EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA"

Transcript

1 ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75 1 áåñüêëåéäï êáñõäüêéá 1 ðñïýêôáóç 1 öïñçôü åëáéùôþñá 42 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 42 ÌÇÊÏÓ (mm) 188 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4 / 2,49 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7,5x21,5x22 ÔÉÌÇ 118 () ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,56 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 11x25x33 ÔÉÌÇ áåñüêëåéäï êáñõäüêéá 1 ðñïýêôáóç 1 öïñçôü åëáéùôþñá 53 kgm 62 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 53 ÌÇÊÏÓ (mm) 200 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,7/3,04 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 175 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8,5x22x27 ÔÉÌÇ 137 TWIN HAMMER ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 62 ÌÇÊÏÓ (mm) 184 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/2,93 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x22x22 ÔÉÌÇ kgm TWIN HAMMER ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 82 ÌÇÊÏÓ (mm) 204 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,2/2,49 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 125 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x19,5x23 ÔÉÌÇ 195 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

2 ÁÅÑOÊËÅÉÄA 3/4 97 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 97 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4200 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 4,6/5,16 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25x31 ÔÉÌÇ kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 125 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4000 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 5,1/5,57 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 200 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x26x28,5 ÔÉÌÇ kgm ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 193 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5500 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 3,3/3,74 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 198 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 9,5x24x25 ÔÉÌÇ kgm (ÐÉÓÔÏËÅ) 276 kgm (ÊÏÍÔÏÓ ÁÎÏÍÁÓ) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 224 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3500 ÌÇÊÏÓ (mm) 300 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 9/9,83 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 312,5 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 15x32x36 ÔÉÌÇ 685 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 276 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 440 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 15,3/16 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 750 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 20x22x48 ÔÉÌÇ kgm ÌÁÊÑÕÓ ÁÎÏÍÁÓ (210 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 346 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5000 ÌÇÊÏÓ (mm) 527 ÂÁÑÏÓ (Kg) 11 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 282 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 790 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα 54. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 23

3 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/4 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 2,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 240 ÌÇÊÏÓ (mm) 160 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,50/0,53 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 100 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 4,5x5,5x20 ÔÉÌÇ 55 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 6 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 160 ÌÇÊÏÓ (mm) 255 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,26 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 130 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x6x29 ÔÉÌÇ 49 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 2,8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x22x35,5 ÔÉÌÇ 67 1 áåñïêáóôüíéá 42720, 7 êáñõäüêéá, 1 ðñïýêôáóç, 1 áíôüðôïñá óöáéñéêü, 1 áíôüðôïñá êáôóáâßäé, 3 ìýôåò êáôóáâéäéïý ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 Μεγάλη, Βαρέως Τύπου ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 12,2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 150 ÌÇÊÏÓ (mm) 360 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2/2,11 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6x6x38 ÔÉÌÇ 138 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,5 ÔÉÌÇ 39 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 1,29 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x21x24 ÔÉÌÇ 53 1 áåñïôñï ü 42751, 10 ôñï ïýò äéüöïñïõò, Ôóïê: 3 êáé 6 mm ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË Ενισχυμένος Τύπος (Για βουλκανιζατέρ) Ìακρύς Γωνιακός ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2600 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/10,65 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x12x27,5 ÔÉÌÇ 69 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 335 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/14,9 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 4,5x6,5x35 ÔÉÌÇ 76 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 160 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,45/0,66 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x10x18,5 ÔÉÌÇ 69 ÊOÖÔÁÊÉ 3 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÃÙÍÉÁÊOÓ 5 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÃÙÍÉÁÊOÓ 7 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 203 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/0,99 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 9x9x21 ÔÉÌÇ 44 (75 mm) (125 mm) (180 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 235 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,8/2,12 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10,5x14x24 ÔÉÌÇ 128 ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊÏÓ (mm) 345 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 3,6/3,63 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 600 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 11,5x21,5x35,5 ÔÉÌÇ 297 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

4 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO 2 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÐÁËÉÍÄÑOÌÉÊO ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΟ ÅÊÊÅÍÔÑΟ 6 (50 mm) 92x168 mm (150 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 118 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,8/1,55 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x26x33 ÔÉÌÇ 107 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 8000 ÌÇÊÏÓ (mm) 170 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 170 ÔÉÌÇ 59 Τύπου Velcro ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,9/1,99 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x17x25 ÔÉÌÇ 66 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 6 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÔÁÉÍÉÁÓ ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÑÁÓÐÁ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (150 mm) 70x445 mm Τύπου Velcro ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 450 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 12,5x33x30 ÔÉÌÇ 230 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 305 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/1,01 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 110 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 9x12x24 ÔÉÌÇ 148 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2100 ÌÇÊÏÓ (mm) 400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ÔÉÌÇ 129 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 6mm (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 8mm (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 178 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,32 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17,5x25 ÔÉÌÇ 82 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,46 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17x25 ÔÉÌÇ 95 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄO 5mm Ευθύ κρουστικό ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 8000 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,7/0,84 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x7x25 ÔÉÌÇ 95 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα 50. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 25

5 (10mm) Á-Ä ÄÑÁÐÁÍOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 3/8 (13mm) A-Ä ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 1/2 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 165 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,25 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24,5 ÔÉÌÇ 65 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,8/1,86 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17x24,5 ÔÉÌÇ 99 (10mm) ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍA 3/8 ÃÙÍÉÁÊO (10mm) ÅÕÈÕ (10mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÌÇÊÏÓ (mm) 165 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,18 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24 ÔÉÌÇ 72 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1900 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,98/1,1 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24 ÔÉÌÇ 97 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2600 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/1,06 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24 ÔÉÌÇ 57 ÐÑÉÔÓÉÍÁÄOÑOI ÁÅÑOÓ Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 280 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,75/1,87 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ(lt/min)120 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8,5x28,5x17 ÔÉÌÇ 98 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 330 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 120 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ÔÉÌÇ 208 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 ÓÅÃÁ ÁÅÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÏÐÇ (mm) 1,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 235 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,6/0,76 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x8,5x29 ÔÉÌÇ 93 ÁÐOÊOËËÇÔÇÓ ÐÁÑÌÐÑÉÆ ( ÙÑÉÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁTA) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 195 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,0/1,23 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x15x35 ÔÉÌÇ 129 Ãéá åîáñôþìáôá âëέπε óåëίδα 50. Ενισχυμένος Τύπος ÎÅÐOÍÔÁÑÉÓÔÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 8 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2000 ÌÇÊÏÓ (mm) 250 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,63 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 280 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x13x34,5 ÔÉÌÇ 210 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

6 ÁÅÑOÊOÐÉÄΑ ÅÎÁÃÙÍΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3200 ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,5/1,64 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6x17,5x21 ÔÉÌÇ 33 Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3200 ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,7/1,85 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x17,5x22 ÔÉÌÇ 66 Μακρύ Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2100 ÌÇÊÏÓ (mm) 225 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,9/2,18 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x17x24 ÔÉÌÇ 70 ÁÅÑOÊOÐÉÄΑ ÅÎÁÃÙÍΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 2,94 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6,5x20x34 ÔÉÌÇ 62 1 áåñïêüðéäï êïðßäéá äéáöüñùí ôýðùí 180 mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 3,42 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x33x24 ÔÉÌÇ 85 1 áåñïêüðéäï êïðßäéá äéáöüñùí ôýðùí 180 mm ÌÁÔÓÁÊOÍÉ ÁÅÑOÓ ÓÊÁÐÔÉÊΑ ÁÅÑOÓ Με 19 βελόνες 3mm ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 4000 ÌÇÊÏÓ (mm) 416 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/2,85 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6x14x31 ÔÉÌÇ 190 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 275 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/2,84 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 300 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x19x30,5 ÔÉÌÇ 217 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2000 ÌÇÊÏÓ (mm) 400 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 7/8,75 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 400 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 11x20x44 ÔÉÌÇ 348 ÁÅÑOØÁËÉÄO ËÁÌÁÑÉÍÁÓ ΠΙΣΤΟΛΕ ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 1,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÌÇÊÏÓ (mm) 210 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,39 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17,5x24,5 ÔÉÌÇ 82 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáëåßùí áýñïò óõíéóôüôáé ç ñþóç: 1. ÐåðéåóìÝíïõ áýñá áðáëëáãìýíïõ áðü õãñáóßá. Ãéá ôï ëüãï áõôü óõìâïõëåõôåßôå ôá óõóôþìáôá áöýãñáíóçò óåëίδα ÅëáéùôÞñùí ãéá ôç ëßðáíóç ôùí åñãáëåßùí, ðïõ åðéôõã Ü íåôáé ìå ôç ñþ óç FRL óåëίδα F.R.L Åñãáëåßï áýñïò 2. ÅëáéùôÞñáò 3. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò áýñá 4. Õäáôïðáãßäá 5. ÓùëÞíáò ðåðéåóìýíïõ áýñá 6. ÁåñïóõìðéåóôÞò ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα 54. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 27

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ Πεπιεσμένος αέρας ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ 40142 EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1,1 155 8/116 58 x 25,5

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï Ñ Å Ù Ð Å Ó Õ Ê ÉÁ Ä ÕÔ É Ì ÉÔ Ô ÑÖ Ó ÉÍ Ù ÓÇÓ Õ Ô ÅÐ Ç É ÉÍ Å ÉÑ Ê Ç Ô Ó Í Á Õ ÉÍÓÔÉÔÕÔ ÄÉÁÑÊÕÓ ÅÐÉÌÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÊÉÍÇÔÕ ÃéÜííïò Ãåþñãéïò e-book O IS BN : 960-86333-4-6 Ê ìáôé ì ò O Ê ëé ìáôé

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) 2013 ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R ΤΙΜΗ: 21 Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB ΤΙΜΗ: 50 Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Καθρέπτες μπάνιου πολυτελείας

Καθρέπτες μπάνιου πολυτελείας Καθρέπτες μπάνιου πολυτελείας Η εταιρεία NOVA GLASS δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην επεξεργασία γυαλιού και την κατασκευή καθρεπτών και καμπινών μπάνιου. Έχοντας ως στόχο την ποιότητα και τις ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση heating δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ 276-277 ÁD - SMALL 278 AD - BIG 279 DESIGN COOLER - TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 280-281 COMFEE 282 DHUM E 283 MINIDRV - DRYDIGIT 284 FDC 285 FDNF 286 FD -

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ E ERGY M AAGEMET EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ Μ0 VRV Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (DIALOGUE SHEET)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (DIALOGUE SHEET) ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (DIALOGUE SHEET) Σκοπός Η παρακίνηση σε έναν ομαδικό διάλογο που αφορά στην ποιότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο φύλλο με έτοιμες ερωτήσεις και έννοιες, εστιάζοντας τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A.

ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A. ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 9001:000 Τα ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., δημιουργήθηκαν το 1999 από νέα καταξιωμένα άτομα στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus ο ι ρ www.local δ έ ν υ ESRAme Σ ο ι eting2 ν ή λ 008. λ ο Πανε gr ν ο ό υ Π & ς α Π ί ε αρηγο 10 π α ρ ε ρη ς,θ γής γω ση πρ ώτ η αν ακ οί νω τική με διεθνή σ ςα υμμ ετο χή α ί σ η θ σ ι α ν Α ς ή κ ι

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ANKER

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ANKER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ANKER ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΡ Α28 ΡΡ Α28 ΡΡ ΡΡ ΡΡ Α35 P.V.C. ΡΟΛΛΑ ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ ΑΘΟΡΥΒΟ ΗΜ 28 S 28 ΑΘΟΡΥΒΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 9 Χ 66 384 *

Διαβάστε περισσότερα

Ó Å É Ñ Á Á Ó Å É Ñ Á H R

Ó Å É Ñ Á Á Ó Å É Ñ Á H R XÕÔÏÓÉÄÇÑÏÉ ËÅÂÇÔÅÓ ÁÌÇËÙÍ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÙÍ ZAEGEL HELD Ó Å É Ñ Á Á ÔÕÐÏÓ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÏÍÏÌ. ÁÐÏÄÏÓÇ ÅÎÏÄÏÕ KW Kg ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ ÕØÏÓ ÂÁÈÏÓ ÔÉÌÇ AX 270 4 19-27 159 600 890 600 920 AX 350 5 28-35 183 600 890

Διαβάστε περισσότερα

Δέλτα Φαλήρου 176 74 - Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390 Φαξ: 210-4131549 Website: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr

Δέλτα Φαλήρου 176 74 - Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390 Φαξ: 210-4131549 Website: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr Προς Τους Κυβερνήτες σκαφών Ανοικτής θαλάσσης Φίλοι ιστιοπλόοι για ενημέρωση και διευκόλυνση σας, σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του 17 ου Αγώνα ΚΥΚΛΑΔΩΝ, που εφέτος θα φιλοξενηθεί από τα νησιά της Σύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια εργαλείων και εργαλειοµηχανών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά. κατάλογος προϊόντων

Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά. κατάλογος προϊόντων Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά κατάλογος προϊόντων Η εταιρεία Anatomic help ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996. Στους ιδιόκτητους εργοστασιακούς χώρους 7.000m2 στη Νέα Σάντα του Κιλκίς, η Anatomic help παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλμοί συγκόλλησης κόφτες

Σαλμοί συγκόλλησης κόφτες Εξοπλισμός οξυγόνου-ασετυλίνης-προπανίου Σετ κοπής συγκόλλησης Σαλμοί συγκόλλησηση-κόφτες Βαλβίδες ασφαλείας αερίων Ρυθμιστές αερίων Εξαρτήματα οξυγόνου-ασετυλίνης-προπανίου Σετ κοπής συγκόλλησης Σετ κοπής

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272.

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272. Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17 175-22 Προφίλ 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Προϊόντα φαρμακείου Γαζοεπιδεσμικά προϊόντα Επιθέματα τραυμάτων Φαρμακεία πρώτων βοηθειών Ѳερμόμετρα Πιεσόμετρα Αισθητική υγιεινή Προϊόντα ακράτειας Περιποίηση δέρματος Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιµα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειµένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ JANSSEN-CILAG ASTRA ZENECA ΧΟΡΗΓΟΙ CILΕAD ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GALENICA GLAXO FARAN NYCOMED PROTON ROCHE WYETH

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ JANSSEN-CILAG ASTRA ZENECA ΧΟΡΗΓΟΙ CILΕAD ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GALENICA GLAXO FARAN NYCOMED PROTON ROCHE WYETH MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ASTRA ZENECA JANSSEN-CILAG ΧΟΡΗΓΟΙ CILΕAD ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ GALENICA GLAXO FARAN NYCOMED PROTON ROCHE WYETH FIRST ANNOUNCEMENTALEXTELIKO2.indd 16 7/10/2004 2:18:55 ìì

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικά ΔΩΡΑ για τις γιορτές που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά!

επιχειρηματικά ΔΩΡΑ για τις γιορτές που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά! για τις γιορτές επιχειρηματικά ΔΩΡΑ που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά! εμείς, κατεβάσαμε τις τιμές εσείς, κάντε δώρα που ανεβάζουν το κύρος σας δείτε αναλυτικά Φωτιζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μορφόπλακα) με φίλμ φραγής υδρατμών Κωδικός Διάσταση Συσκευασία Πυκνότητα Amm Cmm Τιμή 9010P548 1100x600x48 7,92 m² 30Kg/m³ 20 48 14,50 /m Μορφόπλακα με φίλμ φραγής υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα