ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Η ΙΚΑ ΑΕ Όνοµατεπώνυµο Υπεύθυνου Κλάρας Αναστάσιος Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριµένο Τ Π) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική ιεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν τέσσερις [4] εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Αναθέτουσα Αρχή). Συνηµµένα. 1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ηµόσιας ιαβούλευσης [path (διαδροµή εύρεσης εγγράφου)] σελ. 1 / 12 Β_1-09-Ε01, εκδ.1 Ελεγχόµενο Έγγραφο

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α 1. Αναφορικά µε την δηµόσια διαβούλευση του διαγωνισµού «Access Point Ελληνικό Έργο EESSI / Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισµένους και τις Επιχειρήσεις» σας αποστέλλουµε παρατηρήσεις της εταιρείας µας: Στο µέρος Β, ενότητα Β Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα, παρ. 2, σελ. 21/45 υπάρχει η απαίτηση: «O υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµµετείχε στο παραπάνω Έργο/α µε ποσοστό συµµετοχής ανώτερο ή ίσο του 50%». Η ανωτέρω απαίτηση δεν εξυπηρετεί τους στόχους της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου, αλλά αντιθέτως περιορίζει σηµαντικά και χωρίς λογική αιτιολογία τον ανταγωνισµό που µπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι επιτρέπει την συµµετοχή στο διαγωνισµό εταιρείας η οποία έχει συµµετάσχει µε ποσοστό 51% στην υλοποίηση αντίστοιχου έργου προϋπολογισµού , αλλά αποκλείει εταιρεία που έχει συµµετάσχει µε ποσοστό 49% στην υλοποίηση αντίστοιχου έργου προϋπολογισµού Τεκµηρίωση ς ΝΑΙ Για εξειδικευµένα ή ιδιαιτέρως σύνθετα ή µεγάλα σε Π/Υ έργα, η Αναθέτουσα Αρχή συνίσταται να ζητήσει τεκµηρίωση της επαγγελµατικής ικανότητας και τεχνογνωσίας του υποψήφιου αναδόχου στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση Έργο. Εδώ ζητείται από τον ανάδοχο να έχει ένα και µόνο έργο τέτοιο έργο και να έχει κάνει τουλάχιστον το 50%, επειδή το έργο είναι απόλυτα εξειδικευµένο. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται την τεκµηρίωση της εταιρίας µε επιφυλάξεις, λόγο αµφιβολιών για άλλα παρόµοια έργα στην Ελλάδα. QUALITY & RELIABILITY S.A. Κατά συνέπεια η εταιρεία µας ζητάει την διαγραφή της συγκεκριµένης απαίτησης. 2. Μέρος Γ: C.3.2: Πίνακας Συστήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας ΝΑΙ αριθµός απαιτούµενων αδειών για τουλάχιστον 25 χρήστες INTRACOM IT Services [path (διαδροµή εύρεσης εγγράφου)] σελ. / 12 Β_1-09-Ε01, 2 εκδ.1 Ελεγχόµενο Έγγραφο

3 Λόγω του εξαιρετικά περιορισµένου προϋπολογισµού θα πρέπει να ορισθεί σαφώς ο αριθµός χρηστών του Συστήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας. Σηµειώνεται ότι προϊόντα αυτού του είδους είναι εξαιρετικά ακριβά. Ως εκ τούτου, προτείνεται να ορισθεί αριθµός απαιτούµενων αδειών για είκοσι πέντε (25) χρήστες. Τεκµηρίωση ς 3. Μέρος Β, κεφάλαιο Β5.2 τρόπος πληρωµής Κρατήσεις (σελίδα 37) Παρατηρήσεις: Θα θέλαµε να εκφράσουµε κάποια σχόλια, αναφορικά µε τον τρόπο πληρωµής που περιγράφεται στη διακήρυξη και ο οποίος δεν ακολουθεί κατά την γνώµη µας τα ισχύοντα διεθνώς σε παρόµοια έργα. Εκτιµώντας ότι ο στόχος της Η ΙΚΑ δεν είναι η χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος από τον Ανάδοχο και µε βάση την εµπειρία µας από τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για τα προγράµµατα αυτού του χαρακτήρα, το στοιχεία της αποπληρωµής της αµοιβής του Αναδόχου θα πρέπει να συσχετιστεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα µε τα µετρήσιµα µεγέθη από τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αυτό ελαχιστοποιεί τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, δεδοµένου ότι µετριάζει τους παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι από τις δύο πλευρές και ενθαρρύνει τον ανάδοχο να προσφέρει την πλέον οικονοµικά συµφέρουσα πρόταση. ΝΑΙ IBM Ελλάς Α.Ε. Ναι µεν η αναθέτουσα αρχή δεν θα ήθελε να βλέπει τους αναδόχους να «χρηµατοδοτούν» το έργο, όµως η αναθέτουσα αρχή λόγω της ιδιαιτερότητας της ως υλοποιητής έργων πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία, θέλει το τελικό αποτέλεσµα του έργου και όχι «ενδιάµεσα παραδοτέα». Συνεπώς, προτείνουµε κάθε παραδοτέο (ή σηµαντικό τµήµα

4 ενός παραδοτέου) να ορίζεται σαφώς µε βάση µετρήσιµα κριτήρια και η ολοκλήρωσή /παράδοσή του να παρέχει την έγκριση και πληρωµή προς τον Ανάδοχο ενός εγγυηµένου ποσού (σε συνάρτηση πάντα µε τον αντίστοιχο ποσοστό που το εν λόγω παραδοτέο αντιπροσωπεύει στο σύνολο του έργου). Τέτοια παραδοτέα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν ορόσηµα πληρωµής προς τον Ανάδοχο αποτελούν (ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά) τα ακόλουθα: Ολοκλήρωση και παράδοση της Μελέτης Εφαρµογής Παράδοση και εγκατάσταση του προσφερόµενου λογισµικού Παράδοση του blueprint των Εφαρµογών Ανάπτυξη/ παραµετροποίηση των Εφαρµογών (για τις βασικές λειτουργικότητες του συστήµατος) Παράδοση και η ολοκλήρωση των οκιµών για τις Εφαρµογές αυτές, Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των ιαχειριστών και των Χρηστών Οργάνωση και λειτουργία των Οµάδων / Μηχανισµών Υποστήριξης (help-desk κλπ) Τεκµηρίωση ς 4. Μέρος Β, κεφάλαιο Β.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις (σελίδα 37) Στο δεύτερο εναλλακτικό τρόπο πληρωµής, αναφέρεται πληρωµή 30% µε την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παρατήρηση: Επειδή στο χρονοδιάγραµµα δεν υφίσταται τέτοιο ορόσηµο, παρακαλούµε να οριστεί επακριβώς πότε και κάτω από ποιες ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση και η β δόση του δεύτερου εναλλακτικού τρόπου πληρωµής συνδέθηκε την οριστική παραλαβή της Φάσης 6: Εκπαίδευση εκπαιδευτών και διαχειριστών IBM Ελλάς Α.Ε.

5 συνθήκες πραγµατοποιείται η προσωρινή παραλαβή του έργου. 5. Μέρος Γ, Πίνακας Συµµόρφωσης C3.2 Πίνακας Υποσυστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης Φακέλου Ασφαλισµένου Τεκµηρίωση ς ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση της λύσης ώστε να είναι συµβατές όλες οι λύσεις. Microsoft Hellas Στην προδιαγραφή 7, σελ. 12 του συγκεκριµένου πίνακα αναφέρεται: Οι τεχνολογίες Web/Application Server της Microsoft (IIS/ASP.NET) οι οποίες επιτρέπουν την φιλοξενία κατανεµηµένων εφαρµογών πολλαπλών επιπέδων (ntier) που αναπτύσσονται σύµφωνα µε το.νετ Framework της Microsoft µπορούν να λειτουργήσουν µόνο στην οικογένεια λειτουργικών συστηµάτων Windows Server και όχι σε λειτουργικά συστήµατα Linux/Unix. Προτείνουµε λοιπόν την αναδιατύπωση της συγκεκριµένης προδιαγραφής ως εξής: «Ο προσφερόµενος Application Server να είναι διαθέσιµος σε µια τουλάχιστον από τις παρακάτω παλτφόρµες λειτουργικών συστηµάτων: Unix Red Hat Linux (RHEL)

6 MS Windows» Τεκµηρίωση ς 6. Μέρος Γ, Πίνακας Συµµόρφωσης C3.2 Πίνακας Υποσυστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης Φακέλου Ασφαλισµένου Επίσης, στην προδιαγραφή 8, σελ. 12 του συγκεκριµένου πίνακα αναφέρεται: ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση της λύσης ώστε να είναι συµβατές όλες οι λύσεις. Microsoft Hellas O συγκεκριµένος τρόπος που είναι εκφρασµένη η προδιαγραφή αυτή προδιαγράφει ανταγωνιστικό προϊόν και δεν ικανοποιείται σε όλες της τις πτυχές από τις αντίστοιχες τεχνολογίες της Microsoft. Προτείνεται η αναδιατύπωση των προδιαγραφών ως εξής: «Ενσωµατωµένες δυνατότητες στον Application Server για λειτουργία σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιµότητας και κατανοµής φορτίου (load balancing) σε πολλαπλούς κόµβους. Σε περίπτωση βλάβης ενός κόµβου να διασφαλίζεται µετάπτωση των εξυπηρετούµενων sessions στους εναποµείναντες κόµβους µε τρόπο διαφανή προς τον χρήστη και χωρίς διακοπή λειτουργίας.» 7. Μέρος Γ, Πίνακας Συµµόρφωσης C3.4 ADVANCED WEBIC ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση της λύσης ώστε να να είναι συµβατές όλες οι λύσεις. Microsoft Hellas

7 Στην προδιαγραφή 6, σελ.14 του συγκεκριµένου πίνακα αναφέρεται: Τεκµηρίωση ς Οι τεχνολογίες Web/Application Server της Microsoft (IIS/ASP.NET) οι οποίες επιτρέπουν την φιλοξενία κατανεµηµένων εφαρµογών πολλαπλών επιπέδων (ntier) που αναπτύσσονται σύµφωνα µε το.νετ Framework της Microsoft µπορούν να λειτουργήσουν µόνο στην οικογένεια λειτουργικών συστηµάτων Windows Server και όχι σε λειτουργικά συστήµατα Linux/Unix. Προτείνουµε λοιπόν την αναδιατύπωση της συγκεκριµένης προδιαγραφής ως εξής: «Ο προσφερόµενος Application Server να είναι διαθέσιµος σε µια τουλάχιστον από τις παρακάτω παλτφόρµες λειτουργικών συστηµάτων: Unix Red Hat Linux (RHEL) MS Windows» 8. Β. Μέρος Γ, Πίνακας Συµµόρφωσης C3.4 ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση της λύσης ώστε να να είναι συµβατές όλες οι λύσεις. Microsoft Hellas

8 ADVANCED WEBIC Τεκµηρίωση ς Επίσης, στην προδιαγραφή 7, σελ του συγκεκριµένου πίνακα αναφέρεται: O συγκεκριµένος τρόπος που είναι εκφρασµένη η προδιαγραφή αυτή προδιαγράφει ανταγωνιστικό προϊόν και δεν ικανοποιείται σε όλες της τις πτυχές από τις αντίστοιχες τεχνολογίες της Microsoft. Προτείνεται η αναδιατύπωση των προδιαγραφών ως εξής: «Ενσωµατωµένες δυνατότητες στον Application Server για λειτουργία σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιµότητας και κατανοµής φορτίου (load balancing) σε πολλαπλούς κόµβους. Σε περίπτωση βλάβης ενός κόµβου να διασφαλίζεται µετάπτωση των εξυπηρετούµενων sessions στους εναποµείναντες κόµβους µε τρόπο διαφανή προς τον χρήστη και χωρίς διακοπή λειτουργίας.» 9. Γ. Μέρος Γ, Πίνακας Συµµόρφωσης C3.5 ιαδικτυακή Πύλη (Web Portal) ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση της λύσης ώστε να να είναι συµβατές όλες οι λύσεις. Microsoft Hellas

9 Στην προδιαγραφή 2 σελ.15 του συγκεκριµένου πίνακα αναφέρεται: Τεκµηρίωση ς Οι Web εφαρµογές που αναπτύσσονται µε την τεχνολογία ASP.NET του πλαισίου ανάπτυξης κατανεµηµένων εφαρµογών πολλαπλών επιπέδων (ntier).net της Microsoft λειτουργεί µόνο στον Web Server IIS (Internet Information Services). Κατά συνέπεια προτείνουµε την αναδιατύπωση της συγκεκριµένης προδιαγραφής ως: «Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω διαδεδοµένους Web Servers: Apache HTTP Server Microsoft Internet Information Services (IIS)» 10. Μέρος Γ, Πίνακας Συµµόρφωσης C3.7 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποστήριξης λήψης αποφάσεων στα στελέχη (Bussiness Intelligence) ΝΑΙ Πραγµατοποιήθηκε διόρθωση της λύσης ώστε να να είναι συµβατές όλες οι λύσεις. Microsoft Hellas

10 Τεκµηρίωση ς Στον συγκεκριµένο Πίνακα Συµµόρφωσης υπάρχουν αρκετές προδιαγραφές οι οποίες είναι επηρεασµένες από ανταγωνιστικά προϊόντα και δηµιουργούν πρόβληµα στην συµµετοχή των τεχνολογιών Business Intelligence της Microsoft. Ουσιαστικά υπάρχει µια πληθώρα από προδιαγραφές οι οποίες είναι εκφρασµένες µε τέτοιο τρόπο που οδηγεί σε µερική κάλυψη (και σε ορισµένες περιπτώσεις καθόλου κάλυψη) από τις τεχνολογίες της Microsoft. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι ότι ο τρόπος που είναι εκφρασµένες οι εν λόγω προδιαγραφές αντανακλά µε λεπτοµέρεια συγκεκριµένη λειτουργικότητα ανταγωνιστικών λύσεων, οδηγώντας σε µερική κάλυψη από τις τεχνολογίες της Microsoft µε τις οποίες µπορεί να υλοποιηθεί ισοδύναµη λειτουργικότητα αλλά µε άλλη θεώρηση. Ως αποτέλεσµα υπάρχει µια σειρά από προδιαγραφές που είτε απαιτούν σηµαντική ανάπτυξη (custom development) για να καλυφθούν είτε δεν µπορούν να καλυφθούν καθόλου κατά ένα µέρος. Οι προδιαγραφές που δηµιουργούν πρόβληµα είναι οι εξής: 6, 10, 11, 13, 20, 24, 30, 26, 37, 45, 49 Θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι σε όλες σχεδόν της περιπτώσεις η πλατφόρµα της Microsoft υποστηρίζει ισοδύναµη λειτουργικότητα αλλά όχι µε την συγκεκριµένη θεώρηση που υιοθετείται στο συγκεκριµένο λεκτικό των προδιαγραφών. Λόγω των

11 πολλών προδιαγραφών και τους είδους της λειτουργικότητας είναι πολύ δύσκολο να προτείνουµε εναλλακτική διατύπωση χωρίς πρώτα να µιλήσουµε µε την Η ΙΚΑ για το είδος της λειτουργικότητας που είναι επιθυµητή. Για το λόγο αυτό είµαστε στην διάθεσή σας για συνεργασία από κοντά στην αναδιατύπωση των συγκεκριµένων προδιαγραφών µε τρόπο που να µην αποκλείεται η πλατφόρµα της Microsoft και φυσικά καµιά άλλη ανταγωνιστική πλατφόρµα, στην κατεύθυνση πάντα της διαµόρφωσης προδιαγραφών µε λειτουργικότητα που έχει πραγµατικό νόηµα για το έργο και τον Η ΙΚΑ. Τεκµηρίωση ς Εναλλακτικά προτείνουµε την απαλοιφή των προδιαγραφών 45 και 49 από την διακήρυξη και την αλλαγή των προδιαγραφών 6, 10, 11, 13, 20, 24, 30, 26, 37 από υποχρεωτικές σε προαιρετικές. Ειδικότερα η προδιαγραφή 45, σελ. 17 αναφέρει: Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως οι τεχνολογίες της Microsoft εγκαθίστανται και λειτουργούν µόνο σε περιβάλλον λειτουργικών συστηµάτων της οικογένειας Windows και για τον λόγο αυτό η συγκεκριµένη προδιαγραφή αποκλείει την συµµετοχή των λύσεων BI της Microsoft και ως αποτέλεσµα προτείνουµε την αποµάκρυνσή της από το τελικό κείµενο της διακήρυξης.

12 Τεκµηρίωση ς Επιπλέον η προδιαγραφή 49, σελ. 18 αναφέρει: Η συγκεκριµένη απαίτηση προδιαγράφει αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό ανταγωνιστικής πλατφόρµας και αποκλείει τις τεχνολογίες BI της Microsoft. Για τον λόγο αυτό αποτέλεσµα προτείνουµε την αποµάκρυνσή της από το τελικό κείµενο της διακήρυξης. 11 Απαίτηση τεχνικής υπηρεσίας Η ΙΚΑ ΑΕ: Οι server να αναβαθµιστούν σε blade server. 12 Απαίτηση της ιεύθυνσης έργων της Η ΙΚΑ: να οµογενοποιηθούν οι προδιαγραφές των έργων, σύµφωνα µε το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν στην ηµόσια διαβούλευση για όλα τα έργα. 13 Απαίτηση της ιεύθυνσης έργων της Η ΙΚΑ: επικαιροποίηση του σχήµατος διοίκησης του έργου, σύµφωνα µε τον κανονισµό της Η ΙΚΑ ΑΕ ΝΑΙ Μετά από παρατήρηση της Τεχνικής υποστήριξης της Η ΙΚΑ ΑΕ, αναβαθµίστηκε ο εξοπλισµός server του έργου σε blade server. Άρα, τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν προδιαγραφές για blade server, όπως επίσης προστέθηκαν συµπληρωµατικοί πίνακες για τη λειτουργία των server αυτών (πχ blade chassis κλπ). ΝΑΙ Μετά από απαίτηση της διεύθυνσης έργων της Η ΙΚΑ ΑΕ, οµογενοποιήθηκαν οι προδιαγραφές των έργων σύµφωνα µε το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν κατά τη ηµόσια διαβούλευση για όλα τα έργα. ΝΑΙ Μετά από απαίτηση της διεύθυνσης έργων της Η ΙΚΑ ΑΕ, επικαιροποιήθηκε το σχήµα διοίκησης του έργου, σύµφωνα µε τον κανονισµό προµηθειών της Η ΙΚΑ ΑΕ. Η ΙΚΑ ΑΕ Η ΙΚΑ ΑΕ Η ΙΚΑ ΑΕ Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα