«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.Ε.Κ.) (Συνεδρίαση Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2.6 της Ενότητας I, των άρθρων έως 7.3.4, του άρθρου 7.9 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο «Κανονισμός») 1 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ Για τις ανάγκες της παρούσας Απόφασης οι προβλεπόμενοι σε αυτήν όροι έχουν την ίδια έννοια με τους οριζόμενους στον Κανονισμό. Επιπλέον, ο όρος «ημέρα εκκαθάρισης» αναφέρεται σε ημέρα κατά την οποία διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. εκκαθάριση με βάση το ημερολόγιο ημερών εκκαθάρισης του άρθρου 3.1. της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού, ο όρος «ημέρα συνεδρίασης» αναφέρεται σε ημέρα κατά την οποία διενεργούνται συναλλαγές στην Αγορά (Χ.Α ή SIBEX κατά περίπτωση) με βάση το ημερολόγιο λειτουργίας που θέτει ο αντίστοιχος Διαχειριστής Αγοράς και ο όρος «ημέρα διακανονισμού» αναφέρεται σε ημέρα κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός των συναλλαγών με βάση την κατά περίπτωση προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 1 από 22

2 Άρθρο 1. Δήλωση διάρθρωσης από Μέλη Αγοράς 1.1 Διαδικασία Δήλωσης Διάρθρωσης από Μέλη Αγοράς 1. Τα Μέλη Αγοράς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα για τις ανάγκες διάρθρωσης των πράξεων που έχουν διενεργήσει και έχουν αναληφθεί προς εκκαθάριση από Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο του Κανονισμού και κατά τους παρακάτω ειδικότερους όρους. 2. Τα Μέλη Αγοράς δικαιούνται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης μέσω του Συστήματος στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 1) για την τροποποίηση του Κωδικού Διαπραγμάτευσης της συναλλαγής 2) για την τροποποίηση του Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης. 3. Η τροποποίηση του Κωδικού Διαπραγμάτευσης διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Η τροποποίηση μπορεί να συνεπάγεται και επιμερισμό της συναλλαγής σε περισσότερες, όπου συντρέχει περίπτωση. Όταν η τροποποίηση συνεπάγεται επιμερισμό, οι επιμεριζόμενες πράξεις καταχωρούνται στους αντίστοιχους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης, όπως καθορίζονται με τη σχετική δήλωση διάρθρωσης. 4. Για την τροποποίηση της συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται η συνολική ποσότητα και η τιμή των πράξεων που προκύπτουν από την τροποποίηση να είναι ίδια με την τροποποιηθείσα συναλλαγή, καθώς και οι σχετικές πράξεις να περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία σε σχέση με την τροποποιηθείσα που αφορούν στα εξής: 1) Ημερομηνία συναλλαγής 2) Είδος συναλλαγής (αγορά ή πώληση) 3) Μέλος Αγοράς 4) Σειρά Παραγώγου 5) Τιμή 6) Τύπος Συναλλαγής (απλή/ πακέτο) 7) Αγορά (market) 8) Χώρος Εκκαθάρισης Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 2 από 22

3 9) Νόμισμα Συναλλαγής 10) Άνοιγμα θέσης ή κλείσιμο (Position Type) 5. Το Μέλος Αγοράς έχει το δικαίωμα να μεταβάλει σε μια συναλλαγή τον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης. Αν η παραπάνω μεταβολή συνεπάγεται αλλαγή του Εκκαθαριστικού Μέλους, τότε γίνεται αποδεκτή εφόσον υφίσταται ενεργή συσχέτιση με το Εκκαθαριστικό Μέλος που αναλαμβάνει τη συναλλαγή και το Πιστωτικό Όριο που αντιστοιχεί στα εμπλεκόμενα Εκκαθαριστικά Μέλη επαρκεί για την κάλυψη του κίνδυνου. 6. Δεν επιτρέπεται η διάρθρωση: 1) όταν αυτή συνεπάγεται μεταφορά συναλλαγής μεταξύ των Κωδικών Διαπραγμάτευσης: Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας, Λαθών Εκκαθαριστικού Μέλους οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. 2) σε συναλλαγές των Κωδικών Διαπραγμάτευσης: Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας, οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή Πελατείας 7. Η διάρθρωση είναι επιτρεπτή όταν συνεπάγεται μεταφορά της συναλλαγής, με ή χωρίς επιμερισμό της, από τον Κωδικό Λαθών Μέλους Αγοράς ο οποίος είναι συνδεδεμένος με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή Πελατείας σε Κωδικό Διαπραγμάτευσης Επενδυτή ή Διαχειριστή ή Διαμεσολαβητή και αντίστροφα. 8. Το Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί με δήλωσή του στο Σύστημα να αποκλείει τη διάρθρωση από τα Μέλη Αγοράς. Η δήλωση μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες συναλλαγές. 9. Η συνένωση πράξης αγοράς ή πώλησης δεν επιτρέπεται. 10. Η δήλωση διάρθρωσης του Μέλους Αγοράς είναι ισχυρή εφόσον δεν ανακληθεί από το Εκκαθαριστικό Μέλος, στο οποίο αφορά, ή δεν αντικατασταθεί με διάρθρωση που διενεργείται από το Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου. Τα Μέλη Αγοράς δύναται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης εντός περιόδου από τη λήξη της συνεδρίασης σύμφωνα με τους χρονισμούς που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. 11. Η διαδικασία διάρθρωσης δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές επί Προϊόντων δανεισμού τίτλων. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 3 από 22

4 1.2 Διαδικασία Διάρθρωσης από Εκκαθαριστικά Μέλη 1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δύνανται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης μέσω του Συστήματος για τις ανάγκες διάρθρωσης των πράξεων που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα και του Κανονισμού στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 1) για την τροποποίηση του Λογαριασμού Θέσης της συναλλαγής 2) για την τροποποίηση του Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης του ίδιου Εκκαθαριστικού Μέλους. Η μεταφορά συναλλαγών μεταξύ Υπολογαριασμών Εκκαθάρισης ή Λογαριασμών Εκκαθάρισης διαφορετικών Εκκαθαριστικών Μελών, προϋποθέτει τη μετάθεση της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο του Κανονισμού. 2. Η τροποποίηση του Λογαριασμού Θέσης διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Η τροποποίηση μπορεί να συνεπάγεται και επιμερισμό της συναλλαγής σε περισσότερες, όπου συντρέχει περίπτωση. Όταν η τροποποίηση συνεπάγεται επιμερισμό, οι επιμεριζόμενες πράξεις καταχωρούνται στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Θέσης, όπως καθορίζονται με τη σχετική δήλωση διάρθρωσης. 3. Για την τροποποίηση της συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται η συνολική ποσότητα και η τιμή των πράξεων που προκύπτουν από την τροποποίηση να είναι ίδια με την τροποποιηθείσα συναλλαγή, καθώς και οι σχετικές πράξεις να περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία σε σχέση με την τροποποιηθείσα που αφορούν στα εξής: 1) Ημερομηνία συναλλαγής 2) Είδος συναλλαγής (αγοράς ή πώλησης) 3) Μέλος Αγοράς 4) Σειρά Παραγώγου 5) Τιμή 6) Τύπος συναλλαγής (απλή/ πακέτο) 7) Αγορά (market) 8) Χώρος Εκκαθάρισης Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 4 από 22

5 9) Νόμισμα συναλλαγής 10) Άνοιγμα θέσης ή κλείσιμο (Position Type) 4. Δεν επιτρέπεται η διάρθρωση: 1) όταν αυτή συνεπάγεται μεταφορά συναλλαγής μεταξύ Λογαριασμών Θέσης: Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας, Λαθών Εκκαθαριστικού Μέλους οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου 2) σε συναλλαγές των Λογαριασμών Θέσης: Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας, οι οποίοι συνδέονται με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή Πελατείας 5. Η διάρθρωση είναι επιτρεπτή όταν συνεπάγεται μεταφορά της συναλλαγής, με ή χωρίς επιμερισμό της, από τον Λογαριασμό Θέσης Λαθών Μέλους Αγοράς ο οποίος είναι συνδεδεμένος με Λογαριασμό/Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή Πελατείας σε Λογαριασμό Θέσης Επενδυτή ή Διαχειριστή ή Διαμεσολαβητή και αντίστροφα. 6. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη δεν μπορούν να αναλάβουν την εκκαθάριση συναλλαγών τις οποίες δεν έχουν καταρτίσει τα ίδια ως Μέλη Αγοράς. 7. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη για να αναλάβουν την εκκαθάριση μιας συναλλαγής πρέπει να έχουν ενεργή συσχέτιση με το Μέλος Διαπραγμάτευσης που την κατάρτισε. 8. Για να γίνει αποδεκτή η μεταφορά συναλλαγής μεταξύ Υπολογαριασμών Εκκαθάρισης ή Λογαριασμών Εκκαθάρισης διαφορετικών Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού, το Εκκαθαριστικό Μέλος που αναλαμβάνει την εκκαθάριση αυτής, θα πρέπει να δηλώσει και τον Λογαριασμό Θέσης στον οποίο αντιστοιχεί η συναλλαγή. 9. Το Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί με δήλωσή του στο Σύστημα να αποκλείει τη διάρθρωση από τα Μέλη Αγοράς. Η δήλωση μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες συναλλαγές. 10. Η συνένωση πράξης αγοράς ή πώλησης δεν επιτρέπεται. 11. Η διαδικασία διάρθρωσης δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές επί προϊόντων δανεισμού τίτλων. 12. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δύναται να προβαίνουν σε δήλωση διάρθρωσης εντός περιόδου από τη λήξη της συνεδρίασης σύμφωνα με τους χρονισμούς που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 5 από 22

6 Άρθρο 2. Πιστωτικά Όρια 2.1 Ενημέρωση ΟΑΣΗΣ για στοιχεία Λογαριασμών Εκκαθάρισης μέσω του Συστήματος 1. Προκειμένου για την καταχώριση και παρακολούθηση μέσω του ΟΑΣΗΣ των Πιστωτικών Ορίων, τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν μέχρι την εκάστης ημέρας εκκαθάρισης να γνωστοποιούν μέσω του Συστήματος, τα Μέλη Αγοράς προς τα οποία θα αποδώσουν Πιστωτικό Όριο κατά την επόμενη συνεδρίαση ως και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων Λογαριασμών Εκκαθάρισης και Υπολογαριασμών Εκκαθάρισης. 2. Τα Πιστωτικά Όρια δηλώνονται μέσω του Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, στο ΟΑΣΗΣ με ευθύνη των Εκκαθαριστικών Μελών. 2.2 Δήλωση-κατανομή Πιστωτικών Ορίων 1. Η δήλωση και κατανομή σε Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης διενεργείται από κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος ως εξής: 1) για την Αγορά του Χ.Α., το αργότερο μέχρι τις 20:00 κάθε ημέρας εκκαθάρισης, προκειμένου για τη χρήση Πιστωτικού Ορίου κατά την επομένη συνεδρίαση της Αγοράς του Χ.Α. 2) για την Αγορά του SIBEX, το αργότερο έως την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης, προκειμένου για τη χρήση Πιστωτικού Ορίου κατά τη σχετική συνεδρίαση. 2. Για την κατανομή του Πιστωτικού Ορίου το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να προβαίνει σε χρήση παγίων εντολών ποσοστιαίου επιμερισμού του συνολικού διαθέσιμου Πιστωτικού Ορίου του Λογαριασμού Εκκαθάρισης στον οποίο αφορά, ανά Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης και Μέλος Αγοράς, ή εντολών που καθορίζει κατά περίπτωση με βάση το μέγεθος του επιμερισμού που διενεργεί ανά Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης και Μέλος Αγοράς. 3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να μεταβάλλει τα ποσοστά κατανομής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ (4) της Ενότητας II του Κανονισμού. 4. Μετά την κατανομή και μεταβολή του Πιστωτικού Ορίου διενεργείται μέσω του Συστήματος αυτόματη καταχώριση αυτών, ανά Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης και Μέλος Αγοράς στο ΟΑΣΗΣ, μη θιγομένων των όρων «Ενδοημερήσιας Μεταβολής του Κινδύνου» του άρθρου άρθρο παρ. 8 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού. Η ΕΤ.ΕΚ. ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώριση των σχετικών Πιστωτικών Ορίων. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 6 από 22

7 Άρθρο 3. Προθεσμία κάλυψης χρηματικού διακανονισμού 1. Η ΕΤ.ΕΚ. υπολογίζει σε ημερήσια βάση ανά Λογαριασμό Θέσης και Λογαριασμό Εκκαθάρισης τις προς διακανονισμό χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Εκκαθαριστικών Μελών όπως προκύπτουν από τις συναλλαγές και θέσεις που διατηρούν με βάση τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων και των Προϊόντων δανεισμού τίτλων κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.9 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού. 2. Οι πάσης φύσης υποχρεώσεις ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού πρέπει να εκπληρώνονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη το αργότερο τριάντα λεπτά (30 ) πριν από την έναρξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης. Αν δεν υφίσταται διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χρηματικών ποσών σε Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού Εκκαθαριστικού Μέλους, το Εκκαθαριστικό Μέλος καθίσταται υπερήμερο, δεν επιτρέπεται να εκκαθαρίζει νέες συναλλαγές μέχρι την άρση της υπερημερίας και του επιβάλλεται η χρέωση του άρθρου 2.2 παρ. 5 της Ενότητας IV του Κανονισμού. 3. Ειδικότερα, ως προς τις υποχρεώσεις παράδοσης Κινητών Αξιών έναντι καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν λόγω λήξης Παραγώγου ή άσκησης δικαιώματος εξ αυτού, ισχύουν οι χρονισμοί που περιγράφονται στα Άρθρα 4 και 7 της παρούσας. Άρθρο 4. Διακανονισμός Παραγώγων με παράδοση κινητής αξίας 4.1 Γνωστοποίηση Λογαριασμών Διακανονισμού Αξιών 1. Στην περίπτωση των Παραγώγων που, κατά τη λήξη τους ή την άσκηση δικαιώματος, διακανονίζονται με παράδοση της Κινητής Αξίας έναντι καταβολής του τιμήματος, είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών προκειμένου να διενεργηθεί ο διακανονισμός των κινητών αξιών μεταξύ των σχετικών Λογαριασμών Διακανονισμού Αξιών του πωλητή και αγοραστή αντίστοιχα. 4.2 Ωράριο γνωστοποίησης 1. Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών διενεργείται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη, το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού στις 16: Παράλειψη γνωστοποίησης 1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω γνωστοποίησης από το Εκκαθαριστικό Μέλος επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 1.1 (3) β) της Ενότητας IV του Κανονισμού. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 7 από 22

8 4.4 Εκτέλεση Πράξεων Διαμεσολαβητή 1. Ο Λογαριασμός Διαμεσολαβητή συνδέεται με μία και μόνον Μερίδα Επενδυτή, η οποία είναι υποχρεωτικώς η Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. 2. Ο Λογαριασμός Θέσης Πελατείας Διαμεσολαβητή συνδέεται υποχρεωτικώς με τη Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. 3. Εντολές διακανονισμού παράδοσης ή παραλαβής Κινητών Αξιών από και προς το Λογαριασμό Διαμεσολαβητή δύναται να καταχωρούνται καθ όλη την διάρκεια του ενεργού κύκλου μιας συναλλαγής μέχρι 16: Επιτρέπεται η διαδοχική μεσολάβηση περισσοτέρων του ενός Λογαριασμών Διαμεσολαβητή για το διακανονισμό πράξεων που εκτελέστηκαν επ ονόματι του με την καταχώριση των σχετικών εντολών διακανονισμού με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά για το ένα σκέλος της εντολής αντισυμβαλλόμενος είναι Λογαριασμός Διαμεσολαβητή. 5. Μεταφορές από την ΕΤ.ΕΚ. υπολοίπων του Λογαριασμού Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται μετά το πέρας των διαδικασιών διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού μετά τις 17: Εφόσον οι προς διακανονισμό πράξεις αφορούν Παράγωγα διακανονιζόμενα με φυσική παράδοση της υποκείμενης Κινητής Αξίας, δύναται για το σχετικό διακανονισμό να γνωστοποιηθεί είτε η συνδεδεμένη Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. είτε ο Λογαριασμός Διαμεσολαβητή (ΛΕΔ). 7. Γνωστοποίηση Λογαριασμού Διαμεσολαβητή επιτρέπεται μόνο την ημέρα διακανονισμού της σχετικής πράξης. 4.5 Ειδικές οδηγίες εντολών διακανονισμού 1. Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής, σχετικά με τις ειδικές οδηγίες διακανονισμού (STOCK_EX), προσδιορίζονται ως εξής: Ημέρες λειτουργίας Ωράριο λειτουργίας Οι ημέρες λειτουργίας του Σ.Ε. σύμφωνα με το ημερολόγιο εκκαθάρισης συναλλαγών της ΕΤ.ΕΚ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) 09:00 20:00 (τοπική ώρα) Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 8 από 22

9 08:00 19:00 (Central European Time-CET) Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού Εισαγωγή εντολών από Χειριστές 09:00 20:00 08:00 19:00 (CET) Εισαγωγή εντολών με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως: Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (ΗΕ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Εισαγωγής (ΗΕ) Διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (ΗΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (ΗΣ) SD 16:45 (τοπική ώρα) SD 15:45 (CET) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΕ ΗΣ <=2) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ ΗΕ <=2) 2 εργάσιμες ημέρες (ΗΔ - ΗΣ= 2) Ταύτιση εντολών Κύκλοι Ταύτισης εντολών διακανονισμού 09:00 19:30 (τοπική ώρα) 08:00 18:30 (CET) Κύκλοι Ταύτισης εκτελούνται ανά 15 λεπτά Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση 0,00 Διακανονισμός Κύκλοι Διακανονισμού Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα 09:30 17:15 (τοπική ώρα) 08:30 16:15 (CET) Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται σε συνεχή βάση. Η αρμόδια υπηρεσία της EΤΕΚ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους, διακανονισμού εκτός του άνω ωραρίου 0 εργάσιμες ημέρες 2. Η ταύτιση εντολών διακανονισμού διενεργείται εφόσον έχουν πληρωθεί τα κριτήρια ταύτισης σύμφωνα με προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3.2 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού και με την προϋπόθεση ότι στο ένα σκέλος της εντολής διακανονισμού πρέπει ο Λογαριασμός Αξιών να αντιστοιχεί σε Λογαριασμό Διαμεσολαβητή. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 9 από 22

10 3. Το πεδίο «αιτία κίνησης» συμπληρώνεται με τον όρο «Συναλλαγή» και, εάν πρόκειται για παράδοση αξιών στην εκκαθάριση από την Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή στον αντίστοιχο Λογαριασμό Διαμεσολαβητή για την τεχνική διευκόλυνση της εκκαθάρισης, θα χρησιμοποιείται ο όρος: «Τεχνική Κίνηση Εκκαθάρισης. Άρθρο 5. Όροι και Προϋποθέσεις ανοίγματος ή κατάργησης Λογαριασμών 5.1 Άνοιγμα ή κατάργηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης 1. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης διακρίνονται σε Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Ιδίου, Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελατείας και Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελάτη. 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί στο Σύστημα έναν τουλάχιστον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου για τις ίδιες συναλλαγές και θέσεις του που εκκαθαρίζει. Για τις συναλλαγές και θέσεις πελατών του το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση διαχωρισμού των θέσεων που εφαρμόζει. Μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους δε χωρεί συμψηφισμός. 3. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ανοίγονται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ. μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΤ.ΕΚ εγγράφως σύμφωνα με το Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Παραγώγων» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο. 4. Ειδικότερα: 1) για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου η ΕΤ.ΕΚ.: (i) (ii) (iii) (iv) ανοίγει στο Σύστημα τον μοναδικό Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου τον οποίο και συνδέει με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου συνδέει το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος προς διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό (OWN) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. ανοίγει το Λογαριασμό Θέσης Ιδίου (OWN) ο οποίος συνδέεται με το Λογαριασμό Αξιών που περιγράφεται στο σημείο (2) του παρόντος ανοίγει το Λογαριασμό Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΕΜ) ο οποίος συνδέεται με Λογαριασμό Αξιών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 10 από 22

11 Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν είναι Μέλος Αγοράς, οποιαδήποτε καταχώρηση συναλλαγής στον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου στην οποία δεν υπάρχει σύνδεση Κωδικού Διαπραγμάτευσης με Λογαριασμό Θέσης Μέλους σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού, η συναλλαγή καταχωρείται αυτόματα στο Λογαριασμό Θέσης Λαθών του Εκκαθαριστικού Μέλους (ERROR ΕΜ) όπως περιγράφεται στο σημείο (4) του παρόντος. 2) για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας η ΕΤ.ΕΚ.: (i) συνδέει το Λογαριασμό Ασφαλειών πελατείας που τηρεί στο Σ.Α.Τ. το Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.. Ο συγκεκριμένος Λογαριασμός είναι αποκλειστικής κυριότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στον οποίο καταχωρούνται Κινητές Αξίες που έχουν παρασχεθεί από επενδυτές υπέρ του Εκκαθαριστικού Μέλους ως ασφαλειοδότη, ώστε αυτές να παραχωρηθούν ως ασφάλεια υπέρ ΕΤ.ΕΚ. για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας. Στη συνέχεια το Εκκαθαριστικό Μέλος: (ii) (iii) δημιουργεί στο Σύστημα τον/τους Υπολογαριασμό/-ους Εκκαθάρισης Πελατείας ενεργοποιεί τη συσχέτιση με τον εαυτό του ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος) ή τα Μέλη Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος) γνωστοποιώντας επιπλέον α) το Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και τον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης β) το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος Αγοράς στο Σ.Α.Τ. ώστε να δημιουργηθεί στο Σύστημα ο Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ), στον οποίο θα καταχωρούνται θέσεις που προκύπτουν, από συναλλαγές λανθασμένης εκτέλεσης εντολών Μέλους Αγοράς. 3) για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη η ΕΤ.ΕΚ.: (i) συνδέει το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί ο πελάτης / επενδυτής στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Από το συγκεκριμένο Λογαριασμό το Εκκαθαριστικό Μέλος θα δεσμεύει Κινητές Αξίες ως ασφάλεια υπέρ ΕΤ.ΕΚ. για τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη. Στη συνέχεια το Εκκαθαριστικό Μέλος : (ii) δημιουργεί στο Σύστημα τον/τους Υπολογαριασμό/-ους Εκκαθάρισης Πελάτη Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 11 από 22

12 (iii) ενεργοποιεί τη συσχέτιση με τον εαυτό του ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος) ή με τα Μέλη Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος) γνωστοποιώντας επιπλέον α) το Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και τον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης β) το Λογαριασμό Αξιών που διατηρεί το Μέλος Αγοράς στο Σ.Α.Τ. ώστε να δημιουργηθεί στο Σύστημα ο Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ), στον οποίο θα καταχωρούνται θέσεις που προκύπτουν, από συναλλαγές λανθασμένης εκτέλεσης εντολών Μέλους Αγοράς. 5. Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 4.1.5, του Μέρους 4, της Ενότητας II του Κανονισμού, η κατάργηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης, διενεργείται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΤ.ΕΚ εγγράφως σύμφωνα με το Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Παραγώγων» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο. 6. Σε περίπτωση διαγραφής Εκκαθαριστικού Μέλους από την ΕΤ.ΕΚ. αναγκαστικώς, η κατάργηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου, Πελατείας ή Πελάτη διενεργείται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ, χωρίς την αποστολή του σχετικού Εντύπου «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Παραγώγων». 5.2 Άνοιγμα ή κατάργηση Λογαριασμών Θέσης 1. Οι Λογαριασμοί Θέσης, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων (MMCL), Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών (MMSPOT), Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. (MMETF), Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων, Μέλους Αγοράς Αξιών (FTSPOT), ακόμη και στην περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν είναι το ίδιο Μέλος Αγοράς, δημιουργούνται και καταργούνται από την ΕΤ.ΕΚ. στο Σύστημα μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΤ.ΕΚ εγγράφως σύμφωνα με το Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Θέσης» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο. Κάθε Λογαριασμός Θέσης εκ των ανωτέρω συνδέεται από την ΕΤ.ΕΚ με τον κωδικό διαπραγμάτευσης και το Μέλος Αγοράς που έχει δηλωθεί από το Εκκαθαριστικό Μέλος με την αίτηση αυτού. 2. Στην περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος είναι και Μέλος Αγοράς, οι παραπάνω Λογαριασμοί Θέσης συνδέονται με τον μοναδικό Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραπάνω Λογαριασμοί Θέσης συνδέονται με τον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη ή Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελατείας Εκκαθαριστικού Μέλους. Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 12 από 22

13 3. Στην περίπτωση Αμέσου Εκκαθαριστικού Μέλους για όλους τους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης εκτός από τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου, δημιουργείται αυτόματα από το Σύστημα μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους ένας Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ), ο οποίος συνδέεται αυτόματα με τον κωδικό διαπραγμάτευσης και το Εκκαθαριστικό Μέλος ως Μέλος Αγοράς. 4. Σε κάθε Λογαριασμό Εκκαθάρισης Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους εκτός από τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου, δημιουργείται αυτόματα από το Σύστημα μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, Λογαριασμός Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ) ανά Μέλος Αγοράς με το οποίο συμβάλλεται το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. 5. Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 4.1.5, του Μέρους 4, της Ενότητας II του Κανονισμού, η κατάργηση Λογαριασμού Θέσης Ιδίου (OWN) και Λογαριασμού Θέσης Λαθών Εκκαθαριστικού Μέλους οι οποίοι συνδέονται με τον Λογαριασμό / Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου, διενεργείται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ μετά τη γνωστοποίηση παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους. Το Εκκαθαριστικό Μέλος διαβιβάζει στην ΕΤ.ΕΚ εγγράφως το Έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Θέσης» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο. 6. Η κατάργηση Λογαριασμού Θέσης Λαθών Μέλους (ERROR ΜΔ) διενεργείται στο Σύστημα από το Εκκαθαριστικό Μέλος εφόσον δεν υφίστανται ανοικτές θέσεις και έχει απενεργοποιηθεί η συσχέτιση με το ίδιο ως Μέλος Αγοράς (για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος) ή με τα Μέλη Αγοράς (για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος) για συγκεκριμένο Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή και Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης. 7. Σε περίπτωση διαγραφής Εκκαθαριστικού Μέλους από την ΕΤ.ΕΚ. αναγκαστικώς, η κατάργηση Λογαριασμού Θέσης Μέλους, Λογαριασμού Θέσης Λαθών Εκκαθαριστικού Μέλους ή και Λογαριασμού Θέσης Λαθών Μέλους διενεργείται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ, χωρίς την αποστολή του σχετικού Εντύπου «Αίτηση Λογαριασμού Θέσης» που τυποποιείται από την ΕΤ.ΕΚ. και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό της τόπο. Άρθρο 6. Λοιπά θέματα 6.1 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών δανεισμού τίτλων 1. Σε περίπτωση συναλλαγής δανεισμού τίτλων που προβλέπεται στο άρθρο του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (Τ+0), μετά το πέρας των διαδικασιών εκκαθάρισης του Άρθρου 7 της παρούσας, και μπορεί να Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 13 από 22

14 λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο (T+0 real time) μετά από σχετική δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους εφόσον διαβιβάζεται στο Σύστημα το αργότερο μέχρι τις 17: Συναλλαγή κάλυψης υποχρεώσεων παράδοσης από υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος 1. Συναλλαγές κάλυψης γίνονται δεκτές από την ΕΤ.ΕΚ. μέχρι τη λήξη του ωραρίου διενέργειας πακέτων διακανονισμού, ως ορίζονται στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις Αποφάσεις του Χ.Α. 6.3 Συναινετική μεταφορά θέσεων 1. Πέραν των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 7.16 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού, η μεταφορά των θέσεων Λογαριασμού Θέσης πραγματοποιείται μέσω μηχανισμού αίτησης και αποδοχής μεταξύ Εκκαθαριστικών Μελών. Μια μεταφορά μπορεί να περιλαμβάνει μέρος μιας ή περισσοτέρων συμψηφισμένων ή μη θέσεων επί σειρών, είτε ολόκληρο Λογαριασμό Θέσης. 2. Για την μεταφορά θέσεων Λογαριασμού Θέσης το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να καταχωρίσει τα παρακάτω βασικά στοιχεία : 1) Λογαριασμό Θέσης του επενδυτή του οποίου η Θέση θα μεταφερθεί 2) Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης 3) Λογαριασμό Αξιών 4) Σειρά Παραγώγου ή Προϊόν Δανεισμού Τίτλων 5) Αριθμό συμβολαίων ή αριθμό Κινητών Αξιών 6) Εκκαθαριστικό Μέλος ανάληψης θέσης 3. Μεταφορά θέσεων διενεργείται μεταξύ Λογαριασμών Θέσης του ιδίου Εκκαθαριστικού Μέλους ή διαφορετικών Εκκαθαριστικών Μελών. 4. Για την ανάληψη της θέσης το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει επίσης να δηλώνει το Λογαριασμό Θέσης προς τον οποίο θα λάβει χώρα η σχετική μεταφορά θέσης. 5. Οι αιτήσεις μεταφοράς γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα Εκκαθάρισης εφόσον: 1) Οι εμπλεκόμενοι δύο Λογαριασμοί Θέσης συνδέονται με τον ίδιο Λογαριασμό Αξιών Μερίδας του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. ή 2) Ο αρχικός Λογαριασμός Θέσης ανήκει σε Διαμεσολαβητή και Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 14 από 22

15 3) Το Εκκαθαριστικό Μέλος που λαμβάνει τη θέση Λογαριασμού Θέσης προβεί στην αποδοχή της αίτησης και εφόσον το Πιστωτικό Όριο τόσο του μεταφέροντος τη Θέση όσο και του αναλαμβάνοντος την θέση Εκκαθαριστικού Μέλους επαρκεί για την κάλυψη του κινδύνου σε σχέση με τη μεταφερόμενη σε αυτόν θέση. 6. Η μη αποδοχή από την ΕΤ.ΕΚ. της μεταφοράς ανακοινώνεται στα εμπλεκόμενα δύο Εκκαθαριστικά Μέλη εντός της ιδίας ημέρας και το αργότερο μέχρι το πέρας των διαδικασιών εκκαθάρισης από την ΕΤ.ΕΚ. 7. Ειδικότερα η μεταφορά θέσης από Σύμβαση δανειοδοσίας που καταρτίζεται με τις Μεθόδους 8-1, 8-2, του Κανονισμού Χ.Α. γίνεται μετά από απλή αίτηση που καταχωρείται στο Σύστημα εφόσον η θέση αναλαμβάνεται από Εκκαθαριστικό Μέλος που είναι Χειριστής σε Λογαριασμό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας στο Σ.Α.Τ. του κατόχου της θέσης δανειοδοσίας. Άρθρο 7. Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) 7.1 Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του Χ.Α. 2 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Δυνατότητα δέσμευσης Κινητών Αξιών προς δανεισμό από τo Εκκαθαριστικό Μέλος Δυνατότητα δέσμευσης Κινητών Αξιών προς δανεισμό από το Εκκαθαριστικό Μέλος ώστε αυτές να συμμετέχουν στον υπολογισμό των Εντολών Δανειοδοσίας (Συγκεντρωτικές Εντολές Δανειοδοσίας) για την ίδια ημέρα. Δυνατότητα αποδέσμευσης Κινητών Αξιών από το Εκκαθαριστικό Μέλος σε Εντολή Δανειοδοσίας της οποίας οι Κινητές Αξίες δεν έχουν δανειστεί. Καταβολή των απαιτούμενων ποσών για τον ημερήσιο χρηματικό διακανονισμό από το Εκκαθαριστικό Μέλος. (Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2 ) Καταβολή του απαιτούμενου Περιθωρίου ασφάλισης (margin) για την προηγούμενη ημέρα συνεδρίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος (Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2 ) Χρονισμοί 9:00 έως 20:00 9:00 έως 10:00 9:00 έως 10:00 9:30 έως 9:45 9:30 έως 10:00 Υπολογισμός των Εντολών Διάθεσης Δανεισμού 10:00 έως 10:14 Αποδέσμευση των Κινητών Αξιών από το Σύστημα σε Εντολή Δανειοδοσίας της 10:00 Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 15 από 22

16 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί οποίας οι Κινητές Αξίες δεν έχουν δανειστεί και η ημερομηνία λήξης της Εντολής ταυτίζεται με την τρέχουσα. Εισαγωγή εντολών Διάθεσης Δανεισμού από ΕΤΕΚ στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης Κύκλοι διακανονισμού για SF / SO στο ΕΣ ΕΛΚΑΤ στο Target2 (Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2 ) 10:15 10:00 έως 16:15 Λήξη προθεσμίας Γνωστοποίησης για συναλλαγές SF / SO 16:15 Τελευταίος κύκλος διακανονισμού για συναλλαγές SF / SO Η αρμόδια υπηρεσία της EΤ.ΕΚ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους διακανονισμού εκτός του άνω ωραρίου. Φόρτωση συναλλαγών από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης στο Σ.Ε. σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα άσκησης από Δανειστή 16:15 10:10 έως 17:20 10:15 έως 15:20 (μέχρι και δύο ώρες πριν τη λήξη της συνεδρίασης) Δυνατότητα δέσμευσης Κινητών Αξιών υπέρ ΕΤ.ΕΚ 9:00 έως 18:00 Δυνατότητα αποδέσμευσης Κινητών Αξιών υπέρ ΕΤ.ΕΚ 10:00 έως 18:00 Δυνατότητα κατάθεσης μετρητών για κάλυψη απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης καθώς και για αύξηση Πιστωτικού Ορίου. (Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2 ) 9:00 έως 17:00 Δυνατότητα αίτησης επιστροφής ασφαλειών με τη μορφή μετρητών 9:00 έως 17:00 Λήξη δυνατότητας καταχώρισης ειδικής σήμανσης για real time διακανονισμό σε Συμβάσεις Δανεισμού Τίτλων. Η αρμόδια υπηρεσία της EΤ.ΕΚ δύναται να μεταθέσει τον ως άνω χρονισμό. Ενδοημερήσιος υπολογισμός κινδύνου ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης. Κύκλοι υπολογισμού κινδύνου εκτελούνται ενδεικτικά ανά 5 λεπτά. Δυνατότητα εξασκήσεως σε δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών καθώς και ακυρώσεις των αιτήσεων εξάσκησης Δυνατότητα εξασκήσεως από δανειζόμενο καθώς και ακυρώσεις των αιτήσεων εξάσκησης. 17:20 10:30 έως 17:20 17:50 (μέχρι και τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη της συνεδρίασης) 17:50 (μέχρι και τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη της συνεδρίασης) Δυνατότητα εξασκήσεως από δανειστή και δανειζόμενο σε προσυμφωνημένες 17:50 Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 16 από 22

17 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί συναλλαγές (RA) καθώς και ακυρώσεις των αιτήσεων εξάσκησης. (μέχρι και τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη της συνεδρίασης) Δημιουργία δομής από το Εκκαθαριστικό Μέλος για την καταχώριση και παρακολούθηση μέσω του ΟΑΣΗΣ των Πιστωτικών Ορίων. Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Αγοράς από το Διαχειριστή Αγοράς στην ΕΤ.ΕΚ. Στη συνέχεια η ΕΤ.ΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη των παρακάτω διαδικασιών εκκαθάρισης: 9:00 έως 17:20 17:30 Διάρθρωση από Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ) Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών κωδικών διαπραγμάτευσης και ποσοτήτων στις συναλλαγές. Διορθώσεις λαθών στον Κωδικό Διαπραγμάτευσης ή και στον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης. 17:30 έως 18:00 (έως και τριάντα (30) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Μέλη Διαπραγμάτευσης 18:00 (τριάντα (30) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Διάρθρωση από Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών Λογαριασμών Θέσης και ποσοτήτων στις συναλλαγές. Διορθώσεις λαθών στον Λογαριασμό Θέσης ή και στον Υπολογαριασμό Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου ΕΜ. * Αν το ΕΜ κάνει μεταβολή σε κάποια συναλλαγή, αυτομάτως το ΜΔ δεν θα μπορεί να την τροποποιήσει. ** Ένα ΕΜ μπορεί να κλειδώσει όλες ή κάποιες συναλλαγές ενός ΜΔ. 17:30 έως 18:15 (έως και σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Μετάθεση εκκαθάρισης και αποδοχή μετάθεσης από Εκκαθαριστικό Μέλος 17:30 έως 18:15 (έως και σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Εκκαθαριστικά Μέλη Δυνατότητα αίτησης μεταφοράς θέσεων από ένα Εκκαθαριστικό Μέλος σε ένα άλλο καθώς και αποδοχή των αιτήσεων μεταφοράς από άλλα Εκκαθαριστικά 18:15 (σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) 10:15 έως 18:15 (έως και σαράντα πέντε Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 17 από 22

18 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί Μέλη. Δυνατότητα μεταφοράς θέσεων από ένα Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης σε έναν άλλο του ίδιου του Εκκαθαριστικού Μέλους που αιτήθηκε τη μεταφορά θέσης. (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) 10:15 έως 18:15 (έως και σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Δυνατότητα μεταφοράς θέσεων δανειοδοσίας σε άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος. 9:00 έως 18:15 (έως και σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Οριστικοποίηση των μεταφορών θέσεων 18:15 (σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών 18:15 (σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Επιστροφή από το δανειζόμενο στην ΕΤ.ΕΚ, των Κινητών Αξιών, που παραδίδονται πριν από την κανονική ημέρα επιστροφής (δηλαδή πριν την τρίτη (3η) ημέρα από την ημέρα άσκησης). Επιστροφή στους δανειστές από την ΕΤ.ΕΚ, των Κινητών Αξιών που παραδόθηκαν από τους δανειζόμενους. Παράδοση στους δανειζόμενους από την ΕΤ.ΕΚ των Κινητών Αξιών. 18:15 έως 18:30 (έως και μια (1) ώρα μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) 18:30 έως 18:45 (έως και μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Υπολογισμός ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού και προμηθειών (Mark To Market, Μark To Trade, Υπολογισμός του εσόδου στους δανειστές, Υπολογισμός των τόκων δανειοληψίας) Αποτίμηση των ασφαλειών Υπολογισμός των απαιτήσεων παροχής Περιθωρίου ασφάλισης Υπολογισμός και παρακολούθηση των Πιστωτικών ορίων 18:15 έως 18:45 (έως και μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης) Δήλωση και κατανομή σε Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης και Μέλη Διαπραγμάτευσης του διαθέσιμου Πιστωτικού Ορίου από το Εκκαθαριστικό 18:45 έως 20:00 Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 18 από 22

19 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί Μέλος. Οι χρονισμοί που σηματοδοτούν την έναρξη των εργασιών εκκαθάρισης μπορεί να τροποποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσλειτουργιών σχετιζόμενων με την έναρξη της εκκαθάρισης. 7.2 Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης για Δικαιώματα προαίρεσης την ημέρα λήξης του παραγώγου Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί Γνωστοποίηση των Τελικών Τιμών Εκκαθάρισης από το Διαχειριστή Αγοράς στην ΕΤ.ΕΚ και στα Μέλη. Στη συνέχεια η ΕΤ.ΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη των παρακάτω διαδικασιών εκκαθάρισης που αφορούν μόνο συναλλαγές σε Δικαιώματα προαίρεσης που έληξαν την συγκεκριμένη ημέρα. Διάρθρωση από Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ) Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών κωδικών διαπραγμάτευσης και ποσοτήτων στις συναλλαγές. Διορθώσεις λαθών στον κωδικό διαπραγμάτευσης ή και στον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης. έως 17:00 (έως και είκοσι (20) λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης) Διάρθρωση από Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών Λογαριασμών Θέσης και ποσοτήτων στις συναλλαγές. Διορθώσεις λαθών στον Λογαριασμό Θέσης ή και στον Υπολογαριασμό Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου ΕΜ. * Αν το ΕΜ κάνει μεταβολή σε κάποια συναλλαγή, αυτομάτως το ΜΔ δεν θα μπορεί να την τροποποιήσει. ** Ένα ΕΜ μπορεί να κλειδώσει όλες ή κάποιες συναλλαγές ενός ΜΔ. έως 17:00 (έως και είκοσι (20) λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης) Μετάθεση εκκαθάρισης και αποδοχή μετάθεσης από Εκκαθαριστικό Μέλος έως 17:00 (έως και είκοσι (20) λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης) Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Εκκαθαριστικά Μέλη και Μέλη Διαπραγμάτευσης Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών σε Δικαιώματα προαίρεσης που έληξαν την συγκεκριμένη ημέρα. 17:00 (είκοσι (20) λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης) 17:00 (είκοσι (20) λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης) Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 19 από 22

20 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Αυτόματη άσκηση του Δικαιώματος από το Σύστημα στις περιπτώσεις Δικαιωμάτων με θετική τελική καθαρή αξία (Δικαιώματα in-the-money) Δυνατότητα από τον αγοραστή του Δικαιώματος να αρνηθεί με δήλωσή του την αυτόματη άσκηση. Δυνατότητα άσκησης από τον αγοραστή σε δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών με αρνητική τελική καθαρή αξία. Χρονισμοί 17:00 (είκοσι (20) λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης) 17:50 (μέχρι και τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη της συνεδρίασης) 7.3 Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του SIBEX Διαδικασίες Εκκαθάρισης Καταβολή των απαιτούμενων ποσών για τον ημερήσιο χρηματικό διακανονισμό (σε νόμισμα RON) από το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ALPHA BANK (GR). Καταβολή του απαιτούμενου Περιθωρίου ασφάλισης (margin) για την προηγούμενη ημέρα συνεδρίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος σε νόμισμα RON στην ALPHA BANK (GR) Καταβολή του απαιτούμενου Περιθωρίου ασφάλισης (margin) για την προηγούμενη ημέρα συνεδρίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος (σε ευρώ). (Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2 ) Φόρτωση συναλλαγών από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης στο Σ.Ε. σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα κατάθεσης μετρητών για κάλυψη απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης καθώς και για αύξηση Πιστωτικού Ορίου (σε ευρώ). (Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Target2 ) Δυνατότητα κατάθεσης μετρητών για κάλυψη απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης καθώς και για αύξηση Πιστωτικού Ορίου σε νόμισμα RON στην ALPHA BANK (GR). Δυνατότητα αίτησης επιστροφής ασφαλειών για την επόμενη ημέρα με τη μορφή μετρητών σε ευρώ. Δυνατότητα αίτησης επιστροφής ασφαλειών για την επόμενη ημέρα με τη μορφή μετρητών σε RON. Χρονισμοί 9:15 έως 9:45 9:15 έως 10:00 9:30 έως 10:00 10:15 έως 23:15 9:00 έως 17:00 9:15 έως 10:00 9:00 έως 17:00 9:15 έως 17:00 Ενδοημερήσιος υπολογισμός κινδύνου ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης Κύκλοι υπολογισμού κινδύνου εκτελούνται ενδεικτικά ανά 5 λεπτά. 3 10:30 έως 23:15 Δυνατότητα άσκησης σε Δικαιώματα προαίρεσης καθώς και ακυρώσεις των 10:15 έως 23:30 Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 20 από 22

21 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί αιτήσεων εξάσκησης. Δημιουργία δομής από το Εκκαθαριστικό Μέλος για την καταχώριση και παρακολούθηση μέσω του ΟΑΣΗΣ των Πιστωτικών Ορίων. Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Αγοράς από το Διαχειριστή Αγοράς στην ΕΤ.ΕΚ. Στη συνέχεια η ΕΤ.ΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη των παρακάτω διαδικασιών εκκαθάρισης: 4 9:00 έως 17:20 23:15 Διάρθρωση από Μέλος Διαπραγμάτευσης (ΜΔ) Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών κωδικών διαπραγμάτευσης και ποσοτήτων στις συναλλαγές. Διορθώσεις λαθών στον κωδικό διαπραγμάτευσης ή και στον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης. 23:15 έως 23:30 Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Μέλη Διαπραγμάτευσης 23:30 Διάρθρωση από Εκκαθαριστικό Μέλος (ΕΜ) Διάσπαση και καταχώρηση των ορθών Λογαριασμών Θέσης και ποσοτήτων στις συναλλαγές. Διορθώσεις λαθών στον Λογαριασμό Θέσης ή και στον Υπολογαριασμό Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου ΕΜ. * Αν το ΕΜ κάνει μεταβολή σε κάποια συναλλαγή, αυτομάτως το ΜΔ δεν θα μπορεί να την τροποποιήσει. ** Ένα ΕΜ μπορεί να κλειδώσει όλες ή κάποιες συναλλαγές ενός ΜΔ. 23:15 έως 23:30 Μετάθεση εκκαθάρισης και αποδοχή μετάθεσης από Εκκαθαριστικό Μέλος 23:15 έως 23:30 Κλείδωμα από την ΕΤ.ΕΚ της δυνατότητας διάρθρωσης από τα Εκκαθαριστικά Μέλη. Δυνατότητα αίτησης μεταφοράς θέσεων από ένα Εκκαθαριστικό Μέλος σε ένα άλλο καθώς και αποδοχή των αιτήσεων μεταφοράς από άλλα Εκκαθαριστικά Μέλη. Δυνατότητα μεταφοράς θέσεων από ένα Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης σε έναν άλλο του ίδιου του Εκκαθαριστικού Μέλους που αιτήθηκε τη μεταφορά θέσης. 23:30 9:00 έως 23:00 10:15 έως 23:00 Οριστικοποίηση των μεταφορών θέσεων 23:00 Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 21 από 22

22 Διαδικασίες Εκκαθάρισης Χρονισμοί Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών 23:30 Υπολογισμός ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού και προμηθειών (Mark To Market, Μark To Trade) Αποτίμηση των ασφαλειών Υπολογισμός των απαιτήσεων παροχής Περιθωρίου ασφάλισης Υπολογισμός και παρακολούθηση των Πιστωτικών ορίων Πριν τις 8:00 την επόμενη εργάσιμη ημέρα Δήλωση και μεταβολή σε Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης και Μέλη Διαπραγμάτευσης του διαθέσιμου Πιστωτικού Ορίου από το Εκκαθαριστικό Μέλος 09:00 έως 23:10 Οι χρονισμοί που σηματοδοτούν την έναρξη των εργασιών εκκαθάρισης μπορεί να τροποποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσλειτουργιών σχετιζόμενων με την έναρξη της εκκαθάρισης. Άρθρο 8. Ισχύς 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1 η Δεκεμβρίου Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 1 Το προοίμιο της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 112/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Ο Πίνακας «Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Cut Offs) για την Αγορά του Χ.Α.» της παρ. 7.1 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 112/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 112/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 4 Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 112/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση 12 (26/1/2015) Σελίδα 22 από 22

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2. Απόφαση 14 «Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.2015) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλάνο μετάβασης σε κύκλο διακανονισμού Τ+2

Πλάνο μετάβασης σε κύκλο διακανονισμού Τ+2 Πλάνο μετάβασης σε κύκλο διακανονισμού Τ+2 1 1. Εισαγωγή...3 1.1. Σκοπός του κειμένου... 3 1.2. Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών... 3 2. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα για τις Ημέρες της Μετάβασης...5 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I. Προοίμιο Ορισμοί - Γενικές ρυθμίσεις 1. Προοίμιο 1.1. Το Χ.Α. διαχειρίζεται ηλεκτρονικό δίκτυο διόδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1 Σύμφωνα με την από 26.05.2004 απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

«Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet»

«Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» Απόφαση 1 «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 18/6/2012 και 24/9/2012 αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 18/6/2012 και 24/9/2012 αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.4 Δεκέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.

Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 10 Μαρτίου 2017 Περιεχόμενα Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015, 26.10.2015 και 27.11.2017 αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007), την από 43/28.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας παραπάνω από 13 χρόνια εμπειρία στην Λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων

Έχοντας παραπάνω από 13 χρόνια εμπειρία στην Λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων Έχοντας παραπάνω από 13 χρόνια εμπειρία στην Λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων με βασική επιδίωξη να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις επερχόμενες αλλαγές στο Θεσμικό Πλαίσιο (European Market Infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα