alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ"

Transcript

1 alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, Ππιαέα Θεζζαινλέθε : , Fax : Δ-mail: http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2009

2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ALTEREN A.E ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΔΡΓΑ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Δλεξγεηαθέο επηζεωξήζεηο πκπαξαγωγή Θεξκόηεηαο θαη Ηιεθηξηζκνύ Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ΦσηνβνιηατθΪ ΖιηαθΪ Γεσζεξκέα ΒηνκΪδα ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΡΓΑ Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ Δηδηθά Πεξηβαιινληηθά Έξγα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίωλ ξύπωλ πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ISO 14001, EMAS) Ννκνζεζία Πεξηβάιινληνο Δθπαίδεπζε ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΥΔΓΗΑΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΈΡΓΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΛΟΗΠΑ ΔΡΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΈΡΓΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ALTEREN A.E ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ ALTEREN A.E ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Δ HARDWARE ΔΞΟΠΛΗΜΟ Δ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΡΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ... 34

4 1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ Alteren Ενέργεια & Περιβάλλον Α.Ε. εέλαη κέα εηαηξέα πνπ παξϋρεη ΜειεηεηηθΫο - πκβνπιεπηηθϋο θαη ΣερλνινγηθΫο ππεξεζέεο ζε ζϋκαηα ΔλΫξγεηαο, ΠεξηβΪιινληνο θαη ρεδηαζκνχ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ. Ηδξχζεθε ην 1992 ζηελ Θεζζαινλέθε απφ Μεραλνιφγνπο θαη Ζιεθηξνιφγνπο Μεραληθνχο κε πνιχρξνλε εκπεηξέα ζε ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκϊησλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο, ζηελ πξνζηαζέα πεξηβϊιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε λϋσλ ηερλνινγηψλ ζην δεπηεξνγελά θαη ηξηηνγελά ηνκϋα ηεο νηθνλνκέαο. Ζ εμϋιημε ηεο εηαηξεέαο αθνινχζεζε ηα παξαθϊησ βάκαηα: 1992 Ίδξπζε ηεο εηαηξεέαο κε ηελ κνξθά Αζηηθάο εηαηξεέαο κε δηαθξηηηθφ ηέηιν «Υ. ΓεκνπιηΪο, Γ. Σζηιηγθηξέδεο, Α. Υξηζηνθνξέδεο. ΦεκκΫλνο Αζηηθά εηαηξεέα» 1996 Μεηαηξνπά ηεο εηαηξεέαο ζε νκφξξπζκε κε ηέηιν «Α. Υξηζηνθνξέδεο. ΦεκκΫλνο Ο.Δ.» 2001 Μεηαηξνπά ηεο εηαηξεέαο ζε αλψλπκε σο «Αlteren ΔλΫξγεηα & ΠεξηβΪιινλ ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηέηιν «Alteren Α.Μ.Σ.Δ.» 2004 Πηζηνπνέεζε ζχκθσλα κε ην δηεζλϋο πξφηππν απφ ηελ TÜV HELLAS (Ηνχληνο 2004) Πηζηνπνέεζε ζχκθσλα κε ην δηεζλϋο πξφηππν απφ ηελ TÜV HELLAS (TÜV NORD (ΝνΫκβξηνο 2007) Ζ Alteren A.E. γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εμαληιεέ θϊζε δπλαηφηεηα πνπ παξϋρνπλ νη Αλαπηπμηαθνέ Νφκνη ηεο Υψξαο καο θαη ηα ΠξνγξΪκκαηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Alteren A.E. αθνξϊ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκϋα θαζψο ηφζν νη κϋηνρνη φζν θαη νη ζπλεξγϊηεο δηαζϋηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξέα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα πξνζθϋξνπλ. Οη κϋηνρνη θαη κφληκνη ζπλεξγϊηεο ηεο Alteren A.E. δηαζϋηνπλ κειεηεηηθϊ πηπρέα θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαθϊησ θαηεγνξέεο: Καηεγνξέα 09 ΖιεθηξνκεραλνινγηθΫο κειϋηεο (10 κνλϊδεο αζξνηζηηθϊ) Καηεγνξέα 14 ΔλεξγεηαθΪ Ϋξγα (6 κνλϊδεο αζξνηζηηθϊ) Καηεγνξέα 27 ΠεξηβαιινληηθΫο κειϋηεο (5 κνλϊδεο αζξνηζηηθϊ) Καηεγνξέα 18 ΥεκηθνηερληθΫο (2 κνλϊδεο)

5 2. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ζ ALTEREN Ενέργεια & Περιβάλλον A.E. εέλαη κέα εηαηξεέα παξνράο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ, κε Ϋδξα ηε Θεζζαινλέθε. Οη νινθιεξσκϋλεο θαη εμεηδηθεπκϋλεο κειεηεηηθϋο ππεξεζέεο πνπ παξϋρεη ζηνπο ηνκεέο ηεο Δλεξγεηαθάο & Πεξηβαιινληηθάο Γηαρεέξηζεο, εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκϋλεο κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο. Ζ πνιηηηθά ηεο επηρεέξεζεο ζπλδϋεηαη Ϊκεζα κε ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ πειαηψλ, ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζπλερά βειηέσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο θαη ΠεξηβΪιινληνο, ηελ επζχλε απϋλαληη ζηελ θνηλσλέα θαη ην πεξηβϊιινλ φπσο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ κεξηδένπ ηεο αγνξϊο. Ζ Alteren A.E. δηνέθεζε θαη εξγαδφκελνη δεζκεχεηαη λα θαηαβϊιεη θϊζε δπλαηά πξνζπϊζεηα, ψζηε λα ηθαλνπνηεέ ηηο απμαλφκελεο απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, βειηηψλνληαο παξϊιιεια ηηο πεξηβαιινληηθϋο επηδφζεηο ηεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηϋο ηεο. ΔπηπιΫνλ, ε δηνέθεζε ηεο Alteren A.E. δεζκεχεηαη: Να ηεξεέ ηηο λνκνζεηηθϋο θαη Ϊιιεο απαηηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Να θξνληέδεη γηα ηε ζπλερά βειηέσζε ηνπ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο θαη ΠεξηβΪιινληνο. Να ελζσκαηψλεη πεξηβαιινληηθϊ ζϋκαηα ζην ζρεδηαζκφ λϋσλ δξαζηεξηνηάησλ, ππνζηεξέδνληαο ελεξγϊ ηνπο πειϊηεο ηεο, ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηϋο ηνπο βϋιηηζηεο δηαζϋζηκεο ηερληθϋο. Να παξαθνινπζεέ θαη, φπνπ εέλαη αλαγθαέν, λα δηνξζψλεη ηελ πνξεέα ηεο εηαηξεέαο κϋζσ ηεο ζϋζπηζεο θαη ζπζηεκαηηθάο παξαθνινχζεζεο κεηξάζηκσλ ζηφρσλ/ δεηθηψλ. Να εληζρχεη ηελ πεξηβαιινληηθά πιεξνθφξεζε θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνέεζε ησλ πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο. Να αλαπηχζζεη ηερλνγλσζέα ζε λϋα αληηθεέκελα, ψζηε λα εέλαη ζε ζϋζε λα παξϋρεη πςεινχ επηπϋδνπ πνηφηεηαο εμεηδηθεπκϋλεο ππεξεζέεο ζηνπο πειϊηεο ηεο. Να παξϋρεη ζην πξνζσπηθφ ηελ απαηηνχκελε ζπλερά ελεκϋξσζε θαη εθπαέδεπζε ζηνπο ηνκεέο γλψζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο, ψζηε ν ζπλδπαζκφο ηθαλνηάησλ θαη γλψζεσλ λα δηαζθαιέδεη ηελ παξνρά νινθιεξσκϋλσλ, εμεηδηθεπκϋλσλ ππεξεζηψλ. Να δηαζθαιέζεη ην θαηϊιιειν πεξηβϊιινλ εξγαζέαο γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ ζηειερψλ ηεο, πξνσζψληαο ηελ νκαδηθφηεηα θαη θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα αέζζεκα πςειάο επζχλεο. Να ειαρηζηνπνηάζεη ηα απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηϋο ηεο. Να βειηηψλεη ζπλερψο ηηο πεξηβαιινληηθϋο επηδφζεηο ηεο θαη λα πξνιακβϊλεη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβϊιινληνο, κϋζσ ηεο ζϋζπηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. πλερεέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξεέαο εέλαη ε απφθηεζε θαη δηαηάξεζε απνθιεηζηηθϊ ηθαλνπνηεκϋλσλ πειαηψλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδένπ ηεο αγνξϊο, ιακβϊλνληαο πϊληα ππφςε θαη θξνληέδνληαο γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ εξγαδνκϋλσλ θαη ηνπ πεξηβϊιινληνο. Σα παξαπϊλσ απνηεινχλ βαζηθϋο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Alteren A.E., ψζηε λα παξακϋλεη ζηηο εγεηηθϋο ζϋζεηο ζηελ αγνξϊ ησλ εμεηδηθεπκϋλσλ εηαηξεηψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ, ζε ζϋκαηα ελϋξγεηαο θαη πεξηβϊιινληνο. Ζ πνηφηεηα γηα ηελ επηρεέξεζε εέλαη δεδνκϋλε, δπλακηθά θαη θαζνξέδεηαη απφ ηνλ πειϊηε. Ζ πηνζεηεκϋλε πνιηηηθά ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβϊιινληνο (ISO 9001:2000 & ) ηα νπνέα εθαξκφδεη θαη κε ηα νπνέα εέλαη πηζηνπνηεκϋλε ε επηρεέξεζε.

6 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Ζ Alteren A.E. πξνζθϋξεη νινθιεξσκϋλεο ππεξεζέεο κε εμεηδηθεπκϋλεο κειϋηεο θαη εθαξκνγϋο ζηηο παξαθϊησ ζεκαηηθϋο πεξηνρϋο: Ενέργεια Πξνψζεζε θαη αδεηνδνηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελϋξγεηαο, φπσο ειηαθψλ, κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ, αηνιηθψλ, θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκϊησλ, γεσζεξκηθψλ εθαξκνγψλ, ζπζηεκϊησλ ζπκπαξαγσγάο, ηειεζϋξκαλζεο θαη βηνκϊδαο. ρεδέαζε εγθαηαζηϊζεσλ άπησλ κνξθψλ ελϋξγεηαο. Δθηελεέο ελεξγεηαθϋο επηζεσξάζεηο (Energy Audits) κε κεηξάζεηο ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ ζε βηνκεραλέα θαη θηέξηα. ρεδηαζκφο εγθαηαζηϊζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζε βηνκεραλέα θαη θηέξηα. Δπαλαζρεδηαζκφο εγθαηαζηϊζεσλ ζηε βηνκεραλέα κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθά ρξάζε ελϋξγεηαο. Περιβάλλον ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ζπζηεκϊησλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαη ειϋγρνπ (EMAS, ISO 14001). ΠεξηβαιινληηθΫο αλαιχζεηο θαη Ϋιεγρνη (Eco-Audits) βηνκεραληθψλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηϊζεσλ. ΔθαξκνγΫο νηθνινγηθνχ ζάκαηνο (Eco-Label). Αλαιχζεηο ηχπνπ Α.Κ.Ε. αλϊιπζεο θχθινπ δσάο (LCA), πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ΜειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ Ϋξγσλ. ΟινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε θαη ειαρηζηνπνέεζε απνβιάησλ (waste managementminimisation). ΜειΫηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη εθηέκεζεο θηλδχλσλ απφ αηπράκαηα κηθξάο-κεγϊιεο Ϋθηαζεο ΑλΪπηπμε εηαηξηθάο πεξηβαιινληηθάο ζηξαηεγηθάο. εκηλϊξηα εθπαέδεπζεο ζηειερψλ ζε ζϋκαηα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο. τεδίαζε εγκαηαζηάζεων ΜειΫηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ κεγϊιεο θιέκαθαο. ΜειΫηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ εηδηθψλ θηηξέσλ. Εκζσγτρονιζμός παραγωγικών διαδικαζιών άκαηα ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ (CE). Βειηηζηνπνέεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ. Βηνκεραληθά εθαξκνγά εμειηγκϋλσλ ζπζηεκϊησλ ειϋγρνπ (fuzzy logic, PLC, θ.α.). Υγιεινή και αζθάλεια ηων εργαδομένων ΜειΫηεο εθηέκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ Μεηξάζεηο παξακϋηξσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ζϋκαηα πγηεηλάο θαη αζθϊιεηαο ζηελ εξγαζέα Γηακφξθσζε θαλνληζκψλ αζθϊιεηαο εγθαηαζηϊζεσλ Επενδσηικά έργα ΣερληθννηθνλνκηθΫο κειϋηεο επελδχζεσλ ΜειΫηεο θαη θϊθεινη ρξεκαηνδνηάζεσλ ηδησηηθψλ Ϋξγσλ

7 4. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ θχζε ηεο εηαηξέαο θαη ην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηβϊιινπλ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ εκπεηξέα, ηελ εμεηδέθεπζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, θαζψο θαη ζηελ αμηνπηζηέα θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Γηα ηελ επέηεπμε απηψλ ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ε Alteren A.E. ιεηηνπξγεέ ηα ηκάκαηϊ ηεο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν νξγαλφγξακκα θαη ηηο δηαδηθαζέεο: ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΓ ΤΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΟΝΗΣΧΝ Sector Coordinator ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣ ΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Ζ/Μ ΔΓΚ/ΔΧΝ ΓΖΜΟΗΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞ ΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ( AUDITS) ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜ. EU ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ, Τ&Α ΠΓ ΓΠ Y&A ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ MARKETING / ΠΧΛΖΔΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Project Leader ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΧΝ Οξηδόληηα Δπηθνηλωλία Κάζεηε Δπηθνηλωλία Οκάδεο Δξγαζίαο ιν ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγϊηεο ηεο εηαηξέαο ζπκκνξθψλνληαη κε ζπγθεθξηκϋλεο δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβϊιινληνο, γηα ηελ επέηεπμε ησλ πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ εξγαζέα ηνπο. ιν ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγϊηεο ηεο εηαηξέαο Ϋρνπλ ηα θαηϊιιεια πξνζφληα θαη ηελ απαξαέηεηε εκπεηξέα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.

8 5. ΣΑ ΔΡΓΑ ηεο Alteren A.E. Σα Ϋξγα πνπ πινπνέεζε ά πινπνηεέ ε alteren θαη ηα ηδξπηηθϊ ηεο κϋιε, ηφζν ζε ζϋκαηα δηαρεέξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο φζν θαη ζε ζϋκαηα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαη αλϊιπζεο παξαηέζεληαη ελ ζπληνκέα παξαθϊησ: 5.1 Δλεξγεηαθά έξγα Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Δλεξγεηαθέο επηζεωξήζεηο 1. ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ. 2. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ. 3. ΓΖΜΟ ΜΗΚΡΑ 4. ΓΖΜΟ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 5. ΓΖΜΟ ΑΡΗΓΑΗΑ 6. ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΑ 7. ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ 8. ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 9. ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 10. ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ. 11. ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 12. ΑΜΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΞΑΝΘΖ 13. ΣΔΓΚ ΞΑΝΘΖ 14. ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΠΟΛΗΥΝΖ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΔΡΡΧΝ Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΔΡΡΧΝ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΔλεξγεηαθΫο επηζεσξάζεηο θαη δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΞΪλζεο Γηακφξθσζε θαθϋισλ πξνγξϊκκαηνο ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ηνπ Γάκνπ ΞΪλζεο Σερληθά ππνζηάξημε ηεο ΣΔΓΚ ΞΪλζεο ζηελ εθαξκνγά ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκϊησλ εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην θηέξην ηεο Καπλαπνζάθεο ΚαηΪξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ηνπ Γάκνπ ΓξΪκαο (Πεξηνρά κειϋηεο: ΔλΫξγεηα θαη Φπζηθφ Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 6/2009 Απηνρξεκαηνδφηεζε 8/9/2008 ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο 4/1/2007

9 ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. 17. DORAL Α.Β.Δ.Δ. 18. ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 19. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Α.Δ. ΛΑΨΚΖ ΒΑΖ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ NEA ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 23. PAP HOTELS CORP. S.A. 24. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. 25. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ Α.Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 28. ΝΑΚΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΔΓΔ 29. VITRUVIT A.E. 30. ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 31. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 32. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 33. ΑΛΦΑ Α.Δ. ΠεξηβΪιινλ) ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εξγνζηϊζην ΦαξζΪισλ ηεο ΔΠΗΛΔΚΣΟΤ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εθθνθθηζηάξην ηεο ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. ΓηελΫξγεηα ελεξγεηαθάο επηζεψξεζεο,νξγϊλσζεο ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ θαη ππνβνιάο πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εξγνζηϊζην ηεο βηνκεραλέαο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ DORAL ABEE ΓηελΫξγεηα ελεξγεηαθάο επηζεψξεζεο, νξγϊλσζεο ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ θαη ππνβνιάο πξφηαζεο ζην ΔΠΑΝ ΜΫηξν 6.5 ζην εξγνζηϊζην 1 ηεο ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ Α.Δ. ζηε ΝΪνπζα Δπηθαηξνπνέεζε κειϋηεο ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ ζπκππθλσκϊησλ ζηε βηνκεραλέα γϊιαθηνο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. Δμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ εξγνζηαζένπ ΦαξζΪισλ ηεο ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηϊζεσλ ηνπ μελνδνρεένπ ΑξηζηνηΫιεο ησλ Λνπηξψλ Γ. Απνιισλέαο ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/1/2006 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/1/2006 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/10/2005 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/10/2005 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/1/2005 ΔΠΑΝ-ΓξΪζε Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο ΔΠΑΝ-ΓξΪζε Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο 1/4/2004 1/4/2004 Δλεξγεηαθά Δπηζεψξεζε Απηνρξεκαηνδφηεζε 24/3/2004 Γηαρεέξηζε εγθεθξηκϋλνπ Ϋξγνπ ζηε ΓξΪζε ηνπ ΔΠΑΝ θαη παξνρά Σερληθάο βνάζεηαο ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζηα Κισζηάξηα Θεζζαινλέθεο Α.Δ. ΔπεκβΪζεηο Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηεο "Κισζηάξηα Κηιθέο Α.Δ." ΔπεκβΪζεηο Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. - ΔξγνζηΪζην Γηαλληηζψλ ΔλεξγεηαθΫο ΔπεκβΪζεηο ζηηο ΔγθαηαζηΪζεηο ηελάκαρνπ ηεο " ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ." - ΔξγνζηΪζην 2 Δλεξγεηαθά κειϋηε γηα ηελ θαηαζθεπά θηηξένπ PITS ζην απηνθηλεηνδξφκην Γ. εξξψλ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ζην εξγνζηϊζην ηεο Vitruvit A.E. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηελάκαρνπ ηεο ''ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ Α.Δ.'' ΔηδηθΫο επελδχζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζηελ βηνκεραλέα γϊιαθηνο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. - ΔξγνζηΪζην ΗΝΓΟΤ ΔπεκβΪζεηο Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο ζην θηέξην γξαθεέσλ ηεο "Διιεληθάο Τθαληνπξγέαο" ηεο εηαηξέαο ΑΛΦΑ Α.Δ. ζηελ Θεζζαινλέθε Α Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο Β Πξνθάξπμε Β Κχθινο Γ Πξνθάξπμε 1/12/ /9/2003 1/4/2003 1/4/2003 1/4/2003 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/2/2003 1/12/2002 Β Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Β Πξνθάξπμε Β Κχθινο 7/11/2002 1/11/2002 1/11/2002 1/10/2002

10 34. ΔΡΓΟΣΔΛ Α.Δ. Δλεξγεηαθά κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ: "Καηαζθεπά θιεηζηνχ θνιπκβεηεξένπ Γ. εξξψλ" ΜειΫηε - Καηαζθεπά 17/9/ πλνπηηθά θαη εθηελάο ελεξγεηαθϋο Αλαηνιηθά Α.Δ. - Αλαπηπμηαθά επηζεσξάζεηο ζην Κεληξηθφ Ννζνθνκεέν Δηαηξεέα Έδεζζαο Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/9/2002 Γηαρεέξηζε ηνπ εγθεθξηκϋλνπ Ϋξγνπ ζην 36. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΜΫηξν ηνπ ΔΠΑΝ & ελεξγεηαθϋο Α.Δ. κειϋηεο ζην εξγνζηϊζην ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ Α Πξνθάξπμε 19/7/2002 ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ζηα ΓηαλληηζΪ 37. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΘΡΑΚΖ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/ ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. ΜειΫηε εθαξκνγάο δηθηχνπ ζπκππθλσκϊησλ. ΠξνκειΫηε monitoring. ΠξνκειΫηε fuzzy Β Πξνθάξπμε logic. 15/2/ Α ΦΟΗ ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Α.Δ. 40. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ. 41. ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. 42. ΠΤΡΑΜΗ Α.Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 45. VERTICAL A.B.E.E. 46. ΔΡΓΑΛ Α.Δ. 47. PAP HOTELS A.E. 48. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. 49. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 50. Α ΦΟΗ ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟΤ Α.Β.Δ.Δ. 51. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 52. ΑΣΟ Α.Δ. 53. ΔΡΓΑΛ Α.Δ. 54. ΖΛΗΟ ΣΔΝ CATE A.E. ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην μελνδνρεέν ALEXANDER BEACH HOTEL ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηελάκαρνπ ηεο ''ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ.'' Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ζην εξγνζηϊζην ΦΑΡΑΛΧΝ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην κϋηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΜΫηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Training Curriculum for Energy Auditors (TREND) [Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα Δλεξγεηαθνχο ΔπηζεσξεηΫο] Απνηχπσζε εγθαηαζηϊζεσλ θαη κειϋηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο - Τπνβνιά θαθϋινπ ζην ΔΠΑΝ ρεδέαζε εγθαηαζηϊζεσλ λϋνπ εξγνζηαζένπ SANDANSKI ΜειΫηε δηαζηαζηνιφγεζεο ςπθηηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ κε ζηφρν εμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο ζηελ ςχμε Παξαθνινχζεζε ελεξγεηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηϊζεσλ Ξελνδνρεέσλ - Τπνβνιά θαθϋινπ ζην ΔΠΑΝ (Αγηνλάζη, Alexander the Great) ΓηελΫξγεηα ελεξγεηαθψλ κεηξάζεσλ ζε βηνκεραλέεο Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Δπξσπατθφ Πξφγξακκα LEONARDO DA VINCI -Contract No.: EL/98/2/05915 /PI/II.1.1.B./FPC Α Πξνθάξπμε 1/10/2001 5/9/2001 1/7/2001 4/6/ /1/2001 8/11/2000 Απηνρξεκαηνδφηεζε 22/9/2000 Β Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Γξαθεέν Βηνκεραληθάο Αιιαγάο 13/8/2000 1/5/ /1/2000 Βειηηζηνπνέεζε ζπζηάκαηνο ειϋγρνπ ςπθηηθψλ ζαιϊκσλ κε ηερληθϋο fuzzy logic Π.Α.Β.Δ. 1/9/1998 ΜειΫηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην ζπνξειαηνπξγεέν Δλεξγεηαθά ππνζηάξημε θαη κειϋηεο ζρεδέαζεο εγθαηαζηϊζεσλ ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ-2 Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε εξγνζηαζένπ θαη ππνβνιά πξνγξϊκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε θαη ππνβνιά επελδχζεσλ ζην ΔΠΔ-2 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 1/4/1998 Απηνρξεκαηνδφηεζε 30/1/1998 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 24/10/1997 1/10/ /9/ ΔΠΗΛΔΚΣΟ Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ΒΑΦΔΗΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ 2/9/1997

11 ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 58. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 59. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 60. ΖΛΗΟΦΗΝ Α.Δ. 61. ΖΛΗΟΦΗΝ Α.Δ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΑΔΒΔ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ XVII 65. MONOTHERM A.B.E.E ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ, ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΚΑΗ ΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. εξγνζηαζένπ ΛΗΒΑΓΔΗΑ θαη ππνβνιά πξνγξϊκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο Δλεξγεηαθά επηζεψξεζε ΚΛΧΣΖΡΗΟΤ Α εξγνζηαζένπ ΦΑΡΑΛΧΝ θαη ππνβνιά πξνγξϊκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ΔπεκβΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ-2 ΠξνκειΫηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο ζην εξγνζηϊζην ηεο γαιαθηνβηνκεραλέαο ζηα ΚνπθΪιηα Θεζζαινλέθεο Energy Savings in Textile Industry (ESTI) [Δμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο ζηελ Κισζηνυθαληνπξγέα] ΜειΫηε αλϊθηεζεο απφβιεηεο ζεξκφηεηαο βαθεένπ ΠξνκειΫηε εμνηθνλφκεζεο ζεξκηθάο ελϋξγεηαο ζην εξγνζηϊζην ηεο βηνκεραλέαο "ΖΛΗΟΦΗΝ Α.Β.Δ.Δ." Απνηχπσζε εγθαηαζηϊζεσλ βαθεένπ ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΑλΪθηεζε απφβιεηεο ζεξκφηεηαο ζην βαθεέν ΛΗΒΑΓΔΗΑ Electricity Saving Measures and Policies in the Domestic Sector [ΜΫηξα θαη πνιηηηθϋο εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκϋα] ΜειΫηε ζρεδέαζεο εξγαζηεξέσλ κϋηξεζεο ζεξκηθψλ ηδηνηάησλ ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ (δηπιψλ ηδακηψλ θαη πξνηχπσλ δνκηθψλ ζηνηρεέσλ) ΜειΫηε εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο γηα ηε βηνκεραλέα ςχμεο "ΑΛΠΔΗ - ΛΑΜΠΡΟΤΛΖ, ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΚΑΗ ΗΑ", ΛΪξηζα Καηαγξαθά θαη απνηχπσζε εγθαηαζηϊζεσλ ςχμεο ζηε βηνκεραλέα ςχμεο "ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑ Α.Δ." Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 1/9/1997 1/9/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 9/7/1997 Δπξσπατθφ Πξφγξακκα SAVE II - Contract No.: XVII/4.1031/ Z/ /1/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 18/11/1996 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/10/1996 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/4/1996 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/4/1996 Δπξσπατθφ Πξφγξακκα SAVE I - Contract No.: XVII/4.1031/ Z/ /11/1995 ΜΔΝΣΧΡ 1/11/1992 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/1991 Απηνρξεκαηνδφηεζε 15/12/1989

12 5.1.2 πκπαξαγωγή Θεξκόηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνύ 1. EUROPEAN COMMISSION - DG ENERGY & TRANSPORT 2. PAP HOTELS CORP. S.A. 3. PAP HOTELS CORP. S.A. 4. Δπηηξνπά Δξεπλψλ ΑΠΘ 5. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ www Promotion of Energy Savings by Combined Heat Cooling and Power (CHCP) - Data Base and Evaluation [Πξνψζεζε ζην δηαδέθηπν ηεο εμνηθνλφκεζεο ελϋξγεηαο απφ ηηο εγθαηαζηϊζεηο ζπκπαξαγσγάο - ΒΪζε δεδνκϋλσλ θαη αμηνιφγεζε] ΔγθαηΪζηαζε κνλϊδνο ΖΘ ζην μελνδνρεέν ASTORIA ζηελ Θεζζαινλέθε ΜειΫηε ζθνπηκφηεηαο εγθαηϊζηαζεο ζπζηάκαηνο ζπκπαξαγσγάο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ζην Ξελνδνρεέν ASTORIA Application of Renewable Energy Sources in St John s Settlement Renewal [ECO-TOWN]" Energy Saving by CHCP plants in the Hotel Sector (CHOSE) [Δμνηθνλφκεζε ελϋξγεηαο απφ ηα ζπζηάκαηα πκπαξαγσγάο Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκϋα] Δπξσπατθφ Πξφγξακκα SAVE II Β Πξνθάξπμε Γ Κχθινο Altener II (ζχκβαζε XVII/4.1030/A/99-044, Γεληθά Γηεχζπλζε ΥVIΗ ηεο ΔΔ) SAVE II - Contract No.: XVII/4.1031/ Z/ /1/2003 1/4/2003 1/9/2002 4/2000 1/1/ Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ΦσηνβνιηατθΪ AEGEACK POWER ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΛΑΚΧΝΗΑ Α.Δ. ΠΔΨΣΖ - ΑΨΒΑΕΗΓΖ Ο.Δ. CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. 5. Η.Α.ΓΔΛΖΒΟΡΓΗΑ Ο.Δ ΚΡΑΥΣΟΠΟΤΛΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Ο.Δ. - "ΔΝΔΡΓΑ" ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ. -"SOLAR POWER" ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΡΟΚΟΣΗΑ- ΣΔΛΗΚΔΨΚΑ", Ν. ΖΛΔΗΑ ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΦΡΑΓΚΟΒΡΤΟ" Γ.Γ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 8 ΜW p Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1,9 ΜW p Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1.9 ΜW p Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 8 Φ/Β εγθαηαζηϊζεσλ ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 150 kw p ζηε λάζν ΝΪμν ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 150 kw p ζηε λάζν Λάκλν Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1,3 MW p Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1,7 MW p 1/12/2007 1/12/2007 1/12/ /9/ /9/ /7/ /7/ /7/ /7/ HOME LINE Δ.Π.Δ. ηζρχνο 100 kw 2/7/2007 p 11. BONUS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Αέηεζε γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο 2/7/2007

13 Μ.Δ.Π.Δ. 12. ΖΛΔΚΣΡΟΝ Δ.Π.Δ CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. ΣΔΛΗΟ Κ. - ΚΡΤΟΤ Γ. Ο.Δ. "ΖΛΗΑΣΟΡΑ" Α.ΑΒΒΗΓΖ -Π.ΚΔΡΚΗΡΖ Ο.Δ. CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. CONTROL SYSTEM Δ.Π.Δ. ΓΚΟΤΠΗΓΔΝΖ - ΚΤΡΟΤ - ΝΗΚΟΛΑΟΤ Ο.Δ. "ΖΛΔΚΣΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ" ΜΑΝΔ ΥΡΖΣΟ & ΤΗΟ Ο.Δ. ΗΠΠΟΦΟΡΒΔΗΑ ΔΛΗΑ Α.Δ. 21. SERVISTEEL A.E ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΚΛΧΣΖΡΗΧΝ ΚΗΛΚΗ Α.Δ.) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΠΫιιαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.) ΗΟΝΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΔ LINK ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΔ 27. ΥΑΛΟΤΛΑΚΟ ΝΗΚ. Δ.Δ. 28. ΜΑΛΑΓΚΑΣΕΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ & ΗΑ Ο.Δ. 29. ΗΚ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΔ ΜΟΤΣΑΚΗΓΖ. - ΜΤΣΑΚΗΓΟΤ Μ. Ο.Δ. Δ.ΑΒΡΑΜΗΓOY & ΗΑ Ο.Δ. ΓΟΜΟΚΑΣ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ Α.Δ. ΟΦΗΑ ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. - ΔΣΗΑ Ο.Δ. ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 399 kw p ηζρχνο 150 kw p Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 12 Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Ϋθαζηε ζηε λάζν Υέν & 1 ηζρχνο 100 kw p ζηε λάζν Ϊκν ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 7 Φ/Β εγθαηαζηϊζεσλ ηζρχνο 100 kw p ζηνλ Ννκφ Μεζζελέαο Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε 9 Φ/Β εγθαηαζηϊζεσλ ηζρχνο 100 kw p ζηνλ Ννκφ Μεζζελέαο ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 5 MW p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 2,5 MW p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 206,40 kw p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 657,9 kw p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 1,05 MW p ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p (tracking δηπινχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100 kw p ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 2 MW p ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) 2/7/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2007 4/6/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/

14 ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΠΔΡΗΣΔΡΟΠΟΤΛΟΤ. & ΗΑ Δ.Δ. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΕΟΓΗΑΝΝΖ ΔΛΔΝΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. - SOLAR SYSTEMS A.E. 38. ΑΦΟΗ ΔΚΑΣΟ Ο.Δ ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΗΛΗΠΠΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΦΗΝΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ - ΒΛΑΥΑ ΔΡΜΗΟΝΖ Ο.Δ. ΛΧΛΖ - ΦΗΝΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. ΔΛΔΝΖ ΚΤΡΗΣΖ & ΗΑ Δ.Δ. Γ.ΚΑΛΖΜΔΡΖ & ΗΑ Δ.Δ. - ALTEREN A.E. O.E..Κ.ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΧΡΟ & ΗΑ Δ.Δ. - "ΖΛΔΚΣΡΟΝ" ΠΔΣΡΟ ΣΟΤΜΑΝΖ & ΗΑ Δ.Δ. - "ΚΑΠΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ" BONUS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. - "SOLARIS" ΝΣΑΝΣΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Δ. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. Α.Π.Θ. - ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 52. ΠΤΛΧΝ Α.Δ. 53. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 54. Ο. ΥΑΑΠΖ Α.Δ. 55. Α. ΠΑΠΗΧΣΖ, Δ. ΣΑΚΑ ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 100kW p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100kW p ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 50kW p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 80 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Σερλν-νηθνλνκηθά κειϋηε Φ/Β εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p Τπνβνιά πξφηαζεο γηα ηελ εγθαηϊζηαζε Φ/Β πζηάκαηνο ηζρχνο 20 kw p ηεο ΝΣΑΝΣΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Δ /4/ /3/ /3/2007 6/2/2007 6/2/2007 6/2/2007 6/2/ /1/ /1/2007 4/1/2007 4/1/2007 1/12/2006 1/12/2006 ΔΠΑΝ - ΜΫηξν 6.5 1/10/2005 ΔγθαηΪζηαζε Φ/Β ζπζηάκαηνο ηζρχνο 300 kw p ΔΠΑΝ-ΓξΪζε /1/2004 Application of RES in St John's Settlement Renewal (ECO-TOWN) [Δθαξκνγά ΑΠΔ ζηελ αλαθαέληζε ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Α Ζ ΓηΪλλε ΔγθαηΪζηαζε πβξηδηθνχ Φ/Β - Νηεδειειεθηξηθνχ ζπζηάκαηνο ζην ηρζπνηξνθεένπ ΝΔΣΟΤ Small Power Photovoltaic (PV) Systems for social objectives in remote areas (SPORE) [Μηθξάο ηζρχνο θσηνβνιηατθϊ ζπζηάκαηα ζε απνκαθξπζκϋλεο πεξηνρϋο] Υξάζε Φ/Β ζε Ξελνδνρεέν θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ ρεδέαζε & εγθαηϊζηαζε απηφλνκνπ Φ/Β ζπζηάκαηνο, ηζρχνο 1,44 kw p, θϊιπςεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηένπ εμνρηθάο θαηνηθέαο ALTENER II - Contract No.:XVII/4.1030/A/ /3/2000 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/9/1999 INCO-COPERNICUS - Contract No.: ICOP- DEMO-4008/98 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 15/1/1999 1/8/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/1991

15 ΖιηαθΪ 1. ΥΧΡΗΟ ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠξνκειΫηε αμηνιφγεζεο Φσηνβνιηατθψλ, Δλεξγεηηθψλ & Παζεηηθψλ πζηεκϊησλ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/ ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. 3. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS Ltd. 4. Α.ΠΑΠΗΧΣΖ, Δ. ΣΑΚΑ Γηακφξθσζε πξνκειϋηεο θαη πξνδηαγξαθψλ εγθαηαζηϊζεσλ ειηαθψλ γηα ηελ πξνζϋξκαλζε λεξνχ ζην εξγνζηϊζην Πξνεηνηκαζέα εγρεηξηδένπ γηα ηε ζρεδέαζε θαη εγθαηϊζηαζε ειηαθψλ ζπζηεκϊησλ ζε μελνδνρεέα ηεο Κχπξνπ ρεδέαζε ειηαθνχ ζπζηάκαηνο ζϋξκαλζεο ρψξνπ κε ζπιιϋθηεο θελνχ (ζεξκνζσιάλεο) εμνρηθάο θαηνηθέαο Απηνρξεκαηνδφηεζε 15/4/2002 Δπηδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγεένπ Δκπνξένπ, Βηνκεραλέαο θαη Σνπξηζκνχ ηεο Κχπξνπ 15/2/2001 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/ Γεσζεξκέα 1. Κ/Ξ ΜΔΣΔ ΤΜ ΑΔ - ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ - Η. ΚΑΚΑΝΖ - Ν. ΜΑΚΡΑΚΖ - Γ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Κηέξην ΜΔΣΔΤΜ - Γεσζεξκέα Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/ ΥΡΖΣΑΚΖ Α.Δ. ΔμΫηαζε ηεο ρξάζεο γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζε θαηνηθέεο ηεο ΥξεζηΪθεο Α.Δ. Απηνρξεκαηνδφηεζε 30/4/ ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΔΛ Θεζζαινλέθεο - Υξάζε γεσζεξκέαο Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/4/ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Οηθνλνκηθά Ϋξεπλα δηαρεέξηζεο ηνπ βεβαησκϋλνπ γεσζεξκηθνχ πεδένπ Δξαηεηλνχ N. ΚαβΪιαο (αμηνπνέεζε γεσζεξκηθνχ πεδένπ) Γάκνο Υξπζνχπνιεο 1/6/ ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΑΝΗΓΖ Α.Δ. ΛΑΗΚΖ ΒΑΖ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΝΔΑ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.) ΑΜΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. ΞΑΝΘΖ "ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Δ.Π.Δ. 10. ΓΖΜΟ ΣΡΑΓΗΛΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΤΥΔΡΟΤ Έξγα ππνδνκψλ αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο γηα αγξνηηθά εθκεηϊιιεπζε ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΑΝΗΓΖ ΜειΫηε εθαξκνγάο ηνπ ζπζηάκαηνο θεληξηθάο ζϋξκαλζεο ηνπ μελνδνρεένπ ''ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ'' κε ρξάζε γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο. ΠξνκειΫηε αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθνχ πεδένπ ΑιεμΪλδξεηαο Πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηελ θαηϊζηαζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηϊζεσλ ηνπ αληιηνζηαζένπ γηα ηελ εθκεηϊιιεπζε γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο ζην πεδέν ηεο Ν. ΚεζζΪλεο ΠξνκειΫηε εγθαηαζηϊζεσλ αμηνπνέεζεο γεσζεξκέαο ζηελ ζϋξκαλζε θαη ςχμε θηηξέσλ ΥΡΤΟΡΤΥΔΗΧΝ ΘΡΑΚΖ ΑΜΒΔ ΠξνκειΫηε αμηνπνέεζεο γεσζεξκέαο πεξηνράο Γάκνπ Σξαγέινπ Γηεξεχλεζε δεκηνπξγέαο ΒΗΟ.ΠΑ κε ρξάζε γεσζεξκηθάο ελϋξγεηαο ΜειΫηε αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθνχ πεδένπ πεξηνράο "ΕεζηΪ λεξϊ" Φπιαθηνχ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/5/2005 ΔΠΑΝ- ΓξΪζε Β Πξνθάξπμε - Γ Κχθινο Ννκ Απηνδηνέθεζε Ζκαζέαο ΠεξηθΫξεηα Αλ. Μαθεδνλέαο & ΘξΪθεο 1/2/ /3/2004 1/9/2002 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/2000 Γάκνο Σξαγέινπ 1/3/2000 Γξαθεέν Βηνκεραληθάο Αιιαγάο 31/1/2000 Γάκνο Σπρεξνχ 1/3/1999

16

17 ΒηνκΪδα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΝΧΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΛΑΜΗΑ ΔΝΧΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΛΑΜΗΑ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Α ΦΟΗ ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟΤ Α.Β.Δ.Δ. Υξάζε βηνκϊδαο ζηα ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην κϋηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εξγνζηϊζην ΛΗΒΑΓΔΗΑθαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΜΫηξν 2.1. ηνπ ΔΠΑΝ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εθθνθθηζηάξην ΝΔΟΤ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εθθνθθηζηάξην ΖΡΑΚΛΔΗΑ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ Καχζε ζηεξεψλ απνβιάησλ εθθνθθηζηεξένπ θαη ρξάζε ηεο ζεξκηθάο ελϋξγεηαο γηα ηελ χγξαλζε ηνπ πξνο εθθφθθηζε βακβαθηνχ Υξάζε βηνκϊδαο ζην εθθνθθηζηάξην ΦΑΡΑΛΧΝ θαη ππνβνιά πξφηαζεο ζην ΔΠΔ Α Πξνθάξπμε Α Πξνθάξπμε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 15/9/2001 1/9/2001 1/9/1997 1/9/1997 1/5/ /3/ Πεξηβαιινληηθά έξγα Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΘΔΑΛΗΑ ΔΠΔ AEGEACK POWER ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΛΑΚΧΝΗΑ Α.Δ. ΠΔΨΣΖ - ΑΨΒΑΕΗΓΖ Ο.Δ. BONUS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΦΡΑΓΚΟΒΡΤΟ" Γ.Γ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΑ,ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ ΓΟΜΟΚΑΣ Α.Δ. ΘΔΖ "ΡΟΚΟΣΗΑ- ΣΔΛΗΚΔΨΚΑ" ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΑ,ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ ΓΚΟΤΠΗΓΔΝΖ Κ.- ΚΤΡΟΤ Θ.-ΝΗΚΟΛΑΟΤ Κ. Ο.Δ. "ΖΛΔΚΣΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ" ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΠΫιιαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.) ΗΠΠΟΦΟΡΒΔΗΑ ΔΛΗΑ Α.Δ. ΠξνκειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Μηθξνχ Τδξνειεθηξηθνχ Έξγνπ (ΜΤΖΔ) ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ 7.999,425 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ 1.899,45 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ 0,399 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1.701kW p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ εγθαηεζηεκϋλεο ηζρχνο 1.299,375 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ ηζρχνο 1,05 MW p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα Αλαπηπμηαθφο ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/1/2008 Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο Νφκνο 13/7/ /7/2007 4/6/ /5/ /5/2007

18 11. SERVISTEEL A.E ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην ΚΛΧΣΖΡΗΧΝ ΚΗΛΚΗ Α.Δ.) ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΓΟΜΟΚΑΣ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ Α.Δ. ΟΦΗΑ ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. - ΔΣΗΑ Ο.Δ. (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD) Α ΦΟΗ ΔΚΑΣΟ Ο.Δ. (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD) ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. - SOLAR SYSTEMS A.E. (GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD) ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΗΛΗΠΠΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΔΛΔΝΖ ΚΤΡΗΣΖ & ΗΑ Δ.Δ. ΛΧΛΖ - ΦΗΝΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. Γ.ΚΑΛΖΜΔΡΖ & ΗΑ Δ.Δ. - ALTEREN A.E. O.E. ΠΔΣΡΟ ΣΟΤΜΑΝΖ & ΗΑ Δ.Δ. - "ΚΑΠΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ" ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. - "SOLARIS" ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. - ΔξγνζηΪζην Γηαλληηζψλ ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ Α.Δ. ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 28. ΠΤΡΑΜΗ Α.Δ. 29. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ ηζρχνο 5 MW p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 2,5 MW p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ ηζρχνο 657,9 KW p Άδεηα παξαγσγάο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 206,40 KW p ΠξνκειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ ηζρχνο 2 MW p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) Σερληθν-νηθνλνκηθά κειϋηε θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p (tracking κνλνχ Ϊμνλα) ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 80 kw p ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θσηνβνιηατθάο εγθαηϊζηαζεο ηζρχνο 100 kw p ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ βαθεένπ - θηληξηζηεξένπ ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ λεκαηνπξγεένπ ΑλαλΫσζε Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζην εξγνζηϊζην ΛηβαδεηΪο ηεο ΔΠΗΛΔΚΣΟΤ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΑλαλΫσζε Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζην εξγνζηϊζην ηεο "ΦΗΛΗΠΠΟ" - ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΑλαλΫσζε Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ - ΜειΫηε ππξνπξνζηαζέαο - Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγνζηαζένπ ηεο ΠΤΡΑΜΗ Α.Δ. ΑλαλΫσζε Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ - Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ εξγνζηαζένπ ησλ 25/5/2007 Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 25/5/ /5/ /4/2007 Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 24/4/ /3/ /3/2007 6/2/2007 6/2/2007 6/2/ /1/2007 4/1/2007 1/12/2006 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/10/2006 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/10/2006 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/2/2006 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/2/2006 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/2005 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/10/2005

19 30. RECYCLON A.E. 31. ΓΡΑΚΟ Υ. - ΓΡΑΚΟ Κ. Ο.Δ. 32. ΤΦΗΛΟΝ Α.Δ. 33. TATE & LYLE GREECE A.E. (πξψελ AMYLUM HELLAS A.E.) 34. ΠΤΡΑΜΗ Α.Δ. 35. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην Γηαλληηζψλ) 36. ΠΤΡΑΜΗ A.E. 37. ΜΑΒΗΕ Α.Δ. 38. ΔXPOTAN A.E. 39. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Ο.Δ ΔΠΗΛΔΚΣΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Β.Δ. Αθνη ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟΤ Α.Β.Δ.Δ. 42. ΓΔΡΜΟΠΛΑΣ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ΜειΫηε Ππξνπξνζηαζέαο θαη Άδεηα εγθαηϊζηαζεο - ιεηηνπξγέαο ηεο εηαηξέαο αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ RECYCLON A.E. ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη Ϊδεηα δηϊζεζεο πγξψλ απνβιάησλ ζην βνπζηϊζην ηεο ΓΡΑΚΟ Υ. - ΓΡΑΚΟ Κ. Ο.Δ. ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ & κειϋηε SEVESO ζηελ εηαηξέα ΤΦΗΛΟΝ Α.Δ. χληαμε ΜειΫηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) Απφθηεζε Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) Τδξνγεσηξάζεσλ ηεο βηνκεραλέαο ΠΤΡΑΜΗ Α.Δ. Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/10/2005 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/3/2005 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/7/2004 Απηνρξεκαηνδφηεζε 4/12/2003 Απηνρξεκαηνδφηεζε 19/9/2003 Αδεηνδνηάζεηο ηνπ βαθεένπ θηληξηζηεξένπ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/1/2003 Αξρηθά Πεξηβαιινληηθά ΑλΪιπζε θαη ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ εξγνζηαζένπ παξαγσγάο αλνμεέδσησλ λεξνρπηψλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εξγνζηαζένπ παξαγσγάο δσνηξνθψλ γνπλνθφξσλ δψσλ ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θηληξηζηεξένπ - βαθεένπ γνπλνθφξσλ δεξκϊησλ θαη γνπλαξηθψλ ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ μελνδνρεένπ ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εθθνθθηζηεξένπ βϊκβαθνο ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εθθνθθηζηεξένπ βϊκβαθνο ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εξγνζηαζένπ παξαγσγάο πιαζηηθψλ ππνδεκϊησλ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/7/2001 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/2001 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/6/2001 Απηνρξεκαηνδφηεζε 30/9/1997 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔλΫξγεηαο (ΔΠΔ) 7/3/1997 7/3/ /10/ Δηδηθά Πεξηβαιινληηθά Έξγα Πξνγξάκκαηα TATE & LYLE GREECE A.E. ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΡΟΓΟΠΖ ΔΒΡΟΤ 3. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 4. ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. Γλσκνδφηεζε επέ ησλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηάζεσλ ιφγσ παχζεο ηεο βηνκεραλέαο ακχινπ, ακπινζαθρϊξνπ Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/12/2006 ρεδέαζε κνλϊδαο παξαγσγάο Biodiesel Υξεκαηνδφηεζε Ν.Α.Ρ.Δ. 1/11/2006 ΑλΪζεζε εξγαζηψλ γηα ηελ αλϊιπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ πινέσλ & ηελ ξνά ησλ εκπνξεπκϊησλ ζηα ιηκϊληα ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπ Τπνπξγεένπ Αηγαένπ & Ν.Π. (Δπηπηψζεηο ζην πεξηβϊιινλ θιπ) ΜειΫηε πηνζϋηεζεο ηεο νδεγέαο πεξέ νινθιεξσκϋλεο πξφιεςεο θαη ειϋγρνπ ηεο ξχπαλζεο (IPPC) ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηεο βηνκεραλέαο γϊιαθηνο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. Υξεκαηνδφηεζε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 13/2/2006 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/11/ ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ. ΑλΪιπζε & επηθχξσζε αγνξϊο λϋνπ Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 1/7/2004

20 ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. - ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΗΝΓΟΤ DORAL ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΘΤΡΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΘΤΡΧΝ Α.Δ. 9. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 10. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. (ΔξγνζηΪζην Γηαλληηζψλ) 11. PREMIX A.E ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL XΗΗ SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT 14. EUROGAS A.E ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΟΕΑΝΖ Α.Δ. - SPEED Δ.Π.Δ. πξντφληνο & ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ e- SEVESO Δηδηθά επϋλδπζε ζηε θαηεγνξέα "ΠεξηβΪιινλ" ζην ΔΠΑΝ (Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο επηρεηξάζεσλ) ζην εξγνζηϊζην ηεο ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ Α.Δ. Δηδηθά επϋλδπζε ζηε θαηεγνξέα "ΠεξηβΪιινλ" ζην ΔΠΑΝ (Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο επηρεηξάζεσλ) ζην εξγνζηϊζην ΗΝΓΟΤ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. Δηδηθά επϋλδπζε ζηε θαηεγνξέα "ΠεξηβΪιινλ" ζην ΔΠΑΝ ζηελ βηνκεραλέα ζπξψλ θαη παξαζχξσλ DORAL Α.Δ. Παγθφζκηα ΠεξηβαιινληηθΪ Πξνβιάκαηα θϊιπςε αλαθνξηθϊ κε ηελ θιηκαηηθά αιιαγά & ηελ ζηνηβϊδα ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο Σερλνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ζην βαθεέν θηληξηζηάξην πθαζκϊησλ denim ΜειΫηε αλϊιπζεο θχθινπ δσάο πξντφληνο ζθπξνδϋκαηνο ζην πιαέζην ηνπ TESCOP Γηακφξθσζε νδεγνχ πεξηβαιινληηθψλ κεηξάζεσλ γηα βηνκεραλέεο ζε ζϋκαηα ζνξχβνπ, θσηηζκνχ, ζθφλεο, αεξέσλ εθπνκπψλ απφ ζηαζεξϋο πεγϋο θαχζεο, πγξψλ απνβιάησλ Cleaner Technology Solutions in the Life Cycle of Concrete Products (TESCOP) ΜειΫηε επηθηλδπλφηεηαο (safety report) γηα ηε βηνκεραληθά κνλϊδα εκθηϊισζεο θαη απνζάθεπζεο πγξαεξένπ Γεκηνπξγέα παξαηεξεηεξένπ εμϋιημεο θαη δηαρεέξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη νηθνζπζηεκϊησλ ζε δηαζπλνξηαθφ επέπεδν Μεηξάζεηο θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζνξχβνπ ζηηο βηνκεραλέεο ΓΗΧΣΑ Α.Δ., ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟΤ e-ten ΔΠΑΝ (Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο επηρεηξάζεσλ) ΔΠΑΝ (Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο επηρεηξάζεσλ) ΔΠΑΝ (Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο επηρεηξάζεσλ) Αξ.χκβαζεο715 (25/08/03) ΜΫηξν ΔΠΑΝ "ΠεξηβαιινληηθΫο Δπελδχζεηο" 9/1/2004 9/1/2004 9/1/ /8/2003 1/4/2003 BRITE-EURAM III 1/5/2000 Γξαθεέν Βηνκεραληθάο Αιιαγάο 1/4/2000 BRITE-EURAM III 1/3/1997 Απηνρξεκαηνδφηεζε 10/4/1996 Π.Δ.Π. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο 29/12/1995 Απηνρξεκαηνδφηεζε 21/7/ Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίωλ ξύπωλ 1 2 TATE & LYLE GREECE A.E. Κ.ΥΑΡΓΑΛΖ & ΗΑ ΑΔ - ΑΝΑΚΤΚΛΧΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ. 3 DORAL A.E. Αέηεζε - Δηάζηεο ΔθζΫζεηο (Emissions Trading) ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ & ΜειΫηε Γηακφξθσζεο ΜνλΪδνο Γηαρεέξηζεο Απνβιάησλ Ζιεθηξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Τιηθνχ ρεδέαζε κνλϊδαο επεμεξγαζέαο απνβιάησλ αλνδέσζεο Απηνρξεκαηνδφηεζε 15/9/2007 Απηνρξεκαηνδφηεζε 1/9/2007 ΔΠΑΝ κϋηξν ΠεξηβαιινληηθΫο επελδχζεηο 1/12/ ΚΛΧΣΖΡΗΑ Γηαρεηξηζηηθφ ζρϋδην βηνκεραληθψλ ζηεξεψλ Απηνρξεκαηνδφηεζε 5/6/2006

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY EMAIL: caraye@gwu.edu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα

Portfolio Customer Trust

Portfolio Customer Trust Portfolio Customer Trust Δείτε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις & οργαμισμούς που εμπιστεύτηκαμ τις εταιρείες του Ομίλου μας για τημ εκπαίδευση του προσωπικού τους, είτε σε open σεμινάρια & ημερίδες είτε με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Δ.Θ. Γ/νζη: (313) - Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6ο ΓΔΝ. ΛΥΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΓ ) Δπιηυχόνηες Δπιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύζηημα)

ΥΠ.Π.Δ.Θ. Γ/νζη: (313) - Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6ο ΓΔΝ. ΛΥΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΓ ) Δπιηυχόνηες Δπιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύζηημα) Κφδ. Υπουηφ. Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας Ίδρσμα 16068232 ΑΓΓΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΤΡΗΑΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΝΑΣΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 16068233 ΑΓΑΜΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΔΤΓΔΝΔΗΑ 16068175 ΑΨΣΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα