Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων"

Transcript

1 Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS Ερώτημα 1 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Ενότητα Β2.6 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ιι) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σημείο 1.1, Σελ. 33/68: Αναφέρεται ότι: στο Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω στοιχεία τεκμηρίωσης: α) Πιστοποιητικά αναγνωρισμένου φορέα σε ισχύ ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος τηρεί: α1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο σε συναφείς υπηρεσίες με το αντικείμενο της παρούσας. Ως συναφείς υπηρεσίες κρίνεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες: Ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογή και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων β) Πιστοποιητικά, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να συνοδεύουν μια προσφορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την ΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 Επειδή από την διατύπωση των παραπάνω όρων προκύπτει κατά τη γνώμη μας ασάφεια ως προς την απαίτηση β), παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ενότητα β) (Πιστοποιητικά τα οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να συνοδεύουν μια προσφορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού) θα πρέπει να είναι πιστοποιητικά που αφορούν τον υποψήφιο ανάδοχο (ή ενός από τα μέλη της ένωσης) αφού αυτός είναι το νομικό πρόσωπο που θα προμηθεύσει το συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στον Δήμο και όχι ο «αντιπρόσωπος του κατασκευαστή» που εκ παραδρομής μάλλον αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης Απάντηση 1 Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην απαίτηση β) του Μέρους Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, της Ενότητας Β2.6 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ιι) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σημείο 1.1 αφορούν στον υποψήφιο ανάδοχο ιδιαίτερα εφόσον ο ίδιος δεν είναι και αντιπρόσωπος του κατασκευαστή του προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Κατά συνέπεια, στο Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω στοιχεία τεκμηρίωσης: α) Πιστοποιητικά αναγνωρισμένου φορέα σε ισχύ ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος τηρεί: α1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο σε συναφείς υπηρεσίες με το αντικείμενο της παρούσας. Ως συναφείς υπηρεσίες κρίνεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες: Ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογή και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων β) Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την ΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 1

2 Ερώτημα 2 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Γ, Πίνακες Συμμόρφωσης «C.2.1»,, «C.2.3»,, «C.2.4»,, «C.2.5»,, «C.2.6». Οι παραπάνω πίνακες αφορούν στα υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τις ανάγκες του έργου. Όπως είναι γνωστό, και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες αλλά και την εθνική νομοθεσία, το σύνολο τους προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να καλύπτεται από τια απαιτούμενες από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία πιστοποιήσεις που αφορούν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Medical CE Mark). Οι αρχές αυτές προσδιορίζονται σαφώς από την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ EOK, την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 32/Β/2004 η οποία θέτει τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και τα ευρωπαϊκά (και διεθνή) πρότυπα EN ISO 9001:2000 και EN ISO 13485:2003 που θέτουν αναλυτικά τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και που δρουν συμπληρωματικά της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Ιδιαιτέρως δε το EN ISO 13485:2003 θέτει τις βασικές αρχές για εταιρίες που κάνουν παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο, να απαιτείται για το σύνολο των ζητούμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση -είτε στο φάκελο δικαιολογητικών ή στο φάκελο τεχνικής προσφοράς - εν ισχύ πιστοποιητικών ποιότητας από διαπιστευμένο οργανισμό που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας (ISO 13485, EN medical CE, κλπ). Απάντηση 2 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, για το σύνολο του προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας (ISO 13485, EN medical CE, κλπ). Ερώτημα 3 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Γ, Πίνακας Συμμόρφωσης «C.2.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας (απομακρυσμένη συλλογή δεδομένων υγείας)». Στο σημείο 5.5 αναφέρεται: 5.5 Εύρος συχνότητας Hz Δεδομένου ότι, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τα επιστημονικά δεδομένα, ο καρδιακός ρυθμός που κυμαίνεται μεταξύ παλμών ανά λεπτό, έχει φασματικό περιεχόμενο από 0,5 Hz έως 3,00 Hz, για τη σωστή δειγματοληψία του καρδιακού σήματος μιας απαγωγής σύμφωνα με το θεώρημα του Nyquist απαιτείται η καταγραφική συσκευή, δηλαδή ο ηλεκτροκαρδιογράφος ή η συσκευή μέτρησης καρδιακού ρυθμού, να έχει εύρος συχνοτήτων 6 Hz. Συνήθως στην πράξη οι συσκευές αυτές έχουν μεγαλύτερο εύρος, λόγω περιορισμών σχεδιασμού και κόστους. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικότερα για συσκευές που προορίζονται για χρήση από τον ασθενή, επειδή τα επίπεδα θορύβου στην περίπτωση αυτή είναι αυξημένα, συνίσταται κατά το δυνατόν μικρότερο εύρος συχνοτήτων. Στην αγορά για εφαρμογές αντίστοιχης χρήσης συνιστώνται συσκευές με εύρος συχνοτήτων 0,05-30 Hz δεδομένου μάλιστα ότι τα επίπεδα θορύβου είναι χαμηλότερα σε καταγραφικές συσκευές μικρότερου εύρους συχνοτήτων - και άρα ένας καρδιογράφος με εύρος συχνοτήτων 0,05-30 Hz είναι καλύτερος από ένα αντίστοιχο με εύρος 0,05-40 Hz. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι συσκευές με εύρος ζώνης 0,05 30 Hz γίνονται αποδεκτές και καλύπτουν την συγκεκριμένη προδιαγραφή (δεδομένου μάλιστα ότι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα έναντι αυτών μ εύρος ζώνης 0,05-40Hz που αναφέρονται. Απάντηση 3 Στην απαίτηση περιγράφονται τα επιτρεπόμενα όρια. Συνεπώς συσκευές με εύρος ζώνης 0,05-30Hz καλύπτουν την προδιαγραφή. 2

3 Ερώτημα 4 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Γ «C2.3 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής» στα σημεία 19 και 21 αναφέρονται: Μέγιστη απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων Αμφίδρομη Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth ή RF 250m ΝΑΙ Επιπλέον, στην ενότητα Α «Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων» και συγκεκριμένα στην 2η παράγραφο της ενότητας, αναφέρεται ότι: Τα στελέχη αυτών των υπηρεσιών, θα εφοδιαστούν με κινητές ιατρικές συσκευές, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Bluetooth με την ειδική εφαρμογή των PDA / Smartphone / laptop με σκοπό την καταγραφή, συλλογή και αποστολή δεδομένων από συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί αντίστοιχες ιατρικές συσκευές απομακρυσμένης παρακολούθησης. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι η απαιτούμενη τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που θα πρέπει να υλοποιεί η Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής είναι μέσω Bluetooth που με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια (~10 m για Bluetooth class2) από την μέγιστη ζητούμενη στο σημείο 19 του πίνακα C.2.3 που είναι 250 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. Επιπλέον σημειώνεται ότι και για τον υπόλοιπο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του έργου (Πίνακας C2.1 σημείο 11, πίνακας C2.2 σημείο 6, Πίνακας C2.5 σημείο 10) η απαιτούμενη απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων σε ανοιχτό χώρο ζητείται να είναι μεγαλύτερη από 2,5 m. Κατά συνέπεια παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν η ένδειξη για απόσταση >=150m μπορεί να θωρηθεί ως η μέγιστη επιθυμητή και ότι γίνονται αποδεκτές συσκευές με εμβέλεια κατ αναλογία με το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας του σημείου 21 και σε κάθε περίπτωση ότι είναι αποδεκτά συστήματα με εμβέλεια >2,5 m βάσει των δεδομένων της αγοράς. Απάντηση 4 Στην απαίτηση περιγράφεται η μέγιστη επιθυμητή απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων. Συνεπώς γίνονται αποδεκτές συσκευές με εμβέλεια >2.5m υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν και τις υπόλοιπες απαιτήσεις του πίνακα συμμόρφωσης και ιδιαίτερα την απαίτηση του σημείου 21 που αναφέρεται στα αποδεκτά πρότυπα/τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Ερώτημα 5 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Γ και συγκεκριμένα στους Πίνακες Συμμόρφωσης «C2.3 «Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής» και C2.4 «Συσκευή Μέτρησης Γλυκόζης» και στα αντίστοιχα σημεία των πινάκων αναφέρονται διαφορετικές τιμές για τη μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων στις ιατρικές συσκευές. Συγκεκριμένα, στα αντίστοιχα σημεία των πινάκων αναφέρονται: C2.3 Σημείο 17 C.2.4 Σημείο 10 Δυνατότητα αποθήκευσης >=200 μετρήσεις δεδομένων Αποθήκευση Μετρήσεων Τουλάχιστον 400 μετρήσεις με ημερομηνία Επειδή το συγκεκριμένο έργο αφορά σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής, είναι αυτονόητο ότι η μνήμη της συσκευής δε θα χρησιμοποιείται για μακροχρόνια αποθήκευση μετρήσεων εξετάσεων, αλλά μόνο για να καλυφθούν περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας μετάδοσης των δεδομένων (π.χ. πρόβλημα δικτύου). Ακόμη και στην περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (standalone), εκτός δηλαδή των 3

4 αναφερόμενων απαιτήσεων του έργου, τότε και στην περίπτωση αυτή είναι αδύνατο ο χρήστης να πρέπει να αποστείλει τις μετρήσεις του στον Φάκελο υγείας για διάστημα μεγαλύτερο των ημερών (μεγαλύτερο διάστημα πρακτικά καταργεί την έννοια της τηλεϊατρικής και κατά συνέπεια απαιτεί άλλου είδους συσκευές/σχεδιασμό). Με βάση ένα μέσο αριθμό μετρήσεων ανά ημέρα 2 μετρήσεων, τότε μία μνήμη των 100 μετρήσεων θα επαρκούσε ακόμα και για αυτό το ακραίο σενάριο. Κατά συνέπεια, η απαίτηση για συσκευές με δυνατότητα αποθήκευσης 400 μετρήσεων είναι άνευ νοήματος (ακόμα και οι 200 μετρήσεις υπερεπαρκούν). Κατά συνέπεια, για την απαίτηση του πίνακα C2.4 «Συσκευή Μέτρησης Γλυκόζης», ζητούμε το σημείο 10, να μετατραπεί η απαίτηση σε 200 μετρήσεις αντί των 400, δηλαδή να γίνει ως εξής: 10 Αποθήκευση Μετρήσεων Τουλάχιστον 200 μετρήσεις με ημερομηνία Απάντηση 5 Στο πλαίσιο του παρόντος έργου τηλεϊατρικής γίνονται αποδεκτές και συσκευές μέτρησης γλυκόζης με δυνατότητες αποθήκευσης μετρήσεων τουλάχιστον 200 μετρήσεων με ημερομηνία. Ερώτημα 6 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Γ και συγκεκριμένα Πίνακας συμμόρφωσης C2.10 «Εφαρμογή Κινητών (φορητών) συσκευών για τις κινητές μονάδες των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου» σημείο 1: 1 Πλήθος Αδειών 2 Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών συσκευών Συγκέντρωσης δεδομένων (Πίνακας C2.6, σημείο 1) παρακαλούμε διευκρινίστε ότι ο απαιτούμενος αριθμός αδειών της Εφαρμογής Κινητών (φορητών) συσκευών για τις κινητές μονάδες των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου είναι επίσης τέσσερεις (4) και όχι δύο (2) όπως εκ παραδρομής κατά την γνώμη μας αναφέρεται στον πίνακα C2.10 σημείο 1 Απάντηση 6 Ο απαιτούμενος αριθμός αδειών της Εφαρμογής Κινητών (φορητών) συσκευών για τις κινητές μονάδες των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου είναι τέσσερεις (4) όσες και οι ζητούμενες κινητές μονάδες. Ερώτημα 7 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Γ και συγκεκριμένα Πίνακας συμμόρφωσης C2.17 «Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων Χρηστών» σημεία 9, 11, 12: 9 Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού WindowsMobile ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έκδοση 6.5 και ανώτερη 11 Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Symbian ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έκδοση 3 και ανώτερη Συμβατότητα με πλατφόρμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 12 λογισμικού Palm WebOS Έκδοση 1.4 και ανώτερη Αναφορικά με το σημείο 9 «Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού WindowsMobile 6.5» σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον συσκευές με Windows Mobile, το οποίο αντικαταστάθηκε από τα Windows Phone που τώρα βρίσκονται στην έκδοση 8. Κατά συνέπεια μπορούμε να θεωρήσουμε σαν προαπαιτούμενο τα Windows Phone 8; 4

5 Επιπλέον, σε σχέση με τις απαιτήσεις των σημείων 11 και 12, θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι με βάση πρόσφατη έρευνα της IDC ως προς το μερίδιο των smartphones το 2 τρίμηνο του 2013, το ποσοστό (παγκοσμίως) συσκευών με πλατφόρμα λογισμικού RIM και Palm WebOS κατατάσσονται στις λοιπές συσκευές (others) που κατέχουν συνολικά ποσοστό <1% Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι μάλλον άνευ νοήματος η υποχρεωτική απαίτησης συμβατότητας με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες και παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη απαίτηση (σημεία 11 και 12) αφαιρεθεί ή γίνει προαιρετική Απάντηση 7 Η απαίτηση στο σημείο 9 του πίνακα συμμόρφωσης C2.17 «Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων Χρηστών» για συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Windows Mobile αντικαθίσταται από με απαίτηση για συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Windows Phone 8. Οι απαιτήσεις των σημείων 11 και 12 για συμβατότητα με πλατφόρμες λογισμικού RIM και Palm WebOS μετατρέπονται σε προαιρετικές. Ερώτημα 8 Σημείο Αναφοράς: Μέρος Α ενότητα Α.3.4 «Προδιαγραφές Υπηρεσιών Φιλοξενίας Εφαρμογών και DSL συνδέσεων χρηστών», στην σελίδα 44, 2η παράγραφο της ενότητας, αναφέρεται ότι «Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα άμεσης και εύκολης μετεγκατάστασης σε οποιοδήποτε άλλο DataCenter επιλέξει ο Δήμος, ή στο Cloud του Δημόσιου Τομέα όταν αυτό υλοποιηθεί». Στην επόμενη δε παράγραφο, αναφέρεται δε ότι «Βάσει των παραπάνω το λογισμικό το οποίο θα προταθεί για την υλοποίηση του Virtualization των διαθέσιμων πόρων θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά..». Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η προμήθεια λογισμικού virtualization δεν αποτελεί μέρος των απαιτήσεων του παρόντος έργου ή σε αντίθετη περίπτωση να αναφέρετε βάσει ποιών προδιαγραφών θα γίνει η συγκεκριμένη προμήθεια. Απάντηση 8 Η προμήθεια λογισμικού virtualization δεν αποτελεί μέρος των απαιτήσεων του παρόντος έργου. Ερώτημα 9 Σημείο Αναφοράς: Μέρος ενότητα Α.3.8 «Ανοιχτά πρότυπα», αναφέρεται ότι (σελ. 50, 1o bullet) 5

6 Tο λογισμικό εφαρμογών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή και της βάσης δεδομένων. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η απαίτηση αυτή δεν αναφέρεται στη ζητούμενη διαδικτυακή πύλη κοινωνικής φροντίδας & πρόνοιας που εμπίπτει στο λογισμικό συστήματος αλλά αφορά στα λογισμικά εφαρμογών του έργου ήτοι Υποσυστήματα Παρακολούθησης και Φροντίδας, καταγραφής και συλλογής ιατρικών δεδομένων, υποσύστημα φροντίδας υγείας και Υποσύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης τεχνολογικού εξοπλισμού και Υπηρεσιών Απάντηση 9 Η διαδικτυακή πύλη κοινωνικής φροντίδας & πρόνοιας εμπίπτει στο λογισμικό συστήματος και επομένως δεν απαιτείται να είναι ανεξάρτητη του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή και της βάσης δεδομένων. Ερώτημα 10 Σημείο Αναφοράς: Μέρος ενότητα Α.3.8 «Ανοιχτά πρότυπα», σελ. 50, 2η παράγραφος, αναφέρεται ότι «Ο πηγαίος κώδικας του Συστήματος να είναι διαθέσιμος και ελεύθερος για οποιαδήποτε μετατροπή. Αυτό θα επιτρέψει την συνεχή ρύθμιση και βελτίωση της εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Θα επιτρέπεται επίσης τη μεταφορά και εγκατάστασή της σε διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων και hardware, αφού οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση χρειαστεί, μπορεί να γίνει με ευκολία. Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να είναι απλουστευμένη. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένου ότι η εφαρμογή έχει πολλές θέσεις εργασίας, δε χρειάζεται να αγοραστούν πολλαπλές άδειες, αφού η εγκατάσταση είναι ελεύθερη. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση κόστους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ποιοτικότερου λογισμικού.» Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παράδοσης του πηγαίου κώδικα για τυχόν τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού - εμπορικά πακέτα λογισμικού, που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του έργου, με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα και συγκεκριμένη πολιτική αδειοδότησης από τον κατασκευαστή τους. Απάντηση 10 Για τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού εμπορικά πακέτα λογισμικού δεν υφίσταται υποχρέωση παράδοσης του πηγαίου κώδικα. 6

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα