ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 1. Σε τί διαφέρουν η ψηφιακή χαρτογραφία και η αναλογική χαρτογραφία; 2. Ποιές λειτουργίες επιτελεί ο χάρτης; 3. Ποιά προϊόντα παρέχει η ψηφιακή χαρτογραφία και ποιές λειτουργίες εξυπηρετούν; 4. Ποιά προβλήµατα παρουσιάζονται κατά τη µετάβαση προς την ψηφιακή χαρτογραφία 5. Ποιές είναι οι συνέπειες από την εφαρµογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη χαρτογραφία; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ποιές είναι οι µορφές αναπαράστασης της γνώσης; Πώς συνδέεται µε αυτές η χαρτογραφία; 2. Τί είναι ο χάρτης; 3. Τί είναι η Χαρτογραφία; 4. Με ποια στοιχεία της πραγµατικότητας ασχολούνται οι χάρτες; Ποιες σχέσεις προκύπτουν από αυτά τα στοιχεία; 5. Ποιά τα βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών; 6. Ποίους σκοπούς µπορεί να εξυπηρετεί ένας χάρτης; 7. Με ποιές παραµέτρους είναι δυνατή η ταξινόµηση των χαρτών; 8. Ταξινόµηση των χαρτών µε βάση την κλίµακα 9. Ταξινόµηση των χαρτών µε βάση τη λειτουργία 10. Ταξινόµηση των χαρτών µε βάση το περιεχόµενο 11. Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότητα του χάρτη; 12. Ποιοί είναι οι θεµελιώδεις µετασχηµατισµοί της πληροφορίας στη χαρτογραφία; 13. Ποιές διεργασίες περιλαµβάνει η χαρτογραφία; 14. Ποιές ικανότητες πρέπει να έχει ο χαρτογράφος για να ελέγχει επιτυχώς τις διεργασίες της ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 / Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. Με ποιό σχήµα µπορεί να αναπαρασταθεί η εξέλιξη της χαρτογράφησης; 2. Ποιές θεµελιώδεις εξελίξεις της κοινωνίας επηρέασαν την ιστορία της 3. Ποιές οι επιπτώσεις της µεταβαλλόµενης τεχνολογίας στη χαρτογραφία; Ποιες µεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις υπέστη η χαρτογραφία στον υτικό κόσµο; 4. Περιγράψτε ορισµένες από τις χειρωνακτικές διαδικασίες χαρτογράφησης και αναφέρετε χάρτες που κατασκευάστηκαν µε αυτές τις τεχνικές. 5. Ποιά η συνεισφορά της µαγνητικής τεχνολογίας στην εξέλιξη της 6. Ποιά η συνεισφορά της µηχανικής τεχνολογίας στην εξέλιξη της 7. Ποιά η συνεισφορά της οπτικής τεχνολογίας στην εξέλιξη της 8. Ποιά η συνεισφορά της φωτοχηµικής τεχνολογίας στην εξέλιξη της 9. Ποιά η συνεισφορά της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εξέλιξη της -1-

2 10. Από τί αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστηµα που χρησιµοποιείται στη χαρτογραφία; 11. Ποιά η συµβολή των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογραφική διαδικασία; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 / ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑ 1. Τί είναι το γεωειδές; 2. Τί είναι το ελλειψοειδές; 3. Τί είναι η ισοδύναµη σφαίρα; 4. Πώς συνδέονται το γεωειδές, το ελλειψοειδές και η ισοδύναµη σφαίρα; 5. Ποιές προσεγγίσεις του πραγµατικού σχήµατος της γης χρησιµοποιούνται στη χαρτογραφία και πότε; 6. Ποιές είναι οι γεωγραφικές συντεταγµένες; 7. Ποιό είναι το εύρος τιµών του γεωγραφικού µήκους και ποιό του γεωγραφικού πλάτους; Σε τί µονάδες και µε ποιές υποδιαιρέσεις εκφράζονται συνήθως; 8. Τί κοινό, ως προς τις γεωγραφικές συντεταγµένες, έχουν τρία σηµεία που βρίσκονται πάνω σε ένα παράλληλο; 9. Τί κοινό, ως προς τις γεωγραφικές συντεταγµένες, έχουν πέντε σηµεία που βρίσκονται πάνω σε ένα µεσηµβρινό; 10. Ορισµοί: γεωγραφικό µήκος, γεωγραφικό πλάτος, ισηµερινός, ισοδύναµο πλάτος, γεωδαιτικό πλάτος, πρώτος µεσηµβρινός, πλέγµα, µέγιστος κύκλος, µικροί κύκλοι, διεύθυνση βορράς νότος, διεύθυνση ανατολή δύση, γεωγραφικές ή αληθείς διευθύνσεις, µαγνητική απόκλιση πυξίδας, αληθές αζιµούθιο, σταθερό αζιµούθιο, λοξοδροµία ή λοξοδροµική καµπύλη. 11. Πώς ονοµάζονται οι γεωγραφικές συντεταγµένες όταν αναφέρονται στη σφαίρα και πώς στο ελλειψοειδές; 12. Σχολιάστε την απόσταση βορρά νότου ίση µε µια µοίρα πάνω στη σφαίρα και πάνω στο ελλειψοειδές. 13. Σχολιάστε την απόσταση ανατολής δύσης ίση µε µια µοίρα πάνω στη σφαίρα και πάνω στο ελλειψοειδές. 14. Σχολιάστε το εµβαδόν των τεταρτηµορίων, των περιοχών που ορίζονται από ζεύγη παραλλήλων και µεσηµβρινών πάνω στη σφαίρα. 15. Τί είναι τα γεωδαιτικά σηµεία ελέγχου; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1. Τί επιτυγχάνεται µε την απεικόνιση της γης ως υδρόγειο; Τί µειονεκτήµατα παρουσιάζονται; 2. Τί ονοµάζεται χαρτογραφική προβολή; 3. Σχολιάστε το µετασχηµατισµό µιας σφαιρικής επιφάνειας σε επίπεδο 4. Πώς µπορεί να περιγράφει αφαιρετικά η διαδικασία της προβολής του χάρτη σε δύο στάδια; 5. Εξηγήστε µε τη βοήθεια ενός σχήµατος τις παρακάτω προτάσεις: a. Οι τιµές του Συντελεστή Κλίµακας µπορεί να αντιστοιχούν σε ένα σηµείο b. Οι τιµές του Συντελεστή Κλίµακας µπορεί να διαφοροποιούνται σε διαφορετικές διευθύνσεις γύρω από ένα σηµείο -2-

3 6. Ορισµοί: υδρόγειος αναφοράς, κύρια κλίµακα, συντελεστής κλίµακας, κύριες διευθύνσεις, δείκτρια Tissot 7. Τί υποστηρίζει το θεώρηµα του Tissot; 8. Πώς συνδέεται ο Συντελεστής Κλίµακας µε τις κύριες διευθύνσεις; 9. Ποιές πληροφορίες λαµβάνονται από την ανάλυση των γεωµετρικών αλλαγών της δείκτριας Tissot κατά τον µετασχηµατισµό του κύκλου σε έλλειψη 10. Ποιές ιδιότητες παρουσιάζει η δείκτρια Tissot σε ένα: α) ισοδύναµο, β) σύµµορφο µετασχηµατισµό; 11. Τί δείχνει το γινόµενο των αξόνων a και b της δείκτριας Tissot; 12. Ποιά µεγέθη παραµορφώνονται κατά το µετασχηµατισµό που επιφέρει η χαρτογραφική προβολή; 13. Ποτέ µια προβολή χαρακτηρίζεται ως σύµµορφη; 14. Ποτέ µια προβολή χαρακτηρίζεται ως ισοδύναµη; 15. Ποτέ µια προβολή χαρακτηρίζεται ως ισαπέχουσα; 16. Τι σηµαίνει το να είναι ο ΣΚ σταθερός σε κάθε διεύθυνση γύρω από κάθε σηµείο της προβολής; Ποια η µορφή της δείκτριας Tissot; Με τι γωνία τέµνονται οι µεσηµβρινοί και οι παράλληλοι; 17. Είναι δυνατό µια προβολή να είναι σύµµορφη και ισοδύναµη; Γιατί; 18. Όταν οι µεσηµβρινοί και οι παράλληλοι σε µια προβολή είναι κάθετοι, η προβολή είναι σύµµορφη; 19. Τι σηµαίνει το να είναι ο ΣΚ ίσος µε 1 σε κάθε διεύθυνση γύρω από ένα ή δύο σηµεία της προβολής; 20. Ποιες ιδιότητες ως προς τις παραµορφώσεις παρουσιάζει µια αζιµουθιακή προβολή; 21. Ποιά είναι τα οπτικά χαρακτηριστικά του συστήµατος των γεωγραφικών συντεταγµένων, όπως απεικονίζονται πάνω σε µία υδρόγειο; 22. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η γραφική απεικόνιση των παραµορφώσεων; 23. Τι δείχνει το γινόµενο ab και η τιµή του 2Ω; 24. Σε τί βοηθάει η οπτικοποίηση της παραµόρφωσης; Πως υλοποιείται; 25. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή µιας χαρτογραφικής προβολής για ένα συγκεκριµένο χάρτη; 26. Ποιές αναπτυκτές επιφάνειες χρησιµοποιούνται συνήθως για τις χαρτογραφικές προβολές; Ποιοί είναι οι αντίστοιχοι χαρακτηρισµοί που παίρνουν από αυτό το χαρακτηριστικό τους οι χαρτογραφικής απεικονίσεις; 27. Πώς χαρακτηρίζονται οι χαρτογραφικές απεικονίσεις ανάλογα µε τον τρόπο επαφής της γήινης σφαίρας και της αναπτυκτής επιφάνειας; (Σχήµα) 28. Πώς χαρακτηρίζονται οι χαρτογραφικές απεικονίσεις ανάλογα µε τη γωνία που σχηµατίζεται ανάµεσα στον άξονα περιστροφής της γήινης σφαίρας και στον άξονα συµµετρίας της αναπτυκτής επιφάνειας; (Σχήµα) 29. Σχεδιάστε το µοτίβο παραµόρφωσης σε µια: α. αζιµουθιακή, β. κωνική και γ. κυλινδρική προβολή 30. Που χρησιµοποιούνται: α. οι σύµµορφες προβολές, β. οι ισοδύναµες προβολές και γ. οι αζιµουθιακές προβολές; 31. Τί σηµαίνει ότι µια αζιµουθιακή προβολή είναι: α. γνωµονική, β. στερεογραφική και γ. ορθογραφική; 32. Τί γνωρίζετε για τη Μερκατορική προβολή; 33. Τί γνωρίζετε για την Εγκάρσια Μερκατορική προβολή; 34. Τί επιτυγχάνεται µε τη διακοπή και τί µε τη σύµπτυξη µιας χαρτογραφικής προβολής; -3-

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 / ΚΛΙΜΑΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 1. Τί είναι η κλίµακα του χάρτη και πώς εκφράζεται; 2. Τί εκφράζει ο συντελεστής κλίµακας; 3. Πώς µπορεί να προσδιορισθεί η κλίµακα ενός χάρτη; 4. Ποιά είναι τα βασικά συστήµατα συντεταγµένων στη Χαρτογραφία; 5. Ορισµοί: τετµηµένη, τεταγµένη, αναφορά σε ορθογώνιο κάναβο 6. Ποιά είναι η διαδικασία ορισµού ενός συστήµατος επίπεδων ορθογώνιων συντεταγµένων; 7. Τί γνωρίζετε για την Παγκόσµια Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (UTM); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 / ΜΕΤΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 1. Πότε ένα γεωγραφικό φαινόµενο χαρακτηρίζεται ως διακριτό και πότε ως συνεχές; Είναι δυνατή η µετάβαση από τη µια µορφή στην άλλη; 2. Πότε η επιφάνεια µιας γεωγραφικής κατανοµής χαρακτηρίζεται ως οµαλή και πότε ως βαθµιδωτή; 3. Ποιά είναι τα τέσσερα επίπεδα µέτρησης των περιγραφικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών φαινοµένων κατά αύξουσα σειρά περιγραφικής πληρότητας; 4. Τί είναι η ονοµαστική κλίµακα µέτρησης (ορισµός και παραδείγµατα); 5. Τί είναι η κλίµακα µέτρησης κατά τάξη (ορισµός και παραδείγµατα); 6. Τί είναι η κλίµακα µέτρησης κατά διάστηµα (ορισµός και παραδείγµατα); 7. Τί είναι η αναλογική κλίµακα µέτρησης (ορισµός και παραδείγµατα); 8. Ποιά είναι η διαφορά µεταξύ της κλίµακας µέτρησης κατά διάστηµα και της αναλογικής κλίµακα µέτρησης; 9. Είναι δυνατή η µετάβαση από ένα επίπεδο µέτρησης των περιγραφικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών φαινοµένων σε άλλο; Πότε είναι επιτρεπτή και πώς γίνεται αυτή η µετάβαση; 10. Ποιά από τα τέσσερα επίπεδα µέτρησης των περιγραφικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών φαινοµένων είναι ποσοτικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 1. Πώς αναλύεται η σχεδιαστική διαδικασία και τί περιλαµβάνει κάθε στάδιο; 2. Σε ποιές κατηγορίες ταξινοµούνται τα σύµβολα; 3. Ποιές είναι οι κύριες οπτικές µεταβλητές και ποιές οι δευτερεύουσες; Περιγράψτε κάθε µια από αυτές. 4. Για κάθε κατηγορία συµβόλων (σηµειακά, γραµµικά, επιφανειακά) σχεδιάστε σύµβολα που να δείχνουν τη χρήση κάθε οπτικής µεταβλητής. 5. Οι γεωµετρικές διαστάσεις ενός γεωγραφικού φαινοµένου και του αντιστοίχου συµβόλου του ταυτίζονται πάντα; Σχολιάστε την απάντηση σας. 6. Τί γνωρίζετε για τα σύµβολα που δίνουν έµφαση σε σηµειακές οντότητες; 7. Τί γνωρίζετε για τα σύµβολα που δίνουν έµφαση σε γραµµές; 8. Τί γνωρίζετε για τα σύµβολα που δίνουν έµφαση σε επιφάνειες; 9. Τί γνωρίζετε για τα σύµβολα που δίνουν έµφαση σε όγκο; 10. Σχεδιάστε παραδείγµατα των τεσσάρων κατηγοριών συµβόλων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόδοση ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. 11. Ποιές είναι οι αρχές της σχεδίασης µε γραφικά (σχεδιαστικές αρχές); -4-

5 12. Τί γνωρίζετε για τη ευκρίνεια των γραφικών συµβόλων; 13. Τί επιτυγχάνεται µε την οπτική αντίθεση; 14. Τί γνωρίζετε για την οργάνωση εικόνας υποβάθρου; Ποιά χαρακτηριστικά ενισχύουν τη σαφή αντίληψη εικόνας υποβάθρου; 15. Τί γνωρίζετε για την ιεραρχική οργάνωση; Ποιά είδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν; Περιγράψτε κάθε ένα από αυτά. 16. Σχεδιάστε ένα παράδειγµα εκτατικής ιεραρχικής οργάνωσης γραφικών, στο οποίο µια σειρά σιδηροδρόµων ταξινοµείται ανάλογα µε τη σχετική της σπουδαιότητα. 17. Σχεδιάστε µερικά παραδείγµατα υπόδειξης βάθους τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη στερεογραµµική οργάνωση. 18. Ποιές είναι τα στοιχεία ελέγχου για τη χαρτογραφική σχεδίαση; 19. Τί περιλαµβάνει ο προγραµµατισµός της σχεδίασης ενός χάρτη; 20. Περιγράψτε τη συνεισφορά του Γραφικού περιγράµµατος κατά τον προγραµµατισµό της σχεδίασης του χάρτη 21. Τί γνωρίζετε για την Οπτική Ισορροπία του χάρτη ως γραφικό σχέδιο; 22. Τί γνωρίζετε για τα στοιχεία του πλαισίου: τίτλοι, υποµνήµατα, ένθετα; 23. Πώς γίνεται η δήλωση του προσανατολισµού και της κλίµακας στους χάρτες; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 / ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ 1. Σε ποιές συνισταµένες αναλύεται η φύση του χρώµατος; 2. Τί γνωρίζετε για το χρώµα ως ηλεκτροµαγνητικό φάσµα; 3. Πώς προκύπτουν τα χρώµατα που βλέπουµε γύρω µας; 4. Τί είναι το γράφηµα φασµατικής καµπύλης ανάκλασης; 5. Ποιές είναι οι διαστάσεις του χρώµατος; 6. Τί γνωρίζετε για την απόχρωση; 7. Τί γνωρίζετε για την λαµπρότητα / ένταση; 8. Τί γνωρίζετε για τον κορεσµό / πληρότητα; 9. Ποιές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν την αντίληψη του χρώµατος µέσω του µηχανισµού αντίληψης µατιού εγκεφάλου; 10. Τί υποστηρίζει η τριχρωµατική θεωρία για την όραση των χρωµάτων; Σε τί βαθµό είναι αληθής; 11. Τί υποστηρίζει η θεωρία των αντίθετων διεργασιών για την όραση των χρωµάτων; 12. Ποιά είναι τα προσθετικά συστατικά του χρώµατος; 13. Ποιά είναι τα αφαιρετικά συστατικά του χρώµατος; 14. Τί είναι η χρωµατική σταθερότητα; 15. Ποιές είναι οι προσεγγίσεις για τα συστήµατα χρωµατικών µοντέλων; 16. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα CIE; 17. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα Munsell; 18. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα Φυσικού Χρώµατος; 19. Ποιές αποχρώσεις ονοµάζονται συµπληρωµατικές; 20. Ποιά συστήµατα χρωµατικού µοντέλου χρησιµοποιούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή; 21. Τι γνωρίζετε για το χρωµατικό µοντέλο RGB 22. Τί συντεταγµένες έχουν τα παρακάτω χρώµατα στον κύβο RGB: µαύρο, άσπρο, κόκκινο, µπλε, πράσινο, κυανό, µατζέντα, κίτρινο 23. Οι τόνοι του γκρι µου βρίσκονται µέσα στον κύβο RGB; 24. Χρωµατικό µοντέλο Απόχρωση, Φωτεινότητα και Κορεσµός 25. Χρωµατικό µοντέλο Απόχρωση, Ένταση και Πληρότητα -5-

6 26. Είναι δυνατή η µετάβαση από το ένα σύστηµα στο άλλο για τα χρωµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή; 27. Ποιά ιδιότητα του χρώµατος χρησιµοποιείται για την απόδοση ποιοτικών διαφορών; 28. Ποιά ιδιότητα του χρώµατος χρησιµοποιείται για την απόδοση ποσοτικών διαφορών; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 / ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 1. Ποιές είναι οι λειτουργίες της αναγραφής ονοµάτων σε ένα χάρτη; 2. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων; 3. Πώς επιτυγχάνουν οι αναγραφές σε ένα χάρτη να λειτουργούν ως µηχανισµοί εντοπισµού θέσης; 4. Αναφέρετε τους βασικούς οδηγούς για την αναγραφή των ονοµάτων που ενισχύουν τη λειτουργία εντοπισµού της θέσης 5. Αναφέρετε τους βασικούς κανόνες για την αναγραφή των ονοµάτων σχετικά µε σηµειακά σύµβολα 6. Αναφέρετε τους βασικούς κανόνες για την αναγραφή των ονοµάτων σχετικά µε γραµµικά σύµβολα 7. Αναφέρετε τους βασικούς κανόνες για την αναγραφή των ονοµάτων σχετικά µε επιφανειακά σύµβολα 8. Ποιό πρόβληµα λύνουν οι συµβάσεις ονοµατοθεσίας; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 / ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 1. Σε τί αναφέρεται ο όρος σύνταξη στη χαρτογραφία; 2. Ποιά αρχή εκφράζει ο κανόνας σύνταξης στη χαρτογραφία σε σχέση µε τη χρήση δεδοµένων µιας κλίµακας για απόδοση σε άλλη κλίµακα; 3. Ποιές τεχνικές χρησιµοποιούνται για την σύνταξη χαρτών µεγάλης, µεσαίας και µικρής κλίµακας; 4. Τί δεδοµένα απεικονίζουν οι θεµατικοί χάρτες; 5. Ποιά η σηµασία της χρήσης δεδοµένων βάσης στους θεµατικούς χάρτες; 6. Ποιά δεδοµένα χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα βάσης στους θεµατικούς χάρτες; 7. Ποιά η διαφορά στην καταγραφή της ακτογραµµής στους τοπογραφικούς και στους θεµατικούς χάρτες; 8. Τί προβλήµατα παρουσιάζει η σύνταξη των πολιτικών συνόρων; 9. Σχολιάστε την απεικόνιση των υδρογραφικών δεδοµένων στους θεµατικούς χάρτες 10. Σχολιάστε την απεικόνιση του αναγλύφου στους θεµατικούς χάρτες 11. Ένας «ορθός» χάρτης τί χαρακτηριστικά θα πρέπει να ικανοποιεί ως προς τη γενίκευση των επιµέρους επιπέδων που απεικονίζονται σε αυτόν; 12. Κατά την παραδοσιακή παραγωγή ενός χάρτη, ποιά εργασία προηγείται πριν την τελική σχεδιαστική εργασία; Ποιό το όφελος; 13. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την προετοιµασία του φύλλου εργασίας της σύνταξης κατά την παραδοσιακή παραγωγή ενός χάρτη; 14. Ποιοί παράγοντες διαµορφώνουν την επιλογή του υλικού βάσης για τη σχεδίαση ενός χάρτη; 15. Πότε και πώς γίνεται διαχωρισµός του φύλλου εργασίας σε περισσότερα από ένα φύλλα υλικού βάσης; -6-

7 16. Για ποιο λόγο γίνεται η καταχώρηση όταν υπάρχουν πολλά φύλλα εργασίας και µε ποιο τρόπο; 17. Πώς επιλέγεται η προβολή και η κλίµακα ενός χάρτη σε σχέση µε τις διαστάσεις του µέσου απόδοσης; 18. Ποιά σχέση µπορεί να υπάρχει µεταξύ της κλίµακας σύνταξης και της τελικής κλίµακας; Σχολιάστε την απάντηση σας. 19. Ποιές οµοιότητες και ποιές διαφορές παρουσιάζουν η αναλογική και η ψηφιακή σύνταξη χαρτών; 20. Ποιές είναι οι πηγές των ψηφιακών δεδοµένων; 21. Ποιά η συµβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επιλογή της χαρτογραφικής προβολής κατά τη σύνταξη του χάρτη; 22. Ποιές επιλογές πρέπει να κάνει ο συντάκτης του χάρτη κατά την ψηφιακή σύνταξη ενός χάρτη; 23. Ποιές οι χρήσεις του ψηφιακού φύλλου σχεδίασης; 24. Ποιοί παράγοντες διαµορφώνουν την ποιότητα των δεδοµένων; 25. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών χαρτών; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 / ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ 1. Τί επιτυγχάνει η γενίκευση κατά τη χαρτογραφική διαδικασία; 2. Τί επιτυγχάνει η επιλογή κατά τη χαρτογραφική διαδικασία ; 3. Σε ποιές διαδικασίες αναλύεται η χαρτογραφική γενίκευση; Αναφέρετε συνοπτικά τί επιτυγχάνει κάθε µια από αυτές. 4. Ποιοί συνήθεις τρόποι χρησιµοποιούνται στην ταξινόµηση; 5. Εξηγείστε µε ένα παράδειγµα τη διάκριση της απλοποίησης και της ταξινόµησης κατά την δηµιουργία οµοειδών συνόλων. 6. Ποιούς σκοπούς προσπαθεί να ικανοποιήσει η απλοποίηση; 7. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το αν ένα χωρικό στοιχείο θα απαλειφθεί ή θα διατηρηθεί κατά την απλοποίηση; 8. Τί εκφράζει ο νόµος των αρχών επιλογής κατά Topfer; Σε ποιο ερώτηµα δεν απαντά; 9. Ποιό πρόβληµα λύνει η µεγέθυνση κατά τη γενίκευση ενός χάρτη; 10. Το πλάτος ενός δρόµου που απεικονίζεται σε χάρτη κλίµακας 1: ανταποκρίνεται στο πραγµατικό του µέγεθος; 11. Τί είναι η διαγραµµατική γενίκευση; 12. Ο βαθµός γενίκευσης µέσω του συµβολισµού είναι σταθερός µέσα σε ένα χάρτη; Σχολιάστε την απάντηση σας. 13. Ποιά στοιχεία ελέγχουν τη γενίκευση; 14. Αναλύστε την επίδραση της κλίµακας στη γενίκευση του χάρτη 15. Αναλύστε την επίδραση της ποιότητας και της ποσότητας των δεδοµένων στη γενίκευση του χάρτη 16. Αναλύστε την επίδραση των γραφικών ορίων στη γενίκευση του χάρτη 17. Ποιές τεχνικές συσσωµάτωσης χρησιµοποιούνται στην ταξινόµηση σηµειακών χωρικών στοιχείων; 18. Τί γνωρίζετε για την εκλέπτυνση των γραµµικών χωρικών στοιχείων; 19. Τί γνωρίζετε για τη συσσωµάτωση των χωρικών επιφανειών; 20. Πότε χρησιµοποιούνται οι ρουτίνες απαλοιφής; 21. Ποιοί αλγόριθµοι απλοποίησης µε τη βοήθεια υπολογιστή χρησιµοποιούνται από τους χαρτογράφους; -7-

8 22. Ποιά κριτήρια χρησιµοποιούνται για την απαλοιφή επιφανειών κατά την απλοποίηση µε τη βοήθεια υπολογιστή; 23. Πώς γίνεται η εξοµάλυνση; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1. Ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες των µεθόδων οπτικοποίησης του αναγλύφου; 2. Ποιοί είναι οι τρεις τύποι προοπτικών εικονογραφικών χαρτών; Περιγράψτε συνοπτικά κάθε έναν από αυτούς. 3. Ποιές δοµικές πληροφορίες για το ανάγλυφο απεικονίζει ένας µορφοµετρικός χάρτης; 4. Τί αποδίδουν οι χάρτες µονάδας εδάφους; 5. Ποιά είναι η αρχή της µεθόδου της γραµµοσκίασης; 6. Ποιός είναι ο πιο ακριβής τρόπος για την απόδοση της υψοµετρικής πληροφορίας; 7. Τί είναι οι ισοϋψείς καµπύλες; 8. Τί ονοµάζεται ισοδιάσταση; Από τί εξαρτάται το µέγεθος της και ποιές οι συνέπειες του; 9. Τί είναι οι συµπληρωµατικές ισοϋψείς; Ποιό πρόβληµα επιλύει η χρήση τους; 10. Πώς περιγράφεται η ποιότητα περιγραφής του αναγλύφου µε ισοϋψείς; 11. Πώς γίνεται η γενίκευση των ισοϋψών καµπυλών; 12. Πώς γίνεται η απόδοση του αναγλύφου µε το χρωµατισµό ανά ζώνες; 13. Ποιός είναι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος για την απόδοση του αναγλύφου; 14. Τι είδους δεδοµένα και σε ποιά µορφή χρειάζονται για την αυτοµατοποιηµένη σκίαση του αναγλύφου; 15. Ποιά τα πλεονεκτήµατα της αυτοµατοποιηµένης σκίασης του αναγλύφου; 16. Ποιές θέσεις µπορεί να έχει η φωτεινή πηγή; Ποιό το αποτέλεσµα στην εντύπωση του αναγλύφου; 17. Περιγράψτε τη διαδικασία δηµιουργίας σκίασης του αναγλύφου µε πλάγιο φωτισµό. 18. Ποιά η πιστότητα απόδοσης του αναγλύφου µε τη σκίαση; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 1. Τι γνωρίζετε για τη µέθοδο της ξηρογραφίας; 2. Τι είναι το πρωτότυπο ανάκλασης; 3. Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες της µηχανικής εκτύπωσης; 4. Περιγράψτε τη µέθοδο της λιθογραφίας. 5. Περιγράψτε τη µέθοδο εκτύπωσης χρωµάτων διαχωρισµού. 6. Περιγράψτε την µέθοδο εκτύπωσης πλακάτων χρωµάτων. 7. Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στην αναπαραγωγή των χαρτών; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ψηφιακών µεθόδων παραγωγής του χάρτη; 2. Ποια προβλήµατα παρουσιάζει η ψηφιακή παραγωγή του χάρτη σε σχέση µε την αναπαραγωγή του σε αναλογικά µέσα; ΤΕΛΟΣ -8-

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αποτελεσµατικότητα χαρτών Ταξινόµηση χαρτών Χάρτης, βασικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών

Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών Ορισμοί του χάρτη Μια αναπαράσταση, συνήθως υπό κλίμακα και σε ένα επίπεδο μέσο, μιας συλλογής υλικών ή αφηρημένων στοιχείων πάνω ή σε σχέση με την επιφάνεια της γης ή άλλου ουράνιου σώματος (ICA, 1973)...

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα

Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα γραφικά χαρακτηριστικά σηµείων σύνδεση χαρακτηριστικά δεδοµένων Εννοιολογικά χαρακτηρισµένα σύµβολα Στόχοι χαρτογραφικής σχεδίασης Χάρτης γενικής αναφοράς απόδοση ποικιλίας γεωγραφικών πληροφοριών Θεµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήµατος Η γήϊνη επιφάνεια [ανάγλυφο] αποτελεί ένα ορατό, φυσικό, συνεχές φαινόµενο, το οποίο εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ του Υποπυραγού Αλέξανδρου Μαλούνη* Μέρος 2 ο - Χαρτογραφικοί μετασχηματισμοί Εισαγωγή Είδαμε λοιπόν ως τώρα, ότι η γη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και σφαιρική και αυτό μπορεί να γίνει εμφανές όταν την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 9: Συστήματα Συντεταγμένων. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 10: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Αρχές των απεικονίσεων - προβολών Αναπτυκτές επιφάνειες και ο προσανατολισμός τους

Κεφάλαιο Αρχές των απεικονίσεων - προβολών Αναπτυκτές επιφάνειες και ο προσανατολισμός τους Κεφάλαιο 2 Σύνοψη Οι απεικονίσεις στη χαρτογραφία αναφέρονται στην προβολή ή απεικόνιση της επιφάνειας αναφοράς, δηλαδή, του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ή της σφαίρας) στο επίπεδο στο επίπεδο του χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Χαρτογραφία Ι 1 ΤΡΟΠΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Πλεονεκτήματα: Διατήρηση σχετικών αποστάσεων, γωνιών, εμβαδών, αζιμουθίων, μέγιστων κύκλων, λοξοδρομιών Μειονεκτήματα: Είναι δαπανηρές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1 ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία Λύσανδρος Τσούλος 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήϊνης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλοι χάρτες λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο του αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς

Άλλοι χάρτες λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο του αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Ένας χάρτης είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της πραγματικής θέσης ενός αντικειμένου ή αντικειμένων σε μια τεχνητά δημιουργουμένη επιφάνεια δύο διαστάσεων Πολλοί χάρτες (π.χ. χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Συµβατική χρήση χρωµάτων σε θεµατικούς χάρτες και «ασυµβατότητες» Γεωλογικοί χάρτες: Χάρτες γήινου ανάγλυφου: Χάρτες χρήσεων γης: Χάρτες πυκνότητας πληθυσµού: Χάρτες βροχόπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης Απαραίτητο όλων των ωκεανογραφικών ερευνών και μελετών Προσδιορισμός θέσης & πλοήγηση σκάφους Σε αυτό το εργαστήριο.. Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Νοέμβριος 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. καθηγητής ΣΝΔ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

µια λειτουργική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη σηµασιολογία και και σύνταξη των των χαρτογραφικών σηµάτων

µια λειτουργική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη σηµασιολογία και και σύνταξη των των χαρτογραφικών σηµάτων µια λειτουργική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη σηµασιολογία και και σύνταξη των των χαρτογραφικών σηµάτων όχηµα-σήµα Σε «λειτουργικό» επίπεδο ανάλυσης, τα σήµατα του χάρτη λειτουργούν ως µεσολαβητής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του χρώµατος στη χαρτογραφία και στα ΣΓΠ

Η χρήση του χρώµατος στη χαρτογραφία και στα ΣΓΠ Η χρήση του χρώµατος στη χαρτογραφία και στα ΣΓΠ Συµβατική χρήση χρωµάτων στους τοπογραφικούς χάρτες 1/31 Μαύρο: Γκρι: Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο: Μπλε: Σκούρο µπλε: Ανοιχτό µπλε: βασικές τοπογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Διδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνα Χρωματικά μοντέλα: Munsell, HSB/HSV, CIE-LAB Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνες Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεωδαιτικό σύστημα Χάρτης Πυξίδα Χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα;

Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα; Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα; Λήδα ΣΤΑΜΟΥ & Δρ Ανδριανή ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Χαρτογραφική Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 6. 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 6 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων Για να παράξουμε ένα χάρτη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία χαρτογραφική προβολή. Ως χαρτογραφική προβολή ονομάζουμε οποιοδήποτε μετασχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου.

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου. Ενότητα Χάρτες Φύλλο Εργασίας Μελέτη χαρτών Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο.Τμήμα..Ημερομηνία. Σκοποί του φύλλου εργασίας Η εξοικείωση 1. Με την χρήση των χαρτών 2. Με την χρήση της πυξίδας 3. Με την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση της διάταξης ψηφιακού χάρτη

Μορφοποίηση της διάταξης ψηφιακού χάρτη Ενότητα 11 η Μορφοποίηση της διάταξης ψηφιακού χάρτη Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική ταυτότητα. Θα πρέπει συνεπώς να λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

χρήση του χρώματος & του μοτίβου 4/4/2016 Λήδα Στάμου Χαρτογραφία Ι 1

χρήση του χρώματος & του μοτίβου 4/4/2016 Λήδα Στάμου Χαρτογραφία Ι 1 χρήση του χρώματος & του μοτίβου 4/4/2016 Λήδα Στάμου Χαρτογραφία Ι 1 χάρτες και χρώμα (i) 15 ος αι. Εκτύπωση χαρτών χρωματισμός με το χέρι (ακουαρέλες) έγχρωμη τυπογραφία - λιθογραφία φωτογραφία φ 20

Διαβάστε περισσότερα

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Το αντικείμενο του θέματος είναι η ταχυμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της περιοχής που ορίζεται από τo Σκαρίφημα Λιμνίου με Συντεταγμένες Σημείων το οποίο παραδόθηκε στο μάθημα και βρίσκεται στο eclass.

Διαβάστε περισσότερα

Tοπογραφικά Σύμβολα. Περιγραφή Χάρτη. Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Tοπογραφικά Σύμβολα. Περιγραφή Χάρτη. Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: Tοπογραφικά Σύμβολα Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: Κεντρική Αρτηρία Ρέμα Δευτερεύουσα Αρτηρία Πηγάδι Χωματόδρομος Πηγή Μονοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΙΚΟ ΙΑΤΙΚΟ Αντιληπτική Κατηγοριοποίηση και Κρίση Ανίχνευση ιάκριση ιάκριση κειµένου, διάκριση σηµειακής εικόνας, διάκριση µοτίβου, διάκριση χρώµατος ιάκριση κίνησης Κρίνοντας την τάξη Κρίνοντας το σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Τοπογραφικοί χάρτες Βασικό στοιχείο του χάρτη αποτελεί : το τοπογραφικό υπόβαθρο, που αναπαριστά µε τη βοήθεια γραµµών (ισοϋψών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεµατικών δεδοµένων

Απόδοση θεµατικών δεδοµένων Απόδοση θεµατικών δεδοµένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σηµειακά Γραµµικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεµατικές απεικονίσεις Ισαριθµική/ισοπληθής Χωροπληθής/ ασυµετρική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Χαρτογραφικής σχεδίασης και σύνθεσης

Αρχές Χαρτογραφικής σχεδίασης και σύνθεσης Αρχές Χαρτογραφικής σχεδίασης και σύνθεσης Εισαγωγή στη Χαρτογραφία Χαλκιάς Χρίστος Χαροκόπειο Παν., Τμήμα Γεωγραφίας Χαρτογραφική σχεδίαση Διαδικασία σχεδίασης Δημιουργική σχεδίαση Οπτικές φόρμες Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Παρουσίαση 12 η. Θεωρία Χρώματος και Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας. Παρουσίαση 12 η. Θεωρία Χρώματος και Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Παρουσίαση 12 η Θεωρία Χρώματος και Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Εισαγωγή (1) Το χρώμα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας περιγραφής, που συχνά απλουστεύει κατά

Διαβάστε περισσότερα

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 77 10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ολοκληρώνοντας την συνοπτική παρουσίαση των εννοιών και μεθόδων της Γεωδαιτικής Αστρονομίας θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην αξιοποίηση των μεγεθών που προσδιορίστηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ i vii ΜΕΡΟΣ Α ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αναλυτική Χαρτογραφία

ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αναλυτική Χαρτογραφία ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αναλυτική Χαρτογραφία Αναλυτική Χαρτογραφία Συγγραφή Βύρωνας Νάκος Κριτικός αναγνώστης Λύσανδρος Τσούλος Συντελεστές έκδοσης Γλωσσική Επιμέλεια: Βύρωνας Νάκος Γραφιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 1 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Συντεταγμένων

Συστήματα Συντεταγμένων Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων DD = Degrees + ( Minutes / 60 ) + ( Seconds / 3600 ) Greenwich meridian =0 Z N Meridian of longitude Parallel of latitude P X W O Equator =0 R E - Geographic longitude -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Βασικές έννοιες χαρτογραφικών προβολών Το σχήμα της Γης

Κεφάλαιο Βασικές έννοιες χαρτογραφικών προβολών Το σχήμα της Γης Κεφάλαιο 1 Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται οι βασικές έννοιες που διέπουν τις χαρτογραφικές προβολές. Αρχικά ορίζονται οι επιφάνειες που προσομοιώνουν την επιφάνεια της Γης για τις ανάγκες της Χαρτογραφίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗ β. φιλιππακοπουλου 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα 1. Εισαγωγή: Μια επιστηµονική προσέγγιση στη χαρτογραφική απεικόνιση και το χαρτογραφικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΥΤΙΛΙΑΣ Α ΜΗΧ Θεματική Ενότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΥ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Απρίλιος 2016 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Γεωγραφία & Περιβάλλον» Καθ. Βαϊόπουλος Δημήτριος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η ανάδειξη της σημασίας που έχει η απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα 6: Γεωμετρικά σχήματα και μεγέθη δύο και τριών διαστάσεων Δημήτρης Χασάπης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 4: Θεωρία Χρώματος. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 4: Θεωρία Χρώματος. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Θεωρία Χρώματος Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στην στερεογραφική προβολή δεν μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις αλλά μόνο γωνιώδεις σχέσεις.

Στην στερεογραφική προβολή δεν μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις αλλά μόνο γωνιώδεις σχέσεις. ΔΙΚΤΥΑ SCHMIDT Στερεογραφική προβολή Η στερεογραφική προβολή είναι μια μέθοδος που προσφέρει το πλεονέκτημα της ταχύτατης λύσης προβλημάτων που λύνονται πολύπλοκα με άλλες μεθόδους. Με την στερεογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Εκτίμηση και μέτρηση Μ3.6 Εκτιμούν, μετρούν, ταξινομούν και κατασκευάζουν γωνίες (με ή χωρίς τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και εµβαδόν πρίσµατος και κυλίνδρου. ρ. Σ.Πατσιοµίτου

Στοιχεία και εµβαδόν πρίσµατος και κυλίνδρου. ρ. Σ.Πατσιοµίτου Στοιχεία και εµβαδόν πρίσµατος και κυλίνδρου ρ. Σ.Πατσιοµίτου Το ορθό πρίσµα και τα στοιχεία του Στη Στερεοµετρία τα παρακάτω στερεά σώµατα ονοµάζονται ορθά πρίσµατα. Οι δύο παράλληλες έδρες του λέγονταιβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GenCartoPro: Μια νεά εργαλειοθη κη παραγωγη ς χαρτογραφικω ν προβολω ν για την υποστη ριξη της χαρτογραφικη ς εκπαι δευσης

GenCartoPro: Μια νεά εργαλειοθη κη παραγωγη ς χαρτογραφικω ν προβολω ν για την υποστη ριξη της χαρτογραφικη ς εκπαι δευσης GenCartoPro: Μια νεά εργαλειοθη κη παραγωγη ς χαρτογραφικω ν προβολω ν για την υποστη ριξη της χαρτογραφικη ς εκπαι δευσης Βασι λειος ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, Βασι λειος ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Βυ ρωνας ΝΑΚΟΣ Σχολη Αγρονο µων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ να γνωρίσει με λεπτομέρεια την διαδικασία δημιουργίας ενός

Διαβάστε περισσότερα

14 η εβδομάδα (27/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 39, 41 και 42. Έγινε επανάληψη και λύθηκαν ερωτήματα και απορίες.

14 η εβδομάδα (27/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 39, 41 και 42. Έγινε επανάληψη και λύθηκαν ερωτήματα και απορίες. 14 η εβδομάδα (27/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 39, 41 και 42. Έγινε επανάληψη και λύθηκαν ερωτήματα και απορίες. 13 η εβδομάδα (20/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 31, 32, 33, 34, 36 και 37 11 η 12 η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ. 10/7/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1

Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ. 10/7/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 10/7/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήµατος Ηποιότητα και πληρότητα του χάρτη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόδοση της ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

: 121 χρόνιαπροσφοράς, καινοτομίαςκαιπρωτοπορίας

: 121 χρόνιαπροσφοράς, καινοτομίαςκαιπρωτοπορίας 1889-2010: 121 χρόνιαπροσφοράς, καινοτομίαςκαιπρωτοπορίας Ιδρύθηκε το 1889 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γερµανική κατοχή 1940-1944 εκαετία του 60 εκαετία του 80 Μάρτιος του 2007 Μουσείο Γεωγραφικού Υλικού 1 ος ιοικητής

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Ο σκοπός της χαρτογραφικής έκφρασης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Inkscape για θεματικές χαρτογραφικές απεικονίσεις

Χρήση του Inkscape για θεματικές χαρτογραφικές απεικονίσεις Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικoύ Τοπογράφων ΕΜΠ Χρήση του Inkscape για θεματικές χαρτογραφικές απεικονίσεις Βασίλειος Κρασανάκης ΑΤΜ ΥΔ ΕΜΠ krasvas@mail.ntua.gr Περιεχόμενα παρουσίασης εισαγωγή στο Inkscape

Διαβάστε περισσότερα

14 η εβδομάδα (26/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 28, 29 και 30. Έγινε επανάληψη στη Θεωρία Καμπυλών και στη Θεωρία Επιφανειών.

14 η εβδομάδα (26/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 28, 29 και 30. Έγινε επανάληψη στη Θεωρία Καμπυλών και στη Θεωρία Επιφανειών. 14 η εβδομάδα (26/01/2017) Έγιναν οι ασκήσεις 28, 29 και 30. Έγινε επανάληψη στη Θεωρία Καμπυλών και στη Θεωρία Επιφανειών. 13 η εβδομάδα (16/01/2017 & 19/01/2017) Ασυμπτωτική διεύθυνση και ασυμπτωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χώρος. 1.Μονοδιάστατη κίνηση

Ο χώρος. 1.Μονοδιάστατη κίνηση Ο χώρος Τα χελιδόνια έρχονται και ξανάρχονται. Κάθε χρόνο βρίσκουν μια γωνιά για να χτίσουν τη φωλιά, που θα γίνει το επίκεντρο του χώρου τους. Ο χώρος είναι ένας οργανικός χώρος, όπως εκείνος που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1.

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. Στο επίπεδο 0, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου στόχος είναι η οµαδοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στη µορφή τους, είδαµε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική

Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού Σπουδών (Course Catalog data) Στόχοι του µαθήµατος είναι: Οραση - οπτική αντίληψη Οπτική γνώση - οπτική µνήµη Αντίληψη του χώρου και χάρτες Νοητικές κατηγορίες Αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ (Τμήμα Σημειώσεων: Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεανίχνευσης σε Γεωλογικές και Γεω-περιβαλλοντικές Μελέτες, ρ. Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµεταβλητή χαρτογράφηση και µοντελοποίηση

Πολυµεταβλητή χαρτογράφηση και µοντελοποίηση 1/17 1ηπροσέγγιση: υπέρθεση στοιχείων Πολυµεταβλητός χάρτης υπέρθεσης κουκίδων (αγροτικός πληθυσµός) και αναλογικών σηµειακών συµβόλων (αστικός πληθυσµός) Από Geographical Review (1920) 2/17 1ηπροσέγγιση:

Διαβάστε περισσότερα