Τεχνική Υποστήριξη candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών που επεξεργάζονται λύσεις στα μέτρα σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας στο Η απάντηση στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Από τον εφευρέτη του σύγχρονου πλυντηρίου,επιτέλους, το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα γρήγορης πλύσης στην αγορά. Τεχνική Υποστήριξη candy.gr

2 ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Προτάθηκε από τις γυναίκες.....το δημιούργησε η Candy! Τεχνολογία Mix Power System+.Ιδανικά αποτελέσματα πλύσης στους 20o όπως και στους 40ο. Κα τα ργ ε ί τ ην α νά γ κη α πε υθ ε ία ς ε φ α ρμογ ής α π ορρυπα ν τ ικ ο ύ σ τα υ φά σ μ α τα! Η κ α τοχυρωμέ ν η ευρεσιτ ε χν ία τ ης C andy, M i x Pow e r S y s t e m +, πρ ο σ φέρ ει β α θ ύ κ α θ α ρισμό τ ων ρούχων σ τον τα χύτ ε ρο χρόνο, με το π ρόγρα μμ α Pe r fe c t R a p i d 59'. Το μ οναδικό γρήγορο πρόγραμ μ α Α κατηγορίας π λύ σ η ς 1. Εισαγωγή Καθαρό νερό και απορρυπαντικό διοχετεύονται απευθείας από την θήκη του απορρυπαντικού. 3. Jet Το διάλυμα ψεκάζεται απευθείας επάνω στα υφάσματα ενεργοποιώντας τις δραστικές ουσίες για αποτελεσματικότερο & βαθύ καθαρισμό. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Πρ ιν από 65 χρόνια, η Ca n d y επ ινό η σ ε το σ ύ γχ ρ ονο πλυ ν τή ρ ι ο ρούχων, πρ ο σ φ έ ρ ον τας πραγματικά ο φ έλ η σ ε εκα το μ μ ύ ρ ια γυ να ί κες. Σ ή μ ερα φ έ ρν ε ι πά λι τ η ν ε πα νά σ ταση σ την αγορά μ ε γνώμ ωνα τις α πα ιτή σ εις των κα τα να λωτ ών πα γκο σ μ ίως, οι οποίοι αποζητούν εύ χ ρ η σ τη τεχ νο λ ογί α π ο υ να α ν τα π ο κρίν ε τα ι σ τις πρ α γ μ α τ ικέ ς τους ανάγκε ς. Το Gran d Ovit a εί να ι το α ποτέλ εσ μ α α ξι οποίησης τ ων ε υ ρ η μ ά τ ων έ ρευνας αγοράς, υ λ ο πο ι η μ ένο α πό κο ρ υ φ α ί ο υ ς μ η χα νι κ ούς κ α ι Ι τα λ ο ύ ς σ χεδιασ τές. Η με γα λύ τερ η εφ εύ ρ εσ η μ ετά το σ ύ γχ ρ ονο πλυ ν τ ήριο ρ ο υ χων. 2. Πρόσμιξη και Απευθείας Ψεκασμός Το συμπυκνωμένο διάλυμα ψεκάζεται με πίεση στο φορτίο. 4. Απαλή κίνηση Τα ρούχα περιστρέφονται απαλά,διανέμοντας ομοιόμορφα το μείγμα στις ίνες. Αποτέλεσμα: Βαθύς καθαρισμός σε 59'! Το αποδοτικότερο γρήγορο πρόγραμμα της αγοράς. 1

3 ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΕΛΕΙΟ ΠΛΥΣΙΜΟ Τα ευρήματα της έρευνας μιλούν από μόνα τους: οι γυναίκες προτιμούν τα γρήγορα προγράμματα με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τέλεια αποτελέσματα. Τη λύση δίνει ένα πλυντήριο ρούχων με τα περισσότερα γρήγορα προγραμμάτα της αγοράς :14', 30', 44' & 59' λεπτά. Η σειρά GrandΌvita προσφέρει συνολικά 16 προγράμματα, από το πιο παραδοσιακό έως το πιο εξειδικευμένο, όπως το πρόγραμμα για Βρεφικά Ρούχα (Baby), το οποίο εξασφαλίζει για τις μητέρες, απαλό και άψογα υγιεινό καθαρισμό. Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ? Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ! Οι σύγχρονες γυναίκες δεν διαθέτουν πλέον χρόνο για να διαβάζουν οδηγίες χρήσης. Οι ΝΕΕΣ ΟΘΟΝΕΣ της σειράς GrandOvita ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους για ξεκάθαρη, απλή και άμεση απεικόνιση των πληροφοριών απλοποιώντας την αλληλεπίδραση με τη συσκευή. ΟΙ ΟΘΟΝΕΣ είναι μεγαλύτερες,υψηλής ευκρίνιας προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα όλων των προγραμμάτων και λειτουργιών. H έκδ οση LCD TOUCH διαθέτει μια μεγάλη οθόνη αφής και τη νέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ, που επιτρέπει αποθήκευση και εκτέλεση 2 προγραμμάτων, με το άγγιγμα ενός κουμπιού. Perfect Rapid 59 είναι το μοναδικό γρήγορο πρόγραμμα υψηλής απόδοσης που πλένει σε 59' με το ίδιο αποτέλεσμα πλύσης ενός κανονικού προγράμματος. 2 3

4 Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο ι σύγ χ ρ ον ες γ υναίκε ς εξισσοροπο ύ ν τη ζωή το υ ς μ ε πρ α κτι κότη τα κα ι σ τ υλ. Για τ ί να δια φ έ ρ ο υ ν τα πλυν τήρια ρούχων το υ ς? Η σ ει ρ ά Gran d ÓVit a σ υ νδ υ ά ζει εύχρησ τ η τ εχνο λ ογ ία μ ε υ ψηλή αισθητική σχεδ ια σ μ ένη α πό κο ρ υ φ α ί ο υ ς Ιτα λ ο ύ ς σ χεδια σ τ έ ς. Ιδια ί τ ε ρ η έ μ φ α σ η σ τις λε πτομέρει ες κα ι σ τη ν εργονο μ ί α : η πρ α γμ α τι κή ο υ σία του σ χεδια σ μ ο ύ. ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ : H CANDY ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΗΓΕΤΗΣ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Η σε ιρά GrandÓ v i t a θ έ τ ει ένα ν έο πα γ κό σ μ ι ο ρε κ όρ π ου συνδυά ζει τ η χω ρ η τ ι κότ η τα σ ε μ ι κρ ές δ ια σ τά σ εις. Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ - 60 C M Ε Ι Ι Κ Ε Σ Ι Α Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ - 42 C M H εργονομικότερη πόρτα της αγοράς! Μεγαλύτερη,ψηλότερη, εύχρηστη Χωρητικότητα φορτίου 8kg σε μόλις 42cm βάθος Η C an d y π ά ν τα α φ ο υ γκρ ά ζον τα ν τ ις α νά γκε ς τ ων κα τα να λ ω τ ώ ν κ αι πρ ο σ έφερ ε λύ σ ε ις σ ε θ έ μ α τα έ λ λ ε ιψ η ς χ ώρ ο υ, σ υ νδ υ ά ζον τα ς μ ε γάλ ες χω ρ η τ ι κ ότ η τ ες. Σ χε δ ία σ ε τα π ρ ώτα 7kg π λυ ν τ ή ρ ια ρ ο ύ χων βά θ ο υ ς μ ό λ ις 40 c m κ αι 8 kg β άθ ο υ ς 42c m, κα ι τ ώρ α π ρ ο σ φέ ρ ε ι το μ ονα δ ικό Α + + ε νε ργε ια κή ς κ ατ η γο ρ ί ας πλυ ν τ ή ρ ι ο ρ ο ύ χων χωρ η τ ικότ η τα ς 5kg βά θ ο υ ς μ ό λ ις 33c m. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ INVERTER SILENT+? Ο νέ ο ς ε πι λογέα ς, με ποι οτ ι κό φ ινίρ ισμ α, δεν εί ναι εί να ι απ λά κ ο μ ψός,α λ λά πρακ τι κ ός κ α ι ε υ χάρ ισ τος σ τη χρήση. 4 Η ν έ α σε ιρά GrandO v i t a ε ξ οπλισμέ ν η με το σύσ τ ημα I N V ERTER S I LENT+ α ν ήκ ει σ τα π λέον α θ όρυβα π λυν τ ήρια ρούχων τ ης α γοράς (μόλις 51de c i be l s) ε ξα σφ α λίζον τα ς βέλτ ισ τ η κ α τα νά λωση γ ια ε ξ οικ ονόμηση ε ν έ ργ ε ια ς. 51 db 5

5 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΑΖΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ?ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ CANDY ALISE Μ όνο ο ι ε φ ε υ ρ έτες του σύγχρονο υ π λυ ν τη ρ ι ο - σ τεγνωτη ρ ί ο υ θ α μ πο ρ ο ύσα ν να σ χεδιά σ ο υ ν το Alise, διατηρώ ν τα ς το πα γκό σ μ ι ο ρ εκό ρ σ υ νδ υ α σ μ ο ύ με γά λων χωρητ ικ οτ ή τ ων σε μικρές ε ξω τε ρι κές δ ια σ τά σ εις. Το πρώτο ALISÈ 8 kg πλύσης+ 5 kg στεγνώματος σε βάθος μόλις 45 cm. GRANDΌVITA ΚΑΜΠΑΝΙΑ GrandÓvita. Προτάθηκε από τις γυναίκες,κατασκευάστηκε από τη Candy. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ GrandÓvita. Προτάθηκε από τις γυναίκες,κατασκευάστηκε από τη Candy. Από σήμερα ΤΟ ALisè 6 kg πλύσης+ 4 kg στεγνώματος σε μόλις 42 cm. ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Η σειρά πλυντηριο-στεγνωτηρίων Αlisè είναι η πληρέστερη στην αγορά και με εκδόσεις μεγάλης χωρητικότητας 9 kg πλύση + 6 kg στέγνωμα και 10 kg πλύση + 7 kg στέγνωμα ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Crowner Αυτοκόλλητα Crowner Πόρτας 6 7

6 GRANDÓVITA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝ GV138D3/1-S GV 158TWC3/1-S GV 138TWHC3/1-S GV 139D3/1-S GV 159TWC3/1-S STANDARD SLIM STANDARD GV 1510LWHC3/1-S GV 1310TWHC3 GV4 117D2/1-S GVW 585TWC-S GVW 596LWC-S GVW 5107LWC-S ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΑΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χωρητικότητα φορτίου/πλύσιμο+στέγνωμα (kg) Ταχύτητα στροφών (σ.α.λ) Ρύθμιση ταχύτητας στροφών ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Αυτόματο πλύσιμο +στέγνωμα (kg) Αυτόματος υπολογισμός χρόνου και - ναι ναι - ναι - ναι- - ναι ναι ναι κατανάλωσης - ναι ναι - ναι - ναι - ναι ναι ναι Ρύθμιση θερμοκρασίας ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Mix Power System+ - ναι ναι - ναι ναι ναι - ναι ναι ναι Inverter Silent+ - - ναι - - ναι ναι Επίπεδο θορύβου πλύσης (db) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ Ενεργειακή Κατηγορία Α+++ Α+++ A+++-10% A+++ Α+++ Α+++ Α+++ Α++ ΑΑΑ ΑΑΑ ΑΑΑ Ενεργειακή Κατανάλωση Πλύσης (kw) Κατανάλωση νερού (λίτρα) ΣΧΕ ΙΑΣ ΜΟΣ & ΤΕ ΧΝΟ ΛΟΓΙΑ Display DIGITAL TOUCH TOUCH DIGITAL TOUCH LCD TOUCH TOUCH DIGITAL TOUCH LCD TOUCH LCD TOUCH Χρώμα ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ Φινίρισμα Πόρτα/Χερούλι ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΤΑ ΛΕΥΚΟ / ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ / ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ / ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ / ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ / ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ / Έναρξη παύση ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Πρόγραμμα MPS+ : Perfect Rapid 59' - ναι ναι - ναι ναι ναι - Πρόγραμμα MPS+: Perfect 20 - ναι ναι - ναι ναι ναι - Άλλα Ειδικά Προγράμματα MPS+ - ναι ναι - ναι ναι ναι - ναι ναι ναι Γρήγορα Προγράμματα 14'-30'-44' 14'-30'-59' 14'-30'-59' 14'-30'-59' 14'-30'-59' 14'-30'-59' 14'-30'-59' 14'-30'-44' 14'-30'-44' 14'-30'-44' 14'-30'-44' Βρεφικά Ρούχα ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Μάλλινα ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Ευαίσθητα ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Επιλογή βαθμού βρωμιάς - ναι ναι ναι ναι ναι ναι - ναι ναι ναι Εύκολο Σιδέρωμα ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Έξτρα ξέβγαλμα - ναι ναι - - ναι ναι ναι ναι ναι ναι ΙΑΣΤΑΣΕ ΙΣ ΚΑΙ ΒΑ ΡΟΣ ιαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) 85Χ60Χ54 85Χ60Χ52 85Χ60Χ52 85Χ60Χ54 85Χ60Χ54 85Χ60Χ60 85Χ60Χ60 85Χ60Χ40 85Χ60Χ60 85Χ60Χ60 85Χ60Χ60 Καθαρό Βάρος ,5 73, ,5 75,5 8 9