INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α / ), ψπυρ ιζσωει».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει»."

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΣΗΛ : , , TMHMA B ΣΗΛ: ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ: ΣΜΗΜΑ Δ ΣΗΛ.: (για ειδικά θέμαηα πύθμιζηρ σπεών πηωσών, ςπό εκκαθάπιζη ή εξςγίανζη οθειλεηών) Αθήνα, 18 Μαρηίοσ 2015 ΠΟΛ: 1066 ΠΡΟ: Ω Π.Δ. Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ : Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α / ), ψπυρ ιζσωει». Καηφπηλ πξνθνξηθψλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Ο.Υ. αιιά θαη θνξνινγνπκέλσλ επί νξηζκέλσλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, δίλνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο. 1

2 Α. Δξαίπεζη απψ ηην ςπαγυγή ζηη πωθμιζη. Σηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014 δελ δχλαηαη λα ππαρζνχλ νθεηιέο, νη νπνίεο έσοςν ςπασθεί ζε ζςμθυνία, η οποία έσει επικςπυθεί δικαζηικά καη άπθπα 99 επ. ηος ν. 3588/2007 (Πηυσεςηικψρ Κϊδικαρ), 44 ηος ν. 1892/1990 ή άλλερ διαηάξειρ, ψζο ιζσωει η εν λψγυ ζςμθυνία. Η ππαγσγή ζηε ξχζκηζε είλαη επηηξεπηή κφλν κεηά ηε δηθαζηηθή αθχξσζε ή ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηελ αλαηξνπή ηεο σο πξνο ην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Καη εμαίξεζε, είλαη επηηξεπηή ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζπκθσλία, αλ ζε απηή πεξηιακβάλεηαη φξνο πνπ ην επηηξέπεη, δειαδή αλ ζηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη κελ νξηζκέλνο ηξφπνο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, επηηξέπεηαη φκσο ξεηά ζηνλ νθεηιέηε λα επηιέμεη, κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο, επκελέζηεξν ηξφπν απνπιεξσκήο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οι απμψδιερ ςπηπεζίερ οθείλοςν να διενεπγοων ζε ηακηά σπονικά διαζηήμαηα ζσεηικψ έλεγσο ζςμβοςλεςψμενερ ηο σειπψγπαθο απσείο πος πποβλέπεηαι ζηην ΠΟΛ 1068/2013, ϊζηε, αν διαπιζηυθεί ψηι έσει ανεπίηπεπηα λάβει σϊπα ςπαγυγή ζηην παποωζα πωθμιζη οθειλϊν πος έσοςν πςθμιζηεί με δικαζηικά επικςπυμένη ζςμθυνία, καηά ηα ανυηέπυ, να πποκαλοων άμεζα ηην απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 62Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. δπλάκεη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/2009 κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηεο σο άλσ πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα Α I 2 ii ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Β. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ. Ι. Δςεπγεηήμαηα ςπέπ ηος οθειλέηη. Γιακανονιζμψρ πληπυμήρ. i) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο, έσο εθαηφ, ππφ πξνυπνζέζεηο. 2

3 ii) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ην πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο ππαγφκελεο νθεηιέο (θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο) αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη, εθάπαμ ή ζε δφζεηο σο εμήο: α) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 100%, β)έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%), γ) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), δ) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), ε) έσο ζαξάληα νθηψ (48) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εμήληα (60%), ζη) έσο εμήληα (60) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), δ) έσο εβδνκήληα δχν (72) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη ε) έσο εθαηφ (100) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). επξψ. iii) Τν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα (50) Οη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο, ηπγράλνπλ αλαδξνκηθά ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ επηιέμνπλ λα ππαγάγνπλ ηελ ελαπνκέλνπζα ξπζκηζκέλε νθεηιή ηνπο ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, νη αλσηέξσ εθπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο απηήο. Όζνη δελ ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κέρξη 31 Μαξηίνπ 2015 θαη δηαηεξνχλ ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο», δηθαηνχληαη ηα επεξγεηήκαηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ηα νπνία ζα ππνινγηζηνχλ καδηθά απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ Δπηζήκαλζε : Με ηελ δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ηειεπηαίαο επθαηξίαο ηνπ λ.4152/2013 νη ινηπνί φξνη ηεο ξχζκηζεο απηήο παξακέλνπλ ελ ηζρχ (15% πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ιφγνη απψιεηαο απηήο, θιπ). 3

4 ΙΙ. Πποχποθέζειρ ςπαγυγήρ ζε ππψγπαμμα απιθμοω δψζευν άνυ ηυν εβδομήνηα δωο (72). Γηα ηελ ππαγσγή ζε αξηζκφ δφζεσλ άλσ ησλ εβδνκήληα δχν (72) έσο θαη εθαηφ (100), ην πνζφ ηεο ζπλνιηθά ξπζκηδφκελεο βαζηθήο νθεηιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ (15.000,00 ). ΙΙΙ. Υοπήγηζη αποδεικηικοω ενημεπψηηηαρ. Σηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε, δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην, κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Δπιζήμανζη: Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Γ.Ο.Υ. νη ζρεηηθέο πιεξσκέο, ν αηηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. ΙV. Μη λήτη αναγκαζηικϊν μέηπυν είζππαξηρ. i) Γηα νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο θαη ν νθεηιέηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφγξακκα απηήο θαη εθφζνλ έρεη ειεγρζεί ε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο θαη δηαηήξεζήο ηνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, δελ δηελεξγείηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ήηνη δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαηάζρεζε θηλεηψλ ή αθηλήησλ) ή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ελ γέλεη (π.ρ. έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ). ii) Οη επηβιεζείζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ αίξνληαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) έρεη εμνθιεζεί ην 50% ηεο αξρηθήο βαζηθήο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο, β) έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ νθεηιέηε, γ) έρεη θαηά πεξίπησζε εμεηαζηεί ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη κε απψιεηαο απηήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 4

5 δ) ε επηβιεζείζα θαηάζρεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη εμνθιεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. iii) Λνηπέο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δελ αίξνληαη. Σε θάζε πεξίπησζε (ii & iii) ηα απνδηδφκελα πνζά απφ ηηο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πξάμεηο εθηέιεζεο (πρ απφδνζε πιεηζηεξηάζκαηνο) ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη δελ πηζηψλνληαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ηξφπνο εμφθιεζεο ηεο πεξίπησζεο (ii) λνείηαη θάζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία (φπσο γηα παξάδεηγκα θαη νη ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, φπσο εξκελεχνληαη ζηελ παξνχζα) θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο, μεηά ηην καηαβολή ηηρ ππϊηηρ δψζηρ, ήηνη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ δελ πηζηψλεηαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα εμεηάδεη αίηεκα πεξηνξηζκνχ θαηαζρέζεσλ ζηα ρέξηα ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΔΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη κε ηελ ΠΟΛ 1092/2014. Τα αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχζηεκα TAXIS θαηά αξηζκφ, εκεξνκελία θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο επηβάιιεηαη λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζία, άιισο ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη άκεζα εθ λένπ θαηάζρεζε. V. Αναβολή εκηέλεζηρ ποινήρ. Με ηελ ππαγσγή θαη ζπκκφξθσζε ζηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο δηαθφπηεηαη. 5

6 VI. Γικαιϊμαηα ηος Γημοζίος. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε: α) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ απηνχ εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ ΚΦΓ θαη ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ, β) λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππνρξέσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, γ) λα νξίδεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο, πιελ ηνπ ελ ζηελή ελλνία Γεκνζίνπ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη επί ηνπ ρνξεγνχκελνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη νξίδεηαη ζην 1/7 ηεο ππνιεηπφκελεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο, γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014, δ) λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ ελ ζηελή ελλνία Γεκνζίνπ θαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ 1/7 ησλ ελαπνκεηλαζψλ δφζεσλ. Δπιζήμανζη: 1. Τα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 2. Η βεβαίσζε νθεηιήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 λ. 4174/2013 θαη ζηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1275/2013, φπσο ηζρχεη. Τν αλσηέξσ πνζνζηφ παξαθξάηεζεο (1/7) δελ αθνξά ζηε βεβαίσζε νθεηιήο. 3. Δάλ πξνθχςεη ζπκςεθηζκφο θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 4. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7) αθνξά κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη ζην ζπκςεθηζκφ πνπ δηελεξγείηαη απηεπαγγέιησο. Ο νθεηιέηεο κπνξεί κε δήισζε - αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο απαίηεζήο ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ κε δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. 5. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7), δελ αθνξά ζην πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επεξγέηεκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζε βεβαησκέλεο νθεηιέο. Τν πνζφ απηφ πηζηψλεηαη 6

7 θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δφζεηο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή είλαη ζε ηζρχ. 6. Δθφζνλ πθίζηαληαη θαη άιιεο νθεηιέο (εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο), πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά νη δηαηάμεηο πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο (άξζξν 12 λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη) θαη ζπκςεθηζκνχ (άξζξν 83 λ.δ. 356/1974, φπσο ηζρχεη). Παπάδειγμα 1. Γεδνκέλα : -Απαίηεζε απφ επηζηξνθή ΦΠΑ: επξψ. -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/ ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο: επξψ. Δλαπνκείλαο αξηζκφο δφζεσλ: 7. -Λνηπέο βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (απφ θφξν εηζνδήκαηνο): επξψ. Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : Σπκςεθίδεηαη ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/7 ησλ ελαπνκελνπζψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (δει επξψ), επξψ ζπκςεθίδνληαη κε ηνλ βεβαησκέλν θφξν εηζνδήκαηνο θαη ν νθεηιέηεο ιακβάλεη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, ηηο επξψ (καηόπιν εθαπμογήρ και ηυν διαηάξευν ηηρ πεπίπηυζηρ 2 ηηρ ςποπαπαγπάθος ΙΑ.2, ηηρ παπ. ΙΑ, ηος άπθπος ππώηος ηος ν. 4254/2014 ΦΕΚ 85 Α, όπυρ ιζσύει πεπί ζςμτηθιζμού επιζηποθών ΦΠΑ και Φόπος Ειζοδήμαηορ με οθειλέρ θοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ). Παπάδειγμα 2. Γεδνκέλα : -Απαίηεζε απφ ην επξχηεξν Γεκφζην (πρ απφ ΟΤΑ) επξψ. -Ο δηθαηνχρνο ηεο απαίηεζεο απηήο, έρεη θαη άιιεο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην (βι. παξ. 2 ii ηνπ άξζ. 7 ηεο Απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ). -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/ ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο επξψ. -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηεο πάγηαο ξχζκηζεο ηνπ λ. 4152/2013- ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο επξψ (κε 10 ελαπνκέλνπζεο δφζεηο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη πνζφ δφζεο επξψ). -Οη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πιεξνχληαη. 7

8 Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : Τν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεη : -ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 νθεηιήο (δει επξψ), -πιένλ ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο (απφ 10% - 100% ηεο απαίηεζεο θαηά πεξίπησζε, κέρξη λα θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 δφζεηο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο), ήηνη ηνπιάρηζηνλ επξψ. Ωο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ, ην θαηψηεξν πνζφ παξαθξάηεζεο είλαη επξψ ( ). - Σηελ πεξίπησζε πνπ νη 3 δφζεηο ηεο πάγηαο ξχζκηζεο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο έρνπλ ήδε θαιπθζεί, ηφηε ην θαηψηεξν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζα είλαη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 νθεηιήο ζπλ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ηεο απαίηεζεο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ επξψ ( ). -Δμππαθνχεηαη φηη εάλ ην πξνο παξαθξάηεζε πνζφ (ήηνη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ, παξαθξαηείηαη ην 100% ηνπ ηειεπηαίνπ. VII. Ιζσωρ πωθμιζηρ. 1. Η ξχζκηζε θαζίζηαηαη ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. 2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ απηήο. VIII. Απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ. 1. Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο: i) δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο (δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο ηνπ, αηνκηθέο θαη νθεηιέο απφ 8

9 ζπλππνρξέσζε, ζπλππεπζπλφηεηα, δελ έρεη ππνβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θνξνινγηθέο δειψζεηο) ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ξχζκηζεο ή iii) έρεη δειψζεη αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε iv) έρεη ππαγάγεη ζηε ξχζκηζε νθεηιέο νη νπνίεο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε απηή ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Α III ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. 2. Η ξχζκηζε δελ απφιιπηαη αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε ν νθεηιέηεο: i) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κέρξη δχν δφζεηο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο ή ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κήλεο. Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1236/2014, φπσο ηζρχνπλ, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο. IX. Αναζηολή παπαγπαθήρ σπεϊν. Η παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. Γ. Γςναηψηηηα αλλαγήρ ππογπάμμαηορ πωθμιζηρ. 1) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ή ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη απαιιαγήο επί ηνπ 9

10 ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ξχζκηζεο, πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. 2) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, κε κηθξφηεξν αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο θαηαβνιή πνζφ θαη ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ηχρεη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ απαιιαγήο απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην πνζφ πνπ εληάζζεηαη ζηε λέα ξχζκηζε. Δπιζήμανζη : 1.Δάλ ν νθεηιέηεο επηιέμεη ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ηνπ, απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 2. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο εμνθιήζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4305/2014 ( ) θαη έσο ηηο ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013, αθφκε θαη εάλ δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε δηαηήξεζεο, ηπγράλεη ησλ ζρεηηθψλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Γ. Γιαδικαζία διενέπγειαρ απαλλαγϊν ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 51. α) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο θαη ζηα Διεγθηηθά Κέληξα, θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο απαιιαγέο πνπ ππνινγίδνληαη αλαδξνκηθά, επί ησλ εμνθιεκέλσλ δφζεσλ ξχζκηζεο, νη απαιιαγέο δηελεξγνχληαη κε νίθνζελ Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο (ΑΦΔΚ), απφ ηελ ππεξεζία φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνηεηλφκελν πξνο επηζηξνθή πνζφ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε απηήο Πξντζηάκελν, ν νπνίνο ειέγρεη θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1111/ Η δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο θαη ην αξγφηεξν εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/

11 Τα αλσηέξσ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ κε καδηθά θχιια έθπησζεο, ηνπηθά ή θεληξηθά, φηαλ δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή. Τν ζπλνιηθφ επηζηξεθφκελν πνζφ πηζηψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ηζρχ. β) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα Τεισλεία, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ππφινηπν πξνο επηζηξνθή πνζφ, ε επηζηξνθή ζα δηελεξγείηαη κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ. Δ. Αίηημα επανένηαξηρ. O νθεηιέηεο δχλαηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ απψιεηα ηεο ξχζκηζεο, λα ππνβάιιεη άπαμ αίηεζε επαλέληαμήο ηνπ ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκφ δφζεσλ απηήο, πξνζθνκίδνληαο ζηελ ππεξεζία, ν πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ξχζκηζεο, ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη σο αηηία απψιεηαο απηήο. Ο πξντζηάκελνο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, άιισο ηεθκαίξεηαη φηη ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί. Παξάδεηγκα: Γεδνκέλα: -Σηηο νθεηιέηεο έρεη ππαγάγεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 κε αξηζκφ δφζεσλ 48 θαη απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ, πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 60%. - Ο νθεηιέηεο απψιεζε ηε ξχζκηζε ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο έβδνκεο δφζεο (ηελ νπνία θαη θαηέβαιιε καδί κε ηελ φγδνε δφζε πιένλ ηνπ 2% ηεο πξνζαχμεζεο) θαη ηεο ελδέθαηεο δφζεο απηήο. - Ο νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα έσο ηελ λα αηηεζεί λα επαλεληαρζεί ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απηήο. Δθφζνλ ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο απνθαλζεί ζεηηθά (έσο θαη ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 βι. 15 εξγάζηκεο εκέξεο) ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε ξχζκηζε κε ηηο ππνιεηπφκελεο 38 δφζεηο θαηαβάιινληαο ηε «λέα» πξψηε δφζεο απηήο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. 11

12 Δπιζήμανζη : α) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εβδνκήληα δχν (72) ή ηηο εθαηφ (100) θαηά πεξίπησζε, ππνινγηδφκελνο απφ ηελ πξψηε δφζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο. β) Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππνινγίδνληαη νη απαιιαγέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. γ) Απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε θαη ελφζσ απηή δηαξθεί, νη νθεηιέο δελ επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά ΚΔΓΔ θαη θαηά ΚΦΓ πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. δ) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηελ πάγηα ξχζκηζε ηνπ λ. 4152/2013 ή, εθφζνλ νη νθεηιέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ, ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ο/Η Πποφζηάμενορ ηος Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ Η Γενική Γπαμμαηέαρ Γημοζίυν Δζψδυν Αικαηεπίνη αββαΐδος ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Γ.Ο.Υ., Διεγθηηθά Κέληξα θαη Τεισλεία φιεο ηεο Φψξαο 2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ 4. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Υπεξεζηψλ Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο 12

13 Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 6. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 7. Γ/λζε Οξγάλσζεο 8. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ- Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 9. Γ/λζε Τεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 10. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 12. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 13

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα