ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ."

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑΣΑ Α Β 2.ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΑ Α -ΦΜΑΠ Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ: ΝOΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ. Γ/ΝΖ: ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ.. ΠΟΛ.: 1182 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ ηύπος και πεπιεσομένος ηηρ δήλωζηρ πεπιοςζιακήρ καηάζηαζηρ πος πεπιλαμβάνεηαι ζηην αίηηζη αναζηολήρ ηος άπθπος 203 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ (ν.2717/1999), όπωρ ηποποποιήθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 12 ηος ν.4051/2012 (ΦΔΚ 40 Α / ) και ηος άπθπος ππώηος ηηρ από ΠΝΠ (ΦΔΚ 103 Α / ), όπωρ κςπώθηκε με ηο άπθπο δεύηεπο ηος ν.4079/2012 (ΦΔΚ 180 Α / ). ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 103 Α / ), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ.4079/2012 (ΦΔΚ 180 Α / ),

2 2. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4051/2012 (ΦΔΚ 40 Α / ), φπσο ηξνπνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ.2717/1999 (ΦΔΚ 97 Α / ), 3. ηελ αξηζ.τ4/2012 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 2027 Β / ), 4. ην ΠΓ 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 221 Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 24/2010 (ΦΔΚ 56 Α / ), 5. ην ΠΓ 87/2012 (ΦΔΚ 142 Α / ) «Γηνξηζκφο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ», 6. ηελ αξηζ.τποηκ ΔΞ/2012 (ΦΔΚ 2574 Β / ) απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε», 7. ην ΠΓ 119/2013 (ΦΔΚ 153 Α / ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ», 8. ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ εκπξάγκαησλ θαη ελνρηθψλ δηθαησκάησλ ζε θηλεηά, πάλσ απφ ηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζηε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ ην δηθαζηήξην ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη θαηά πφζν ε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ κπνξεί λα επηθέξεη αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηνλ αηηνχληα, 9. ην γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άπθπο 1 1. Οξίδνπκε ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Γ.Π.Κ.), ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε αλαζηνιήο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2717/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4051/2012 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 103 Α / ), ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα έληππν ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.

3 2. Δάλ ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλε ηε Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο αλαζηνιή, ε αίηεζε αλαζηνιήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (ηξίην εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο). Άπθπο 2 1. ην ππ αξηζ. 1 πεδίν ηνπ εληχπνπ ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο δειψλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο αλαζηνιή. 2. ηα ππ αξηζ. 2 θαη 3 πεδία ηνπ εληχπνπ ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο δειψλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, φηαλ ν αηηψλ αλαζηνιή είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή αηνκηθή επηρείξεζε. 3. ην ππ αξηζ. 4 πεδίν ηνπ εληχπνπ ηεο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο δειψλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επζχλνληαη αηνκηθά γηα ηηο θνξνινγηθέο θαη ηηο ηεισλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ν αηηψλ αλαζηνιή είλαη νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία ή θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή αζηηθή θεξδνζθνπηθή ή κε εηαηξεία ή ζπκκεηνρηθή ή αθαλήο εηαηξεία ή θάζε θχζεσο θνηλνπξαμία ή εκεδαπή Α.Δ. ή δεκφζηα ή δεκνηηθή επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλεηαηξηζκφο πνπ έρεη ζπζηαζεί λφκηκα θαη νη ελψζεηο ηνπ ή αιινδαπή επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί κε νπνηνλδήπνηε ηχπν εηαηξείαο ή θάζε είδνπο αιινδαπφο νξγαληζκφο πνπ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ ή εκεδαπή Δ.Π.Δ. ή ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θάζε είδνπο ίδξπκα. 4. ηνλ Πίλαθα Α1.1α δειψλνληαη ηα έζνδα (ή εηζνδήκαηα) απφ θάζε πεγή ζηελ Διιάδα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ απφ αθίλεηα, θαηά ην πξνεγνχκελν θαη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν αζθείηαη ε αίηεζε αλαζηνιήο. Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ν αηηψλ αλαζηνιή δειψλεη ηα εηζνδήκαηα κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 5. ηνλ Πίλαθα Α1.1β δειψλνληαη ηα έζνδα (ή εηζνδήκαηα) απφ θάζε πεγή ζηελ αιινδαπή πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ απφ αθίλεηα, θαηά ην πξνεγνχκελν θαη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν αζθείηαη ε αίηεζε αλαζηνιήο. Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ

4 έηνο ν αηηψλ αλαζηνιή δειψλεη ηα εηζνδήκαηα κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 6. ηνλ Πίλαθα Α1.2α δειψλνληαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο, επηθαξπίαο θαη δνπιείαο νηθήζεσο ζε αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 7. ηνλ Πίλαθα Α1.2β δειψλνληαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο, επηθαξπίαο θαη δνπιείαο νηθήζεσο ζε αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 8. ηνλ Πίλαθα Α1.3α δειψλνληαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε κεηνρέο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, εηζεγκέλσλ ή κε ζε ρξεκαηηζηήξηα θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 9. ηνλ Πίλαθα Α1.3β δειψλνληαη ηα νκφινγα θαη νκνινγίεο θάζε είδνπο, ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 10. ηνλ Πίλαθα Α1.4α δειψλνληαη νη θαηαζέζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαηά ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 11. ηνλ Πίλαθα Α1.4β δειψλνληαη νη ζπξίδεο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη ε εθηηκψκελε αμία ησλ θηλεηψλ πνπ πεξηέρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 12. ηνλ Πίλαθα Α1.5α, Α1.5β θαη Α1.5γ δειψλνληαη αληίζηνηρα ηα πισηά, ηα ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ηα νρήκαηα θάζε ρξήζεο θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 13. ηνλ Πίλαθα Α1.6α δειψλνληαη νη ζπκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο αηνκηθή επηρείξεζε ή νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία ή θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, ή αζηηθή θεξδνζθνπηθή ή κε εηαηξεία ή ζπκκεηνρηθή ή αθαλήο εηαηξεία ή θάζε θχζεσο θνηλνπξαμία ή εκεδαπή Α.Δ. ή δεκφζηα ή δεκνηηθή επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλεηαηξηζκφο πνπ έρεη ζπζηαζεί λφκηκα θαη νη ελψζεηο ηνπ ή αιινδαπή επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί κε νπνηνλδήπνηε ηχπν εηαηξείαο ή θάζε είδνπο αιινδαπφο

5 νξγαληζκφο πνπ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ ή εκεδαπή Δ.Π.Δ. ή ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θάζε είδνπο ίδξπκα, θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 14. ηνλ Πίλαθα Α1.6 β δειψλνληαη νη ζπκκεηνρέο ζηελ αιινδαπή ζε θάζε είδνπο λνκηθή νληφηεηα, θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ήηνη νη ζπκκεηνρέο ζε λνκηθφ πξφζσπν, νξγαληζκφ, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία (offshore θ.ιπ.), ζε θάζε κνξθήο εηαηξεία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (private investment company θ.ιπ.), ζε θάζε κνξθήο θαηαπίζηεπκα (trust, Anstalt θ.ιπ.) ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, ζε θάζε κνξθήο ίδξπκα (foundation, Stiftung θ.ιπ.) ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, ζε θάζε κνξθήο πξνζσπηθή επηρείξεζε ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζε θάζε κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, ζε θάζε κνξθήο εηαηξεία δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή θιεξνλνκηάο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, ζε θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, ζε θάζε κνξθήο εηαηξεία αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θάζε άιιν πηζαλφ κφξθσκα εηαηξηθήο νξγάλσζεο, αλεμαξηήησο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. 15. ηνλ Πίλαθα Α1.7 δειψλνληαη ηα δάλεηα θαη νη δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, είηε ν αηηψλ ηελ αλαζηνιή είλαη δαλεηζηήο ή δαλεηδφκελνο, είηε είλαη δσξεηήο ή δσξενδφρνο. 16. ηνλ Πίλαθα Α1.8 δειψλνληαη: -ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα (θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο) θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ζε θάζε είδνπο θηλεηά, κε εμαίξεζε ηα θηλεηά πνπ είλαη αθαηάζρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, θαζψο θαη -ηα ελνρηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο (κίζζσζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), ρξεζηδάλεην) θαηά ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ζε θάζε είδνπο θηλεηά, κε εμαίξεζε ηα θηλεηά πνπ είλαη αθαηάζρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, εθφζνλ ε αμία ηνπ ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη έηνο ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ. 17. ηνλ Πίλαθα Α1.9 δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδεδεκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, φηαλ ν αηηψλ αλαζηνιή είλαη λνκηθφ πξφζσπν. Ωο ζπλδεδεκέλν λνκηθφ πξφζσπν λνείηαη ε ζχλδεζε κε ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο

6 δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ αηηνχληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηνπ άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ιφγσ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ πξνζψπσλ ζην θεθάιαην ή ζηε δηνίθεζε θαη ησλ δχν λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ. 4. ΓΔΚ 5. Απνδέθηεο πίλαθα Η γηα θνηλνπνίεζε κέζσ απηψλ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηεο Υψξαο Α θαη Β βαζκνχ 6. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Γ.Γ.Π. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α,Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3,4 θαη 7), Ζ,Θ,ΗΑ,ΗΒ ΗΓ,ΗΓ,ΗΔ,ΗΣ,ΗΕ,ΗΖ,ΗΘ,Κ,ΚΑ,ΚΒ θαη ΚΓ 3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γ/λζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο- Πι.Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Δξκνχ θαη Κνξλάξνπ ΑΘΖΝΑ

7 5. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο 6. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 7. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1. Γξ. θ.τπνπξγνχ 2. Γξ. θ.τθππνπξγνχ 3. Γξ.θ.Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 4. Γξ. θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 5. Γξ. θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 7. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20) 10. Γ/λζε Γ12ε - Γξ. θ. Γ/ληή, Σκήκαηα Α (20), Β (7), Γ (5) 11. Γ/λζε Γ13ε - Σκήκαηα Α (15), Β (5), ΦΜΑΠ (15) 12. Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ Διέγρνπ θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο (15)

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/06/... 2011... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα