ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία σηεξίνπ Σειέθσλα : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ Έρνληαο ππόςε 1) Σν Π.Γ.270/81 (ΦΔΚ Α 77/ ) 2) Σν Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 3) Σν Ν.3852/2010 4) Σελ ππ αξηζκ. 147/2013 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ 5) Σελ ππ αξηζκό /2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ Γεκνπξαζία κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ από ην Γήκν καο, ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην Φπρνπαηδαγσγηθό Κέληξν θαη ε ρνιή Γνλέσλ θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία 20 εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 1 ν :Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ Σν πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη: Να έρεη επηθάλεηα από 60η.κ.έσο 80η.κ.

2 Να βξίζθεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε δπλαηή απόζηαζε από ην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο(ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αύξαο 5 θαη Αγίαο Μαξίλαο ζηελ Αξηέκηδα). Να απνηειείηαη από δύν(2) αίζνπζεο, wc θαη κηθξή θνπδίλα. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ είλαη ηζόγεηνο ε κεηαθίλεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη από θιίκαθα ρσξίο ζηξνθέο θαη από αλειθπζηήξα. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, λα είλαη ζηαηηθά επαξθήο θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο όπσο ειεθηξηθά, ςύμε-ζέξκαλζε, ύδξεπζε-απνρέηεπζε, ππξαζθάιεηα θαη ζεξκνκόλσζε. ΑΡΘΡΟ 2 ν : Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο H δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο εμήο: Α. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία (εθηόο ηνπ θαθέινπ), ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο (Βαζ. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ, πάηα), ππόςηλ Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ. Σν Σκήκα Πξνκεζεηώλ ζα απνζηείιεη ηηο πξνζθνξέο ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δθηίκεζεο γηα κίζζσζε αθηλήησλ ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ αξηζκ. 86/2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Η Δπηηξνπή, κεηά από επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαζώο θαη αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή θαη αηηηνινγηθή έθζεζε γηα θάζε πξνζθεξόκελν αθίλεην εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ην νπνίν ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ. Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο θαη ε δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή πξνο αλαδήηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή. Αλ θάπνηνο κεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν. Άξζξν 3 ν : Σίκεκα Μηζζώκαηνο Σν πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνζδηνξηζζεί, βάζεη ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ ζα θξηζνύλ θαηάιιεια, από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). Άξζξν 4 ν : Καηαβνιή ηνπ Μηζζώκαηνο Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ από ην Γήκν πάησλ-αξηέκηδνο κε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο από ηνλ Γήκαξρν πάησλ-αξηέκηδνο, πξαγκαηνπνηείηαη αλά δίκελν θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ

3 εληάικαηνο από ηελ Τπεξεζία Δπηηξόπνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζην ινγαξηαζκό ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηνλ κεηνδόηε. Σν κίζζσκα ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο: 1. Τπέξ ΣΑΓΚΤ ζε πνζνζηό 2%, ήηνη: ΣEΑΓΤ ζε πνζνζηό 1,5% θαη ππέξ ΣΠΓΤ ππέξ 0,5% (ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 1726/44 θαη άξζξν 30 παξ.1 ηνπ Ν. 2262/52). 2. Υαξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. όηη πεξηέιαβε ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην κίζζσκα, δε γίλεηαη θξάηεζε ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ (Δγθ. Τπ. Οηθ. ΑΠ 1538/358/1987) Άξζξν 5 ν : Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: 1. Αίηεζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ (εθηόο θαθέινπ), ε νπνία ζα πξσηνθνιιεζεί. 2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 3. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν πάησλ-αξηέκηδνο πεξί κε νθεηιήο πνπ λα ηζρύεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 4. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα ηζρύνπλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 5. πκβνιαηνγξαθηθό Πιεξεμνύζην νξηζκνύ θνηλνύ εθπξνζώπνπ, ζηελ πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηδηνθηεηώλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 6. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: α) Σερληθή Έθζεζε δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα θύξηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηα ηειεηώκαηα ρώξσλ (πεξηγξαθή είδνπο δαπέδνπ αλά ρώξν ή θαηεγνξία ρώξσλ, είδνο θαη ηύπνο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ θαη παινπηλάθσλ, είδνο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηνηρνδνκώλ θαη κνλώζεσλ), ηξόπνο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο, είδνο θαη ηύπνο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη γεληθά ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή όισλ ησλ επηκέξνπο δεηνπκέλσλ ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη ν ελδηαθεξόκελνο ώζηε ε Δπηηξνπή λα ζρεκαηίζεη ζαθή εηθόλα. β) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Αξρή ή αλ δελ ππάξρεη, ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη δελ έρεη λόκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηόηεηάο ηνπ πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια αληίγξαθν ηνπ Δ9. ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκηθή άδεηα δελ αληηζηνηρεί ζηε δεηνύκελε ρξήζε, λα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο όηη κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ρξήζεο αδείαο ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. γ) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε αλαγξακκέλνπο ηνπ θύξηνπο δξόκνπο πξνζπέιαζεο θαη ην Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν. δ) Καηόςεηο, όςεηο θαη ηνκέο όισλ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξνο κίζζσζε νηθεκάησλ, κε εκθαλή ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο Οξγαληζκνύ γηα λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα αιιαγώλ δηαξξπζκίζεσλ. Σα παξαπάλσ ζε αληίγξαθα από ην θάθειν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ κε εκθαλή ηε ζθξαγίδα ηεο αξκόδηαο Πνιενδνκίαο. ε) Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ θπξηόηεηαο ή επηθαξπίαο ή πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο πνπ λα κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη θαη λα απνδείμεη ηνπο λόκηκνπο ηδηνθηήηεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ.

4 ζη) Πηζηνπνηεηηθά-βεβαηώζεηο από ην Τπνζεθνθπιαθείν θαη Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν πάησλ όηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί θαηαζρέζεηο ζην πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην. ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθώλ είλαη ρξνλνβόξα, ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη αξρηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο α) αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πνπ ππέβαιιε γηα ηελ έθδνζή ηνπο θαη β) ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειώλεη όηη δελ ππάξρνπλ θαηαζρέζεηο. Δθόζνλ θξηζεί ην αθίλεην θαηάιιειν θαη πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηα αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθά. δ) Δγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκα ηνπ ζα ιάβεη ηα απαηηνύκελα κέηξα ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο. ε) Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΦΔΚ 107/Β/ ) ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 757) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην όλνκα ηνπ ζα ιάβεη ην απαηηνύκελν Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ). Άξζξν 6 ν : Σξόπνο ζύληαμεο θαη επίδνζεο πξνζθνξώλ Οη θάθεινη (ζπλνδεπόκελνη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ε νπνία ζα βξίζθεηαη εθηόο θαθέινπ) ζα παξαδνζνύλ ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ππόςε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζθξαγηζκέλνη, νη νπνίνη ζα γξάθνπλ απ έμσ ηελ επσλπκία ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (ηίηινο, αξηζκόο πξσηνθόιινπ), ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη: α) Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθν, κεζόζηηρα, παξεκβνιέο θελά, ζπγθνπέο θαη ζπληκήζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία όξνπο ηηκέο ή ηελ ηαπηόηεηα ησλ εθκηζζσηώλ. β) Να αλαγξάθνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή. γ) Να είλαη ζαθή θαη πιήξε. Οη ελδηαθεξόκελνη, ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 1 εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ εθηηκεηηθή Δπηηξνπή, ζα θιεζνύλ εγγξάθσο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ. ε απηνύο πνπ ζα απνζηαινύλ πξνζθιήζεηο ζα πξέπεη λα παξεπξεζνύλ απηνπξνζώπσο ή εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηώλ, γηα δε θεθαιαηνπρηθέο εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο ηελ νπνία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξνζθνκίζεη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ πξόζθιεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δειώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνθνξηθά θαη αιθαβεηηθή ζεηξά εθθσλήζεσο θαη πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδόηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. Οη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ζεηξά ηεο σο άλσ εθθσλήζεσο, κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. Άξζξν 7 ν : Εγγύεζε ζπκκεηνρήο

5 Δπίζεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηε 2 ε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο (όπσο αλαιύεηαη ζην Άξζξν 2), επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό ε νπνία νξίδεηαη ζε 10% ηνπ εηήζηνπ πξνζθεξόκελνπ κηζζώκαηνο θαη βεβαηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηζόπνζνπ γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ηξάπεδαο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη ηελ επσλπκία ή ηηο επσλπκίεο ησλ ζπκκεηνρώλ ζην δηαγσληζκό ηδηνθηεηώλ, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηνπο ηίηινπο θπξηόηεηαο θαη ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγύεζε, ήηνη: «Γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ πξνο ζηέγαζε ηνπ Φπρνπαηδαγσγηθνύ θέληξνπ θαη ηεο ρνιήο Γνλέσλ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο». ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα αλαγξάθεηαη όηη ε ηζρύο είλαη απεξηνξίζηνπ ρξόλνπ ή όηη απηή ηζρύεη ην ιηγόηεξν γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε (365) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο, πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζεί κεηνδόηεο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώλεηαη ε δεκνπξαζία θαη αλαδεηθλύεηαη «εθκηζζσηήο» δελ αληαπνθξηζεί ζηελ πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κίζζσζεο. Πξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεύεηαη από απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, είλαη απαξάδεθηε. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε απνδίδεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπο απνδίδνληαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. Άξζξν 8 ν : Εγγπεηήο Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Άξζξν 9 ν : Καηαθύξσζε Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηόπηλ εθηηκεηηθήο έθζεζεο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ην αλ ην πξνζθεξόκελν κίζζσκα είλαη ζπκθέξνλ ή όρη. Άξζξν 10 ν : Δηθαίσκα απνδεκίσζεο Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Άξζξν 11 ν : ύκβαζε Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ, ζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε κεηά ηνπ εγγπεηή ηνπ, ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.

6 Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα εθ ησλ νπνίσλ παξαιακβάλνπλ από έλα ν θάζε ζπκβαιιόκελνο, έλα ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη έλα παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ. Άξζξν 12 ν : Λύζε ζύκβαζεο Ο Γήκνο, σο κηζζσηήο, κπνξεί λα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή, ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο, εάλ: (α) Καηαξγεζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ ελ όισ ή ελ κέξεη ή επεθηαζεί έηζη ώζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί πιένλ ηηο αλάγθεο ηνπ, (β) Μεηαθεξζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ ζε ηδηόθηεην αθίλεην, (γ) Πξνζθεξζεί ζε απηή, από ηξίην, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο, (δ) Αλαδηαξζξσζνύλ νη ζηεγαδόκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νύησο ώζηε ην αθίλεην λα κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηώλ ή λα κελ είλαη απαξαίηεην, (ε) Μεηαθεξζνύλ ζε άιιν κέξνο νη εγθαηεζηεκέλεο ζην αθίλεην ππεξεζηαθέο κνλάδεο, έζησ θαη πξνζσξηλά, Γηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθδίδεηαη από ην Γήκαξρν απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζπληάζζεηαη κε βάζεη ην ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ησλ ζηεγαζκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζύκθσλε γλώκε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ Γήκνπ. Η απόθαζε πξόσξεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. Από ηελ εκεξνκελία απηή παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ γηα θαηαβνιή κηζζσκάησλ. Άξζξν 13 ν : Δηάξθεηα Μίζζσζεο Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) ρξόληα αξρνκέλεο από ηεο εκέξαο εγθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζην αθίλεην, ε νπνία ζα βεβαηώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ από ηνλ Γήκαξρν πάησλ-αξηέκηδνο. Η ζύκβαζε κπνξεί λα ιπζεί κνλνκεξώο κεηά από απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξηλ ηελ πάξνδν ησλ δώδεθα εηώλ εθόζνλ αληηθεηκεληθά εθιείςνπλ νη ιόγνη ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ. Άξζξν 14 ν : Αλακίζζσζε Τπεθκίζζσζε ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. Άξζξν 15 ν : Τπνρξεώζεηο εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) νθείιεη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην νίθεκα (κίζζην) θαηά ηνπ ππξόο, δηαθνξεηηθά ν Γήκνο, απαιιάζζεηαη από θάζε ππνρξέσζε, γηα ηπρόλ δεκηέο, πνπ κπνξεί λα πξνμελεζνύλ ζην κίζζην από εθδήισζε ππξθαγηάο. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη όιεο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζύλδεζεο κε ηα δίθηπα Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Η., Ύδξεπζεο, ηνπνζέηεζεο ππξαζθάιεηαο, αζθάιεηαο, θαιύπηνληαο ηνπο όξνπο πγηεηλήο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ θαη λα παξαδώζεη ην κίζζην έηνηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία.

7 Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα όιεο ηηο εξγαζίεο, πνπ αθνξνύλ ηε ζύλδεζε κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό, λα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δαπάλεο εθθελώζεσο βόζξσλ, νπόηαλ απηό είλαη αλαγθαίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αξλεζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί: (α) ε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ εθκηζζσηή, (β) ε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ κίζζσζε άιινπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, (γ) ε εθηέιεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, παξαθξαηώληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε από ηα κηζζώκαηα ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηή ε δαπάλε πξνθύπηεη από ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε βεβαίσζε ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Ο εθκηζζσηήο (ηδηνθηήηεο) έρεη ππνρξέσζε λα παξαδώζεη ην νίθεκα ζηε ρξήζε ηνπ Γήκνπ, έηνηκν θαη θαηάιιειν κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη κεηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ηπρόλ ππνδεηρζεηζώλ επηζθεπώλ θαη δηαξξπζκίζεσλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηεο απόθαζεο έγθξηζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ηεο κίζζσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί θαη αθνινπζνύληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Η παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηνλ Γήκν θαζώο θαη ε παξάδνζε ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, ελεξγείηαη από ηνλ Γήκαξρν, αθνύ ζπληαρζεί πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο, από ηνλ Γήκαξρν λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ζηελ παξαιαβή ή ζηελ παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), αλ αξλεζεί δε, λα πξνζέιζεη ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν από ηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη ζε απηόλ κε απόδεημε. Η κε Πξσηόθνιιν παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ) από ηνλ Γήκαξρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή ηεο επζύλεο γηα ειιείςεηο ή γηα πάζεο θύζεσο ειαηηώκαηα ηνπ κηζζίνπ. Δάλ ην αθίλεην (κίζζην) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν ζηελ θπξηόηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ι.π. άιινπ πξνζώπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξόζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε, θ.ι.π., ζεσξνύκελνπ απηνύ εθεμήο σο εθκηζζσηή. ηνλ ηειεπηαίν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη από ην Γήκν ηα κηζζώκαηα, ρσξίο θακηά άιιε δηαηύπσζε, από ηόηε πνπ θνηλνπνηείηαη λόκηκα ζε απηόλ ν νηθείνο λόκηκνο ηίηινο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηέζηε απηόο λνκέαο, επηθαξπσηήο, ρξήζηεο, θ.ι.π., λνκίκσο κεηαγξακκέλνο, εθόζνλ απηόο ρξήδεη θαηά λόκν κεηαγξαθήο ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ηίηινπ θηήζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 4, πεξ. 4, εδ. δ ηνπ παξόληνο (ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο). Άξζξν 16 ν : Τπνρξεώζεηο δηθαηώκαηα κηζζσηή Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο Γήκνο πάησλ-αξηέκηδνο ππνρξενύηαη κε ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο Γήκνο πάησλ-αξηέκηδνο δελ επζύλεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θακηά απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή (α) γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκηέο ζην αθίλεην ηνπ, νθεηιόκελεο ζηε ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή ζε ηπραίν γεγνλόο, αλσηέξα βία, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θ.ι.π. (ε έλλνηα ησλ ζπλήζσλ ρξήζεσλ επί κηζζώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ είλαη επξύηεξε ησλ θνηλώλ κηζζώζεσλ), (β) γηα αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξηλ ή κεηά

8 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή (γ) αλ, από δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα, αλαθιεζεί ε απόθαζε πεξί θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ή ιπζεί ε ζύκβαζε, ή (δ) εάλ δελ εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν Γήκνο πάησλ-αξηέκηδνο έρεη ηε δπλαηόηεηα αθόκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά από ηε ζύκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηνπ δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ή λα ζπζηεγάζεη κε ηελ ππεξεζία απηή θαη άιιε ππεξεζία, ρσξίο ν εθκηζζσηήο λα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε ή πξόζζεην κίζζσκα. Άξζξν 17 ν : Καηαθύξσζε Σν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηόπηλ εθηηκεηηθήο έθζεζεο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, ζρεηηθά κε ην αλ ην πξνζθεξόκελν κίζζσκα είλαη ζπκθέξνλ ή όρη. Άξζξν 18 ν : Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο α) ζε δύν εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, β) κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα" θαη γ) κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα πάησλ θαη αληίζηνηρα ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Αξηέκηδνο. Σα δηθαηώκαηα ηνπ θήξπθα, ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο κε ηα ηξία αληίγξαθα θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο ηεο αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή (άξζξν 22 Π.Γ. 28/80). Άξζξν 19 ν : Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εάλ δελ παξνπζηαζηεί θαη' απηήλ κεηνδόηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 270/81. Άξζξν 20 ν : Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνύζα δηαθήξπμε παξέρνληαη από: 1)Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Γηεύζπλζε: Γ. Μπέθα θαη Ιζνθξάηνπο, πάηα Σειέθσλν: , FAX: ) Ιζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΥΡΗΣΟ ΑΝΣ. ΜΑΡΚΟΤ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2015 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: σζήηηζη και λήυη απόθαζης για ηην εκμίζθφζη δημοηικής έκηαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ Ρόδνο 09/07/2015 Αξ.Πξση. :2/63437 Έρνληαο ππ όςηλ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ α) ην Ν. 2971/01 θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 13, 15 θαη 31 θαη ην Π.Γ. 270/1981. β) ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) ην Ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 12/9/2011 Αξ. πξωη. 18052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 12/9/2011 Αξ. πξωη. 18052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 12/9/2011 Αξ. πξωη. 18052 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Γνξάληε Δηξήλε Γεώξγνπ Σξύθσλ Ισζεθίδεο Ισαθείκ

Γνξάληε Δηξήλε Γεώξγνπ Σξύθσλ Ισζεθίδεο Ισαθείκ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 13/2015 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα : Καθοριζμός όρων για ηην εκμίζθωζη με διαδικαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 41/13 ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΓΤΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΤΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.

ΑΓΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 41/13 ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΓΤΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΤΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4Η ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο 12-10-2012 Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Σκάλα 02/06/2014 Αξηζκ. Πξση: 13113 ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΡΛ-1Τ4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Έρνληαο ππόςε : 1)ηελ αξηζκ. Κ.Υ.Α Γ10Β1027032ΔΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΔΚ328

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα