ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Β 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑ Ε Κ.Φ.Α.. 3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ ΜΖΣΡΩΟΤ ΠΟΛ:1138 Σασ. Γ/νζη : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σασ. Κωδ. : ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Θ. Καθιακάλεο, Δ. Καπνχηζνπ Γ. Καξχδε Σηλέθωνο : ΦΑΞ : ΘΔΜΑ: Ππόζθεηερ διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηη θοπολογική μεηασείπιζη ηος ειζοδήμαηορ αλλοδαπών εηαιπειών ιδιοκηηζίαρ ακινήηος ζηην Δλλάδα, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηων διαηάξεων ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, φηη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά φια ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 1

2 2. Με ηελ ΠΟΛ.1060/ εγθχθιην δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δελ απνθηνχλ εηζφδεκα. 3. Όζνλ αθνξά ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ εκεδαπή, κε ηελ ΠΟΛ.1069/ εγθχθιην δηεπθξηλίζζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη χκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, εθαξκνγή ζα έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο πνπ ηζρχεη. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα ραξαθηεξίδεηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο πεγήο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα εμαθνινπζεί λα θνξνινγείηαη ζηελ ρψξα πεγήο (Διιάδα), φπσο νξίδεη ην εζσηεξηθφ δίθαην, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν πεξί εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ΑΓΦ (ζπλήζσο ην άξζξν 6 ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ) θαη ην άξζξν πεξί θνξνιφγεζεο θεξδψλ επηρεηξήζεσλ (ζπλήζσο ην άξζξν 7 ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ), ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ ζηελ Διιάδα ή φρη. ηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα δελ έρεη ζε ηζρχ ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, ηφηε ν ελ ιφγσ αιινδαπφο απνθηά εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4172/2013. Καη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν αιινδαπφο δηθαηνχρνο γηα ην εηζφδεκά ηνπ απηφ θνξνινγείηαη, σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 58 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. 4. Δπίζεο, κε ην αξηζ. ΓΔΑΦΒ ΔΞ2015/ έγγξαθφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αιινδαπή εηαηξία ηδηνθηεζίαο αθίλεηνπ ζηελ Διιάδα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο θαη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα θνξνινγείηαη ζηε ρψξα πεγήο (Διιάδα) ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ ζηελ Διιάδα ή φρη, ε αιινδαπή εηαηξία θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα αλάινγα κε ηε λνκηθή ηεο κνξθή θαη ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί (παξ. 1 άξζξνπ 58 θαη παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 71 λ. 4172/2013). 2

3 5. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνχζα δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: α) Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απνθηνχλ ή φρη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, εθπίπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ζρεη. ε αξηζ. ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφο καο). β) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ, απφ θαη κεηά, ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηελ Διιάδα ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ θαη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ησλ απνζβέζεσλ απφ ηα πξφζσπα απηά, δεδνκέλνπ φηη πιένλ ην εηζφδεκά ηνπο απφ αθίλεηε πεξηνπζία απνηειεί εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ιακβάλεηαη ην θφζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ λ.4172/2013, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ή θαηαζθεπήο απηνχ, δειαδή είηε απηφ απνθηήζεθε / θαηαζθεπάζηεθε πξηλ απφ ηελ είηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Ωο θφζηνο θηήζεο / θαηαζθεπήο ιακβάλεηαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ιακβάλεηαη ην ηίκεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν κε ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ην ζρεηηθφ αθίλεην, ή απφ νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (παξαζηαηηθά, θ.ιπ.) ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ απνζβέζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα πξνεγνχκελα ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4172/2013 έηε (δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο) θαη ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί αλ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα εμέπηπηαλ θνξνινγηθέο απνζβέζεηο, ππνινγηδφκελεο εμσινγηζηηθά κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηα έηε απηά (πεξ.ζη παξ.1 άξζξνπ 31 λ.2238/1994), ψζηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ λα κελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο θηήζεο / θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηελ ΠΟΛ. 1073/ εγθχθιηφ καο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1073/2015 εγθχθιην, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013 πεξί θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. γ) Σέινο, σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013, απηή ππνβάιιεηαη αθφκα θαη φηαλ ηα πην πάλσ πξφζσπα δελ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Διιάδα ή απνθηνχλ εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπο ζηε ρψξα καο. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο, εθπίπηεη ην ηεθκαξηφ κίζζσκα θαηά ην κέηξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 3

4 πεξ. ε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013 θαη φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ΠΟΛ.1069/2015 εγθχθιηφ καο. ΚΦΑ - ΔΛΠ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν. 4174/2013), νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ , θάζε πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, απφ , απνηεινχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 (Δ.Λ.Π.) θαη κέρξη ηηο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 (Κ.Φ.Α..). Γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ρσξίο κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ηα νπνία δηαζέηνπλ αθίλεηα ζηελ Διιάδα, ηφζν απφ ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. φζν θαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Δ.Λ.Π., δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ. Δπεηδή φκσο απφ ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα απφ αθίλεηε πεξηνπζία απνηειεί πιένλ γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απνθηνχλ ή φρη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, ηα πξφζσπα απηά ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ, εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ ηελ ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ απηνχ, απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά είλαη ππφρξεα ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ. Γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ φζνλ αθνξά ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν 2014 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη απφ νη δηαηάμεηο ησλ Δ.Λ.Π. Έηζη απφ έσο απηά πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ θαη ΗΚΔ εληάζζνληαη ζε δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ηα ινηπά πξφζσπα (πξνζσπηθέο εηαηξείεο) ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ. Απφ θαη κεηά ΑΔ, ΔΠΔ, ΗΚΔ, Δηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείεο, θαζψο θαη ΟΔ θαη ΔΔ ησλ νπνίσλ φια ηα άκεζα ή έκκεζα κέιε είλαη είηε νληφηεηεο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4308/2014 (ΑΔ., ΔΠΔ, θιπ), είηε άιιεο νληφηεηεο ζπγθξίζηκνπ λνκηθνχ ηχπνπ κε ηηο νληφηεηεο ηεο πεξίπησζεο απηήο, εθαξκφδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο αξρείσλ ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα (δηπινγξαθηθά βηβιία). Σα ινηπά πξφζσπα εληάζζνληαη ζηηο νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(γ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4

5 4308/2014 θαη επνκέλσο ζε ηήξεζε βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 (θχθινο εξγαζηψλ επξψ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αιινδαπέο ΑΔ θαη ΔΠΔ, ρσξίο εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2014 αλήγεηξαλ αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή πξαγκαηνπνίεζαλ πξνζζήθεο ή επεθηάζεηο ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη νη νπνίεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αλέγεξζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ είραλ εηδηθή έληαμε ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο εθκίζζσζαλ ην αθίλεην απηφ, είλαη ππφρξεεο απφ ηελ έλαξμε ηεο εθκίζζσζεο ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα βηβιία απφ ηεξνχληαη αζεψξεηα. Γεδνκέλνπ δε φηη απηά ηεξνχληαη κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ πξέπεη λα γίλεη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: Παπάδειγμα 1ο Αλλοδαπή ΟΕ, τωρίς εγκαηάζηαζη ζηην Ελλάδα, αποκηά ειζόδημα από ενοικίαζη ακινήηοσ ζηην Ελλάδα. Μέρξη ηηο κε ππφρξεε ζε ηήξεζε βηβιίσλ. Απφ είλαη ππφρξεε ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία ζπλερίδεη λα ηεξεί θαη ην Σελ ζα ηεξήζεη βηβιία απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά αλάινγα κε ην θχθιν εξγαζηψλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηφδσλ 2014 θαη Παπάδειγμα 2ο Αλλοδαπή ΑΕ, ποσ δεν έτει εγκαηάζηαζη ζηην Ελλάδα, ανεγείρει ακίνηηο ηο οποίο ολοκληρώνεηαι ηον Απρίλιο ηοσ 2014 και ηον Ιούλιο ηοσ έηοσς ασηού προτωρεί ζε ενοικίαζη ηοσ ακινήηοσ. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλέγεξζεο δειαδή κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία (εηδηθή έληαμε). Απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηήξεζεο βηβιίσλ. Απφ ηνλ Ηνχιην φκσο δεδνκέλνπ φηη απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία) ππνρξενχηαη εθ λένπ ζε ηήξεζε βηβιίσλ, ζε ηήξεζε φκσο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΠΟΛ.1006/ (ΦΔΚ 19Β/2014) Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ππνρξενχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, λα 5

6 ππνβάιινπλ ζην Σκήκα ή Γξαθείν Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγνληαη, δήισζε Μεηαβνιήο εξγαζηψλ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ην ρξφλν ηεο κεηαβνιήο. Δηδηθά, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ησλ δηεπθξηλίζεσλ, γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ε δήισζε κεηαβνιήο ππνβάιιεηαη κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 2014, ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013). Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3.Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 6

7 ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1.Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. - Σκήκα Γ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 2.Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα 3. Α. & Μ. ΣΑΜΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ., Δπξηπίδνπ 6, Σ.Κ , Αζήλα 4. KERKINI ENTERPRISES LTD, Αηγηαιείαο 15, Σ.Κ , Μαξνχζη 5. MS Accounting Services Α.Δ., Αθηή Μηανχιε 93, Σ.Κ , Πεηξαηάο ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (5), Β'(10) 6. Γ/λζε Διέγρσλ Σκήκα Ε Κ.Φ.Α.. (10) 7. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Απηνηειέο Σκήκα Σ Μεηξψνπ (10) 8. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 9. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 7

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα