INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α / ), ψπυρ ιζσωει».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει»."

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΣΗΛ : , , TMHMA B ΣΗΛ: ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ: ΣΜΗΜΑ Δ ΣΗΛ.: (για ειδικά θέμαηα πύθμιζηρ σπεών πηωσών, ςπό εκκαθάπιζη ή εξςγίανζη οθειλεηών) Αθήνα, 18 Μαρηίοσ 2015 ΠΟΛ: 1066 ΠΡΟ: Ω Π.Δ. Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ : Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α / ), ψπυρ ιζσωει». Καηφπηλ πξνθνξηθψλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Ο.Υ. αιιά θαη θνξνινγνπκέλσλ επί νξηζκέλσλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, δίλνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο. 1

2 Α. Δξαίπεζη απψ ηην ςπαγυγή ζηη πωθμιζη. Σηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014 δελ δχλαηαη λα ππαρζνχλ νθεηιέο, νη νπνίεο έσοςν ςπασθεί ζε ζςμθυνία, η οποία έσει επικςπυθεί δικαζηικά καη άπθπα 99 επ. ηος ν. 3588/2007 (Πηυσεςηικψρ Κϊδικαρ), 44 ηος ν. 1892/1990 ή άλλερ διαηάξειρ, ψζο ιζσωει η εν λψγυ ζςμθυνία. Η ππαγσγή ζηε ξχζκηζε είλαη επηηξεπηή κφλν κεηά ηε δηθαζηηθή αθχξσζε ή ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηελ αλαηξνπή ηεο σο πξνο ην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Καη εμαίξεζε, είλαη επηηξεπηή ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζπκθσλία, αλ ζε απηή πεξηιακβάλεηαη φξνο πνπ ην επηηξέπεη, δειαδή αλ ζηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη κελ νξηζκέλνο ηξφπνο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, επηηξέπεηαη φκσο ξεηά ζηνλ νθεηιέηε λα επηιέμεη, κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο, επκελέζηεξν ηξφπν απνπιεξσκήο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οι απμψδιερ ςπηπεζίερ οθείλοςν να διενεπγοων ζε ηακηά σπονικά διαζηήμαηα ζσεηικψ έλεγσο ζςμβοςλεςψμενερ ηο σειπψγπαθο απσείο πος πποβλέπεηαι ζηην ΠΟΛ 1068/2013, ϊζηε, αν διαπιζηυθεί ψηι έσει ανεπίηπεπηα λάβει σϊπα ςπαγυγή ζηην παποωζα πωθμιζη οθειλϊν πος έσοςν πςθμιζηεί με δικαζηικά επικςπυμένη ζςμθυνία, καηά ηα ανυηέπυ, να πποκαλοων άμεζα ηην απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 62Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. δπλάκεη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/2009 κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηεο σο άλσ πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα Α I 2 ii ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Β. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ. Ι. Δςεπγεηήμαηα ςπέπ ηος οθειλέηη. Γιακανονιζμψρ πληπυμήρ. i) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο, έσο εθαηφ, ππφ πξνυπνζέζεηο. 2

3 ii) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ην πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο ππαγφκελεο νθεηιέο (θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο) αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη, εθάπαμ ή ζε δφζεηο σο εμήο: α) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 100%, β)έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%), γ) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), δ) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), ε) έσο ζαξάληα νθηψ (48) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εμήληα (60%), ζη) έσο εμήληα (60) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), δ) έσο εβδνκήληα δχν (72) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη ε) έσο εθαηφ (100) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). επξψ. iii) Τν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα (50) Οη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο, ηπγράλνπλ αλαδξνκηθά ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ επηιέμνπλ λα ππαγάγνπλ ηελ ελαπνκέλνπζα ξπζκηζκέλε νθεηιή ηνπο ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, νη αλσηέξσ εθπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο απηήο. Όζνη δελ ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κέρξη 31 Μαξηίνπ 2015 θαη δηαηεξνχλ ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο», δηθαηνχληαη ηα επεξγεηήκαηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ηα νπνία ζα ππνινγηζηνχλ καδηθά απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ Δπηζήκαλζε : Με ηελ δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ηειεπηαίαο επθαηξίαο ηνπ λ.4152/2013 νη ινηπνί φξνη ηεο ξχζκηζεο απηήο παξακέλνπλ ελ ηζρχ (15% πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ιφγνη απψιεηαο απηήο, θιπ). 3

4 ΙΙ. Πποχποθέζειρ ςπαγυγήρ ζε ππψγπαμμα απιθμοω δψζευν άνυ ηυν εβδομήνηα δωο (72). Γηα ηελ ππαγσγή ζε αξηζκφ δφζεσλ άλσ ησλ εβδνκήληα δχν (72) έσο θαη εθαηφ (100), ην πνζφ ηεο ζπλνιηθά ξπζκηδφκελεο βαζηθήο νθεηιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ (15.000,00 ). ΙΙΙ. Υοπήγηζη αποδεικηικοω ενημεπψηηηαρ. Σηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε, δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην, κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Δπιζήμανζη: Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Γ.Ο.Υ. νη ζρεηηθέο πιεξσκέο, ν αηηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. ΙV. Μη λήτη αναγκαζηικϊν μέηπυν είζππαξηρ. i) Γηα νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο θαη ν νθεηιέηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφγξακκα απηήο θαη εθφζνλ έρεη ειεγρζεί ε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο θαη δηαηήξεζήο ηνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, δελ δηελεξγείηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ήηνη δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαηάζρεζε θηλεηψλ ή αθηλήησλ) ή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ελ γέλεη (π.ρ. έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ). ii) Οη επηβιεζείζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ αίξνληαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) έρεη εμνθιεζεί ην 50% ηεο αξρηθήο βαζηθήο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο, β) έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ νθεηιέηε, γ) έρεη θαηά πεξίπησζε εμεηαζηεί ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη κε απψιεηαο απηήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 4

5 δ) ε επηβιεζείζα θαηάζρεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη εμνθιεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. iii) Λνηπέο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δελ αίξνληαη. Σε θάζε πεξίπησζε (ii & iii) ηα απνδηδφκελα πνζά απφ ηηο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πξάμεηο εθηέιεζεο (πρ απφδνζε πιεηζηεξηάζκαηνο) ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη δελ πηζηψλνληαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ηξφπνο εμφθιεζεο ηεο πεξίπησζεο (ii) λνείηαη θάζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία (φπσο γηα παξάδεηγκα θαη νη ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, φπσο εξκελεχνληαη ζηελ παξνχζα) θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο, μεηά ηην καηαβολή ηηρ ππϊηηρ δψζηρ, ήηνη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ δελ πηζηψλεηαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα εμεηάδεη αίηεκα πεξηνξηζκνχ θαηαζρέζεσλ ζηα ρέξηα ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΔΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη κε ηελ ΠΟΛ 1092/2014. Τα αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχζηεκα TAXIS θαηά αξηζκφ, εκεξνκελία θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο επηβάιιεηαη λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζία, άιισο ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη άκεζα εθ λένπ θαηάζρεζε. V. Αναβολή εκηέλεζηρ ποινήρ. Με ηελ ππαγσγή θαη ζπκκφξθσζε ζηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο δηαθφπηεηαη. 5

6 VI. Γικαιϊμαηα ηος Γημοζίος. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε: α) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ απηνχ εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ ΚΦΓ θαη ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ, β) λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππνρξέσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, γ) λα νξίδεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο, πιελ ηνπ ελ ζηελή ελλνία Γεκνζίνπ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη επί ηνπ ρνξεγνχκελνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη νξίδεηαη ζην 1/7 ηεο ππνιεηπφκελεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο, γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014, δ) λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ ελ ζηελή ελλνία Γεκνζίνπ θαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ 1/7 ησλ ελαπνκεηλαζψλ δφζεσλ. Δπιζήμανζη: 1. Τα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 2. Η βεβαίσζε νθεηιήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 λ. 4174/2013 θαη ζηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1275/2013, φπσο ηζρχεη. Τν αλσηέξσ πνζνζηφ παξαθξάηεζεο (1/7) δελ αθνξά ζηε βεβαίσζε νθεηιήο. 3. Δάλ πξνθχςεη ζπκςεθηζκφο θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 4. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7) αθνξά κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη ζην ζπκςεθηζκφ πνπ δηελεξγείηαη απηεπαγγέιησο. Ο νθεηιέηεο κπνξεί κε δήισζε - αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο απαίηεζήο ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ κε δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. 5. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7), δελ αθνξά ζην πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επεξγέηεκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζε βεβαησκέλεο νθεηιέο. Τν πνζφ απηφ πηζηψλεηαη 6

7 θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δφζεηο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή είλαη ζε ηζρχ. 6. Δθφζνλ πθίζηαληαη θαη άιιεο νθεηιέο (εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο), πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά νη δηαηάμεηο πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο (άξζξν 12 λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη) θαη ζπκςεθηζκνχ (άξζξν 83 λ.δ. 356/1974, φπσο ηζρχεη). Παπάδειγμα 1. Γεδνκέλα : -Απαίηεζε απφ επηζηξνθή ΦΠΑ: επξψ. -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/ ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο: επξψ. Δλαπνκείλαο αξηζκφο δφζεσλ: 7. -Λνηπέο βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (απφ θφξν εηζνδήκαηνο): επξψ. Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : Σπκςεθίδεηαη ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/7 ησλ ελαπνκελνπζψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (δει επξψ), επξψ ζπκςεθίδνληαη κε ηνλ βεβαησκέλν θφξν εηζνδήκαηνο θαη ν νθεηιέηεο ιακβάλεη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, ηηο επξψ (καηόπιν εθαπμογήρ και ηυν διαηάξευν ηηρ πεπίπηυζηρ 2 ηηρ ςποπαπαγπάθος ΙΑ.2, ηηρ παπ. ΙΑ, ηος άπθπος ππώηος ηος ν. 4254/2014 ΦΕΚ 85 Α, όπυρ ιζσύει πεπί ζςμτηθιζμού επιζηποθών ΦΠΑ και Φόπος Ειζοδήμαηορ με οθειλέρ θοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ). Παπάδειγμα 2. Γεδνκέλα : -Απαίηεζε απφ ην επξχηεξν Γεκφζην (πρ απφ ΟΤΑ) επξψ. -Ο δηθαηνχρνο ηεο απαίηεζεο απηήο, έρεη θαη άιιεο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην (βι. παξ. 2 ii ηνπ άξζ. 7 ηεο Απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ). -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/ ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο επξψ. -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηεο πάγηαο ξχζκηζεο ηνπ λ. 4152/2013- ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο επξψ (κε 10 ελαπνκέλνπζεο δφζεηο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη πνζφ δφζεο επξψ). -Οη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πιεξνχληαη. 7

8 Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : Τν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεη : -ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 νθεηιήο (δει επξψ), -πιένλ ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο (απφ 10% - 100% ηεο απαίηεζεο θαηά πεξίπησζε, κέρξη λα θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 δφζεηο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο), ήηνη ηνπιάρηζηνλ επξψ. Ωο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ, ην θαηψηεξν πνζφ παξαθξάηεζεο είλαη επξψ ( ). - Σηελ πεξίπησζε πνπ νη 3 δφζεηο ηεο πάγηαο ξχζκηζεο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο έρνπλ ήδε θαιπθζεί, ηφηε ην θαηψηεξν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζα είλαη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 νθεηιήο ζπλ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ηεο απαίηεζεο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ επξψ ( ). -Δμππαθνχεηαη φηη εάλ ην πξνο παξαθξάηεζε πνζφ (ήηνη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ, παξαθξαηείηαη ην 100% ηνπ ηειεπηαίνπ. VII. Ιζσωρ πωθμιζηρ. 1. Η ξχζκηζε θαζίζηαηαη ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. 2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ απηήο. VIII. Απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ. 1. Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο: i) δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο (δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο ηνπ, αηνκηθέο θαη νθεηιέο απφ 8

9 ζπλππνρξέσζε, ζπλππεπζπλφηεηα, δελ έρεη ππνβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θνξνινγηθέο δειψζεηο) ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ξχζκηζεο ή iii) έρεη δειψζεη αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε iv) έρεη ππαγάγεη ζηε ξχζκηζε νθεηιέο νη νπνίεο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε απηή ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Α III ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. 2. Η ξχζκηζε δελ απφιιπηαη αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε ν νθεηιέηεο: i) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κέρξη δχν δφζεηο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο ή ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κήλεο. Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1236/2014, φπσο ηζρχνπλ, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο. IX. Αναζηολή παπαγπαθήρ σπεϊν. Η παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. Γ. Γςναηψηηηα αλλαγήρ ππογπάμμαηορ πωθμιζηρ. 1) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ή ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη απαιιαγήο επί ηνπ 9

10 ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ξχζκηζεο, πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. 2) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, κε κηθξφηεξν αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο θαηαβνιή πνζφ θαη ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ηχρεη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ απαιιαγήο απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην πνζφ πνπ εληάζζεηαη ζηε λέα ξχζκηζε. Δπιζήμανζη : 1.Δάλ ν νθεηιέηεο επηιέμεη ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ηνπ, απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 2. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο εμνθιήζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4305/2014 ( ) θαη έσο ηηο ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013, αθφκε θαη εάλ δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε δηαηήξεζεο, ηπγράλεη ησλ ζρεηηθψλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Γ. Γιαδικαζία διενέπγειαρ απαλλαγϊν ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 51. α) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο θαη ζηα Διεγθηηθά Κέληξα, θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο απαιιαγέο πνπ ππνινγίδνληαη αλαδξνκηθά, επί ησλ εμνθιεκέλσλ δφζεσλ ξχζκηζεο, νη απαιιαγέο δηελεξγνχληαη κε νίθνζελ Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο (ΑΦΔΚ), απφ ηελ ππεξεζία φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνηεηλφκελν πξνο επηζηξνθή πνζφ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε απηήο Πξντζηάκελν, ν νπνίνο ειέγρεη θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1111/ Η δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο θαη ην αξγφηεξν εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/

11 Τα αλσηέξσ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ κε καδηθά θχιια έθπησζεο, ηνπηθά ή θεληξηθά, φηαλ δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή. Τν ζπλνιηθφ επηζηξεθφκελν πνζφ πηζηψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ηζρχ. β) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα Τεισλεία, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ππφινηπν πξνο επηζηξνθή πνζφ, ε επηζηξνθή ζα δηελεξγείηαη κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ. Δ. Αίηημα επανένηαξηρ. O νθεηιέηεο δχλαηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ απψιεηα ηεο ξχζκηζεο, λα ππνβάιιεη άπαμ αίηεζε επαλέληαμήο ηνπ ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκφ δφζεσλ απηήο, πξνζθνκίδνληαο ζηελ ππεξεζία, ν πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ξχζκηζεο, ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη σο αηηία απψιεηαο απηήο. Ο πξντζηάκελνο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, άιισο ηεθκαίξεηαη φηη ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί. Παξάδεηγκα: Γεδνκέλα: -Σηηο νθεηιέηεο έρεη ππαγάγεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 κε αξηζκφ δφζεσλ 48 θαη απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ, πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 60%. - Ο νθεηιέηεο απψιεζε ηε ξχζκηζε ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο έβδνκεο δφζεο (ηελ νπνία θαη θαηέβαιιε καδί κε ηελ φγδνε δφζε πιένλ ηνπ 2% ηεο πξνζαχμεζεο) θαη ηεο ελδέθαηεο δφζεο απηήο. - Ο νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα έσο ηελ λα αηηεζεί λα επαλεληαρζεί ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απηήο. Δθφζνλ ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο απνθαλζεί ζεηηθά (έσο θαη ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 βι. 15 εξγάζηκεο εκέξεο) ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε ξχζκηζε κε ηηο ππνιεηπφκελεο 38 δφζεηο θαηαβάιινληαο ηε «λέα» πξψηε δφζεο απηήο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. 11

12 Δπιζήμανζη : α) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εβδνκήληα δχν (72) ή ηηο εθαηφ (100) θαηά πεξίπησζε, ππνινγηδφκελνο απφ ηελ πξψηε δφζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο. β) Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππνινγίδνληαη νη απαιιαγέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. γ) Απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε θαη ελφζσ απηή δηαξθεί, νη νθεηιέο δελ επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά ΚΔΓΔ θαη θαηά ΚΦΓ πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. δ) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηελ πάγηα ξχζκηζε ηνπ λ. 4152/2013 ή, εθφζνλ νη νθεηιέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ, ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ο/Η Πποφζηάμενορ ηος Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ Η Γενική Γπαμμαηέαρ Γημοζίυν Δζψδυν Αικαηεπίνη αββαΐδος ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Γ.Ο.Υ., Διεγθηηθά Κέληξα θαη Τεισλεία φιεο ηεο Φψξαο 2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ 4. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Υπεξεζηψλ Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο 12

13 Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 6. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 7. Γ/λζε Οξγάλσζεο 8. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ- Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 9. Γ/λζε Τεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 10. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 12. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 13

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 26-9-2016 Αριθμ.πρωτ.788 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.20 09:34:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΕΧΗ-Φ9Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

II) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ III) ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ

II) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ III) ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 10 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξωη.: ΓΠΔΙ Α 1141203 ΔΞ 2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ I) ΓΔΝIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΓΑ : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β ΣΗΛ : 210 3630573, 3605159, 2103614280 II. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL - ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL - ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL - ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1)ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 16 ε ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ TMHMA: A Σει.: 210 3635480 210 3635963 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-ΠΦ7 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-ΠΦ7 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 2013 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ

Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ ΦΔΚ 1087 η. Β/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Σει.: 210 3635963,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Αππιλίος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I) ΓΔΝIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 16 ε ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ TMHMA: A Σει.: 210 3635963 210 3635480 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.).

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.). ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Α Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 15/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1405 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α3 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Γ, Δ ΣΗΛ.: 210 3630573,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 10 Απγνχζηνπ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς»

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Γ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών επί ηων διαηάξεων ηος άπθπος 26 ηος ν. 4270/2014».

ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών επί ηων διαηάξεων ηος άπθπος 26 ηος ν. 4270/2014». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Γ.Α.: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Αθήνα, 4 Αππιλίος 2017 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Απιθ. Ππωη.: 2/27840/0026 ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Γ.

4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Δ Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ. : 106 72 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 1882 Μέηπα για ηην πεπιζηολή ηηρ θοποδιαθςγήρ, διαππςθμίζειρ ζηην άμεζη και έμμεζη θοπολογία και άλλερ διαηάξειρ. [Ποινικό αδίκημα μη καηαβολήρ σπεών ππορ ηο Δημόζιο και ηπίηοςρ - Αποδεικηικό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 11 Οθησβξίνπ 2016 ΑΓΑ: ΠΟΛ ΠΡΟ : Ω Π.Γ.

Αζήλα, 11 Οθησβξίνπ 2016 ΑΓΑ: ΠΟΛ ΠΡΟ : Ω Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ I. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ B, Γ, Δ Σειέθσλν : 213 2113108, 210 3614303 Σαρ. Γ/λζε : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014 Νέα Σμύρμη, 9 Ιαμουαρίου 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014 Ατξοά: Έγγοατα Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ Αγαπητοί συμάδελφοι, Σας κοιμοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του Υπουργείου Οικομομικώμ: 1. ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ εξγαζία».

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ εξγαζία». (Φ.E.K. 17/η. Β / 12-1-2017) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Γ.Α.: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Αζήλα, 10 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξηζ.Πξωη.:2/ 1757 /0026 ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ είσε μέσπι 13.06.2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Άξζξν 1 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4336/2015 https://www.blogger.com/nullπεδίν εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα