ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου διαλύσεω, ἣ ῦ ἐιστάμεθα. καλεῖ δ' ἔξεστι τὴ τοιαύτη διδασκαλία, ο ὐ μόο ὅ ρου διάλυσι, ἀλλ ὰ κα ὶ διάπτυξι, ὥ τιε ὠόμασα, ἢ ἀάλυσι, ἢ διαίρεσι, ἢ, ὡ ἕ τεροί τιε, ἐξάπλωσι, ἢ ἐξήγησι, ὡ ἄλλοι. ἐπεχείρησα μὲ οὖ ἔιοι τῶ Ἡ ροφιλείω τοιαύτη ποιήσασθαι διδασκαλία, ὥσπερ κα ὶ Ἡρακλείδη ὁ Ἐρυθραῖο. ἐπεχείρησα δ ὲ κα ὶ τὴ κατ ὰ σύθεσι, αὐ τοί τε ο ἱ Ἡροφίλειοι, καί τιε τῶ Ἐρασιστρατείω τε, κα ὶ Ἀθηαῖο ὁ Ἀτταλεύ. οὐδεὶ μέτοι γε τῶ πρ ὸ ἡμῶ ἔγραψε τὴ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐοία ἀρχομέη διδασκαλία, ἐξ ἧ α ἱ τέχαι πᾶ σαι συίσταται κατ ὰ μέθοδο. ἀλλ' ἐκείη μὲ ἑτέρωθι διήλθομε, ἐταυθο ῖ δ ὲ τὴ ὁρικὴ ποιησόμεθα διδασκαλία. ὅσο γὰρ ἀπολείπεται τῆ κατ ὰ ἀάλυσι ἀξιώματί τε κα ὶ μεθόδ ῳ, τοσοῦτο πλεοεκτοῦσα εὑρήσομε εἰ σύοψί τε το ῦ ὅλου κα ὶ μήμη τῶ κατ ὰ μέρο. εὐμημόευτα γὰρ ἱκαῶ ἐστι τ ὰ ἐκ τῆ το ῦ ὅρου διαλύσεω ἅπατα, δι ὰ τ ὸ περιέχει ὅλη τῆ τέχη ἐ ἑαυτ ῷ τ ὰ κεφάλαια τὸ ἄριστο ὅρο, ὅ πέρ τιε κα ὶ οὐσιώδη ὀ ομάζουσι, ἀτιδιαιρούμεοι τοῖ ἐοηματικοῖ προσαγορευομέοι. ἐκεῖοι μὲ γὰρ ἀπ ὸ τῶ συμβεβηκότω οἷ ὁρίζοται πράγμασι, οὗτοι δ ὲ ἀπ ὸ τῆ οὐσία αὐτῆ συίσταται. ἡ δ ὲ κατ ὰ μέρο ἐ ξεργασία συμπάση τῆ ἰατρικῆ θεωρία ἐ πολλαῖ ἡμῖ ἑτέραι γέγραπται πραγματείαι, αἷ ἔξεστι χρῆ σθαι πρὸ τὰ τρεῖ διδασκαλία. ἀλλ ὰ ῦ γε τῆ ὁριστικῆ ὑπαρξόμεθα, τοσοῦτο ἔτι προσθέτε, ὡ μόα τ ὰ κεφάλαια κα ὶ οἷο συμπεράσματα τῶ κατ ὰ διέξοδο ἀποδεδειγμέω εἰρήσεται ῦ. Ἰατρική ἐστι ἐπιστήμη ὑγιειῶ, κα ὶ οσωδῶ, κα ὶ οὐδετέρω. ο ὐ διαφέρει δ ὲ οὐδ' εἰ οσερῶ τι εἴποι. το ῦ μὲ οὖ τῆ ἐπιστήμη ὀόματο κοιῶ τε κα ὶ οὐκ ἰδίω ἀκούει χρή. τ ὸ δὲ ὑγιειὸ, κα ὶ τ ὸ οσῶδε, κα ὶ τ ὸ οὐδέτερο, τριχῶ ἕκαστο λέγεται τ ὸ μὲ ὡ σῶμα, τ ὸ δ ὲ ὡ αἴτιο, τ ὸ δ ὲ ὡ σημεῖο. κα ὶ γὰρ τ ὸ ἐπιδεκτικὸ σῶμα τῆ ὑγεία, κα ὶ τ ὸ ποιητικὸ καὶ φυλακτικὸ αὐτῆ αἴτιο, κα ὶ τ ὸ δηλωτικὸ σημεῖο, ἅπατα ταῦτα καλοῦσι ο ἱ Ἕλληε ὑ γιειά. κατ ὰ δ ὲ τὸ αὐτὸ τρόπο κα ὶ οσώδη τά τε ἐπιδεκτικ ὰ όσω σώματα, κα ὶ τ ὰ ποιητικά τε καὶ φυλακτικ ὰ όσω αἴτια, κα ὶ τ ὰ δηλωτικ ὰ σημεῖα. κα ὶ δ ὴ κα ὶ τ ὰ οὐδέτερα κατ ὰ τὸ αὐτὸ λόγο σώματά τε κα ὶ αἴτια κα ὶ σημεῖα. καί ἐστι κατ ὰ πρῶτο μὲ λόγο ἐπιστήμη τῶ ὑγιειῶ αἰ τίω ἰατρικ ὴ, δι' ἐκεῖα δ' ἤδη κα ὶ τῶ ἄλλω. δεύτερο δ ὲ τῶ οσωδῶ. τρίτο δ ὲ τῶ οὐδετέρω. καὶ δ ὴ κα ὶ μετ ὰ ταῦτα τῶ σωμάτω, πρῶτο μὲ κᾀταῦθα τῶ ὑγιειῶ, ἐφεξῆ δ ὲ τῶ οσερῶ, εἶτα τῶ οὐδετέρω. κα ὶ περ ὶ τῶ σημείω δ ὲ κατ ὰ τὸ αὐτὸ λόγο. ἐ μέτοι ταῖ πράξεσι, πρότερο μὲ τῶ σωμάτω ἡ διάγωσι, ἐκ τῶ σημείω δηλοότι, μετ ὰ ταῦτα δ ὲ ἡ τῶ ἐπ' αὐτοῖ αἰτίω εὕρεσι. ἀλλ' ἐπε ὶ κα ὶ τ ὸ ποιητικὸ, κα ὶ τ ὸ δηλωτικὸ, κα ὶ τ ὸ ἐπιδεκτικὸ, διχῶ ἕ καστο λέγεται, τ ὸ μὲ ἁπλῶ, τ ὸ δ ὲ ἐ τ ῷ ῦ, ἰστέο ἀμφοῖ οὖσα ἐπιστήμη τὴ ἰατρική. κα ὶ αὐτὸ

2 δ ὲ τ ὸ ἁπλῶ διχῶ λέγεται, τό τε δι ὰ πατό. κα ὶ ὡ ἐπ ὶ τ ὸ πολύ κα ὶ ἔστι ἀ μφοτέρω τούτω ἐπιστήμη ἡ ἰατρική. τ ὸ δ ὲ οὐδέτερο, αἴτιό τε, κα ὶ σημεῖο, κα ὶ σῶμα, τό τε ἁπλῶ λεγόμεο καὶ τ ὸ ἐ τ ῷ ῦ, τριχῶ ἕκαστο λέγεται τ ὸ μὲ τ ῷ μηδ' ἑτέρου τῶ ἐατίω μετέχει, τ ὸ δ ὲ τ ῷ τῶ ἀμφοτέρω, τ ὸ δ ὲ τ ῷ ποτ ὲ μὲ τοῦδε, ποτ ὲ δ ὲ τοῦδε. τούτω δ' αὐτῶ τ ὸ δεύτερο κατ ὰ δύο τρόπου λέγεται ποτ ὲ μὲ τ ῷ μετέχει ἑκατέρου τῶ ἐατίω ἐξ ἴσου, ποτ ὲ δ ὲ τ ῷ πλέο θατέρου. ἔστι δ ὲ κα ὶ καθ' ὅλου το ῦ ὅρου κατ ὰ τὴ λέξι ἀμφιβολία τι, ἣ κα ὶ αὐτὴ χρ ὴ διαλύεσθαι. ἐ γὰ ρ τ ῷ λέγει τὴ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ὑπάρχει ὑγιειῶ, κα ὶ οσερῶ, κα ὶ οὐδετέρω, σημαίεται μὲ κα ὶ τ ὸ πάτω τῶ κατ ὰ μέρο, σημαίεται δ ὲ κα ὶ τ ὸ ὁποίω, σημαίεται δ ὲ κα ὶ τό τιω. ἀλλ ὰ τὸ μὲ πάτω ἀπεριόριστό τε κα ὶ ἀδύατο, τ ὸ δέ τιω ἐλλιπέ τε κα ὶ ο ὐ τεχικό τ ὸ δ' ὁ μοίω τεχικό τε ἅμα κα ὶ διαρκὲ εἰ ἅπατα τῆ τέχη τ ὰ κατ ὰ μέρο, ὅπερ κα ὶ περιέχεσθαί φαμε ἐ τ ῷ τῆ ἰατρικῆ ὅρ ῳ. ἀρξόμεθα οὖ ἀπ ὸ τῶ σωμάτω πρῶτο, ὁποῖά τια τά θ' ὑγιει ὰ, κα ὶ τὰ οσώδη, κα ὶ τ ὰ οὐδέτερα τετύχηκε ὄτα. μετ ὰ δ ὲ ταῦτα τὸ περ ὶ τῶ σημείω τε κα ὶ αἰ τίω διεξέλθωμε λόγο. Ὑγιειό ἐστι ἁπλῶ σῶμα τ ὸ ἐκ γεετῆ εὔκρατο μὲ ὑπάρχο τοῖ ἁπλοῖ κα ὶ πρώτοι μορίοι σύμμετρο δ ὲ τοῖ ἐκ τούτω συγκειμέοι ὀργάοι. ὑγιειὸ δ ὲ ῦ ἐστι σῶμα, τ ὸ κατὰ τ ὸ παρὸ ὑγιαῖο. ἔστι δ ὲ δή που κα ὶ τοῦτο, καθ' ὃ ὑγιαίει χρόο, εὔκρατό τε κα ὶ σύμμετρο, ο ὐ τὴ ἀρίστη εὐκρασία τε κα ὶ συμμετρία, ἀλλ ὰ τὴ οἰκεία. αὐτο ῦ δ ὲ το ῦ ἁπλῶ ὑγιειοῦ σώματο, δι ὰ πατὸ μὲ τοιοῦτό ἐστι τ ὸ εὐκρατότατό τε κα ὶ συμμετρότατο, ὡ τ ὸ πολ ὺ δ ὲ τὸ τῆ ἀρίστη κατασκευῆ ἀπολειπόμεο ο ὐ πολλ ῷ. οσῶδε δέ ἐστι ἁπλῶ σῶμα, τ ὸ ἐκ γεετῆ ἤτοι δύσκρατο τοῖ ὁμοιομερέσι, ἢ ἀσύμμετρο τοῖ ὀργαικοῖ, ἢ ἀμφότερα. οσῶδε δ ὲ ῦ ἐστι σῶμα τ ὸ οσοῦ, ἐ ᾧ λέγεται χρό ῳ τοιοῦτο ὑπάρχει. εὔδηλο δ ὲ, ὡ κα ὶ τοῦτο, καθ' ὃ λέγεται χρόο εἶαι οσῶδε, ἤτοι δύσκρατό ἐστι ἐ τοῖ ὁμοιομερέσι, ἢ ἀσύμμετρο ἐ τοῖ ὀργαικοῖ, ἢ ἀμφότερο. κα ὶ δ ὴ κα ὶ δι ὰ πατὸ οσῶδέ ἐστι, ὅ τι περ ἂ ἐκ γεετῆ, ἤ τοι δυσκρατότατο ὑπάρχο ἐ ἁπλοῖ κα ὶ πρώτοι μορίοι ἅπασι, ἤ τισι, ἢ τοῖ κυριωτάτοι, ἢ καὶ τοῖ ὀργαικοῖ ἀσυμμετρότατο, ὁμοίω κα ὶ ἐ τούτοι, ἢ πᾶσι, ἤ τισι, ἢ τοῖ κυριωτάτοι. ὡ τὸ πολ ὺ δ ὲ οσῶδέ ἐστι σῶμα, τ ὸ το ῦ τοιούτου τῆ κακία ἀπολειπόμεο, οὔπω δ' ἐ τ ῷ μέσῳ καθεστηκό. ἐπε ὶ δ ὲ κα ὶ τ ὸ οὐδέτερο σῶμα τριχῶ ἐλέγετο, τ ὸ μὲ μηδ' ἑτέρα τῶ ἄ κρω διαθέσεω μετέχο, τ ὸ δ ὲ τ ῷ ἀμφοτέρω, τ ὸ δ ὲ τ ῷ, ποτ ὲ μὲ τῆσδε, ποτ ὲ δ ὲ τῆσδε κατ ὰ μὲ τὸ πρῶτο σημαιόμεο οὐδέτερο ἔσται σῶμα τ ὸ μέσο ἀκριβῶ ὑπάρχο, το ῦ τε ὑ γιειοτάτου σώματο κα ὶ το ῦ οσωδεστάτου. κα ὶ τούτου τ ὸ μὲ ἁπλῶ τοιοῦτό ἐστι, ὅτι περ ἐκ γεετῆ τοιοῦτο κατεστήσατο. τ ὸ δ ὲ ῦ ὁτιοῦ, κατ ὰ παρὸ τ ὸ μέσο ὑπάρχο το ῦ τε ὑγιειοτάτου καὶ το ῦ οσωδεστάτου. αὐτο ῦ δ ὲ το ῦ ἁπλῶ τ ὸ μὲ δι ὰ πατὸ τοιοῦτο, ὅτι περ ἂ ἐ ἁπάσαι ταῖ ἡλικίαι διαμέ ῃ τοιοῦτο. τ ὸ δ ὲ ὡ ἐπ ὶ τ ὸ πολ ὺ, τ ὸ κα ὶ μεταβολά τια λαμβάο. κατ ὰ δ ὲ τὸ

3 δεύτερο σημαιόμεο οὐδέτερο ἔσται σῶμα τ ὸ ἐατίω ἅμα διαθέσεω μετέχο ἐκ γεετῆ, ἤ τοι καθ' ἓ μόριο, ἢ κατ ὰ δύο διαφέροτα. καθ' ἓ μὲ, ε ἰ κατ ὰ τὴ ἑτέρα ἀτίθεσι εὔκρατο εἴη τῶ δραστικῶ ποιοτήτω, ἢ κατ' ἀμφοτέρα μὲ, ἀλλ ὰ περ ὶ τὴ διάπλασι, ἢ τ ὸ μέγεθο, ἢ τὸ ἀριθμὸ τῶ μορίω, ἢ τὴ θέσι ἐσφαλμέο, ἢ ἔμπαλι ἐ τούτοι μὲ κατωρθωμέο ἅπασι, ἤ τισι, ἐ δ ὲ τ ῇ κράσει διημαρτημέο. ἐ διαφέρουσι δ ὲ μορίοι, κα ὶ κατ ὰ πάσα τὰ ἀ τιθέσει δύαταί τι τῶ ἐατίω ἅμα μετέχει. κα ὶ δι ὰ πατὸ μὲ τοιοῦτο, τ ὸ κατ ὰ πάσα τὰ ἡ λικία μέο ὅμοιο, ὡ τ ὸ πολ ὺ δ' ἐστ ὶ, τ ὸ κα ὶ μεταβάλλο κατά τι. οὕτω δ ὲ κᾀ τ ῷ ῦ οὐ δέτερο ἔσται σῶμα, κατ ὰ τ ὸ δεύτερο σημαιόμεο, ἢ τ ῷ περ ὶ ἓ μόριο, τ ὰ μὲ ἔχει ὑγιει ὰ, τ ὰ δὲ οσερ ὰ τῶ ὑπαρχότω αὐτ ῷ, ἢ τ ῷ περ ὶ διαφέροτα μέρη. κατ ὰ δ ὲ τ ὸ τρίτο σημαιόμεο, οὐδέτερο ἔσται σῶμα τ ὸ ποτ ὲ μὲ ὑγιειὸ, ποτ ὲ δ ὲ οσερὸ ἐ μέρει γιόμεο, ὥσπερ ἐ ίοι ὑπῆρξε, παισ ὶ μὲ οὖσι, ὑγιειοῖ γεέσθαι, εαίσκοι δ ὲ γεομέοι, οσεροῖ, ἢ ἔμπαλι. ἐ ἑὶ δ ὲ χρό ῳ τ ὸ οὕτω οὐδέτερο, ἀκριβῶ μὲ οὐκ ἐγχωρε ῖ συστῆαι, κατ ὰ πλάτο δ' ἐγχωρε ῖ. ἴ σμε δ ὲ, ὅτι τ ὸ ῦ διχῶ λέγεται. τ ὸ μὲ οὖ ὑγιειὸ, κα ὶ οσῶδε, κα ὶ οὐδέτερο σῶμα ποσαχῶ λέγεται, κα ὶ ὁποῖο ἕκαστό ἐστι, αὐτάρκω διώρισται. Περ ὶ δ ὲ τῶ σημείω ἐφεξῆ ἂ εἴη ῥητέο. ἔστι δ ὲ κα ὶ τούτω ὑγιει ὰ μὲ, ὅσα τῆ τε παρούση ὑγεία ἐστ ὶ διαγωστικ ὰ, κα ὶ τῆ μελλούση ἔσεσθαι προγωστικ ὰ, κα ὶ τῆ προγεγεημέη ἀαμηστικά. οσώδη δ ὲ τά τε τῆ παρούση όσου διαγωστικ ὰ, κα ὶ τῆ προγεγεημέη ἀαμηστικ ὰ, κα ὶ τῆ μελλούση ἔσεσθαι προγωστικά. κατ ὰ ταῦτα δ ὲ κα ὶ τὰ οὐδέτερα, τά τε τῶ οὐδετέρω διαθέσεω διαγωστικ ὰ, κα ὶ προγωστικ ὰ, κα ὶ ἀαμηστικ ὰ, κα ὶ τὰ μηδὲ ὅλω δηλοῦτα περ ὶ διαθέσεω, ἢ τ ὰ μηδὲ μᾶλλο ὑγιειὴ, ἢ οσερὰ δηλοῦ τα διάθεσι. κα ὶ τ ὰ κατά τι μὲ ὑγιειὴ, κατά τι δ ὲ οσερὰ δηλοῦτα διάθεσι, κα ὶ τ ὰ ποτ ὲ μὲ ὑγιειὴ, ποτὲ δ ὲ οσώδη, κα ὶ ταῦτα δ ὲ κατ ὰ τοὺ τρεῖ χρόου ὁμοίω τοῖ ὑγιειοῖ τε κα ὶ οσώδεσι. καλεῖ ται δ' ἐίοτε πρὸ τῶ παλαιῶ ἰατρῶ ἅπατα ταῦτα τ ὰ σημεῖα προγωστικ ὰ, κᾂ τῶ ἐεστώτω ἢ προγεγοότω ᾖ δηλωτικά. κα ὶ ἡ χρεία μεγάλη μὲ τῶ διαγωστικῶ τε κα ὶ προγωστικῶ, ἐλάττω δ ὲ τῶ ἀαμηστικῶ.

4 DE THERIACA AD PISONEM, 14, 238 ss. [Τί δή ποτε τ ῇ θηριακ ῇ ὁλόκληρο ἡ ἔχιδα οὐκ ἐπιτίθεται πολλά τε ἐκ τῶ ζώω ἡμᾶ λαμβάει τὰ θεραπεία.] Κα ὶ αὐτῶ δ ὲ τῶ ἐχιδῶ οὐχ ὅλα τ ὰ ζῶα εἰ ἀτίδοτο πέμπομε, ἀ λλ' ἀποτεμότε τὰ κεφαλὰ κα ὶ τὰ οὐρὰ οὕτω τοῖ ἄλλοι αὐτῶ σώμασι εἰ τὴ μίξι χρώμεθα, κα ὶ τοῦτο ο ὐ παρέργω οὐδ' ἄευ λόγου τιὸ ποιούμεοι, ἀλλ' ἐπειδ ὴ α ἱ κεφαλα ὶ τὸ κάκιστο τῶ χυμῶ, αὐτὸ τὸ ἰὸ, ἐ αὑταῖ ἔχουσι, δι ὰ ταῦτ' ἀποκόπτει αὐτὰ πειρώμεθα, ἵ' ὀ λιγώτερο τῆ ἀπ' αὐτῶ δυάμεω ἔχ ῃ τ ὸ φάρμακο, τῆ τούτω φύσεω μεταβλητική τια δύαμι εἰ τὸ ἰὸ ἐχούση ὥσπερ δ ὴ κα ὶ ἐ τοῖ παραστάται τ ὸ σπέρμα κα ὶ ἐ τοῖ μαζοῖ τ ὸ γάλα μεταβαλλόμεο γίεται. ἡ δ ὲ ἔχιδα τῶ ἄλλω ἁπάτω τὴ κεφαλὴ πρὸ τ ὸ διαφθεῖραι κακῶ ἐπιτηδειοτέρα ἔχει. φασ ὶ γὰρ αὐτὴ ἀοίγουσα τ ὸ στόμα πρὸ τ ὸ δέξασθαι το ῦ ἄῤῥεο τὸ θορὸ μετ ὰ τ ὸ λαβεῖ ἀποκόπτει αὐτο ῦ τὴ κεφαλή κα ὶ τοῦτο αὐταῖ εἶαι τῆ ποηρᾶ συμπλοκῆ τὸ τρόπο. εἶτα ἀπ ὸ το ῦ σπέρματο τ ὰ ζῶα γεόμεα κατά τια φυσικὴ ἄ μυα ἀαβιβρώσκει μὲ τῆ μητρὸ τὴ γαστέρα, ἐκθρώσκει δ ὲ εἰ τ ὰ ἔξω κα ὶ οὕτω αὐτ ὰ εἰ ἐκδικία το ῦ πατρὸ ἀαιρεῖ τὴ μητέρα. ἅπερ ἡμῖ ὁ καλὸ Νίκαδρο ἐ τοῖ ἔπεσι αὑτο ῦ οὐ κ ἀφυῶ γράφει, κα ὶ ἔστι τ ὰ ἔπη ταῦτα Μ ὴ σύ γ' ἐ ὶ τριόδοισι τύχῃ ὅτε δῆγμα πεφυγὼ [130] Περκὸ ἔχι θύῃσι, τυπὴ χολόεσσα ἐχίδη. Ἡίκα θορυμέου ἔχιο θολερ ῷ κυόδοτι, Θουρὰ ὀδὰξ ἐμφῦσα κάρη ἀπέκοψε ὁμεύου Ο ἱ δ ὲ πατρὸ λώβη μετεκίαθο αὐτίκα τυτθο ὶ Γειόμεοι ἐχιῆε, ἐπε ὶ δι ὰ μητρὸ ἀραιὴ Γαστέρ' ἀαῤῥήξατε ἀμήτορε ἐξεγέοτο. Theriaca, 129 ss. Τὰ δ ὲ οὐρὰ κα ὶ αὐτ ὰ ἀφαιροῦμε τ ὰ ἔσχατα το ῦ σώματο, ὥσπερ οὐρᾶ ὄτα μέρη κα ὶ, ὡ οἶμαι, τ ὸ ῥυπαρώτερο τῆ οὐσία ἕλκοτα μᾶλλο, κα ὶ πλείοά γε τὴ ὁλκὴ δι ὰ τὴ κίησι ποιούμεα, ὥσπερ τ ὰ πρὸ ταῖ οὐραῖ τῶ ἰχθύω μέρη δι ὰ τὴ πολλὴ κίησι τροφιμώτερα εἶ αι λέγουσι. μ ὴ θαυμάζῃ δ ὲ, ε ἰ μετ ὰ τὴ τούτω ἀποκοπὴ τ ὰ λοιπ ὰ σώματα τῶ ζώω ἰ σχυρότερο ποιε ῖ τ ὸ φάρμακο τῆ ἐμφύτου πρὸ τ ὸ σώζει δυάμεω κα ὶ ἐ αὐταῖ ταῖ σαρξὶ αὐτῶ καταμεμιγμέη. ὥσπερ δ ὴ κα ὶ ἐπ' ἄλλω ζώω πολλ ὰ τῶ μερῶ οὐκ ὀλίγα τῶ παθῶ

5 ἀγωιστικῶ θεραπεύεσθαι οἴδαμε. ἐίοι γοῦ βοηθοῦσι α ἱ κεφαλα ὶ τῶ μυῶ, καυθεῖσαι γὰ ρ κα ὶ μετ ὰ μέλιτο χριόμεαι, τὰ ἀλωπεκία ἰᾶσθαι δύαται. κα ὶ το ῦ ἰκτίου τὴ κεφαλὴ, φασὶ, ὁμοίω τοὺ ποδαγριῶτα ὠφελεῖ, ε ἴ τι αὐτῆ ξηραθείση ἄευ τῶ πτερῶ ὅσο ὑπ ὸ τοῖ τρισ ὶ δακτύλοι ἐπιπάσα ὕδατι πίει ἐθέλοι. κα ὶ τῶ μερῶ δ ὲ πολλάκι αὐτ ὰ μόα τ ὰ μόρια τιὰ τῶ παθῶ ἰᾶσθαι δύαται. ὁ γοῦ τῆ καμήλου ἐγκέφαλο ξηραθεὶ κα ὶ μετ' ὄ ξου πιόμεο ἐπιληπτικοὺ ἰᾶται κα ὶ ὁ τῆ γαλῆ ὁμοίω. ὁ δ ὲ τῆ χελιδόο μετ ὰ μέλιτο πρὸ ὑποχύσει ποιε ῖ. κα ὶ ὁ τῶ προβάτω σκευασθεὶ ὁμοίω ταῖ τῶ παίδω ὀδοτοφυΐαι ἄκρω βοηθε ῖ. το ῦ δὲ ταυρείου κέρατο τ ὸ ξύσμα μεθ' ὕδατο πιόμεο αἱμοῤῥαγία ἐπέχει. κα ὶ ο ἱ μηρο ὶ δ ὲ καιόμεοι ἐπέχουσι τ ὸ αἷμα. πολλάκι δ ὲ κα ὶ τὴ γαστέρα λελυμέη τ ὸ αὐτ ὸ τοῦτο ἵστησι. τ ὸ δ ὲ το ῦ ἐ λάφου κέρατο ῥίημα καιόμεο κα ὶ μετ' οἴου λειούμεο, εἶτα περιπλασσόμεο, τοὺ σειομέου ὀδότα πήγυσι, ὥσπερ δ ὴ κα ὶ τὸ ἀστράγαλο τῆ βοὸ τοῦτο ποιεῖ δύασθαι λέγουσι ἐ ξάγει δ ὲ κα ὶ στρογγύλη ἕλμιθα μετ ὰ μέλιτο πιόμεο, κα ὶ μετ' ὀξυμέλιτο σπλῆα τήκει, κα ὶ τὰ λεύκα καταχριόμεο, συμμέτρω δ ὲ ἀφροδισιαστικό ἐστι. ο ἱ δ ὲ το ῦ κάστορο ὄρχει ὁ μοίω πιόμεοι σπασμοὺ ἰῶται. πολλ ὰ δ ὲ τῶ ζώω κα ὶ τὰ χολὰ ἑαυτῶ ἔχει βοηθεῖ τ ῷ ἀθρώπῳ δυαμέα, κα ὶ τ ὰ στέατα, κα ὶ τοὺ μυελοὺ, κα ὶ τ ὸ γάλα, κα ὶ τ ὸ δέρμα, κα ὶ τ ὸ αἷμα αὐτ ὸ, κα ὶ τῶ ὄφεω τ ὸ γῆρα. ἤδη δ ὲ κα ὶ τὰ ἀφόδου αὐτῶ ὠφελούσα τιὰ εἴδομε. ἡ γοῦ τῆ βοὸ ἄφοδο ξηρ ὰ κεκαυμέη τρισ ὶ κοχλιαρίοι ὑδρωπικ ῷ βοηθε ῖ. κα ὶ ἡ τῶ μυῶ ἄ φοδο λεία μετ' ὄξου ἀλωπεκία θεραπεύει ἐ ποτ ῷ δ ὲ λαμβαομέη τοὺ ἐ κύστει θρύπτει λίθου τ ὸ δ ὲ τοῦ χηὸ στέαρ τὰ φλεγμοὰ μετ ὰ ῥοδίου ἰᾶται κα ὶ ὁ το ῦ ἐλάφου μυελὸ παρηγορικώτατό ἐ στι φάρμακο. τ ὸ δ ὲ τῆ βοὸ γάλα πιόμεο δυσετερικοῖ βοηθε ῖ. τῆ δ ὲ ὑαίη ἡ χολ ὴ μετ ὰ μέλιτο πρὸ ὀξυδερκία ποιε ῖ, κα ὶ τὰ ὑποχύσει διαφορε ῖ ἐγχριομέη. το ῦ δ' ἱπποποτάμου τ ὸ δέρμα καιόμεο, κα ὶ μεθ' ὕδατο λεῖο ἐπιτιθέμεο, φυμάτω σκορπιστικὸ γίεται, ὥσπερ δ ὴ κα ὶ τὸ ἔχεω δέρμα, λεῖο ἐπιτιθέμεο ταῖ ἀλωπεκίαι, θαυμαστῶ ἀαφύει τὰ τρίχα. τ ὸ δ ὲ τῆ ἀσπίδο γῆρα τριφθὲ μετ ὰ μέλιτο κα ὶ ὑπαλειφόμεο ὀξυδερκέστατό ἐστι. κα ὶ ὅ λω πολλή τί ἐστι ἡ τῶ τοιούτω ὕλη, ἣ οὐκ εὔκαιρο εἶαι ομίζω ῦ ἀαγράφει, ἵα μ ὴ μακρὸ ὑμῖ ὁ λόγο γέηται, ἀρκούτω εἰ τὴ ἀπόδειξι το ῦ λεγομέου κα ὶ μόω μοι τῶ προειρημέω. ἐκεῖο δ ὲ ἀαγκαῖό ἐστι εἰδέαι, ὅτι τῶ ζώω αὐτῶ ὅλα τ ὰ σώματα πολλάκι τοῖ ἀ θρώποι βοηθε ῖ. καρκίο γοῦ ὁ ἀπ ὸ τῶ ποταμῶ λειωθεὶ κα ὶ καταπλασθεὶ ἀεκβάλλει τοὺ σκόλοπα κα ὶ τὰ ἀκίδα. κα ὶ ἡ καρὶ ὁμοίω λειωθεῖσα μετ ὰ βρυωία ῥίζη πιομέη ἕλμιθα ἐξάγει. ὁ δὲ σκορπίο σὺ ἄρτ ῳ ἐσθιόμεο ὀπτὸ θρύπτει τοὺ ἐ τ ῇ κύστει λίθου. ὁμοίω δ ὲ κα ὶ τ ὸ γῆ ἔτερο μετ' οἴου πιόμεο τ ὸ αὐτ ὸ ποιε ῖ. ε ἰ δέ τι αὐτ ὰ τρίβω ἐ μελικράτ ῳ λάβοι ἰκτεριῶ εὐθέω καθαρθεὶ ἀπαλλάσσεται. πολλάκι δ ὲ κα ὶ σὺ ῥοδί ῃ κηρωτ ῇ ἐπιτιθέτα τῶ ποδαγρῶ ταῖ φλεγμοαῖ ἥρμοσα, ὁ δ ὲ ἱέραξ ἑψηθεὶ μετ ὰ μύρου σουσίου ἀμβλυωπία ἰᾶται. κα ὶ ὁ

6 κάθαρο δ ὲ θεραπεύει τὰ ὠταλγία ἀποζεσθεὶ ἐλαί ῳ κα ὶ ἐσταζόμεο εἰ τ ὸ οὖ. ὁ δὲ κορυδαλὸ ὀπτὸ τρωγόμεο θαυμασίω τοὺ κωλικοὺ πολλάκι ὠφέλησε, κα ὶ ἵα μᾶλλο τὴ ἐ τοῖ σώμασι αὐτῶ δύαμι θαυμάσῃ, ἐκεῖό σοι φιλοτιμότερο διηγήσομαι. πολλ ὰ γὰρ καὶ ὁραθέτα μόο τὴ ἑαυτῶ ἰσχὺ ἐπιδείκυται. ὁ οὖ ἀσκαλαβώτη ὁραθεὶ ὑπ ὸ τῶ σκορπίω ὑποπήγυσι αὐτοὺ, κα ὶ οὕτω ἀαιρε ῖ. ἡ δ ὲ ἀμφίσβαια, ἔστι δ ὲ τ ὸ ζῶο ἀμφικέφαλο, ὥ σπερ δ ὴ κα ὶ τῶ πλοίω τ ὰ ἀμφίπρωρα, τῆ φύσεω τ ῷ περιττ ῷ τῆ οὐσία δύο κεφαλὰ ἔχει αὐτῇ χαρισαμέη, τοῦτο δή φασι τ ὸ ζῶο ε ἰ ὑπερβάλ ῃ γυ ὴ κατ ὰ γαστρὸ ἔχουσα, ἐκτιτρώσκει τὸ παιδίο κακῶ, ὥστε οὐδὲ θαυμαστὸ, ε ἰ κα ὶ τ ὰ τῶ ἐχιδῶ σώματα ἀποκοπέτω τοῖ τῶ μερῶ ἐκείω ὁμοίω ἔτι πρὸ τ ὸ βοηθεῖ τὴ ἰσχὺ ἔχει. ἐπέδειξα γὰρ, ὡ οἶμαι, φιλοπόω ὅ τι κα ὶ ὅλα μὲ τ ὰ ζῶα τοῖ ἀθρώποι βοηθε ῖ ποτε, ἔσθ' ὅτε δ ὲ κα ὶ αὐτ ὰ μόα τ ὰ μέρη. ἐίοτε δ ὲ καὶ τῶ μερῶ αὐτῶ τ ὰ οὕτω μικρ ὰ μόρια. Fuentes: Claudii Galeni opera omnia, vols. 1 y 14, C. G. KÜHN, Leipzig, Knobloch, 1:1821, 14:1827, rep. 1:1964, 14:1965.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

Ἐτυμολογική Ἑρμηνεία τῆς Ἀρχαίας Ἰατρικῆς Ὁρολογίας (σύμφωνα μέ ἀρχαῖα κείμενα)

Ἐτυμολογική Ἑρμηνεία τῆς Ἀρχαίας Ἰατρικῆς Ὁρολογίας (σύμφωνα μέ ἀρχαῖα κείμενα) Ἐτυμολογική Ἑρμηνεία τῆς Ἀρχαίας Ἰατρικῆς Ὁρολογίας (σύμφωνα μέ ἀρχαῖα κείμενα) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ἐτυμολογική Ἑρμηνεία τῆς Ἀρχαίας Ἰατρικῆς Ὁρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη Μ άρκον Α υρηλιο^ τ α Εις: Εα υ τ ό ν Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Β ' Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα 2.ι 'Έωθεν

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Σελ. Εἰσαγωγή 2 Περὶ Γραμμάτων 4 Μεταβολὴ γραμμάτων 6 - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6 - Μετάθεσις γραμμάτων - Προσθήκη καὶ ἀποβολὴ γραμμάτων. - Διαίρεσις, κρᾶσις καὶ συνίζησις

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα