alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ"

Transcript

1 alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, Ππιαέα Θεζζαινλέθε : , Fax : Δ-mail: http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2009

2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ALTEREN A.E ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΔΡΓΑ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Δλεξγεηαθέο επηζεωξήζεηο πκπαξαγωγή Θεξκόηεηαο θαη Ηιεθηξηζκνύ Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ΦσηνβνιηατθΪ ΖιηαθΪ Γεσζεξκέα ΒηνκΪδα ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΡΓΑ Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ Δηδηθά Πεξηβαιινληηθά Έξγα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίωλ ξύπωλ πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO 14001, EMAS) Ννκνζεζία Πεξηβάιινληνο Δθπαίδεπζε ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΥΔΓΗΑΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΈΡΓΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΛΟΗΠΑ ΔΡΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΈΡΓΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ALTEREN A.E ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ ALTEREN A.E ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Δ HARDWARE ΔΞΟΠΛΗΜΟ Δ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΡΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ... 34

4 1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ Alteren Ενέργεια & Περιβάλλον Α.Ε. εέλαη κέα εηαηξέα πνπ παξϋρεη ΜειεηεηηθΫο - πκβνπιεπηηθϋο θαη ΣερλνινγηθΫο ππεξεζέεο ζε ζϋκαηα ΔλΫξγεηαο, ΠεξηβΪιινληνο θαη ρεδηαζκνχ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ. Ηδξχζεθε ην 1992 ζηελ Θεζζαινλέθε απφ Μεραλνιφγνπο θαη Ζιεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο κε πνιχρξνλε εκπεηξέα ζε ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκϊησλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο, ζηελ πξνζηαζέα πεξηβϊιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε λϋσλ ηερλνινγηψλ ζην δεπηεξνγελά θαη ηξηηνγελά ηνκϋα ηεο νηθνλνκέαο. Ζ εμϋιημε ηεο εηαηξεέαο αθνινχζεζε ηα παξαθϊησ βάκαηα: 1992 Ίδξπζε ηεο εηαηξεέαο κε ηελ κνξθά Αζηηθάο εηαηξεέαο κε δηαθξηηηθφ ηέηιν «Υ. ΓεκνπιηΪο, Γ. Σζηιηγθηξέδεο, Α. Υξηζηνθνξέδεο. ΦεκκΫλνο Αζηηθά εηαηξεέα» 1996 Μεηαηξνπά ηεο εηαηξεέαο ζε νκφξξπζκε κε ηέηιν «Α. Υξηζηνθνξέδεο. ΦεκκΫλνο Ο.Δ.» 2001 Μεηαηξνπά ηεο εηαηξεέαο ζε αλψλπκε σο «Αlteren ΔλΫξγεηα & ΠεξηβΪιινλ ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηέηιν «Alteren Α.Μ.Σ.Δ.» 2004 Πηζηνπνέεζε ζχκθσλα κε ην δηεζλϋο πξφηππν απφ ηελ TÜV HELLAS (Ηνχληνο 2004) Πηζηνπνέεζε ζχκθσλα κε ην δηεζλϋο πξφηππν απφ ηελ TÜV HELLAS (TÜV NORD (ΝνΫκβξηνο 2007) Ζ Alteren A.E. γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εμαληιεέ θϊζε δπλαηφηεηα πνπ παξϋρνπλ νη Αλαπηπμηαθνέ Νφκνη ηεο Υψξαο καο θαη ηα ΠξνγξΪκκαηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Alteren A.E. αθνξϊ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκϋα θαζψο ηφζν νη κϋηνρνη φζν θαη νη ζπλεξγϊηεο δηαζϋηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξέα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα πξνζθϋξνπλ. Οη κϋηνρνη θαη κφληκνη ζπλεξγϊηεο ηεο Alteren A.E. δηαζϋηνπλ κειεηεηηθϊ πηπρέα θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαθϊησ θαηεγνξέεο: Καηεγνξέα 09 ΖιεθηξνκεραλνινγηθΫο κειϋηεο (10 κνλϊδεο αζξνηζηηθϊ) Καηεγνξέα 14 ΔλεξγεηαθΪ Ϋξγα (6 κνλϊδεο αζξνηζηηθϊ) Καηεγνξέα 27 ΠεξηβαιινληηθΫο κειϋηεο (5 κνλϊδεο αζξνηζηηθϊ) Καηεγνξέα 18 ΥεκηθνηερληθΫο (2 κνλϊδεο)

5 2. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ζ ALTEREN Ενέργεια & Περιβάλλον A.E. εέλαη κέα εηαηξεέα παξνράο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ, κε Ϋδξα ηε Θεζζαινλέθε. Οη νινθιεξσκϋλεο θαη εμεηδηθεπκϋλεο κειεηεηηθϋο ππεξεζέεο πνπ παξϋρεη ζηνπο ηνκεέο ηεο Δλεξγεηαθάο & Πεξηβαιινληηθάο Γηαρεέξηζεο, εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκϋλεο κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο. Ζ πνιηηηθά ηεο επηρεέξεζεο ζπλδϋεηαη Ϊκεζα κε ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ πειαηψλ, ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζπλερά βειηέσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο θαη ΠεξηβΪιινληνο, ηελ επζχλε απϋλαληη ζηελ θνηλσλέα θαη ην πεξηβϊιινλ φπσο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ κεξηδένπ ηεο αγνξϊο. Ζ Alteren A.E. δηνέθεζε θαη εξγαδφκελνη δεζκεχεηαη λα θαηαβϊιεη θϊζε δπλαηά πξνζπϊζεηα, ψζηε λα ηθαλνπνηεέ ηηο απμαλφκελεο απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, βειηηψλνληαο παξϊιιεια ηηο πεξηβαιινληηθϋο επηδφζεηο ηεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηϋο ηεο. ΔπηπιΫνλ, ε δηνέθεζε ηεο Alteren A.E. δεζκεχεηαη: Να ηεξεέ ηηο λνκνζεηηθϋο θαη Ϊιιεο απαηηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Να θξνληέδεη γηα ηε ζπλερά βειηέσζε ηνπ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο θαη ΠεξηβΪιινληνο. Να ελζσκαηψλεη πεξηβαιινληηθϊ ζϋκαηα ζην ζρεδηαζκφ λϋσλ δξαζηεξηνηάησλ, ππνζηεξέδνληαο ελεξγϊ ηνπο πειϊηεο ηεο, ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηϋο ηνπο βϋιηηζηεο δηαζϋζηκεο ηερληθϋο. Να παξαθνινπζεέ θαη, φπνπ εέλαη αλαγθαέν, λα δηνξζψλεη ηελ πνξεέα ηεο εηαηξεέαο κϋζσ ηεο ζϋζπηζεο θαη ζπζηεκαηηθάο παξαθνινχζεζεο κεηξάζηκσλ ζηφρσλ/ δεηθηψλ. Να εληζρχεη ηελ πεξηβαιινληηθά πιεξνθφξεζε θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνέεζε ησλ πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο. Να αλαπηχζζεη ηερλνγλσζέα ζε λϋα αληηθεέκελα, ψζηε λα εέλαη ζε ζϋζε λα παξϋρεη πςεινχ επηπϋδνπ πνηφηεηαο εμεηδηθεπκϋλεο ππεξεζέεο ζηνπο πειϊηεο ηεο. Να παξϋρεη ζην πξνζσπηθφ ηελ απαηηνχκελε ζπλερά ελεκϋξσζε θαη εθπαέδεπζε ζηνπο ηνκεέο γλψζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο, ψζηε ν ζπλδπαζκφο ηθαλνηάησλ θαη γλψζεσλ λα δηαζθαιέδεη ηελ παξνρά νινθιεξσκϋλσλ, εμεηδηθεπκϋλσλ ππεξεζηψλ. Να δηαζθαιέζεη ην θαηϊιιειν πεξηβϊιινλ εξγαζέαο γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ ζηειερψλ ηεο, πξνσζψληαο ηελ νκαδηθφηεηα θαη θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα αέζζεκα πςειάο επζχλεο. Να ειαρηζηνπνηάζεη ηα απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηϋο ηεο. Να βειηηψλεη ζπλερψο ηηο πεξηβαιινληηθϋο επηδφζεηο ηεο θαη λα πξνιακβϊλεη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβϊιινληνο, κϋζσ ηεο ζϋζπηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. πλερεέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξεέαο εέλαη ε απφθηεζε θαη δηαηάξεζε απνθιεηζηηθϊ ηθαλνπνηεκϋλσλ πειαηψλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδένπ ηεο αγνξϊο, ιακβϊλνληαο πϊληα ππφςε θαη θξνληέδνληαο γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ εξγαδνκϋλσλ θαη ηνπ πεξηβϊιινληνο. Σα παξαπϊλσ απνηεινχλ βαζηθϋο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Alteren A.E., ψζηε λα παξακϋλεη ζηηο εγεηηθϋο ζϋζεηο ζηελ αγνξϊ ησλ εμεηδηθεπκϋλσλ εηαηξεηψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ, ζε ζϋκαηα ελϋξγεηαο θαη πεξηβϊιινληνο. Ζ πνηφηεηα γηα ηελ επηρεέξεζε εέλαη δεδνκϋλε, δπλακηθά θαη θαζνξέδεηαη απφ ηνλ πειϊηε. Ζ πηνζεηεκϋλε πνιηηηθά ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβϊιινληνο (ISO 9001:2000 & ) ηα νπνέα εθαξκφδεη θαη κε ηα νπνέα εέλαη πηζηνπνηεκϋλε ε επηρεέξεζε.

6 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Ζ Alteren A.E. πξνζθϋξεη νινθιεξσκϋλεο ππεξεζέεο κε εμεηδηθεπκϋλεο κειϋηεο θαη εθαξκνγϋο ζηηο παξαθϊησ ζεκαηηθϋο πεξηνρϋο: Ενέργεια Πξνψζεζε θαη αδεηνδνηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελϋξγεηαο, φπσο ειηαθψλ, κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ, αηνιηθψλ, θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκϊησλ, γεσζεξκηθψλ εθαξκνγψλ, ζπζηεκϊησλ ζπκπαξαγσγάο, ηειεζϋξκαλζεο θαη βηνκϊδαο. ρεδέαζε εγθαηαζηϊζεσλ άπησλ κνξθψλ ελϋξγεηαο. Δθηελεέο ελεξγεηαθϋο επηζεσξάζεηο (Energy Audits) κε κεηξάζεηο ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ ζε βηνκεραλέα θαη θηέξηα. ρεδηαζκφο εγθαηαζηϊζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζε βηνκεραλέα θαη θηέξηα. Δπαλαζρεδηαζκφο εγθαηαζηϊζεσλ ζηε βηνκεραλέα κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθά ρξάζε ελϋξγεηαο. Περιβάλλον ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ζπζηεκϊησλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαη ειϋγρνπ (EMAS, ISO 14001). ΠεξηβαιινληηθΫο αλαιχζεηο θαη Ϋιεγρνη (Eco-Audits) βηνκεραληθψλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηϊζεσλ. ΔθαξκνγΫο νηθνινγηθνχ ζάκαηνο (Eco-Label). Αλαιχζεηο ηχπνπ Α.Κ.Ε. αλϊιπζεο θχθινπ δσάο (LCA), πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ΜειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ Ϋξγσλ. ΟινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε θαη ειαρηζηνπνέεζε απνβιάησλ (waste managementminimisation). ΜειΫηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη εθηέκεζεο θηλδχλσλ απφ αηπράκαηα κηθξάο-κεγϊιεο Ϋθηαζεο ΑλΪπηπμε εηαηξηθάο πεξηβαιινληηθάο ζηξαηεγηθάο. εκηλϊξηα εθπαέδεπζεο ζηειερψλ ζε ζϋκαηα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο. τεδίαζε εγκαηαζηάζεων ΜειΫηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ κεγϊιεο θιέκαθαο. ΜειΫηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ εηδηθψλ θηηξέσλ. Εκζσγτρονιζμός παραγωγικών διαδικαζιών άκαηα ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ (CE). Βειηηζηνπνέεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ. Βηνκεραληθά εθαξκνγά εμειηγκϋλσλ ζπζηεκϊησλ ειϋγρνπ (fuzzy logic, PLC, θ.α.). Υγιεινή και αζθάλεια ηων εργαδομένων ΜειΫηεο εθηέκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Μεηξάζεηο παξακϋηξσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ζϋκαηα πγηεηλάο θαη αζθϊιεηαο ζηελ εξγαζέα Γηακφξθσζε θαλνληζκψλ αζθϊιεηαο εγθαηαζηϊζεσλ Επενδσηικά έργα ΣερληθννηθνλνκηθΫο κειϋηεο επελδχζεσλ ΜειΫηεο θαη θϊθεινη ρξεκαηνδνηάζεσλ ηδησηηθψλ Ϋξγσλ

7 4. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ θχζε ηεο εηαηξέαο θαη ην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηβϊιινπλ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ εκπεηξέα, ηελ εμεηδέθεπζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, θαζψο θαη ζηελ αμηνπηζηέα θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Γηα ηελ επέηεπμε απηψλ ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ε Alteren A.E. ιεηηνπξγεέ ηα ηκάκαηϊ ηεο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν νξγαλφγξακκα θαη ηηο δηαδηθαζέεο: ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΓ ΤΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΟΝΗΣΧΝ Sector Coordinator ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣ ΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Ζ/Μ ΔΓΚ/ΔΧΝ ΓΖΜΟΗΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞ ΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ( AUDITS) ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜ. EU ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ, Τ&Α ΠΓ ΓΠ Y&A ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ MARKETING / ΠΧΛΖΔΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Project Leader ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΧΝ Οξηδόληηα Δπηθνηλωλία Κάζεηε Δπηθνηλωλία Οκάδεο Δξγαζίαο ιν ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγϊηεο ηεο εηαηξέαο ζπκκνξθψλνληαη κε ζπγθεθξηκϋλεο δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβϊιινληνο, γηα ηελ επέηεπμε ησλ πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ εξγαζέα ηνπο. ιν ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγϊηεο ηεο εηαηξέαο Ϋρνπλ ηα θαηϊιιεια πξνζφληα θαη ηελ απαξαέηεηε εκπεηξέα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.

8 5. ΣΑ ΔΡΓΑ ηεο Alteren A.E. Σα Ϋξγα πνπ πινπνέεζε ά πινπνηεέ ε alteren θαη ηα ηδξπηηθϊ ηεο κϋιε, ηφζν ζε ζϋκαηα δηαρεέξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο φζν θαη ζε ζϋκαηα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαη αλϊιπζεο παξαηέζεληαη ελ ζπληνκέα παξαθϊησ: 5.1 Δλεξγεηαθά έξγα Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Δλεξγεηαθέο επηζεωξήζεηο 1. ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ. 2. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ. 3. ΓΖΜΟ ΜΗΚΡΑ 4. ΓΖΜΟ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 5. ΓΖΜΟ ΑΡΗΓΑΗΑ 6. ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΑ 7. ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ 8. ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 9. ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 10. ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ. 11. ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 12. ΑΜΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΞΑΝΘΖ 13. ΣΔΓΚ ΞΑΝΘΖ 14. ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΠΟΛΗΥΝΖ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΔΡΡΧΝ Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΔΡΡΧΝ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΞΪλζεο Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΞΪλζεο Σερληθά ππνζηάξημε ηεο ΣΔΓΚ ΞΪλζεο ζηελ εθαξκνγά ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκϊησλ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην θηέξην ηεο Καπλαπνζάθεο ΚαηΪξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ηνπ Γάκνπ ΓξΪκαο (Πεξηνρά κειϋηεο: ΔλΫξγεηα θαη Φπζηθφ Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 8/9/2008 ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο 4/1/2007

9 ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. 17. DORAL Α.Β.Δ.Δ. 18. ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 19. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Α.Δ. ΛΑΨΚΖ ΒΑΖ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ NEA ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 23. PAP HOTELS CORP. S.A. 24. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. 25. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ Α.Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 28. ΝΑΚΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΔΓΔ 29. VITRUVIT A.E. 30. ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 31. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 32. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 33. ΑΛΦΑ Α.Δ. ΠεξηβΪιινλ) ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εξγνζηϊζην ΦαξζΪισλ ηεο ΔΠΗΛΔΚΣΟΤ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εθθνθθηζηάξην ηεο ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. ΓηελΫξγεηα ελεξγεηαθάο επηζεψξεζεο,νξγϊλσζεο ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ θαη ππνβνιάο πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εξγνζηϊζην ηεο βηνκεραλέαο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ DORAL ABEE ΓηελΫξγεηα ελεξγεηαθάο επηζεψξεζεο, νξγϊλσζεο ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ θαη ππνβνιάο πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εξγνζηϊζην 1 ηεο ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ Α.Δ. ζηε ΝΪνπζα Δπηθαηξνπνέεζε κειϋηεο ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ ζπκππθλσκϊησλ ζηε βηνκεραλέα γϊιαθηνο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. Δμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ εξγνζηαζένπ ΦαξζΪισλ ηεο ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηϊζεσλ ηνπ μελνδνρεένπ ΑξηζηνηΫιεο ησλ Λνπηξψλ Γ. Απνιισλέαο ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/1/2006 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/1/2006 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/10/2005 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/10/2005 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/1/2005 ΔΠΑΝ-ΓξΪζε Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο ΔΠΑΝ-ΓξΪζε Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο 1/4/2004 1/4/2004 Δλεξγεηαθά Δπηζεψξεζε Απηνρξεκαηνδφηεζε 24/3/2004 Γηαρεέξηζε εγθεθξηκϋλνπ Ϋξγνπ ζηε ΓξΪζε ηνπ ΔΠΑΝ θαη παξνρά Σερληθάο βνάζεηαο ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζηα Κισζηάξηα Θεζζαινλέθεο Α.Δ. ΔπεκβΪζεηο Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηεο "Κισζηάξηα Κηιθέο Α.Δ." ΔπεκβΪζεηο Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. - ΔξγνζηΪζην Γηαλληηζψλ ΔλεξγεηαθΫο ΔπεκβΪζεηο ζηηο ΔγθαηαζηΪζεηο ηελάκαρνπ ηεο " ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ." - ΔξγνζηΪζην 2 Δλεξγεηαθά κειϋηε γηα ηελ θαηαζθεπά θηηξένπ PITS ζην απηνθηλεηνδξφκην Γ. εξξψλ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ζην εξγνζηϊζην ηεο Vitruvit A.E. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηελάκαρνπ ηεο ''ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ Α.Δ.'' ΔηδηθΫο επελδχζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζηελ βηνκεραλέα γϊιαθηνο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. - ΔξγνζηΪζην ΗΝΓΟΤ ΔπεκβΪζεηο Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο ζην θηέξην γξαθεέσλ ηεο "Διιεληθάο Τθαληνπξγέαο" ηεο εηαηξέαο ΑΛΦΑ Α.Δ. ζηελ Θεζζαινλέθε Α Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο Β Πξνθάξπμε Β Κχθινο Γ Πξνθάξπμε 1/12/ /9/2003 1/4/2003 1/4/2003 1/4/2003 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/2/2003 1/12/2002 Β Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Β Κχθινο 7/11/2002 1/11/2002 1/11/2002 1/10/2002

10 34. ΔΡΓΟΣΔΛ Α.Δ. Δλεξγεηαθά κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ: "Καηαζθεπά θιεηζηνχ θνιπκβεηεξένπ Γ. εξξψλ" ΜειΫηε - Καηαζθεπά 17/9/ πλνπηηθά θαη εθηελάο ελεξγεηαθϋο Αλαηνιηθά Α.Δ. - Αλαπηπμηαθά επηζεσξάζεηο ζην Κεληξηθφ Ννζνθνκεέν Δηαηξεέα Έδεζζαο Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/9/2002 Γηαρεέξηζε ηνπ εγθεθξηκϋλνπ Ϋξγνπ ζην 36. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΜΫηξν ηνπ ΔΠΑΝ & ελεξγεηαθϋο Α.Δ. κειϋηεο ζην εξγνζηϊζην ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ Α Πξνθάξπμε 19/7/2002 ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ζηα ΓηαλληηζΪ 37. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΘΡΑΚΖ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/ ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. ΜειΫηε εθαξκνγάο δηθηχνπ ζπκππθλσκϊησλ. ΠξνκειΫηε monitoring. ΠξνκειΫηε fuzzy Β Πξνθάξπμε logic. 15/2/ Α ΦΟΗ ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Α.Δ. 40. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ. 41. ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. 42. ΠΤΡΑΜΗ Α.Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 45. VERTICAL A.B.E.E. 46. ΔΡΓΑΛ Α.Δ. 47. PAP HOTELS A.E. 48. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. 49. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 50. Α ΦΟΗ ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟΤ Α.Β.Δ.Δ. 51. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 52. ΑΣΟ Α.Δ. 53. ΔΡΓΑΛ Α.Δ. 54. ΖΛΗΟ ΣΔΝ CATE A.E. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην μελνδνρεέν ALEXANDER BEACH HOTEL ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηελάκαρνπ ηεο ''ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ.'' Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ζην εξγνζηϊζην ΦΑΡΑΛΧΝ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην κϋηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΜΫηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Training Curriculum for Energy Auditors (TREND) [Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα Δλεξγεηαθνχο ΔπηζεσξεηΫο] Απνηχπσζε εγθαηαζηϊζεσλ θαη κειϋηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο - Τπνβνιά θαθϋινπ ζην ΔΠΑΝ ρεδέαζε εγθαηαζηϊζεσλ λϋνπ εξγνζηαζένπ SANDANSKI ΜειΫηε δηαζηαζηνιφγεζεο ςπθηηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ κε ζηφρν εμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο ζηελ ςχμε Παξαθνινχζεζε ελεξγεηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ Ξελνδνρεέσλ - Τπνβνιά θαθϋινπ ζην ΔΠΑΝ (Αγηνλάζη, Alexander the Great) ΓηελΫξγεηα ελεξγεηαθψλ κεηξάζεσλ ζε βηνκεραλέεο Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Δπξσπατθφ Πξφγξακκα LEONARDO DA VINCI -Contract No.: EL/98/2/05915 /PI/II.1.1.B./FPC Α Πξνθάξπμε 1/10/2001 5/9/2001 1/7/2001 4/6/ /1/2001 8/11/2000 Απηνρξεκαηνδφηεζε 22/9/2000 Β Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Γξαθεέν Βηνκεραληθάο Αιιαγάο 13/8/2000 1/5/ /1/2000 Βειηηζηνπνέεζε ζπζηάκαηνο ειϋγρνπ ςπθηηθψλ ζαιϊκσλ κε ηερληθϋο fuzzy logic Π.Α.Β.Δ. 1/9/1998 ΜειΫηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην ζπνξειαηνπξγεέν Δλεξγεηαθά ππνζηάξημε θαη κειϋηεο ζρεδέαζεο εγθαηαζηϊζεσλ ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ-2 Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε εξγνζηαζένπ θαη ππνβνιά πξνγξϊκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε θαη ππνβνιά επελδχζεσλ ζην ΔΠΔ-2 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 1/4/1998 Απηνρξεκαηνδφηεζε 30/1/1998 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 24/10/1997 1/10/ /9/ ΔΠΗΛΔΚΣΟ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ΒΑΦΔΗΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ 2/9/1997

11 ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 58. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 59. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 60. ΖΛΗΟΦΗΝ Α.Δ. 61. ΖΛΗΟΦΗΝ Α.Δ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ XVII 65. MONOTHERM A.B.E.E ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ, ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΚΑΗ ΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. εξγνζηαζένπ ΛΗΒΑΓΔΗΑ θαη ππνβνιά πξνγξϊκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ΚΛΧΣΖΡΗΟΤ Α εξγνζηαζένπ ΦΑΡΑΛΧΝ θαη ππνβνιά πξνγξϊκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ-2 ΠξνκειΫηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην εξγνζηϊζην ηεο γαιαθηνβηνκεραλέαο ζηα ΚνπθΪιηα Θεζζαινλέθεο Energy Savings in Textile Industry (ESTI) [Δμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο ζηελ Κισζηνυθαληνπξγέα] ΜειΫηε αλϊθηεζεο απφβιεηεο ζεξκφηεηαο βαθεένπ ΠξνκειΫηε εμνηθνλφκεζεο ζεξκηθάο ελϋξγεηαο ζην εξγνζηϊζην ηεο βηνκεραλέαο "ΖΛΗΟΦΗΝ Α.Β.Δ.Δ." Απνηχπσζε εγθαηαζηϊζεσλ βαθεένπ ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΑλΪθηεζε απφβιεηεο ζεξκφηεηαο ζην βαθεέν ΛΗΒΑΓΔΗΑ Electricity Saving Measures and Policies in the Domestic Sector [ΜΫηξα θαη πνιηηηθϋο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκϋα] ΜειΫηε ζρεδέαζεο εξγαζηεξέσλ κϋηξεζεο ζεξκηθψλ ηδηνηάησλ ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ (δηπιψλ ηδακηψλ θαη πξνηχπσλ δνκηθψλ ζηνηρεέσλ) ΜειΫηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο γηα ηε βηνκεραλέα ςχμεο "ΑΛΠΔΗ - ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ, ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΚΑΗ ΗΑ", ΛΪξηζα Καηαγξαθά θαη απνηχπσζε εγθαηαζηϊζεσλ ςχμεο ζηε βηνκεραλέα ςχμεο "ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑ Α.Δ." Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 1/9/1997 1/9/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 9/7/1997 Δπξσπατθφ Πξφγξακκα SAVE II - Contract No.: XVII/4.1031/ Z/ /1/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 18/11/1996 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/10/1996 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/4/1996 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/4/1996 Δπξσπατθφ Πξφγξακκα SAVE I - Contract No.: XVII/4.1031/ Z/ /11/1995 ΜΔΝΣΧΡ 1/11/1992 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/1991 Απηνρξεκαηνδφηεζε 15/12/1989

12 5.1.2 πκπαξαγωγή Θεξκόηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνύ 1. EUROPEAN COMMISSION - DG ENERGY & TRANSPORT 2. PAP HOTELS CORP. S.A. 3. PAP HOTELS CORP. S.A. 4. Δπηηξνπά Δξεπλψλ ΑΠΘ 5. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ www Promotion of Energy Savings by Combined Heat Cooling and Power (CHCP) - Data Base and Evaluation [Πξνψζεζε ζην δηαδέθηπν ηεο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο απφ ηηο εγθαηαζηϊζεηο ζπκπαξαγσγάο - ΒΪζε δεδνκϋλσλ θαη αμηνιφγεζε] ΔγθαηΪζηαζε κνλϊδνο ΖΘ ζην μελνδνρεέν ASTORIA ζηελ Θεζζαινλέθε ΜειΫηε ζθνπηκφηεηαο εγθαηϊζηαζεο ζπζηάκαηνο ζπκπαξαγσγάο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ζην Ξελνδνρεέν ASTORIA Application of Renewable Energy Sources in St John s Settlement Renewal [ECO-TOWN]" Energy Saving by CHCP plants in the Hotel Sector (CHOSE) [Δμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο απφ ηα ζπζηάκαηα πκπαξαγσγάο Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκϋα] Δπξσπατθφ Πξφγξακκα SAVE II Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο Altener II (ζχκβαζε XVII/4.1030/A/99-044, Γεληθά Γηεχζπλζε ΥVIΗ ηεο ΔΔ) SAVE II - Contract No.: XVII/4.1031/ Z/ /1/2003 1/4/2003 1/9/2002 4/2000 1/1/ Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ΦσηνβνιηατθΪ AEGEACK POWER ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΛΑΚΧΝΗΑ Α.Δ. ΠΔΨΣΖ - ΑΨΒΑΕΗΓΖ Ο.Δ. CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. 5. Η.Α.ΓΔΛΖΒΟΡΓΗΑ Ο.Δ ΚΡΑΥΣΟΠΟΤΛΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Ο.Δ. - "ΔΝΔΡΓΑ" ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ. -"SOLAR POWER" ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΡΟΚΟΣΗΑ- ΣΔΛΗΚΔΨΚΑ", Ν. ΖΛΔΗΑ ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΦΡΑΓΚΟΒΡΤΟ" Γ.Γ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 8 ΜW p Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1,9 ΜW p Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1.9 ΜW p Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 8 Φ/Β εγθαηαζηϊζεσλ ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 150 kw p ζηε λάζν ΝΪμν ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 150 kw p ζηε λάζν Λάκλν Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1,3 MW p Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1,7 MW p 1/12/2007 1/12/2007 1/12/ /9/ /9/ /7/ /7/ /7/ /7/ HOME LINE Δ.Π.Δ. ηζρχνο 100 kw 2/7/2007 p 11. BONUS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο 2/7/2007

13 Μ.Δ.Π.Δ. 12. ΖΛΔΚΣΡΟΝ Δ.Π.Δ CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. ΣΔΛΗΟ Κ. - ΚΡΤΟΤ Γ. Ο.Δ. "ΖΛΗΑΣΟΡΑ" Α.ΑΒΒΗΓΖ -Π.ΚΔΡΚΗΡΖ Ο.Δ. CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. ΓΚΟΤΠΗΓΔΝΖ - ΚΤΡΟΤ - ΝΗΚΟΛΑΟΤ Ο.Δ. "ΖΛΔΚΣΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ" ΜΑΝΔ ΥΡΖΣΟ & ΤΗΟ Ο.Δ. ΗΠΠΟΦΟΡΒΔΗΑ ΔΛΗΑ Α.Δ. 21. SERVISTEEL A.E ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΚΛΧΣΖΡΗΧΝ ΚΗΛΚΗ Α.Δ.) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΠΫιιαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.) ΗΟΝΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΔ LINK ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΔ 27. ΥΑΛΟΤΛΑΚΟ ΝΗΚ. Δ.Δ. 28. ΜΑΛΑΓΚΑΣΕΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ & ΗΑ Ο.Δ. 29. ΗΚ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΔ ΜΟΤΣΑΚΗΓΖ. - ΜΤΣΑΚΗΓΟΤ Μ. Ο.Δ. Δ.ΑΒΡΑΜΗΓOY & ΗΑ Ο.Δ. ΓΟΜΟΚΑΣ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ Α.Δ. ΟΦΗΑ ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. - ΔΣΗΑ Ο.Δ. ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 399 kw p ηζρχνο 150 kw p Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 12 Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Ϋθαζηε ζηε λάζν Υέν & 1 ηζρχνο 100 kw p ζηε λάζν Ϊκν ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 7 Φ/Β εγθαηαζηϊζεσλ ηζρχνο 100 kw p ζηνλ Ννκφ Μεζζελέαο Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 9 Φ/Β εγθαηαζηϊζεσλ ηζρχνο 100 kw p ζηνλ Ννκφ Μεζζελέαο ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 5 MW p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 2,5 MW p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 206,40 kw p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 657,9 kw p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 1,05 MW p ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p (tracking δηπινχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 2 MW p ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) 2/7/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2007 4/6/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/

14 ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΠΔΡΗΣΔΡΟΠΟΤΛΟΤ. & ΗΑ Δ.Δ. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΕΟΓΗΑΝΝΖ ΔΛΔΝΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. - SOLAR SYSTEMS A.E. 38. ΑΦΟΗ ΔΚΑΣΟ Ο.Δ ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΗΛΗΠΠΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΦΗΝΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ - ΒΛΑΥΑ ΔΡΜΗΟΝΖ Ο.Δ. ΛΧΛΖ - ΦΗΝΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. ΔΛΔΝΖ ΚΤΡΗΣΖ & ΗΑ Δ.Δ. Γ.ΚΑΛΖΜΔΡΖ & ΗΑ Δ.Δ. - ALTEREN A.E. O.E..Κ.ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΧΡΟ & ΗΑ Δ.Δ. - "ΖΛΔΚΣΡΟΝ" ΠΔΣΡΟ ΣΟΤΜΑΝΖ & ΗΑ Δ.Δ. - "ΚΑΠΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ" BONUS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. - "SOLARIS" ΝΣΑΝΣΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Δ. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. Α.Π.Θ. - ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 52. ΠΤΛΧΝ Α.Δ. 53. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 54. Ο. ΥΑΑΠΖ Α.Δ. 55. Α. ΠΑΠΗΧΣΖ, Δ. ΣΑΚΑ ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 100kW p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 50kW p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 80 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Τπνβνιά πξφηαζεο γηα ηελ εγθαηϊζηαζε Φ/Β πζηάκαηνο ηζρχνο 20 kw p ηεο ΝΣΑΝΣΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Δ /4/ /3/ /3/2007 6/2/2007 6/2/2007 6/2/2007 6/2/ /1/ /1/2007 4/1/2007 4/1/2007 1/12/2006 1/12/2006 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/10/2005 ΔγθαηΪζηαζε Φ/Β ζπζηάκαηνο ηζρχνο 300 kw p ΔΠΑΝ-ΓξΪζε /1/2004 Application of RES in St John's Settlement Renewal (ECO-TOWN) [Δθαξκνγά ΑΠΔ ζηελ αλαθαέληζε ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Α Ζ ΓηΪλλε ΔγθαηΪζηαζε πβξηδηθνχ Φ/Β - Νηεδειειεθηξηθνχ ζπζηάκαηνο ζην ηρζπνηξνθεένπ ΝΔΣΟΤ Small Power Photovoltaic (PV) Systems for social objectives in remote areas (SPORE) [Μηθξάο ηζρχνο θσηνβνιηατθϊ ζπζηάκαηα ζε απνκαθξπζκϋλεο πεξηνρϋο] Υξάζε Φ/Β ζε Ξελνδνρεέν θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ ρεδέαζε & εγθαηϊζηαζε απηφλνκνπ Φ/Β ζπζηάκαηνο, ηζρχνο 1,44 kw p, θϊιπςεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηένπ εμνρηθάο θαηνηθέαο ALTENER II - Contract No.:XVII/4.1030/A/ /3/2000 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/9/1999 INCO-COPERNICUS - Contract No.: ICOP- DEMO-4008/98 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 15/1/1999 1/8/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/1991

15 ΖιηαθΪ 1. ΥΧΡΗΟ ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠξνκειΫηε αμηνιφγεζεο Φσηνβνιηατθψλ, Δλεξγεηηθψλ & Παζεηηθψλ πζηεκϊησλ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/ ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 3. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS Ltd. 4. Α.ΠΑΠΗΧΣΖ, Δ. ΣΑΚΑ Γηακφξθσζε πξνκειϋηεο θαη πξνδηαγξαθψλ εγθαηαζηϊζεσλ ειηαθψλ γηα ηελ πξνζϋξκαλζε λεξνχ ζην εξγνζηϊζην Πξνεηνηκαζέα εγρεηξηδένπ γηα ηε ζρεδέαζε θαη εγθαηϊζηαζε ειηαθψλ ζπζηεκϊησλ ζε μελνδνρεέα ηεο Κχπξνπ ρεδέαζε ειηαθνχ ζπζηάκαηνο ζϋξκαλζεο ρψξνπ κε ζπιιϋθηεο θελνχ (ζεξκνζσιάλεο) εμνρηθάο θαηνηθέαο Απηνρξεκαηνδφηεζε 15/4/2002 Δπηδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγεένπ Δκπνξένπ, Βηνκεραλέαο θαη Σνπξηζκνχ ηεο Κχπξνπ 15/2/2001 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/ Γεσζεξκέα 1. Κ/Ξ ΜΔΣΔ ΤΜ ΑΔ - ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ - Η. ΚΑΚΑΝΖ - Ν. ΜΑΚΡΑΚΖ - Γ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Κηέξην ΜΔΣΔΤΜ - Γεσζεξκέα Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/ ΥΡΖΣΑΚΖ Α.Δ. ΔμΫηαζε ηεο ρξάζεο γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζε θαηνηθέεο ηεο ΥξεζηΪθεο Α.Δ. Απηνρξεκαηνδφηεζε 30/4/ ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΔΛ Θεζζαινλέθεο - Υξάζε γεσζεξκέαο Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/4/ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Οηθνλνκηθά Ϋξεπλα δηαρεέξηζεο ηνπ βεβαησκϋλνπ γεσζεξκηθνχ πεδένπ Δξαηεηλνχ N. ΚαβΪιαο (αμηνπνέεζε γεσζεξκηθνχ πεδένπ) Γάκνο Υξπζνχπνιεο 1/6/ ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΑΝΗΓΖ Α.Δ. ΛΑΗΚΖ ΒΑΖ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΝΔΑ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.) ΑΜΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. ΞΑΝΘΖ "ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Δ.Π.Δ. 10. ΓΖΜΟ ΣΡΑΓΗΛΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΤΥΔΡΟΤ Έξγα ππνδνκψλ αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο γηα αγξνηηθά εθκεηϊιιεπζε ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΑΝΗΓΖ ΜειΫηε εθαξκνγάο ηνπ ζπζηάκαηνο θεληξηθάο ζϋξκαλζεο ηνπ μελνδνρεένπ ''ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ'' κε ρξάζε γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο. ΠξνκειΫηε αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθνχ πεδένπ ΑιεμΪλδξεηαο Πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηελ θαηϊζηαζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηϊζεσλ ηνπ αληιηνζηαζένπ γηα ηελ εθκεηϊιιεπζε γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο ζην πεδέν ηεο Ν. ΚεζζΪλεο ΠξνκειΫηε εγθαηαζηϊζεσλ αμηνπνέεζεο γεσζεξκέαο ζηελ ζϋξκαλζε θαη ςχμε θηηξέσλ ΥΡΤΟΡΤΥΔΗΧΝ ΘΡΑΚΖ ΑΜΒΔ ΠξνκειΫηε αμηνπνέεζεο γεσζεξκέαο πεξηνράο Γάκνπ Σξαγέινπ Γηεξεχλεζε δεκηνπξγέαο ΒΗΟ.ΠΑ κε ρξάζε γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο ΜειΫηε αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθνχ πεδένπ πεξηνράο "ΕεζηΪ λεξϊ" Φπιαθηνχ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/5/2005 ΔΠΑΝ- ΓξΪζε Β Πξνθάξπμε - Γ Κχθινο Ννκ Απηνδηνέθεζε Ζκαζέαο ΠεξηθΫξεηα Αλ. Μαθεδνλέαο & ΘξΪθεο 1/2/ /3/2004 1/9/2002 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/2000 Γάκνο Σξαγέινπ 1/3/2000 Γξαθεέν Βηνκεραληθάο Αιιαγάο 31/1/2000 Γάκνο Σπρεξνχ 1/3/1999

16

17 ΒηνκΪδα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΝΧΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΛΑΜΗΑ ΔΝΧΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΛΑΜΗΑ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Α ΦΟΗ ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟΤ Α.Β.Δ.Δ. Υξάζε βηνκϊδαο ζηα ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην κϋηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εξγνζηϊζην ΛΗΒΑΓΔΗΑθαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΜΫηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εθθνθθηζηάξην ΝΔΟΤ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εθθνθθηζηάξην ΖΡΑΚΛΔΗΑ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ Καχζε ζηεξεψλ απνβιάησλ εθθνθθηζηεξένπ θαη ρξάζε ηεο ζεξκηθάο ελϋξγεηαο γηα ηελ χγξαλζε ηνπ πξνο εθθφθθηζε βακβαθηνχ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εθθνθθηζηάξην ΦΑΡΑΛΧΝ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 15/9/2001 1/9/2001 1/9/1997 1/9/1997 1/5/ /3/ Πεξηβαιινληηθά έξγα Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΘΔΑΛΗΑ ΔΠΔ AEGEACK POWER ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΛΑΚΧΝΗΑ Α.Δ. ΠΔΨΣΖ - ΑΨΒΑΕΗΓΖ Ο.Δ. BONUS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΦΡΑΓΚΟΒΡΤΟ" Γ.Γ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΑ,ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΡΟΚΟΣΗΑ- ΣΔΛΗΚΔΨΚΑ" ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΑ,ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ ΓΚΟΤΠΗΓΔΝΖ Κ.- ΚΤΡΟΤ Θ.-ΝΗΚΟΛΑΟΤ Κ. Ο.Δ. "ΖΛΔΚΣΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ" ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΠΫιιαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.) ΗΠΠΟΦΟΡΒΔΗΑ ΔΛΗΑ Α.Δ. ΠξνκειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Μηθξνχ Τδξνειεθηξηθνχ Έξγνπ (ΜΤΖΔ) ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ 7.999,425 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ 1.899,45 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ 0,399 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1.701kW p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1.299,375 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ ηζρχνο 1,05 MW p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα Αλαπηπμηαθφο ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/1/2008 Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο 13/7/ /7/2007 4/6/ /5/ /5/2007

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα