INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α / ), ψπυρ ιζσωει».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει»."

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΣΗΛ : , , TMHMA B ΣΗΛ: ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ: ΣΜΗΜΑ Δ ΣΗΛ.: (για ειδικά θέμαηα πύθμιζηρ σπεών πηωσών, ςπό εκκαθάπιζη ή εξςγίανζη οθειλεηών) Αθήνα, 18 Μαρηίοσ 2015 ΠΟΛ: 1066 ΠΡΟ: Ω Π.Δ. Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ : Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α / ), ψπυρ ιζσωει». Καηφπηλ πξνθνξηθψλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Ο.Υ. αιιά θαη θνξνινγνπκέλσλ επί νξηζκέλσλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, δίλνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο. 1

2 Α. Δξαίπεζη απψ ηην ςπαγυγή ζηη πωθμιζη. Σηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014 δελ δχλαηαη λα ππαρζνχλ νθεηιέο, νη νπνίεο έσοςν ςπασθεί ζε ζςμθυνία, η οποία έσει επικςπυθεί δικαζηικά καη άπθπα 99 επ. ηος ν. 3588/2007 (Πηυσεςηικψρ Κϊδικαρ), 44 ηος ν. 1892/1990 ή άλλερ διαηάξειρ, ψζο ιζσωει η εν λψγυ ζςμθυνία. Η ππαγσγή ζηε ξχζκηζε είλαη επηηξεπηή κφλν κεηά ηε δηθαζηηθή αθχξσζε ή ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηελ αλαηξνπή ηεο σο πξνο ην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Καη εμαίξεζε, είλαη επηηξεπηή ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζπκθσλία, αλ ζε απηή πεξηιακβάλεηαη φξνο πνπ ην επηηξέπεη, δειαδή αλ ζηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη κελ νξηζκέλνο ηξφπνο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, επηηξέπεηαη φκσο ξεηά ζηνλ νθεηιέηε λα επηιέμεη, κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο, επκελέζηεξν ηξφπν απνπιεξσκήο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οι απμψδιερ ςπηπεζίερ οθείλοςν να διενεπγοων ζε ηακηά σπονικά διαζηήμαηα ζσεηικψ έλεγσο ζςμβοςλεςψμενερ ηο σειπψγπαθο απσείο πος πποβλέπεηαι ζηην ΠΟΛ 1068/2013, ϊζηε, αν διαπιζηυθεί ψηι έσει ανεπίηπεπηα λάβει σϊπα ςπαγυγή ζηην παποωζα πωθμιζη οθειλϊν πος έσοςν πςθμιζηεί με δικαζηικά επικςπυμένη ζςμθυνία, καηά ηα ανυηέπυ, να πποκαλοων άμεζα ηην απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 62Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. δπλάκεη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/2009 κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηεο σο άλσ πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα Α I 2 ii ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Β. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ. Ι. Δςεπγεηήμαηα ςπέπ ηος οθειλέηη. Γιακανονιζμψρ πληπυμήρ. i) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο, έσο εθαηφ, ππφ πξνυπνζέζεηο. 2

3 ii) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ην πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο ππαγφκελεο νθεηιέο (θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο) αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη, εθάπαμ ή ζε δφζεηο σο εμήο: α) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 100%, β)έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%), γ) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), δ) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), ε) έσο ζαξάληα νθηψ (48) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εμήληα (60%), ζη) έσο εμήληα (60) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), δ) έσο εβδνκήληα δχν (72) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη ε) έσο εθαηφ (100) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). επξψ. iii) Τν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα (50) Οη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο, ηπγράλνπλ αλαδξνκηθά ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ επηιέμνπλ λα ππαγάγνπλ ηελ ελαπνκέλνπζα ξπζκηζκέλε νθεηιή ηνπο ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, νη αλσηέξσ εθπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο απηήο. Όζνη δελ ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κέρξη 31 Μαξηίνπ 2015 θαη δηαηεξνχλ ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο», δηθαηνχληαη ηα επεξγεηήκαηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ηα νπνία ζα ππνινγηζηνχλ καδηθά απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ Δπηζήκαλζε : Με ηελ δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ηειεπηαίαο επθαηξίαο ηνπ λ.4152/2013 νη ινηπνί φξνη ηεο ξχζκηζεο απηήο παξακέλνπλ ελ ηζρχ (15% πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ιφγνη απψιεηαο απηήο, θιπ). 3

4 ΙΙ. Πποχποθέζειρ ςπαγυγήρ ζε ππψγπαμμα απιθμοω δψζευν άνυ ηυν εβδομήνηα δωο (72). Γηα ηελ ππαγσγή ζε αξηζκφ δφζεσλ άλσ ησλ εβδνκήληα δχν (72) έσο θαη εθαηφ (100), ην πνζφ ηεο ζπλνιηθά ξπζκηδφκελεο βαζηθήο νθεηιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ (15.000,00 ). ΙΙΙ. Υοπήγηζη αποδεικηικοω ενημεπψηηηαρ. Σηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε, δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην, κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Δπιζήμανζη: Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Γ.Ο.Υ. νη ζρεηηθέο πιεξσκέο, ν αηηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. ΙV. Μη λήτη αναγκαζηικϊν μέηπυν είζππαξηρ. i) Γηα νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο θαη ν νθεηιέηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφγξακκα απηήο θαη εθφζνλ έρεη ειεγρζεί ε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο θαη δηαηήξεζήο ηνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, δελ δηελεξγείηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ήηνη δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαηάζρεζε θηλεηψλ ή αθηλήησλ) ή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ελ γέλεη (π.ρ. έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ). ii) Οη επηβιεζείζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ αίξνληαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) έρεη εμνθιεζεί ην 50% ηεο αξρηθήο βαζηθήο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο, β) έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ νθεηιέηε, γ) έρεη θαηά πεξίπησζε εμεηαζηεί ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη κε απψιεηαο απηήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 4

5 δ) ε επηβιεζείζα θαηάζρεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη εμνθιεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. iii) Λνηπέο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δελ αίξνληαη. Σε θάζε πεξίπησζε (ii & iii) ηα απνδηδφκελα πνζά απφ ηηο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πξάμεηο εθηέιεζεο (πρ απφδνζε πιεηζηεξηάζκαηνο) ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη δελ πηζηψλνληαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ηξφπνο εμφθιεζεο ηεο πεξίπησζεο (ii) λνείηαη θάζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία (φπσο γηα παξάδεηγκα θαη νη ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, φπσο εξκελεχνληαη ζηελ παξνχζα) θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο, μεηά ηην καηαβολή ηηρ ππϊηηρ δψζηρ, ήηνη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ δελ πηζηψλεηαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα εμεηάδεη αίηεκα πεξηνξηζκνχ θαηαζρέζεσλ ζηα ρέξηα ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΔΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη κε ηελ ΠΟΛ 1092/2014. Τα αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχζηεκα TAXIS θαηά αξηζκφ, εκεξνκελία θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο επηβάιιεηαη λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζία, άιισο ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη άκεζα εθ λένπ θαηάζρεζε. V. Αναβολή εκηέλεζηρ ποινήρ. Με ηελ ππαγσγή θαη ζπκκφξθσζε ζηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο δηαθφπηεηαη. 5

6 VI. Γικαιϊμαηα ηος Γημοζίος. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε: α) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ απηνχ εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ ΚΦΓ θαη ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ, β) λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππνρξέσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, γ) λα νξίδεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο, πιελ ηνπ ελ ζηελή ελλνία Γεκνζίνπ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη επί ηνπ ρνξεγνχκελνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη νξίδεηαη ζην 1/7 ηεο ππνιεηπφκελεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο, γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014, δ) λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ ελ ζηελή ελλνία Γεκνζίνπ θαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ 1/7 ησλ ελαπνκεηλαζψλ δφζεσλ. Δπιζήμανζη: 1. Τα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 2. Η βεβαίσζε νθεηιήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 λ. 4174/2013 θαη ζηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1275/2013, φπσο ηζρχεη. Τν αλσηέξσ πνζνζηφ παξαθξάηεζεο (1/7) δελ αθνξά ζηε βεβαίσζε νθεηιήο. 3. Δάλ πξνθχςεη ζπκςεθηζκφο θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 4. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7) αθνξά κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη ζην ζπκςεθηζκφ πνπ δηελεξγείηαη απηεπαγγέιησο. Ο νθεηιέηεο κπνξεί κε δήισζε - αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο απαίηεζήο ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ κε δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. 5. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7), δελ αθνξά ζην πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επεξγέηεκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζε βεβαησκέλεο νθεηιέο. Τν πνζφ απηφ πηζηψλεηαη 6

7 θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δφζεηο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή είλαη ζε ηζρχ. 6. Δθφζνλ πθίζηαληαη θαη άιιεο νθεηιέο (εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο), πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά νη δηαηάμεηο πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο (άξζξν 12 λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη) θαη ζπκςεθηζκνχ (άξζξν 83 λ.δ. 356/1974, φπσο ηζρχεη). Παπάδειγμα 1. Γεδνκέλα : -Απαίηεζε απφ επηζηξνθή ΦΠΑ: επξψ. -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/ ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο: επξψ. Δλαπνκείλαο αξηζκφο δφζεσλ: 7. -Λνηπέο βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (απφ θφξν εηζνδήκαηνο): επξψ. Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : Σπκςεθίδεηαη ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/7 ησλ ελαπνκελνπζψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (δει επξψ), επξψ ζπκςεθίδνληαη κε ηνλ βεβαησκέλν θφξν εηζνδήκαηνο θαη ν νθεηιέηεο ιακβάλεη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, ηηο επξψ (καηόπιν εθαπμογήρ και ηυν διαηάξευν ηηρ πεπίπηυζηρ 2 ηηρ ςποπαπαγπάθος ΙΑ.2, ηηρ παπ. ΙΑ, ηος άπθπος ππώηος ηος ν. 4254/2014 ΦΕΚ 85 Α, όπυρ ιζσύει πεπί ζςμτηθιζμού επιζηποθών ΦΠΑ και Φόπος Ειζοδήμαηορ με οθειλέρ θοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ). Παπάδειγμα 2. Γεδνκέλα : -Απαίηεζε απφ ην επξχηεξν Γεκφζην (πρ απφ ΟΤΑ) επξψ. -Ο δηθαηνχρνο ηεο απαίηεζεο απηήο, έρεη θαη άιιεο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην (βι. παξ. 2 ii ηνπ άξζ. 7 ηεο Απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ). -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/ ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο επξψ. -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηεο πάγηαο ξχζκηζεο ηνπ λ. 4152/2013- ελαπνκείλαλ πνζφ νθεηιήο επξψ (κε 10 ελαπνκέλνπζεο δφζεηο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη πνζφ δφζεο επξψ). -Οη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πιεξνχληαη. 7

8 Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : Τν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεη : -ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 νθεηιήο (δει επξψ), -πιένλ ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο (απφ 10% - 100% ηεο απαίηεζεο θαηά πεξίπησζε, κέρξη λα θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 δφζεηο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο), ήηνη ηνπιάρηζηνλ επξψ. Ωο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ, ην θαηψηεξν πνζφ παξαθξάηεζεο είλαη επξψ ( ). - Σηελ πεξίπησζε πνπ νη 3 δφζεηο ηεο πάγηαο ξχζκηζεο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο έρνπλ ήδε θαιπθζεί, ηφηε ην θαηψηεξν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζα είλαη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 νθεηιήο ζπλ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ηεο απαίηεζεο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ επξψ ( ). -Δμππαθνχεηαη φηη εάλ ην πξνο παξαθξάηεζε πνζφ (ήηνη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ, παξαθξαηείηαη ην 100% ηνπ ηειεπηαίνπ. VII. Ιζσωρ πωθμιζηρ. 1. Η ξχζκηζε θαζίζηαηαη ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. 2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ απηήο. VIII. Απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ. 1. Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο: i) δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο (δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο ηνπ, αηνκηθέο θαη νθεηιέο απφ 8

9 ζπλππνρξέσζε, ζπλππεπζπλφηεηα, δελ έρεη ππνβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θνξνινγηθέο δειψζεηο) ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ξχζκηζεο ή iii) έρεη δειψζεη αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε iv) έρεη ππαγάγεη ζηε ξχζκηζε νθεηιέο νη νπνίεο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε απηή ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Α III ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. 2. Η ξχζκηζε δελ απφιιπηαη αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε ν νθεηιέηεο: i) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κέρξη δχν δφζεηο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο ή ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κήλεο. Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1236/2014, φπσο ηζρχνπλ, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο. IX. Αναζηολή παπαγπαθήρ σπεϊν. Η παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. Γ. Γςναηψηηηα αλλαγήρ ππογπάμμαηορ πωθμιζηρ. 1) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ή ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη απαιιαγήο επί ηνπ 9

10 ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ξχζκηζεο, πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. 2) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, κε κηθξφηεξν αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο θαηαβνιή πνζφ θαη ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ηχρεη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ απαιιαγήο απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην πνζφ πνπ εληάζζεηαη ζηε λέα ξχζκηζε. Δπιζήμανζη : 1.Δάλ ν νθεηιέηεο επηιέμεη ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ηνπ, απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 2. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο εμνθιήζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4305/2014 ( ) θαη έσο ηηο ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013, αθφκε θαη εάλ δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε δηαηήξεζεο, ηπγράλεη ησλ ζρεηηθψλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Γ. Γιαδικαζία διενέπγειαρ απαλλαγϊν ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 51. α) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο θαη ζηα Διεγθηηθά Κέληξα, θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο απαιιαγέο πνπ ππνινγίδνληαη αλαδξνκηθά, επί ησλ εμνθιεκέλσλ δφζεσλ ξχζκηζεο, νη απαιιαγέο δηελεξγνχληαη κε νίθνζελ Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο (ΑΦΔΚ), απφ ηελ ππεξεζία φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνηεηλφκελν πξνο επηζηξνθή πνζφ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε απηήο Πξντζηάκελν, ν νπνίνο ειέγρεη θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1111/ Η δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο θαη ην αξγφηεξν εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/

11 Τα αλσηέξσ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ κε καδηθά θχιια έθπησζεο, ηνπηθά ή θεληξηθά, φηαλ δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή. Τν ζπλνιηθφ επηζηξεθφκελν πνζφ πηζηψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ηζρχ. β) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα Τεισλεία, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ππφινηπν πξνο επηζηξνθή πνζφ, ε επηζηξνθή ζα δηελεξγείηαη κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ. Δ. Αίηημα επανένηαξηρ. O νθεηιέηεο δχλαηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ απψιεηα ηεο ξχζκηζεο, λα ππνβάιιεη άπαμ αίηεζε επαλέληαμήο ηνπ ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκφ δφζεσλ απηήο, πξνζθνκίδνληαο ζηελ ππεξεζία, ν πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ξχζκηζεο, ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη σο αηηία απψιεηαο απηήο. Ο πξντζηάκελνο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, άιισο ηεθκαίξεηαη φηη ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί. Παξάδεηγκα: Γεδνκέλα: -Σηηο νθεηιέηεο έρεη ππαγάγεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 κε αξηζκφ δφζεσλ 48 θαη απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ, πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 60%. - Ο νθεηιέηεο απψιεζε ηε ξχζκηζε ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο έβδνκεο δφζεο (ηελ νπνία θαη θαηέβαιιε καδί κε ηελ φγδνε δφζε πιένλ ηνπ 2% ηεο πξνζαχμεζεο) θαη ηεο ελδέθαηεο δφζεο απηήο. - Ο νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα έσο ηελ λα αηηεζεί λα επαλεληαρζεί ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απηήο. Δθφζνλ ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο απνθαλζεί ζεηηθά (έσο θαη ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 βι. 15 εξγάζηκεο εκέξεο) ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε ξχζκηζε κε ηηο ππνιεηπφκελεο 38 δφζεηο θαηαβάιινληαο ηε «λέα» πξψηε δφζεο απηήο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. 11

12 Δπιζήμανζη : α) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εβδνκήληα δχν (72) ή ηηο εθαηφ (100) θαηά πεξίπησζε, ππνινγηδφκελνο απφ ηελ πξψηε δφζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο. β) Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππνινγίδνληαη νη απαιιαγέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. γ) Απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε θαη ελφζσ απηή δηαξθεί, νη νθεηιέο δελ επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά ΚΔΓΔ θαη θαηά ΚΦΓ πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. δ) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηελ πάγηα ξχζκηζε ηνπ λ. 4152/2013 ή, εθφζνλ νη νθεηιέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ, ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ο/Η Πποφζηάμενορ ηος Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ Η Γενική Γπαμμαηέαρ Γημοζίυν Δζψδυν Αικαηεπίνη αββαΐδος ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Γ.Ο.Υ., Διεγθηηθά Κέληξα θαη Τεισλεία φιεο ηεο Φψξαο 2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ 4. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Υπεξεζηψλ Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο 12

13 Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 6. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 7. Γ/λζε Οξγάλσζεο 8. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ- Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 9. Γ/λζε Τεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 10. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 12. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 13

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.20 09:34:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΕΧΗ-Φ9Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΓΑ : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β ΣΗΛ : 210 3630573, 3605159, 2103614280 II. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-ΠΦ7 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-ΠΦ7 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 2013 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Αππιλίος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I) ΓΔΝIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Γ, Δ ΣΗΛ.: 210 3630573,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 10 Απγνχζηνπ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ είσε μέσπι 13.06.2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Άξζξν 1 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4336/2015 https://www.blogger.com/nullπεδίν εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 1882 Μέηπα για ηην πεπιζηολή ηηρ θοποδιαθςγήρ, διαππςθμίζειρ ζηην άμεζη και έμμεζη θοπολογία και άλλερ διαηάξειρ. [Ποινικό αδίκημα μη καηαβολήρ σπεών ππορ ηο Δημόζιο και ηπίηοςρ - Αποδεικηικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς»

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Γ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014 Νέα Σμύρμη, 9 Ιαμουαρίου 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014 Ατξοά: Έγγοατα Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ Αγαπητοί συμάδελφοι, Σας κοιμοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του Υπουργείου Οικομομικώμ: 1. ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα