Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος 20 Σασ. Κώδικαρ: ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ(Γ30) ΣΜΖΜΑ Β ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΦΔΚ 1675/Β /2013 Αθήνα, 3 Ηοςλίος 2013 ΠΟΛ Ππορ : Π.Γ. Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν.3943/2011 «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν» (ΦΕΚ 66 Αϋ). 2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 11, 12, 90 κ. επ. του ν. 2362/1995, «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 247 Αϋ), όπωσ ιςχφουν. 3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Αϋ), όπωσ ιςχφουν. 4. Τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974, «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» (ΦΕΚ 90 Α'), όπωσ ιςχφουν. 5. Τισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989, «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν» (ΦΕΚ 6 Αϋ). 6. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 17 του ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Αϋ) και τθσ Α.Υ.Ο /842/ΔΜ/ (ΦΕΚ 193 Βϋ). 7. Το π.δ. 87/2012 (142 Α ), «Διοριςμόσ Υφυπουργϊν». 1

2 8. Τθν Α.Υ.Ο ΡΟΛ.1178/ , «Εγγραφι νζων χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TaxisNet» (ΦΕΚ 1916 Β' ). 9. Τθν υπϋαρικμ ΥΡΟΙΚ ΕΞ/ Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ 2574 Β ), «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Μαυραγάνθ». 10. Τθν ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ των Δ.Ο.Υ., πάταξθσ τθσ γραφειοκρατίασ, διευκόλυνςθσ των φορολογικϊν ςυναλλαγϊν, κακϊσ και εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ που ορίηεται από τισ διατάξεισ του εδαφίου 4 τθσ παρ. 2.4 του παραρτιματοσ V2 του ν. 4046/12 «Ζγκριςθ των ςχεδίων ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.) τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του ςχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» (ΦΕΚ 28 Αϋ). 11. Πτι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Τθν κακιζρωςθ διαδικαςίασ είςπραξθσ και επιςτροφισ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, το οποίο κα αντικαταςτιςει τθν ζντυπθ μορφι παραβόλου και των ςχετικϊν οίκοκεν αποδεικτικϊν είςπραξθσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 29 του ν.3943/2011 (Αϋ66), ωσ εξισ: ΑΡΘΡΟ 1 Ζλεκηπονικό Παπάβολο Με τον όρο «θλεκτρονικό παράβολο» (εφεξισ «e-ραράβολο») νοείται ο μοναδικόσ ψθφιακόσ κωδικόσ που χορθγείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) Με χριςθ τθσ ςχετικισ εφαρμογισ κάκε ενδιαφερόμενοσ (φυςικό ι μθ φυςικό πρόςωπο) δφναται να ηθτιςει τθ χοριγθςθ παραβόλου ςε θλεκτρονικι μορφι. Ρρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι ζχουν πιςτοποιθμζνοι και μθ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του TAXISnet. Εφόςον χορθγθκεί το e-ραράβολο, καταβάλλεται το αντίςτοιχο ποςό ςτον φορζα είςπραξθσ με γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν του μοναδικοφ ψθφιακοφ κωδικοφ. Η καταβολι δφναται να πραγματοποιείται και με τθ χριςθ χρεωςτικϊν ι πιςτωτικϊν καρτϊν μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. Μζςω τθσ εφαρμογισ του e-ραραβόλου παρζχεται θ απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ ςτθν υπθρεςία όπου κατατίκεται το e-ραράβολο, ωσ προσ τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτάσ του και τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων τυχόν επιςτροφισ χρθμάτων ςε περίπτωςθ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Επιπλζον, παρζχεται θ δυνατότθτα, ςτον πιςτοποιθμζνο χριςτθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. να ανατρζχει ςτα παράβολα που ζχουν εκδοκεί για λογαριαςμό του, να τα εκτυπϊνει εκ νζου και να ηθτά τθν επιςτροφι τουσ μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του. 2

3 ΑΡΘΡΟ 2 Τποβολή αιηήμαηορ για σοπήγηζη e-παπαβόλος Ο ενδιαφερόμενοσ ςυνδζεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. και μζςα από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία «e-ραράβολο» ςυμπλθρϊνει το Αίτθμα Χοριγθςθσ Ραραβόλου. Τα ελάχιςτα προσ ςυμπλιρωςθ πεδία είναι τα παρακάτω: Κατθγορία Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο) Ο ενδιαφερόμενοσ επιλζγει τθν κατθγορία που επικυμεί ανοίγοντασ το αναδυόμενο μενοφ που περιλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ παραβόλων. Σφποσ Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο) Ο ενδιαφερόμενοσ επιλζγει τον τφπο παραβόλου που επικυμεί να εκδϊςει ανοίγοντασ το αναδυόμενο μενοφ που περιλαμβάνει όλουσ τουσ τφπουσ με βάςθ τθν κατθγορία που ζχει επιλζξει. Κατά τθν επιλογι του τφπου παραβόλου, εμφανίηεται αυτόματα και το αντίςτοιχο ποςό. ΑΦΜ Το πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από όςουσ διακζτουν Α.Φ.Μ.. Σε περίπτωςθ που το πεδίο αυτό δεν ςυμπλθρωκεί τότε κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί το μθτρώνυμο, θ θμερομθνία γζννθςθσ και ο τόποσ γζννθςθσ. Στθν περίπτωςθ που δε ςυμπλθρωκεί το πεδίο Α.Φ.Μ. τότε κα επιςτρζφεται θλεκτρονικό μινυμα ότι «θ επιςτροφι τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν δεν δφναται να πραγματοποιθκεί». Επώνυμο/Επωνυμία (υποχρεωτικό πεδίο) Όνομα - Πατρώνυμο (υποχρεωτικά πεδία) Τα πεδία αυτά ςυμπλθρϊνονται ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου. Λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) / Επιβεβαίωςθ Λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Τα πεδία είναι υποχρεωτικά εφόςον ιδθ ζχει επιλεγεί το πεδίο: «Αποςτολι κωδικοφ με ». Κινθτό τθλζφωνο (μθ υποχρεωτικό πεδίο) Κωδικόσ Λογαριαςμοφ Σράπεηασ (ΙΒΑΝ) (μθ υποχρεωτικό πεδίο) Η ςυμπλιρωςθ του πεδίου αυτοφ είναι αναγκαία ςε περίπτωςθ που προκφψει επιςτροφι τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Πρόςκετα τοιχεία (μθ υποχρεωτικό πεδίο) Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τφπο του παραβόλου μπορεί να ηθτθκεί να ςυμπλθρωκεί κάποια ειδικι πλθροφορία (π.χ. ο ΑΜΚΑ για το παράβολο γάμου) Η Καταλθκτικι θμερομθνία ορίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα και εμφανίηεται ςτθν Αίτθςθ Ραραβόλου. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ ο κωδικόσ του e-ραραβόλου παφει να ιςχφει. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του ο ενδιαφερόμενοσ επιβεβαιϊνει τθν Υποβολι Αιτιματοσ. Ρριν τθν επιβεβαίωςθ τθσ οριςτικισ υποβολισ του αιτιματοσ ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να μεταβάλλει τα ςτοιχεία του και ςτθ ςυνεχεία να οριςτικοποιιςει τθν υποβολι του αιτιματόσ του. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ υποβολισ του αιτιματοσ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ όλα τα ςτοιχεία του αιτιματοσ, ο μοναδικόσ κωδικόσ παραβόλου/πλθρωμισ και θ καταλθκτικι θμερομθνία μζχρι τθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να πλθρϊςει το ςχετικό ποςό. Τα εν λόγω ςτοιχεία δφναται και να εκτυπωκοφν, ενϊ κα αποςτζλλονται και ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον αυτι ζχει δθλωκεί. 3

4 Μετά τθν «Οριςτικι Υποβολι Αιτιματοσ» δεν είναι εφικτό να μεταβάλει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ του εκτόσ του τραπεηικοφ του λογαριαςμοφ. ΑΡΘΡΟ 3 Πληπωμή e-παπαβόλος Ο ενδιαφερόμενοσ καταβάλλει το αναλογοφν ποςό ςτον φορζα είςπραξθσ που επικυμεί γνωςτοποιϊντασ τον μοναδικό ψθφιακό κωδικό (πλθρωμι ςε κατάςτθμα ι χριςθ των εναλλακτικϊν τρόπων πλθρωμισ που παρζχονται από τουσ φορείσ είςπραξθσ). Η εταιρεία Διατραπεηικά Συςτιματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) ςυγκεντρϊνει αυκθμερόν από τουσ φορείσ είςπραξθσ τισ πλθρωμζσ που αφοροφν ςε e-ραράβολα και αποςτζλλει ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. αναλυτικό αρχείο προκειμζνου να διενεργθκεί ο ζλεγχοσ και θ ταυτοποίθςθ των πλθρωμϊν με τα αντίςτοιχα αιτιματα. Στθν περίπτωςθ επιτυχοφσ ταυτοποίθςθσ, θ πλθρωμι κρίνεται επιτυχισ και το αργότερο εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν από τθν πλθρωμι ενεργοποιείται ο κωδικόσ του e-ραραβόλου προσ χριςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι πλθρωμζσ απορρίπτονται και ενθμερϊνεται θ ΔΙΑΣ Α.Ε. για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ, προκειμζνου να αποδοκοφν τα εν λόγω χρθματικά ποςά ςτουσ δικαιοφχουσ κατά τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ. Σε περίπτωςθ πλθρωμισ του e-παραβόλου με τθ χριςθ πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ κάρτασ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. ο κωδικόσ αυτοφ ενεργοποιείται άμεςα προσ χριςθ. Η καταβολι ςτουσ φορείσ είςπραξθσ κακϊσ και θ επιςτροφι λόγω απόρριψθσ, πραγματοποιείται χωρίσ καμιά οικονομικι επιβάρυνςθ και ανεξαρτιτωσ εάν ο ενδιαφερόμενοσ τθρεί ι όχι λογαριαςμό ς αυτοφσ. ΑΡΘΡΟ 4 Καηάθεζη e-παπαβόλος ζε Τπηπεζία Η κατάκεςθ του e-ραραβόλου από τον ενδιαφερόμενο ςτθν αρμόδια υπθρεςία πραγματοποιείται όπωσ κατά περίπτωςθ ορίηεται από τθν εκάςτοτε υπθρεςία. Η υπθρεςία όπου κατατίκεται το e-ραράβολο, προκειμζνου να το αποδεχκεί και να ελζγξει τθν εγκυρότθτά του, λαμβάνει από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ τθσ, κωδικό πρόςβαςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TaxisNet, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Α.Υ.Ο. ΡΟΛ. 1178/ , ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒϋ/ ). Η διαδικαςία υποβολισ αιτιματοσ για χοριγθςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ δεν απαιτείται για τουσ ιδθ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ ςε οποιαδιποτε θλεκτρονικι υπθρεςία. Σε περίπτωςθ απενεργοποίθςθσ από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ. των κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. Για τον ζλεγχο εγκυρότθτασ, θ εφαρμογι του e-ραραβόλου διακζτει οκόνθ αναηιτθςθσ, προβολισ και διαχείριςθσ των e-παραβόλων κακϊσ και εκτυπϊςεισ ελζγχου. Μετά τον ςχετικό ζλεγχο θ υπθρεςία αποδζχεται το παράβολο και αυτό δεςμεφεται ϊςτε ν αποκλειςτεί θ εκ νζου χριςθ του. ΑΡΘΡΟ 5 Δπιζηποθή ποζού e-παπαβόλος Α. Η εντολι επιςτροφισ χρθμάτων ςε περίπτωςθ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν πραγματοποιείται, μζςω τθσ εφαρμογισ του e-ραραβόλου, από τθν αρμόδια υπθρεςία-λιπτθ, θ οποία αφοφ αναηθτιςει τον μοναδικό κωδικό του e-ραραβόλου, ελζγξει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, ςτθ 4

5 ςυνζχεια επιβεβαιϊνει τθν επιςτροφι του ςυνολικοφ ποςοφ ι τθν επιςτροφι μζρουσ του ποςοφ, που ζχει καταβλθκεί. Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία-λιπτθσ δεν αποδεχτεί για οποιονδιποτε λόγο το παράβολο, ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να το χρθςιμοποιιςει ςτθν ίδια υπθρεςία ςε μεταγενζςτερο χρόνο. Β. Στον εγγεγραμμένο τρήζηη, για τα πλθρωμζνα και μθ δεςμευμζνα e-παράβολά του, παρζχεται θ δυνατότθτα με ηη τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ επικοινωνίας ζηη διαδικησακή πύλη ηης Γ.Γ.Π.Σ., υποβάλει αίτθμα ολικισ επιςτροφισ χρθμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δθλϊκθκε τραπεηικόσ λογαριαςμόσ και Α.Φ.Μ.. Γ. Η Γ.Γ.Ρ.Σ. για τουσ δικαιοφχουσ επιςτροφισ των ανωτζρω (Α) και (Β) παραγράφων, ςυντάςςει μαγνθτικά ατομικά εκκακαριςμζνα Α.Φ.ΕΚ. (ανά δικαιοφχο και Δ.Ο.Υ.) εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρκρων 90 και επ. του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) ςτα οποία κα αναγράφεται εκτόσ των άλλων και ο τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του δικαιοφχου, εφόςον ζχει δθλωκεί. Ακολοφκωσ τα αποςτζλλει ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. φορολογίασ των δικαιοφχων, προκειμζνου να γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ για τυχόν οφειλζσ και ο ςυμψθφιςμόσ αυτϊν και εν ςυνεχεία θ μεταφορά των προσ επιςτροφι ποςϊν, ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων. Στισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει δθλωκεί ο τραπεηικόσ λογαριαςμόσ, αυτόσ κα γνωςτοποιείται από τον δικαιοφχο με αίτθςθ του ςτθ Δ.Ο.Υ., με τθλεομοιοτυπία (fax), με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ι κάκε άλλο μζςο. Η πίςτωςθ των λογαριαςμϊν των δικαιοφχων γίνεται χωρίσ καμία επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ από τα πιςτωτικά ιδρφματα. να ΑΡΘΡΟ 6 Απόδοζη ειζππαηηομένων ποζών ζηο Γημόζιο Οι φορείσ ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ είςπραξθ του e-ραραβόλου, αποδίδουν τα ειςπραττόμενα ποςά ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τθν επομζνθ θμζρα από τθν είςπραξι τουσ. Η απόδοςθ των ειςπραττομζνων ποςϊν κα γίνεται, με εντολι τθσ ΔΙΑΣ Α.Ε. ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ προκειμζνου να χρεωκοφν οι τρεχοφμενοι λογαριαςμοί αυτϊν και να πιςτωκεί με το ςυνολικό ποςό των ειςπράξεων ο λογαριαςμόσ 200/1/21010 Ελλθνικό Δθμόςιο Συγκζντρωςθ Ειςπράξεων και Ρλθρωμϊν τθσ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ. Με τθν πίςτωςθ του ανωτζρω λογαριαςμοφ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αποςτζλλει ςτθ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ χωριςτι απόδειξθ κατάκεςθσ για τισ ειςπράξεισ αυτζσ, θ οποία κα ειςάγεται ςτο θμερολόγιο πλθρωμϊν χρεϊνοντασ τον λογαριαςμό 200/1/21010 Ελλθνικό Δθμόςιο Συγκζντρωςθ Ειςπράξεων και Ρλθρωμϊν. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποςτζλλει με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ειςπράξεων-Γραφείο ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. θμεριςια ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ είςπραξθσ με ονομαςία «Τακτοποιθτζεσ Ειςπράξεισ Δθμοςίων Διαχειριςτϊν e-ραραβόλου», με ανάλυςθ ανά φορζα είςπραξθσ, αρικμό ζγκυρων ςυναλλαγϊν, ποςό απορρίψεων, ςυνολικό ποςό κατάκεςθσ. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ, ειςάγει το ςυνολικό ποςό κατάκεςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτο θμερολόγιο ειςπράξεων πιςτϊνοντασ τον λογαριαςμό «Τακτοποιθτζεσ Ειςπράξεισ Δθμοςίων Διαχειριςτϊν Ηλεκτρονικό Ραράβολο». Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ςτο τζλοσ κάκε μινα αποςτζλλει ςτθν παραπάνω Δ.Ο.Υ. με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με τισ θμεριςιεσ ειςπράξεισ των ανωτζρω εςόδων που πραγματοποιικθκαν τον ςυγκεκριμζνο μινα, για τον ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ. 5

6 Εφόςον οι φορείσ είςπραξθσ κακυςτεροφν με υπαιτιότθτά τουσ τθν απόδοςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο των ποςϊν που ειςζπραξαν, θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ κα καταλογίηει τόκουσ υπερθμερίασ επί των ποςϊν αυτϊν. Εάν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελλθνικό Δθμόςιο κα λαμβάνει ωσ αποηθμίωςθ ποςό ίςο με τον τόκο υπερθμερίασ, καταλογιηόμενο από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ. Η ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ για τζτοιεσ κακυςτεριςεισ κα γίνεται από τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ειςπράξεων Γραφείο ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. Η Γ.Γ.Ρ.Σ. (Δ/νςθ 30 θ Εφαρμογϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν), με βάςθ τα ςτοιχεία ειςπράξεων που παραλαμβάνει από τθ ΔΙΑΣ Α.Ε. και τουσ φορείσ είςπραξθσ, που αφοροφν τισ κατακζςεισ των ανωτζρω εςόδων, δθμιουργεί ανά μινα ςυγκεντρωτικό χρθματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και αντίςτοιχα ςυγκεντρωτικό διπλότυπο ςτθ γραμμι Χ.Κ., τον οποίο αποςτζλλει ςτθ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ, ϊςτε να γίνει θ ενθμζρωςθ των ειςπρακτζων εςόδων προχπολογιςμοφ ωσ προσ τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ ανά ΚΑΕ εςόδου. Η απόφαςι μασ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: 1. Δθνικό Σςπογπαθείο (για δημοζίεςζη) 2. Αποδέκηερ πίνακα Β 3. Γ/νζειρ: Πολιηικήρ Διζππάξεων, Δθαπμογών Ζ/Τ και Γ.Δ.Γ.Δ.Α.Γ. ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΩΝ Α,Γ,Γ,Δ, Σ,Ε,Ζ,ΗΒ ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γπαθείο κ. Τποςπγού 2. Γπαθεία κ.κ. Αναπληπωηών Τποςπγών 3. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού 4. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γπαμμαηέων 5. Γπαθεία κ.κ. Διδικών Γπαμμαηέων 6. Πποϊζηαμένοςρ Γενικών Γ/νζεων 7. Γ/νζη Οπγάνωζηρ : Σμήμαηα Γ, Α, Γ και Β. 6

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα