : # + # Β + 8 # : # 7 # # + + : 4 # Β+ + # 8 # # % + 7 : # # + # # Β # #

57 # # : # : # # % # : 5. Α Β + # # # # : # # +? ϑ. 1.+ Κ + #? ϑ. /+ :4Κ ϑ. Η Κ ϑ. Κ ϑ. /+ 5 Κ # # # ϑ. 1.+ Κ : # + # Β+ + / # + + : + : # % : + Μ : Μ + # # # + : + + # + + # # +

58 )! <! ( # : # + + ( 4 # # + # # # # + # : + # : # 6 9 # # # + + # : + + # # + : + # # + : 6 7 # # : + 4 Χ + 4!!> 4 + % % /, % 4 + % % % 4 4, + / ( + ( & %;. 4 Ε < 1 : + 1 % Ε : %? 9 + Β+ : + 7 # # 7 # # 5 : # # : # + # 5 # # ϑ. Φ Κ. Α Β # # ϑ. 1.+ Κ # : # + +

59 # ϑ. 1.+ Κ /+ # ϑ. 0!0.+ Κ : +. Α Β ϑ. Κ + + # ϑ. Η Κ # + ϑ. &.+ Κ ϑ : Κ ϑ. Κ + + ϑ : Κ # # : ϑ. 1.+ ϑ. Α Β # +? : # # # # + # + + Μ + # + # : + 9 : # : # # 5 # : 8 # + : ; # Μ # # Μ + # + # + # # % # # # Π + # # # &Σ # + % + # + # + # : # 4 7 # ; / # # + + # 4 + : 5 # + : + + # # : +? # + + # # + # : #

60 ) : + + : + Β+ + # + + # + # # # % / % 4!> >3 + ( %. ϑ 4 ( +1 4, (, + 9 # + + # 7 # : # # + 7 # # ; + # + : # # + : # : 7 5 # + # : + # # # + : # + # + + # # # + # + # 7 : # : Π # # # + # + # : # + ϑ Κ + : # Μ + + # + + : + : + 5

61 : # # # # # # + + # # + + # 4 # + : + # # + : + : + # : # Α + # + # + # # + + # # # # # # # # ; # + # # :6 5 # + + # # 5 # 8 + #. # Β : # + # # # + + : + # + # : + 9 : :? # # + + # # + + : # # # : # : + Β : ;

62 )) >?! <( + # # + # + : + # + 4 # # # # : + / / / +1 4, +1 /. + 4 : + % 9 Χ ( Γ 2 + % :! Β + 6 ( 7 : # # # + + # # # 8 + # + # # # : + Η # # Β # Τ # 6 + # : +, % # + # + : : + + # # + # # 9 # # # + # ; # # : # # + :

63 # + # + : # # # ? # : # : # : + + # : # # + # : #

64 )+ 6 ( # : +? ; 5 # # # + # 7 8 # + # + + : + 4 % ϑ Κ + # # + # % % Γ,? 3 < + 4 ( + 4!!> 4 +. < + % <. + / % & ΜΜ 212 # + # : # # % # + + +, # : + # + : # + # # # + + Μ + : # # + + # # : # + 6 ( : + + ; # # 5 # + # 7 # + 5 : 7 # 9! Β+ 3 + # + # # 7 : + # + # #

65 # 7 Α + + # + # + # + + # : # # + # # # : # # : + + = + + ; + # # # # ϑ Κ # % : ϑ Κ ϑ(+ :Κ # : : + # # # # + #? # 7 : # # 5 + # # # ( : # # 5 + # # 7 + : / Β ; 5 # : + +? # : : 9 # Φ # 5 Φ Φ 5 # + # # ϑ Κ + : + Φ 5 # + + # ϑ# Κ # # # + # % : ϑ Κ + # # # + # #. Α Β Φ # + ϑ5 : Κ 7 + : # + # : 3 # # # + # + 7 # # + : ϑ + # 8 Κ + / # : 9 66

66 + 7 + / + # + &Σ # + # : # # + + # # + # + + # + ( : # + # 22) # ) 7 # # Η # & Ν & ; % 7 # 5 : + : + # : 4 / Μ Β+ + Σ # # # 4 : # + Μ : + + # # + # # ; + # +? ; 5 : # + # # # # : Β+ + + : + + : + + # # # 4 # : # # + # ; + # : Α # + : # Μ + : # # + # Μ # # # + # + # # + : # # # # + : + # # # # Φ # # : # # + # ϑ # # Κ + # # : ;

67 ). % < == + # + + # # # + Π # # : + # : + 5 # # # # # # # # + + # # # : # + # ϑ + + Κ # # # : # = # # # # # 6 7 # # # + # # # : + # # # # # # + : + # + + # + # + #?? + % Α ; 9 9 % % / / + 4 < < / # % 4 < % + 8Η % 5, Ν 71 # / % % 0 % # # : 4 5 : + # # # # # # # 6

68 # 7 + # + + # + + # + # 6 # + : + : + + : + # :? # : + + Π + # : 8 # # + : # 5 # : % # 6 5 # # # : # # 6 # # # % : + : + # # + + # : + + # + + # # # + : + Μ + # # + + # # +

69 < # # : + ϑ : Α+ Κ + + # # # + # + 5 # : # # # # 5 + # # + + # 6 # # + ; ϑ Κ # + + Χ 220 # Α : + # # : # # : # # # # # # 7 # : + + # + % + 3 # # # : + # # : +

70 ! , # + : # # +? # + #? 0 Υ1 ς!? ς) + # + + # + + # # # # +? + : # # # # # # + +? # + # + + # + + # # # + + # + + # ) 4 # + # : # # ; 5 : # # # + : + + :# Μ + # # # # # + # : # # 5 # : # # # # + + # 4 + : # # # # + : # : # # # # # + # : # + # + + # # : + + # 4 + : + # # : # # # + : : + 9 # + # + + #

71 + 9 9 : + : # + + # + # + # # + # # + # # # 4 # # + # + : 7 + # + + # + + # + 9 # + + < + < #, # ) 7 &. Α Β 7 Χ8 : + # + ϑ. /+ Φ Ο!0Κ 9 : + 4 # # + # ϑ. /+ Φ Ο!0Κ # + + # # Ω. /+ Φ Ξ!0Ω # + + # + = + # Ω. /+ Φ Ξ!0Ω + + # Ω. /+ Φ Ξ!0Ω # : + 5 # Β+ # 8 + # # + + Μ + # = # # # Ω. /+ Φ Ξ!0Ω # # : # : Μ +7 : + # # # #. # + # # # + ϑ. Κ + Ω. /+ Φ Ξ!0Ω + 4 ϑ. Κ # # 2)1 : + ϑ : Κ Ω. /+ Φ Ξ!0Ω ϑ : Κ ϑ. Η Κ : ϑ : Κ # 2)1 # 22) # 21 # % 22& 4 + # + # +. Α Β # Μ : # # + # # + 4 # = +

72 + + + : + # # # : 5 # + + # 5 # + + # + + Β+ # # 9 + # # : 9 9 : # : + # + # 9 # + # + 6 # : #? Ω. /+ Φ Ξ!0Ω. Α Β 8 : + # # # + # # 4 + # 9 # # 7 # # & Σ 4 # +? &Σ &Σ 0 &Σ + + : + # + + : # # Ω. /+ Φ Ξ!0Ω : + # # # + # ( # + # # + + : # + + :? # # / # # + 9 # # 8 # # 9 : # # 6 + Β+ = + 7 : # # Β+ Β+.+ # 7 : # # + + : # # 7 5 # 6 / + # # + ) 7 # Η #

73 Φ +# Α: : % # # + + : : + 7 : # 9 # # # + ϑ. 1.+ Κ # % # # # # % ϑ. Κ # # ϑ / Κ # # /! # ϑ. &Κ ϑ. 0Κ # + % Β+ : : # : # +? ϑ8 # 7 Κ # + # # # # 9 + # #; ϑ. 1.+ Κ # % 7 + : # # + 4 # + ( + : Β+ # 5 + # + #? ϑ. Φ Κ; # # : #, + + : Μ + 4 # # + ϑ%+ : Κ + # + + Μ + + : # # + +. Α Β # 9 : # # ( + ( & 7 #, : : + ) 7 9 # # # : # # + + : # # + Μ + # # : + 8 # # : # # : # # + # + 6 ϑ. Φ Κ # ϑ. 1.+ Κ # : 4 # +. Α Β # + ϑ. 1.+ Κ : + + : # 4 4 # # + : 4 8 # + : # 4 5 # + # 4 + # + + # # ϑ. Φ Κ ϑ. 1.+ Κ # # 4 + # # + # Α Β # # # : +. Α Β + +

74 # # + + # # : : + + # # # # : 6 + # + # Β+ 5 # + # : # # # + # : # # + + # + + : + # # # : : + : # # # # Β+ # : + + # + + Β+ # 9 # # # : # + # : #, # # + : # # : + + # # + + Β+ # # +? : + # 7 0 : : : # + # # + # # Μ + # : +? ; #, + #. Α Β 2)& : % # + # 5 # + + / # % ϑ Κ 7 # # : + # 8 #

75 : # # + # + : # # # # + # + ; # % ϑ3 Κ % # % ϑ Κ + Φ : + + # # # + + # Ρ % : # : # + 7 # + : # ( : # # + : % + # + + # # 9 9 : # + + # : # + # : # 8 # # + : # + Μ + # : # # # + # Β+ + : + :

76 9 # + : # : # # ϑ Κ % # # ? Β+ # 8 + # + # + 4 # < 2 + / + % < / 1 % 6 % 4. +?? + % % 7 & 9 ; # + + #.+ 9 #, # + # + # # # # # # 9 : # # + # + Χ # # +? # ; : # + +

77 + + # + # + +, # + + # # # # ; # # # # : # / # # # # # # Α # # # # # # 5 # # : # % # 8 # # 9 # # : # 7 # 7 # : + + Β+ : 4 +, + # + + # + # : + # 9 # : # 7 7 # + # + # # # # + + # # # # & Σ 5 # # # &Σ # # + + : 9 # Τ 4 Τ # : # 8 # + 4 = # # + 5 # # # 5 # + 4 # + # # + + : + + +, 8, Η # Β : # 7 8 Χ : 5 + : :

78 # # #. 7 7 # +. 7 # ; 9 # # + #, Μ :; + + # # # + # + : + + Α Μ # + + # # # +, + Β+ ; + Χ : 4 ; + + # # + # + + : : : = + # # # 4 + # # 7 # + + # : + 7 # + ; 7 # + : # 9 # 9 # : : # # Μ ; Η # + : : : : / + # : : # + : + + # # # + Χ + # # # # : # # + # # + # : 4 + # # 7 : 9 # + # # : : # # + 7 # # Μ # ; Μ +7 # + + Χ # : #

79 # # +7 # + ; + + # # Μ + # # : + + ; # # + # + 4 % : 21 Α Α # # : 4 + : / Α Α + + : 4 7 :! : / # + 7 Μ + : 5 # ϑ Κ 5 # # # + # + + # 7 : # # + # # + + # + # + # + # : + Μ # + + # # # 4 # + # + 0 Σ + + # + # # # + + # + # # 5 # 6 5 # # + # # # + 4 # # 5 # # # Β+ 5 # + # + # = + : : # 7 4 # = # : + Β+ # # # 5 + Β+ + : # : # # # + + # # # + Β + : # # + ; 5 # 6 %4? 9 4 # + + # +? : # # Β+? # 4 # +? # 3 + # # = # + + Β+ # + + +

80 # # 4 9 :? # ; : Β+ ; # + : + # # + # # : # + : : Β+ 4 # , + 9 # : + + = + # + # : + Β+ # Π # : +, : # # + : 5 + # + # : + + : Μ + + : : + + Β+ 7 + # # : # + # : + + # ) : # # # +7 : Α +7 + : + : ; + + : + + # # # + # + 5 # # # # : : + # # : Α 5 4 # # 7 # # # + : + 5 Β+ + + # 7 # # # : # # 4 : # 7 # + # : 5 # Β+ : # # Β+ + + # # # # + #

81 + : + # + + # + 9 # # # : + +

82 5 : : # # + # # + # # # 4 + # # # # + 4 # + & Β / % / + 4 ( + / % Χ5 : 0 & 9 / %?, # # # # # # # + % + # + # + # 9 + Η 9 % # Α : # + + 2)2 9 ϑ Κ 9. : + ) : # % + # # # # 9 7 # +! : : # + : :? ϑ 7 : Κ 9 # + : # + :

83 : = # : # # # 9 # # # + : # # + # # + +? # # # / # + : : # # # + # # 9 # # # # # + Β+ # # # #,+ # # + + # 7 # # # + : : + + # + : # : # # + + # # # # Π + 7 # + # # Β # # # # # # ϑη Κ # : # Β+ # # + : & 4 1 Β+ 9 # 8 # # # 4 # + # # # # ( 4 + # # # : # 7 : % : / # + # # + : # + # # # # : : Β+ + # + : # # # + # 8 # 7 # # + # # # + # + + # + # # # : ; # : # + +

84 7 : # # Α + ) : : Β + 3 : : # + # + # # + # : # + Α : # + + # 9 : # # : + # ! 5? ϑ + Μ # # # 8 # + # + # + # Κ # # 4 : # 3 +# Β: # + + # + # # + # # 7 # # # # + + # # + # # + # + # # : + # / # + # + + # : # # : # 5 7 # + + : : + ϑ. Λ# Κ /. ϑ. Φ Κ Α Β ϑ Λ : Κ + : 3 # # # # # # # : + + ;

85 + + # : # # : # + 4 # # # # + + +? + + # : # 9 + : # : # + + : # 4 9 # # : # # + : + # % : : # 7 + : + + # : + # ( Χ# Ρ : 8 4 : ϑ < ;? % 3 & : # 3 % 0 % &, Ε / Φ / 7 % &, % &

86 9 # + : + # + + # : # + # # # # + 7 +? # + Β+ +? ; 5 # # # : + # + # 4 # # # ϑ. Φ+ Φ# : Κ ϑ + % # + 7 # + # : : 9 # 9 # : Κ # # ; # : + + Β+ # # # 9 : # + 9 # # + # # 4 = 4 # 4 : + 8 # 7 :? + # + 4 : : # + + # : # # : # : + # : + :, 5 + : : : + : : # + + # # + # # : + #

87 ) + + # # # # + # + # # Μ + # + + # + + # + # + + # # < > > > 4 +, 4 > > 4 + % ( % / + / + 4 > 4 + % 4? %+ # % Β Β % Γ / ( ; + % % & 9 3 # # + # # # # + # : 7 # # : # + # : # 5 # # # + # 7 : :# # + # Α! + # Α) :, + : + # # : + # : : + # # +

88 # # ;

89 # + # : # / +! : : # : + # : & : # + 7 : Β+ + + # # # # # # # # Β # + +? : / # # + +?! : # + + +? & : # : + + #? 0 : : + # Β : + # # # : # 7 # + # + : : 4!& : # # + 0 : # # & : + : + # # & # : # : : % : + 4 ( + /, %+ /. %+, 4? + / < % % 9 387

90 & / % % 0 ϑ > !, 1 8 > 3? 1! > 9 83 > 9 & # + 9 # + 7, + + Χ # + Μ + : + # # Μ = # # + # : 9 # # : Σ # + % + : # + + # + # # # # # 4 # + + # : # : # : + + : + # # + 0 : + # # # # + + # + # :6 5 + # : Χ + + : Χ.+ + # # + # # # + + : + # = # # = # # # + + #

91 # # # Α # # : # + + Β : # + + # + + = Π + & #. Α Β # # # #? # # + # 7 + # # & 1 : # # + + : + # % # + Β : Β + # 7 # # 7. Α Β # # : : # 2)0 ϑ % Κ + + # # + # 9 # # + :? ϑ # Κ 7 # + # # % # # : 9 : # # + : # 7 ϑ. &1 Κ Φ 7 + ( # Φ +# # Α: +? # # + : # 7 9 +? ϑ. 1.+ Κ % 9 # # # + # # # + + )& : # ϑ 1.+ Κ + # + + # + + # 7 + # + + # + + # # + + : Β+ :

92 # 7 : # + 7 # + + ϑ. 1.+ Κ # 4 # 4 + #. Α Β # + + # + : + # %. Α Β # # + : # # + + :# Π + # # : + Β+ # + : % + ; 5 + : + + : # + # 4 # + : # + # : # + + # + + # # + + Μ + # # 5 + # + : 9 # # # , # 5 #? # : # 5 4 # + # # # + # + # # + + # + : : # # +? : :, # + : + # + ( # # 5 # # + # + # # # # # Π # : + # 7 # & : : + + # ϑ # : # ;Κ # + ;

93 ) # % # # + # + Β+ : 7 + :? ϑ5 + 6Κ + + # + : # # + + : # # + : + + # + + # # &4 5 + # # :? ϑ% Κ / %+ 4 ( + /, %+, : + & 9 % > Ε Α & 9 %! 4, + / / 4 Φ% + % % & 2 > ( & / # 2 Γ 4 2 ϑ :

94 # # : 7 # : : + : # + + Β Χ + 5 # + # # # # : # + + # + : + # + + # + # + + )& : Μ + # ? + Α : # 0& : # # +? : # + # # # # # + # : 4 + # # + # # : + / % 0 9 ( Γ 2 +1 :! & 31! & 7 : # 81

95 > > ( + % 0 2 ϑ : # + = # + # + + # : : # # + + ( +? Α 7 :? # # Χ + : # + : : % + # + + # : ϑ # : Κ # # + : : + : # 4 + # # 4 : # : 4 + ϑ Κ + : + ϑ Κ + # + Μ # / + # : / # : + + # # # : 4 # # ;

96 : : + : # + Μ + # + # + # : # : + # # #? + # + % + # + + # + % # # # + + # : ϑ# 4 Κ : + + = + + ϑ Κ # # # # Μ # : # : # : # + = + : #. 7 : + + : : : ( : # # : + : + + # +? : + # # + # 7 # # : # # 4 &Σ + # # + # % # # # %

97 + ; # # # # + + # : + : : # Α+ 7 # # : + : : : + + Β + # # + + : # # # + + # # + + : # # + Π : 7 + # : # + # # + / + # # +? : + #

98 : : :. Α Β # # # + : # # # + % + : + + : :Τ # : # # # + + # : Π # # : + # + 7 # : # : : : # ( : + + # # + + :

99 ) ;? + + # # +? : # : + + # 7 + # # # 4 +? # : # # # # 4 # 5 # # 7 : ? + + # # # # : # 5 # # ; < + / % 4 Ε 5 + % 4 % 5 + Η 4? 4 +. & ( +1 Φ% + & 2 Α ># % / + 4 < + Α 8 Α > % 9 Χ ( Γ 2 + % ϑ & 9 Α #, ( 77 7, > 37 # > >! 3, ( 88?!

100 + + # + + : : : + %4 + : 4 + # 5 : + + Χ # 7 + # # + 7 # = + : # : # # # : +? ; + + # + Μ # + # : # + # + # : + = Α # : Β+ + +? : +? Χ Α) : : + : # + + : # + # Μ # + # + + : # 4 # + : # / Α + 9 # # : # :,+ +, : : + + / + # + Μ + # #

101 : : # # # # # + + # 7 : + + : : # : Φ7 Χ: + : :? + # ;; : + # Α : # # # + + : # + + # + # # ? + # + # : # + # + # = + # + Μ + # # + # 8 + / # + 7 # + + : + # # + + # : : + # :? : + : : + # : + Μ Β # # + : + + : + : : # # #. + : 6 : # # / : :

102 : / + # 7 # # + + : # # # ; 5 # : # + # + + # 4 + # + # : # # + : +, # # : # / + # : + # : : 4 # #? # : # : # # : : # # + + : + : + # 7 # ; Π + # # : + 5 # + # + # + : # : : + # # # + + : + # # + # + + : + + # + + # : # # + ; # # : # # # 7 + # # ϑ % Κ # 5 # + # + + #? ϑ ;Κ. 7 + # + + # # # # 7 # : # 9 4 # # # # + # 7 : # + 4 Η 7 + : # # # +

103 # ; # : : # # # : # : : + + : : : # + : # # + + # : / # # + : : #? # # # # + + : # # Μ + # # # # # + + : 4 # : # + : + # + # # + 9 # # : : # + + # + + # # # : # + +7 # 7 # : + # + + ; # : # Β : + #? + # Β+ + : / + + # 9 # # Β+ # Μ + : + + : : Β+ + 9 Β+ # + : # ( + : # : + # # + : # :

104 + : Β+ Π + 7 : Β # + 4 : # # Β+ # # : # : # : # # : # : + + : 4 # Β : # : + + : # 4 : : + 7 # # + : # Ρ

105 ) ) # # # # : # ϑ + Κ + # Μ # # + + # ς # + # + + : / # : + + # ϑ Κ # : # + # + # # 9 : # # Β : # : # Β+ + : # + Ρ / 9!+ 0 3! % & ) & 5 Ε / Φ +, % % 0? 71 / % & / 9!+ % % % % 4 4 Χ ϑ :

106 4 ϑ Κ # + + # ϑ Κ : # + # Μ + # # : : + + # 4 + # + + : + + : + # + 4 # # # : #? # : + # : # ; # ϑ Κ # ϑ Κ ϑ Κ # : : 4 : : + + # : # # # : # # ( + : + # + + # # # + + : + # # 5 : # ϑ Κ # # +! : : + # # = 7 : + + : # # & : &! : / + + # 4 : # # + # + : : # # + + # # : + # # + : # : + : # # : # /+# : : ( :: : : # : # # : # # + : : + 8 # : # + ϑ Κ ϑ Κ ϑ Β+ : Κ % # # : 4 : # + : # + Β 5 /+# : : # 4 +

107 9 # : # + + Η : # : 4 # # Β+ +? + # ? # : 4 + # + # + # # + + # : # : # : # : # # + + # # : + 4 # 7 + : # 9 # : # # # # # # 9 # : # # # + + : + # 9 #, # : # Μ + # # + + )& : 5 7 : : : + : 5 # # + Μ + : : # + : : + # + + : : # + # % + / +? : Α + +! % # : # + + # 3 # : # # Μ + + # : + 4 # + # + # # : : # # 4 + # : : # # 9 + # # + Χ # +

108 # # # # + # + + # + Χ# # + + # # # # # # 5 # # :

109 ) # # # # # Μ + + # + + # # 4 # = # # # # + # + ; # : # 7 + Β+ # # # # # # # # # # # + # # # # 5 # # # # 4 # : # + + Α # + : # : # # +! :,+ & : # # + + # # # + ϑ /, %+, % (? Ε 4 3> & ϑ ! / % > 1! 1 3 & 5 / % 0 & 8 % 1 % Ι

110 + # + + # # + + # # + 4 # + Π + : 7 : 4 + 6

111 ). Α, 5 # # : # # + : # + Π : + # # ϑ Κ # # # # + Β+ # + # + # 4 # # % ( #1 1 1 #, # 0 & % : # # 7 # % : # : : : + # # + # : # + # 66 # # #, : # # # + : : : + : : # + + # #

112 9 : + + # + # # + 9 # + # # : + # # # + + # + + : : +

113 ) 0 6 Μ # # # 9 + : + + # # + +? # # # + + # # + # # # # # # # 7 # # # Μ + + # Β+ # 4 # % # # # + # # + # # + + : ϑβ+ Κ : # : # ; 2 7 # # + # # # # # # + 4 # ϑ + Κ : # + : # + + : : + # # # # # : # Α # # + + # + # + # : : + + : : # # # + 5 # 6 # # # Χ + + # # # # % # + 4 # # # Μ + # # + # # # : 5 %+ + # : # # + + # 4 + # Β+ + # : # # + : # : : + + # # # + + # + # # # # #. #

114 # & 4 & 0 : + # # # + 4 # # : # # : # + # + : # % Χ5 5 >1 % 1 1 % Γ % 6 %?, Β Ο8 1, 0 ;%, % 4 Ε 5 + % # % 4 ( + % /, %+ ( : + : 7 : # : 9 # : + Α & : 9 : # # : : # # # # + + # + # & : # Α# : # + : ϑ Κ # # # + + # + # + + # + +?

115 # # # + = + + Χ # + 7 : # # +; + 5 # # # # 7 #! # 4 # +, # # # # # # # # : ϑ Κ # # 5 : # + : # # 7 : : + : : : Χ : : + + : : : #,+ : # + #. # + + : # : : # # + + # : + # # + # # # # # # +

116 + 6!! = ( Χ8 # # ( Χ( + # # 5 Φ+ Η + Χ5 # # + # # # : ; ϑ. + Κ 220 # # ϑ. Κ 8 % ) # Α # + +? + # ϑ. Η Κ < ϑ +#Κ # + ϑ / Η Κ + ϑ. Κ Χ ϑ. Η Κ ϑ. +.+ Κ # : # Α # +.+ # # # Μ + + # # + # / + + # : + : 9 4 : # + # Β+ Β : # 4 # # # + + # : # + + # + + Β+ +

117 # # # # ; 9 : # # + # 8 : / : + + # : # + Β+ # # : # # + : # : + + ϑη + Κ ϑ, 3 Κ 7 # 7 : # Β+ : Μ + : # Α # # + # + # : + 5 # : : : # # # 4. 7 # + : # + # # + + # +? +, + # # 7 + Μ + + # # + # # # : + + : # # + # / 6 : : Α / + + # + # 6 / ( # # #

118 # # # 20 ϑ Λ# +#Κ ( # : 7 + # Η 7 Β # + # # 5 # :666 / Ρ % + # # # # # : # + + ( :: Η Β :: # : : + Η : Η+. Α Β ( # + Α # # # + 4 # 9 9 : Φ + # 9 : # : + : + # # # : # + # 9 : # # # Β 3 # : # + + +, # : # # # + # + Β+ + # + : # Μ + : # # + # + # Μ + # : # # # : + # # + + # # : Α # # + # + # 9 # 9 # + + # + + # + 5 # # # # : # : # + + # + : 5 Β+ # # # # + 5 % # 7 # + 9! : : # # : # Α + 5 : + # : # + # # # # # 7 # : 9 # + # 0& : :

119 + + # % + + # # : Μ + + : # : : : + + : # + : # #? + # : + + # # # # + ; + Β+ % # + # + : # ϑ Κ : # ( + + Α, # ϑ Κ : + Μ % Β+ # + + # # # # : Β+ + : + : Β+ # + # Μ + + : + # + : # 4 ; + + Β+ + # : # + + : # Β : # # # : : # + # + : +? ϑ 7 Κ # : # # # : # : # # # + : # % # ϑ/ Κ / : # 4 :

120 + + # : # = # + 7 # + # + # + + Β+ : % # Β # # # # # # : + ; /+ + ( # ϑ. Φ Κ ϑ. 1.+ Κ ϑ. Κ ϑ.! Κ + : Η # # + ϑ. Κ # + #!! # # ϑ. Κ + 4 # + # # 4 = 4 # : ϑ.! Κ #? # # # # + + ϑ. Κ ϑ.! Κ # 4 #! + # # ϑ. 2.+ Κ + + ϑ. 1.+ Κ + # # # # # + # Β # #? ϑ # # # + : Κ #

121 . < = 5 + # + : # 5. + Β 7 # : ϑ # # # + : Κ % : : # ; + + # + # + +? : # + + # # + # +, # : + # + + # # # # # # # # # + + # # # + # + : # # + # # ( : + # ( # + + ( + 5 : + + # # + 5 # : + : Β+ + : + + ϑ. Φ 9+ # Κ 9 + # & # + ϑ. & Κ + ϑ. Κ ϑ + : Κ ϑ. /+ 3 Κ ϑ. /+ Φ!0Κ 9 Φ + : # ϑ. Φ % Κ # ϑ : Κ : + ϑ Κ ϑ. + Κ

122 9 : # # = 7 + : 4 + : + # : + # + # # / + # # # 4 # : / # : : + : Α 1 Α % : : 8 + # + + # # + + : + # +? # + # # Β+ Η # + # + + : # : # + 9 # # # + ;, + + Τ + + ( 7 + # : 7 : # : + + # # : # ; 5 : : : + # # 4 # / + # Β # # #? + # + 7 : Β+ + 5 : : # 5 : + # # + + : # + # + + # + # + # # : # + + # 7 # 7 : + + Π + : + +

123 Μ + + # +? Α # +, + 5 : + + # # # # # : # # : # # + Π + # # # : # : # + # + + # # + # : + + : # # + # : # : # 4 # # # # + # + 5 # # # #

124 ) + # + + : # + Μ + : # + : # + + : # + # : Μ + + # + 8 # + # + : ( : + # # :, + + # + : + + # : 5 ϑ. /+ Φ Ο0)Κ ϑ. Φ Ο0 Κ ϑ : ΚΧ + ϑ. /+ Φ Ο!0Κ. Α Β 8 : # ) + : # 8 ϑ. 1.+ Κ + % + ϑ. /+ Φ Κ + ϑ. Κ # ϑ + Κ ϑ.! Κ # + 5 : + ϑ Η + Θ / : Κ : : #? / ) : 9 #, : +! 1 : #, : + # # :, Α & 0& :, : + # + # # : # : + +

125 # # : # # :!, # # : + # # + # : 9+ + )1 ) : 8 # 8 :! Β 0 :,! + + # : + # :, + ) : # + # # : # : + # # : Β # +? + # : + +! : 3 + # # : + + +! : + + # # 3 / Χ /+ 8 / : + + / Η # # # # # 666

126 ) + +? : # : : # # + # 4 # < 5 ; ( Γ 2 + & % % & ; % % % 5? 9 ( 00 + % % % # Α # : / 4 + # + + # : # : # # # # + # + + Α : +? Α # + # + +

127 # : + # : + + #, : # : # + + # # : # # : # )& 2 : + # # # # # 7 : + Ρ

128 ) < # # / # : # : # + + : + 2 : :! : # / #! : # # # 0 : # # : %, Α Β ϑ 4 ( + 38 % & : ϑ / + % % + + Β+ # + # + + # : # + # + : + + Α + Π # : # :! : Μ + : + # : + # : # : + Β Β + : : + # + # : # # # : # : # : : # # # + # 5 # + +

129 ) )! <, + ) 8!)& : ) : + 1 : + : + 0 : 0 + = + # ) : + # + # + + # # + # + # 9 + # + : : : # / + : # # + + # % % % : + 4 ;? % & % 9 4, + / + / 4 Φ% + & 2 Α > ( + ( # 4 + # # # + # : + # : # 5 + # : : 7 # : + # 7 : : # # 7 0 : = + 5 : : 6 # : # ) : & +, + # # : : # Α ;

130 ) + < + + : # ϑ Κ # : # + :?? # )& 2 : # 7 : # ? # : + 7 : # ? Λ ( Π # % 1 4 ( + /, %+ 9 / %+ : + % % & 9 Α > 81, & 9 % Ε 9? +1 % % & % 9 ; 4 ( Γ # # + # : : Β+ + # : # # 4 # +? + + # = # + # # # +

131 9 + + # + # + # # + # # = : + # 5 # : # 7 + : 4 + : : : % + : :? + : : + + # + # # 7 + # ϑ Κ : + Β + Μ + # # + + # # + + # # + # # Μ Μ + # # # # # ( # ;

132 ). = 5 # # # : # # + + # # 5 : 8 + : # # 1 Α Η # & 1 + # # ( # Τ Α + % + Τ # Χ # + 3 # + % Β ( + /, %+ / % 0 2 Β 4 5 ( Γ 2 + % % 9 ;4 4 % & 9 ; 4 % & 9 ;4 4 : : 4 : + / / % 0 ( Γ ,? % 31 & %! 81 9 Α # # ϑ Λ# +#Κ ( # # ( :: # + : # : 9 :, : + : + % # # + # + # : + # : # # : # # + 7 : + # #

133 9 + ϑ. % Κ # # +? 9 : + # # : : + #. Α Β # 5 : # # + 0 : + #! : + # # : 5 ϑη Κ 21& # Ψ Ψ # + + # + : Μ + + # + # + + # + + Μ #? # 4 + # : ) : # # # # : + # + 7 # : 5 # : Α + # # + % + # + # # # Α # 9 + # ϑ. Η Κ # # + + : + + # # + + Β+ # # : : + Β +? # # + ( 4

134 + < =. # # # # # + +, # # + # # # + # : : # + + # Β + # + + Ρ # 4 < ( 0 + % > % > & 9 ; 4 / % 4 % 4 + Η 4!!> 4 +#, %% + 00 Γ 2 4 # / % ϑ? 7 7! &! 3 9 > > & 38 7 > 5 6 > 8 & 8377! 33 > & 8!3 3?! 3 >> &!! !> & 3? 3 & 37> & % ΙΙ Β + # # 5 + # : Μ # # : (+ : + % Β # : + + # # + : 7 # # + + : + # # + Μ +

135 + + + : # # Α # : + + # + 5 # + + : + # # # # + # # # + : + # + : : # : + : + + # + Τ + : # : # 7 : # + # + Α : # + : + + # : + + # # : + : 4 3 # # # : # # + 5 Β+ # # + # 6 # #? + 3 : # # + # : # + + # # # # 5 # + # 5 : +,? # + # + # ; # # : # + + # # + + # # # + 5 # # + + # + + # : : # # : + ϑ Κ

136 + 8 5 % Ε = # : : # % + + # Α : + # : Τ # + 5 # : # # # + + # # # / # Β+ # # : + # # 5 + : + : # # 7 + : + ;;? + / ( 5 & 7 % > ; / % 0 / 4? + / < %+1, Ε <% % (. 4? + % 6 / 4 + % & & 2 781, + + # # # + /? # # / 4? + # + + +? Β+ 4 # 66 5 : 66 5 # # # # 7 # + + +

137 + # # # : #? + #6 ; #. 7 # + : # + + # 9 + : : # + # + + : 4 #. 7 + # + # # # + + # + # # + # # + + # + # ( # + 5 : # # # # 66 / # / # # 66 : 4 + Μ + # + + # + ϑ Κ + Μ + # + # # # # # # + # # # 4 + # # + + # # 9 # # + + # + #? # # # + # 7 # # + +! : # : 5 + : : + + : # + # Π + # + Β+ + + Β+ + # + # : # + # # + Α + # # + # # Α + 4 : + Β + + +

138 + 6 < + + # # + 7 : # / # : # + + ; 7 # + # # # # # # & Σ # + + # # + # # + 4 # + # + + : 9 # + 7 # + # 5 # # + + # # + # # + + # # # + Σ #, + & 4 % % / 4 < + % 4 ( +, %+# % ( +1 % / # / % % % Μ # # + # + # # +, # # # / # # # # 5 # # # # :

139 # # # + # + + / # # # # # # + : + ( : + # # # : : Α 4 Α # ? 4 # # # # # + # # + # # Α : # # +, Χ # ) : : # # + : + # : # # # # + + # # 4 + # = # # + : # # # + # : # + Μ + :? # : # 6 Μ = # + # # + # + 4 # # # : # # + + # # : + # # : # # # # : # : # # # # : # 9 # 4 # # # : # + 9 # + # : # + + 9

140 + + # + # # + # # + # % # # # + # # # + + % # # + + : :

141 + ) 6 < (( # + 7 : + + : 5 + # # : Η : : : # # : # + # + 9 : &Α # : + # : + # : % / # ( Β /, % #, 6 Β # ( 9 % 8 0 /, # : < # : # : # : + # + + # # : # # + # : + Α + # + + # : # # + # # # # : Μ # + + # # #

142 + : 5 + # # : 7 + # / : # + + # ϑ Κ ϑ Κ + + # # + # + # # # / + + / + + # # + + # : # + # + : # + + # # + # # # + + : # # + # # : + # + # : + : # + # : : + + : + + # # + # # # # # + : + : Μ + # : + + # # 7 # # # : # + + ( + 3 : ? % : # # % # + # : # # : + + # + + # # #

143 + + 6!!! (( + : : # # :? Φ : 9 + # 5 # # + +, # # # : # # 9 + : # 4 + : # # + + # + + Μ + # # # Μ + Ρ ϑ. 5 :Κ + + ϑ. Κ ϑ. +.+ Κ, + # 8 / Α ϑ. 5 :Κ 220 # & ) 1 ϑ. 5 : Κ # 8 +! 8 / 9 ϑ / Η Κ # 8 9 / / Α. # & / / + + # + + # # 7 + : + # # + # # + #

144 # # : 4 + # + 5 : # # 4 + : : # # 4 # # + Μ + : # # 7 + Μ + # + # + : + + : Μ + : : + : Β+ # + : : 5 # + + ϑ 5 + # # # # + Κ # + # + 7, # # : / + + # # + = + + # + # + # + ϑ Κ + # # : + : + : + = : Μ # # 9 +, + ϑ. Φ :Κ ϑ 7 Κ ϑ : Κ 7 : # 5 + # + +? + Η # : + Η # + : Η + # # + : 3 7 # + : + + # # : + Ρ 7 # # ϑ 7 Κ ϑ. Φ :7 Κ # Φ : Ρ % + # + + ϑ. Φ :Κ ϑ 7 Κ + # # # + 4 # # + ; # + + # + : + # + + # 7 + : # + 7 # # + + # 7 + : # ( : # : : # # + + # # + : # + + : + Μ + : # 7 # + : # 7 : # + # + : +,

145 :? + ; + + # + + : # + Β : # : + # # # Ρ # + : # : + : / + # # + + # + + Μ + + # : # Μ + : # # + + : # + # # + # Α + + # + + Μ # + ( : # + + # Μ # + + # + + : + : ; # : + 7 : # Β+ # # = : # : # : # # + # # # # + # + 7 : # # Μ + : # : # 7 # # Ρ 8 # # + Β + : + # Α #

146 5 : # # + # # + 4 # # : # + # # + # : # + # : # # : 5 : # + # : = # : # # # + + ;;, 7 : # + 4 Π :? + ; 8 # + + : # # + +;

147 9! : Μ + : + + Μ # : # + # + 8 # + # # # + + : Β + # + # ;? # + : : 8 : /+ # + : + ;

148 + + # + : + + # # + +. Α Β Χ8 : + # # + # # # # 4 # # # : Ω 9 Ω 5 Η + # # + # # # # : # + #

149 # # # # + # Α : % 5 Ι # + # + + # + + ( Ι + # % + 9. Α Β Η 9 % + + # # + # # 4 Ι + + # # # # # # # + + 4

150 ! Χ Φ + 4 Η % + ;! Γ Η Γ # Α Β 8 : ΩΦ Ω Χ Ω. Ω Ω Ω + Ω : Ω + Ω.. Ω Χ Ω. /+ 3 Ω + Ω : Ω # # : ;! Γ& < Γ # Η #.. Α Β #

151 # + ;;; # ;; : # + # # + ; Γ Γ ; + Η # Ω. /+ 3 Ω Χ Ω. Ω Ω. /+ 5 Ω + Ω. Φ 5 Ω. # + Ω/+ Φ Ι!0Ω. Α Β Ω. Ω Χ Ω. /+ 3 Ω Ω. /+ Φ Ι!0Ω Γ Γ ;

152 # Ω Ω # + Ω. 9 + Ω + Ω. Ω # # 8 9 Μ + + Ω. + Ω + Ω. /+ 5 Ω # 22 + Ω. Φ Ω # + Ω.. Ω Ω : Ω Ω : + Ω. Ω # + Ω/ Ω. / # # Η Γ Γ Χ Φ + # Ω Ω # Ω/+ Φ Ι!0Ω # + Ω/+ Φ Ι!0Ω + Ω. ΩΧ 8 Ω. Ω Χ 20! # + Ω Ω. # # : # 8 : # + ;;;

153 9! 5 Η # 2) Ω Α Ω Ω. /+ 3 Ω # Ω. /+ Φ Ι!0Ω : Φ + + # : Ω. /+ Φ Ι!0Ω # # Χ Ω 9 ### # 9 9 < & / # & Ω. /+ Φ Ι!0Ω #? Ω. Ω Ω. Η Ω Ω. Φ Ω Ω. /+ Η Β Ω Ω : Ω Ω. Φ Ω + Ω. Φ Ω Ω. 3 :Ω Ω. Ω Ω ++ Ω % 4 Φ < : Φ : 9 < 4 ;, # + :

154 + Β+ + + # Ι # # # Χ Φ 8 #! + + #. Α Β # + # 4 ; 5 #. Α Β + + # # # + # : # : + + #

155 / # + + % # + # Β+ : % Ω. /+ Φ Ω? # + : Β # : # ; 9 # +? # Ω. /+ Φ Ω + 6 8() Α1 1 Ω. 1.+ Ω; + # # + 8())Α22 5 : +? 4 8%11Χ33 ) Η : 0) 0 >+ : 0!0! Η :!) 1.+ &:! Η : 2 0 :!! Η :! : 0 :!) Η : )!0! 0 :! : 0 :!&! & Η : 0! & 3 :!! 1 Λ+ : &!) & 0 : 0&0 2 : 0 :! & Η : 20 1 : 0 : )!& 2 0 :!1! 0 : 0!!0.+! : 12 ) / ! )2!

156 2, 21 +,+Β # 8 # 8%12Χ 0+ / 2)1 Ω. Φ Ω 4 Ω. 1.+ Ω 8()1Α 0! + + : + 8())Α22 2 Χ? Ω. 1.+ Ω Ω. &.+ Ω Ω. 0!0.+ Ω # +

157 4 <! /.). < Ω. 3 : Ω Ω. &.+ Ω # 22 / #!!& 9 # / 1 : 8 # # 22 8 % # Ω. 1.+ Ω + Α8 89 # + 6 8! # +1. < 22! + % # # + Ω : Ω 4 Ω. &.+ Ω 221 : #! /

158 8 # & :Ι + # 8 ;; Ω. 0!0.+ Ω #? # : # # 4 + #? Α : 9 # + Ω. /+ Φ Ι0)Ω 4 Ω. 1.+ Ω + ; # + # 6. Α Β 8 : 9 : # # + + +? Ω. /+ Φ Ι0)Ω Ω. 1.+ Ω Γ Η Γ 8 /. Ι === Ω. 1.+ Ω # + 9 : # + #? # Ω.. : Ι0 Ω # Ω Φ Β Ι0&Ω # + # + Ω/+ :4 Ι0)Ω # + Ω. /+ Η Ι0)Ω 9 :; 9 :6 + + Ω. 1.+ Ω # + Ω. Ω # ).+ 21! 8 Χ & : : Η :

159 = Ω. 1.+ Ω # + Ω. &Ω # Ω. Ω Χ! Ω. Ω Ω / Ω Χ # # 8 / : Ω. +# Ω 9 # ; + % + Ω. Ω # 4 Ω. +# Ω # : 8 % + + # # Θ + :+ : : Ι # Ι +? + Α ;

160 ! Μ + Ι +. Α Β (+ : # + + # +. Α Β Η # + 4 Γ / Η ϑ01γ < Β+ # + + Ω. /+ Φ Ι0)Ω # Ω. /+ Φ Ι0 Ω Ω. Η Λ# Ω # + # + Ω Ω. Ω. Φ Ι0 Ω # 8 8 Ω. Φ Ι0)Ω # Ω : Ω + Ω. /+ Φ Ι!0Ω + Ω. Ω Ω. /+ Φ Ι!0Ω # + # + ; # # Α Ω. Ω66 / ) ) #! 8 + 9? # Ω.! Ω % + + Ω. &.+ Ω Χ Ω : Ω Ω. Η Ω Ω. 0!0.+ Ω Χ Ω. Η Ω + Β Ω. Ω66 / Β Β Β: ) + Β ! + Β Β : + + Β +

161 4 8%12Χ 0+ Η : 2 0 : Λ+ : &!) Η :! Η :!!.+ &: 12 ) Η : : 0&0 : 0 : )!&! Η :!) 1 2 Η : )!! Λ+ : &01 & : 0 : 0 0 : 0 :! & )2 : 0 :!) 1& Ω. /+ Φ Ι!0Ω Ω. Φ Ι0 Ω #. Α Β 8 Φ :.Ζ ΧΗ # Ω. Φ Ι0 Ω Ω : Ω Χ + Ω/+ Φ Ι!0ΩΩ # : 4 Ω. 8 : : Ω Ω. Φ Ι0 Ω + Ω. Φ Ω # # # 8 (. # # Θ 9 Ω. Φ Ι0 Ω #,. 8 :. [ + : 3 : # : + : # + Ι Ι # Ω. Φ Ι0 Ω. Α Β Ω. Φ Ι!0Ω

162 4 8%12Χ 0+ Γ + Γ Η : 0) 0 : 0 : 0!.+ &:! 0 Η : )!0 ) 0 : 0! 2 Η :! 0 0 : 2 ) 00 >+ :!0) ) : 0 :! & 1! ) # + Ω. /+ Φ Ι0)Ω # : + # # + # Α # + : + # + # Α # 9 + #? # # + # + 4 Γ / Η ϑ01γ Μ # # # + Ω. /+ Φ Ω # : = Α Α Α Α Α Α Α Α Α0Α)Α)Α1Α Α # # ;

163 Γ / Η Γ Γ Γ 9 Ω. /+ Φ Ι!0Ω + : + ΩΗ Ω Ω. Ω! 8 9. Ω. 0!0.+ Χ + Ω.! Ω # # # + Ω. 1.+ Ω Ω. 2Ω Ω. Η Ω # + # Β+ : Ω. /+ Φ Ι!0Ω & : Χ# : Ω. /+ Φ Ι!0Ω # # 1 + ; 66 Γ Γ &! Ε 8 1 = 9 # 8 Μ 9 # : # : # # + + # + + : # # : & # + + & Ω. Η Ω # =

164 + Ω. Η Ω + # # 4 + # Α # # + 8 # ) # # 66 5! # Ω. Η Ω. Α Β? Ω. Ω Ω. Φ Ω Ω Φ Β Ω Χ + Ω. Ω 4 Ω Ω Ω. Η Ω Ω.. :: +# Ω Ω. + Ω Ω. Φ Ω Ω : Ω 9 : +? Ω. /+ Φ Ι!0Ω;; 4 # #. Α Β # + + # + # ;

165 Η 4 Ω. Η Ω Ω : Ω # # Ω : Ω Ω. &.+ Ω # + Ω. Η Ω : + Ω : Ω. Α Β + Ω. Ω 4 Ω. 3.+ Ω + Ω.. ΩΧ / + Ω : Ω Η # Γ& < Γ < < + : Ω : Ω # + Ω/+ Φ Ι!0Ω. Α Β 8 : + +, Ω : Ω Ω. &.+ Ω + # + + Ω.! Ω 4 Ω 2.+ Ω 4 + Ω. 1.+ Ω ( ( +# Θ Η : 9 Χ1 9 # # + : / 212 1? Ω : Ω? 8 / 212; Ω. &).+ Ω? 1 8 / &!0 = )1 )0 Ω 3 Ω? 10 8 / &!0 = Η 1 0 = Η 2 = & : 0 = )

166 Ω ( : Ω? # Ω. Ω?? Ω. Λ# Ω + +? Γ < Γ #? / / ! &&! & 2 ;;; Ω Η+ :Ω %?! 8 = Ω. +# % Ω 4 Η + : 3 % = Ω. 012Ω Ω Ω #? : )0 # 8! Β )!

167 Ω. 3 : Ω? /!! 1 & Τ Ω. 3 : Ω 3 Φ Ι Ω Ω 9 Μ + 9 Α 8 9 Η Γ& < 2 0Γ #!2! Γ& < 2 1Γ & Η! 2& 0 % / ) & 0 2

168 Γ& < Γ 0 /! 1! 0 Η & # &1&! 0 & Η 0 0!) / &!! 2 ) 5++ # )00? Ω Ω # = ΩΗ Ω + #?!120 1 )! ) &!1! /!) 0! / 0! ), + 8 # ;;;; Γ Η Γ 8 / 332. ). ===

169 Γ ; Γ Η.! <! ======, Γ Γ 2) + +4 && /!12 + Γ Γ + Γ ; Γ #?!! 1 & + +4 & 2 & Χ8 / + +4 &!& 1 + & + )0) 0 Χ8 0 2 Χ8 Γ Γ !

170 , # Η Θ + 220; Ω : Ω # + # Ω. 9+ # Ω 8 9 / 21 # ),? Ω. 2)Ω? &! = 8 / &!0 # + Π ] Ω. ) Ω? 2 8 / &!0 Ω. 20Ω? 1 8 / &! ? Ω. Η Λ# ΩΧ + Ω.. : + :Ω? 3 )) 9 Ω Ω # Ω Ω # Θ 9 Μ + #? / 1& ) Η! ) / 1! Η 0)& )!1&!

171 ϑ :! Ω. 1.+ Ω + Ω Ω # ) 0& # + Χ; % + # &Χ; # Γ 2 Γ + +, # # + + Ι + 6 / + % + + Ω. Ω # # +? Γ Γ #

172 3 + 8()2Α 1!)& Γ Γ Λ+ : &!) Λ+ : &01 0 : & 0 :!! Η : &) & Η : : 2 ) Η :!1 ) Η : )!0 ) Η : 2 1!0 Η : 0) ) & Λ+ : &) & )1 # + :Ι Ω. Ω Ω.! Ω Ω.! Ω Γ! Γ < ; < : + : 8 Ω. Ω # Ω. 2.+ Ω + Ω. : Ω 4 Ω. 1.+ Ω Ω. 2.+ Ω #? :! &Τ = 022Τ) 3!!2Τ + + # +

173 Γ, Γ ; < 21! : Ω.. :Ω # + # / Ι10 21& Ω. +# Ω # + 9 Ι10 + # + : 22 / Α 8 89!) Α2 : & 9 : Ω. +# Ω Γ 6 ; <Γ 8 # Κ Χ8 9 Γ Η Γ 8 / # + Ω : Ω 4 Ω. &.+ Ω 8 / ; (

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6.

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ε ι σ α γ ω γ ή 2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν 5. Π ρ ό τ α σ η 6. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο 1. Ε ι σ α γ ω

Διαβάστε περισσότερα

! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112

! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # % & & ( # ) ( # # # # ( # +,. + / + 0 1 2 3 # 4 5 + 6 1 % +. 4 / 7 +4/ # # 8 6 8 868. 9 : 3 + 3 2 # # %

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

?=!! #! % &! & % (! )!! + &! %.! / ( + 0. 1 3 4 5 % 5 = : = ;Γ / Η 6 78 9 / : 7 ; < 5 = >97 :? : ΑΒ = Χ : ΔΕ Φ8Α 8 / Ι/ Α 5/ ; /?4 ϑκ : = # : 8/ 7 Φ 8Λ Γ = : 8Φ / Η = 7 Α 85 Φ = :

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

. / )!! )! +! ) + 4

. / )!! )! +! ) + 4 !! # % & ( ) ) +!,. / )!! )! +! 0 1!+! 2 3. 4 ) + 4! 5! # 6!, / / +! + 7 % + +!! 8 9! : #!! 5!.! ; %! %!! 8:! 0 9 + 8 9 < 4 4 + ) + ;= > ) 5! +! < : + 5 +!! + 1! ; 2! +! + / #!!! + 5 + < + # = ;!+ 1 0

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ;! < ; =! #! >& %!!!?! % Α # & Β : >&! < # ;!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

' Αίθο σ ς 2

' Αίθο σ ς 2 & Α Α Α Α Ω Χ Ω Α Α Α Α Α 9.00-10.00 α α ι ό ι. Α' α α ι ό ι ές Α χές Ασ ι ού α α ι ό ι ές Α χές Ασ ι ού Σα ι ό ω Σα ι ό ω, Οι ο ο ί ο,, Σα ι ό ω Σα ι ό ω, Οι ο ο ί ο, Σα ι ό ω, Α Μαθη α ι ώ 10.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

T : g r i l l b a r t a s o s Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α. Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ

T : g r i l l b a r t a s o s Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α. Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α g r i l l b a r t a s o s Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 1 : 0 π μ Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ T ortiyas Σ ο υ

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ; % 38!? ;! #! & %!!!Α Β! % Χ # & :

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # +

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + ! # ! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + % & / &. 0 3 ( & 4 5. 6 7 & 4 8. 9 5: & 4 :. 56 8 / &. 0 3 ) & 4 4. 6 9 & 4. 4 : & 4 :. 84 88!,. ; 3 + 2 ( < 0 = 0 >? 0 < 2. 0 0 ( Α

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Θ Μ Ο : ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ

Α Ρ Η Θ Μ Ο : ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ Α Ρ Η Θ Μ Ο : 6.984 ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Μ α ξ η ί ν π, ε κ έ ξ α Γ ε π η έ ξ α, η ν π έ η ν π ο δ

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

XAΡ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι ΡΙ ΚΗ Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ ΤΗΣ V I O H A L C O SA

XAΡ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι ΡΙ ΚΗ Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ ΤΗΣ V I O H A L C O SA XAΡ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι ΡΙ ΚΗ Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ ΤΗΣ V I O H A L C O SA ό π ω ς ε γ κ ρ ί θ η κ ε α π ό τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς τ η ν 30 η Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

... Γυ άσιο... Ο ΑΔΑ ΑΘΗΤΩ :

... Γυ άσιο... Ο ΑΔΑ ΑΘΗΤΩ : Κ Ε Ν Σ Ρ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ε Π Ι Σ Η Μ Ω Ν αι ί ια ο φ ς... Γυ άσιο... Ο ΑΔΑ ΑΘΗΤΩ : 1... 2... 3... Μου ού Π. 2018-1- Α Ω Η Ω Α: ως αι Ό αση Η ό ασ ί αι ο σ ο αιό ο αισθ ή ιο ό α ο ο α θ ώ ο. ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

+,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08

+,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08 ! # % & ()) +,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08 ( % / 9 4 : 4 9 0/ ;, 4 %4,? % &= 9 0 /0,04, %, 0 ; 0 79 4,;4 0 Α4 Β %4, %= 4 : 02 9 0/ 4; &= 4,;, 4;4,! 0 9 Χ 0 Α!

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV «..», 5.7.2013, : 1 ι ιω,!ιι &!ι "ι, "# # 16 ι ωι #ι # $,. ω ι!ι,!,. ι%" &ι, ' ι, "# (! 40,! «%"» ι!) #* : 1. + (+/,--/77443/2012/10.08.2010 # ι! ι.//',-+/,--/77444/4667/2062/03.08.2012 # ι ω!ωι!. 2. +.

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) % #+&#%,#. + # ( % # /001

# %& ( ) % #+&#%,#. + # ( % # /001 ! # %& ( ) % #+&#%,#. + # ( % # /001 ! # % &! ( ) + +,%,.. + / 0 % 1 / % + + 2 + 3, + 4 & + 5 5/ % / 6 / ( 7899:;8998 899 78999=5 / %) / 5 4 4 / 5 /, + / / 2 /, % +, / 5 +? 5 + 5 + 5 4 5 7 Α = / %,

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Gestão de Pessoas p/ INSS (código ADMIN) Professor: Alyson Barros DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Gestão de Pessoas p/ INSS (código ADMIN) Professor: Alyson Barros DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Gestão de Pessoas p/ INSS (código ADMIN) Professor: Alyson Barros ! # % &! ( ) + ( +,. / 0 1 ( 2 1 & 3 45 6 7 8 7 4 # 9 ( : 5 / / ( ; 7 < 7 ( (= : 4 / > =& / > =&?

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Χ Σ ΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Σ Η : Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Π. Γ. Γ Κ Ο Τ Μ Α Δ Π Ι Γ Ρ Α Η Σ Η Υ Ρ Η Η Α Ν Σ Ι Β Ι Ο Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ι Μ Δ Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Φο : Δ οίσ : π' μ : 427 πσί : Δ Δ Έδ πσί : 3 Δι ύμβσ : 2 Ψ Β ΨΦ Δ Θ : Δ: οιιό ιουγό οιι γσί Δ 2 Θ 3 Ξ Β 4 Δ Θ Δ Δ - 6 Δ Β 7 ΒΒ 8 Β Δ 9 Δ 2 3 4 Δ 6 Δ 7 Δ ΒΪ Θ 8 Δ 9 Θ Δ 2 2 Δ 22 Β 23 Θ 24 2 26 Φ 27 ΘΔ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Βαθμολόγιo για το ακαδ. έτος 2016-2017 και περίοδο ΕΞ(Χ) 2016-2017 Για το μάθημα ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (12421) Διδάσκoντες:Χ.Αθανασιάδης,Ι.Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Α α) ια ι ασ α ία ς Α ι ής ώσσας ως άθη α ι ής αι ίας α ά ο σ ο ι ό έ ος ο ί ο αι α α α ά ι α ι ά ι ί ια: Η Η Α Α ά η: «Α Α Α Α Α Η ο» Α Α

1. Α Α α) ια ι ασ α ία ς Α ι ής ώσσας ως άθη α ι ής αι ίας α ά ο σ ο ι ό έ ος ο ί ο αι α α α ά ι α ι ά ι ί ια: Η Η Α Α ά η: «Α Α Α Α Α Η ο» Α Α 1. Α Α α) ια ι ασ α ία ς Α ι ής ώσσας ως άθη α ι ής αι ίας α ά ο σ ο ι ό έ ος 2017- ο ί ο αι α α α ά ι α ι ά ι ί ια: Η Η Α Α ά η: «Α Α Α Α Α Η ο» Α Α Α Η. Α Α Ο Α, Ο Η. Α Α. -0002), ά η: «Α Α Α Α Η ο»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 01 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes #, 1! # % & ()!! + (). /0 0, 2 3 4, # 0, 0! %! 5 1! 1 6 7 8 9 0 0 #. 0 ) 0 #6 # 2,, :& 3; < 23,,,,,, #, 6# 5 =0 8 0 66

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ & ΝΔ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ & ΝΔ Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Διαχείρησης Ελεύθερου Χρόνου Τηλ: 210-5284865 & 210-5284866 email: xronos@opanda.gr Διεύθυνση Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Τηλ: 210-52848618 email: mathisi@opanda.gr Τηλ: 210-5284861

Διαβάστε περισσότερα

DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena

DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena Koussou Mian Oudanang To cite this version: Koussou Mian Oudanang. DYNAMICS OF CHANGE WITHIN

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV :,., fax: , ο

14SYMV :,., fax: ,   ο Η ετα ύ τ υ Γ Ο Η Ο Ο Ρ Ο α KAPPA-LAB- Η Η Ρ Ο Ρ Η για την ο ήθ ια α ι α η ίω α η ίω Ρ Θ Ο Η : 65/2014 α Α α 5 ο β ίο, α ά, ο ι ό ίο ο ά ο, ο ι Α α, Α. όχα, α ω ά ω ι βα ο ω ο. άχο, οϊ α ο ι ι..., ο ι

Διαβάστε περισσότερα

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 #

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 # ! # ! # # % % &! # ( ) + ),.! ) % )! /) ) 0 %0. 1 0& 20 # 0. 3 # # 4 & 5 )3 0 ) 2, #! 6 7, /) ) 0 %0 1, 8, /) ) 0 %0 1, ## & 5 )3 0 ) 2, #, &, )!, 8, /) ) 0 %0 1,, +, &, )! % & %, /) ) 0 %0 1, %, /) )

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης Αθήνα, 29/4/2018 Ι. Χατζηιωάννου Πολ. Μηχανικός Copyright 2018 Aluminco SA AGENDA C A L L TO A C T I O N S Αυξημένες απαιτήσεις Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τεύχος A '212/18.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11603 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τεύχος Α'212/18.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11605 11606 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. Αγρίνιο 11/6/2018 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σελίδα 1 από 1

Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. Αγρίνιο 11/6/2018 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σελίδα 1 από 1 Φορέ : Δ ΙΙ κοίωση : π' ριθμ.... : 4/207 πηρσί : Δ/ ΔΙΙΙ Ι Έδρ πηρσί :.Ι 0, 30 00 ΙΙ Διρκι ύμβση : 2 Ψ Ι Β Ι Ι Ι Φ ΙΘ.69/4-6-208 Φ ΨΦΙ Ι ΔΙ Θ : 0 ΙΔΙ: οιωικό ιουργό οιωικ ργσί.. ΙΙ ΙΨ γρίιο /6/208 Ι λίδ

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

1. Υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση Ψ= 100-2Χ.

1. Υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση Ψ= 100-2Χ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %&

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %& !! # %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 )& 1 ( 20 %& 3 4 5 5 5 4 6 7 4 7 7 5 8 ) 9 : 4 5 9 5 9 46 5 9 ; 8 6 5 5 : 9 ; 8 9. /4 6 5

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& (&) +, #.) )/012 0( 0 3#2 4 )5#,+ %&6 )1 #7.0.#/#7 8 # 9& +%#07 :0 )0/#7 10(#

! # %& (&) +, #.) )/012 0( 0 3#2 4 )5#,+ %&6 )1 #7.0.#/#7 8 # 9& +%#07 :0 )0/#7 10(# !# %& (&) +, #.) )/012 0( 0 3#2 4 )5#,+ %&6 )1 #7.0.#/#7 8 # 9& +%#07 :0 )0/#7 10(# # %& %() +&,(.)(/+% )!# %& (0,1% %2)1/%&+(3)3+4+( )(//+21%(%(3 5& 6)7+8+2,4+4)%() +)&,92,(2+ (9, :) 1%)4+( &%( ;5,:+

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α Α. Θεωρία (Σχ.Βιβλίο σελ.34) Α2. Θεωρία (Σχ.Βιβλίο σελ.279) Α3. Θεωρία (Σχ.Βιβλίο σελ.273) Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Τετάρτη 9 Μαΐου 2 Α4. (α)- Σ ( β)- Σ ( γ)- Λ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσει Ανισώσει Θεώρημα 1 i. ii. Προσοχή: Τα αντίστροφα δεν ισχύουν δηλ. Αν i. Αν Θεώρημα Χ ³ ³ Ξ[ ] f d, δεν είναι κατ' ανάγκη f για κάθε, Αν η συνάρτηση f είναι συνεχή στο τότε ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ο Η Α ο Η Α ο οση ία σ Ι ι ι ή Κ ι ι ή ός ι ύο, η σ β β η έ η ο Α- ΟΙΚ ο α α ισ έ η ή ί ο σα οση ία Η Α ο

Η Α ο Η Α ο Η Α ο οση ία σ Ι ι ι ή Κ ι ι ή ός ι ύο, η σ β β η έ η ο Α- ΟΙΚ ο α α ισ έ η ή ί ο σα οση ία Η Α ο Ο Η Ι Χ Η Η Α ΟΧΩ ΙΑ Α- ΟΙΚ ί ση ο α α ισ έ ης ή έ α ης οση ίας ας σ σ ή ο α α α έ σ ο Ο ό έ ο ς α ο ισ ό Πα ο ώ ο α ίο έσ ο ο οίο θα άβ άθ α α αία οφο ία όσο ια ις α ο ές όσο αι α η ο ία οση ι ώ ι ά,

Διαβάστε περισσότερα

! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25

! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25 675 899! # %&!(!)! +,!,!.+,!+!/ 0)!+%& )1)2!/!3, 2,)!43!,,25 : 4!/,!4!/!3, 2/!2!,3 %& ;!!3, 4,4!4) 44!+)!4,+

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη της έπαυλης της Αγ. Τριάδας. Γεωγραφική θέση

Άποψη της έπαυλης της Αγ. Τριάδας. Γεωγραφική θέση Κ. Π Α: Η ΜΜΙΙΙ ΥΜΙ Κή ύ. Η ή ξ ώ ώ ή ζή. Η ή ώ ώ ύ ζ. Σ ή ώ ύ ύ ή ή ή: ύ ή ύ. Μ ΥΜΙ Α Τ ύ Φύ. Άψ Α. Τ Γή Αή ή Π Κή ώ Μ ή Μ ξ Φύ[]. Σζ ώ Γ. Μ ή ύ ώ ώ ΥΜ I Α Τ. Η Α Τ ή ή ή. Υήξ ή Κή 3 Φύ. Μ ζ ύ ξ ή ( Α

Διαβάστε περισσότερα

6 Α σ Ε Ε Ε ΓΑ Α Ε Α: Η σ σ ς σ ς & σ ώ : A χ ς: : Σ Π σ

6 Α σ Ε Ε Ε ΓΑ Α Ε Α: Η σ σ ς σ ς & σ ώ : A χ ς: : Σ Π σ 6 Α σ Ε Ε Ε ΓΑ Α Ε Α: Η σ σ ς σ ς & σ ώ : A χ ς: 2016-2017 : Σ Π σ ισα ω ή: Η ο σι ή ο ο ο ί αι ίσσ ι ισ ο ία ς ς α ά ' ί ς ώσσας, αι βασι ό α ς α ά α θ ώ ι έ ι. Καθώς ο έ α θ ος ό ος ς ι ό έσο ο ί α α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 9-9-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κωδικός ασθενούς 090719-804-ΜΔ 030719-847-ΠΧ 260619-821-ΣΔ 310719-824-ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚHΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚHΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚHΣΙΣ ΠΝΛΗΨΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΥΜΝΣΙΟΥ ΦΥΛΧΤΟΣ Π. ΣΜΪΛΗ. ΜYΡΙΙΝΝΗΣ. 1. Να λύσετε τις εξισώσεις : α) χ (χ 1) 3 = (1+5χ) β) x (3 3 x) 1 3(1 x) γ ) χ 3(χ ) +7 =( 3)( 5) 3χ δ) 5χ 19 3-(4χ-5) =χ (6χ 5) ε) 4 x 5 x

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα