Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Χ Σ ΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Σ Η : Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Π. Γ. Γ Κ Ο Τ Μ Α Δ Π Ι Γ Ρ Α Η Σ Η Υ Ρ Η Η Α Ν Σ Ι Β Ι Ο Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ι Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ Ι Α Σ Ρ Ο Τ - Χ Σ Ο Ρ Ι Ν Ο Λ Α Ρ Τ Γ Γ Ο Λ Ο Γ Ο Τ Π Α Σ Ρ Α

2

3 ΜΔΛΗ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 1. κ. Γκούμαρ Παναγιώηηρ, Καθηγηηήρ, Επιβλέπων. 2. κ. Μπαζιάπηρ Χαπάλαμπορ, Καθηγηηήρ, Μέλορ Τπιμελούρ Σςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ. 3. κ. Παναγιωηάκηρ Γεώπγιορ, Αναπλ. Καθηγηηήρ, Μέλορ Τπιμελούρ Σςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ. ΜΔΛΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 1. κ. Γκούμαρ Παναγιώηηρ, Καθηγηηήρ, Επιβλέπων. 2. κ. Μπαζιάπηρ Χαπάλαμπορ, Καθηγηηήρ, Μέλορ Τπιμελούρ Σςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ. 3. κ. Παναγιωηάκηρ Γεώπγιορ, Αναπλ. Καθηγηηήρ, Μέλορ Τπιμελούρ Σςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ. 4. κ. Μπαπμπαλιάρ Γεώπγιορ, Καθηγηηήρ, Μέλορ Επηαμελούρ Εξεηαζηικήρ Επιηποπήρ. 5. κ. Σπςπόποςλορ Κων/νορ, Αναπλ. Καθηγηηήρ, Μέλορ Επηαμελούρ Εξεηαζηικήρ Επιηποπήρ. 6. κ. Παπαδάρ Θεόδωπορ, Λέκηοπαρ, Μέλορ Επηαμελούρ Εξεηαζηικήρ Επιηποπήρ. 7. κ. Ναξάκηρ Σηέθανορ, Λέκηοπαρ, Μέλορ Επηαμελούρ Εξεηαζηικήρ Επιηποπήρ.

4 Στη μνήμη τοσ Πατέρα μοσ και της Μητέρας μοσ Στη Μέλανι

5

6 5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΔΧ ΧΣΟ 9 ΤΜΔΝΧΓΖ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ 17 ΠΔΡΗΟΣΔΟΝ ΚΑΗ ΛΔΜΦΧΓΔΗ 23 ΥΧΡΟΗ ΣΟΤ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟΤ ΤΦΖ ΣΟΤ ΤΜΔΝΧΓΟΤ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟΤ 26 ΚΟΥΛΗΑΚΟ ΠΟΡΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΟ 29 ΣΟΤ CORTI ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΔΧ ΧΣΟ 38 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 51 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 55 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 57 ΤΕΖΣΖΖ 70 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 75 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 77 ABSTRACT 79 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 80

7 6 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ζ η ε σ ν ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η π ο ς π π α γ μ α η ο π ο ι ή θ η κ ε η η ν η ε λ ε ς η α ί α ε ι κ ο ζ α ε η ί α ζ η η ν Η α η π ι κ ή ζ ς ν έ β α λ ε ζ η η ν π π ό υ π η δ ι ά γ ν υ ζ η, κ α η α ν ό η ζ η η η ρ π α θ ο λ ο γ ί α ρ κ α ι ζ η η θ ε π α π ε ί α δ ι α θ ό π υ ν π α θ ή ζ ε υ ν, ο ι ο π ο ί ε ρ μ έ σ π ι π π ο ο λ ί γ υ ν ε η ώ ν π α π έ μ ε ν α ν ά γ ν υ ζ η ε ρ κ α ι α ι ν ι γ μ α η ι κ έ ρ. Ζ κ α λ ή γ ν ώ ζ η η η ρ λ ε ι η ο ς π γ ί α ρ η ο ς ς τ ί ζ ς σ ν ο ς α κ ο ο γ π ά θ ο ς ( 9 KHz 2 0 K H z ), ό π υ ρ ε π ί ζ η ρ, η π λ ή π η ρ γ ν ώ ζ η η η ρ α ν α η ο μ ί α ρ κ α ι θ ς ζ ι ο λ ο γ ί α ρ η ο ς έ ζ υ υ η ό ρ, α π ο η ε λ ο ύ ν ε π ι η α κ η ι κ ή α ν ά γ κ η γ ι α η η ν κ α η α ν ό η ζ η η η ρ ε π ι δ π ά ζ ε υ ρ η υ ν α ν η ι β ι ο η ι κ ώ ν ζ η ι ρ ς τ η λ έ ρ κ α ι μ έ ζ ε ρ α κ ο ο μ ε η π ι κ έ ρ ζ ς σ ν ό η η η ε ρ. Φ ς ζ ι κ ά, η γ ν ώ ζ η η η ρ λ ε ι η ο ς π γ ί α ρ η ο ς ς τ ί ζ ς σ ν ο ς α κ ο ο γ π ά θ ο ς α π ο η ε λ ε ί κ α θ α π ά η ε σ ν ο κ π α η ι κ ό α π ό κ η η μ α, σ υ π ί ρ ν α π π ο ϋ π ο θ έ η ε ι η η β α θ ε ι ά γ ν ώ ζ η η η ρ θ ς ζ ι ο π α θ ο λ ο γ ί α ρ η ο ς έ ζ υ υ η ό ρ, γ ε γ ο ν ό ρ η ο ο π ο ί ο ζ η μ α ί ν ε ι ό η ι η λ ε ι η ο ς π γ ί α η ο ς ο π γ ά ν ο ς α ς η ο ύ δ ε ν ε ί ν α ι α π ο κ λ ε ι ζ η ι κ ό η η η α Η α η π ο ύ Χ Ρ Λ, α λ λ ά κ α ι α η ό μ υ ν μ ε κ α η ά λ λ η λ η η ε σ ν ι κ ή ε κ π α ί δ ε ς ζ η. Ζ π λ ή π η ρ γ ν ώ ζ η, ό μ υ ρ, η η ρ α ν α η ο μ ι κ ή ρ η ο ς έ ζ υ υ η ό ρ ε ί ν α ι ε π ι η α κ η ι κ ή γ ι α η ο ζ ς ν ά δ ε λ θ ο Χ Ρ Λ, ο π ο ί ο ρ θ έ λ ε ι κ α ι ο θ ε ί λ ε ι ν α κ α η α λ ά β ε ι η ο ν η π ό π ο δ π ά ζ η ρ κ ά π ο ι ο ς ζ ς γ κ ε κ π ι μ έ ν ο ς α ν η ι β ι ο η ι κ ο ύ, η ο ε π ί π ε δ ο η η ρ β λ ά β η ρ, η η δ ς ν α η ό η η η α α ν ά η α ξ η ρ ή ό σ ι, η η ν ε π ί π η υ ζ η ζ ε ζ ς σ ν ό η η η ε ρ π ο ς έ σ ο ς ν ζ σ έ ζ η μ ε η η ν κ α θ η μ ε π ι ν ή

8 7 δ π α ζ η η π ι ό η η η α η ο ς α η ό μ ο ς κ α ι ε π ο μ έ ν υ ρ, ε π ί δ π α ζ η ζ η η ν κ ο ι ν υ ν ι κ ή η ο ς ζ ς ν ύ π α π ξ η. Σ ο π α π ό ν π ό ν η μ α έ σ ε ι υ ρ ζ η ό σ ο : Ν α ε ς α ι ζ θ η η ο π ο ι ή ζ ε ι η ο ζ ς ν ά δ ε λ θ ο, ο π ο ί ο ρ θ α σ π η ζ ι μ ο π ο ι ή ζ ε ι α ν η ι β ι ο η ι κ ά, η α ο π ο ί α π ι θ α ν ό ν ν α έ σ ο ς ν ε π ί π η υ ζ η ζ η η λ ε ι η ο ς π γ ί α η η ρ α κ ο ή ρ. Ν α δ ώ ζ ε ι η η δ ς ν α η ό η η η α ε ν ό ρ π π ο λ η π η ι κ ο ύ ε λ έ γ σ ο ς μ ε η η ν ς τ ί ζ ς σ ν η α κ ο ς ο μ ε η π ί α ( λ ό γ υ η η ρ π π ό υ π η ρ π η ώ ζ ε υ ρ η υ ν ς τ η λ ώ ν ζ ς σ ν ο η ή η υ ν ). Ν α μ α ρ δ ώ ζ ε ι η η δ ς ν α η ό η η η α κ α λ ύ η ε π η ρ κ α η α ν ό η ζ η ρ η η ρ θ ς ζ ι ο π α θ ο λ ο γ ί α ρ η ο ς έ ζ υ υ η ό ρ. Ζ π π α γ μ α η ο π ο ί η ζ η α ς η ή ρ η η ρ ε π γ α ζ ί α ρ έ γ ι ν ε ζ η η ν Χ. Ρ. Λ. κ λ ι ν ι κ ή η ο ς Π α ν ε π ι ζ η η μ ί ο ς Π α η π ώ ν, η μ ή μ α ν ε ς π ο υ η ο λ ο γ ί α ρ. Σ ο ν Γ ι ε ς θ ς ν η ή η η ρ Χ. Ρ. Λ. Κ λ ι ν ι κ ή ρ κ α ι δ ά ζ κ α λ ό μ ο ς κ α θ η γ η η ή κ. Π. Γ κ ο ύ μ α π ο ς μ ο ς α ν έ θ ε ζ ε η η ν ε κ η έ λ ε ζ η α ς η ή ρ η η ρ ε π γ α ζ ί α ρ ε ς σ α π ι ζ η ώ π ο λ ύ, α ι ζ θ α ν ό μ ε ν ο ρ β α θ ύ ζ ε β α ζ μ ό κ α ι ε ς γ ν υ μ ο ζ ύ ν η. Σ η ν ί δ ι α ε ς γ ν υ μ ο ζ ύ ν η α ι ζ θ ά ν ο μ α ι γ ι α η ο ν Γ ι ε ς θ ς ν η ή η ο ς Σ μ ή μ α η ο ρ Λ ο ι μ ώ ξ ε υ ν η η ρ Π α θ ο λ ο γ ι κ ή ρ Κ λ ι ν ι κ ή ρ η ο ς Π α ν ε π ι ζ η η μ ί ο ς Π α η π ώ ν κ α θ η γ η η ή κ. Υ α π ά λ α μ π ο Μ π α ζ ι ά π η π ο ς η ζ ς ν ε σ ή ρ ε π α γ π ύ π ν η ζ η η ο ς ζ ς ν ε η έ λ ε ζ ε η α μ έ γ ι ζ η α ζ η η ν π ε π ά η υ ζ η η η ρ μ ε λ έ η η ρ. Σ ο ν Α ν α π λ. Κ α θ η γ η η ή η η ρ Η α η π ι κ ή ρ Φ ς ζ ι κ ή ρ κ. Γ ε ώ π γ ι ο Π α ν α γ ι υ η ά κ η π ο ς μ ε μ ε γ ά λ η κ α λ ο ζ ύ ν η κ α ι α μ έ π ι ζ η η ζ ς μ π α π ά ζ η α ζ η ε ί δ ε η η ν π π ο ζ π ά θ ε ι ά μ ο ς κ α ι

9 8 μ ε έ κ α ν ε ν α κ α η α λ ά β υ η η ν η ε π ά ζ η ι α ζ η μ α ζ ί α π ο ς έ σ ε ι γ ι α η η ν ε ι δ ι κ ό η η η ά μ α ρ. Σ ο ν ε ς σ α π ι ζ η ώ θ ε π μ ά. Σ ο ν λ έ κ η ο π α η η ρ Η α η π ι κ ή ρ κ α ι θ ί λ ο μ ο ς κ α ι ζ η ε ν ό ζ ς ν ε π γ ά η η κ η έ θ α ν ο Ν α ξ ά κ η ο ο π ο ί ο ρ ζ ς ν ε η έ λ ε ζ ε ζ η μ α ν η ι κ ά ζ η η η ε λ ι κ ή δ ι α μ ό π θ υ ζ η η ο ς δ ι δ α κ η ο π ι κ ο ύ μ ο ς η ο ν ε ς σ α π ι ζ η ώ θ ε π μ ά.

10 9 Γ Δ Ν Ι Κ Ο Μ Δ Ρ Ο Α Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Δ Ω Ω Σ Ο Τ ν έ ζ σ ν π ο π ν π ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε λ η φ ο η ν π ι η ζ ν ε η δ ν χ ο ν ζ η ν χ ε ί λ α η η ν θ π ξ ί σ ο α η ζ ζ ε η ή ξ η ν λ φ ξ γ α λ ν λ η ε ο α θ ν ή ο θ α η η ν π ρ ψ ξ ν π. Α π ν η ε ι ε ί η α η δ ε α π φ η ν λ ν ζ η έ η λ ν λ ι α β χ ξ η λ ζ ν ε λ η φ ο η ν π ν π ν ί ν π π ε ξ η θ ι ε ί ε η α η ν π κ ε λ ψ δ ε ο ι α β χ ξ η λ ζ ν ο. Μ ε η α μ χ δ ε η σ λ δ χ ν η ν χ η σ λ ε π ξ ί ζ θ ε η α η ν π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ ο ρ ψ ξ ν ο π ι ε ξ ν χ κ ε λ ν ο α π φ η ε λ έ μ σ ι έ κ θ ν λ. Ο δ ε π κ ε λ ψ δ ε ο θ ν ί ι ν ο ι α β χ ξ η λ ζ ν ο, π ε ξ η θ ι ε ί ε η η ε λ έ ζ σ ι έ κ θ ν λ, α π φ η α η ν η ρ ψ κ α η α δ ε α π η ν χ α ξ ρ ί δ ν π λ η ν θ ν ρ ι η α θ φ λ θ α η η ν α η ζ ν π ζ α ί ν λ λ ε χ ξ ν λ. 1 ) Ο Σ Δ Ι Ν Ο Λ Α Β Τ Ρ Ι Ν Θ Ο [ Ε η θ φ λ α 1 ] Ο ν ζ η έ η λ ν ο ι α β χ ξ η λ ζ ν ο ν ν π ν ί ν ο έ ρ ε η κ ή θ ν ο γ χ ξ σ ζ η α 2 cm α π ν η ε ι ε ί η α η α π φ η ξ ε η ο θ ν ί ι ε ο κ ν ί ξ ε ο ν η ν π ν ί ε ο ε π η θ ν η λ σ λ ν χ λ κ ε η α μ χ η ν π ο : ή η ν η ε θ κ ί α ο κ έ ζ ε ο κ ν ί ξ α ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ε θ κ ί α ο π ξ φ ζ ζ η α ο έ ζ σ η ν π θ ν ρ ι ί α θ α η ε θ κ ί α ο ν π ί ζ ζ η α ο έ μ σ η σ λ η ξ η ψ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ. Έ ρ ε η ε π ί ζ ε ο θ α η δ χ ν ζ σ ι ε λ ά ξ η α, η ν λ π δ ξ α γ σ γ φ λ η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο θ α η η ν λ π δ ξ α γ σ γ φ λ η ν π θ ν ρ ι ί α δ η α η σ λ ν π ν ί σ λ ε έ μ σ ι έ κ θ ν ο ε π η θ ν η λ σ λ ε ί κ ε η ά η σ λ ι ε κ θ σ δ ψ λ ρ ψ ξ σ λ η σ λ κ ε λ ί γ γ σ λ ( 4 4 ).

11 10 κ ο σ λ ί α. Δ ι κ ό ν α 1 : Σ ο ε ζ ωη ε π ι κ ό ε κ μ α γ ε ί ο η ο ς ο ζ η έ ι ν ο ς α ) Η α ί θ ο ς ζ α [ Ε η θ φ λ α 2 ] Η α ί ζ ν π ζ α ε ί λ α η ε θ ε λ η ξ η θ ή κ ν ί ξ α η ν π ν ζ η έ η λ ν π ι α β π ξ ί λ ζ ν π θ α η ε π ξ ί ζ θ ε η α η κ ε η α μ χ η ν π θ ν ί ι ν π η ν π η π κ π ά λ ν π θ α η η ν π π π ζ κ έ λ ν ο η ν π έ ζ σ α θ ν π ζ η η θ ν χ π φ ξ ν π, έ κ π ξ ν ζ ζ ε λ δ ε α π η ή ο ε π ξ ί ζ θ ε η α η ν θ ν ρ ι ί α ο, θ α η

12 11 π ί ζ σ θ α η π ά λ σ ν η η ξ ε η ο ε κ η θ χ θ ι η ν η ζ σ ι ή λ ε ο. Ε κ θ α λ ί δ ε η δ ε 6 η ν η ρ ψ κ α η α α π φ π ε ξ η γ ξ α θ η θ ή ο α π φ ς ε σ ο. Ε η ο η ε λ α ί ζ ν π ζ α ε θ β ά ι ι ν π λ ν η 3 ε κ η θ χ θ ι η ν η ζ σ ι ή λ ε ο. Τ ν έ ζ σ η ν ί ρ σ κ α η ν ν π ν ί ν α λ η η ζ η ν η ρ ε ί ε η ο η ν λ π π ζ κ έ λ α η ν π έ ζ σ α θ ν π ζ η η θ ν χ π φ ξ ν π ε κ θ α λ ί δ ε η π ί ζ σ θ α η ά λ σ η ν ε ι ι ε η π η η θ φ λ ε λ η χ π σ κ α ( E l l i p t i c a l r e c e s s ) π π ν δ ε ρ φ κ ε λ ν λ η ν ε ι ι ε η π η η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν λ κ π ξ ν ζ η ά θ α η θ ά η σ η ν ζ θ α η ξ η θ φ λ ε λ η χ π σ κ α ( s p h e r i c a l r e c e s s ) η ν ν π ν ί ν λ π π ν δ έ ρ ε η α η η ν ν κ ψ λ π κ ν λ θ π ζ η ί δ η ν λ. Ε π ί η ν π έ ζ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ζ α π α ξ α η ε ξ ή ζ ν π κ ε ε π ί ζ ε ο 3 ν κ ά δ ε ο κ η θ ξ ψ λ η ξ ε κ ά η σ λ, η η ο ε ζ κ ν ε η δ ε ί ο θ ε ι ί δ ε ο ( M a c u l a e c r i b r o s a e ) δ η α η σ λ ν π ν ί σ λ δ η έ ξ ρ ν λ η α η δ ε ζ κ ί δ ε ο η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π λ ε χ ξ ν π ε π ί ζ ε ο φ π η ζ ζ ε λ η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ ε λ η π π ψ κ α η ν ο η ν έ ζ σ ζ η φ κ η ν λ η ν π π δ ξ α γ σ γ ν χ η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο. Δ ι κ ό ν α 2 : Η α ί θ ο ς ζ α ο ι η μ ι κ ύ κ λ ι ο ι ζ ωλ ή ν ε ρ κ α ι ο ς μ ε ν ώδ η ρ κ ο σ λ ί α ρ, ζ σ η μ α η ι κ ά.

13 12 β ) Ο ι ο ζ η έ ι ν ο ι η μ ι κ ύ κ λ ι ο ι ζ ωλ ή ν ε ρ Ο η ν ζ η έ η λ ν η ε κ η θ χ θ ι η ν η ζ σ ι ή λ ε ο ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η π ί ζ σ θ α η π ά λ σ η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο δ η α θ ξ ί λ ν λ η α η ε η ο η ν λ ά λ σ ή ν β ε ι η α ί ν λ ( π ξ φ ζ ζ η ν ο θ ά ζ ε η ν ο ) η ν λ ν π ί ζ ζ η ν λ ή Μ ε η σ π η α ί ν λ ( ν π ί ζ ζ η ν ο θ ά ζ ε η ν ο ) θ α η η ν λ έ μ σ ή ν ξ η δ φ λ η η ν λ. Έ θ α ζ η ν ο η σ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ ε κ θ α λ ί δ ε η δ χ ν ζ θ έ ι ε δ η α η σ λ ν π ν ί σ λ ε θ β ά ι ι ε η ε η ο η ε λ α ί ζ ν π ζ α λ. Ε θ η σ λ ζ θ ε ι ψ λ α π η ψ λ η ν κ ε λ θ α ι ε ί η α η α π ι ν χ λ η ν δ ε έ η ε ξ ν λ ι ε θ π ζ α ί ν λ, δ η φ η η π ξ ν η ε ο ε θ β ν ι ή ο ε η ο η ε λ α ί ζ ν π ζ α λ ε κ θ α λ ί δ ε η α λ ε χ ξ π ζ κ α, η ε λ ν ζ η έ η λ ε λ ι ή θ π ζ ν λ ( O s s e o u s a m p u l l a ). Ε π ε η δ ή δ ε η α α π ι ά ζ θ έ ι ε η ν π π ξ ν ζ ζ ί ν π θ α η η ν π ν π η ζ ζ ί ν π θ α ζ έ η ν π ζ π λ ε λ ν χ λ η α η ε η ο η ν ι ε γ φ κ ε λ ν λ θ ν η λ φ λ ζ θ έ ι ν ο ( c o m m o n l i m b ), δ η α η ν χ η ν ε η ο η ε λ α ί ζ ν π ζ α ε π ξ ί ζ θ ν κ ε λ α λ η ί έ μ η π έ λ η ε κ φ λ ν λ ζ η φ κ η α ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ. γ ) Ο ο ζ η έ ι ν ο ρ κ ο σ λ ί α ρ Ο ν ζ η έ η λ ν ο θ ν ρ ι ί α ο έ ρ ε η ζ ρ ή κ α θ σ λ η θ φ λ θ α η ν κ ν η ά δ ε η π ξ ν ο η ν θ έ ι π θ ν ο η ν π θ ν η λ ν χ θ ν ρ ι ί ν π, α π ν η ε ι ε ί η ν π ξ φ ζ ζ η ν λ η κ ή κ α η ν π ν ζ η έ η λ ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π. Ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε π ί ν ξ η δ ν λ η ί ν π ε π η π έ δ ν π, ζ η ξ έ θ ν λ η α ο η ε λ κ ε λ β ά ζ η λ α π η ν χ π ξ ν ο η ν λ π π ζ κ έ λ α η ν π έ ζ σ α θ ν π ζ η η θ ν χ π φ ξ ν π ( θ ν ρ ι η α θ ή ά ι σ ο ) η ε λ δ ε θ ν ξ π θ ή λ ή ζ φ ι ν λ ( C u p u l a ) π ξ ν ο η α ε κ π ξ φ ο θ α η έ μ σ ζ π λ ν ξ ε χ ν π ζ α π ξ ν ο η ν κ π τ θ φ λ ε κ η ζ σ ι ή λ η ν λ. Η π ξ ν ζ ζ ί α θ ά η σ ε π η θ ά λ ε η α η ν π θ ν ρ ι ί α

14 13 ε π η θ ν η λ σ λ ε ί π ξ ν ο η ε λ θ α κ π ή λ η ν π θ α ξ σ η η δ η θ ν χ ζ σ ι ή λ ν ο, ν δ ε ε π η κ ή θ ε ο ά μ σ λ θ έ ξ ε η α η ζ ρ ε δ φ λ θ α ζ έ η σ ο ε π ί η ε λ ν π η ζ ζ ί α λ ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α λ η ν π ι η ζ ν ε η δ ν χ ο ν ζ η ν χ. Γ η α λ α θ α η α ι ά β ν π κ ε θ α ι χ η ε ξ α η ε λ θ α η α ζ θ ε π ή λ η ν π θ ν ρ ι ί α α ο θ α λ η α ζ η ν χ κ ε φ η η π ξ φ θ ε η η α η γ η α έ λ α λ θ π ι η λ δ ξ η θ φ λ θ α η δ ί α π ι ν λ ν ζ η έ η λ ν λ ζ σ ι ή λ α κ ή θ ν π ο π ε ξ ί π ν π 3 2 ρ ι ζ η κ. ε μ ν ξ κ ψ κ ε λ ν λ ε θ η ν π π ξ ν ζ ζ ί ν π η ν η ρ ψ κ α η ν ο η ε ο α η ζ ν χ ζ ε ο θ α η ε ι η ζ ζ ν κ έ λ ν π δ ί θ ε λ θ ε ι π θ ν π ο θ ν ρ ι ί α π ε ξ ί θ ε λ η ξ η θ φ λ ά μ ν λ α, η ε λ ά η ξ α θ η ν λ ε λ η φ ο η ε ο ν π ν ί α ο π ν ξ ε χ ν λ η α η ν η δ ε ζ κ ί δ ε ο η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ λ ε χ ξ ν π. Α π ν η ε ι ε ί η α η ι ν η π φ λ ν θ ν ρ ι ί α ο : α ) α π φ η ε λ ά η ξ α θ η ν λ, β ) α π φ η η ο έ ι η θ ε ο θ α η γ ) ε θ η ν π δ η α κ έ ζ ν π η ν π α π ι ν χ η σ λ ε ι ί θ σ λ θ ε ξ ν κ έ λ ν π ν ζ η ε η λ ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π. α ) Η ά η ξ α θ η ν ο ( M o d i o l u s ) η ν π θ ν ρ ι ί α π α ξ η ζ η ά θ σ λ ν ε η δ έ ο κ φ ξ θ σ κ α π ε ξ ί η ν ν π ν ί ν λ ε ι ί ζ ζ ν λ η α η ν η έ ι η θ ε ο η ν π θ ν ρ ι ί α. Η β ά ζ ε η ε ο ζ η ξ έ θ ε η α η π ξ ν ο η ν λ π π ζ κ έ λ α η ν π έ ζ σ α θ ν π ζ η η θ ν χ π φ ξ ν π θ α η α λ η η ζ η ν η ρ ε ί ε η ο η ε λ θ ν ρ ι η α θ ή λ ά ι σ ε δ ε θ ν ξ π θ ή η ε ο ε θ η ε ί λ ε η α η κ έ ρ ξ η η ε ο 2 α ο έ ι η θ ν ο η ν π θ ν ρ ι ί α ν π φ ζ ε λ η ε λ π ε ξ α η η έ ξ σ ζ π λ έ ρ ε η α λ α π η ή ο κ έ ρ ξ η η ε ο θ ν ξ π θ ή ο η ν π θ ν ρ ι ί α α π ν η ε ι ε ί ι ε π η φ λ θ α η ζ π κ π α γ έ ο ν ζ η έ η λ ν λ π έ η α ι ν η ν θ α ι ν χ κ ε λ ν λ π έ η α ι ν λ η ε ο α η ξ ά θ η ν π ( l a m i n a m o d i o l i ). Ε π ί η ε ο έ ζ σ ε π η θ ά λ ε η α ο η ε ο π π ν θ ν ί ι ν π β ά ζ ε σ ο η ε ο α η ξ ά θ η ν π β ξ ί ζ θ ε η α η δ η π ι φ ο ζ η ν ί ρ ν ο η ξ ε κ ά η σ λ θ ε ξ φ κ ε λ ν ο ε ι η θ ν ε η δ ψ ο η ε λ ι ε γ φ κ ε λ ε ε ι η θ ν ε η δ ή ο η ξ ε κ α η ψ δ ε ο ( ε ζ κ ν ε η δ ή ο ) η α η λ ί α ( S p i r a l t r a c t of f o r a m i n a ) π ν π ν δ ε γ ε ί ε η ο η α ε π η κ ή θ ε ζ σ ι ε λ ά ξ η α

15 14 ( longitudinal m o d i o l a r c a n a l s ) η α ν π ν ί α δ η ε ι α χ λ ν π λ η ε λ ά η ξ α θ η ν θ α η ε θ β ά ι ι ν π λ ε η ο η ν λ ε ι η θ ν ε η δ ή π φ ξ ν, θ α η ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ α ε η ο η ε λ κ ν ί ξ α ε ν π ν ί α α λ η η ζ η ν η ρ ε ί ε η ο η ε λ β α ζ η θ ή θ α η ε η ο η ε λ κ έ ζ ε έ ι η θ α. Έ λ α κ ε ί δ ν λ θ ε λ η ξ η θ φ ζ σ ι ε λ ά ξ η ν ( C e n t r a l C a n a l ) δ η ε θ ε ί η ν λ ά μ ν λ α η ε ο α η ξ ά θ η ν π ζ έ η ε η δ ε ζ ε ε π η θ ν η λ σ λ ί α η ε λ θ ν ξ π θ α ί α κ ν ί ξ α η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π φ ξ ν π κ ε η ά η ν π π π ζ κ έ λ α η ε ο π π ν θ ν ί ι ν π β ά ζ ε σ ο η ε ο α η ξ ά θ η ν π ε η ο η ε λ ν π ν ί α λ ε θ β ά ι ι ε η δ η α η ν π θ α ι ν χ κ ε λ ν π θ ε λ η ξ η θ ν χ η ξ ή κ α η ν ο ( c e n t r a l f o r a m e n ). β ) Ο η έ ι η θ ε ο η ν π θ ν ρ ι ί α ε ί λ α η 3 θ α η δ η α θ ξ ί λ ν λ η α η ε η ο η ε λ π ξ ψ η ε ή β α ζ η θ ή ε η ο η ε λ δ ε π η έ ξ α ή κ έ ζ ε θ α η ε η ο η ε λ η ξ ί η ε ή θ ν ξ π θ α ί α έ ι η θ α ε ν π ν ί α ν π ζ η α ζ η η θ ά ε ί λ α η 3 / 4 έ ι η θ α ο ( ε κ η έ ι η μ ). γ ) Τ ν ν ζ η έ η λ ν ε ι η θ ν ε η δ έ ο π έ η α ι ν ( O s s e o u s s p i r a l l a m i n a ). Τ ν π έ η α ι ν α π η φ ε θ π ν ξ ε χ ε η α η α π φ η ν η ν ί ρ σ κ α η ε ο α η ξ ά θ η ν π, ε θ η ε ί λ ε η α η π ι α γ ί σ ο κ έ ρ ξ η η ν λ κ έ ζ ν λ π ε ξ ί π ν π η ν π α π ι ν χ η σ λ ε ι ί θ σ λ ζ π κ π ι ε ξ ψ λ ε η α η ε π ί η ν π η ε ι ε ί ν π α η φ κ ν π κ έ ρ ξ η η ν π έ μ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο η σ λ ε ι ί θ σ λ δ η α η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π. Κ α η α π η φ λ η ν λ η ξ φ π ν λ ν α π ι φ ο η σ λ ε ι ί θ σ λ ρ σ ξ ί δ ε η α η ε η ο δ χ ν ε κ η κ φ ξ η α ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ η ν κ ε λ ά λ σ θ α ι ε ί η α η θ ι ί κ α θ α η ε ο α η ζ ν χ ζ ε ο η ν δ ε θ ά η σ θ ι ί κ α θ α η ν π η π κ π ά λ ν π. Τ ν ν ζ η έ η λ ν ε ι η θ ν ε η δ έ ο π έ η α ι ν δ ε λ ε θ η ε ί λ ε η α η κ έ ρ ξ η η ε ο θ ν ξ π θ ή ο ( ζ φ ι ν π ) η ν π θ ν ρ ι ί α α ι ι ά η ε ι ε η ψ λ ε η π ξ ν α π η ή ο

16 15 δ η α η ν π ι ε γ φ κ ε λ ν π α γ θ ί ζ η ξ ν π η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π ( H a m u l u s ), έ η ζ η ψ ζ η ε κ ε η α μ χ η ν π α γ θ ί ζ η ξ ν π η ν χ η ν π θ α η η ν π π ε η ά ι ν π η ε ο α η ξ ά θ η ν π θ α η α ι ε ί π ε η α η ν π ή, η ν ε ι η θ φ η ξ ε κ α ( H e l i c o t r e m a ), δ η α η ν π ν π ν ί ν π ε θ ι ί κ α θ α η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ε π η θ ν η λ σ λ ε ί κ ε η ά η ε ο θ ι ί κ α θ α ο η ν π η π κ π ά λ ν π ε θ η σ λ θ ι η κ ά θ σ λ α π η ψ λ ή κ ε λ θ ι ί κ α θ α η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο α ξ ρ ί δ ε η α π φ η ε λ η δ ί σ ο α ί ζ ν π ζ α α λ ε ξ ρ φ κ ε λ ε κ έ ρ ξ η η ν π ε ι η θ ν η ξ ή κ α η ν ο κ ε η α π ί π η ε η ε η ο η ε λ θ ι ί κ α θ α η ν π η π κ π ά λ ν π ε ν π ν ί α η ε ι ε η ψ λ ε η ε η ο η ν θ α η ψ η ε ξ ν κ έ ξ ν ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ( π π α ί ζ ν π ζ α λ ) θ α η κ ά ι η ζ η α, α λ η η ζ η ν ί ρ σ ο π ξ ν ο η ε λ ζ η ξ ν γ γ π ι ή λ ζ π ξ ί δ α, ρ σ ξ ί δ ε η α η η ε ι ε ί σ ο α π φ η ε ο θ ι ί κ α θ ν ο η ε ο α η ζ ν χ ζ ε ο δ η α η ε ο α ξ ρ η θ ή ο κ ν ί ξ α ο η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π ζ π κ π ι ε ξ ν π κ έ λ ε ο π π φ η ν π δ ε π η ε ξ ε π φ λ η ν ο η ν χ η ν π. Ε λ η φ ο η ν π π ξ ν ζ π ε θ π θ φ η ν ο ρ ε ί ι ν π ο η ν π ν ζ η έ η λ ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π ε π ξ ί ζ θ ε η α η ν ε ι η θ ν ε η δ ή ο π φ ξ ν ο π ν π π ε ξ η έ ρ ε η η ν ε ι η θ ν ε η δ έ ο γ ά γ γ ι η ν λ η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ λ ε χ ξ ν π. Α π φ η ν έ ζ σ η ν ί ρ σ κ α η ν π π φ ξ ν π α ξ ρ ί δ ν π λ η α ε π η κ ή θ ε ζ σ ι ε λ ά ξ η α η α ν π ν ί α ε θ β ά ι ι ν π λ ε η ο η α η ξ ή κ α η α η ε ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο η ξ ε κ α η ψ δ ν π ο η α η λ ί α ο θ α η π ε ξ η έ ρ ν π λ η η ο θ ε λ η ξ η θ έ ο α π ν θ π ά δ ε ο η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο γ α γ γ ι ί ν π π ν π ζ α α π ν η ε ι έ ζ ν π λ η ν θ ν ρ ι η α θ φ λ ε χ ξ ν. Α π φ δ ε η ν π έ μ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο η ν π π φ ξ ν π α ξ ρ ί δ ν π λ λ έ α ζ σ ι ε λ ά ξ η α π ν π π ε ξ η έ ρ ν π λ η η ο π ε ξ η θ ε ξ η θ έ ο α π ν θ π ά δ ε ο η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο γ α γ γ ι ί ν π η α ν π ν ί α ε θ η ε ί λ ν λ η α η κ έ ρ ξ η η ν π ε ι ε χ ζ ε ξ ν π ρ ε ί ι ν π ο η ν π ν ζ η έ η λ ν π

17 16 ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π θ α η ε θ β ά ι ι ν π λ ε η ο η ε λ ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α α π η ν χ ( δ η ά η ξ ε η ν ο δ ψ λ ε ). δ ) Ο η π δ ξ α γ σ γ ν ί η ν π ν ζ η έ η λ ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π. Ο π δ ξ α γ σ γ φ ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ( v e s t i b u l a r a q u e d u c t ) π ε ξ η έ ρ ε η η ν λ ε λ δ ν ι ε κ θ η θ φ λ π φ ξ ν λ α ξ ρ ί δ ε η δ η α η ν π έ ζ σ ζ η ν κ ί ν π η ν π π ί ζ σ α π φ η ν ε ι ι ε η π η η θ φ λ ε λ η χ π σ κ α η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο θ α η θ α η α ι ή γ ε η δ η α η ν π έ μ σ ζ η ν κ ί ν π η ν π ε π ί η ε ο ν π ί ζ ζ η α ο θ α η ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α ο η ν π ι η ζ ν ε η δ ν χ ο ν ζ η ν χ θ ά η σ α π φ η ε λ ζ θ ι ε ξ ά λ κ ή λ η γ γ α. Ο π δ ξ α γ σ γ φ ο η ν π θ ν ρ ι ί α ( A q u e d u c t of t h e c o c l e a ) ή θ ν ρ ι η α θ φ ζ σ ι ε λ ά ξ η ν ( c o c l e a r c a n a l i c u l u s ) α ξ ρ ί δ ε η δ η α η ν π έ ζ σ ζ η ν κ ί ν π η ν π α π φ η ν θ ά η σ η ν ί ρ σ κ α η ε ο α ξ ρ ή ο η ε ο θ ι ί κ α θ ν ο η ν π η π κ π ά λ ν π ι ί γ ν κ π ξ ν ζ η ά α π φ η ε λ ζ η ξ ν γ γ π ι ή ζ π ξ ί δ α θ α η ε θ β ά ι ι ε η δ η α η ν π έ μ σ ζ η ν κ ί ν π η ν π ε η ο η ε λ π ί ζ σ θ α η θ ά η σ ε π η θ ά λ ε η α η ν π ι η ζ ν ε η δ ν χ ο ν ζ η ν χ θ α η ε η ο η ν λ π π ζ κ έ λ α η ν π π π ξ α κ ν ε η δ ν χ ο β ν ζ ξ ί ν π.

18 17 2 ) Ο Τ Μ Δ Ν Ω Γ Η Λ Α Β Τ Ρ Ι Ν Θ Ο [ Ε η θ φ λ α 3 ] Δ ι κ ό ν α 3 : Σ μ ή μ α η ο ς ς μ ε ν ώδ ο ς ρ λ α β ς π ί ν θ ο ς, ζ σ η μ α η ι κ ά Ο π κ ε λ ψ δ ε ο ι α β χ ξ η λ ζ ν ο θ ε ί κ ε λ ν ο ε θ θ έ λ η ξ σ ο ε λ η φ ο η ν π ν ζ η έ η λ ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π ρ σ ξ ί δ ε η α η α π α π η φ λ δ η α η ν π π ε ξ η ι ε κ θ η θ ν χ ρ ψ ξ ν π ε κ θ α λ ί δ ε η ε π ί ζ ε ο η ξ ε η ο κ ν ί ξ ε ο ή η ν η κ ί α κ έ ζ ε λ η ε λ α η ζ ν π ζ α ί α λ, κ ί α λ ν π ί ζ ζ η α λ η ε λ ε κ η θ χ θ ι η ν λ θ α η κ ί α λ π ξ φ ζ ζ η α λ, η ε λ θ ν ρ ι η α θ ή λ. Ό ι ε ο ν η κ ν ί ξ ε ο ε π η θ ν η λ σ λ ν χ λ κ ε η α μ χ η ν π ο θ α η π ι ε ξ ν χ λ η α η π π φ π γ ξ φ λ η ε ο έ ζ σ ι έ κ θ ν π.

19 18 α ) Η α ι θ ο ς ζ α ί α μ ο ί π α [ Ε η θ φ λ α 4 ] Δ ι κ ό ν α 4 : Σ μ ή μ α η η ρ α ι θ ο ς ζ α ί α ρ μ ο ί π α ρ η ο ς ς μ ε ν ώδ ο ς ρ λ α β ς π ί ν θ ο ς, ζ σ η μ α η ι κ ά.

20 19 Η α η ζ ν π ζ α ί α κ ν ί ξ α η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ι α β χ ξ η λ ζ ν π α π ν η ε ι ε ί η α η α π φ δ χ ν π κ ε λ ψ δ ε θ π ζ η ί δ η α, η ν ζ θ α η ξ η θ φ θ α η η ν ε ι ι ε η π η η θ φ η α ν π ν ί α ζ π λ δ έ ν λ η α η κ ε η α μ χ η ν π ο δ η α δ η ζ θ ε ι ν χ ο ζ σ ι ή λ ν ο η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν χ π φ ξ ν π. Τ ν ζ θ α η ξ η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν λ ή ζ α θ θ ί δ η ν λ ( s a c c u l e ) κ η θ ξ φ η ε ξ ν ( δ η α κ. 2 ρ η ι ζ η. ) ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε λ η φ ο η ν π νκσλχκνπ ε λ η π π ψ κ α η ν ο η ν π έ ζ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο, ζ π λ α π η φ κ ε λ ν λ δ η α ζ π λ δ ε η η θ ν χ η ζ η ν χ θ α η δ η α η ν π θ ά η σ ζ θ α η ξ η θ ν χ θ ι ά δ ν π η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π λ ε χ ξ ν π. Κ α η ά η ε λ π π φ ι ν η π ε λ έ θ η α ζ η λ η ν π ζ π λ ά π η ε η α η κ ε η ν π ε ξ η φ ζ η α η ν λ η σ λ η ν η ρ σ κ ά η σ λ η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο δ η η λ σ δ ψ λ δ ε ζ κ ί δ σ λ ( θ α η ά η ν π ι ε ί ζ η ν λ α γ γ ε η ν θ φ ξ σ λ ). Ε η ο η ε λ έ ζ σ ε π η θ ά λ ε η α λ η ν π έ ζ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο η ν π ε π ξ ί ζ θ ε η α η π π ν θ ν ί ι ν ο θ α η σ ν ε η δ ή ο π ά ρ π λ ζ η ο η ν π ε π η ζ ε ι ί ν π ( π ι ά η ν π ο π ε ξ ί π ν π 2 ρ ι ζ η κ. θ α η χ ς ν π ο 1, 5 ρ ι ζ η κ. ) ε α θ ν π ζ η η θ ή θ ε ι ί δ α η ν π ζ θ α η ξ η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π ( M a c u l a a c u s t i c a s a c c u l i ). Ά μ η ν λ ζ ε κ ε η ψ ζ ε σ ο ε ί λ α η φ η η ε θ ε ι ί δ α ε π ξ ί ζ θ ε η α η ζ ε ε π ί π ε δ ν λ π α ξ ά ι ι ε ι ν λ π ξ ν ο η ν η ν π ά λ σ ε κ η θ π θ ι ί ν π ζ σ ι ή λ α θ α η ζ ρ ε κ α η ί δ ε η ν ξ ζ ή λ γ σ λ ί α λ κ ε η ά η ν π ε π η π έ δ ν π η ε ο α θ ν π ζ η η θ ή ο θ ε ι ί δ α ο η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π. Τ ν ζ θ α η ξ η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν λ π ξ ν ο κ ε λ η α ά λ σ θ α η έ ζ σ π π ν δ έ ρ ε η α η η ν π α ρ χ η ε ξ ν λ ζ θ έ ι ν ο η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν χ π φ ξ ν π κ ε η ν λ ν π ν ί ν λ ζ π λ ά π η ε η α η έ κ κ ε ζ α, κ ε η ά η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π, π ξ ν ο δ ε η α θ ά η σ θ α η κ π ξ ν ζ η ά ζ π λ ά π η ε η α η κ ε η ά η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ π φ ξ ν π δ η α η ν π ζ π λ δ ε η η θ ν χ π φ ξ ν π.

21 20 Τ ν ε ι ι ε η π η η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν λ ή α ζ θ ί δ η ν λ ( U t r i c l e ) κ ε γ α ι χ η ε ξ ν λ η ν π π ξ ν ε γ ν χ κ ε λ ν π θ α η α π ν π ε π ι α η π ζ κ έ λ ν ε θ η σ λ π ι α γ ί σ λ ( κ ή θ ν π ο 3-4 ρ ι ζ η κ. χ ς ν π ο θ α η π ι ά η ν π ο 2 ρ ι ζ η κ. ) ε π ξ ί ζ θ ε η α η π ά λ σ θ α η π ί ζ σ η ν π ζ θ α η ξ η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π θ α η ε λ η φ ο η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ ε λ η π π ψ κ α η ν ο η ν π έ ζ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ζ π λ α π η φ κ ε λ ν λ ζ η ε λ ψ ο δ η α ζ π λ δ ε η η θ ν χ η ζ η ν χ σ ο θ α η δ η α η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ θ ι ά δ ν π η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π λ ε χ ξ ν π. Ε η ο η ε λ π π φ ι ν η π ε λ έ θ η α ζ η λ ζ π λ ά π η ε η α η φ π σ ο θ α η η ν ζ θ α η ξ η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν λ κ ε η ν π ε ξ η φ ζ η α η ν λ η σ λ η ν η ρ σ κ ά η σ λ η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο δ η η λ σ δ ψ λ δ ε ζ κ ί δ σ λ, ν η ν π ν ί ε ο δ η ε ι α χ λ ν π λ η ν λ π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ λ ρ ψ ξ ν λ. Ε η ο η ε λ ε ζ σ η ε ξ η θ ή ε π η θ ά λ ε η α η ν π π ξ ν ζ ζ ί ν π ά θ ξ ν π θ α η κ ά ι η ζ η α ε η ο η ν θ ά η σ η ν ί ρ σ κ α ε π ξ ί ζ θ ε η α η σ ν ε η δ ή ο π ά ρ π λ ζ η ο η ν π ε π η ζ ε ι ί ν π ( ή α θ ν π ζ η η θ ή θ ή ι η ο ) η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π ( M a c u l a a c u s t i c a u t r i c u l i ) α π φ η ε λ ν π ν ί α α ξ ρ ί δ ε η δ ε ζ κ ί δ α η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π λ ε χ ξ ν π. Η θ ε ι ί δ α ε π ξ ί ζ θ ε η α η ζ ε ν ξ η δ φ λ η η ν ε π ί π ε δ ν π α ξ ά ι ι ε ι ν π ξ ν ο η ν η ν π έ μ σ ε κ η θ π θ ι ί ν π ζ σ ι ή λ ν ο θ α η θ α ζ έ η ν π π ξ ν ο η ν η ε ο θ ε ι ί δ ν ο η ν π ζ θ α η ξ η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π. Τ ν ε ι ι ε η π η η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν π π ν δ έ ρ ε η α η ε θ η σ λ ά λ σ θ α η π ί ζ σ η η ο ε θ β ν ι έ ο η σ λ π κ ε λ σ δ ψ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ α π φ δ ε η ν π π ξ ν ζ ζ ί ν π έ ζ σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο α π η ν χ ε μ ν ξ κ ά η α η η ν ι ε π η φ η ε ξ ν λ ζ θ έ ι ν ο η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν χ π φ ξ ν π. Ο ε λ δ ν ι ε κ θ η θ φ ο π φ ξ ν ο ( e n d o l y m p h a t i c d u c t ) ζ π λ δ έ ε η η ν ζ θ α η ξ η θ φ λ κ ε η ν ε ι ι ε η π η η θ φ θ π ζ η ί δ η ν λ α ξ ρ ί δ ε η δ η α δ χ ν ζ θ ε ι ψ λ ή η ν η η ν π ζ θ α η ξ η θ ν χ π φ ξ ν π ( s a c c u l a r d u c t ) θ α η η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ π φ ξ ν π ( u t r i c u l a r d u c t )

22 21 π ν ξ ε π φ κ ε λ ν ο ε λ η φ ο η ν π π δ ξ α γ σ γ ν χ η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο α π ν ι ή γ ε η η ε ι η θ ψ ο ε η ο η ε λ ν π ί ζ ζ η α λ ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α λ η ν π ι η ζ ν ε η δ ν χ ο ν ζ η ν χ θ α η δ ε κ ε η α μ χ η σ λ δ χ ν π ε η ά ι σ λ η ε ο ζ θ ι ε ξ ά ο κ ή λ η γ γ ν ο δ η α η π θ ι ν χ α λ ε π ξ π ζ κ έ λ ν π ά θ ξ ν π η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν χ ζ χ ι α θ ν ο. β ) Η η μ ι κ ύ κ λ ι ο ρ μ ο ί π α Η ε κ η θ χ θ ι η ν ο κ ν ί ξ α η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ι α β χ ξ η λ ζ ν π α π ν η ε ι ε ί η α η ε θ η σ λ η ξ η ψ λ π κ ε λ σ δ ψ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ ( s e m i c i r c u l a r d u c t s ) ν η ν π ν ί ν η δ η α π έ λ η ε ζ η ν κ ί σ λ ε θ β ά ι ι ν π λ ε η ο η ν ά λ σ θ α η ν π ί ζ ζ η ν η ν ί ρ σ κ α η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π. Ο η π κ ε λ ψ δ ε η ο ε κ η θ χ θ ι η ν η ζ σ ι ή λ ε ο π ν ξ ε χ ν λ η α η ε λ η φ ο η σ λ ν ζ η έ η λ σ λ θ α η κ ά ι η ζ η α ε η ο η ν θ π ξ η φ λ ρ ε ί ι ν ο θ α η ε κ θ α λ ί δ ν π λ η ε λ η δ ί α λ δ η ά η α μ η λ φ π σ ο θ α η ν η ν ζ η έ η λ ν η κ φ λ ν λ π ν π ε ί λ α η π ν ι χ ζ η ε λ φ η ε ξ ν η ( π ε ξ ί π ν π η ν 1 / 4 η ε ο δ η α κ έ η ξ ν π η σ λ ). Ο η π κ ε λ ψ δ ε η ο ε κ η θ χ θ ι η ν η ζ σ ι ή λ ε ο ζ π λ δ έ ν λ η α η κ ε η ν π ε ξ η φ ζ η ε ν η σ λ ν ζ η έ η λ σ λ ζ σ ι ή λ σ λ α λ η η ζ η ν ί ρ σ ο π ξ ν ο η ν θ π ξ η φ λ ρ ε ί ι ν ο α π η ψ λ ζ η ε λ φ η α η α α λ η η ζ η ν ί ρ σ ο δ ε π ξ ν ο η ε λ π π φ ι ν η π ε έ θ η α ζ ε δ η η λ σ δ ψ λ δ ν θ ί δ σ λ. Τ ν ά ι ι ν ζ θ έ ι ν ο α π η ψ λ η ν ν π ν ί ν α λ η η ζ η ν η ρ ε ί ε η ο η ε λ ν ζ η έ η λ ε λ ι ή θ π ζ ν λ ε ί λ α η α λ ε π ξ π ζ κ έ λ ν λ ζ ρ ε κ α η ί δ ν λ η ε λ π κ ε λ ψ δ ε ι ή θ π ζ ν λ ( m e m b r a n u s a m p u l l a ) [ η ε λ ά λ σ, η ε λ ν π ί ζ ζ η α λ θαη η ε λ έ μ σ ] θ ά ζ ε κ ί α ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ε κ θ α λ ί δ ε η ε π ί η ε ο έ ζ σ ε π η θ α λ ε ί α ο α π η ή ο θ α η α λ η η ζ η ν ί ρ σ ο π ξ ν ο η ν θ π ξ η φ λ

23 22 ρ ε ί ι ν ο η ν π ζ σ ι ή λ ν ο κ ε λ ν ε η δ ή π ά ρ π λ ζ η λ η ε λ α θ ν π ζ η η θ ή λ α θ ξ ν ι ν θ ί α ( A m p u l l a r y c r e s t ). γ ) Κ ο σ λ ι α κ ή μ ο ί π α Η θ ν ρ ι η α θ ή κ ν ί ξ α η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ι α β χ ξ η λ ζ ν π α π ν η ε ι ε ί η α η α π φ η ν λ π κ ε λ ψ δ ε θ ν ρ ι ί α ή θ ν ρ ι η α θ φ λ π φ ξ ν λ ( c o c h l e a r d u c t ) ν ν π ν ί ν ο π ν ξ ε χ ε η α η ε ι η θ ν ε η δ ψ ο ε λ η φ ο η ν π ν ζ η ε η λ ν π θ ν ρ ι ί α θ α η ν ν π ν ί ν ο ζ π λ δ έ ε η α η κ ε η ν ζ θ α η ξ η θ φ λ θ π ζ η ί δ η ν λ δ η α ι ε π η ν χ ζ σ ι ε λ α ξ ί ν π η ν π ζ π λ δ ε η η θ ν χ ή ζ π λ ε λ σ η η θ ν χ π φ ξ ν π ( D u c t u s r e u n i e u s ) θ α η α ι ή γ ε η η π θ ι ψ ο θ α η α κ θ φ η ε ξ α η α ά θ ξ α. Ε μ α π η ψ λ η ν θ ά η σ ά θ ξ ν λ α π η ν χ ε π ξ χ η ε ξ ν λ θ α ι ε ί η α η α η ζ ν π ζ α ί ν λ η π θ ι φ λ ( v e s t i b u l a r c e c u m ) ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε λ η φ ο η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ ε λ η π π ψ κ α η ν ο η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο η ν δ ε ά λ σ η π θ ι φ λ ά θ ξ ν λ α π η ν χ θ α ι ε ί η α η θ ν ξ π θ α ί ν λ η π θ ι φ λ ( C u p u l a r c e c u m ) ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε η ο η ε λ θ ν ξ π θ ή λ η ν π θ ν ρ ι ί α ε π ί η ν π ν ζ η έ η λ ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π η ζ ν υ ς ψ ο η ν π π ε η ά ι ν π η ε ο α η ξ ά θ η ν π. Ο θ ν ρ ι η α θ φ ο π φ ξ ν ο κ ή θ ν ο έ ρ σ λ 3 5 ρ ι ζ η κ. ε κ θ α λ ί δ ε η η η ο ί δ η ε ο έ ι η θ ε ο η η ο ν π ν ί ε ο ε κ θ α λ ί δ ε η θ α η ν ν ζ η έ η λ ν ο θ ν ρ ι ί α ο π ν ξ ε χ ε η α η ε η ο η ε λ θ ι ί κ α θ α η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο θ α η κ ά ι η ζ η α θ ν λ η ά ζ η ν έ μ σ η ν ί ρ σ κ α α π η ή ο κ ε η ν ν π ν ί ν λ ζ π κ θ χ ε η α η ζ η ε λ ά. Σ ρ ή κ α η ν ο η ξ η γ σ λ η θ ν χ ε κ θ α λ ί δ ε η η ξ ί α η ν η ρ ψ κ α η α η ν ά λ σ ή α η ζ ν π ζ α ί ν λ ( π κ ή λ η ν π R e i s s n e r ) η ν έ μ σ θ α η η ν θ ά η σ ή η π κ π α λ η θ φ λ η ν ν π ν ί ν λ ε ί λ α η θ α η

24 23 η ν ζ π ν π δ α η φ η ε ξ ν λ δ η φ η η π ά λ σ ζ ε α π η φ ε π ξ ί ζ θ ε η α η η ν φ ξ γ α λ ν λ η ν π C o r t i. 3. Σ Ο Π Δ Ρ Ι Ο Σ Δ Ο Ν Κ Α Ι Ο Ι Λ Δ Μ Φ Ω Γ Δ Ι Υ Ω Ρ Ο Ι Σ Ο Τ Λ Α Β Τ Ρ Ι Ν Θ Ο Τ ( 4 4 ) [ Ε η θ φ λ α 5 ] Δ ι κ ό ν α 5 : Σ ο π ε π ι ό ζ η ε ο κ α ι ο ι λ ε μ θ ώδ ε ι ρ σ ώ π ο ι η ο ς λ α β ς π ί ν θ ο ς, ζ σ η μ α η ι κ ά. α ) Τ ν π ε ξ η φ ζ η ε ν λ Ό ι α η α η ν η ρ ψ κ α η α η ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π ( ν ζ η έ η λ ν π ) π π α ι ε ί θ ν λ η α η α π φ π ε ξ η φ ζ η ε ν λ π ν π θ έ ξ ε η θ α η ά η ε λ ε ι ε π ζ έ ξ α ε π η θ ά λ ε η α α π η ν χ ι ε π η ή ζ η η β ά δ α ε μ ε λ δ ν ζ ε ι η α θ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ.

25 24 Τ ν π ε ξ η φ ζ η ε ν λ α π η φ α λ η η ζ η ν ί ρ σ ο π ξ ν ο η ν λ θ ν ρ ι ί α λ ζ ρ ε κ α η ί δ ε η δ χ ν α μ η ν ι φ γ ν π ο π α ρ χ λ ζ ε η ο. Δ ε ι. η ε λ ε ι η θ ν ε η δ ή ζ η ε θ ά λ ε θ α η η ν λ ε ι η θ ν ε η δ ή ζ χ λ δ ε ζ κ ν. Η ε ι η θ ν ε η δ ή ο ζ η ε θ ά λ ε ( s p i r a l l i m b u s ) α π ν η ε ι ε ί π ά ρ π λ ζ η λ η ν π π ε ξ η ν ζ η έ ν π η ε ο ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α ο η ν π ν ζ η έ η λ ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π ε κ θ α λ ί δ ε η ε λ δ η α η ν κ ή ζ ρ ή κ α η ξ η γ σ λ η θ φ η ν π ν π ν ί ν π ε θ ν ξ π θ ή ζ η ξ έ θ ε η α η π ξ ν ο η ε λ ά η ξ α θ η ν λ η ν π θ ν ρ ι ί α ε δ ε β ά ζ η ο π ξ ν ο η α έ μ σ. Η ν π ν ί α ε ί λ α η α π ι α θ ν ε η δ ή ο ( έ ζ σ ε ι η θ ν ε η δ ή ο α χ ι α μ I n t e r n a l S p i r a l s u l c u s ) ε κ θ α λ ί δ ε η δ χ ν ρ ε ί ι ε, η ν ά λ σ ή α η ζ ν π ζ α ί ν λ ( v e s t i b u l a r lip) ε π ί η ν π ν π ν ί ν π π ξ ν ζ θ χ ε η α η ν θ α ι π π η ή ξ η ν ο π κ ή λ η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i θ α η η ν θ ά η σ ή η π κ π α λ η θ φ λ ρ ε ί ι ν ο ( T y m p a n i c l i p ) η ν ν π ν ί ν λ π ξ ν ε θ η ε ί λ ε η α η π ε ξ η ζ ζ φ η ε ξ ν λ η ν π ά λ σ θ α η ι ε π η π λ φ κ ε λ ν λ ζ π λ έ ρ ε η α η κ ε η ν π κ ε λ ψ δ ε ο ε ι η θ ν ε η δ έ ο π έ η α ι ν λ δ η α η η η ξ α ί λ ε η α η δ ε π π φ π ν ι π π ι ε ζ ψ λ κ η θ ξ ψ λ η ξ ε κ ά η σ λ ( δ η ά η ξ ε η ν ο δ ψ λ ε ), δ η α η σ λ ν π ν ί σ λ α λ α δ χ ν λ η α η α π φ η σ λ ζ σ ι ε λ α ξ ί σ λ η ν π ν ζ η ε η λ ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π ν η π ε ξ η θ ε ξ η θ έ ο α π ν θ π ά δ ε ο η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο γ α γ γ ι ί ν π ν η ν π ν ί ε ο π ξ ν ν ξ ί δ ν λ η α η γ η α η ν φ ξ γ α λ ν η ν π C o r t i. Η ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α η ε ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ η ε θ ά λ ε ο θ α ι χ π η ε η α η α π φ ε π η ζ ή ι η ν λ θ α η ε κ θ α λ ί δ ε η η ν π ο ι ε γ φ κ ε λ ν π ο α θ ν π ζ η η θ ν χ ο ν δ φ λ η α ο. Ο ε ι η θ ν ε η δ ή ο ζ χ λ δ ε ζ κ ν ο ε ί λ α η ε π ί ζ ε ο π ά ρ π λ ζ η ο η ν π π ε ξ η ν ζ η έ ν π ε ν π ν ί α α λ η η ζ η ν η ρ ε ί φ κ σ ο ε η ο η ν έ μ σ ηνίρσκα η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ π φ ξ ν π θ α η ε κ θ α λ ί δ ε η θ α η ά η ε λ δ η α η ν κ ή ζ ρ ή κ α κ ε λ ν ε η δ έ ο. Η θ ά η σ κ ν ί ξ α η ε ο έ ζ σ

26 25 ε π η θ ά λ ε η α ο π α ξ ν π ζ η ά δ ε η π ά ρ π λ ζ ε ε ν π ν ί α θ α ι ε ί η α η ε ι η θ ν ε η δ έ ο έ π α ξ κ α ( s p i r a l p r o m i n e n c e ) ρ σ ξ ί δ ε η α η δ ε α π φ η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π δ η α η ε ο έ μ σ ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο α χ ι α θ ν ο ( e x t e r n a l s p i r a l s u l c u s ). β ) Ο ι λ ε μ θ ώδ ε ι ρ σ ωπ ο ι Ο η ι ε κ θ ψ δ ε η ο ρ σ ξ ν η η ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π δ η α θ ξ ί λ ν λ η α η ε η ο η ν λ έ μ σ θ α η η ν λ έ ζ σ ι ε κ θ η θ φ λ ρ ψ ξ ν λ. Ο έ μ σ ι ε κ θ η θ φ ο ή π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ ο ρ ψ ξ ν ο ( p e r i l y m p h a t i c s p a c e ) ε π ξ ί ζ θ ε η α η κ ε η α μ χ η σ λ δ χ ν ι α β π ξ ί λ ζ σ λ π ι ε ξ ν χ η α η δ ε π π φ δ η α χ ι ν π ο π γ ξ ν χ η ε ο έ μ σ ι έ κ θ ν π ( p e r i l y m p h ). Ε π ε η δ ή δ ε ν π κ ε λ ψ δ ε ο ι α β χ ξ η λ ζ ν ο δ ε λ ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε η ο η ν κ έ ζ ν λ η ν π ν ζ η ε η λ ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π α ι ι ά έ ρ ε η έ θ θ ε λ η ξ ν λ ζ έ ζ ε δ η α η ν χ η ν θ α η ε έ μ σ ι έ κ θ ν ο δ ε λ π ε ξ η β ξ έ ρ ε η π α λ η ε ι ψ ο η α δ η ά θ ν ξ α κ έ ξ ε η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ι α β χ ξ η λ ζ ν π. Ο π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ ο ρ ψ ξ ν ο α ξ ρ ί δ ε η ε η ο η ε λ α ί ζ ν π ζ α λ θ α η ε η ο η ε λ ι ε γ φ κ ε λ ε α η ζ ν π ζ α ί α δ ε μ α κ ε λ ή ε ν π ν ί α π ξ ν ο κ ε λ η α π ί ζ σ ζ π λ έ ρ ε η α η κ ε η ν λ π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ λ ρ ψ ξ ν λ η σ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ π ξ ν ο δ ε η α ε κ π ξ φ ο ζ π λ έ ρ ε η α η κ ε η ά η ε ο θ ι ί κ α θ ν ο η ε ο α η ζ ν π ζ ε ο ε ν π ν ί α θ ζ ά λ ε η κ έ ρ ξ η η ε λ θ ν ξ π θ ή θ α η κ ε η α π ί π η ε η δ η α η ν π ε ι η θ ν η ξ ή κ α η ν ο ε η ο η ε λ θ ι ί κ α θ α η ν π η π κ π ά λ ν π ε ν π ν ί α θ α η α ι ή γ ε η ε η ο η ε λ ζ η ξ ν γ γ π ι ή λ ζ π ξ ί δ α ε ν π ν ί α α π ν θ ξ ά ζ ζ ε η α η π π φ η ν π δ ε π η ε ξ ε χ ν λ η ν ο η π κ π α λ η θ ν χ π κ έ λ ν ο.

27 26 Ο π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ ο ρ ψ ξ ν ο γ ε κ ά η ν ο σ ο ε ι έ ρ ζ ε α λ σ η έ ξ σ π π φ η ε ο έ μ σ ι έ κ θ ν π ε π η θ ν η λ σ λ ε ί κ ε η ά η σ λ ι ε κ θ σ δ ψ λ ρ ψ ξ σ λ η σ λ κ ε λ ί γ γ σ λ δ η α η ν π π δ ξ α γ σ γ ν χ η ε ο α η ζ ν χ ζ ε ο θ α η δ η α η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ ζ σ ι ε λ α ξ ί ν π ε π ί ζ ε ο θ α η δ η α η σ λ π ε ξ η λ ε π ξ η θ ψ λ θ α η π ε ξ η α γ γ ε η α θ ψ λ ι ε κ θ σ δ ψ λ ε ι χ η ξ σ λ η σ λ λ ε χ ξ σ λ θ α η η σ λ α γ γ ε ί σ λ η ν π έ ζ σ σ η φ ο. Ο έ ζ σ ι ε κ θ η θ φ ο ρ ψ ξ ν ο γ ε κ ά η ν ο α π φ η ε λ έ ζ σ ι έ κ θ ν ( E n d o l y m p h ) α π ν η ε ι ε ί η α η α π φ η η ο θ ν η ι φ η ε η ε ο η σ λ δ η α θ φ ξ σ λ κ ν ί ξ σ λ η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ι α β χ ξ η λ ζ ν π ε π η θ ν η λ σ λ ε ί δ ε κ ε η ά η ν π π π ν ζ θ ι ε ξ η δ ί ν π ρ ψ ξ ν π δ η α η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν χ ζ π ι ά θ ν π. Η Τ Φ Η Σ Ο Τ Τ Μ Δ Ν Ω Γ Ο Τ Λ Α Β Τ Ρ Ι Ν Θ Ο Τ α ) Κ ς ζ η ί δ ι α κ α ι η μ ι κ ύ κ λ ι ο ι ζ ω λ ή ν ε ρ ( 4 4 ) Τ ν η ν ί ρ σ κ α η ν π ζ θ α η ξ η θ ν χ θ α η η ν π ε ι ι ε η π η η θ ν χ θ π ζ η η δ ί ν π φ π σ ο ε π ί ζ ε ο θ α η η σ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ ι ε π η φ η α η ν λ θ α η δ η α θ α λ έ ο ζ π λ ί ζ η α η α η ε μ α γ γ ε η ν θ φ ξ ν π ζ π λ δ ε η η θ ν χ π π ν ζ η ξ ψ κ α η ν ο π π α ι ε η θ ν κ έ λ ν π α π φ ε π η ζ ή ι η ν λ. Τ ν α γ γ ε η ν θ φ ξ ν λ ζ π λ δ ε η η θ φ λ π π φ ζ η ξ σ κ α θ α η ά κ ε λ η ε λ ε μ σ η ε ξ η θ ή λ ε π η θ ά λ ε η α λ η ε λ ε ζ η ξ α κ κ έ λ ε λ π ξ ν ο η ν π ε ξ η ι ε κ θ η θ φ λ ρ ψ ξ ν λ ε π α ι ε ί θ ε η α η α π φ ε λ δ ν ζ ή ι η ν λ ε λ ψ θ α η ά η ε λ έ ζ σ ε π η θ ά λ ε η α λ α π η ν χ ρ σ ξ ί δ ε η α η α π φ η ν π ε π η ζ ε ι ί ν π δ η α ι ε π η ν χ β α ζ η θ ν χ π κ έ λ ν ο. Ι δ η ά δ ν π ζ α θ α η α ζ θ ε π ή λ ε κ θ α λ ί δ ε η η ν η ν ί ρ σ κ α η σ λ θ π ζ η η δ ί σ λ θ α η η σ λ ε κ η θ π θ ι ί σ λ ζ σ ι ή λ σ λ α λ η η ζ η ν ί ρ σ ο

28 27 ζ η ε λ π ε ξ η ν ρ ή η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ θ ε ι ί δ σ λ θ α η η σ λ α θ ξ ν ι ν θ ί σ λ α π ν η ε ι ε ί η α η δ ε ε θ η σ λ έ μ σ π ξ ν ο η α έ ζ σ : α ) ε μ α γ γ ε η ν θ φ ξ ν π ζ π λ δ ε η η θ ν χ π π ν ζ η ξ ψ κ α η ν ο, β ) ε θ β α ζ η θ ν χ π κ έ λ ν ο, γ ) ε μ ε π η ζ ε ι ί ν π η δ η α δ ν χ ζ ε ο θ α η α ζ θ ε π ή ο θ α η δ ) ε θ π ε θ η ν ε η δ ν χ ο θ α ι π π η ή ξ η ν π π κ έ λ ν ο ν ν π ν ί ν ο ε π η κ ε λ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ θ ε ι ί δ σ λ θ α ι ε ί η α η σ η ν ι η ζ ν θ φ ξ ν ο π κ ή λ ε π ί δ ε η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ α θ ξ ν ι ν θ ί σ λ η ε ι η θ φ λ θ π π έ ι ι η ν λ. Τ ν ε π η ζ ή ι η ν λ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ θ ε ι ί δ σ λ θ α η α θ ξ ν ι ν θ ί σ λ π ά ρ ν ο έ ρ ν λ κ. ε ί λ α η κ ν η ί β ν π θ π ι η λ δ ξ η θ ν χ, α π ν η ε ι ε ί η α η δ ε α π φ ε ξ ε η ζ η η θ ά θ χ η η α ξ α κ ε η α μ χ η σ λ ν π ν ί σ λ π α ξ ε κ β ά ι ι ν λ η α η η δ η ά δ ν λ η α λ ε π ξ ε π η ζ ε ι η α θ ά θ χ η η α ξ α η α ν π ν ί α ν λ ν κ ά δ ν λ η α η η ξ η ρ σ η ά θ χ η η α ξ α γ χ ξ σ α π φ η α ν π ν ί α α π ν ι ή γ ν π λ ν η ί λ ε ο η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π λ ε χ ξ ν π. Θ α π π ν γ ξ α κ κ ί ζ ν π κ ε ε δ ψ η ε λ η δ η ά δ ν π ζ α θ α η α ζ θ ε π ή η σ λ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ ε ν π ν ί α α π ν η ε ι ε ί α π α ξ α ί η ε η ε π ξ ν υ π φ ζ ε ζ ε γ η α η ε λ θ α η α λ φ ε ζ ε η ε ο ι ε η η ν π ξ γ ί α ο η ν π ν π η ζ ζ ί ν π ι α β χ ξ η λ ζ ν π. Ε η ο η ε λ ε ι ε χ ζ ε ξ ε ε π η θ ά λ ε η α η σ λ η ξ η ρ σ η σ λ θ π η η ά ξ σ λ α π α λ η ά ε π η θ π η η α ξ η ν λ δ ε ξ κ ά η η ν λ, ζ π λ α π η φ κ ε λ ν λ κ ε η ά η σ λ π α ξ α θ ε η κ έ λ σ λ ε ξ ε η ζ η η θ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ ε θ η ν π κ έ ζ ν π η ν π ν π ν ί ν π ε μ ν ξ κ ά η α η δ έ ζ κ ε ε θ 5 0 π ε ξ ί π ν π ι ε π η ν η ά η σ λ α θ η λ ή η σ λ θ ξ ν ζ ζ σ λ ( s t e r e o c i l i e n ) ζ η ε λ φ η α η α ζ π λ α π η ν κ έ λ σ λ κ ε η α μ χ η σ λ δ η α κ ν ξ θ ν π ζ ε κ ε ι ί ν π ν π ζ ί α ο π ν π ζ η ν ζ χ λ ν ι φ η ν π ο α π ν η ε ι ν χ λ η ε λ ι ε γ ν κ έ λ ε λ α θ ν π ζ η η θ ή η ξ ί ρ α έ ρ ν π ζ α ζ ρ ή κ α θ σ λ η θ φ θ α η κ ή θ ν ο κ η θ ξ σ λ ( δ η π ι ά ζ η ν π ε ξ ί π ν π ε π ί η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ α θ ξ ν ι ν θ ί σ λ ). ( 4 )

29 28 Ε θ η φ ο η σ λ α θ η λ ή η σ λ θ ξ ν ζ ζ ψ λ α π α λ η ά θ α η έ λ α ο θ η λ ε η φ ο θ ξ ν ζ ζ ν ο ( k i n o c i l l i u m ) α λ α δ π φ κ ε λ ν ο ε θ η ε ο π ε ξ η θ ε ξ η θ ή ο κ ν ί ξ α ο η ε ο ε ι ε χ ζ ε ξ ε ο ε π η θ ά λ ε η α ο η ν π θ π η η ά ξ ν π η ε ο ζ η ε ξ ν π κ έ λ ε ο ε π η θ π η η α ξ ί ν π δ ε κ α η ί ν π φ π σ ο δ ε θ α η α δ ε η θ λ χ ε η α η δ η α η ν π ε ι ε θ η ξ ν λ η θ ν χ κ η θ ξ ν ζ θ ν π ί ν π ν η κ ε λ α θ ί λ ε η ν η θ ξ ν ζ ζ ν ί δ η ε ι α χ λ ν λ η α η π π φ α μ ν λ η θ ν χ λ ε κ α η ί ν π ε λ ψ ν θ η λ ε η φ ο π α ξ ν π ζ η ά δ ε η η ε λ η π π η θ ή λ θ α η α ζ θ ε π ή λ η σ λ θ ξ ν ζ ζ ψ λ. Π ε ξ ί η α η ξ η ρ σ η ά θ χ η η α ξ α θ α η α ι ή γ ν π λ ν η ί λ ε ο η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π λ ε χ ξ ν π α π ν β ά ι ι ν λ η α ο η ν κ π ε ι ψ δ ε ο έ ι π η ξ ν θ α η δ η ε ξ ρ φ κ ε λ α η δ η α η ν π β α ζ η θ ν χ π κ έ λ ν ο ε η ζ δ χ ν λ η α η ζ η ν ε π η ζ ή ι η ν λ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ θ ε ι ί δ σ λ θ α η η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ α θ ξ ν ι ν θ ί σ λ. Ν ε ψ η ε ξ α η έ ξ ε π λ α η δ η α η ν π ε ι ε θ η ξ ν λ η θ ν χ κ η θ ξ ν ζ θ ν π ί ν π θ α η έ δ ε η μ α λ φ η η π π ά ξ ρ ν π λ 2 η χ π ν η η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ ν η ν π ν ί ν η δ η α θ έ ξ ν π λ θ α η φ ζ ν λ α θ ν ξ ά η ε λ θ α η α ζ θ ε π ή λ η ν π ο θ α η φ ζ ν λ α θ ν ξ ά η ε λ λ ε χ ξ σ ζ η λ α π η ψ λ. Τ α Α π η ν ε η δ ή ( Τ χ π ν ο Ι ) θ α η η α Κ π ι η λ δ ξ η θ ά ( Τ χ π ν ο Ι Ι ). Δ ε λ ζ α α λ α ι χ ζ ν π κ ε π ε ξ α η η έ ξ σ η ε λ η ζ η ν ι ν γ η θ ή λ δ ν κ ή η σ λ δ χ ν η χ π σ λ η σ λ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ δ η φ η η δ ε λ α θ ν ξ ά η ε ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ ε κ ε ι έ η ε. Ο σ η ν ι η ζ ν θ φ ξ ν ο π κ ή λ π ν π ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε π ί η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ θ ε ι ί δ σ λ ε θ π ε θ η ν ε η δ ν χ ο ζ π ζ η ά ζ ε σ ο ε κ θ α λ ί δ ε η ζ σ ι ε λ ν ε η δ ε ί ο θ ν η ι φ η ε η α ο γ ε κ ά η ε ο α π φ π γ ξ φ λ ( έ ζ σ - ι έ κ θ ν λ ), η ν π ο ζ α ι α κ ί ζ θ ν π ο ε λ η φ ο η σ λ ν π ν ί σ λ ε η ζ δ χ ν λ η α η ν η α θ ν π ζ η η θ έ ο η ξ ί ρ ε ο. Π ά λ σ α π φ η ν λ ζ φ ι ν η σ λ ζ α ι α κ ί ζ θ σ λ θ α η ε λ η φ ο η ε ο ε π η π ν ι ε ο ζ η η β ά δ ν ο η ν π σ η ν ι η ζ ν θ φ ξ ν π π κ έ λ ν ο ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η 3-6 ζ η ν ί ρ ν η

30 29 θ ξ π ζ η α ι ι ν ε η δ ψ λ ζ σ κ α η ί σ λ π ν π α π ν η ε ι ν χ λ η α η ε μ ν ξ γ α λ η θ ν χ π π ν ζ η ξ ψ κ α η ν ο ( π ξ σ η ε τ λ ε ο ) θ α η ζ π γ θ ξ η κ ά η σ λ α λ ζ ξ α θ η θ ν χ α ζ β ε ζ η ί ν π η ε λ σ η ν θ ν λ ί α ή σ η ν ι ί ζ ν π ο. Τ ν ε η δ η θ φ λ β ά ξ ν ο η ν π σ η ν ι η ζ ν θ φ ξ ν π π κ έ λ ν ο ε ί λ α η θ α η ά η η κ ε γ α ι χ η ε ξ ν λ η ν π η ε ο έ ζ σ ι έ κ θ ν π. Τ ν η ε ι η θ φ λ θ π π έ ι ι η ν λ ε π η θ α ζ ε η α η δ η θ ε λ θ σ δ σ λ ν ο ε π ί ε θ ά ζ η ε ο η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ α θ ξ ν ι ν θ ί σ λ ρ σ ξ η δ φ κ ε λ ν λ α π α π η ή ο δ η α η ξ η ρ ν ε η δ ν χ ο ζ ρ η ζ κ ή ο π ι ε ξ ν π κ έ λ ε ο π π φ π γ ξ ν χ θ α η δ η ε ι α π λ ν κ έ λ ε ο π π φ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ η ξ η ρ ψ λ η σ λ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Τ ν η ε ι η θ φ λ θ π π έ ι ι η ν λ ε κ θ α λ ί δ ε η σ ο θ α η ν σ η ν ι η ζ ν θ φ ξ ν ο π κ ή λ, ι ε π η φ η α η α ζ σ ι ε λ ά ξ η α π ι ε ξ ν χ κ ε λ α π π φ έ ζ σ ι έ κ θ ν λ, ε λ η φ ο η σ λ ν π ν ί σ λ ε η ζ δ χ ν λ η α η ν η α θ ν π ζ η η θ έ ο η ξ ί ρ ε ο ζ η ε ξ ε ί η α η φ κ σ ο σ η ν θ ν λ ί α ο. Τ ν ε η δ η θ φ λ β ά ξ ν ο η ν π η ζ ν χ η α η π ξ ν ο η ν η ε ο έ ζ σ ι έ κ θ ν π γ η α α π η φ η ν ι φ γ ν δ ε λ ε π ε ξ ε ά δ ε η δ η α η ν π β ά ξ ν π ο η ν π η α ο π π ν θ ε ί κ ε λ α ο η ξ ί ρ α ο, ε ε ι ά ρ η ζ η ε φ κ σ ο θ ί λ ε ζ η ο η ε ο ι έ κ θ ν π π ξ ν ο η ε λ α θ ν π ζ η η θ ή λ α θ ξ ν ι ν θ ί α λ ή θ α η α λ η η ζ η ξ φ θ σ ο π ξ ν θ α ι ε ί θ α κ π η η θ ή λ θ ί λ ε ζ η λ η ν π η ε ι η θ ν χ θ π π ε ι ι ί ν π σ ο π ξ ν ο η ε λ α θ ν π ζ η η θ ή λ α θ ξ ν ι ν θ ί α λ, θ ά κ ς η λ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ η ξ η ρ ψ λ κ ε ζ π λ έ π ε η α δ η έ γ ε ξ ζ η λ η σ λ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Ο Κ Ο Υ Λ Ι Α Κ Ο Π Ο Ρ Ο Κ Α Ι Σ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν Σ Ο Τ C O R T I Ο θ ν ρ ι η α θ φ ο π φ ξ ν ο ε κ θ α λ ί δ ε η η ξ ί α η ν η ρ ψ κ α η α.

31 30 Τ ν ά λ σ η ν ί ρ σ κ α ν λ ν κ ά δ ε η α η θ α η α η ζ ν π ζ α ί ν ο π κ ή λ ( v e s t i b u l a r m e m b r a n e, η ν π R e i s s n e r ) ε θ η ε ί λ ε η α η α π φ η ε λ ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α η ε ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ η ε θ ά λ ε ο ( ζ ρ ε κ α η ί δ ε η γ σ λ ί α 4 5 ν ) κ έ ρ ξ η η ν π ά λ σ ά θ ξ ν π η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ π λ δ έ ζ κ ν π π ξ ν ο η ε λ θ ι ί κ α θ α η ε ο α ί ζ ν π ζ α ο ε π α ι ε ί θ ε η α η α π φ ε λ δ ν ζ ή ι η ν λ π ξ ν ο η ν λ α π ι φ λ η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ π φ ξ ν π α π φ κ ν λ φ ζ η η β ν λ π ι α θ ψ δ ε ο ε π η ζ ή ι η ν λ. Τ ν έ μ σ η ν ί ρ σ κ α έ ρ ε η σ ο π π φ ζ ε κ α η ν λ ε ι η θ ν ε η δ ή ζ χ λ δ ε ζ κ ν ε κ θ α λ ί δ ε η 2 κ ν ί ξ ε ο η ε λ ά λ σ ή α γ γ ε η ψ δ ε η α η λ ί α θ α η η ε λ θ ά η σ ή ε ι η θ ν ε η δ έ ο έ π α ξ κ α. Η α γ γ ε η ψ δ ε ο η α η λ ί α ( s t r i a v a s c u l a r i s ) φ π ν π ε θ η σ λ α γ γ ε η σ δ ψ λ ζ π ε η ξ α κ ά η σ λ η σ λ α γ γ ε ί σ λ ( η ξ η ρ ν ε η δ ψ λ ) π ν π ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η ε λ η φ ο α π η ή ο π α ξ ά γ ε η α η θ α η α λ α λ ε ν χ η α η ε έ ζ σ ι έ κ θ ν ο κ ε η ε δ ξ ά ζ ε η σ λ ε π η ζ ε ι η α θ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Τ ν ε ι η θ ν ε η δ έ ο έ π α ξ κ α ( s p i r a l p r o m i n e n c e ) έ ρ ε η σ ο π π φ ζ ε κ α π ά ρ π λ ζ ε η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ π λ δ έ ζ κ ν π ε λ η φ ο α π η ν χ π ν ξ ε χ ε η α η η ν έ μ σ ε ι η θ ν ε η δ έ ο α γ γ ε ί ν ( V a s p r o m i n e n s ). Τ ν θ ά η σ ή η π κ π α λ η θ φ λ η ν ί ρ σ κ α η ν ν π ν ί ν ε θ η ε ί λ ε η α η α π φ η ε λ π ξ φ ζ θ π ζ ε η ν π π κ έ λ ν ο η ν π R e i s s n e r ε η ο η ε λ ε ι η θ ν ε η δ ή ζ η ε θ ά λ ε κ έ ρ ξ η η ν π θ ά η σ ρ ε ί ι ν π ο η ε ο έ μ σ ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο α χ ι α θ ν ο δ η α θ ξ ί λ ε η α η ε η ο 2 κ ν ί ξ α ο η ε λ έ ζ σ θ α η η ε λ έ μ σ. Ε θ η ν χ η σ λ ε έ ζ σ κ ν ί ξ α έ ρ ε η σ ο π π φ ζ ε κ α η ν ν ζ η έ η λ ν ε ι η θ ν ε η δ έ ο π έ η α ι ν θ α η η ε λ ε ι η θ ν ε η δ ή ζ η ε θ ά λ ε θ α η ε θ η ε ί λ ε η α η α π φ η ε λ π ξ φ ζ θ π ζ ε η ν π π κ έ λ ν π ο η ν π

32 31 R e i s s n e r κ έ ρ ξ η η ν π η π κ π α λ η θ ν χ ρ ε ί ι ν π ο η ε ο ζ η ε θ ά λ ε ο ε κ θ α λ ί δ ε η ε π ί η ε ο ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α ο θ α η η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π ρ ε ί ι ν π ο α π η ή ο ε γ θ ά ξ ζ η α ο θ α η ε π η κ ή θ ε η ο α χ ι α θ α ο ν η ν π ν ί ε ο η έ κ λ ν λ η α η π π ν ξ ζ ή λ γ σ λ ί α λ. Δ η α η σ λ α π ι ά θ σ λ α π η ψ λ δ η α η ξ ε ί η α η ε η ο ε π ά ξ κ α η α ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ η α κ ε λ ε π ί η α ε λ η φ ο κ η θ ξ φ η ε ξ α θ α η ρ α κ ε ι φ η ε ξ α π ξ ν έ ρ ν π λ δ ί θ ε λ ζ ε ι ψ λ η α δ ε ε π ί η α ε θ η φ ο κ ε γ α ι χ η ε ξ α π ξ ν ζ δ ί δ ν π λ ε η ο η ν ε ι ε χ ζ ε ξ ν λ η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π ρ ε ί ι ν π ο ν δ ν λ η σ η ή λ φ ς η λ γ η α π η φ θ α η ν λ ν κ ά ζ ζ ε θ α λ α θ ν π ζ η η θ ν ί ν δ φ λ η ε ο ( A u d i t o r y t e e t h η ν π H u s c h k e ). Η έ μ σ κ ν ί ξ α η ν π θ ά η σ η ν η ρ ψ κ α η ν ο ή π κ ε λ ψ δ ε ο ε ι η θ ν ε η δ έ ο π έ η α ι ν λ ( M e m b r a n o u s s p i r a l l a m i n a, basilar l a m i n a ) ε θ η ε ί λ ε η α η α π φ η ν π η π κ π α λ η θ ν χ ρ ε ί ι ν π ο η ε ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ η ε θ ά λ ε ο κ ε ρ ξ η η ν π θ ά η σ ρ ε ί ι ν π ο η ε ο έ μ σ ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο α χ ι α θ ν ο θ α η π π ν β α ζ η ά δ ε η η ν φ ξ γ α λ ν λ η ν π C o r t i α π ν η ε ι ε ί η α η α π φ η ξ ί α ζ η ξ ψ κ α η α ε θ η σ λ θ ά η σ π ξ ν ο η α ά λ σ. α ) Τ ν η π κ π α λ η θ φ λ ε π ά ι ε η κ κ α, β ) Ο ( η δ ί σ ο ) β α ζ η θ φ ο π κ ή λ π α ξ η ζ η ά λ ε η η ν θ χ ξ η ν λ ζ π ζ η α η η θ φ λ η ν π π κ ε λ ψ δ ν π ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο π ε η ά ι ν π δ η α θ ξ ί λ ε η α η ε η ο δ χ ν κ ν ί ξ ε ο η ε λ έ ζ σ θ α η η ε λ έ μ σ ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ε κ ε λ έ ζ σ ή θ α κ α ξ σ η ή κ ν ί ξ α ( Z o n a a r c u a t a ) α γ γ ε η ν θ φ ξ ν ο π π ν β α ζ η ά δ ε η η ν π ο ζ η χ ι ν π ο η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i ε δ ε έ μ σ ή θ η ε λ ν ε η δ ή ο ( z o n a p e c t i n a t a ) α λ ά γ γ ε η ν ο ε θ η ε ί λ ε η α η α π φ η σ λ έ μ σ ζ η χ ι σ λ κ ε ρ ξ η η ν π

33 32 ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ π λ δ έ ζ κ ν π θ α η ζ ε σ ξ ε ί η α η σ ο ε κ ά ι ι ν λ δ ν λ ν χ κ ε λ ε κ ν ί ξ α η ν π β α ζ η θ ν χ π κ έ λ ν ο. Ο β α ζ η θ φ ο π κ ή λ ε κ θ α λ ί δ ε η ε μ α η ξ ε η η θ ή ζ ε κ α ζ ί α δ η α η ε λ ι ε η η ν π ξ γ ί α η ν π α θ ν π ζ η η θ ν χ ν ξ γ ά λ ν π ζ π λ ί ζ η α η α η ε θ ι ε π η ψ λ ( π ά ρ ν π ο 1-2 κ. ) θ ν ι ι α γ φ λ σ λ η λ ψ λ, ν η ν π ν ί ε ο ε θ η ε ί λ ν λ η α η δ η θ ε λ π α ξ α ι ι ή ι σ λ ρ ν ξ δ ψ λ ( A u d i t o r y s t r i n g s ) κ ε η α μ χ η ν π η π κ π α λ η θ ν χ ρ ε ί ι ν π ο η ε ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ η ε θ ά λ ε ο θ α η η ν π ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ π λ δ έ ζ κ ν π. Ο α ξ η ζ κ φ ο η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ ρ ν ξ δ ψ λ ε π ί η ν π α λ ζ ξ ψ π ν π π π ν ι ν γ ί δ ε η α η ζ ε ( R e t z i o u s ) η ν δ ε κ ή θ ν ο α π η ψ λ α π μ ά λ ε η α η β α ζ κ η α ί σ ο ε θ η ε ο β ά ζ ε σ ο π ξ ν ο η ε λ θ ν ξ π θ ή λ η ν π θ ν ρ ι ί ν π. Τ ν δ ε κ ή θ ν ο η ν π α λ έ ξ ρ ε η α η θ α η ά η ν λ R e t z i o u s ε η ο 3 3, 5 ρ ι ζ η κ. Ο η ρ ν ξ δ έ ο η ν π β α ζ η θ ν χ π κ έ λ ν ο δ ν λ ν χ κ ε λ α η π π φ η ε λ ε π ί δ ξ α ζ η λ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ ε ξ ε ζ η ζ κ ά η σ λ δ ν λ ν χ λ ε π ί ζ ε ο η α π π ε ξ θ ε ί κ ε λ α η ξ η ρ σ η ά θ χ η η α ξ α η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i η σ λ ν π ν ί σ λ ν η α π ν θ π ά δ ε ο π ξ ν ζ η ξ ί β ν λ η α η ε π ί η ν π θ α ι π π η ε ξ ί ν π π κ έ λ ν ο θ α η π ξ ν θ α ι ν χ λ η ε λ δ η έ γ ε ξ ζ η λ η σ λ θ π η η ά ξ σ λ θ α η ε λ ζ π λ ε ρ ε ί α η σ λ π ε ξ ί α π η ψ λ α π ν ι ε γ φ λ η σ λ η λ ψ λ η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ λ ε χ ξ ν π. γ ) Τ ν α η ζ ν π ζ α ί ν λ ε π ά ι ε η κ κ α.

34 33 Σ ο ό π γ α ν ο ν η ο ς C o r t i [ Ε η θ φ λ α 6 ] Δ ι κ ό ν α 6 : Σ μ ή μ α η ο ς ο π γ ά ν ο ς η ο ς C o r t i, ζ σ η μ α η ι κ ά. Τ ν φ ξ γ α λ ν η ν π C o r t i ( β α ζ η θ ή ή ζ π ε η ξ ν ε η δ ή ο ή α θ ν π ζ η η θ ή ζ ε ι ή ) ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε π ί η ν π β α ζ η θ ν χ π κ έ λ ν ο π α ξ η ζ η ά λ ε η η ν π π ν δ ε θ η η θ φ λ φ ξ γ α λ ν λ η ε ο α θ ν ή ο. Α π ν η ε ι ε ί η α η δ ε α π η φ 1 ) ε θ π ν ι π ε η δ ψ λ ε π η ζ ε ι η α θ ψ λ ε ξ ε η ζ η η θ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ κ ε η α μ χ η σ λ ν π ν ί σ λ β ξ ί ζ θ ν λ η α η λ ε π ξ ε π η ζ ε ι η α θ ά η ξ η ρ σ η ά θ χ η η α ξ α π ε ξ ί η α ν π ν ί α α π ν ι ή γ ν π λ ν η ί λ ε ο η ν π θ ν ρ ι η α θ ν χ λ ε χ ξ ν π θ α η 2 ) ε θ δ χ ν π κ έ λ σ λ ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ν π ξ ψ η ν ο θ α ι ε ί η α η δ η θ η π σ η φ ο, ν δ ε δ ε χ η ε ξ ν ο θ α ι π π η ή ξ η ν ο π κ ή λ. Τ ν φ ξ γ α λ ν λ η ν π C o r t i ε θ η ε ο έ ζ σ ι έ κ θ ν π. ζ η ε ξ ε ί η α η α γ γ ε ί σ λ η ξ έ θ ε η α η δ ε

35 34 Τ α ε ξ ε η ζ η η θ ά θ χ η η α ξ α ( S u p p o r t i n g c e l l s ) δ η α θ ξ ί λ ν λ η α η α λ α ι φ γ σ ο η ν π β α ζ κ ν χ η ε ο κ ν ξ θ ν ι ν γ η θ ή ο δ η α θ ν ξ ν π ν η ή ζ ε σ ο η σ λ ε η ο η α ζ η π ι ν ε η δ ή, ε η ο η α θ α ι α γ γ ν ε η δ ή, ε η ο η α α θ ν ξ η ζ η η θ ά, ε η ο η α θ χ η η α ξ α η ν π H e n s e n θ α η ε η ο η α θ χ η η α ξ α η ν π C l a u d i u s. Τ α σ ο ά λ σ θ χ η η α ξ α η ν π ν γ ξ α θ η θ ψ ο, α λ α η ν κ η θ ψ ο ε μ ε η α δ φ κ ε λ α β ξ ί ζ θ ν λ η α η δ η α η ε η α γ κ έ λ α ε θ η σ λ έ ζ σ π ξ ν ο η α έ μ σ θ α η ά η ε λ ε μ ή ο ζ ε η ξ ά λ : 1 ) Α θ ν ξ η ζ η η θ ά θ χ η η α ξ α, 2 ) έ ζ σ θ α ι α γ γ ν ε η δ ή, 3 ) έ ζ σ ζ η π ι ν ε η δ ή, 4 ) έ μ σ ζ η π ι ν ε η δ ή, 5 ) έ μ σ θ α ι α γ γ ν ε η δ ή ( θ χ η η α ξ α η ν π D e i t e r s ), 6 ) θ χ η η α ξ α η ν π H e n s e n θ α η 7 ) θ χ η η α ξ α η ν π C l a u d i u s. Μ ε η α μ χ η σ λ δ χ ν ζ η ν η ρ σ λ η σ λ ζ η π ι ν ε η δ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ ε π ξ ί ζ θ ε η α η η ξ η γ σ λ η θ φ ο ρ ψ ξ ν ο ή έ ζ σ ζ ή ξ α γ μ ( i n n e r t u n n e l ) ή ζ ή ξ α γ μ η ν π C o r t i ε ν π ν ί α δ η ε θ ε η θ α ζ φ ι ν λ η ν κ ή θ ν ο η ν ν κ ψ λ π κ ν φ ξ γ α λ ν θ α η π ι ε ξ ν χ η α η π π φ ι έ κ θ ν π, δ η ε ι α χ λ ε η α η δ ε θ α η ά ζ έ ζ ε η ο π π φ ι ε π η ψ λ λ ε π ξ η θ ψ λ η λ ψ λ. Τ α έ μ σ θ α ι α γ γ ν ε η δ ή ή θ χ η η α ξ α η ν π D e i t e r s δ η α η ε η α γ κ έ λ α ε η ο 3-5 ζ η ν ί ρ ν π ο κ ε η α μ χ η σ λ ν π ν ί σ λ π α ξ ε κ β ά ι ι ν λ η α η η ζ ά ξ η ζ κ ν η ζ η ν ί ρ ν η η σ λ έ μ σ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Μ ε η α μ χ η ν π ε ζ σ η ά η ν π ζ η ν ί ρ ν π α π η ψ λ θ α η η σ λ έ μ σ ζ η π ι ν ε η δ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ β ξ ί ζ θ ε η α η ν ρ ψ ξ ν ο η ν π N u e l π ι ε ξ ν χ κ ε λ ν ο π π φ έ ζ σ ι έ κ θ ν π. Τ α α θ ν ξ η ζ η η θ ά θ χ η η α ξ α θ ε ί κ ε λ α ε π ί η α ε λ η φ ο η σ λ έ ζ σ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Τ α θ χ η η α ξ α η ν π H e n s e n δ η α η ε η α γ κ έ λ α ε η ο π ν ι ι ν χ ο ζ η ν ί ρ ν π ο ( 5-6 ) β ξ ί ζ θ ν λ η α η ε π ί η α ε θ η φ ο η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π D e i t e r s ε ι α η η ψ λ ν λ η α η β α ζ κ η α ί σ ο ε η ο χ ς ν ο θ α η κ ε η α π ί π η ν π λ ε η ο η α α κ έ ζ σ ο ε π φ κ ε λ α θ χ η η α ξ α η ν π

36 35 C l a u d i u s. Μ ε η α μ χ η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π D e i t e r s θ α η η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π H e n s e n θ α η α ι ε ί π ε η α η ρ ψ ξ ν ο ε έ μ σ ζ ή ξ α γ μ ( o u t e r t u n n e l ). Τ α έ μ σ η ξ η ρ σ η ά θ χ η η α ξ α α λ ε ξ ρ φ κ ε λ α ε η ο θ α η ά ι ι ν π ο ε η ο ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η δ η α η ε η α γ κ έ λ α ε η ο η ξ ε η ο ( β α ζ η θ ή έ ι η μ ) η έ ζ ζ ε ξ α ο ( κ έ ζ ε έ ι η μ ) ή π έ λ η ε ζ η ν ί ρ ν π ο ( θ ν ξ π θ α ί α έ ι η μ ) ε π ί η α ε θ η φ ο η σ λ έ μ σ ζ η π ι ν ε η δ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ κ ε η α μ χ η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π D e i t e r s. Τ α δ ε έ ζ σ η ξ η ρ σ η ά θ χ η η α ξ α δ η α η ά ζ ζ ν λ η α η ε η ο έ λ α κ φ λ ν λ ζ η ν ί ρ ν λ π ν π ε π ξ ί ζ θ ε η α η ε π ί η α ε λ η φ ο η σ λ έ ζ σ ζ η π ι ν ε η δ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ θ α η π ε ξ η ζ ζ φ η ε ξ ν ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ α κ ε η α μ χ η σ λ έ ζ σ θ α ι α γ γ ν ε η δ ψ λ θ α η η σ λ α θ ν ξ η ζ η η θ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Ο α ξ η ζ κ φ ο α π η ψ λ α λ έ ξ ρ ε η α η π ε ξ ί π ν π ε η ο Η ε ι ε χ ζ ε ξ ε ε π η θ ά λ ε η α η σ λ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ α π ν ι ή γ ε η ε η ο έ λ α η ε ι η θ φ λ π έ η α ι ν λ α π φ η ν ν π ν ί ν α λ α δ χ ν λ η α η ι ε π η α ί θ α η α θ ί λ ε η α η α π ν θ π ά δ ε ο π ν π δ η ε ι α χ λ ν λ η α η α π φ α μ ν λ η θ φ λ ε κ ά η η ν ν η α θ ν π ζ η η θ έ ο η ξ ί ρ ε ο η σ λ ν π ν ί σ λ ν α ξ η ζ κ φ ο θ α η ε δ η ά η α μ η ο δ η α θ έ ξ ν π λ ε π ί η σ λ έ ζ σ θ α η η σ λ έ μ σ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ, δ ε ι. ε ί λ α η ι η γ φ η ε ξ ε ο α ι ι ά ε π η κ ε θ έ ζ η ε ξ ε ο ε π ί η σ λ έ ζ σ η ξ η ρ σ η ψ λ θ α η δ η α η ί ζ ε λ η α η ζ ε κ ί α ζ ε η ξ ά. Α λ η η ζ έ η σ ο, ε π ί η σ λ έ μ σ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ ε ί λ α η π ε ξ η ζ ζ φ η ε ξ ε ο θ α η β ξ α ρ χ η ε ξ ε ο ζ ρ ε κ α η ί δ ν π λ π ν ι ι έ ο π α ξ ά ι ι ε ι ε ο ζ ε ζ ρ ή κ α Μ ζ ε η ξ έ ο. [ Ε η θ. 7 ].

37 36 Δ ι κ ό ν α 7 : Έ ξ ω η π ι σ ωη ό κ ύ η η α π ο, θ ωη ο γ π α θ ί α α π ό η λ ε κ η π ο ν ι κ ό μ ι κ π ο ζ κ ό π ι ο ζ α π ώζ ε ωρ. Ο δ η θ η π σ η φ ο π κ ή λ ( R e t i c u l a r m e m b r a n e ) : α π ν η ε ι ε ί η ε λ ά λ σ ε π η θ ά λ ε η α λ η ν π ε π η ζ ε ι ί ν π η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i ε μ ε η α δ φ κ ε λ ν ο δ ε ε θ η σ λ ά λ σ ε κ θ α λ ί δ ε η α η δ η θ ή λ κ σ ζ α τ θ ν χ, δ η α η η η ξ α η λ ν κ έ λ ν π π π φ σ ν ε η δ ψ λ ή η ξ η γ ψ λ σ λ ν π ψ λ δ η α η ε η α γ κ έ λ σ λ ζ ε θ α λ ν λ η θ έ ο ζ ε η ξ έ ο θ α η θ α η α ι α κ β α λ ν κ έ λ σ λ π π φ η σ λ η ε ι η θ ψ λ π ε η ά ι σ λ η σ λ η ξ η ρ σ η ψ λ θ π η η ά ξ σ λ. Ε ά λ ε μ ε η ά ζ ν κ ε λ ι ε π η ν κ ε ξ έ ζ η ε ξ ν λ η ν λ δ η θ η π σ η φ λ π κ έ λ α π α ξ α η ε ξ ν χ κ ε λ φ η η δ ε λ ε ί λ α η α π η ν η ε ι ή ο α ι ι ά γ ε λ λ ά η α η ε θ η ε ο θ α ζ ν ξ η δ ν λ η ί α λ θ ν ξ ά λ ζ π λ ε λ ψ ζ ε σ ο η σ λ

38 37 θ ε θ α ι η θ ψ λ π ε η ά ι σ λ η σ λ ζ η π ι ν ε η δ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ, η σ λ θ α ι ά γ γ σ λ η σ λ θ α ι α γ γ ν ε η δ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ φ π σ ο ε π ί ζ ε ο θ α η η σ λ η ε ι η θ ψ λ π ε η ά ι σ λ η σ λ ι ν η π ψ λ ε ξ ε η ζ η η θ ψ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i. Ο θ α ι π π η ή ξ η ν ο π κ έ λ α ο ( T e c t o r i a l m e m b r a n e ) ε θ π ν ξ ε χ ε η α η ε θ η ν π α η ζ ν π ζ α ί ν π ρ ε ί ι ν π ο η ε ο ε ι η θ ν ε η δ ν χ ο ζ η ε θ ά λ ε ο θ έ ξ ε η α η δ ε ε γ θ α ξ ζ ί σ ο π ξ ν ο η α έ μ σ θ α η α π ν ι ή γ ε η ε ι ε χ ζ ε ξ α θ α ι χ π η ε η ε θ η σ λ ά λ σ η ε λ έ ζ σ ε ι η θ ν ε η δ ή α χ ι α θ α θ α η η ν φ ξ γ α λ ν λ η ν π C o r t i κ ε ρ ξ η θ α η η σ λ θ π η η ά ξ σ λ η ν π H e n s e n ε ξ ρ φ κ ε λ ν ο ε η ο α π ι ή λ ε π α θ ή λ κ ε η ά η σ λ π π ν θ ε η κ έ λ σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ η ξ η ρ ψ λ. Π ν η α ε ζ ε κ α ζ ί α η ν π θ α ι π π η ε ξ ί ν π π κ έ λ ν ο ε ί λ α η ά γ λ σ ζ η ν λ. Σ χ κ θ σ λ α κ ε ν ξ η ζ κ έ λ ν π ο ζ π λ η ε ι ε ί ε η ο η ε λ ά κ β ι π ζ η λ η σ λ α θ ν π ζ η η θ ψ λ δ η ε γ έ ξ ζ ε σ λ ε λ ψ θ α η ά ι ι ν π ο α λ η η ζ έ η σ ο δ ν λ ν χ κ ε λ ν ο π π φ η ε ο έ ζ σ ι έ κ θ ν π π ι ή η η ε η η η ο π π ν θ ε ί κ ε λ ε ο α θ ν π ζ η η θ έ ο η ξ ί ρ ε ο θ α η ζ π λ η ε ι ε ί έ η ζ η ε η ο η ε λ π α ξ α γ σ γ ή ε λ η ν λ φ η ε ξ ν π α θ ν π ζ η η θ ν χ α η ζ ζ ή κ α η ν ο.

39 38 Φ Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ω Ω Σ Ο Π ρ ό ζ θ ι ο ς Λ α β ύ ρ ι ν θ ο ς Η θ π ζ η ν ι ν γ ί α η ν π έ ζ σ σ η ό ο θ α η ε η δ η θ ό η ε ξ α η ν π π ξ ό ζ ζ η ν π ι α β ύ ξ η λ ζ ν π π ν π α π ν η ε ι ε ί θ α η η ν α λ η η θ ε ί κ ε λ ν η ε ο κ ε ι έ η ε ο κ α ο θ α η κ ε η ν ν π ν ί ν ζ α α ζ ρ ν ι ε ζ ν ύ κ ε θ α η ζ α α λ α ι ύ ζ ν π κ ε π ά λ η α δ ε κ η ν ύ ξ γ ε ζ ε π ξ ό β ι ε κ α δ η α κ ά ρ ε ο κ ε η α μ ύ η σ λ κ ε ι ε η ε η ώ λ ι ό γ σ η ε ο π ν ι π π ι ν θ ό η ε η α ο η ε ο α λ α η ν κ η θ ή ο θ α η α ζ θ ε π ή ο η ν π ό π σ ο ε π ί ζ ε ο η ν π κ η θ ξ ν ύ η ν π κ ε γ έ ζ ν π ο θ α η η ε ο δ π ζ π ξ ό ζ η η α π ξ ν ζ π ε ι ά ζ η κ ε ο π ε ξ η ν ρ ή ο. Η π ξ ν ζ π ά ζ ε η α ζ π κ π ύ θ λ σ ζ ε ο ν π ζ η α ζ η η θ ώ λ π ν ξ η ζ κ ά η σ λ α π ν η έ ι ε ζ κ α π ν ι ι ώ λ ε η ώ λ κ ε ι έ η ε ο ζ α κ α ο δ ώ ζ ε η η ε λ δ π λ α η ό η ε η α θ α η α λ ό ε ζ ε ο ν ξ η ζ κ έ λ σ λ β α ζ η θ ώ λ ι ε η η ν π ξ γ η ώ λ α π α ξ α ί η ε η ε ο γ η α η ε λ ε μ ή γ ε ζ ε θ α η λ ν κ έ λ σ λ ό π σ ο ε β ι α π η η θ ή ε π ί δ ξ α ζ ε ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ σ λ α λ η η β η ν η η θ ώ λ. Η θ π ξ ί σ ο δ η α ί ξ ε ζ ε ζ η ν π ο π γ ξ ν ύ ο ρ ώ ξ ν π ο η ν π θ ν ρ ι ί α ό π σ ο ε ί λ α η γ λ σ ζ η ό ε ί λ α η Π Δ Ρ Ι Λ Δ Μ Φ Ι Κ Ο Υ Ω Ρ Ο ή Γ Ι Α Σ Η Μ Α ν ν π ν ί ν ο α π ν η ε ι ε ί η α η α π ό η ε λ α η ζ ν π ζ α ί α θ ι ί κ α θ α θ α η η ε λ θ ι ί κ α θ α η ν π η π κ π ά λ ν π θ α η ν Δ Ν Γ Ο Λ Δ Μ Φ Ι Κ Ο Υ Ω Ρ Ο ή Γ Ι Α Σ Η Μ Α ν ν π ν ί ν ο α π ν η ε ι ε ί η α η α π ό η ε λ κ έ ζ ε ζ θ ά ι α ή θ ν ρ ι η α θ ό π ό ξ ν. Σ α η ν η ρ ώ κ α η α, η α ν π ν ί α π ε ξ η θ ι ε ί ν π λ η ν λ ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ό π ό ξ ν ε ί λ α η θ α η α ζ θ ε π α ζ κ έ λ α κ ε ζ η ε λ ν ύ ο ζ π λ δ έ ζ κ ν π ο

40 39 κ ε η α μ ύ η σ λ θ π η η ά ξ σ λ ν η ν π ν ί ν η δ ε λ ε π η η ξ έ π ν π λ δ ί ν δ ν η ό λ η σ λ α π ό ή π ξ ν ο η ν λ ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ό ρ ώ ξ ν ή π ό ξ ν. Ο π ε ξ η ι ε κ θ η θ ό ο ρ ώ ξ ν ο π ε ξ η θ ι ε ί ε η η ν λ κ ε κ β ξ α λ ώ δ ε ι α β ύ ξ η λ ζ ν θ α η ε θ β ά ι ι ε η ζ η ν ε γ θ ε θ α ι ν λ σ η η α ί ν π γ ξ ό δ η α κ έ ζ ν π η ν π π δ ξ α γ σ γ ν ύ η ν π θ ν ρ ι ί α. Ο θ ν ρ ι η α θ ό ο π ό ξ ν ο δ η α η ν π ζ π λ ε λ σ η η θ ν ύ π ό ξ ν π ζ π λ δ έ ε η α η κ ε η ν ζ θ α η ξ η θ ό θ π η ί δ η ν θ α η δ η α κ έ ζ ν π α π η ν ύ θ α η η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν ύ π ό ξ ν π κ ε η ν λ ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ό ζ ά θ θ ν.

41 40 Γ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ι Α Κ Α Ι Α Π Ο Ρ Ρ Ο Φ Η Η Σ Η Δ Ν Γ Ο Λ Δ Μ Φ Ο Τ Κ Α Ι Σ Η Π Δ Ρ Ι Λ Δ Μ Φ Ο Τ Ε ν δ ο λ έ μ φ ο ς Δ ί λ α η γ ε λ η θ ώ ο α π ν δ ε θ η ό ό η η ε ε λ δ ν ι έ κ θ ν ο η ν π θ ν ρ ι ί α π α ξ ά γ ε η α η ζ η ε λ π ε ξ η ν ρ ή η ε ο α γ γ ε η ώ δ ν π ο η α η λ ί α ο. Σ α θ ύ η η α ξ α α π η ή ο η ε ο π ε ξ η ν ρ ή ο έ ρ ν π λ η α κ ν ξ θ ν ι ν γ η θ ά θ α η β η ν ρ ε κ η θ ά ρ α ξ α θ η ε ξ η ζ η η θ ά ε θ θ ξ η η η θ ώ λ θ π η η ά ξ σ λ. Κ ά η σ α π ό κ η θ ξ ν ζ θ ό π η ν η α θ ύ η η α ξ α η ε ο α γ γ ε η ώ δ ν π ο η α η λ ί α ο κ π ν ξ ν ύ λ λ α δ η α ρ σ ξ η ζ ζ ν ύ λ ε η ο η α ε π η π ν ι ή ο θ ε ί κ ε λ α κ α ύ ξ α ( d a r k l y ) θ ύ η η α ξ α θ α ι ν ύ κ ε λ α ε π ί ζ ε ο α ξ θ ν γ σ λ η α ί α θ α η ε η ο η α β α ζ η θ ά θ ύ η η α ξ α. Κ ά η σ α π ό η ν ε ι ε θ η ξ ν λ η θ ό κ η θ ξ ν ζ θ ό π η ν κ π ν ξ ν ύ κ ε λ α δ ν ύ κ ε ό η η η α κ α ύ ξ α θ ύ η η α ξ α έ ρ ν π λ π ν ι ι έ ο π η π ρ έ ο ζ η ε β α ζ η θ ή η ν π ο π ι ε π ξ ά, δ ε ι. ζ η ε λ π ι ε π ξ ά ε θ ε ί λ ε ε ν π ν ί α ε π ξ ί ζ θ ε η α η κ α θ ξ ύ η ε ξ α α π ό η ε λ ε λ δ ν ι έ κ θ ν. Ο η π η π ρ έ ο π ε ξ η έ ρ ν π λ π ά ξ α π ν ι ι ά κ η η ν ρ ό λ δ ξ η α. Α π η ή ε ί λ α η ε π ι ε π ξ ά ό π ν π θ α η α λ α ι ώ λ ε η α η ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ε π ν ζ ό η ε η α ε λ έ ξ γ ε η α ο γ η α η ε λ α λ η ι η α θ ή κ ε ρ α λ ή ζ η ε λ π ε ξ η ν ρ ή η ε ο α γ γ ε η ώ δ ν π ο η α η λ ί α ο. Τ π ά ξ ρ ν π λ π ά ξ α π ν ι ι ά η ξ η ρ ν ε η δ ή η α ν π ν ί α δ η α ζ ρ ί δ ν π λ η ν ε π η ζ ή ι η ν. Η α γ γ ε η ώ δ ε ο η α η λ ί α έ ρ ε η π ς ε ι ή ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε ζ ε Ν + /Κ + A T P a s e, a d e n y l c y c l a s e θ α η c a r b o n i c a n h y d r a s e η α ν π ν ί α ε ί λ α η έ λ δ π κ α ζ π λ δ ε δ ε κ έ λ α κ ε ε λ ε ξ γ ό α λ η ι ί α η ό λ η σ λ θ α η κ ε η α θ ν ξ ά π γ ξ ώ λ ε η ο η ε λ ε λ δ ν ι έ κ θ ν. Σ α

42 41 θ ύ η η α ξ α π ε ξ η έ ρ ν π λ ε π ί ζ ε ο π ς ε ι ά ε π ί π ε δ α ν μ ε η δ σ η η θ ώ λ ε λ δ ύ κ σ λ ζ π λ δ ε δ ε κ έ λ σ λ κ ε η ν κ ε η α β ν ι η ζ κ ό η ε ο γ ι π θ ό δ ε ο η ν ν π ν ί ν ρ ξ ε η ά δ ε η α η γ η α π α ξ ν ρ ή ε λ έ ξ γ ε η α ο γ η α έ λ α ε λ ε ξ γ ό θ α η ζ π λ ε ρ έ ο ζ ύ ζ η ε κ α κ ε η α θ ν ξ ά ο. Ο α κ έ ζ σ ο π ξ ν γ ε λ λ ή η σ ξ η ε ο ε λ δ ν ι έ κ θ ν π θ α ί λ ε η α η λ α ε ί λ α η ε π ε ξ η ι έ κ θ ν ο α π ό ό η η η ν π ι ά ζ κ α δ η ό η η ξ α δ η ν ζ ε κ α ζ κ έ λ α η ό λ η α ε κ θ α λ ί δ ν λ η α η π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ν λ γ ξ ή γ ν ξ α ε η ο η ε λ ε λ δ ν ι έ κ θ ν κ ε η ά α π ό ρ ν ξ ή γ ε ζ ε ε η ο η ε λ π ε ξ η ι έ κ θ ν π α ξ ά κ ε η ά α π ό ε λ δ ν θ ι έ β η ν ρ ν ξ ή γ ε ζ ε. Η ε λ δ ν ι έ κ θ ν ο α π ν ξ ξ ν θ ά η α η ε η ο η ν λ ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ό ζ ά θ θ ν. Α π ν θ ι ε η ζ κ ό ο η ν π ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ν ύ ζ ά θ θ ν π θ α η η ν π π ό ξ ν π ζ ε π ε η ξ α κ α η ό δ σ α π ξ ν θ α ι ε ί ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ό π δ ξ σ π α α π ν δ ε η θ λ ύ ν λ η α ο π ά ι η ό η η ε π ε ξ η ν ρ ή α π ν ξ ξ ό θ ε ζ ε ο η ε ο ε λ δ ν ι έ κ θ ν π ε ί λ α η ν ε λ δ ν ι ε κ θ η θ ό ο ζ ά θ θ ν ο. Π ε ρ ι λ έ μ φ ο ς Ο π ε ξ η ι ε κ θ η θ ό ο ρ ώ ξ ν ο θ α ί λ ε η α η λ α ε ί λ α η ζ π λ ε ρ ό κ ε λ ν ο κ ε η α μ ύ η ε ο α η ζ ν π ζ α ί α ο θ α η θ ν ρ ι η α θ ή ο κ ν ί ξ α ο. Δ λ α λ η η ζ έ ζ ε η κ ε η ε ζ έ ζ ε γ η α ό ζ ν λ α θ ν ξ ά η ε λ π ε ξ η ν ρ ή π α ξ α γ σ γ ή ο η ε ο ε λ δ ν ι έ κ θ ν π ε π ε ξ η ν ρ ή π α ξ α γ σ γ ή ο η ε ο π ε ξ η ι έ κ θ ν π ε ί λ α η ζ ε κ ε ί ν α θ ό κ ε ζ π δ ε η ή ζ ε σ λ θ α η α λ η η ζ έ ζ ε σ λ. Α ξ θ ε η ά η ό λ η α θ α η ά ι ι ε ο ν π ζ ί ε ο ( Κ +, γ ι π θ ό δ ε, α κ η λ ν μ έ α θ α η π ξ σ η ε τ λ ε ο ) έ ρ ν π λ π ς ε ι ό η ε ξ ε ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε ζ η ε λ π ε ξ η ι έ κ θ ν η ε ο α η ζ ν π ζ α ί α ο θ ι ί κ α θ α ο α π ό ό η η ζ η ν ε γ θ ε θ α ι ν λ σ η η α ί ν π γ ξ ό ή ζ η ε λ π ε ξ η ι έ κ θ ν η ε ο

43 42 η π κ π α λ η θ ή ο θ ι ί κ α θ α ο. Α θ ό κ ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ν ό η α λ ν π δ ξ α γ σ γ ό ο η ν π θ ν ρ ι ί α α π ν θ ι ε ί ε η α η δ ε ι. δ η α θ ν π ή ε π η θ ν η λ σ λ ί α ο κ ε η α μ ύ C S F θ α η η π κ π α λ η θ ή ο θ ι ί κ α θ α ο ή ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε ο δ η α ι π η ώ λ ε η ο η ε λ η π κ π α λ η θ ή θ ι ί κ α θ α α λ έ ξ ρ ε η α η π ξ ν ο η α ε π ί π ε δ α η α ν π ν ί α ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η ε η ο η ε λ α η ζ ν π ζ α ί α θ ι ί κ α θ α ε λ ώ η α ε π ί π ε δ α ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε ο ε η ο η ε λ η ε ι ε π η α ί α δ ε λ α ι ι ά δ ν π λ. Σ α α π ν η ε ι έ ζ κ α η α π ξ ν η ε ί λ ν π λ ό η η ε π ε ξ η ι έ κ θ ν ο η ε ο α η ζ ν π ζ α ί α ο θ ι ί κ α θ ν ο π ξ ν έ ξ ρ ε η α η β α ζ η θ ά θ α η π ξ σ η α ξ ρ η θ ά α π ό η ν π ι ά ζ κ α ε λ ώ ε π ε ξ η ι έ κ θ ν ο η ε ο η π κ π α λ η θ ή ο θ ι ί κ α θ ν ο π ξ ν έ ξ ρ ε η α η θ α η α π ό η ν π ι ά ζ κ α θ α η α π ό η ν ε γ θ ε θ α ι ν λ σ η η α ί ν π γ ξ ό. Δ π ί ζ ε ο ε ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε η ν π Κ + ε ί λ α η ε ι α θ ξ ώ ο π ς ε ι ό η ε ξ ε ε η ο η ε λ α η ζ ν π ζ α ί α θ ι ί κ α θ α α π ό η η ε η ο η ε λ η π κ π α λ η θ ή θ ι ί κ α θ α. Ο Ρ Γ Α Ν Ο Σ Ο Τ C O R T I Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Η Μ Α Κ Α Σ Ω Θ Ε Ν Σ Ο Τ Κ Α Λ Τ Π Σ Η Ρ Ι Ο Τ Τ Μ Ε Ν Ο Α ξ θ ε η ή ζ ύ γ ρ π ζ ε ε π η θ ξ ά η ε ζ ε γ η α π ν ι ι ά ρ ξ ό λ η α γ η α η α π ξ α γ κ α η η θ ά ό ξ η α η ν π π ε ξ η ι ε κ θ η θ ν ύ δ η α ζ η ή κ α η ν ο. Δ π η ζ η ε ύ ε η ν ό η η η ν ό ξ η ν η ν π π ε ξ η ι ε κ θ η θ ν ύ δ η α ζ η ή κ α η ν ο ε ί λ α η ε β α ζ η θ ή κ ε κ β ξ ά λ ε η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i α π ε δ ε ί ρ ζ ε ό κ σ ο ό η η ε π ξ ί ζ θ ε η α η α θ ό κ ε π η ν θ ν ξ π θ α ί α η ν π ν ξ γ ά λ ν π π ξ ν ο ζ η η γ κ ή λ ζ η ν δ η θ η π σ η ό π κ έ λ α. Α π η ό α π ε δ ε ί ρ ζ ε α π ό κ ε η ξ ή ζ ε η ο π ν π έ γ η λ α λ γ η α ζ π γ θ ε λ η ξ ώ ζ ε η ο η ό λ η σ λ ζ η ν δ η ά ζ η ε κ α η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π

44 43 C o r t i ό π ν π α π έ δ ε η μ α λ η ε λ ί δ η α α θ ξ η β ώ ο π ε ξ η ε θ η η θ ό η ε η α η ό λ η σ λ ό π σ ο ζ η ε π ε ξ η ι έ κ θ ν. Η β α ζ η θ ή κ ε κ β ξ ά λ ε ε ί λ α η δ η α π ε ξ α η ή ζ ε κ α θ ξ ν κ ν ξ η α θ ν ύ ο δ ε ί θ η ε ο ν η ν π ν ί ν η α λ η ρ λ ε ύ ν λ η α η ζ η α δ η α ζ η ή κ α η α η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i. Σ ν ί δ η ν η ζ ρ ύ ε η α θ ό κ ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ν γ η α η α η ό λ η α η α ν π ν ί α ε ί λ α η κ η θ ξ ν η έ ξ ν π κ ε γ έ ζ ν π ο α π ό η ν π ο κ α θ ξ ν κ ν ξ η α θ ν ύ ο δ ε ί θ η ε ο. Σ ν π γ ξ ό ε η ο η α δ η α ζ η ή κ α η α η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i ν λ ν κ ά ζ ζ ε θ ε «C o r t i ι έ κ θ ν ο». Σ ν π γ ξ ό ε η ο η ε λ έ ζ σ ε ι η θ ν ε η δ ή α ύ ι α θ α θ α η ε η ο η ν δ η ά ζ η ε κ α θ ά η σ ζ ε λ η ν π θ α ι π π η ε ξ ί ν π π κ έ λ ν ο ( δ ε ι. ν ρ ώ ξ ν ο θ α ι π π η ε ξ ί ν π π κ έ λ ν ο θ α η δ η θ η π σ η ν ύ π κ έ λ ν ο ) ζ ε σ ξ ε ί η α η ζ π λ έ ρ ε η α η ε ο ε λ δ ν ι έ κ θ ν π θ α η λ α έ ρ ε η έ λ α π ς ε ι ά ζ ε η η θ ό δ π λ α κ η θ ό. Σ ν ρ ε κ η θ ό θ α η ε ι ε θ η ξ η θ ό ό ξ η ν κ ε η α μ ύ η ε ο ε λ δ ν ι έ κ θ ν π θ α η η ε ο π ε ξ η ι έ κ θ ν π ε ί λ α η ι ν η π ό λ ν δ η θ η π σ η ό ο π κ έ λ α ο ό π ν π π ε ξ η θ ι ε ί ε η ε π ί ζ ε ο η α ε ι ε ύ ζ ε ξ α ά θ ξ α η σ λ η ξ η ρ ώ λ η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ ( κ ε η α θ ξ α ζ η η θ ή ε π η θ ά λ ε η α ). Α π η ό α π ε δ ε ί ρ ζ ε α π ό ά κ ε ζ ε ο κ ε η ξ ή ζ ε η ο ζ π γ θ ε λ η ξ ώ ζ ε σ ο η ό λ η σ λ κ ε η ά α π ό ε ξ ε ζ η ζ κ ό ό π ν π ε α ι ι α γ ή π ε ξ η ε θ η η θ ό η ε η α ο ζ ε Κ + η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i θ α η α δ ε η θ λ ύ ε η ό η η ε κ ε η α θ ξ α ζ η η θ ή ε π η θ ά λ ε η α η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ ε κ β α π η ί δ ε η α η ζ η ε λ ε λ δ ν ι έ κ θ ν. Μ Ε Σ Α Σ Ρ Ε Π Σ Ι Κ Η Ι Κ Α Ν Ο Σ Η Σ Ω Ν Σ Ρ Ι Υ Ω Σ Ω Ν Κ Τ Σ Σ Α Ρ Ω Ν

45 44 Ο Μ ε ρ α λ η ζ κ ό ο κ ε η α η ξ ν π ή ο η ν π ζ ή κ α η ν ο ( κ ε ρ α λ η θ ό ο ε ξ ε ζ η ζ κ ό ο ) η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ έ γ η λ ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ν θ α η α λ ν ε η ό ο κ ε η ά α π ό ε ι ε θ η ξ ν θ π ζ η ν ι ν γ η θ έ ο κ ε ι έ η ε ο. Σ α s t e r e o c i l i a η α ν π ν ί α ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η ζ η ε λ θ ν ξ π θ α ί α ε π η θ ά λ ε η α η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ ε ί λ α η κ ε ρ α λ η θ ά α λ ε ι α ζ η η θ ά θ α η π ε ξ η β ά ι ι ν λ η α η α π ό ε γ θ ά ξ ζ η ν π ο θ ξ ν ζ ζ ν ύ ο κ ε η έ η ν η ν η ξ ό π ν π ν π ε κ ε η α θ ί λ ε ζ ή η ν π ο π ξ ν ζ ν κ ν η ά δ ε η α η κ ε η ε λ θ ί λ ε ζ ε ε λ ό ο δ ύ ζ θ α κ π η ν π δεκαηίνπ. Π α ξ ό ι α α π η ά ό η α λ η ν δ ε κ ά η η ν θ ά κ π η ε η α η θ α ί λ ε η α η ό η η ν η δ η ά θ ν ξ ε ο ζ ε η ξ έ ο η σ λ s t e r e o c i l i a ( ε ι ε θ η ξ ν λ η θ ό κ η θ ξ ν ζ θ ό π η ν ) δ η ν ι η ζ ζ α ί λ ν π λ ε κ ί α ζ η ε λ ά ι ι ε. Δ π ί ζ ε ο ό η α λ η ν δ ε κ ά η η ν η σ λ s t e r e o c i l i a θ ά κ π η ε η α η π ξ ν ο η ν π ς ε ι ό η ε ξ ν s t e r e o c i l i a α λ ν ί γ ν π λ ν η δ ί α π ι ν η η ό λ η σ λ ζ η ε λ ε π η θ ά λ ε η α η ε ο θ π η η α ξ η θ ή ο κ ε κ β ξ ά λ ε ο. Δ λ ώ α λ η ί ζ ε η α ό η α λ η ν δ ε κ ά η η ν η σ λ s t e r e o c i l i a θ ά κ π η ε η α η ζ ε α λ η ί ζ ε η ε δ η ε ύ ζ π λ ζ ε ν η δ ί α π ι ν η η ό λ η σ λ θ ι ε ί λ ν π λ. Τ π ά ξ ρ ε η ε π ί ζ ε ο κ η α ζ α θ ή ο ά π ν ς ε ό η η ν η κ ε ρ α λ ν κ ε η α η ξ ε π η η θ ν ί δ ί α π ι ν η η ό λ η σ λ ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η π ς ε ι ό η ε ξ α α π ό η ε λ ε π η θ ά λ ε η α η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ ( θ π η η α ξ η θ ή κ ε κ β ξ ά λ ε ), δ ε ι. ό η η ε π ξ ί ζ θ ν λ η α η ζ η ν α λ ώ η ε ξ ν η κ ή κ α η ν π δ ε κ α η ί ν π η σ λ s t e r e o c i l i a. Α π η ό α π ν δ ε η θ λ ύ ε η α η ε π ί ζ ε ο θ α η α π ό π ξ ό ζ θ α η ε ο έ ξ ε π λ ε ο π ν π έ ρ ν π λ γ ί λ ε η κ ε η ε λ ε θ α ξ κ ν γ ή γ ε λ η α κ η θ η λ ε ο ζ η ν α λ ώ η ε ξ ν η κ ή κ α η ν π δ ε κ α η ί ν π η σ λ s t e r e o c i l i a κ ε α π ν η έ ι ε ζ κ α α π ν θ ι ε η ζ κ ό η σ λ δ η α ύ ι σ λ η ό λ η σ λ.

46 45 Σ ν ε ξ έ ζ η ζ κ α κ ε η α β η β ά δ ε η α η ζ η ν δ ε κ ά η η ν η σ λ s t e r e o c i l i a κ ε κ ί α ζ ρ ε η η θ ή θ ί λ ε ζ ε η ε ο θ α ι π π η ε ξ ί ν π κ ε κ β ξ ά λ ε ο ζ ε ζ ρ έ ζ ε κ ε η ν δ η θ η π σ η ό π κ έ λ α. Κ α ζ ώ ο ε β α ζ η θ ή κ ε κ β ξ ά λ ε θ α η η ν ό ξ γ α λ ν η ν π C o r t i ν δ ε γ ν ύ λ η α η κ ε δ η ε ύ ζ π λ ζ ε π ξ ν ο η α ε π ά λ σ ε π ξ ν ο η α θ ά η σ κ ε η ά α π ό έ λ α ε ρ ε η η θ ό ε ξ έ ζ η ζ κ α η α s t e r e o c i l i a κ ε η α θ η λ ν ύ λ η α η π ξ ν ο ή α π ν κ α θ ξ ύ λ ν λ η α η α π ό η ε λ Α η ξ α θ η ν. Δ π ε η δ ή η ν π ς ε ι ό η ε ξ ν s t e r e o c i l i a ε π ξ ί ζ θ ε η α η ζ η ε λ π ι ε π ξ ά η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ π ν π α π έ ρ ε η π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ν α π ό η ε λ ά η ξ α θ η ν. Μ η α θ ί λ ε ζ ε π ξ ν ο η α ε π ά λ σ η ε ο β α ζ η θ ή ο κ ε κ β ξ ά λ ε ο κ ε η α θ ξ ά δ ε η α η κ ε θ ί λ ε ζ ε η σ λ s t e r e o c i l i a θ α η ε π ζ π λ ό κ ε λ ε π ξ ν ο η ν π ς ε ι ό η ε ξ ν κ ε α π ν η έ ι ε ζ κ α ά λ ν η γ κ α η σ λ δ η α ύ ι σ λ η ό λ η σ λ. Ό η α λ ν η δ ί α π ι ν η ε ί λ α η α λ ν η θ η ν ί η ό λ η α ε η ζ έ ξ ρ ν λ η α η ή ε μ έ ξ ρ ν λ η α η α π ό η ν θ ύ η η α ξ ν θ ά η η π ν π ε μ α ξ η ά η α η α π ό η ν ε ι ε θ η ξ η θ ό θ α η ρ ε κ η θ ό θ ν ξ η ί ν π ν π ε π ξ ί ζ θ ε η α η ζ η ε λ θ ν ξ π θ α ί α ε π η θ ά λ ε η α η ν π θ π η η ά ξ ν π. Δ π ί ζ ε ο δ η α θ α ί λ ε η α η ό η η ν η δ ί α π ι ν η η ό λ η σ λ ε ί λ α η κ ά ι ι ν λ ε π ξ ε ί ο θ α η ό ρ η ε θ ι ε θ η η θ ν ί έ η ζ η κ π ν ξ ν ύ κ ε λ α π ν ύ κ ε ό η η η ν Ν a +, K + θ α η η ν Ca 2+ κ π ν ξ ν ύ λ λ α ε η ζ έ ι ζ ν π λ ή λ α ε μ έ ι ζ ν π λ κ ε η ε λ ί δ η α α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α. Η θ ν ξ π θ α ί α ε π η θ ά λ ε η α η σ λ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ ό π σ ο ε ί π α κ ε ε κ β α π η ί δ ε η α η ζ ε ε λ δ ν ι έ κ θ ν κ ε έ λ α π ς ε ι ά ζ ε η η θ ό δ π λ α κ η θ ό ( mv) θ α η π ς ε ι ή ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε Κ +. Δ λ η ό ο η ν π θ π η η ά ξ ν π π π ά ξ ρ ε η έ λ α α ξ λ ε η η θ ό ε λ δ ν θ π η η ά ξ η ν δ π λ α κ η θ ό η ν ν π ν ί ν ε ί λ α η - 45 mv γ η α η α

47 46 έ ζ σ η ξ η ρ σ η ά θ ύ η η α ξ α θ α η - 70 mv γ η α η α έ μ σ η ξ η ρ σ η ά θ ύ η η α ξ α. Σ ν α ζ ξ ν η ζ η η θ ό δ π λ α κ η θ ό ε ί λ α η mv γ η α η α έ ζ σ η ξ η ρ σ η ά θ ύ η η α ξ α θ α η mv γ η α η α έ μ σ η ξ η ρ σ η ά θ ύ η η α ξ α. Γ η α θ α ί λ ε η α η ε π ί ζ ε ο ό η η η ν Κ + ε ί λ α η η ν θ π ξ η ό η ε ξ ν κ ό ξ η ν λ ( Ι ό λ ) η ν ν π ν ί ν δ η α λ ύ ε η η ν π ο δ η α ύ ι ν π ο. Δ π ί ζ ε ο θ ά ζ ε π π ε ξ ζ π γ θ έ λ η ξ σ ζ ε Κ + ε λ η ό ο η ν π θ π η η ά ξ ν π κ ε π α ζ ε η η θ ό κ ε ρ α λ η ζ κ ό ε μ έ ξ ρ ε η α η α π ό η ε β α ζ η θ ή κ ε κ β ξ ά λ ε. Η ε λ έ ξ γ ε η α γ η α η ν ό ι ν p r o c e s s π ξ ν έ ξ ρ ε η α η α π ό η ε λ α γ γ ε η ώ δ ε η α η λ ί α ε ν π ν ί α π α ξ έ ρ ε η κ ε η ε λ η ν λ η η θ ή α λ η ι ί α η ε λ ε λ έ ξ γ ε η α ζ η ε «κ π α η α ξ ί α» η ε ο ε λ δ ν ι έ κ θ ν π.

48 47 Ε Ι Δ Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ο Υ ξ ε ζ η κ ν π ν η ή ζ α κ ε σ ο α λ η η π ξ ν ζ σ π ε π η η θ ό α λ η η β η ν η η θ ό κ έ ζ ν η η ο α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ ί δ ε ο. Ο η α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ ί δ ε ο ε ί λ α η α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ν ί π α ξ ά γ ν λ η ε ο ζ η ε ζ ε ξ α π ε ί α θ ι ε γ κ ν λ ώ λ α π ό g r a m α ξ λ ε η η θ ά. Η λ ε θ ξ ν η ν μ η θ ό η ε η α η σ λ α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ α π ε δ ε ί ρ ζ ε α λ α ζ η ξ έ ς η κ ε ε ά λ δ η α θ ν π ε ί ε ρ ξ ή ζ ε η ν π ο, ε λ ώ α λ η ί ζ ε η α ε σ η ν η ν μ η θ ό η ε η α α π ε δ ε ί ρ ζ ε κ ό λ η κ ε ( 1, 5 ). Η σ η ν η ν μ η θ ή δ ξ ά ζ ε η σ λ α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ θ α ί λ ε η α η λ α ζ ρ ε η ί δ ε η α η κ ε η ε δ ν ζ ν ι ν γ ί α θ α η η ε δ η ά ξ θ ε η α η ε ο ζ ε ξ α π ε ί α ο ( 1, ). Ι ζ η ν ι ν γ η θ έ ο κ ε ι έ η ε ο α π έ δ ε η μ α λ ό η η ε ζ π ζ η ε κ α η η θ ή θ α η α ζ η ξ ν θ ή α ξ ρ ί δ ε η α π ό η ε λ β α ζ η θ ή έ ι η θ α η ν π θ ν ρ ι ί α κ ε π ν ξ ε ί α π ξ ν ο η ε λ θ ν ξ π θ α ί α ( 1 1, ) κ ε α π ώ ι ε η α π ξ ώ η α η σ λ π ς ε ι ώ λ ζ π ρ λ ν η ή η σ λ α θ ν ι ν π ζ ν ύ κ ε λ ε α π ό α π ώ ι ε η α η σ λ ρ α κ ε ι ώ λ. Η β ι ά β ε α ξ ρ ί δ ε η α π ό η α έ μ σ η ξ η ρ σ η ά θ ύ η η α ξ α θ α η ζ π λ ε ρ ί δ ε η π ξ ν ο η α έ ζ σ η ξ η ρ σ η ά ( 1 6, 1 7 ). Η β ι ά β ε η σ λ δ ν κ ώ λ η ν π έζσ σ η ό ο κ π ν ξ ε ί λ α ε ί λ α η κ ε γ ά ι ε κ ε θ α η α ζ η ξ ν θ ή η σ λ έ ζ σ θ α η έ μ σ η ξ η ρ σ η ώ λ θ π η η ά ξ σ λ θ α η η ν π ν ξ γ ά λ ν π η ν π C o r t i θ α η κ ε ξ η θ ή θ α η α ζ η ξ ν θ ή η ε ο α γ γ ε η σ δ ν ύ ο η α η λ ί α ο ( 1 8 ). Κ ι η λ η θ έ ο ε θ δ ε ι ώ ζ ε η ο η ε ο σ η ν η ν μ η θ ό η ε η o ο ε ί λ α η ζ π λ ή ζ σ ο α π ώ ι ε η α α θ ν ή ο θ α η ε κ β ν έ ο ( 2, 1 5, 1 9 ). Δ λ ώ π ν ι π ά ξ η ζ κ ε ο κ ε ι έ η ε ο ζ ε α λ ζ ξ ώ π ν π ο θ α η π ε η ξ α κ α η ό δ σ α έ ρ ν π λ θ α η α δ ε ί μ ε η η ε λ σ η ν η ν μ η θ ό η ε η α α π ό η ε ρ ξ ή ζ ε η σ λ α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ, ν θ ί λ δ π λ ν ο η ε ο

49 48 α π ώ ι ε η α ο η ε ο α θ ν ή ο ζ π ρ λ ά ζ ε σ ξ ε ί η α η α κ ε ι ε η έ ν ο ζ ε ζ ρ έ ζ ε κ ε η ε λ β α ξ ύ η ε η α η ε ο β α ζ η θ ή ο λ ό ζ ν π η ε λ ν π ν ί α π ξ έ π ε η λ α ζ ε ξ α π ε ύ ζ ν π κ ε. Ο π σ ζ δ ή π ν η ε ε λ α ι ι α θ η η θ έ ο θ α ξ κ α θ ε π η η θ έ ο ζ ε ξ α π ε ί ε ο π π ά ξ ρ ν π λ, ν η ν π ν ί ε ο ζ α ε π η η ξ έ ς ν π λ η ε λ ζ π λ έ ρ η ζ ε ε λ ό ο α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ν ύ ζ ε ξ α π ε π η η θ ν ύ ζ ρ ή κ α η ν ο η ε ο β α ζ η θ ή ο λ ό ζ ν π ε ι α ρ η ζ η ν π ν η ώ λ η α ο η ν λ θ ί λ δ π λ ν α π ώ ι ε η α ο η ε ο α θ ν ή ο. Α π η έ ο ν η ε λ α ι ι α θ η η θ έ ο ι ύ ζ ε η ο π ε ξ η ι α κ β ά λ ν π λ α ι ι α γ ή ζ ε ξ α π ε π η η θ ν ύ θ α ξ κ α θ ε π η η θ ν ύ κ έ ζ ν π κ ε έ λ α ε μ ί ζ ν π α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό κ ε ι η γ ό η ε ξ ε ό κ σ ο σ η ν η ν μ η θ ή δ ξ ά ζ ε ( 7, 1 0, ) α ι ι α γ ή κ ε έ λ α ι η γ ό η ε ξ ν α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό α ι ι ά κ ε ι η γ ό η ε ξ ν π ο θ η λ δ ύ λ ν π ο ( 7 ), έ λ α ο ζ σ ζ η ό ο ρ ε η ξ η ζ κ ό ο η σ λ δ ό ζ ε σ λ ( π ν ζ ν η ή η σ λ ) κ ε κ ε ί σ ζ ε η σ λ σ η ν η ν μ η θ ώ λ θ α η λ ν κ έ λ σ λ ( 1, 1 9, 2 2, 2 3 ) θ α η η έ ι ν ο, ζ π λ δ π α ζ κ ό ο κ ε ά ι ι α α λ η η β η ν η η θ ά γ η α κ ε ί σ ζ ε ν π ζ η α ζ η η θ ά η σ λ δ ό ζ ε σ λ η σ λ α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ ( 2 2 ). Η α π ν η π ρ ί α β έ β α η α λ α ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ή ζ ν π κ ε η ε κ ί α ή η ε λ ά ι ι ε κ έ ζ ν δ ν α π μ ά λ ε η η ν λ θ ί λ δ π λ ν α π ώ ι ε η α ο η ε ο α θ ν ή ο ε ν π ν ί α π ξ ά γ κ α η η κ ε η ώ λ ε η η ε λ η θ α λ ό η ε η α ε π η θ ν η λ σ λ ί α ο η ν π α ζ ζ ε λ ν ύ ο κ ε δ ε κ η ν π ξ γ ί α ζ ν β α ξ ν ύ π ξ ν β ι ή κ α η ν ο ζ η ε λ θ ν η λ σ λ η θ ή θ α η θ σ λ ε η η θ ή η ν π δ ξ α ζ η ε ξ η ό η ε η α. Δ π ν κ έ λ σ ο, ε π ξ ό σ ξ ε δ η α π ί ζ η σ ζ ε η ε ο α θ ν π ζ η η θ ή ο α π ώ ι ε η α ο θ α η ά η ε λ δ η ά ξ θ ε η α ζ ε ξ α π ε π η η θ ώ λ ζ ρ ε κ ά η σ λ α π ν η ε ι ε ί ζ α ι έ γ α κ ε κ η α ν π ζ η α ζ η η θ ή π ι ε ξ ν θ ό ξ ε ζ ε ε ν π ν ί α ε π η η ξ έ π ε η η ε ζ π λ έ ρ η ζ ε ή η ε λ α ι ι α γ ή η ε ο ζ ε ξ α π ε ί α ο ε ι α ρ η ζ η ν π ν η ώ λ η α ο η ε λ ε κ θ ά λ η ζ ε σ η ν η ν μ η θ ώ λ θ α η λ ν κ έ λ σ λ.

50 49 Δ π η π ι έ ν λ, έ λ α ο ά ι ι ν ο ζ ε κ α λ η η θ ό ο ξ ό ι ν ο η ε ο π ξ ό σ ξ ε ο δ η ά γ λ σ ζ ε ο η ε ο σ η ν η ν μ η θ ό η ε η o ο ή ό ρ η, κ π ν ξ ε ί λ α δ ώ ζ ε η η ε λ ε π θ α η ξ ί α ζ η ν λ ζ ε ξ ά π ν λ η α η α η ξ ό, ε ά λ π. ρ. δ ε λ π θ ί ζ η α η α η β ι ά β ε, λ α α π μ ή ζ ε η η ε λ δ ν ζ ν ι ν γ ί α ε ά λ η ν ε π η η ξ έ π ε η ε γ ε λ η θ ή θ α η ά ζ η α ζ ε η ν π α ζ ζ ε λ ν ύ ο. Σ α π ν ζ ν ζ η ά ε π ί π η σ ζ ε ο ζ η ε ι ε η η ν π ξ γ ί α η ε ο α θ ν ή ο α π ό η ε λ ρ ξ ή ζ ε α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ α λ α θ έ ξ ν λ η α η α π ό 0 ( 2 4, 2 5 ) κ έ ρ ξ η 2 5 % ( 2 6 ). Α π η ή ε κ ε γ ά ι ε δ η α θ ν ξ ά έ ρ ε η ζ ρ έ ζ ε κ ε η ν λ η ξ ό π ν ή θ α ι ύ η ε ξ α κ ε η ε λ κ έ ζ ν δ ν ε π η ζ ή κ α λ ζ ε ο η ε ο α θ ν π ζ η η θ ή ο α π ώ ι ε η α ο ( π ε ξ η θ ι ε ί ν λ η α ο α θ ό κ ε θ α η π α ξ ά ι ε η ς ε η ε ο ε θ η η κ ή ζ ε σ ο η ν π ν π δ ν ύ η ε ο α θ ν ή ο ζ ε ζ π ρ λ ό η ε η ε ο κ ε γ α ι ύ η ε ξ ε ο η σ λ 8 K H z ). Π ν ι ι έ ο κ ε ι έ η ε ο θ α η έ δ ε η μ α λ α π ώ ι ε η α α θ ν ή ο θ α η ά η ε δ η ά ξ θ ε η α ρ ξ ή ζ ε σ ο α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ θ α η ε θ η ί κ ε ζ ε η ν π ν π δ ν ύ α θ ν ή ο ζ η η ο ζ π κ β α η η θ έ ο ζ π ρ λ ό η ε η ε ο ( 0, KHz) [ 1 6, ). Β έ β α η α π ξ η λ α θ ό κ ε α λ α π η π ρ ζ ε ί ε π ς ί ζ π ρ λ ε α θ ν ν κ ε η ξ ί α π ν ι ι ν ί κ ε ι ε η ε η έ ο π ξ ν ζ δ η ν ξ ί δ ν π λ η ε λ ν π δ ό κ έ ρ ξ η η η ο Hz. Η ε θ η ί κ ε ζ ε η ν π ν π δ ν ύ ζ ε ζ π ρ λ ό η ε η ε ο κ ε γ α ι ύ η ε ξ ε ο η σ λ 8 Kz ( ) δ ε λ π ε ξ η ι α κ β ά λ ε η κ ό λ ν η ν % π ν ζ ν ζ η ό ε π ί π η σ ζ ε ο η ε ο α θ ν ή ο ( α π ό η ε λ ε π ί δ ξ α ζ ε η ε ο ρ ξ ή ζ ε σ ο α λ η η β η ν η η θ ώ λ θ α η ζ η ε π ξ ν θ ε η κ έ λ ε π ε ξ ί π η σ ζ ε α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ ), α ι ι ά θ α η η ε λ π ξ ό σ ξ ε δ η ά γ λ σ ζ ή η ε ο δ ε ι. η ε λ π ξ ό ι ε ς ε. Α π η ή ε κ ε ι έ η ε, ε ν π ν ί α θ α η α δ ε η θ λ ύ ε η η ε λ ε π ί δ ξ α ζ ε η σ λ α λ η η β η ν η η θ ώ λ ζ η η ο κ έ ζ ε ο θ α η π ς ε ι έ ο α θ ν ν κ ε η ξ η θ έ ο ζ π ρ λ ό η ε η ε ο θ α η ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ α η ε λ ε π ί δ ξ α ζ ε η σ λ

51 50 α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ η δ ώ λ, π ξ α γ κ α η ν π ν η ή ζ ε θ ε ζ ε λ ν ζ ν θ ν κ ε η α θ ν ύ ο α ζ ζ ε λ ε ί ο. Σ α ε π ξ ή κ α η α α π ν η ε ι ν ύ λ έ λ α ζ ε κ α λ η η θ ό ζ η ν η ρ ε ί ν, ό ρ η κ ό λ ν γ η α η ε λ ζ η ξ α η ε γ η θ ή θ α η κ ε ζ ν δ ν ι ν γ ί α η ε ο κ ε ι έ η ε ο, α ι ι ά θ α η γ η α η ε λ π ξ ό σ ξ ε δ η ά γ λ σ ζ ε σ η ν η ν μ η θ ώ λ θ α η λ ν κ έ λ σ λ ζ ε α ζ ζ ε λ ε ί ο ν η ν π ν ί ν η ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ν ύ λ α κ η λ ν γ ι π θ ν ζ ί δ ε ο, κ ε α π ν η έ ι ε ζ κ α κ ε ί σ ζ ε η σ λ ε π η π η ώ ζ ε σ λ ζ η ν ό ξ γ α λ ν α θ ν ή ο θ α η ζ π γ θ ε θ ξ η κ έ λ α ζ η ν θ ά ζ κ α ζ π ρ λ ν η ή η σ λ π ν π έ ρ ε η ζ ρ έ ζ ε κ ε η ε λ η θ α λ ό η ε η α ε π η θ ν η λ σ λ ί α ο η σ λ α ζ ζ ε λ ώ λ.

52 51 Υ Λ Θ Κ Α Κ Α Θ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Θ Κ ξ η η ή ξ η α ε η ζ ό δ ν π ζ η ε κ ε ι έ η ε γ η α ό ι ν π ο η ν π ο α ζ ζ ε λ ε ί ο ή η α λ ( 1 ) ό ρ η ε λ ε ξ γ ό ή π ξ ό ζ θ α η ν η ζ η ν ξ η θ ό π α ζ ν ι ν γ ί α ο η ν π κ έ ζ ν π σ η ό ο ή ν π η ζ ζ ν θ ν ρ ι η α θ ή ή θ ν ρ ι η α θ ή β ι ά β ε ( 2 ) α θ ν ό γ ξ α κ κ α κ ε η ά α π ό 7 2 h α π ό η ε λ α ξ ρ η θ ή δ ό ζ ε θ α η ( 3 ) α θ ν ό γ ξ α κ κ α β ά ζ ε σ ο γ η α π ξ ν ζ δ η ν ξ η ζ κ ό η ν π ν π δ ν ύ. Δ π ί ζ ε ο κ ό λ ν α ζ ζ ε λ ε ί ο ν η ν π ν ί ν η ή ζ α λ η θ α λ ν ί λ α ζ π λ ε ξ γ α ζ η ν ύ λ θ α η λ α α π α λ η ή ζ ν π λ ε ζ ε σ ξ ή ζ ε ζ α λ π π ν ς ή θ η ν η γ η α η ε κ ε ι έ η ε. Έ λ α m i n i m u m ( ε ι ά ρ η ζ η ν ) 4 α θ ν π ν γ ξ α κ κ ά η σ λ ή η ν α π α ξ α ί η ε η ε π ξ ν ϋ π ό ζ ε ζ ε γ η α η ε κ ε ι έ η ε. 5 3 λ ν ζ ν θ ν κ ε η α θ ν ί α ζ ζ ε λ ε ί ο ( κ έ ζ ε ο ε ι η θ ί α ο 5 4, 8 ε η ώ λ ) έ ι α β α λ η ν π ι ά ρ η ζ η ν λ γ η α 4 ζ π λ ε ρ ε ί ο κ έ ξ ε ο a m i k a c i n ( 4 ά η ν κ α ) g e n t a m y c i n ( 4 7 ά η ν κ α ) θ α η t o b r a m y c i n ( 2 ά η ν κ α ). Α π ν ζ α θ ε λ ί ζ η ε θ ε ό η η ε π ς ί ζ π ρ λ ε α θ ν ν κ ε η ξ ί α δ ε λ ε ί λ α η η ό ζ ν π ξ α θ η η θ ή θ ι η λ η θ ά, ι ό γ σ η ε ο κ ε η σ κ έ λ ε ο α θ ν π ζ η η θ ή ο η θ α λ ό η ε η α ο ζ η η ο π ς ε ι έ ο ζ π ρ λ ό η ε η ε ο, σ ο α π ν η έ ι ε ζ κ α «η ε ο ζ ε ξ α π ε ί α ο». Ό π σ ο δ η α θ α ί λ ε η α η α π ό η ε κ ε ι έ η ε η α 9 3 % η σ λ α π η η ώ λ ε ί ρ α λ π π ν ι ν γ ί ζ η κ ν ν π δ ό α θ ν ή ο ζ η η ο 1 2, 5 KHz θ α η 4 8 % α π ή λ η ε ζ α λ ζ η α 1 6 K H z.

53 52 Ε ι κ ό ν α 8 : Α κ ο σ ο γ ρ ά θ ο ς V Α θ ν ν γ ξ ά θ ν ο Ο V ( V i r t u a l, P o r t l a n d OR) α θ ν ν κ ε η ξ ε η ή ο ( Δ η θ ό λ α 8 ) ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ή ζ ε θ ε ι ό γ σ η ε ο δ π λ α η ό η ε η ό ο η ν π λ α κ ε η ξ ά ε η ζ π ρ λ ό η ε η ε ο κ έ ρ ξ η 2 0 Κ Η z. Ο V ν δ ε γ ε ί η α η α π ό c o m p u t e r. Η π η ζ η ό η ε ο η ν π V έ ρ ε η θ α η α δ ε η ρ ζ ε ί ( 3 7 ).

54 53 Ε ι κ ό ν α 9 : Α κ ο σ ζ η ι κ ά K o s s M i l w a u k e e Τ α α θ ν π ζ η η θ ά η α ν π ν ί α ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ή ζ ε θ α λ γ η α η η ο ζ π κ β α η η θ έ ο ζ π ρ λ ό η ε η ε ο ή η α λ η ν π η ύ π ν π Τ. D. H P ( T e l e p h o n i c s, H u n t i n g t o n, NY) MX - 41/AR. Δ π ί ζ ε ο α θ ν π ζ η η θ ά ( Koss, M i l w a u k e e ), ( Δ η θ ό λ α 9 ) η ξ ν π ν π ν η ε κ έ λ α ό π σ ο π ε ξ η γ ξ ά θ ν λ η α η ( 3 7 ), ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ή ζ ε θ α λ ζ η ε λ π ς ί ζ π ρ λ ε α θ ν ν κ ε η ξ ί α.

55 54 Ε ι κ ό ν α 1 0 : Τ σ μ π α ν ο γ ρ ά θ ο ς V Η Τ π κ π α λ ν κ ε η ξ ί α θ α η η α α θ ν π ζ η η θ ά α λ η α λ α θ ι α ζ η η θ ά έ γ η λ α λ κ ε η ν λ V ( Δ η θ ό λ α 1 0 ). Ό η α λ ε κ έ η ξ ε ζ ε ε γ έ λ ε η ν ζ η ν θ ξ ε β ά η η η ν ζ ύ ζ η ε κ α ή η ν m o d e l 2231 ( B r u e l a n d K j a e r C o p e n h a g e n ), ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ώ λ η α ο έ λ α κ η θ ξ ό θ σ λ ν ( M o d e l B r u e l θ α η K j a e r ). Η ξ ύ ζ κ η ζ ε η σ λ ζ π ζ θ ε π ώ λ ε γ έ λ ε η ν κ ί α κ έ ξ α π ξ η λ α π ό θ ά ζ ε t e s t. Τ ν ζ ύ ζ η ε κ α ζ π κ β α η η θ ή ο α θ ν ν κ ε η ξ ί α ο ε ξ π ζ κ ί δ ε η ν ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ώ λ η α ο η ν κ ν λ η έ ι ν κ ε 1 / 3 ν θ η ά β α ο σ ο θ ί ι η ξ ν ζ ε η ε ρ λ ε η ό ν π ο ( m o d e l : B r u e l a n d K j a e r ). Τ α η ξ ν π ν π ν η ε κ έ λ α α θ ν π ζ η η θ ά γ η α η ε λ π ς ί ζ π ρ λ ε α θ ν ν κ ε η ξ ί α ε ξ π ζ κ ί δ ν λ η ν ό π σ ο π ε ξ η γ ξ ά θ ε η α η ( 3 9 ).

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6.

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ε ι σ α γ ω γ ή 2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν 5. Π ρ ό τ α σ η 6. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο 1. Ε ι σ α γ ω

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

T : g r i l l b a r t a s o s Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α. Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ

T : g r i l l b a r t a s o s Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α. Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ Α Γ Ί Α Σ Σ Ο Φ Ί Α Σ 3, Δ Ρ Α Μ Α g r i l l b a r t a s o s Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 1 : 0 π μ Δ ι α ν ο μ έ ς κ α τ ο ί κ ο ν : 1 2 : 0 0 έ ω ς 0 1 : 0 0 π μ T ortiyas Σ ο υ

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

?=!! #! % &! & % (! )!! + &! %.! / ( + 0. 1 3 4 5 % 5 = : = ;Γ / Η 6 78 9 / : 7 ; < 5 = >97 :? : ΑΒ = Χ : ΔΕ Φ8Α 8 / Ι/ Α 5/ ; /?4 ϑκ : = # : 8/ 7 Φ 8Λ Γ = : 8Φ / Η = 7 Α 85 Φ = :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Θ Μ Ο : ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ

Α Ρ Η Θ Μ Ο : ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ Α Ρ Η Θ Μ Ο : 6.984 ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Μ α ξ η ί ν π, ε κ έ ξ α Γ ε π η έ ξ α, η ν π έ η ν π ο δ

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

XAΡ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι ΡΙ ΚΗ Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ ΤΗΣ V I O H A L C O SA

XAΡ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι ΡΙ ΚΗ Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ ΤΗΣ V I O H A L C O SA XAΡ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι ΡΙ ΚΗ Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ ΤΗΣ V I O H A L C O SA ό π ω ς ε γ κ ρ ί θ η κ ε α π ό τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς τ η ν 30 η Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Βαθμολόγιo για το ακαδ. έτος 2016-2017 και περίοδο ΕΞ(Χ) 2016-2017 Για το μάθημα ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (12421) Διδάσκoντες:Χ.Αθανασιάδης,Ι.Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης Αθήνα, 29/4/2018 Ι. Χατζηιωάννου Πολ. Μηχανικός Copyright 2018 Aluminco SA AGENDA C A L L TO A C T I O N S Αυξημένες απαιτήσεις Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ βιβλίο περιλήψεων Στρογγυλή Τράπεζα Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος, Παιδοψυχίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

. / )!! )! +! ) + 4

. / )!! )! +! ) + 4 !! # % & ( ) ) +!,. / )!! )! +! 0 1!+! 2 3. 4 ) + 4! 5! # 6!, / / +! + 7 % + +!! 8 9! : #!! 5!.! ; %! %!! 8:! 0 9 + 8 9 < 4 4 + ) + ;= > ) 5! +! < : + 5 +!! + 1! ; 2! +! + / #!!! + 5 + < + # = ;!+ 1 0

Διαβάστε περισσότερα

α β γ α β γ ( α β )( β γ )( γ α )

α β γ α β γ ( α β )( β γ )( γ α ) Γραµµικά Συστήµατα Να υθούν τα συστήµατα: (α) x+ 4y z= x+ 8y 6z= 9 (β) x+ y 9z= x+ y z= 4x y+ 7z= (γ) y+ z= x ( ) x y = x+ y = 7z ( + ) x+ y 6z= (δ) x+ y+ z= (ε) x+ y+ z= ( + ) x+ (+ ) y= + x+ y= (στ)

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Η Ρ Ο Τ Ο Δ Τ Ε Ι Α

Ο Μ Η Ρ Ο Τ Ο Δ Τ Ε Ι Α Ο Μ Η Ρ Ο Τ Ο Δ Τ Ε Ι Α Α 2 Μ Ο Τ Ι Κ Ο Τ Γ Τ Μ Ν Α Ι Ο Τ Λ Α Ρ Ι Α Φ. Ε Σ Ο 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Η Κ Α Θ Η Γ Η Σ Ρ Ι Α : Κ Ο Λ Λ Α Σ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Ε Ρ Ι Ν Η Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων φυσικών καταστροφών με τεχνολογίες GIS

Καταγραφή και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων φυσικών καταστροφών με τεχνολογίες GIS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS Καταγραφή και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων φυσικών καταστροφών με τεχνολογίες GIS Σάββας Φώτιος Msc - ερευνητικό μέλος ομάδας SMARTeST Τ ι ε ί ν α ι τ α G.

Διαβάστε περισσότερα

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - UNIX Τρόπος Απεικόνισης Μπλόκ της Κύριας Μνήµης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήµης (placement policy) Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX Κρυφή Μνήµη Οργάνωση κρυφής µνήµης ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ & ΝΔ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ & ΝΔ Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o G G - - -- - W - - - R S - q k RS ˆ W q q k M G W R S L [ RS - q k M S 4 R q k S [ RS [ M L ˆ L [M O S 4] L ˆ ˆ L ˆ [ M ˆ S 4 ] ˆ - O - ˆ q k ˆ RS q k q k M - j [ RS ] [ M - j - L ˆ ˆ ˆ O ˆ [ RS ] [ M

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Μ Α Ι Ο Υ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2017 ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017

Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Μ Α Ι Ο Υ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2017 ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 ΛΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙ: 016-017 Γ Ρ Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Σ Ε Ι Σ Μ Ι Ο Υ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 017 ΘΕΜ : ΜΘΗΜΤΙΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 0/06/017 ΤΞΗ: ΧΡΟΝΟΣ: ώρες (07:45 09:45) ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

kark.pdf Chart N0: RA 0H to 4H, DE +20 to deg/cm

kark.pdf Chart N0: RA 0H to 4H, DE +20 to deg/cm IC 1396 M 52 M 39 654 663 M 103 559 457 7789 7243 7209 Capella 1528 1491 884 869 281 Mirfak M 76 M 38 1245 7662 7331 Algol M 34 891 M 32 M 110 M 31 ρ 1023 752 Sirrah M 33 1647 M 45 Aldebaran 2 kark.pdf

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

+,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08

+,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08 ! # % & ()) +,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08 ( % / 9 4 : 4 9 0/ ;, 4 %4,? % &= 9 0 /0,04, %, 0 ; 0 79 4,;4 0 Α4 Β %4, %= 4 : 02 9 0/ 4; &= 4,;, 4;4,! 0 9 Χ 0 Α!

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Δελτίο Τύπου με πληροφορίες για τη λειτουργία του οργανισμού

ΕΟΠΥΥ: Δελτίο Τύπου με πληροφορίες για τη λειτουργία του οργανισμού ΕΟΠΥΥ: Δελτίο Τύπου με πληροφορίες για τη λειτουργία του οργανισμού Αγαπητοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας, σας καλωσορίζουμε στον ΕΟΠΥΥ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ; % 38!? ;! #! & %!!!Α Β! % Χ # & :

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ. Οι αριθμοί στα παλαιά έγγραφα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ. Οι αριθμοί στα παλαιά έγγραφα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ Οι αριθμοί στα παλαιά έγγραφα Στην σημερινή εποχή διεθνώς χρησιμοποιούνται οι αραβικοί αριθμοί (1,2,3, ). Όμως σε παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούνταν οι ελληνικοί αριθμοί (α, β, γ, ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (άρθρο 21 παρ.11 του Ν.2190/94) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101. Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (άρθρο 21 παρ.11 του Ν.2190/94) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101. Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ sort 26 Κ Σ -- Τ051676 Οχι 8 37 67 0 400 0 0 0 727 0 0 134 Οχι 1.261,00 1 68 Χ Π -- Σ134727 Οχι 14 2 72 225 0 0 60 0 972 0 0 0 Οχι 1.257,00 2 32 Κ Μ -- Σ617814 Οχι 10 5 3 39 175 250 0 60 0 741 0 0 0 Οχι

Διαβάστε περισσότερα

Gapso t e q u t e n t a g ebra P open parenthesis N closing parenthesis fin i s a.. pheno mno nd iscovere \ centerline

Gapso t e q u t e n t a g ebra P open parenthesis N closing parenthesis fin i s a.. pheno mno nd iscovere \ centerline G q v v G q v H 4 q 4 q v v ˆ ˆ H 4 ] 4 ˆ ] W q K j q G q K v v W v v H 4 z ] q 4 K ˆ 8 q ˆ j ˆ O C W K j ˆ [ K v ˆ [ [; 8 ] q ˆ K O C v ˆ ˆ z q [ R ; ˆ 8 ] R [ q v O C ˆ ˆ v - - ˆ - ˆ - v - q - - v -

Διαβάστε περισσότερα

Εκσφαλμάτωση προγράμματος

Εκσφαλμάτωση προγράμματος Εκσφαλμάτωση προγράμματος Α λ ε ξ ο ύ δ α Γ ε ω ρ γ ί α, Σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι α Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ Έ ρ γ ο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Π Ε 8 6 Μ ω ρ ά κ η ς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Ε κ π α ι δ ε υ τ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικών δεδομένων. Α π ό τ η ν S2 τ ά ξ η τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν Ι Ι Ι FABRIKAM

Προστασία προσωπικών δεδομένων. Α π ό τ η ν S2 τ ά ξ η τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν Ι Ι Ι FABRIKAM Προστασία προσωπικών δεδομένων Α π ό τ η ν S2 τ ά ξ η τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν Ι Ι Ι ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Είναι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε κάθε άτομο,

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Ευφημία Τάφα

Αξιολόγηση. Ευφημία Τάφα Αξιολόγηση Ευφημία Τάφα Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη και ο βασικός της σκοπός είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης με στόχο τη βελτίωσή της. Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

of summer D A M A K O U P A ΟΛΗ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ πιτζαμες.ελ ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΑ ΒΟΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

of summer D A M A K O U P A ΟΛΗ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ πιτζαμες.ελ ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΑ ΒΟΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΥ D A M A K O U P A N e w P j s & h o m e w e a r c o l l e c t i o n ΟΛΗ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ πιτζαμες.ελ of summer 2 0 1 9 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΑ HOMEWEAR ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΒΟΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (κιλά/στρ.η τεμάχια/στρ.

1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (κιλά/στρ.η τεμάχια/στρ. 1. ΦΥΤΙΚΗ - ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ Η λό) 7 i Τ 5 ( / 2 ( /ατρ.) ( ( Α ΒΡΩΣΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Α01 Ό ρ υ ζ α ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 900 0,25 225 9,00 180 7,20 270 10,80 Α02 Σ ίτο ς ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανισώσει Ανισώσει Θεώρημα 1 i. ii. Προσοχή: Τα αντίστροφα δεν ισχύουν δηλ. Αν i. Αν Θεώρημα Χ ³ ³ Ξ[ ] f d, δεν είναι κατ' ανάγκη f για κάθε, Αν η συνάρτηση f είναι συνεχή στο τότε ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2016 ΤΑΞΗ: Α ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (07:45 09:45) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση 57 ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Τάξη Β (Τμήματα Β1-Β2) Μάρτιος-Ιούνιος 2013 Εκπαιδευτικοί: Τζανάτου Γιάννα-Σώζος Βασίλης Η θάλασσα-υπεραλίευση Στόχοι: Συνειδητοποίηση της σχέσης θάλασσαςανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ε ί ν α ι μ ι α μ η χ α ν ή κα τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν η κ υ ρ ί ω ς α π ό ψ η φ ι α κά η λ ε κ τ ρ ο ν ι κά κ υ κ λ ώ μ α τ α κα ι δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς α π ό η λ ε κ τ ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων 0 Ιουνίου 04 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΘΕΜΑ Α Α.. (γ) Α.. (β). Α.3. (γ). Α.4. (β). Α.5. α. Σωστό β. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. ΖΑΡΙΦΗ 1 ΤΗΛ:25310-84656 ΕΣΠΑ 1 Γ. Γ. Γ 215,41 2 Ξ. Ζ. Χ 173,83 3 Μ. Δ. Κ 155,34

Διαβάστε περισσότερα

X Από το «άνοιγµα» των πλευρών της. X Από το µήκος των πλευρών της. X Και από τα δύο παραπάνω.

X Από το «άνοιγµα» των πλευρών της. X Από το µήκος των πλευρών της. X Και από τα δύο παραπάνω. Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Ένας πατέρας και γιος γυµνάζονται και κάνουν τις ίδιες ασκήσεις. Μπορείς να βρεις εάν οι γωνίες που σχηµατίζουν τα πόδια τους στην ίδια ακριβώς στάση που έχουν στο διπλανό σχήµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λύση i. Είναι PΆ ( t) = -. Αν ολοκληρώσουμε κατά μέλη, θα πάρουμε. e PΆ t dt = e Χdt Ϋ P t = Χ e + c (1)

Λύση i. Είναι PΆ ( t) = -. Αν ολοκληρώσουμε κατά μέλη, θα πάρουμε. e PΆ t dt = e Χdt Ϋ P t = Χ e + c (1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 18. Ο ρυθμό μεταβολή του πληθυσμού μια πόλη είναι P ( ) = άτομα ανά έτο. Αν ο σημερινό πληθυσμό τη πόλη είναι 1. άτομα, να βρεθεί i. Ο πληθυσμό τη πόλη μετά απο έτη ii. Πότε ο πληθυσμό γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δειγματοληπτική διαδικασία Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΤΑΞΗ: Α ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (7:45 9:45) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ÏÅÖÅ. x και f ( x ) >, τότε f ( ) 0

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ÏÅÖÅ. x και f ( x ) >, τότε f ( ) 0 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα ο Α. α) Έστω η συνάρτηση ( ) στο R και ισχύει: f '( ) ηµ f = συν. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα

C l e a n E n e r g y C l u s t e r C H O R U S

C l e a n E n e r g y C l u s t e r C H O R U S C l e a n E n e r g y C l u s t e r C H O R U S Ν ί κ ο ς Κ α τ σ ι α δ ά κ η ς Τ μ. Ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ς Ε θ ν ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ Έ ρ ε υ ν α ς & Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς ( Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)

Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Οδηγßεò Μελετþν Οδικþν Εργων (ΟΜΟΕ) Τεýχοò 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) Μέρος Μέρος 6: 6: Κατασκευαστικά Κατασκευαστικά Σχέδια Σχέδια Γραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ/ ΠΟΛΙΤΗ

& ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ/ ΠΟΛΙΤΗ Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

4η ΟΜΑΔΑ: Πρωτόπαππα Νεκταρία Κούλια Κωνσταντίνα Τσιώλης Παναγιώτης Κουτρομάνου Γεωργία

4η ΟΜΑΔΑ: Πρωτόπαππα Νεκταρία Κούλια Κωνσταντίνα Τσιώλης Παναγιώτης Κουτρομάνου Γεωργία ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 4η ΟΜΑΔΑ: Πρωτόπαππα Νεκταρία Κούλια Κωνσταντίνα Τσιώλης Παναγιώτης Κουτρομάνου Γεωργία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΗ ΑΙΝΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Gestão de Pessoas p/ INSS (código ADMIN) Professor: Alyson Barros DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Gestão de Pessoas p/ INSS (código ADMIN) Professor: Alyson Barros DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Gestão de Pessoas p/ INSS (código ADMIN) Professor: Alyson Barros ! # % &! ( ) + ( +,. / 0 1 ( 2 1 & 3 45 6 7 8 7 4 # 9 ( : 5 / / ( ; 7 < 7 ( (= : 4 / > =& / > =&?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

1 4 / 1 2 / ποσά σε ευρώ

1 4 / 1 2 / ποσά σε ευρώ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ Ε Κ Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ :...κ ω δ Ε Π...3 Α Ν Τ Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α 2 0 0 7-2 0 3 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / ΥΠΑΝΥΠ και στον

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ;! < ; =! #! >& %!!!?! % Α # & Β : >&! < # ;!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Α λ γ ε β ρ α B Λ υ κ ε ι ο υ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Α λ γ ε β ρ α B Λ υ κ ε ι ο υ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Θ Ε Μ Α Γ ρ α μ μ ι κ α Σ υ

Διαβάστε περισσότερα

f ( x) x EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Συναρτήσεις ( ) 1. Έστω συνάρτηση f γνησίως αύξουσα στο R τέτοια ώστε να ισχύει

f ( x) x EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Συναρτήσεις ( ) 1. Έστω συνάρτηση f γνησίως αύξουσα στο R τέτοια ώστε να ισχύει Συναρτήσεις Έστω συνάρτηση γνησίως αύξουσα στο R τέτοια ώστε να ισχύει Να δείξετε ότι (), για κάθε R ( ) +, για κάθε R Έστω συνάρτηση µε πεδίο ορισµού και σύνολο τιµών το R και τέτοια ώστε ( ) ( ) e +,

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί γραμμών : Μεσοστιχίδα : Όγκος + Μάζα = Ε-Μ / Ε2

Ορισμοί γραμμών : Μεσοστιχίδα : Όγκος + Μάζα = Ε-Μ / Ε2 1 Λ Α Μ Π Α Κ Ι 2 Δ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Α 3 Ο Γ Κ Ο Σ 4 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η 5 Η Χ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α 6 Υ Δ Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ι Κ Η 7 Τ Α Χ Υ Τ Η Τ Α 8 Σ Υ Σ Τ Ο Λ Η 9 Α Ν Α Κ Λ Α Σ Η Ορισμοί γραμμών : 1. Κλείνει μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεζέαο είπε ζε όζνπο αλζξώπνπο δνύζαλ ζηελ Αηηηθή λα κείλνπλ όινη καδί ζηελ Αζήλα. Έηζη γύξσ από ηελ Αθξόπνιε ρηίζηεθαλ ζπίηηα θαη έγηλε ε Αζήλα.

Ο Θεζέαο είπε ζε όζνπο αλζξώπνπο δνύζαλ ζηελ Αηηηθή λα κείλνπλ όινη καδί ζηελ Αζήλα. Έηζη γύξσ από ηελ Αθξόπνιε ρηίζηεθαλ ζπίηηα θαη έγηλε ε Αζήλα. Ο Θεζέαο είπε ζε όζνπο αλζξώπνπο δνύζαλ ζηελ Αηηηθή λα κείλνπλ όινη καδί ζηελ Αζήλα. Έηζη γύξσ από ηελ Αθξόπνιε ρηίζηεθαλ ζπίηηα θαη έγηλε ε Αζήλα. Ζ κεγάιε γηνξηή ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ηα Παλαζήλαηα Ο βαζηιηάο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL ! # % & () (( +,. ( )/) + (0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL %/ 3)! 456 /( ( 4 #3!(#(/56 7/ 4 3( 898 4 ( #(/! 8 ( 3(%:) % ( 3+ )56 ( (%(! #(/ ( # 8+;, 3+ 4)+% ( 39%8+ )56 ( +/(/(+3 (#

Διαβάστε περισσότερα

f a o gy s m a l nalg d co h n to h e y o m ia lalg e br coh the oogy lagebr

f a o gy s m a l nalg d co h n to h e y o m ia lalg e br coh the oogy lagebr - - - * k ˆ v ˆ k ˆ ˆ E x ˆ ˆ [ v ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ E x ˆ ˆ ˆ ˆ v ˆ Ex U U ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ v ˆ M v ˆ v M v ˆ ˆ I U ˆ I 9 70 k k ˆ ˆ - I I 9ˆ 70 ˆ [ ˆ - v - - v k k k ˆ - ˆ k ˆ k [ ˆ ˆ D M ˆ k k 0 D M k [ 0 M v M ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις παρακάτω δραστηριότητες βοηθάμε τους μαθητές να καθορίσουν τα προσωπικά τους όρια καθώς και τα επίπεδα αντοχής τους.

Με τις παρακάτω δραστηριότητες βοηθάμε τους μαθητές να καθορίσουν τα προσωπικά τους όρια καθώς και τα επίπεδα αντοχής τους. «Καθορισμός προσωπικών ορίων» [1] Τι είναι Sexting Sexting: πρόκειται για ανταλλαγή ερασιτεχνικών γυμνών φωτογραφιών που συνοδεύονται από γραπτά μηνύματα ακατάλληλου περιεχομένου. Σύμφωνα με έρευνα του

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα