Ηπαρο σα εισήγηση αφορά ένα ερευνητικ πρ γραµµα που βρίσκεται ακ -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηπαρο σα εισήγηση αφορά ένα ερευνητικ πρ γραµµα που βρίσκεται ακ -"

Transcript

1 ƒ ƒ ªª À -O π À/ -E π À π À T π MAPKAKH ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ Ì Ηπαρο σα εισήγηση αφορά ένα ερευνητικ πρ γραµµα που βρίσκεται ακ - µη σε προκαταρκτικ στάδιο, γεγον ς που επιβάλλει την αναφορά σε γενικές µ νο γραµµές στην ως τώρα πορεία του, στους στ χους, στη σηµασία, στο περιεχ µενο και στην τεχνική του υποστήριξη. Απ τον Οκτώβριο του 1996 χρ νο έναρξης υλοποίησης του προγράµµατος µε µια πολλά υποσχ µενη προκαταρκτική φάση ως σήµερα, το πρ γραµµα γνώρισε διάφορες φάσεις, λ γω προβληµάτων τεχνικής και οικονοµικής φ σης, που αντιµετωπίσαµε στο διάστηµα αυτ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εκείνης φάσης, η συνάδελφος M. Janssen κι εγώ, σε συνεργασία µε τον συντονιστή του προγράµµατος A.F. van Gemert, θέσαµε τους ερευνητικο ς στ χους, καταρτίσαµε µεγάλο µέρος της µακροδοµής, διαγράψαµε το περιεχ µενο των γλωσσικών επιπέδων των ληµµάτων που θα επεξεργαστο µε, µελετήσαµε βασικά στοιχεία της µικροδοµής, µέσω δηµιουργίας µοντέλων ληµµάτων ανά γραµµατική κατηγορία, και δοκιµάσαµε πειραµατικά τις διαθέσιµες τεχνικές δυνατ τητες. 1 Απροσδ κητες, µως, επιπλοκές, που παρουσιάστηκαν ως προς την ηλεκτρονική υποστήριξη και τη χρηµατοδ τηση, επέβαλαν µια επτάµηνη περίοδο στασι- µ τητας, για να εξευρεθο ν ικανοποιητικές λ σεις. Τη στασιµ τητα ακολο θησε µια περίοδος έντονων ζυµώσεων, για να καταλήξουµε την 1η Νοεµβρίου 1997 στην έναρξη δε τερης προκαταρκτικής φάσης, που διαρκεί ως την 1η Ιανουαρίου 1998, ηµεροµηνία επίσηµης και ουσιαστικής έναρξης του προγράµµατος. Το ερευνητικ αυτ πρ γραµµα, που αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιο νιο του 2001, υλοποιείται µε πρωτοβουλία του Τµήµατος Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ και ειδικά του νυν καθηγητή A.F. van Gemert, και µε την επιστηµονική συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αξιοποιώντας την εµπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρ νια στον τοµέα 1. Το λογισµικ εισαγωγής ληµµάτων στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στ χο, που διαθέταµε, λεγ ταν Dict-Edit. Είχε σχεδιαστεί για υπολογιστή Macintosh στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ειδικά για τις ανάγκες εν ς ελληνο-ολλανδικο λεξικο, απ το Κέντρο Πληροφορικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ. Η λειτουργία του αποδείχτηκε εκ των υστέρων προβληµατική, και η δυνατ τητα αυτ µατης αντιστροφής των δεδοµένων, που είχαν εισαχθεί, αµφίβολη.

2 122 T π MAPKAKH της λεξικογραφίας, µέσα στον ίδιο πανεπιστηµιακ χώρο. 2 Επιδοτείται, κατά κ ριο λ γο, απ την Ένωση Ολλανδικής Γλώσσας (Nederlandse Taalunie) και ειδικ τερα απ την Επιτροπή Λεξικογραφικών Π ρων Μετάφρασης (Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen, CLVV), µε επικεφαλής τον καθηγητή W. Martin, και, κατά δε τερο λ γο, απ τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ. Yπάρχει, επίσης, οικονοµική αρωγή και απ ελληνικής πλευράς (απ το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, υπ µορφήν επιστηµονικής συνεργασίας, και απ άλλους φορείς). Αρχικά, το πρ γραµµα είχε ως στ χο να αποτελέσει συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε το 1988 ο Oλλανδ ς ελληνιστής M. van Pinxteren, σε συνεργασία µε τη Φιλοσοφική Σχολή, για να συνταχθο ν δ ο λεξικά, ελληνο-ολλανδικ και ολλανδο-ελληνικ, ληµµάτων. Τώρα, ο αρχικ ς αυτ ς στ χος έχει απ τη µια πλευρά διευρυνθεί και απ την άλλη περιοριστεί: περιλαµβάνει, καταρχήν, τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της ελληνικής και της ολλανδικής γλώσσας και, κατά δε τερον, τη σ νταξη δ ο δίγλωσσων ερµηνευτικών λεξικών που, µε λήµµατα το καθένα, παρµένα απ τη βάση δεδο- µένων, θα εξυπηρετο ν τις ανάγκες στον τοµέα της µετάφρασης τ σο του Oλλανδο /Φλαµανδο σο και του Έλληνα χρήστη. Για να επιτευχθεί η ταυτ χρονη χρήση των ληµµάτων και απ τους δ ο χρήστες, για να είναι, δηλαδή, τα λεξικά διπλής κατε θυνσης (bidirectional), επιλέξαµε ως µεταγλώσσα τη διεθνή επιστηµονική ορολογία (αγγλίζουσα και λατινίζουσα), για να παράσχουµε πληροφορίες σε µορφολογικ και υφολογικ επίπεδο. Παράλληλα, σε περίπτωση πολυσηµίας στη γλώσσα-πηγή, δίδονται επεξηγηµατικές πληροφορίες για κάθε σηµασία µ νο στα ελληνικά, αν αυτές απευθ νονται στον ελλην φωνο χρήστη, ή µ νο στα ολλανδικά, αν προορίζονται για τη διευκ λυνση του ολλανδ φωνου χρήστη. Ποιος είναι µως αυτ ς ο ολλανδ φωνος και ο ελλην φωνος χρήστης των λεξικών; Απ τη µια πλευρά πρ κειται για τον Oλλανδ /Φλαµανδ µαθητή νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 3 τον ενήλικα µαθητή στα 2. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη στη Φιλοσοφική Σχολή ακ µη οκτώ λεξικογραφικά ερευνητικά προγράµµατα: σ νταξη λεξικών απ και προς τα ολλανδικά και τις ακ λουθες γλώσσες: δανικά, πολωνικά, ρωσικά, αραβικά, ιταλικά, κροατικά, λατινικά και ρουµανικά. 3. Η προώθηση της διδασκαλίας των νέων ελληνικών στη δευτεροβάθµια ολλανδική εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής υποστήριξης των λιγ τερο διαδεδοµένων επίσηµων γλωσσών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υλοποιείται, απ το 1989, µέσω του κοινοτικο προγράµµατος Lingua και, απ το 1995, µέσω του Socrates. Περισσ τερα στοιχεία για το τελευταίο πρ γραµµα βλ. στο Official Journal of the European Communities 1995, που δηµοσιε εται η σχετική απ φαση δηµιουργίας του. Tο πρ γραµµα συµφωνεί, επίσης, και µε τη γενικ τερη πολιτική του ολλανδικο υπουργείου Παιδείας, το οποίο µέσω ειδικών επιτροπών (Vakontwikkelgroep Moderne Vreemde Talen και Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma s Moderne Vreemde Talen) στοχε ει στην προώθηση χι µ νο των «µεγάλων» σ γχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών, αλλά και των «µικρών» (π.χ. ρωσικών, ισπανικών, ιταλικών), καθώς επίσης και των γλωσσών µειονοτικών οµάδων (π.χ. τουρκικών και αραβικών).

3 ƒ ƒ ªª À -O π À/ -E π À π À 123 πολυάριθµα νυχτερινά επιµορφωτικά κέντρα, 4 τον φοιτητή νεοελληνικής φιλολογίας 5 και τον καθηγητή νεοελληνικών στη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Απ την άλλη, πρ κειται για τον Έλληνα φοιτητή στην Ολλανδία και το Βέλγιο, και τον καθηγητή στα σχολεία µητρικής γλώσσας, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις ίδιες χώρες. Και, φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουµε εδώ τον µεταφραστή-διερµηνέα, εργαζ µενο σε οργανισµο ς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον επιχειρηµατία, που χρησιµοποιο ν τις δυο αυτές γλώσσες ως εργαλείο δουλειάς. Οι γλωσσικές ανάγκες των ατ µων αυτών σε θέµατα µετάφρασης δεν καλ πτονται αυτή τη στιγµή επαρκώς, αφο γίνεται χρήση είτε µιας ενδιάµεσης βοηθητικής γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών, γερµανικών) 6 είτε των τριών υπαρχ ντων ελληνο-ολλανδικών και ολλανδο-ελληνικών λεξικών, 7 που είναι µως πεπαλαιωµένα ή παρουσιάζουν µεγάλες ελλείψεις. Με δεδοµένη, µάλιστα, την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την ενίσχυση των ελληνο-ολλανδικών σχέσεων, το κεν που δηµιουργείται απ την έλλειψη εν ς αποτελεσµατικο εργαλείου µετάφρασης καθίσταται λο και µεγαλ τερο. Στην κάλυψη αυτο του κενο έγκειται ακριβώς και η σηµασία του προγράµµατος, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει ένα επιστηµονικ εργαλείο, ικαν να επιλ σει τα τεράστια µεταφραστικά προβλήµατα που ταλανίζουν χρ νια τώρα σους ασχολο νται µε το γλωσσικ ζε γος ολλανδικά-ελληνικά και αντίστροφα. Για να εξασφαλίσουµε την επιτυχία του προγράµµατος, κινο µαστε προς δ ο κατευθ νσεις: 1. σε επίπεδο µακροδοµής επιδιώκουµε την κατάρτιση µιας, κατά το δυνατ ν, πλήρους και σ γχρονης βάσης δεδοµένων, και 2. σε επίπεδο µικροδοµής στοχε ουµε στην καταγραφή των ακ λουθων γλωσσικών επιπέδων: φωνητικής, δηλαδή προφοράς, ορθογραφίας, µορφολογίας, σ νταξης, σηµασιών, συνδυαστικ τητας (combinatorics) και φους. Ως προς τη µακροδοµή, θα ήθελα να επισηµάνω τι στηρίζεται σε δ ο άξονες: (α) στο ελληνικ ληµµατολ γιο που συντάξαµε στην προκαταρκτική φάση στε- 4. Πρ κειται για τα Volksuniversiteiten, που προσφέρουν διδασκαλία της νεοελληνικής σε λα τα επίπεδα εκµάθησης, έναντι χαµηλών διδάκτρων. 5. Νεοελληνική φιλολογία και γλώσσα διδάσκονται σε τέσσερα πανεπιστήµια στην Ολλανδία και το Βέλγιο: στο Xρ νινγκεν, το Άµστερνταµ, την Αµβέρσα και τις Βρυξέλλες. 6. Κυρίως χρησιµοποιο νται τα ακ λουθα λεξικά σε συνδυασµ µε δίγλωσσα ολλανδικής: (i) Stavropoulos Hornby 1977, και (ii) Wendt Πρ κειται για: (i) van Dijk-Wittop Koning Περιέχει λήµµατα και, παρ λα τα θετικά του σηµεία, δεν ξεπερνά το επίπεδο εν ς βασικο λεξιλογίου (ii) Imbrechts 1981 µε λήµµατα (iii) Imbrechts 1982 µε λήµµατα, (iv) Lindenburg 1988 µε λήµµατα, που αντλο νται, ως επί το πλείστον, απ έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας, γραµµένα µέχρι τη δεκαετία του Αναλυτικά για τα αρνητικά και θετικά σηµεία των παραπάνω λεξικών βλ. στο van Gemert 1996, που παρουσιάζονται λεπτοµερώς λα τα λεξικά που χρησιµοποιο νται αυτή τη στιγµή, κατά την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας απ ολλανδ φωνους, και αντίστροφα.

4 124 T π MAPKAKH ρα απ αντιπαραβολή τριών λεξικών της ελληνικής και εν ς δίγλωσσου (Stavropoulos 1988 Σ γχρονο Λεξικ της Νεοελληνικής γλώσσας 1991 Τεγ πουλος Φυτράκης Κριαράς 1995) και το οποίο ελέγχεται απ συνεργάτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ώστε να πάρει την τελική του µορφή, και (β) σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ολλανδικής γλώσσας (Referentiebestand Nederlands, RBN), 8 που ετοιµάζεται απ την Επιτροπή Λεξικογραφικών Π ρων Μετάφρασης και έχει τεθεί στη διάθεσή µας. Η βάση αυτή θα περιέχει λήµµατα της ολλανδικής στην οριστική τους µορφή, και βασίζεται τ σο σε σώ- µατα κειµένων σο και σε καταλ γους συχν τητας ληµµάτων. Η τελική µορφή του ληµµατολογίου θα αποτελέσει το θεµέλιο για την κατε θυνση ελληνικά-ολλανδικά και, αντεστραµµένα, θα λειτουργήσει ως συµπλήρωµα της βάσης RBN για την κατε θυνση ολλανδικά-ελληνικά. Ως προς τη µικροδοµή, θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις: 1. Η προφορά θα σηµειωθεί σ µφωνα µε το ιεθνές Φωνητικ Aλφάβητο απ συνεργάτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 2. Θα περιληφθο ν οι εν χρήσει παραλλαγές του λήµµατος ως προς τον τ νο ή τον τ πο, οι οποίες θα αποτελέσουν και παραπεµπτικά λήµµατα. 3. Στο µορφολογικ επίπεδο θα συµπεριλάβουµε τα ακ λουθα στοιχεία: το γένος του ουσιαστικο, τα παραθετικά του επιθέτου και το παράγωγο επίρρηµά του, τους χρ νους και τη µετοχή παρακειµένου του ρήµατος και το είδος της αντωνυµίας, του επιρρήµατος, του αριθµητικο, του άρθρου και του συνδέσµου. Θα σηµειώνονται µ νον σοι απ τους παραπάνω τ πους παρουσιάζουν κάποια ανωµαλία. Σε περίπτωση οµαλής κλίσης και σχηµατισµο θα γίνεται παραποµπή σε εκτενές γραµµατικ παράρτηµα. 4. Οι συντακτικές πληροφορίες θα περιλαµβάνουν διάφορα στοιχεία. Για το ουσιαστικ και το επίθετο θα δηλώνεται η σ νταξή τους µε συγκεκρι- µένη πρ θεση, πτώση ή σ νδεσµο. Για το ενεργητικ ή αποθετικ ρήµα θα δηλώνεται αν είναι µεταβατικ, αµετάβατο ή απρ σωπο και για το ρήµα µε παθητική µορφολογία αν έχει παθητική, µέση, αυτοπαθή ή αλληλοπαθή διάθεση. Για την αντωνυµία θα δηλώνεται η έναρθρη ή χι χρήση της και η χρήση της ως επιθετικο ή ονοµατικο προσδιορισµο. Ανάλογα στοιχεία δίδονται και για τις υπ λοιπες γραµµατικές κατηγορίες Σχετικά µε στοιχεία της µακροδοµής καθώς και της µικροδοµής ( σον αφορά τα ουσιαστικά) της βάσης αυτής βλ. Martin Για το επίρρηµα δηλώνεται η χρήση του ως επιθετικο προσδιορισµο και η σ νταξή του µε πρ θεση ή σ νδεσµο. Για την πρ θεση αναφέρουµε την πτώση µε την οποία συντάσσεται. Για το αριθ- µητικ δηλώνεται η χρήση του ως επιθετικο ή ονοµατικο προσδιορισµο και η σ νταξή του µε κτητική αντωνυµία. Για τον σ νδεσµο δηλώνουµε τη σ νταξή του µε συγκεκριµένη έγκλιση και χρ νο ρήµατος, και τη χρήση του για παρατακτική ή υποτακτική σ νδεση. Τέλος, για το µ ριο µας ενδιαφέρει η σ νταξή του µε συγκεκριµένη έγκλιση και χρ νο ρήµατος ή συγκεκριµένη πτώση.

5 ƒ ƒ ªª À -O π À/ -E π À π À Σε επίπεδο σηµασιολογικ θα δοθο ν στοιχεία, πως π.χ. αν ένα ουσιαστικ είναι συγκεκριµένο ή αφηρηµένο, αν ο σχηµατισµ ς εν ς επιρρήµατος συνδέεται µε συγκεκριµένες µ νο σηµασίες του επιθέτου, αν υπάρχει σχή- µα συνεκδοχής κτλ. Οδηγ για την επεξεργασία των ληµµάτων στο ελληνοολλανδικ τµήµα θα αποτελέσει το Λεξικ της σ γχρονης ελληνικής δη- µοτικής γλώσσας του Κριαρά. Για το ελληνο-ολλανδικ λεξικ οι παραδειγµατικές φράσεις που θα επεξηγο ν κάθε σηµασία θα αντληθο ν κυρίως απ τη βάση RBN, αφο θα έχουν µεταφραστεί απ τα ολλανδικά. Θα συµπληρωθο ν, επίσης, µε άλλες, προερχ µενες απ το παραπάνω λεξικ. 6. Στοιχεία συνδυαστικ τητας που θα προσπαθήσουµε να αποδώσουµε είναι οι ιδιωτισµοί, 10 οι λεξικές, στερε τυπες και παροιµιακές φράσεις, ο συνδυασµ ς του λήµµατος µε συγκεκριµένη πρ θεση ή σ νδεσµο (grammatical collocation ή lexical collocation). 7. Στοιχεία φους που θα µας απασχολήσουν είναι, µεταξ άλλων, το επίπεδ του (επίσηµο, λαϊκ κτλ.) και το θέµα των αποχρώσεων (connotation) που µπορεί να έχει µια σηµασία του λήµµατος. Για να µπορέσουµε να συµπεριλάβουµε σε κάθε λήµµα λα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, πρέπει να διαθέτουµε αξι πιστη ηλεκτρονική υποστήριξη. Η πειραµατική χρήση του λογισµικο Dict-Edit, δυστυχώς, δεν κατέληξε παρά σε αναζήτηση νέων λ σεων. Ο ηµιτελής χαρακτήρας του µας οδήγησε στη χρήση του λογισµικο OMBI (Reversible Bilingual Lexical Database) 11 για λειτουργικ Windows, που σχεδιάστηκε απ την επιτροπή CLVV. Αυτ το λογισµικ επιτρέπει στον χρήστη να επεξεργάζεται τα λήµµατα σε λα τα γλωσσικά επίπεδα που προαναφέραµε, µέσω σειράς πεδίων που µπορο ν να συµπεριλάβουν λες τις σχετικές πληροφορίες (Wijne, van Elswijk, Maks & Martin 1997). Επίσης, αντιστρέφοντας αυτ µατα λα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί, δίνει τη δυνατ τητα να δουλε ει κανείς και προς τις δ ο γλωσσικές κατευθ νσεις ταυτ χρονα, µε αποτέλεσµα σηµαντική εξοικον µηση χρ νου. Φυσικά, πάντοτε απαιτείται έλεγχος, αφο συχνά γίνονται λάθη κατά την αντιστροφή. Γι αυτ ν τον λ γο, άλλωστε, έχει ήδη συσταθεί ένα συµβουλευτικ ργανο απ ελληνιστές, που θα ελέγχει τα λήµµατα και θα προτείνει κατάλληλες λ σεις, ταν αυτ απαιτείται. Ταυτ χρονα, µια τριµελής επιστηµονική επιτροπή εποπτε ει την πρ οδο των εργασιών στο σ νολ τους. Η µελλοντική πορεία του προγράµµατος ελπίζουµε να δείξει τι τα προβλήµατα που ως τώρα παρεµπ δισαν την οµαλή του εξέλιξη δεν αποτελο ν πα- 10. Πρ κειται για ειδικο ς ιδιωτισµο ς, που συνδέονται µε µια απ τις σηµασίες του λήµµατος, και γενικο ς, που αναφέρονται σε ολ κληρο το λήµµα. 11. Για τα στοιχεία για τα κ ρια χαρακτηριστικά και τη δοµή του λογισµικο αυτο βλ. Martin Tamm 1996.

6 126 T π MAPKAKH ρά παρελθ ν. Τέλος, ελπίζουµε να είναι τέτοια η πορεία, ώστε σ ντοµα να είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε πορίσµατα. Bιβλιογραφικές αναφορές IMBRECHTS, K Zakwoordenboek Nieuwgrieks-Nederlands, (µε τη συνεργασία του A. Γκαραλέα). Zutphen: Thieme Zakwoordenboek Nederlands-Nieuwgrieks (µε τη συνεργασία του A. Γκαραλέα). Zutphen: Thieme. KΡΙΑΡΑΣ, E Λεξικ της Σ γχρονης Ελληνικής ηµοτικής Γλώσσας. Aθήνα: Eκδοτική Aθηνών. LINDENBURG, M.A Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands. Delft. MARTIN, W Referentiebestand Nederlands. Instructies en documentatie. Amsterdam: CLVV. MARTIN, W. & A. TAMM OMBI: An editor for constructing reversible lexical databases. Στο Euralex 96 (Πρακτικά Συνεδρίου, Göteborg 1996), επιµ. M. Gellerstam, J. Järborg, S.G. Malmgren, K. Noren, L. Rogström & C. Röjder Papmehl, Göteborg: Göteborg University, Department of Swedish. Official Journal of the European Communities L87/10. STAVROPOULOS, D.N Oxford Greek-English Learner s Dictionary. Oxford: Oxford University Press. STAVROPOULOS, D.N. & A.S. HORNBY Oxford English-Greek Learner s Dictionary. Oxford: Oxford University Press. Σ γχρονο Λεξικ της Nεοελληνικής Γλώσσας Aθήνα: Πατάκης. ΤΕΓ ΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ Eλληνικ λεξικ. Aθήνα: Aρµονία. Van DIJK-WITTOP KONING, A.M Basis woordenlijst Nieuwgrieks, Basic Lexicon. Coutinho: Muiderberg. Van GEMERT, A Overzicht woordenboeken Nieuwgrieks. Lychnari 3: WENDT, H.F Langenscheidts Taschenwörterbuch Neugriechisch. Neugriechisch-Deutch. Deutch-Neugriechisch. Berlin: Langenscheidt. WIJNE, C., M. Van ELSWIJK, I. MAKS & W. MARTIN OMBI 4: User Manual. Amsterdam: CLVV.

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε E À à À ø π Àª ø π π π øƒ π KAPA IANNH & M ƒπ KAT O IANNOY IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ EappleÂÍÂÚÁ Û fiáô 1. π ø Τ ο θέµα του άρθρου αυτο είναι η παρουσίαση του πρώτου λεξικο της σειράς Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21Ô πø * M ƒπ ANTE IA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙË K ÏÈÊfiÚÓÈ, Irvine Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια µατιά στο πρ γραµµα αυτο του

Διαβάστε περισσότερα

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT ERICH TRAPP ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ BfiÓÓË ταν πριν απ 30 και πλέον χρ νια άρχισα να συλλέγω νέες και πολ σπάνιες λέξεις απ βυζαντινά κείµενα, ευτυχώς δεν ήξερα ακ µη το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

είχε καταρτίσει την πρώτη, τη µικρή του συλλογή γλωσσικο υλικο απ τις πηγές της νεοελληνικής γραµµατείας. Mετά διακ πτεται η χρηµατοδ τηση και

είχε καταρτίσει την πρώτη, τη µικρή του συλλογή γλωσσικο υλικο απ τις πηγές της νεοελληνικής γραµµατείας. Mετά διακ πτεται η χρηµατοδ τηση και T E -A π π À.I. øƒ I.N. KAZAZH AÚÈÛÙÔÙ ÏÂÈÔ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË /K ÓÙÚÔ EÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ Αγαπητοί συνάδελφοι, κ ριοι σ νεδροι. Aποφάσισα τελικά να µιλήσω ελληνικά και θα ξεκινήσω µε δυο λ για για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα εδοµένων

ιδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα εδοµένων 36. 81 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page 261 ιδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα εδοµένων Χρήστος Ανδρικ πουλος1, Βασιλική Σπηλιωτοπο λου1,γεώργιος Σ. Ιωαννίδης2 1 Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23 ƒπ ÃOª Προλογικ σηµείωµα........................................ 9 Πρ ληψη και παρέµβαση για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοιν τητα........................................ 13 ιεθνής εµπειρία...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορική κατακτά ολοένα και περισσότερους τοµείς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Mια Φορά κι Ένα Καιρ Ήταν Ένας Η/Υ

Mια Φορά κι Ένα Καιρ Ήταν Ένας Η/Υ 07. 26 p 50_53 8/28/08 9:57 PM Page 50 Mια Φορά κι Ένα Καιρ Ήταν Ένας Η/Υ ηµήτριος Μητάκος 1, Κωσταντίνος Σιασιάκος 2 1 Σχολικ ς Σ µβουλος 3 ης Ε.Π.Ν. Βοιωτίας 2 Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα