στους μιγαδικούς αριθμούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στους μιγαδικούς αριθμούς"

Transcript

1 Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ; β) Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί: = 3+, =, 3 = 4 Να υπολογίσετε το μιγαδικό Απάτηση α) ) Για τη πρόσθεση τω μιγαδικώ αριθμώ = α+ β και = γ + δ έχουμε: Δηλαδή προσθέτουμε χωριστά τα πραγματικά και χωριστά τα φαταστικά μέρη Παράδειγμα Α = 3 4 και = +, τότε ισχύει: + = = = ( ) ( ) ( ) ( ) ) Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί = α+ β και = γ + δ Οι εικόες τω και Μ γ,δ είαι ατίστοιχα τα σημεία ( ) Επειδή ( α γ) ( β δ) ( ) ( ) ( ) ( ) + = α+ β + γ+ δ = α+ γ + β+ δ M α,β και ( ) + = + + +, τότε η εικόα του αθροίσματος + είαι το σημείο M( α+ γ,β+ δ) Επειδή είαι: ΟΜ = ( α + γ,β + δ) = ( α,β) + ( γ,δ) = = ΟΜ + ΟΜ προκύπτει ότι: Η διαυσματική ακτία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ είαι το άθροισμα τω διαυσματικώ ακτίω τω μιγαδικώ αυτώ y O M() M( + ) M( ) x 6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

2 β) Είαι: + + = ( 3+ ) + ( ) + ( 4+ 0 ) = 3 = ( ) + ( + 0) = 8+ Αφαίρεση μιγαδικώ αριθμώ α) ) Πώς γίεται η αφαίρεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία της διαφοράς δύο μιγαδικώ; β) Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς: = 3+, = + 4 Ποια είαι η διαυσματική ακτία του μιγαδικού ; Απάτηση α) ) Για τη αφαίρεση τω μιγαδικώ = α+ β και = γ + δ έχουμε: Δηλαδή αφαιρούμε χωριστά τα πραγματικά και χωριστά τα φαταστικά μέρη Παράδειγμα Α = 3 και = 4+ 3, τότε ισχύει: = = = 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ) Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί = α+ β και = γ + δ Οι εικόες τω και εί- Μ γ,δ αι ατίστοιχα τα σημεία ( ) Επειδή ( α γ) ( β δ) ( ) ( ) ( ) ( ) = α+ β γ+ δ = α γ + β δ M α,β και ( ) = +, τότε η εικόα της διαφοράς είαι το σημείο M( α γ,β δ) Επειδή είαι: M( ) ΟΜ = ( α γ,β δ) = ( α,β) ( γ,δ) = O x = ΟΜ ΟΜ = ΜΜ M( ) προκύπτει ότι: Η διαυσματική ακτία της διαφοράς δύο μιγαδικώ είαι η διαφορά τω διαυσματικώ ακτίω τω μιγαδικώ αυτώ β) Επειδή: = ( 3 + ) ( + 4) = ( 3 ) + ( 4) = η διαυσματική ακτία του μιγαδικού είαι το διάυσμα OM = (, ) y M( ) 7

3 Πολλαπλασιασμός μιγαδικώ αριθμώ 3 α) Πώς πολλαπλασιάζουμε δύο μιγαδικούς αριθμούς; β) Να βρείτε το γιόμεο τω μιγαδικώ = 3, = + Απάτηση α) Για το πολλαπλασιασμό τω μιγαδικώ αριθμώ = α+ β και = γ + δ έχουμε: = ( ) + ( + ) = = α + β γ + δ = αγ + αδ + βγ + βδ αγ βδ αδ βγ Δηλαδή εκτελούμε τη επιμεριστική ιδιότητα λαμβάοτας υπόψη ότι = και καταλήγουμε στη σχέση: β) Επειδή = 3 και = +, τότε ισχύει: = 3 + = = = = ( + 6) + ( 4 3) = 8+ 4 Θεωρούμε τους πραγματικούς αριθμούς x, y και το μιγαδικό = ( + ) x+ ( 3+ 5) y α) Ποιο είαι το πραγματικό και ποιο το φαταστικό μέρος του ; β) Για ποιες τιμές τω x και y ισχύει = 3; Λύση α) Θα γράψουμε το στη μορφή α+ β, όπου α,β R Εκτελώτας τις πράξεις παίρουμε: Επομέως είαι Re( ) x 3y β) Είαι: = ( + ) x + ( 3 + 5) y = x + x + 3y + 5y = = ( x+ 3y) + ( x+ 5y) = + και ( ) ( ) ( ) = αγ βδ + αδ + βγ Im = x + 5y ( ( ) ( ) ) = 3 Re = και Im = 3 ( x + 3y = και x + 5y = 3) Πολλαπλασιάζοτας τη πρώτη εξίσωση με και προσθέτοτας αυτή που προκύπτει στη δεύτερη εξίσωση, παίρουμε: ( x+ 3y) + ( x+ 5y) = + ( 3) x 6y + x + 5y = 5 y = 5 y = 5 8 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

4 Ατικαθιστώτας y= 5 στη πρώτη εξίσωση παίρουμε: Επομέως είαι ( x,y) = ( 4,5) x+ 3 5= x+ 5= x = 4 Δύαμη μιγαδικού αριθμού 5 Α Πώς ορίζουμε τη δύαμη εός μιγαδικού αριθμού; Β Δίεται ο πραγματικός αριθμός x και θεωρούμε το μιγαδικό = ( x+ )( + ) α) Να γράψετε το στη μορφή α+ β, με α,β R β) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ο είαι: ) πραγματικός, ) φαταστικός Απάτηση Α Οι δυάμεις εός μιγαδικού αριθμού με ακέραιο εκθέτη ορίζοται όπως οι δυάμεις 3 τω πραγματικώ αριθμώ Έτσι, =, =, = και γεικά: Για 0, ορίζουμε 0 = και =, =, θετικός ακέραιος Παράδειγμα Για το υπολογισμό του μιγαδικού αριθμού ( ), σύμφωα με τη γωστή ταυτότητα a β = α αβ+ β, παίρουμε: ( ) ( ) = + = = Β α) Με βάση τη ταυτότητα ( ) α+ β = α + αβ+ β, παίρουμε: = x+ + = x+ + + = = ( x+ )( 4+ 4 ) = ( x+ )( 3+ 4) = ( ) ( ) = 3x + 4x = 3x 4 + 4x + 3 β) ) Έας μιγαδικός είαι πραγματικός, α και μόο α το φαταστικό του μέρος ισούται με μηδέ Δηλαδή: 3 Ισχύει: R Im( ) = 0 4x+ 3= 0 x = 4 R Im() = 0 9

5 ) Έας μιγαδικός είαι φαταστικός, α και μόο α το πραγματικό του μέρος ι- σούται με μηδέ Δηλαδή: 4 I Re( ) = 0 3x 4= 0 x = Ισχύει: 3 I Re() = 0 Δυάμεις του 6 α) Πώς υπολογίζουμε τις διάφορες δυάμεις του μιγαδικού ; 5 33 β) Να αποδείξετε ότι + = 0 Απάτηση α) Για τις δυάμεις του έχουμε: = = 3 = = 4 = = 5 4 = = 6 5 = = 7 6 = = 8 7 = =, κλπ Δηλαδή μετά το 4 = οι τιμές,, και επααλαμβάοται Γεικά για α βρούμε τη δύαμη του, διαιρούμε το με το 4 και έχουμε:, α υ = 0 4ρ+ υ ( 4) ρ υ υ, α υ = = = = =, α υ =, α υ = 3 β) Επειδή 5 = και 33 = 4( 9) + 3, έχουμε: = + = + ( ) = 0 Πηλίκο μιγαδικώ αριθμώ 7 α) Πώς γράφουμε το πηλίκο δύο μιγαδικώ,, με 0, στη μορφή x+ y; β) Να αποδείξετε ότι + = Απάτηση α) Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί = α+ β και = γ + δ, με 0 Για α βρούμε το πηλίκο πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με το μιγαδικό γ δ, ο οποί- ος οομάζεται συζυγής του γ+ δ Δηλαδή: 0 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

6 β) Είαι ( ) ( ) α+ β α + β γ δ αγ + βδ + βγ αδ = = = = γ + δ γ + δ γ δ γ + δ αγ + βδ βγ αδ = + γ + δ γ + δ + ( + ) = = = = = + Συδυαστικά θέματα 8 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς = + 3 και = + Να υπολογίσετε τους παρακάτω μιγαδικούς: α) + β) γ) δ) Λύση α) Είαι: β) Είαι: γ) Είαι: ( ) ( ) ( ) ( ) + = = = 3+ 4 ( ) ( ) ( ) ( ) = = + 3 = + = = = = = ( 3) + ( + 6) = + 7 δ) Πολλαπλασιάζουμε με το συζυγή του παροομαστή και έχουμε: + 3 ( + 3)( ) = = = + + ( + 3) + ( + 6) 4 ( ) = = = ( + ) = = = + 5 5

7 9 Δίεται ο μιγαδικός = + 3 α) Να γράψετε στη μορφή α+ β, με α,β R, τους μιγαδικούς w =, u= και v = β) Να σχεδιάσετε στο μιγαδικό επίπεδο τις διαυσματικές ακτίες τω μιγαδικώ w, u και v Λύση α) Είαι: w = = 3+ = 6+ 4 ( ) ( ) ( ) 3 + ( 3+ )( ) 3 3 ( ) v = = = = = = ( ) ( ) = + είαι το σημείο ( ) είαι το διάυσμα OA = ( 6,4) Η εικόα του u = 5+ είαι το σημείο ( ) είαι το διάυσμα OB = ( 5,) Η εικόα του μιγαδικού v= 3 είαι το σημείο Γ(, 3) η διαυσματική ακτία του v είαι το διάυσμα ΟΓ = (, 3) u = = 3 + = = = = 5 + β) Η εικόα του w A 6,4, άρα η διαυσματική ακτία του w B5,, άρα η διαυσματική ακτία του u, άρα Οι διαυσματικές ακτίες τω μιγαδικώ w, u, v είαι σχεδιασμέες στο διπλαό σχήμα y Β 4 A O 56 x 3 Γ Σχόλιο: Στο σύολο C τω μιγαδικώ αριθμώ, δε ορίζεται διάταξη Επειδή όμως διάταξη ορίζεται στο σύολο R τω πραγματικώ αριθμώ, ισχύου οι εξής προτάσεις: 0 R και 0 Im = 0 και Re 0 ( ) ( ( ) ( ) ) 0 ( R και 0) ( Im( ) = 0 και Re( ) 0) 0 Να υπολογίσετε τη παράσταση: Λύση Σύμφωα με τη σχέση = υ, όπου υ το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 4, παίρουμε: = = = = 0 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

8 Να θυμάμαι Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί = α+ β και w = γ + δ, όπου α,β,γ,δ R Τότε είαι: + w = ( α+ γ) + ( β+ δ) = ( ) + ( ) w α γ β δ αγ+ βδ βγ αδ w = ( αγ βδ) + ( αδ + βγ) = +, w 0 w γ + δ γ + δ Α είαι ακέραιος αριθμός και υ το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 4, τότε ι- σχύει:, α υ = 0 υ, α υ = = =, α υ =, α υ = 3 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις επόμεες προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λαθασμέη (Λ) α) Για το μιγαδικό αριθμό ισχύει 4 = (Εξετάσεις 00) Σ Λ β) Α είαι =, τότε + = Σ Λ γ) Α = + και w =, τότε + w = w Σ Λ δ) Για το μιγαδικό ισχύει 6 0 ε) Α και w είαι μιγαδικοί ώστε Ερωτήσεις τύπου «Σωστό Λάθος» > Σ Λ + w = 0, τότε ισχύει = 0 και w = 0 Σ Λ + 3 στ) Α =, τότε ζ) Για το μιγαδικό αριθμό ισχύει 47 7 η) Για κάθε μιγαδικό ισχύει 0 θ) Α α β Re 3 = Σ Λ = Σ Λ Σ Λ = +, με α,β R, τότε ( ) = β Σ Λ ι) Α ισχύει = 0, τότε = 0 Σ Λ 3

9 Προτειόμεες ασκήσεις Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς = 3 και = Να υπολογίσετε τους παρακάτω μιγαδικούς: α) 3 β) γ) 3 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς = +, = 3 και 3 = Να σημειώσετε στο μιγαδικό επίπεδο τις εικόες και τις διαυσματικές ακτίες τω παρακάτω μιγαδικώ: α) β) + γ) 3 δ) 4 Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις α κάετε τις πράξεις και α εκφράσετε το αποτέλεσμα στη μορφή x+ y, όπου x,y R : α) = ( 3 ) + ( + ) β) w = ( + 3) 3 5 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς: = x+ y 3+ και ( ) w = ( + 3)( y+ ), όπου x,y R α) Να γράψετε τους και w στη μορφή α+ β, με α,β R β) Να βρείτε τις τιμές τω x και y για τις οποίες ισχύει = w 6 Α α+ β και γ + δ είαι μιγαδικοί αριθμοί, όπου α,β,γ,δ R και γ+ δ 0, α αποδείξετε ότι: α+ β αγ+ βδ βγ αδ = + γ + δ γ + δ γ + δ (Εξετάσεις 004) 7 Θεωρούμε το πραγματικό αριθμό x και το μιγαδικό: 3 = x ( 3+ ) x + ( 0+ 9) x 3( + 3) α) Να γράψετε το στη μορφή α+ β, όπου α,β R β) Για ποια τιμή του x είαι = 0; 8 α) Να αποδείξετε ότι ( + ) = β) Για τις διάφορες τιμές του N, α A= + υπολογίσετε τη παράσταση ( ) 4 9 Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει η σχέση: x + x + y y = 6+ 4 ( ) ( ) 0 Να αποδείξετε ότι: α) ( + ) = και ( ) β) ( + ) ( ) = 0 = Έστω έας μιγαδικός αριθμός και * f =, με N Να αποδείξετε ότι: ( ) f( 3) + f( 8) + f( 3) + f( 8) = 0 (Εξετάσεις 00) Για κάθε μιγαδικό θεωρούμε το f = + + μιγαδικό ( ) ( ) α) Να υπολογίσετε τους αριθμούς f( ) και f( ) 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

10 β) Α το υπόλοιπο της διαίρεσης του θετικού ακέραιου με το 4 είαι, α αποδείξετε ότι: f + f = ( ()) ( ( )) 3 Θεωρούμε το μιγαδικό αριθμό: = συθ+ ημθ, όπου θ R α) Nα αποδείξετε ότι: = συθ+ ημθ β) Για ποιες τιμές του θ ισχύει: + 3 = 4 Δίοται οι μιγαδικοί αριθμοί: = 3+ και = 3 και ο πραγματικός αριθμός α Να αποδείξετε ότι: α) + = 0 α β) = + α 5 Δίεται ο μιγαδικός = α+ β, με α,β R, και έστω ο μιγαδικός: w = Re( ) + α) Να γράψετε το w στη μορφή x+ y, με x,y R β) Α ο w είαι πραγματικός αριθμός, α αποδείξετε ότι ο είαι φαταστικός αριθμός 6 Δίοται οι μιγαδικοί αριθμοί = α+ β και w = γ+ δ, όπου α,β,γ,δ R, και ο πραγματικός αριθμός λ Να αποδείξετε ότι: Re + w = Re + Re w και α) ( ) ( ) ( ) Im( + w) = Im( ) + Im( w) β) Re( λ ) = λ Re ( ) και Im( λ) = λ Im( ) 7 Θεωρούμε το μιγαδικό αριθμό: = συθ + ημθ, όπου θ R α) Υπάρχει τιμή του θ για τη οποία ισχύει = 0; β) Να βρείτε το πραγματικό και το φαταστικό μέρος του μιγαδικού γ) Να αποδείξετε ότι: ) ο αριθμός + είαι πραγματικός, ) ο αριθμός είαι φαταστικός 8 Έστω οι μιγαδικοί, και 3, ώ- στε οι αριθμοί και 3 α είαι φαταστικοί Να αποδείξετε ότι: α) ο αριθμός 3 είαι φαταστικός, β) ( ) ( ) ( ) Θεωρούμε τους μιγαδικούς: = 3+ και = 3 α) Να αποδείξετε ότι = β) Για ποιες τιμές του θετικού ακέραιου έχουμε > 0 ; 30 Έστω οι πραγματικοί αριθμοί α, β και ο μιγαδικός ( ) = α+ β ( β+ α), * όπου N Να αποδείξετε ότι: α β = +, α) ( ) β) α το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 4 είαι 3, τότε ο είαι φαταστικός αριθμός 5

11 3 Έστω ο μιγαδικός αριθμός = α+ β, με α,β R Να αποδείξετε ότι: α) β α= α+ β + β α = 0 β) ( ) ( ) 3 Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί: x y = ( + )( x y) και w = + α) Να γράψετε τους μιγαδικούς και w στη μορφή α+ β, όπου α,β R β) Να βρείτε τις τιμές τω x, y για τις ο- ποίες ισχύει = w 33 Έστω ο μιγαδικός = + συθ + ημθ, όπου θ R Να αποδείξετε ότι: θ ( ) = 4συ συθ+ ημθ 34 Δίεται ο θετικός ακέραιος Να προσδιορίσετε τις δυατές τιμές τω παραστάσεω: α) β) Έστω ο μιγαδικός = x+ y, όπου x,y R, και ο μιγαδικός w = α) Να προσδιορίσετε τους αριθμούς Im w συαρτήσει τω x Re( w ) και ( ) και y β) Α w 0, α αποδείξετε ότι I 36 Έστω οι μιγαδικοί = ( + ) και w = Να αποδείξετε ότι: 3 α) = β) w = 37 Δίεται ο μιγαδικός αριθμός: = και έστω w = + α) Να βρείτε το πραγματικό και το φαταστικό μέρος του β) Να βρείτε τη εικόα του w γ) Να παραστήσετε στο μιγαδικό επίπεδο τους αριθμούς και w 38 Θεωρούμε το μιγαδικό αριθμό: π =, όπου θ 0, + συθ + ημθ α) Να γράψετε το στη μορφή α+ β, όπου α,β R β) Να αποδείξετε ότι: ( Re( ) ) ( Im( ) ) + = συθ ( + ) 39 Έστω ο μιγαδικός αριθμός: = συθ + ημθ + ημθ συθ * όπου N και θ R α) Να αποδείξετε ότι: = + ( συθ+ ημθ) ( ) ( ) β) Για ποιες τιμές του έχουμε = 0; 6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

12 Κριτήριο Αξιολόγησης Θέμα Στο παρακάτω πίακα, κάθε μιγαδικός αριθμός της στήλης Α είαι ίσος με έα μόο αριθμό της στήλης Β Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και ακριβώς δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της στήλης Β, ώστε α δημιουργείται η σωστή ατιστοιχία Στήλη Α Στήλη Β σα) σβ) + σγ) σδ) σε) 0 στ) 4 Θέμα Θεωρούμε τους πραγματικούς αριθμούς α, β για τους οποίους ισχύει η σχέση: α + β = Να αποδείξετε ότι: α) 3α + 5β = 43 και 6α + 0β = 46 β) α= και β= Θέμα 3 + α) Να αποδείξετε ότι = και = + β) Θεωρούμε το ακέραιο αριθμό και το αριθμό Να αποδείξετε ότι: ) Α= ( ) ) + A = + +, α άρτιος Α =, α περιττός (Εξετάσεις 004) 7

13 Θέμα 4 Α α) Θεωρούμε το ακέραιο αριθμό και έστω υ το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 4 Να αποδείξετε ότι = υ β) Ποιες είαι οι δυατές τιμές του αριθμού για τις διάφορες τιμές του ακέραιου ; Β Δίεται ο θετικός ακέραιος αριθμός και η γεωμετρική πρόοδος με πρώτο όρο α = και λόγο λ = α) Να αποδείξετε ότι: ( 3 )( ) = β) Α ο ακέραιος είαι πολλαπλάσιο του 4, α αποδείξετε ότι: = 0 8 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Τι οομάζεται συάρτηση Συάρτηση uncton είαι μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο άποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Στα Μαθηματιά Γειής Παιδείας Tι οομάζουμε συάρτηση Tι οομάζουμε παραγματιή συάρτηση πραγματιής μεταβλητής Μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α πεδίο ορισμού ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα