International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 2012 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ Μαρία Κολιοπούλου Πανεπιστήμιο Πατρών ABSTRACT This paper deals with certain structures in Modern Greek which can not be classified as neither compounds nor syntactic phrases, being located in the grey area between two components of the grammar, specifically between morphology and syntax. In particular, I am referring to three different kinds of noun structures constituted by an adjective and a noun or two nouns. I examine the degree of lexical integrity that they display in order to differentiate them from each other. For their theoretical analysis I adopt a continuum between morphology and syntax in Kiparsky s (1982) terms. Λέξεις κλειδιά: μορφολογία, σύνταξη, σύνθετα, φράσεις, λεξική ακεραιότητα, λεξικοποίηση, συνεχές. 1. Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία μελετώνται ονοματικές δομές της Νέας Ελληνικής 1 για την ανάλυση των οποίων απαιτείται ο συνδυασμός φαινομένων από δύο τομείς, τη μορφολογία και τη σύνταξη. Λόγω της αδυναμίας ένταξής τους σε έναν από τους δύο τομείς χαρακτηρίζονται ενίοτε και ως ενδιάμεσες δομές 2. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σχηματισμούς που αποτελούνται από δύο λέξεις, ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό (π.χ. μαύρη αγορά, παιδική χαρά) ή δύο ουσιαστικά. Οι περιπτώσεις αλληλουχίας δύο ουσιαστικών διαχωρίζονται σε δομές όπου το δεύτερο συστατικό είναι σε γενική πρώτη (π.χ. οίκος ανοχής, εκπομπή αερίων) και σε δομές όπου τα δύο ουσιαστικά είναι ομοιόπτωτα (π.χ. λέξη κλειδί, ηθοποιός - τραγουδιστής). Όπως προκύπτει από τα βασικά αυτά δομικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό εξέταση σχηματισμοί έχουν τη μορφή συντακτικής φράσης. Ο παραλληλισμός με τις συντακτικές φράσεις βασίζεται και στα φωνολογικά τους χαρακτηριστικά, εφόσον αποτελούνται από δύο φωνολογικές λέξεις, ο συνδυασμός των οποίων σχηματίζει μία φωνολογική φράση. Εντούτοις, η μορφή των δομών αυτών δεν επαρκεί για το χαρακτηρισμό τους ως συντακτικές φράσεις. Η ανάλυση των ιδιοτήτων τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δομές που δεν είναι απόλυτα ορατές στη σύνταξη και επομένως δεν εφαρμόζονται όλες οι συντακτικές διεργασίες που επιτελούνται στις συντακτικές φράσεις. Συγκεκριμένα, οι υπό εξέταση δομές παρουσιάζουν διακύμανση στο βαθμό επίδρασης των διαφόρων συντακτικών φαινομένων. Δηλαδή εντοπίζονται σχηματισμοί των οποίων η εσωτερική δομή είναι μη ορατή στη σύνταξη, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στους μορφολογικούς σχηματισμούς των συνθέτων. Αντίθετα, υπάρχουν δομές στις οποίες επιτελούνται σχεδόν όλοι οι δυνατοί συντακτικοί μετασχηματισμοί και επομένως προσεγγίζουν περισσότερο τις συντακτικές φράσεις. Επιπλέον, απαντούν σχηματισμοί που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, καθώς επιτρέπουν την παρεμβολή της σύνταξης στην εσωτερική δομή τους ως κάποιο βαθμό. Επομένως, η ανάλυση των υπό εξέταση ονοματικών σχηματισμών και η κατηγοριοποίησή τους βασίζεται στο βαθμό λεξικής ακεραιότητας (lexical integrity, βλ. Anderson, 1992: 84) που τις χαρακτηρίζει και συγκεκριμένα στο κατά πόσο είναι ορατή η εσωτερική δομή τους στη σύνταξη, ή αλλιώς στο κατά πόσο οι δομικές τους ιδιότητες προσεγγίζουν τις ιδιότητες των συνθέτων ή των συντακτικών φράσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια ενασχόλησή μου και το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και την Ιώ Μανωλέσσου, Ερευνήτρια Β της Ακαδημίας Αθηνών, για τις πολύτιμες παρατηρήσεις της κατά τη διάρκεια συγγραφής αυτού του άρθρου. 1 Τα δεδομένα αποτελούνται από 226 ονοματικές δομές της Νέας Ελληνικής, τα οποία συγκεντρώθηκαν για τις ανάγκες της μεταπτυχιακής μου διατριβής (Κολιοπούλου 2006) τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία όσο και από τον καθημερινό τύπο κατά το διάστημα 01-03/ Ενδιάμεσες δομές (intermediate structures) απαντούν και στην Ιταλική, τις οποίες οι Bisetto και Scalise (1999) χαρακτηρίζουν με τον όρο compound-like phrases, δηλαδή ως φράσεις που μοιάζουν με σύνθετα. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ] Η δομική ανάλυση στη δεύτερη ενότητα έχει δύο βασικούς στόχους. Αφενός συνοψίζει πορίσματα προηγούμενων μελετών που ασχολούνται με αυτούς τους ονοματικούς σχηματισμούς, μιας και έχουν απασχολήσει ήδη αρκετούς γλωσσολόγους, έστω και σε μελέτες που αφορούν μόνο σε συγκεκριμένα είδη και όχι σε όλα, όπως επιχειρείται στην παρούσα μελέτη. Αφετέρου αναδεικνύονται ιδιότητες που οδηγούν την ανάλυση σε έναν ακόμα πιο ακριβή διαχωρισμό των συγκεκριμένων ονοματικών δομών, με βάση πάντα το βαθμό εσωτερικής συνοχής που εμφανίζουν. Μετά τη λεπτομερή αυτή δομική ανάλυση ακολουθεί, στην τρίτη ενότητα, η θεωρητική πλαισίωση του φαινομένου και συγκεκριμένα επιχειρείται η επακριβής κατάταξη των ονοματικών αυτών δομών στα όρια ενός συνεχούς μεταξύ των τομέων της μορφολογίας και της σύνταξης. 2. Ανάλυση δομών Οι υπό εξέταση σχηματισμοί της Νέας Ελληνικής κέντρισαν το ενδιαφέρον αρκετών γλωσσολόγων λόγω της ιδιαιτερότητας της δομής τους, σε μια γλώσσα μάλιστα που τα σύνθετα είναι πολύ παραγωγικά (βλ. Mackridge 1985, Αναστασιάδη - Συμεωνίδη 1986, 1994, 1996, Ράλλη 1991, 2005, 2007, Ralli 1992, in print, Γαβριηλίδου 1995, 1996, 1997, Christophidou 1997, Ralli & Stavrou 1997, 1998, Συμεωνίδης 2000, Νάκας & Γαβριηλίδου 2005, Κολιοπούλου 2006, Koliopoulou 2007, 2008). Συγκεκριμένα, η Αναστασιάδη - Συμεωνίδη (1986, 1994) μελετώντας νεολογισμούς της Νέας Ελληνικής επισημαίνει ότι τέτοιου είδους δομές έχουν εισέλθει ως μεταφραστικά δάνεια από την Αγγλική και τη Γαλλική. Υποστηρίζει ότι η χρήση τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο δημοσιογραφικό λόγο και η παραγωγικότητά τους αυξάνεται καλύπτοντας ανάγκες ορολογίας. Επιπλέον, τις χαρακτηρίζει ως «λεξικές φράσεις», όρο που στη συνέχεια υιοθετεί και η Ράλλη (1991). Αργότερα, η Αναστασιάδη - Συμεωνίδη (1996) μελετά αυτές τις δομές σε αντιπαραβολή με τα μονολεκτικά σύνθετα και τις περιγράφει ως «πολυλεκτικά σύνθετα». Σε τελευταίες μελέτες της η Ράλλη (2005, 2007, Ralli in print) υιοθετεί τον όρο «χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα» (loose multi word compounds) τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζει από τις ειδικές ονοματικές φράσεις (special noun phrases) και τους ονοματικούς σχηματισμούς (noun constructs). Η τριχοτόμηση αυτή των ονοματικών μορφο-συντακτικών δομών, όπως δίνεται στο (1), υιοθετείται και στην παρούσα εργασία και βασίζεται στο βαθμό λεξικής ακεραιότητας που εμφανίζουν, κάτι που θα αναλυθεί διεξοδικά και ακολούθως. (1) Είδη των ονοματικών μορφο-συντακτικών δομών: α) χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα (loose multi-word compounds) β) ειδικές ονοματικές φράσεις (special noun phrases) γ) ονοματικοί σχηματισμοί (noun constructs) Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πρώτο είδος, δηλαδή στα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, αποτελούνται από επίθετο - ουσιαστικό [Ε Ο], όπως τα παραδείγματα τρίτος κόσμος, δημόσιος υπάλληλος κ.ά. του (2α) ή πρόκειται για μια αλληλουχία δύο ουσιαστικών όπου το δεύτερο βρίσκεται πάντα σε γενική πτώση [Ο Ο ΓΕΝ ], όπως τα παραδείγματα ζώνη ασφαλείας, οίκος ανοχής και άρμα μάχης του (2β). Το δομικό σχήμα των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων [λέξη λέξη] απαντά κυρίως στους αμιγείς συντακτικούς σχηματισμούς, δηλαδή στις φράσεις, αλλά και στα μονολεκτικά σύνθετα. Πιο αναλυτικά, και στα τρία αυτά είδη σχηματισμών απαντούν συνδυασμοί επιθέτου και ουσιαστικού ή δύο ουσιαστικών, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα παραδείγματα των (3) και (4). Εντούτοις, οι ιδιότητες των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων διαφέρουν τόσο από αυτές των συνθέτων όσο και των φράσεων, καθώς μοιράζονται μεταξύ μορφολογίας και σύνταξης. (2) α. [Ε Ο]: τρίτος κόσμος, δημόσιος υπάλληλος, ελεύθερο επάγγελμα, μαύρη αγορά β. [Ο Ο ΓΕΝ ]: ζώνη ασφαλείας, οίκος ανοχής, άρμα μάχης α. Σύνθετα β. Χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα γ. Φράσεις (3) Ε + Ο ελαφρόπετρα μαύρη αγορά ψηλό δέντρο (4) Ο + Ο νυχτοπούλι ζώνη ασφαλείας θήκη γυαλιών Τη συνύπαρξη μορφο-συντακτικών ιδιοτήτων στα χαλαρά πολύλεκτικά σύνθετα επισήμαναν αρχικά οι Αναστασιάδη - Συμεωνίδη (1986) και Ράλλη (1991, 2005, 2007) μελετώντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Συγκεκριμένα, οι δομές αυτές αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες λέξεις και φέρουν δύο κύριους τόνους. Επομένως, φέρουν τη μορφή φράσης γι αυτό και χαρακτηρίζονται ως πολυλεκτικά. Αντίθετα, τα σύνθετα της Νέας Ελληνικής είναι μονολεκτικά, δηλαδή αποτελούνται από δύο θέματα, φέρουν έναν κύριο τόνο και εμφανίζουν το συνδετικό στοιχείο [ 862 ]

5 [ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ] -ο-, όπως φαίνεται στα παραδείγματα ελαφρόπετρα (3α) και νυχτοπούλι (4α) των αντίστοιχων δομών [ΕΟ] και [ΟΟ]. Η ύπαρξη δύο ανεξάρτητων συστατικών στα πολυλεκτικά σύνθετα έχει ως αποτέλεσμα τη χαλαρή σύνδεση των συνθετικών μερών, γι αυτό και χαρακτηρίζονται ως χαλαρά. Επιπλέον, στις δομές [Ε Ο] εμφανίζεται εσωτερική κλίση και κατά συνέπεια υπάρχει συμφωνία σε γένος, αριθμό και πτώση. Στους σχηματισμούς [Ο Ο ΓΕΝ ] υπάρχει απόδοση γενικής πτώσης από το πρώτο στο δεύτερο συστατικό. Τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν ως τώρα αποδεικνύουν τη συντακτική φύση των πολυλεκτικών συνθέτων, καθώς απαντούν και σε συντακτικές φράσεις αντίστοιχης δομής, όπως στα παραδείγματα ψηλό δέντρο (3γ) και θήκη γυαλιών (4γ). Η θέση της κεφαλής 3 των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων της δομής [Ο Ο ΓΕΝ ] συμπληρώνει τις ομοιότητες με τους συντακτικούς σχηματισμούς, καθώς βρίσκεται στα αριστερά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις ονοματικές φράσεις της Νέας Ελληνικής. Αντίθετα, τα πολυλεκτικά σύνθετα της δομής [Ε Ο] έχουν την κεφαλή στα δεξιά, όπως και τα μονολεκτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Επιπλέον, και τα δύο είδη δομών εμφανίζουν υψηλό βαθμό σημασιολογικής αδιαφάνειας, όπως για παράδειγμα ο σχηματισμός μαύρη αγορά που δηλώνει δοσοληψίες με δυσμενείς οικονομικούς όρους. Το στοιχείο της σημασιολογικής αδιαφάνειας αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των μορφολογικών σχηματισμών των συνθέτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό σημασιολογικής αδιαφάνειας των πολυλεκτικών συνθέτων ξεπερνά και αυτό των μονολεκτικών συνθέτων. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που ενισχύει τις μορφολογικές τους ιδιότητες είναι η συμμετοχή των πολυλεκτικών συνθέτων [Ε Ο] σε παραγωγικές διαδικασίες και συγκεκριμένα στη διαδικασία της επιθηματοποίησης. Πιο αναλυτικά, τα παραγωγικά επιθήματα -ικ-, -ια- και -ιτη- προσκολλώνται σε ονοματικά θέματα που προκύπτουν από τα συστατικά των πολυλεκτικών συνθέτων [Ε Ο]. Για το σχηματισμό αυτών των θεμάτων παρεμβαίνει ένας διορθωτικός κανόνας αποκοπής (readjustment truncation rule) ο οποίος, σύμφωνα με τη Ράλλη (2007: ), είναι υπεύθυνος για την αποκοπή της εσωτερικής κλίσης της δομής. Έτσι, σχηματίζονται παράγωγα, όπως τα παραδείγματα του (5) (βλ. επίσης Κολιοπούλου 2006). Τα πολυλεκτικά σύνθετα [Ο Ο ΓΕΝ ] δε σχηματίζουν παράγωγα καθώς, όπως υποστηρίζει η Ράλλη (2007: ), φέρουν την κεφαλή στα αριστερά, αντίθετα απ ότι συμβαίνει στα παράγωγα που μόλις περιγράφηκαν όπου το επίθημα προσκολλάται στην κεφαλή της βάσης που βρίσκεται στα δεξιά. (5) ψυχροπολεμ-ικός < ψυχρός πόλεμος τριτοκοσμ-ικός < τρίτος κόσμος δημοσιοϋπαλληλ-ικός < δημόσιος υπάλληλος νεοταξ-ικός < νέα τάξη ελευθεροεπαγγελματ-ίας < ελεύθερο επάγγελμα μαυραγορ-ίτης < μαύρη αγορά αγιοταφ-ίτης < Άγιος Τάφος νεοεποχ-ίτης < νέα εποχή Συνοψίζοντας, αναφέρω ότι στα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα απαντούν τόσο συντακτικές όσο και μορφολογικές ιδιότητες. Συγκρίνοντας τις δύο δομές των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων εντοπίζω περισσότερα μορφολογικά στοιχεία στις δομές [Ε Ο], καθώς φέρουν την κεφαλή στα δεξιά, όπως οι μορφολογικοί σχηματισμοί των συνθέτων και των παραγώγων της Νέας Ελληνικής και επιπλέον συμμετέχουν και σε παραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή στην επιθηματοποίηση. Με βάση κυρίως τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων, η Ράλλη (1991: ) προτείνει τον κανόνα σχηματισμού «λέξη λέξη λέξη», όπως φαίνεται στο (6), ο οποίος αντιστοιχεί στα μονολεκτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής που αποτελούνται από ανεξάρτητες λέξεις, όπως το παράδειγμα πολυμιλάω. (6) Κανόνας σχηματισμού χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων: λέξη λέξη λέξη Περνώντας στο δεύτερο είδος ενδιάμεσων ονοματικών σχηματισμών της Νέας Ελληνικής, τις ειδικές ονοματικές φράσεις, οι Ralli και Stavrou (1997, 1998) αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο είδη όπου το ένα αποτελείται από επίθετο και ουσιαστικό και το άλλο από δύο ουσιαστικά, το δεύτερο σε γενική. Επιπλέον, μελετώντας τις δομές [Ε Ο] αναφέρουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις το επίθετο φέρει το ρόλο ορίσματος της κεφαλής που αποτελεί ρηματικό παράγωγο, όπως στα παραδείγματα θεατρική κριτική και πυρηνική δοκιμή του (7α). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις το επίθετο βρίσκεται σε ταξινομική 3 Η έννοια της κεφαλής στη συγκεκριμένη μελέτη προσδιορίζει τόσο τα μορφοσυντακτικά όσο και τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά μιας δομής. [ 863 ]

6 [ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ] σχέση με το ουσιαστικό, όπως στα παραδείγματα βιομηχανική ζώνη και ψηφιακό κύκλωμα του (7α). Όσον αφορά στις ειδικές ονοματικές φράσεις [Ο Ο ΓΕΝ ], η μη κεφαλή, δηλαδή το ουσιαστικό σε γενική, λειτουργεί επίσης ως όρισμα της κεφαλής, όπως φαίνεται στα παραδείγματα επεξεργασία δεδομένων και εκπομπή αερίων του (7β). (7) α. [Ε Ο]: θεατρική κριτική, πυρηνική δοκιμή, βιομηχανική ζώνη, ψηφιακό κύκλωμα β. [Ο Ο ΓΕΝ ]: επεξεργασία δεδομένων, εκπομπή αερίων Από τα παραπάνω παρατηρεί κανείς ότι οι ειδικές ονοματικές φράσεις φέρουν τα ίδια δομικά σχήματα με τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα. Επομένως, υπάρχει αντιστοιχία στη θέση της κεφαλής και στα συντακτικά χαρακτηριστικά συμφωνίας και απόδοσης πτώσης. Επιπλέον, όπως και τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, εμφανίζουν συνθετότητα στη σημασία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο σχηματισμός βιομηχανική ζώνη δε δηλώνει ένα είδος ζώνης, αλλά μια περιοχή που κατακλύζεται από εργοστάσια. Τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ενδιάμεσων ονοματικών σχηματισμών, τα οποία δίνονται σχηματικά στο (8), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ειδικές ονοματικές φράσεις, όπως και τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, διαφέρουν τόσο από τα σύνθετα όσο και από τις φράσεις. (8) Ειδικές ονοματικές φράσεις χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα: θέση κεφαλής συντακτικά χαρακτηριστικά συμφωνίας και απόδοσης πτώσης σημασιολογική αδιαφάνεια Επιπλέον, δημιουργείται προβληματισμός ως προς τη διαφοροποίηση των δύο αυτών ειδών. Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από τα αποτελέσματα που φέρουν στην εφαρμογή ορισμένων τεστ ελέγχου συντακτικής αυτονομίας, όπως αυτά που εφαρμόζει η Ράλλη (2007). Συγκεκριμένα, δοκιμάζεται (α) η δυνατότητα σύνταξης της μη κεφαλής με προσδιοριστικό στοιχείο, (β) η παρεμβολή στοιχείου μεταξύ των συστατικών, (γ) η ανατροπή της σειράς των συστατικών καθώς και (δ) η δυνατότητα επανάληψης του άρθρου. Επίσης, (ε) στις δομές [Ο Ο ΓΕΝ ] δοκιμάζεται το αν η μη κεφαλή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναναφοράς. Στα παραδείγματα (9) ως (13) παραθέτω ενδεικτικές περιπτώσεις από το κάθε ένα τεστ που αποδεικνύουν ότι τα δύο αυτά είδη ενδιάμεσων δομών φέρουν διαφορετικές ιδιότητες. Χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα ειδικές ονοματικές φράσεις: (9) προσδιοριστικό στοιχείο α. *πολύ ψυχρός πόλεμος β. εκπομπή βλαβερών αερίων (10) παρεμβολή στοιχείου α. *η μαύρη, όπως φαντάζεστε, αγορά β. το ψηφιακό, όπως βλέπετε, κύκλωμα (11) αναστροφή όρων α. *κόσμος τρίτος χαρακτηρίζεται β. ζώνη βιομηχανική χαρακτηρίζεται (12) επανάληψη άρθρου α. *το ελεύθερο το επάγγελμα είναι β.?η πυρηνική η δοκιμή πέτυχε (13) συναναφορά α. *το άρμα μάχης ι [η οποία] ι πραγματοποιήθηκε β. επεξεργασία δεδομένων ι [τα οποία] ι συλλέχθηκαν Συγκεκριμένα, από τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα προκύπτουν αντιγραμματικές δομές, κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι σχηματισμοί, παρά τα συντακτικά χαρακτηριστικά τους, εμφανίζουν σε κάποιο βαθμό λεξική ακεραιότητα. Αντίθετα, η θετική ανταπόκριση των ειδικών ονοματικών φράσεων στα τεστ αποδεικνύει ότι πρόκειται για συντακτικές δομές, όπως άλλωστε υποστηρίζει και η Ράλλη (2007: 243). Εντούτοις, μοιάζουν στα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα αφενός γιατί εμφανίζουν τα ίδια δομικά σχήματα και αφετέρου γιατί μοιράζονται το χαρακτηριστικό της σημασιολογικής αδιαφάνειας. Περνώντας στο τρίτο είδος ενδιάμεσων δομών αναφέρομαι στους ονοματικούς σχηματισμούς δύο ουσιαστικών [Ο Ο] τα οποία μάλιστα είναι ομοιόπτωτα. Τα συστατικά αυτών των δομών απαντούν είτε σε σχέση εξάρτησης 4, όπως στα παραδείγματα νόμος πλαίσιο, λέξη κλειδί, εταιρία μαϊμού και λεωφορείο φάντασμα του (14α), είτε σε σχέση παράταξης όπως στα παραδείγματα μεταφραστής - διερμηνέας, ηθοποιός - τραγουδιστής και δικηγόρος - πολιτικός του (14β). 4 Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούν συνήθως μεταφραστικά δάνεια από τη Γαλλική, όπως έχει ήδη αναφερθεί νωρίτερα. Επιπλέον, ο Mackridge (1985: ) αναφέρει ότι τέτοιες δομές απαντούν και στη δημοτική και φέρει ως παραδείγματα τους σχηματισμούς παιδί μάλαμα και θάλασσα λάδι. [ 864 ]

7 [ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ] (14) α. με σχέση εξάρτησης: νόμος πλαίσιο, παίκτης κλειδί, εταιρία μαϊμού, λεωφορείο φάντασμα, ταξίδι αστραπή, πάρτι έκπληξη, χώρα μέλος, άντρας πρότυπο β. με σχέση παράταξης: μεταφραστής - διερμηνέας, ηθοποιός - τραγουδιστής, δικηγόρος - πολιτικός, παρουσιάστρια - μοντέλο Οι ονοματικοί σχηματισμοί με σχέση εξάρτησης φέρουν την κεφαλή στα αριστερά, όπως επίσης και οι δομές [Ο Ο ΓΕΝ ] των δύο προηγούμενων ενδιάμεσων ειδών. Οι δομές με σχέση παράταξης είναι παραθετικοί σχηματισμοί, η κεφαλή των οποίων δεν ορίζεται σε ένα από τα δύο ουσιαστικά, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στα παρατακτικά σύνθετα που απαντούν σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες. Συγκεκριμένα, οι Fabb (1998), Olsen (2001) και Bisetto και Scalise (2005) υποστηρίζουν ότι τα συστατικά των παρατακτικών συνθέτων μοιράζονται τα ίδια γραμματικά χαρακτηριστικά και ανήκουν στην ίδια σημασιολογική κατηγορία. Eπομένως, και τα δύο συστατικά φέρουν ιδιότητες κεφαλής, όπως στο παράδειγμα αλατοπίπερο. Κατά αντιστοιχία προς τα παρατακτικά σύνθετα και οι ονοματικοί παραθετικοί σχηματισμοί, των οποίων τα συστατικά μοιράζονται τα ίδια γραμματικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά, φέρουν δύο κεφαλές. Επιπλέον, οι ονοματικοί σχηματισμοί [Ο Ο] έχουν τη μορφή συντακτικής φράσης, εφόσον αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες λέξεις που φέρουν κλιτικά επιθήματα. Για να διαγνωσθεί με ακρίβεια ο βαθμός της μορφολογικής τους συνοχής και να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές οι δομές διαφοροποιούνται από τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα και τις ειδικές ονοματικές φράσεις εφαρμόζονται διάφορα τεστ τόσο στους σχηματισμούς με σχέση εξάρτησης όσο και στους σχηματισμούς με σχέση παράταξης (βλ. επίσης Γαβριηλίδου 1995 και Gavriilidou 1997). Συγκεκριμένα, δοκιμάζεται (α) η δυνατότητα σύνταξης ενός συστατικού με προσδιοριστικό στοιχείο, (β) η παρεμβολή στοιχείου μεταξύ των συστατικών, και (γ) η σύνταξη ενός συστατικού ως αντικείμενο συναναφοράς. Επιπλέον, εφαρμόζεται (δ) το τεστ της ανατροπής της σειράς των συστατικών. Τα παραδείγματα (15) ως (18) δείχνουν στην πλειονότητά τους την αρνητική ανταπόκριση των δομών στα προαναφερθέντα τεστ. Αυτό σημαίνει ότι οι ονοματικοί σχηματισμοί εμφανίζουν σε κάποιο βαθμό μορφολογική συνοχή, παρότι έχουν τη μορφή συντακτικών φράσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ονοματικοί σχηματισμοί με σχέση εξάρτησης εμφανίζουν κάποιο βαθμό σημασιολογικής αδιαφάνειας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα εταιρία μαϊμού που δηλώνει μια ψεύτικη εταιρία. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τους ονοματικούς παραθετικούς σχηματισμούς. (15) προσδιοριστικό στοιχείο α. *επιχείρηση σωστό μαμούθ β. *μεταφραστής ικανός διερμηνέας (16) παρεμβολή στοιχείου α.?μέτρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ανάσα β. *ο ηθοποιός, όπως βλέπετε, τραγουδιστής (17) συναναφορά α. *μελέτησε την υπόθεση κλειδί ι [το οποίο] ι άνοιξε το δρόμο για β. *συνάντησε τον ηθοποιό τραγουδιστή ι [ο οποίος] ι τραγουδούσε τζαζ (18) αναστροφή όρων α. μαϊμού εταιρία, *κλειδί λέξη β. τραγουδιστής - ηθοποιός Παρά τις μορφολογικές ιδιότητες που εντοπίσαμε με τη βοήθεια των τεστ κυρίως στις δομές με σχέση εξάρτησης, δε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι ονοματικοί σχηματισμοί [Ο Ο] φέρουν τον ίδιο βαθμό λεξικής ακεραιότητας που εμφανίζουν και τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, κάτι που υποστηρίζει και η Ράλλη (2007). Πρώτη ένδειξη γι αυτό τον ισχυρισμό αποτελεί η εν μέρει θετική ανταπόκριση ορισμένων ονοματικών σχηματισμών με σχέση εξάρτησης στο τεστ αναστροφής όρων, όπως ενδεικτικά δηλώνει το παράδειγμα μαϊμού εταιρία του (18α). Σε προηγούμενες μελέτες (βλ. Κολιοπούλου 2006, Koliopoulou 2008, 2009) διαπιστώθηκε ότι η δυνατότητα αναστροφής της σειράς των όρων απαντά στους σχηματισμούς με μη κεφαλή τις λέξεις μαϊμού και φίλη, όπως φαίνεται στα παραδείγματα του (19). Η παρατήρηση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις διαταράσσεται η δομική συνοχή των σχηματισμών, στις οποίες είναι πιθανό να παίζει ρόλο η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των μη κεφαλών, κυρίως όσον αφορά στη λέξη μαϊμού. (19) αυτοκίνητο μαϊμού μαϊμού αυτοκίνητο χώρα φίλη φίλη χώρα [ 865 ]

8 [ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ] Για τον περαιτέρω έλεγχο των μορφοσυντακτικών ιδιοτήτων των ονοματικών σχηματισμών με σχέση εξάρτησης δοκιμάζεται η δυνατότητα μεταβολής των κλιτικών χαρακτηριστικών της μη κεφαλής σε διάφορα συντακτικά περιβάλλοντα (βλ. επίσης Κολιοπούλου 2006, Koliopoulou 2009). Συγκεκριμένα, στο (20) ελέγχεται η μεταβλητότητα της μη κεφαλής κλειδί στη δομή λέξη κλειδί. Όπως αποδεικνύεται, η μη κεφαλή επηρεάζεται από τα κλιτικά χαρακτηριστικά της κεφαλής μόνο στην ονομαστική πληθυντικού (20β), ενώ αντίθετα στα υπόλοιπα συντακτικά περιβάλλοντα η μη κεφαλή παραμένει αμετάβλητη. (20) α. λέξη ΟΝ.ΕΝ κλειδί ΟΝ.ΕΝ β. λέξεις ΟΝ.ΠΛ κλειδιά ΟΝ.ΠΛ γ. λέξης ΓΕΝ.ΕΝ κλειδί ΟΝ.ΕΝ δ. *λέξης ΓΕΝ.ΕΝ κλειδιού ΓΕΝ.ΕΝ ε. λέξεων ΓΕΝ.ΠΛ κλειδί ΟΝ.ΕΝ στ. *λέξεων ΓΕΝ.ΠΛ κλειδιά ΟΝ.ΠΛ ζ. *λέξεων ΓΕΝ.ΠΛ κλειδιών ΓΕΝ.ΠΛ Συγκρίνοντας τις ονοματικές δομές με σχέση εξάρτησης με τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα [Ο Ο ΓΕΝ ] που επίσης φέρουν την κεφαλή στα αριστερά, παρατηρεί κανείς ότι η μη κεφαλή αυτών των πολυλεκτικών συνθέτων δεν παρουσιάζει καμία δυνατότητα συντακτικής αυτονομίας. Δηλαδή, βρίσκεται πάντα σε γενική πτώση ενικού αριθμού, ανεξαρτήτως των κλιτικών χαρακτηριστικών της κεφαλής, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα του (21). Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η μη κεφαλή των ονοματικών σχηματισμών παρουσιάζει σε κάποιο βαθμό συντακτική αυτονομία, έστω και αν αυτή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Η παρατήρηση αυτή στηρίζει την άποψη περί διαφοροποίησης των ονοματικών σχηματισμών από τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, καθώς οι ονοματικοί σχηματισμοί φέρουν περισσότερα συντακτικά χαρακτηριστικά (βλ. επίσης Κολιοπούλου 2006). (21) Χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα [Ο Ο ΓΕΝ ] α. άρμα ΟΝ.ΕΝ μάχης ΓΕΝ.ΕΝ άρματα ΟΝ.ΠΛ μάχης ΓΕΝ.ΕΝ *άρματα ΟΝ.ΠΛ μαχών ΓΕΝ.ΠΛ β. οίκος ΟΝ.ΕΝ ανοχής ΓΕΝ.ΕΝ οίκοι ΟΝ.ΠΛ ανοχής ΓΕΝ.ΕΝ *οίκοι ΟΝ.ΠΛ ανοχών ΓΕΝ.ΠΛ Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ονοματικές δομές με σχέση εξάρτησης δεν εμφανίζουν ενιαία ανταπόκριση στα τεστ που περιγράψαμε νωρίτερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σχηματισμός νόμος πλαίσιο, ο οποίος εμφανίζει αρνητική ανταπόκριση στα περισσότερα τεστ, όπως φαίνεται στα παραδείγματα του (22) (βλ. επίσης Κολιοπούλου 2006, Koliopoulou 2009). Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με αντίστοιχους σχηματισμούς η δομή αυτή δεν επιτρέπει την αντιστροφή της σειράς των όρων, κάτι που σε άλλες περιπτώσεις είναι επιτρεπτό (βλ. παραδείγματα 18, 19). Επιπλέον, στο τεστ συντακτικής αυτονομίας της μη κεφαλής στο (22ε), η μη κεφαλή πλαίσιο επιδεικνύει αυτονομία σε κλιτικό περιβάλλον γενικής ενικού, όπου απαντά ως νόμου πλαισίου. Αντίθετα, στη δομή για παράδειγμα λέξη κλειδί η μη κεφαλή παρουσιάζει δυνατότητα μεταβολής των κλιτικών της χαρακτηριστικών σε περιβάλλον ονομαστικής πληθυντικού (βλ. παράδειγμα 20β). (22) α. προσδιοριστικό στοιχείο *νόμος μεγάλο πλαίσιο β. παρεμβολή στοιχείου *ο νόμος, όπως γνωρίζετε, πλαίσιο γ. συναναφορά * ο νόμος πλαίσιο ι [το οποίο] ι περιλαμβάνει δ. αναστροφή όρων * πλαίσιο νόμος ε. συντακτική αυτονομία μη κεφαλής νόμοι ΟΝ.ΠΛ πλαίσιο ΟΝ.ΕΝ?νόμοι ΟΝ.ΠΛ πλαίσια ΟΝ.ΠΛ νόμου ΓΕΝ.ΕΝ πλαίσιο ΟΝ.ΕΝ νόμου ΓΕΝ.ΕΝ πλαισίου ΓΕΝ.ΕΝ νόμων ΓΕΝ.ΠΛ πλαίσιο ΟΝ.ΕΝ [ 866 ]

9 [ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ] *νόμων ΓΕΝ.ΠΛ πλαισίων ΓΕΝ.ΠΛ *νόμων ΓΕΝ.ΠΛ πλαισίου ΓΕΝ.ΕΝ Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, οι ονοματικοί σχηματισμοί με σχέση εξάρτησης εμφανίζουν μη συστηματικότητα ανταπόκρισης στα διάφορα τεστ ελέγχου του βαθμού συντακτικής αυτονομίας που διαθέτουν. Έτσι ενισχύεται η άποψη ότι αυτές οι δομές θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, τα οποία παρουσιάζουν παγιωμένες ιδιότητες αμεταβλητότητας της μη κεφαλής. Σε σχέση με τη φύση των ονοματικών αυτών σχηματισμών, οι διακυμάνσεις στα αποτελέσματα των τεστ αποδεικνύουν ότι οι μορφο-συντακτικές τους ιδιότητες δεν έχουν ακόμα αποκρυσταλλωθεί. Επομένως, υιοθετείται η άποψη της Ράλλη, η οποία υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε στάδιο μορφολογοποίησης (morphologization) και συγκεκριμένα αποσυντακτικοποίησης (desyntacticization) με τους όρους του Joseph (2003: 473). Η διαδικασία της αποσυντακτικοποίησης σημαίνει ότι οι σχηματισμοί αυτοί χάνουν σταδιακά τη συντακτική αυτονομία που διαθέτουν και αποκτούν μορφολογικές ιδιότητες. Η ενίσχυση της εσωτερικής τους συνοχής συνάδει και με την αύξηση χρήσης αυτών των δομών, κυρίως σε περιπτώσεις ορολογίας, όπως ακριβώς συμβαίνει με το παράδειγμα νόμος πλαίσιο. Η δομική ανάλυση των τριών ονοματικών μορφο-συντακτικών σχηματισμών που προηγήθηκε αποδεικνύει ότι οι μεταξύ τους διαφορές κυμαίνονται όχι μόνο ανά κατηγορία, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών δομών της ίδιας κατηγορίας. Για παράδειγμα στις δομές [Ε Ο] και [Ο Ο ΓΕΝ ] των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων το πρώτο είδος εμφανίζει περισσότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά από ότι το δεύτερο εφόσον συμμετέχει και στη διαδικασία της παραγωγής. Επίσης, στους ονοματικούς σχηματισμούς [Ο Ο] με σχέση εξάρτησης παρατηρείται διακύμανση ιδιοτήτων και συγκεκριμένα σταδιακή εξασθένηση των συντακτικών χαρακτηριστικών τους. Με βάση αυτό το δεδομένο δημιουργείται η ανάγκη μιας θεωρητικής πρότασης η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αναδείξει την ποικιλία στα είδη ιδιοτήτων που παρουσιάζουν αυτοί οι σχηματισμοί. 3. Θεωρητική προσέγγιση Μια θεωρητική πρόταση που περιλαμβάνει σχηματισμούς που μοιάζουν με φράσεις ( phrase-like units ) σε γλώσσες όπως η Ιταλική, η Κινεζική και η Νέα Εβραϊκή είναι αυτή των Gaeta και Ricca (2009), στην οποία υιοθετούν μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων. Τα επίπεδα διαμορφώνονται σύμφωνα με το θετικό ή αρνητικό πρόσημο των χαρακτηριστικών «μορφολογικό» και «λεξικοποιημένο 5». Τον όρο «μορφολογικό» αποδίδουν οι ερευνητές σε δομές που προκύπτουν από μορφολογικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα της σύνθεσης, ενώ ο όρος «λεξικοποιημένο» αποδίδεται σε δομές, λέξεις ή φράσεις, που εμφανίζουν δομικά ή σημασιολογικά ιδιοσυγκρασιακά συστατικά και επομένως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της λεξικοποίησης. Τα λεξικοποιημένα στοιχεία, λόγω της μη προβλέψιμης μορφής και σημασίας τους, καταχωρούνται στο λεξικό και ο βαθμός λεξικοποίησης κυμαίνεται ανάλογα με τη δυνατότητα, ή μη, που εμφανίζουν για συμμετοχή σε μορφολογικές διαδικασίες. Με βάση τα δύο αυτά χαρακτηριστικά οι Gaeta και Ricca (2009: 38) παρουσιάζουν την ακόλουθη κλίμακα. (23) α. [+ μορφολογικό], [+ λεξικοποιημένο] β. [+ μορφολογικό], [- λεξικοποιημένο] γ. [- μορφολογικό], [+ λεξικοποιημένο] δ. [- μορφολογικό], [- λεξικοποιημένο] Στα δύο πρώτα επίπεδα εντάσσονται οι μορφολογικοί σχηματισμοί των συνθέτων με τη διαφορά ότι στο πρώτο επίπεδο (23α) οι σχηματισμοί φέρουν και κάποια ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, ενώ στο δεύτερο (23β) περιλαμβάνονται πολύ παραγωγικά σύνθετα, οι δομές των οποίων είναι πλήρως απαλλαγμένες από λεξικοποιημένα χαρακτηριστικά. Στο τρίτο επίπεδο (23γ) εντάσσονται σχηματισμοί που μοιάζουν με φράσεις και βρίσκονται στα όρια μορφολογίας και σύνταξης διαθέτοντας ιδιωματική σημασία και μη επιτρέποντας την παρεμβολή άλλων στοιχείων στο εσωτερικό της δομής. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο (23δ) περιλαμβάνονται συντακτικές φράσεις. Υιοθετώντας αυτή την κλίμακα για τους μορφο-συντακτικούς ονοματικούς σχηματισμούς της Νέας Ελληνικής θα αντιμετώπιζε κανείς το ζήτημα της κατάταξής τους σε κάποιο από τα τέσσερα επίπεδα. Από τη δομική τους όμως ανάλυση μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι μια θεωρητική περιγραφή απλά 5 Ως «λεξικοποιημένο» μεταφράζω τον όρο lexical που στο πλαίσιο της μελέτης των Gaeta και Ricca (2009) χρησιμοποιείται για τα λεξικοποιημένα (lexicalized) στοιχεία. [ 867 ]

10 [ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ] με την ύπαρξη ή μη μορφολογικών και λεξικοποιημένων στοιχείων δεν είναι ικανοποιητική για το λόγο ότι σε όλους αυτούς τους σχηματισμούς υπάρχουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, σε διαφορετικό όμως βαθμό ανά δομή, καθώς πρόκειται για ενδιάμεσες δομές. Τα χαρακτηριστικά [- μορφολογικό] και [+λεξικοποιημένο] που προτείνουν οι Gaeta και Ricca (2009) στο τρίτο επίπεδο της κλίμακας θα μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλου είδους πολυλεκτικές φράσεις της Νέας Ελληνικής, όπως τα παραδείγματα ούτως ή άλλως και πήγαινε έλα. Όπως αναφέρει η Ράλλη (2005: 84-85) οι περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιωματική σημασία καθώς έχουν λεξικοποιηθεί και επομένως αποτελούν παγιωμένες εκφράσεις. Οι δομές όμως αυτές δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ενδιάμεσες, εφόσον δε φέρουν μορφολογικά χαρακτηριστικά. Επομένως, δημιουργείται η ανάγκη ανεύρεσης μιας θεωρητικής πρότασης που θα πληροί όλες τις περιπτώσεις αλληλεπίδρασης μορφο-συντακτικών χαρακτηριστικών που διαπιστώσαμε στις υπό εξέταση ονοματικές δομές της Νέας Ελληνικής. Για την πληρέστερη κάλυψη όλων των εκφράσεων του φαινομένου συνύπαρξης μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών υιοθετείται η έννοια ενός συνεχούς, το οποίο έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες μελέτες (βλ. Ράλλη 2007, Κολιοπούλου 2006). Η έννοια του συνεχούς εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γραμμικής διάταξης μορφολογίας - σύνταξης, με τη μορφολογία να προηγείται της σύνταξης, όπως υποστηρίζει ο Kiparsky (1982). Η ασαφής οριοθέτηση των δύο τομέων δικαιολογεί τη διάχυση μορφο-συντακτικών ιδιοτήτων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός συνεχούς μεταξύ μορφολογίας και σύνταξης τα τρία είδη ενδιάμεσων ονοματικών δομών διατάσσονται σύμφωνα με το πλήθος των μορφολογικών και συντακτικών τους χαρακτηριστικών. Ορίζοντας ως άκρα αυτού του συνεχούς τα μονολεκτικά σύνθετα και τις ονοματικές φράσεις, τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα τοποθετούνται εγγύτερα στον τομέα της μορφολογίας, ενώ οι ειδικές ονοματικές φράσεις και οι ονοματικοί σχηματισμοί απαντούν πλησιέστερα προς τη σύνταξη. Με βάση την ανάλυση των ιδιοτήτων που προηγήθηκε προκύπτει η ακόλουθη διάταξη: (24) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ μονολεκτικά σύνθετα χαλαρά πολυλεκτικτά σύνθετα [Ε Ο] ΣΥΝΤΑΞΗ χαλαρά πολυλεκτικτά σύνθετα [Ο Ο ΓΕΝ ] ονοματικοί σχηματισμοί [Ο Ο] με σχέση εξάρτησης ονοματικοί σχηματισμοί [Ο Ο] με σχέση παράθεσης ειδικές ονοματικές φράσεις ονοματικές φράσεις 4. Συμπεράσματα Η παρούσα έρευνα συνοψίζει όλα τα είδη ενδιαμέσων ονοματικών σχηματισμών που απαντούν στη Νέα Ελληνική. Η ανάλυση των ιδιοτήτων αυτών των σχηματισμών επιβεβαιώνει αφενός τη συνύπαρξη μορφο-συντακτικών χαρακτηριστικών, αφετέρου τη διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών, όπως έχει ήδη προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Επιπλέον, η ανάλυση στην παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι ακόμα και τα διαφορετικά είδη δομών μίας κατηγορίας εμφανίζουν διακύμανση μορφο-συντακτικών συντακτικών. Δηλαδή, ο βαθμός δομικής συνοχής που επιδεικνύουν αυτοί οι σχηματισμοί ποικίλει όχι μόνο ανά κατηγορία αλλά και ανάμεσα στα διαφορετικά είδη δομών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία Μάλιστα, σε ένα συγκεκριμένο είδος, αυτό των ονοματικών σχηματισμών [Ο Ο] με σχέση εξάρτησης, η διακύμανση της εσωτερικής συνοχής παρατηρείται και μεταξύ των διαφορετικών παραδειγμάτων, καθώς, όπως έχει υποστηριχθεί, πρόκειται για μια περίπτωση σχηματισμών που βρίσκεται σε διαδικασία μορφολογοποίησης. Με δεδομένο αφενός τη συνύπαρξη μορφο-συντακτικών χαρακτηριστικών και αφετέρου την έντονη διακύμανσή τους επιχειρώ τη θεωρητική τους ανάλυση με βάση την πρόταση των Gaeta και Ricca (2009) που υποστηρίζουν για αντίστοιχες δομές της Ιταλικής, της Κινεζικής και της Νέας Εβραϊκής. Διαπιστώνω όμως ότι είναι ανεπαρκής για τα δεδομένα της Νέας Ελληνικής και έτσι υποστηρίζω και στην παρούσα μελέτη την υιοθέτηση ενός συνεχούς μεταξύ μορφολογίας και σύνταξης στο οποίο διατάσσω με ακρίβεια τους υπό εξέταση σχηματισμούς, σύμφωνα με τις ιδιότητές τους. [ 868 ]

11 [ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ] Βιβλιογραφία Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Άννα Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής. Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Άννα Νεολογικός δανεισμός της Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη. Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Άννα «Η νεοελληνική σύνθεση». Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας: Διδακτική Προσέγγιση, Γεωργία Κατσιμαλή & Φώτης Καβουκόπουλος (επιμ.), Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Anderson, Stephen A-morphous Morphology. Cambridge: Cambridge University Press. Bisetto, Antonietta, & Sergio Scalise The Classification of Compounds. Lingue e Linguagio IV (2): Γαβριηλίδου, Ζωή «Τα σύνθετα ουσιαστικά του τύπου Ουσιαστικό + Ουσιαστικό στην ίδια πτώση στην Νέα Ελληνική». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1994: Γαβριηλίδου, Ζωή «Μερικές συντακτικές και σημασιολογικές παρατηρήσεις για τον νεολογικό σχηματισμό των πολυλεκτικών παρατακτικών μεταφορικών συνθέτων». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1995: Γαβριηλίδου, Ζωή «Πολυλεκτικά παρατακτικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα ουσιαστικά άνθρωπος-, γυναίκα-». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1996: Christophidou, Anastasia A textlinguistic approach to the phenomenon of multi-word compounds. In Greek Linguistics 95. Proceedings of the 2 nd International Conference on Greek Linguistics, edited by Gabriel Drachman, Angeliki Malikouti-Drachman, Silla Klidi & Jannis Fykias, Graz: Neugebauer Verlag. Fabb, Nigel Compounding. In The Handbook of Morphology, edited by Andrew Spencer & Arnold Zwicky, Oxford: Blackwell. Gaeta, Livio, & Davide Ricca Composita solvantur: Compounds as lexical units or morphological objects? Rivista di Linguistica 21.1: Joseph, Brian. D Morphologization from Syntax. In Handbook of Historical Linguistics, edited by Brian D. Joseph & Richard Janda, Oxford: Blackwell. Kiparsky Lexical Morphology and Phonology. Hanshin, Seoul: Linguistics in the Morning Calm. Κολιοπούλου, Μαρία «Περιγραφή και ανάλυση των χαλαρών πολυλεκτικών συνθέτων της Νέας Ελληνικής». Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών. Koliopoulou, Maria The loose multi-word compounds of Modern Greek under the prism of Construction Morphology. In New Perspectives in Greek Linguistics, edited by Nikolaos Lavidas, Elissavet Nouchoutidou & Marietta Sionti, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Koliopoulou, Maria Loose Multi-Word Compounds and Noun Constructs. Patras Working Papers in Linguistics 1: Mackridge, Peter The Modern Greek language: a descriptive analysis for Standard Modern Greek. New York: Oxford University Press. Νάκας, Θανάσης, & Ζωή Γαβριηλίδου Δημοσιογραφία και Νεολογία: Τίτλοι - ευρήματα για θέματα - εκπλήξεις. Αθήνα: Πατάκης. Οlsen, Susan Copulative Compounds: A Closer Look at the Interface between Syntax and Morphology. Yearbook of Morphology 2000: Ράλλη, Αγγελική «Λεξική Φράση: Αντικείμενο Μορφολογικού Ενδιαφέροντος». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1990: Ράλλη, Αγγελική Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης. Ράλλη, Αγγλική Η Σύνθεση Λέξεων: Διαγλωσσική Μορφολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Πατάκης. Ralli, Angela Compounds in Modern Greek. Rivista di Linguistica 4.1: Ralli, Angela. in print. Greek compounds. Springer. Ralli, Angela, & Melita Stavrou A-N Compounds vs. A-N Constructs in Greek. In Greek Linguistics 95. Proceedings of the 2 nd International Conference on Greek Linguistics, edited Gabriel Drachman, Angeliki Malikouti-Drachman, Silla Klidi & Jannis Fykias, Graz: Neugebauer Verlag. Ralli, Angela, & Melita Stavrou Morphology - Syntax Interface: A-N Compounds vs. A-N Constructs in Modern Greek. Yearbook of Morphology 1997: Συμεωνίδης, Xαράλαμπος Εισαγωγή στην ελληνική φρασεολογία. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. [ 869 ]

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη.

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6 Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 2 2. Μέθοδοι συλλογής και προσέγγισης υλικού... 5 3. Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας... 13 4. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Παπαναγιώτου Πανεπιστήμιο Πατρών cpapanag@yahoo.gr

Χρήστος Παπαναγιώτου Πανεπιστήμιο Πατρών cpapanag@yahoo.gr K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) Παρατηρήσεις στα φραστικά σύνθετα και στις ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη και παραγωγή σύνθετων λέξεων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: διδακτικές προεκτάσεις

Αντίληψη και παραγωγή σύνθετων λέξεων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: διδακτικές προεκτάσεις Αντίληψη και παραγωγή σύνθετων λέξεων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: διδακτικές προεκτάσεις Μαρίνα Τζακώστα & Δέσποινα Μανωλά 1. Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη διερευνά τους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Κομοτηνή, 2 Οκτωβρίου 2016 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Χασάν Καϊλή

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Ι. Η ανεπάρκεια των επίπεδων δομών. Η δομή της ΟΦ. Συμπληρώματα vs. Προσδιορισμοί ήτροποποιητές ΙΙ. Η δομή της ΡΦ, ΕΦ, ΠρΦ ΙΙΙ. Οι Αρχές της Θεωρίας του Χ' Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Λέκτορας (ΦΕΚ: 1067/12-12 2011) στο γνωστικό αντικείμενο «Λεξικολογία και η διδακτική της μητρικής γλώσσας»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Λέκτορας (ΦΕΚ: 1067/12-12 2011) στο γνωστικό αντικείμενο «Λεξικολογία και η διδακτική της μητρικής γλώσσας» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 74100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30) 28310 77632, (+30) 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή επιθέτων: τα επιθήματα ικ(ος) και ιν(ος) στην ΚΝΕ

Παραγωγή επιθέτων: τα επιθήματα ικ(ος) και ιν(ος) στην ΚΝΕ K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) Παραγωγή επιθέτων: τα επιθήματα ικ(ος) και ιν(ος)

Διαβάστε περισσότερα

Γαβριηλίδου, Ζ., (1994), «Τα σύνθετα του τύπου ουσιαστικό+ουσιαστικό στην ίδια πτώση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15 ης

Γαβριηλίδου, Ζ., (1994), «Τα σύνθετα του τύπου ουσιαστικό+ουσιαστικό στην ίδια πτώση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15 ης Γαβριηλίδου, Ζ., (1994), «Τα σύνθετα του τύπου ουσιαστικό+ουσιαστικό στην ίδια πτώση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά τ 15 ετήσιας συνάντησ του Τομέα Γλωσσολογίας τ Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους. Πρόγραμμα «Αριστεία» «Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων του 20ού αιώνα/ Diachronic corpus of Greek of the 20th century» Κ.Α. Έρευνας: 70/3/11920 Ακρωνύμιο: Greek Corpus 20 Κωδικός «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I»: 2396 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης

Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα μιας νέας δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI)

Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα μιας νέας δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI) Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα μιας νέας δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI) Νεοφυτίδου, Ε., Κουντή, Φ., Πόπτση, Ε. & Τσολάκη, Μ. & Κασάπη, Ε. Εισαγωγή Στην ελληνική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα 5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα Το θέμα της προτασικής δομής και της σειράς των όρων στη γερμανική γλώσσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ και πολυδιάστατο αντικείμενο έρευνας, στο οποίο εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επόπτρια: Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση πρωτοκόλλων ανάλυσης λαθών ορθογραφίας και αξιολόγησης του επιπέδου παραγωγής γραπτού λόγου ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Κίτσου Γεωργία Εκπαιδευτικός ΠΕΟ3 ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σύνθεσης. της Ελληνικής και της Γερμανικής: συγκριτική προσέγγιση

Θέματα σύνθεσης. της Ελληνικής και της Γερμανικής: συγκριτική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Μαρία Κολιοπούλου Θέματα σύνθεσης της Ελληνικής και της Γερμανικής: συγκριτική προσέγγιση Διδακτορική Διατριβή Επόπτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συντονιστής: Α. Φλιάτουρας ( ρ. Γλωσσολογίας, 407/80 Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας.Π.Θ. και στο Τμήμα Μεσογειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόµενα 1. Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή Εργασία, ιδακτορική ιατριβή 2. Βιβλίο, Σύγγραµµα 3. Working Paper 4. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις 5. Γενικές οδηγίες χρήσης της γλώσσας 6. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας

Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας Γεώργιος Μικρός Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΠΘ (24-25 Νοεμβρίου 2005) 1 Ποσοτική γλωσσολογία Ποσοτική Γλωσσολογία (ΠΓ)

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο.

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 22-24. Β μέρος 4 Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ A ΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ E ΡΜΗΝΕΙΑ A ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ E ΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 24 4.1 Γενικα Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ονοµατικά σύνολα της Νέας Ελληνικής: Εξάλειψη µορφολογικών αµφισηµιών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS623 / Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS623 / Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS623 / Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών PYS Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) «ΣΠ0ΥΔΑI», Τόμος 47, Τεύχος 3o-4o, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 47, No 3-4, University of Piraeus ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) Υπό Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Software Production Company

Software Production Company Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1 4 93 Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια Π. Παπαδάκης,a, Γ. Πιπεράκης,b & Μ. Καλογεράκης,,c Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ IKEE Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (υπ. αρ 56645/25.9.2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου) Δημοσιεύσεις μελών Α.Π.Θ. 2008> Παρουσίαση-επιμέλεια: Νέλλη Γρηγοριάδου-Βαγγέλης Καρκάνης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 31 Μαΐου 10 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Σύνοψη Η Ελλάδα υστερεί στη δια βίου μάθηση. Για να μη διαιωνίζεται υστέρηση του ανθρώπινου δυναμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Μορφολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Μορφολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Ι.Μ.Χ.Α. με βαθμό 9 (άριστα) Βεβαίωση καθηγήτριας του Ι.Μ.Χ.Α. (ικανοποιητικό επίπεδο)

Πτυχίο Ι.Μ.Χ.Α. με βαθμό 9 (άριστα) Βεβαίωση καθηγήτριας του Ι.Μ.Χ.Α. (ικανοποιητικό επίπεδο) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1.1. Πτυχία 1999 Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Ειδίκευση Γλωσσολογίας) του Α.Π.Θ. με γενικό μέσο όρο 8.71 (άριστα) και μέσο όρο μαθημάτων ειδίκευσης 9.8 (άριστα) 1999-2003 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1 ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας. Nea/parathesi-epexigisi.

ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1 ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας.  Nea/parathesi-epexigisi. ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1 ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας http://users.sch.gr/ipap/ellinikos%20politismos/yliko/theoria%20 Nea/parathesi-epexigisi.htm Αν προσέξεις το διάγραμμα, θα διαπιστώσεις ότι η παράθεση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση Κλιτικών Παραδειγμάτων στην Ονοματική Κλίση της Λέσβου και των Κυδωνιών 1

Αναδιάρθρωση Κλιτικών Παραδειγμάτων στην Ονοματική Κλίση της Λέσβου και των Κυδωνιών 1 K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) Αναδιάρθρωση Κλιτικών Παραδειγμάτων στην Ονοματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 03. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 03. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 03. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 1 ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΑββΓΓδδεεΖΖ αριθμός φυτών 50 00 150 100 50 0 10 5 184 119 17 87 40 1 5 0-10 10-0 0-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 απόδοση/φ υτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN Χάρης Τσιμπούρης, Μάριος Ανδρέου, Νίκος Κουτσούκος Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Δηµοσιογραφικός λόγος και ρατσισµός]

Κείµενο [Δηµοσιογραφικός λόγος και ρατσισµός] 41 Διαγώνισµα 51 Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης & Κοινωνία Κείµενο [Δηµοσιογραφικός λόγος και ρατσισµός] Ο δηµοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συµπεριφορές µιας κοινωνίας, µέσα στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα