Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001"

Transcript

1 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο αις, κα τι δηµοκρατ ας ο σης ο κ στι παρρησ α, πλ ν νθ δε µ ν το ς φρονεστ τοις κα µηδ ν µ ν φροντ ζουσιν, ν δ τ θε τρ το ς κωµ δοδιδασκ λοις κα π ντων στ δειν τατον, τι το ς µ ν κφ ρουσιν ε ς το ς λλους λληνας τ τ ς π λεως µαρτ µατα τοσα την χετε χ ριν σην ο δ το ς ε ποιο σι, πρ ς δ το ς πιπλ ττοντας κα νουθετο ντας µ ς ο τω διατ θεσθε δυσκ λως σπερ πρ ς το ς κακ ν τι τ ν π λιν ργαζοµ νους. 15 µως δ κα το των παρχ ντων ο κ ν ποστα ην ν διενο θην. παρελ λυθα γ ρ ο χαριο µενος µ ν ο δ χειροτον αν µνηστε σων, λλ' ποφανο µενος τυγχ νω γιγν σκων πρ τον µ ν περ ν ο πρυτ νεις προτιθ ασιν, πειτα περ τ ν λλων τ ν τ ς π λεως πραγµ των ο δ ν γ ρ φελος σται τ ν ν ν περ τ ς ε ρ νης γνωσθ ντων, ν µ κα περ τ ν λοιπ ν ρθ ς βουλευσ µεθα. Α. Απ το κε µενο που σας δ νεται να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας την παρ γραφο 14 ( γ δ' ο δα... τ ν π λιν ργαζοµ νους). Β. Να γρ ψετε στο τετρ δι σας τις απαντ σεις των παρακ τω ερωτ σεων: Β1. Ποια ε ναι η ιδε δης σχ ση αν µεσα στη δηµοκρατ α και την παρρησ α; Π ς η αθηνα κ πολιτικ πραγµατικ τητα της εποχ ς του Ισοκρ τη επιβεβαι νει διαψε δει, κατ την ποψ του, την παρξη της σχ σης αυτ ς; Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Β2. "παρελ λυθα γ ρ... τ ν τ ς π λεως πραγµ των": Π ς παρουσι ζει το θος του ο ρ τορας στο απ σπασµα αυτ ; Στο πλα σιο της καθιερωµ νης ρητορικ ς τακτικ ς, σε τι αποσκοπε ο Ισοκρ της παρουσι ζοντας τσι τον εαυτ του; Β3. "ο δ ν γ ρ φελος σται... βουλευσ µεθα": Στο απ σπασµα αυτ της παραγρ φου 15 του πρωτ τυπου κειµ νου προαναγγ λλονται τα οφ λη της ειρ νης. Αφο διαβ σετε το κε µενο των παραγρ φων του µεταφρασµ νου κειµ νου που ακολουθε, να αναφερθε τε σ ντοµα στα οφ λη αυτ. 20 Αν µως κ νουµε ειρ νη και συµπεριφερθο µε πως ορ ζουν οι κοιν ς συνθ κες, θα κατοικο µε στην π λη µας µε µεγ λη ασφ λεια, αφο απαλλαγο µε απ πολ µους και κινδ νους και διχ νοια στην οπο α τ ρα χουµε περι λθει αντ θετα κ θε µ ρα θα γιν µαστε και πιο πλο σιοι απαλλαγµ νοι απ τους φ ρους και τις τριηραρχ ες και τις λλες εισφορ ς για τον π λεµο και ασχολο µενοι µε την καλλι ργεια των χωραφι ν και τη ναυτιλ α και τις λλες εργασ ες οι οπο ες χουν 21 εκλε ψει εξαιτ ας του πολ µου. Ακ µη θα δο µε την π λη µας να χει διπλ σια σοδα απ' σα χει τ ρα, να ε ναι γεµ τη απ εµπ ρους και ξ νους και µετο κους, απ'τους οπο ους χει ερηµωθε σ µερα. Και το σπουδαι τερο, θα χουµε συµµ χους λους τους ανθρ πους χι µε τη β α αλλ µε τη θ λησ τους, και δεν θα µας δ χονται ταν ε µαστε ασφαλε ς εξαιτ ας της δ ναµ ς µας, κι ταν κινδυνε ουµε θα αποστατο ν, αλλ θα συµπεριφ ρονται πως αρµ ζει (να συµπεριφ ρονται) οι αληθινο φ λοι και σ µµαχοι. Β4. Ο Πλ των αρνε ται να χαρακτηρ σει επιστ µη τ χνη τη ρητορικ, αφο δεν χει καθορισµ νο αντικε µενο να διδ ξει ο τε αξι πιστη µ θοδο. Τι απαντ ο Ισοκρ της στην κριτικ αυτ ; Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 Β5. Μ σα απ το πρωτ τυπο κε µενο να βρε τε και να µεταφ ρετε στο τετρ δι σας να ρ µα συν νυµο του γιγν σκω. Επ σης να βρε τε και να µεταφ ρετε σες λ ξεις του πρωτ τυπου κειµ νου ε ναι ετυµολογικ συγγενε ς µε τη λ ξη διανο αις και σες µε τη λ ξη προτιθ ασιν. Γ. Αδ δακτο κε µενο σοκρ τους Α γινητικ ς, γ δ κα Θρασ λοχος τοσα την φιλ αν παρ τ ν πατ ρων παραλαβ ντες, σην λ γ πρ τερον διηγησ µην, τι µε ζω τ ς παρχο σης α τ ν ποι σαµεν. ως µ ν γ ρ πα δες µεν, περ πλε ονος µ ς α το ς γο µεθα το ς δελφο ς, κα ο τε θυσ αν ο τε θεωρ αν ο τ' λλην ορτ ν ο δεµ αν χωρ ς λλ λων γοµεν πειδ δ' νδρες γεν µεθα, ο δ ν π ποτ' ναντ ον µ ν α το ς πρ ξαµεν, λλ κα τ ν δ ων κοινωνο µεν κα πρ ς τ τ ς π λεως µο ως διεκε µεθα κα φ λοις κα ξ νοις το ς α το ς χρ µεθα. Γ1. Να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το παραπ νω κε µενο. Μον δες 20 Γ2α. Γ2β. Να µεταφ ρετε στη δοτικ και κλητικ ενικο λα τα ουσιαστικ της τρ της κλ σεως που υπ ρχουν στο αδ δακτο κε µενο. Μον δες 4 γοµεν, γεν µεθα, κοινωνο µεν: Για τον καθ να απ τους τ πους αυτο ς να γρ ψετε το βʹ και γʹ ενικ πρ σωπο της προστακτικ ς ενεστ τα στην δια φων. Μον δες 6 Γ3. Να γρ ψετε στο τετρ δι σας λες τις λ ξεις φρ σεις που λειτουργο ν µ σα στο αδ δακτο κε µενο ως επιρρηµατικο προσδιορισµο του χρ νου και να κ νετε πλ ρη συντακτικ αναγν ριση αυτ ν. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο A. Εγώ γνωρίζω βέβαια πως είναι δύσκολο να εναντιώνοµαι στις δικές σας σκέψεις και πως, ενώ έχουµε δηµοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, παρά µόνον εδώ (στην Εκκλησία του δήµου) για τους πάρα πολύ ανόητους και για όσους δεν ενδιαφέρονται καθόλου για σας, και στο θέατρο για τους κωµικούς ποιητές. Και αυτό είναι το πιο φοβερό απ' όλα, ότι δηλαδή εκείνους που αποκαλύπτουν στους άλλους Έλληνες τα σφάλµατα της πόλης τους ευγνωµονείτε τόσο, όσο ούτε τους ευεργέτες σας, ενώ για κείνους που σας ελέγχουν και σας συµβουλεύουν αισθάνεστε τόση οργή, όση και για κείνους που κάνουν κάποιο κακό στην πόλη. Β1. Η ισηγορία, δηλ. η ισότητα στο δικαίωµα του λόγου, αποτελούσε βασικό στοιχείο της δηµοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, όπως και η ισονοµία. Στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του δήµου ο κήρυκας καλούσε κάθε πολίτη που ήθελε να µιλήσει, µε την καθιερωµένη φράση: "τ ς αγορεύειν βούλεται;". Η "ισηγορία" όµως δεν έχει ουσιαστικό περιεχόµενο, αν δε συνοδεύεται από το δικαίωµα της πλήρους ελευθερίας του λόγου, την "παρρησίαν". Η ιδεώδης σχέση ανάµεσα στη δηµοκρατία και την παρρησία είναι: κατοχύρωση εκ µέρους της δηµοκρατίας της παρρησίας ως πολιτικού δικαιώµατος που συµβάλλει στην ορθή λειτουργία της δηµοκρατίας µε ευεργετικές συνέπειες για όλους και συνειδητοποίηση εκ µέρους των πολιτών ότι η άσκηση αυτού του δικαιώµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια της ευπρέπειας και της κοσµιότητας ούτε να αποβαίνει σε βάρος των δικαιωµάτων των άλλων. Η πολιτική πραγµατικότητα της εποχής του Ισοκράτη διαψεύδει, κατά την άποψή του, την ύπαρξη της σχέσης αυτής, όπως καταδεικνύει και η φράση "δηµοκρατίας ο σης ο κ στι παρρησία". Ο Ισοκράτης υποστηρίζει ότι στην εποχή του δεν υπήρχε πλέον ελευθερία λόγου, παρρησία, είτε ως κοινωνική αρετή (απόλυτη ειλικρίνεια) είτε ως πολιτικό δικαίωµα (θαρραλέα έκφραση της γνώµης ενώπιον του πλήθους). Όσοι πρεσβεύουν τα αντίθετα προς το κοινό αίσθηµα αδυνατούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη τους. Μόνο οι δηµαγωγοί στην εκκλησία του δήµου και οι κωµωδιογράφοι στο θέατρο µιλούν ελεύθερα, αρκεί να είναι Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 ευχάριστοι. Για το λόγο αυτό πραγµατική παρρησία µέσα στην αθηνα κή δηµοκρατία απολαµβάνουν στην εκκλησία του δήµου αυτοί που δε νοιάζονται πραγµατικά για τους πολίτες αλλά για το προσωπικό τους συµφέρον. Ο Ισοκράτης, κατηγορώντας τους Αθηναίους για την αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά τους προς τους ρήτορες, "προκαταλαµβάνει", προδιαθέτει δηλ. το ακροατήριο (σχήµα προλήψεως ή προκαταλήψεως), για να προλάβει ενδεχόµενες αποδοκιµασίες, αφού θα προτείνει να συναφθεί ειρήνη µε όλους, αντίθετα µε την ισχύουσα εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Β2. Στο σηµείο αυτό του λόγου του ο Ισοκράτης κλείνει το προοίµιό του και παρουσιάζει την πρότασή του για την ειρήνη. Ο ρήτορας επιχειρεί να εµφανίσει τον εαυτό του ως ανιδιοτελή υπερασπιστή του δηµοσίου συµφέροντος, ειλικρινή και άνθρωπο γενναίο ο οποίος δε διστάζει να µιλήσει ενάντια στο ρεύµα, αν αυτό επιβάλλεται. Έχει το σθένος να αντιπαρατεθεί στο συρφετό των άλλων ρητόρων και των δηµοκόπων που κολακεύουν και εκµαυλίζουν το λαό. Στο πλαίσιο της καθιερωµένης ρητορικής τακτικής (έντεχνες αποδείξεις), ο Ισοκράτης, γνωρίζοντας ότι η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την εντύπωση που ο ίδιος θα δηµιουργήσει ως προσωπικότητα, αποσκοπεί να κερδίσει την προσοχή (πρόσεξις) των θεατών αλλά και την εύνοια του ακροατηρίου (captatio benevolentiae) για να προλάβει τυχόν αντιδράσεις τους για όσα θα προτείνει στη συνέχεια του λόγου. Β3. Οι πρυτάνεις έχουν συγκαλέσει την εκκλησία του δήµου για να συζητήσουν µε θέµα την ειρήνη ή τον πόλεµο. Ο Ισοκράτης υποστηρίζει πως ακόµη κι αν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στο θέµα αυτό, τα οφέλη τους θα είναι µηδαµινά, αν δεν αποφασίσουν και για τα υπόλοιπα ζητήµατα σωστά. Στο σηµείο αυτό ακριβώς προαναγγέλλονται τα οφέλη της ειρήνης. Η ειρήνη θα προσφέρει στους Αθηναίους τα εξής κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά οφέλη: - Η πόλη θα ζει µε ασφάλεια, µε ευπορία, µε οµόνοια και θα απολαµβάνει την υπόληψη από µέρους των άλλων Ελλήνων. - Θα απαλλαγεί από πολέµους, κινδύνους και τη διχόνοια. - Οι Αθηναίοι θα ξανανιώσουν ασφαλείς και θα µπορέσουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία και το εµπόριο. Σε συνδυασµό µε την απαλλαγή τους από τους φόρους, τις τριηραρχίες και τις άλλες εισφορές για τον πόλεµο, θα ξανακάνουν την πόλη τους µεγάλη οικονοµική δύναµη. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 - Θα γεµίσει η πόλη από εµπόρους και µετοίκους και θα τονωθεί η οικονοµική δραστηριότητά της µια και οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται µε αποδοτικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. - Θα έχει η πόλη αληθινούς φίλους και συµµάχους, όχι κάποιους που θα κρατά µε τη βία. Θα διαπιστώσουν οι σύµµαχοι πως οι Αθηναίοι δεν τους επιβουλεύονται αλλά θέλουν να είναι ειλικρινείς σύµµαχοί τους. Ο Ισοκράτης προβάλλει τα οφέλη µιας φιλειρηνικής πολιτικής θέλοντας να πείσει για την αναγκαιότητα της επιδίωξης ειρηνικών σχέσεων όχι µόνο µε τους παλαιούς συµµάχους (Βυζαντίους, Χίους, Ροδίους και Κώους), που είχαν αποστατήσει, αλλά και µε όλους τους Έλληνες, αποδεχόµενος ακόµη και τους δυσµενείς όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης. Β4. Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήµη ή τέχνη τη ρητορική, αφού δεν έχει καθορισµένο αντικείµενο να διδάξει ούτε αξιόπιστη µέθοδο. Σ' αυτή την οξυδερκή όσο και οξεία κριτική απαντά ο Ισοκράτης. Υπερασπίζοντας τη Ρητορική του Σχολή, επικρίνει βέβαια τα τεχνάσµατα των επαγγελµατιών της ρητορικής, τονίζει όµως την παιδευτική αξία της διδασκαλίας της. Υποστηρίζει ότι µε τη διδασκαλία της ρητορικής, έστω όχι στηριγµένη στην ακριβή επιστηµονική γνώση, αλλά στην πείρα της πραγµατικότητας, µπορεί να επιτύχει στην πράξη ένα ευρύτερο παιδευτικό αποτέλεσµα. Αυτή τη γενική πνευµατική καλλιέργεια, την αγωγή που έχει πρακτικούς πολιτικούς στόχους, καταρτίζοντας ανθρώπους της δράσεως, ο Ισοκράτης την ονοµάζει "φιλοσοφίαν". B5. ("Ρητορικά Κείµενα", Εισαγωγή, σελ. 13). - γιγνώσκω: (συνώνυµο) ο δα - διανο αις: (ετυµολογικά συγγενείς) νουθετο ντας, διενο θην - προτιθέασιν: (ετυµολογικά συγγενείς) νουθετο ντας, διατ θεσθε Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 Κείµενο αδίδακτο Γ.1. Εγώ όµως και ο Θρασύλοχος έχοντας παραλάβει (: αφού παραλάβαµε) από τους πατέρες µας τόσo σπουδαία (: µεγάλη) φιλία, όση (δηλ.) πριν λίγο διηγήθηκα (:περιέγραψα), αυξήσαµε αυτή ακόµη περισσότερο (: σε µεγαλύτερο βαθµό) από την ήδη υπάρχουσα. Όσο δηλαδή χρονικό διάστηµα ήµαστε παιδιά, θεωρούσαµε ο ένας τον άλλο σηµαντικότερο και από τους αδελφούς (: και από αδελφό) και ούτε σε θυσία ούτε σε θεωρία (: παρακολούθηση ιεροπραξιών) ούτε σε καµιά άλλη εορτή δεν παίρναµε µέρος (: συµµετείχαµε) χωριστά. Όταν πάλι ανδρωθήκαµε (: ενηλικιωθήκαµε), τίποτε εχθρικό ποτέ (µέχρι τώρα) δεν πράξαµε (: κάναµε) ο ένας ενάντια στον άλλο, αλλά και στις ιδιωτικές (µας) υποθέσεις ο ένας έκανε κοινωνό του τον άλλο και µε όµοιο τρόπο αντιµετωπίζαµε τα ζητήµατα της πόλης και είχαµε τους ίδιους φίλους και γνωστούς από φιλοξενία (: τα ίδια πρόσωπα θεωρούσαµε φίλους και γνωστούς από φιλοξενία). Γ2 α. ξένος: οικείος, φίλος από φιλοξενία, γνωστός Ουσ. γ κλ. οτ. Εν. Κλητ. Εν. πατέρων τ πατρί πάτερ πα δες τ παιδί πα νδρες τ νδρί νερ πόλεως τ πόλει πόλι Γ2 β. Προστακτική Ενεστώτα β ενικό γ ενικό γοµεν γε γέτω γεν µεθα γίγνου γιγνέσθω κοινωνο µεν κοινώνει κοινωνείτω Γ3. Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί του χρόνου παραλαβόντες: επιρρηµατική χρονική µετοχή, συνηµµένη στο Υποκείµενο ( γώ καί Θρασύλοχος) του ρήµατος " ποιήσαµεν", ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 χρόνου στο ρήµα " ποιήσαµεν". ηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα. πρότερον: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα "διηγησάµην". ως µ ν γ ρ πα δες µεν: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο " ως", εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει πραγµατικό γεγονός και εκφράζει πράξη σύγχρονη σε σχέση µε την πράξη της κύριας. Λειτουργεί δε ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα της κύριας " γούµεθα". πειδή δ' νδρες γενόµεθα: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο " πειδή", εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει πραγµατικό γεγονός και εκφράζει πράξη προτερόχρονη σε σχέση µε την πράξη της κύριας. Λειτουργεί δε ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα της κύριας " πράξαµεν". πώποτε: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα "επράξαµεν". Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ»

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 Σύντοµος έπαινος των προγόνων, των πατέρων, της σύγχρονης γενιάς και διατύπωση της πρότασης, δηλ. της προεξαγγελίας, της κεντρικής ιδέας του λόγου. Α. Έπαινος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú. φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών

Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú. φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú «Tους συλλογίζοµαι πάντα γιατί είναι οι µ νοι άνθρωποι που είδα στη ζωή µου να µην έχουν το αρπαχτικ ή το κυνηγηµένο φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tο φος εκείνο που τους

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα