ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν 1 Δηζαγωγή Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ A ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζνξίδεηαη πξναηξεηηθφο εηδηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθθξεκείο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Άξζξν 2 Βαζηθέο έλλνηεο Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ νη παξαθάησ φξνη λννχληαη σο εμήο : 1. Διεγκέλε θαη αλέιεγθηε ππόζεζε: Διεγκέλε ζεσξείηαη ε ππφζεζε πνπ έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν θαη έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαη αλέιεγθηε απηή πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν. 2. Γειωζέληα αθαζάξηζηα έζνδα: Θεσξνχληαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θχξηα έληππα ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, κεηά ηελ αθαίξεζε: α) ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη β) ησλ εζφδσλ απφ κηζζψκαηα αθηλήησλ γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο, κε εμαίξεζε ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ., λ. 2238/1994, Α 151). 3. Απνθξπβείζα θνξνινγεηέα ύιε: Δίλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή ινηπά ζηνηρεία ή έγγξαθα ή απφ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) θαη αθνξά: α) ηελ απφθξπςε πνζνχ εζφδσλ ή αγνξψλ ή δαπαλψλ απφ παξάιεηςε έθδνζεο ή ιήςεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή β) ηελ απφθξπςε πνζνχ εζφδσλ ή αγνξψλ ή δαπαλψλ απφ έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβνχο σο πξνο ηελ αμία θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή γ) ηελ θαζαξή αμία ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, εηθνληθνχ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ή δ) ηελ θαζαξή αμία εθδνζέληνο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ εηθνληθνχ σο πξνο ηε ζπλαιιαγή ή θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη λνζεπζεί. ε πεξίπησζε κεξηθψο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ σο αμία ιακβάλεηαη ε αμία ηεο εηθνληθφηεηαο. 4. Παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθό ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θόξν είλαη παξάβαζε πνπ ζπλίζηαηαη ζε: 1

2 α) κε ηήξεζε ή κε δηαθχιαμε νπνηνπδήπνηε ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ Κ.Β.., είηε βαζηθνχ είηε πξφζζεηνπ, β) κε επίδεημε ησλ ζεσξεκέλσλ Βηβιίσλ ζε έιεγρν, γ) αλαθξηβή ηήξεζε Βηβιίσλ σο πξνο ηα έζνδα ή κε θαηαρψξεζε εζφδσλ, δ) αλαθξηβή ηήξεζε Βηβιίσλ σο πξνο ηηο αγνξέο θαη ηηο δαπάλεο ή κε θαηαρψξεζε αγνξψλ θαη δαπαλψλ, ε) αλαθξηβή ηήξεζε πξφζζεησλ Βηβιίσλ ή ζε κε θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα έζνδα ή ηηο αγνξέο ή ηηο δαπάλεο, ζη) ηήξεζε Βηβιίσλ θαηψηεξεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Κ.Β.. θαηεγνξίαο, δ) αλαθξίβεηα απνγξαθήο σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία, ε) έθδνζε αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ Κ.Β.. κε θαηαρσξεκέλνπ ζηα Βηβιία, ζ) κε δηαθχιαμε εθδνζέληνο ή ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, η) θαηαρψξεζε ζηα Βηβιία αλχπαξθησλ αγνξψλ ή δαπαλψλ, ηα) έθδνζε ή ζήκαλζε ζηνηρείνπ απφ κε λφκηκν θνξνινγηθφ κεραληζκφ πνπ δελ θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία, ηβ) κε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ αγαζψλ, ηγ) κε ζχληαμε Απνγξαθήο ή Ηζνινγηζκνχ, ηδ) κε έθδνζε ή έθδνζε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.. ή ππνπξγηθή απφθαζε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, ηε) κε ιήςε ή ιήςε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β. ή ππνπξγηθή απφθαζε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ή αμία, ηζη) κε έθδνζε ή κε ιήςε ή ζε έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, ηδ) έθδνζε ή ιήςε εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή λφζεπζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία. Άξζξν 3 Τπνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο 1. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ππάγνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ επηηεδεπκαηηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη ηηο Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο, σο εθθξεκείο ππνζέζεηο λννχληαη εθείλεο πνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ: α) δελ έρεη αξρίζεη ν έιεγρνο ή έρεη αξρίζεη θαη δελ έρεη πεξαησζεί, β) έρεη εθδνζεί θχιιν ειέγρνπ ή πξάμε απνηειεζκάησλ, αιιά δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, γ) εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κεηά απφ άζθεζε εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο ή έθεζεο θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ 2

3 δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. Ωο εθθξεκείο ζεσξνχληαη θαη νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, δ) έρνπλ ήδε ειεγρζεί θαη κέρξη ηελ : αα) έρνπλ εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ απνηειεζκάησλ ή θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ινηπέο ελ γέλεη ηέηνηεο πξάμεηο, πνπ είηε δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί, είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ, ββ) έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. πνπ είηε δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί, είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία δελ έρεη δηελεξγεζεί αθφκε έιεγρνο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο. Άξζξν 4 Τπνζέζεηο πνπ εμαηξνύληαη από ηηο ξπζκίζεηο 1. Απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εμαηξνχληαη: α) νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε αξρηθή δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαζψο θαη νη επφκελεο απηήο, β) νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/ Α 248). γ) νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2753/1999 (Α 249), κε εμαίξεζε ηηο πξνεγνχκελεο ή επφκελεο ρξήζεηο απηψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο, δ) απφ θάζε ππφζεζε, ε αλέιεγθηε ρξήζε ζηελ νπνία ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζε δξαρκέο θαη φιεο νη επφκελεο απηήο ρξήζεηο, ε) νη ππνζέζεηο θνξνινγίαο πινίσλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, πξνηθψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ, εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ, θφξνπ απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηέινπο ζπλαιιαγήο, ζη) νη ππνζέζεηο ησλ Αμηψλ Αζελψλ, επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην δ) νη ππνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπγθξνηεζεί Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/1990 (Α 178), θαζψο θαη νη ππνζέζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994). ε) απφ θάζε ππφζεζε ε αλέιεγθηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πθίζηαηαη παξάβαζε Κ.Β.. γηα έθδνζε πιαζηνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ή έγγξαθα ε έθδνζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ θαη φιεο νη επφκελεο απηήο ρξήζεηο, 3

4 ζ) νη ππνζέζεηο επηηεδεπκαηηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ έηνπο 2008, ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία (Κεθάιαην Γ λ. 3842/ Α 58). 2. Οη εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ) θαη ζη) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12. Άξζξν 5 Πξνϋπνζέζεηο θαη απνηειέζκαηα ππαγωγήο ηωλ ππνζέζεωλ ζηηο ξπζκίζεηο 1. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαηάξγεζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ: 2. Πεξαηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε πξψηε θαηά ζεηξά αλέιεγθηε θαη νη ζπλερφκελεο κε απηή αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε. 3. Δπηηξέπεηαη ε πεξαίσζε νξηζκέλσλ, κφλν, απφ ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 4. Με ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα πεξαηψλνληαη ηα εθθξεκή πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο θαζψο θαη νη εθθξεκείο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 6, 7 θαη Ο επηηεδεπκαηίαο, γηα ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ηνπ, απνδέρεηαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηνπ άξζξνπ 9, ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ή λα εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ βεβαηψζεθε κε βάζε ηηο νηθείεο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 6. Γηα ηηο ειεγκέλεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε πεξαίσζε δηελεξγείηαη γηα θάζε κία εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε μερσξηζηά θαη γηα φπνηα θαηαινγηζηηθή πξάμε επηζπκεί ν θνξνινγνχκελνο, αλεμαξηήησο θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ απηή αθνξά. 7. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζην Γεκφζην θαη εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, δελ αλαδεηνχληαη, νχηε ζπκςεθίδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9. Άξζξν 6 Πεξαίωζε αλέιεγθηωλ ππνζέζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 1. Ζ πεξαίσζε θαζεκηάο αλέιεγθηεο ππφζεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαβνιή θφξνπ επηπιένλ εθείλνπ πνπ ηπρφλ βεβαηψζεθε κε βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε. 2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ (2%) γηα φια ηα επαγγέικαηα, κε εμαίξεζε απηά πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.) νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο παξαθάησ Κσδηθνχο Αξηζκνχο ησλ Μνλαδηθψλ πληειεζηψλ Καζαξνχ Κέξδνπο, γηα ηα νπνία ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πνιιαπιαζηάδνληαη σο εμήο: 4

5 α) κε ζπληειεζηή επηά ηνηο ρηιίνηο (7 ): Κ.Α. 4214: έκπνξνο (πξαηήξην) βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ Κ.Α α: έκπνξνο (πξαηήξην) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (εθηφο ηνπ Κ.Α.4235) Κ.Α. 5402: πξαηήξην ρνλδξηθήο πσιήζεσο πξντφλησλ θαπλνβηνκεραλίαο Κ.Α. 5402: έκπνξνο πξντφλησλ θαπλνβηνκεραλίαο ρνλδξηθψο β) κε ζπληειεζηή δψδεθα ηνηο ρηιίνηο (12 ): Κ.Α. 4235: έκπνξνο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (δηαλνκή θαη νίθνλ) Κ.Α. 4235: έκπνξνο-κεηαπσιεηήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (εθηφο ηνπ Κ.Α α) γ) κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%): Κ.Α. 8301: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηα απφ πσιήζεηο εηζηηεξίσλ) Κ.Α α: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηεο απφ πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κέζσ ηξίησλ ή πξνο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο) Κ.Α : πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (έζνδα απφ νξγάλσζε ηνπξηζκνχ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) Κ.Α. 8303: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηεο απφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ). 3. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή πξννδεπηηθφηεηαο αλάινγα κε ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα σο εμήο: Αθαζάξηζηα έζνδα πληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο έσο θαη επξψ 1 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,05 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,10 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,15 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,20 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,25 Απφ επξψ θαη άλσ 1,30 4. ην ηειηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο σο άλσ ππνινγηζκνχο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), εθηφο απφ ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%). 5. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνζαπμάλεηαη αλ ππάξρνπλ παξαβάζεηο ή επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 σο εμήο: 5

6 α) Γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο θαη ηγ, θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). β) Γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ θαη ηε, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηζη, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηδ, θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). 6. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ, ην πνζφ ηεο απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 15%, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο παξαγξάθνπ 2, πεξαηηέξσ ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ νηθείν ζπληειεζηή πξννδεπηηθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 θαη επί ηνπ γηλνκέλνπ επηβάιιεηαη θφξνο κε ηνλ νηθείν ζπληειεζηή ηεο παξαγξάθνπ 4. Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη πξνζαπμάλεηαη σο εμήο: α) Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ησλ πεξηπηψζεσλ α), β) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). β) Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). 7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 5, πεξίπη. α) θαη β), ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. νη νπνίεο: α) έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ή β) εθθξεκνχλ γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή γηα εθδίθαζε ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 8. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ε νπνία αθνξά απφθξπςε εζφδσλ, ην πνζφ ηεο απφθξπςεο πξνζηίζεηαη ζηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν νηθείνο ζπληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε θαη παξαβάζεηο Κ.Β.. ή ινηπά επηβαξπληηθά ζηνηρεία πνπ επαπμάλνπλ ην θφξν, γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θφξνπ ηζρχνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πξνζαχμεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 10. Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρεη ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α., ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαχμεζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ δηαθφζηα (200) επξψ θαη πξνζηίζεηαη ζην θφξν πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ή ζην ειάρηζην πνζφ θφξνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 11. Αλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δελ πξνθχπηεη θφξνο ή πξνθχπηεη: α) Πνζφ κηθξφηεξν απφ ηξηαθφζηα (300) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα κε ππφρξεν ή επηηεδεπκαηία πνπ δελ ηήξεζε βηβιία ή ηήξεζε βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα ηξηαθφζηα (300) επξψ, β) Πνζφ κηθξφηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ ηήξεζε βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη 6

7 ζηα πεληαθφζηα (500) επξψ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηα αληίζηνηρα πνζά θφξνπ νξίδνληαη ζε επηαθφζηα (700) επξψ. γ) Πνζφ κηθξφηεξν απφ επηαθφζηα (700) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ ηήξεζε βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα επηαθφζηα (700) επξψ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηα αληίζηνηρα πνζά θφξνπ νξίδνληαη ζε ρίιηα (1000) επξψ. 12. Εεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα ζεηηθά εηζνδήκαηα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε ρξήζε απηή ή θάπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο (4) πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, βαξχλεηαη κε παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν ή κε απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε. 13. Πξνζσξηλφ θχιιν ειέγρνπ ή πξνζσξηλή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ εθθξεκεί ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 θαη αθνξά ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. Άξζξν 7 Πεξαίωζε αλέιεγθηωλ ππνζέζεωλ ινηπώλ θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλωλ 1. Ζ πεξαίσζε θαζεκηάο αλέιεγθηεο ππφζεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ πεξαίσζε σο εηιηθξηλψλ ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ησλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 2. Γηα ηελ πεξαίσζε θάζε αλέιεγθηεο ππφζεζεο Φ.Π.Α. : α) Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, επί ηνπ πνζνχ ηεο απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη ην πξνθχπηνλ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). β) Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα ε ιήςε πιαζηνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, επί ηνπ πνζνχ ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ πιαζηνχ ζηνηρείνπ ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%). γ) Σν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο, ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε αλέιεγθηε ρξήζε, ζπλερίδεη λα ππφθεηηαη ζε πξνζσξηλφ έιεγρν σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ή απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη, εθφζνλ ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο επφκελεο πεξίπησζεο δ. δ) Σν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο, πξνζαπμάλεη ην πνζφ ηεο νθεηιήο φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πεξαίσζε ηεο ρξήζεο απηήο, εθφζνλ ε ελ ιφγσ ρξήζε ή έζησ κία απφ ηηο ηέζζεξηο (4) πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, βαξχλεηαη κε παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν ή κε απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη δειψζεθε πξνο επηζηξνθή, ε επηζηξνθή δελ δηελεξγείηαη θαη αλ απηή έρεη ήδε δηελεξγεζεί 7

8 θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηεο, ην ζρεηηθφ πνζφ απνδίδεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζην δεκφζην κε έθηαθηε δήισζε, ρσξίο θπξψζεηο, εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9. Αλ ην πνζφ απηφ δελ απνδνζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο. 3. Δθθξεκείο πξνζσξηλέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ εθθξεκνχλ ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 θαη αθνξνχλ ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν Αλ δηαπηζηψλεηαη ε κε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ ή ππάξρνπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θάζε είδνπο επηβαξπληηθά ζηνηρεία, δηελεξγείηαη έιεγρνο κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε ηηο κε ππνβιεζείζεο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α., γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 6. Άξζξν 8 Πεξαίωζε παξαβάζεωλ ηνπ Κ.Β.. Απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. πνπ εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Τ. ή ινηπέο ειεγθηηθέο αξρέο ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 θαη αθνξνχλ ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. Άξζξν 9 Γηαδηθαζία πεξαίωζεο 1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πεξαίσζεο ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εθδίδεη Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηά ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα θάζε κία ππφζεζε πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηελ αξκφδηα γηα ηελ θαηά νηθνλνκηθφ έηνο Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηνλ θσδηθφ απηήο, β) ηα αλέιεγθηα νηθνλνκηθά έηε, γ) ηε λνκηθή κνξθή ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ Κ.Β.., δ) ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα, ε) ηελ ηπρφλ απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ή ηελ παξάβαζε ηνπ Κ.Β.. ή ην δειηίν πιεξνθνξηψλ ή ηα ινηπά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2, ζη) ην ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο, δ) ην πνζφ ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, ε) ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7, 8

9 ζ) ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο θαηά νηθνλνκηθφ έηνο θαη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, η) ην πνζφ ηεο νθεηιήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 γηα λα γίλεη απνδεθηφ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαη λα ππαρζεί ε ππφζεζε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 2. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά απφ ηε Γ.Γ.Π.. ζηνλ επηηεδεπκαηία πνπ αθνξά, κε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ. 3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ επηζπκεί λα ξπζκηζηνχλ νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, εθηφο αλ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη θαηψηεξν απφ ην πνζφ απηφ. Ζ θαηαβνιή απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην πξνεγνχκελν εδάθην πνζνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε θαη ακεηάθιεηε απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, ε νπνία θαη επέξρεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα. Ζ θαηά ην πξψην εδάθην θαηαβνιή δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ επηηξέπεηαη ε ππαγσγή θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 4. Αλ κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., εθδίδεηαη βάζεη απηψλ ζπκπιεξσκαηηθφ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ζπκςεθηδφκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ απνδνρή ηνπ αξρηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. Σα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ θαη γηα θάζε είδνπο ζηνηρεία πνπ πθίζηαληαη ήδε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ινηπέο ειεγθηηθέο αξρέο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 13 αιιά δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη δελ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ έθδνζε ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαζρεζεί ή παξαιεθζεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, αιιά δελ είραλ ειεγρζεί. Άξζξν 10 Σξόπνο θαηαβνιήο ηωλ θόξωλ 1. Σα ππφινηπα πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηδηθφ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαη αθνξνχλ ηηο ξπζκηδφκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία, θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: α) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη κέρξη πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, ζε έμη (6), θαη αλψηαην φξην, ίζεο κεληαίεο δφζεηο θαη ρσξίο ην 9

10 πνζφ ηεο θάζε δφζεο λα ππνιείπεηαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. β) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ θαη κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, ζε νθηψ (8) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. γ) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ θαη κέρξη δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, ζε δψδεθα (12) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. δ). Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ θαη κέρξη είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζε δέθα νθηψ (18) ίζεο κεληαίεο δφζεηο. ε) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ίζεο κεληαίεο δφζεηο. 2. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ εθείλνλ εληφο ηνπ νπνίνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα έγηλε απνδεθηφ θαη νη ππφινηπεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ ππφρξενπ. 3. ε πεξίπησζε πνπ νιφθιεξν ην νθεηιφκελν θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πνζφ θαηαβιεζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο, παξέρεηαη έθπησζε πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ πνζνχ απηνχ. Άξζξν 11 Πεξαίωζε εθθξεκώλ ειεγκέλωλ ππνζέζεωλ 1. Δθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν θαζψο θαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ηα θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ αθπξψζεθαλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο, πεξαηψλνληαη κε δηαγξαθή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζην 1/5 ησλ θάζε είδνπο πξνζηίκσλ. 2. Δθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έγηλε δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε πξνζθπγή, πεξαηψλνληαη κε δηαγξαθή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη κείσζε ηνπ θχξηνπ θφξνπ ζην εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζηίκνπ, κε πεξηνξηζκφ απηνχ ζην 1/10. Ζ δηαγξαθή θαη ε κείσζε δηελεξγείηαη ζην κέξνο ηνπ θπξίνπ θφξνπ, ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν έγηλε δεθηή ε πξνζθπγή. 3. Δθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο κε βάζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε απνξξίπηεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε πξνζθπγή, πεξαηψλνληαη κε κείσζε ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη ηνπ πξνζηίκνπ ζην ¼. Ζ κείσζε δηελεξγείηαη ζην κέξνο ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή. 4. Σα νξηδφκελα ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο ππνπεξίπησζεο αα ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ Οη ππνζέζεηο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 3 πεξαηψλνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ Κ.Β.., εμαληινχκελεο θάζε πεξαηηέξσ θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο σο πξνο ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξά ην ελ ιφγσ πξφζηηκν. 10

11 6. Ζ πεξαίσζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο επέξρεηαη εθφζνλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13 επέιζεη επίιπζε ηεο δηαθνξάο γηα θάζε εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε, ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ππφρξενπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππαγφκελεο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, καδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε ζπδεηεζεί. 7. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία θαηαινγηζηηθή πξάμε ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ. Ωο πξνο ηε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ θαη ηα ινηπά ελ γέλεη ζέκαηα έρνπλ εθαξκνγή νη θείκελεο δηαηάμεηο. 8. Με ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ αλά εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίιπζεο, θαηαβάιιεηαη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ εθηφο αλ ην ζχλνιν ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο είλαη κηθξφηεξν, θαη ην ππφινηπν νθεηιφκελν βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζφ απφ ηελ ίδηα θαηαινγηζηηθή πξάμε θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/1997 (Α 179), ηζρχνπλ αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ. 9. ε πεξηπηψζεηο εθθξεκψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πεξαηψλνληαη θαηά ηα αλσηέξσ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ήδε βεβαίσζε πνζνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, απηφ ζπλππνινγίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ην βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζφ. Αλ ην ήδε βεβαησζέλ πνζφ ππεξβαίλεη απηφ πνπ πξνθχπηεη βάζεη ζπκβηβαζκνχ, ην επηπιένλ ήδε βεβαησζέλ πνζφ δελ δηαγξάθεηαη νχηε επηζηξέθεηαη. Άξζξν 12 Ρπζκίζεηο γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ άξζε ηεο ππνρξέωζεο δηαθύιαμεο βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ 1. Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο νη νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 (Α 253) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν δειψζεηο ζχκθσλα κε ηηο /1845/ΓΔ-Α/ΠΟΛ. 1130/2007(Β 2217) θαη /1232/ΓΔ-Α/ΠΟΛ 1035/2009(Β 503) Α.Τ.Ο.Ο. θαη γηα ηηο νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ έρεη αξρίζεη ν έιεγρνο ή έρεη αξρίζεη θαη δελ έρεη πεξαησζεί, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, εθαξκνδφκελσλ ζην ζχλνιφ ηνπο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 2. Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο νη νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004, δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ έθιεηζαλ απφ έσο θαη , ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, ππνινγηδφκελνπ ζην νηθείν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα πνζνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ίζνπ κε ην ½ ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 6. 11

12 3. Δθφζνλ πθίζηαληαη ππνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαζψο θαη ινηπέο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ ίδηνπ επηηεδεπκαηία, ππαγφκελεο ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 εθαξκφδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ ππνζέζεσλ. 4. Οη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 νη νπνίεο ζα πεξαησζνχλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εμαηξνχληαη ηεο επηινγήο πξνο έιεγρν βάζεη δείγκαηνο κε ππνπξγηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004, φπσο ε παξάγξαθνο απηή ίζρπε πξηλ αλαξηζκεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/ Αλ πεξαησζνχλ φιεο νη ππαγφκελεο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαη νη ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαζψο θαη φια ηα εθθξεκή πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο ή νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη εμνθιεζεί ε ζπλνιηθή νθεηιή πνπ πξνθχπηεη βάζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαη ησλ νηθείσλ πξαθηηθψλ ζπκβηβαζκνχ, αληίζηνηρα, αίξεηαη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Β.. φζνλ αθνξά ηηο πεξαησζείζεο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005, απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν ή έρνπλ πεξαησζεί κε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε, θαη εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί ή ζα εμνθιεζεί ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί θαη εθθξεκεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη έρνπλ δεισζεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2961/2001 (Α 266) θαζψο θαη γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 6. Δπηηεδεπκαηίαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ιάβεη κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή έρεη εθδψζεη ηέηνηα ζηνηρεία, θαηά ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2523/1997 (Α 179), κε εμαίξεζε ηνπο εθδφηεο πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ., εηδηθφ ζεκείσκα δήισζεο ησλ ηηκνινγίσλ ή ελ γέλεη ησλ θνξνινγηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηελ αμία θαζελφο απφ απηά θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή αμία. Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, πξν Φ.Π.Α., ππνινγίδεηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ίζνο κε ην 55% αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. θαη 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Σν εηδηθφ ζεκείσκα ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 13. Με ηελ ππνβνιή ηνπ θαηαβάιιεηαη ην 20% ηνπ πξνθχπηνληνο θφξνπ θαη ην ππφινηπν πνζφ βεβαηψλεηαη ζε 12 ίζεο κεληαίεο δφζεηο ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ 500 επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. Δθφζνλ εμνθιεζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθή θχξσζε, είηε αθνξά ζε πξνζαπμήζεηο, είηε ζε πξφζηηκν ηνπ Κ.Β.., είηε ζε ζέκαηα θχξνπο ησλ βηβιίσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα δεισζέληα κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη εθαξκφδεηαη γηα ηα ζηνηρεία απηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/ Ζ πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ επηβνιήο θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, παξαηείλεηαη κέρξη Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο 12

13 θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, πξνηθψλ, θεξδψλ απφ ιαρεία, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.). Άξζξν 13 Γηαδηθαζία βεβαίωζεο νθεηιώλ θαη ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπο Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) Οη ππεξεζίεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινη θνξείο ζηα νπνία δηελεξγείηαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ηεο νθεηιήο, β) Σν πεξηερφκελν, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο Δθθαζαξηζηηθνχ ή πκπιεξσκαηηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία. γ) Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο βεβαίσζεο ησλ νθεηιψλ ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη σο απνδεηθηηθά είζπξαμεο γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ. δ) Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε θαηαλνκή ησλ θαηαβαιιφκελσλ εζφδσλ ζηνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε) Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο πίζησζεο ησλ θαηαβαιιφκελσλ εζφδσλ. ζη) Οη ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ δφζεσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. δ) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζήο ηνπ απφ ηελ Γ.Γ.Π.. ε) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξνθαλψλ ζθαικάησλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. ζ) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο δελ επηζπκεί λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ ρξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα η) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 6, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ησλ άξζξσλ 8 θαη 11. Καη ηα) Κάζε αλαγθαίν δήηεκα ή δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Γηαηάμεηο γηα ηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ, ηελ είζπξαμε ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκωξία ηωλ αδηθεκάηωλ θνξνδηαθπγήο Άξζξν 14 Ρύζκηζε ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ 1. Σα, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ιεμηπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ρξέε πξνο ην Γεκφζην θαζψο θαη ρξέε ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ησλ Γ.Ο.Τ., κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 29ε Οθησβξίνπ

14 ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή Σεισλείν πνπ είλαη βεβαησκέλα, λα ξπζκίδνληαη θαη λα θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: α) Δθάπαμ, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) θαη έθπησζε απφ ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο ή πξφζζεηα ηέιε πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά, θαηά πνζνζηφ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ην έηνο βεβαίσζεο : αα) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2007, θαηά πνζνζηφ δέθα ζηα εθαηφ (10%), ββ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2008, θαηά πνζνζηφ είθνζη ζηα εθαηφ (20%), γγ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2009, θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ζηα εθαηφ (30%) θαη δδ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2010 θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ζηα εθαηφ (40%). β) ε δχν (2) έσο ηξεηο (3) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ηξηαθφζηα (300) επξψ. γ) ε ηέζζεξηο (4) έσο (12) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ. δ) ε δεθαηξείο (13) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ. ε) ε είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000) επξψ. ζη) ε ηξηάληα επηά (37) έσο ζαξάληα πέληε (45) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000) επξψ. Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β έσο θαη ζη, ινγίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξνζαπμήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο α δφζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο επηβαξχλνληαη κε πξνζαχμεζε έλα ζηα εθαηφ (1%) αλά κήλα θαη φπσο εηδηθφηεξα πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ππνπξγηθήο απφθαζεο. 2. Ζ πξψηε δφζε είλαη θαηαβιεηέα ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, νη δε επφκελεο δφζεηο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ. Δμαηξεηηθά νη απαιιαγέο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξηπη. α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ ηζρχνπλ αλ ε εμφθιεζε δελ δηελεξγεζεί εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 3. Οη επλντθνί φξνη εμφθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, παχνπλ λα ηζρχνπλ αλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο πεξίπησζεο β ή δχν δφζεηο ηεο πεξίπησζεο γ ή ηξείο δφζεηο ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, β) θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο ζηελ πεξίπησζε β ησλ δχν κελψλ ζηελ πεξίπησζε γ ή ησλ ηξηψλ κελψλ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 14

15 γ) δελ ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο, δ) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ηα ρξέε ηνπ πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κεηά, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, ή ε) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα πθηζηάκελα ρξέε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ή πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ ζα βεβαησζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζη) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηα νπνία δελ δήηεζε λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ Αλ θαζπζηεξήζεη ε πιεξσκή δφζεο, ε δφζε επηβαξχλεηαη κε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 5. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 έσο 21 ηνπ λ.2648/1998 (Α 238) απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 6. ηνλ νθεηιέηε πνπ ζα ππαρζεί ζε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.2523/1997, αλαζηέιινληαη δε φζα ηπρφλ ιήθζεθαλ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο αλαζηέιιεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ ππήρζεζαλ ζηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ζ αλαζηνιή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή γηα θαηαζρέζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ή ηελ εθ άπαμ εμφθιεζε ηεο ξχζκηζεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο θαιχπηνπλ δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ ζπκςεθίδνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2648/1998 πιελ ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ζ παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ, θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα ηεο παξ. 1, β) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηά ηελ 29 ε Οθησβξίνπ 2010, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, γ) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε βεβαησκέλσλ αιιά κε ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ, δ) νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 15

16 ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Άξζξν 15 Γηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ. Καηάξγεζε ηνπ Κ.Β.. 1. Σν άξζξν 9 ηνπ λ.356/1975 (ΚΔΓΔ), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Άξζξν 9 Απαξίζκεζε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ Σα αλαγθαζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ είλαη ηα εμήο: 1) Καηάζρεζε, θηλεηψλ, είηε ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε είηε θηλεηψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ ελ γέλεη ζηα ρέξηα ηξίηνπ. 2) Καηάζρεζε αθηλήησλ. Ζ ρξήζε ησλ αλαγθαζηηθψλ απηψλ κέηξσλ ελαπφθεηηαη ζηε θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ πνπ είλαη βεβαησκέλν ην έζνδν, ν νπνίνο κπνξεί λα ηα ιάβεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, είηε αζξνηζηηθά είηε θάζε έλα ρσξηζηά θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ. Σα αλαγθαζηηθά κέηξα ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ηα κέηξα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, κπνξεί λα ιακβάλνληαη είηε αζξνηζηηθά είηε θάζε έλα μερσξηζηά γηα έλα ή πεξηζζφηεξνπο νθεηιέηεο θαη απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαηά ηελ ρξήζε ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ ηεο εθηειέζεσο κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γ.Ο.Τ. ή ησλ Σεισλείσλ πνπ είλαη βεβαησκέλν ην έζνδν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 2. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Οκνίσο δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζε ζπκςεθηζκφ θαη απαίηεζε βεβαησκέλε αθφκε θαη αλ δελ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε.» 3. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994 (Α 151) πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Όηαλ ην εηζφδεκα ζπλίζηαηαη ζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνχκελνο θέξεη ην βάξνο απνδείμεσο είηε ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο ή αηηίαο πξνέιεπζήο ηνπ, είηε φηη θνξνινγείηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, είηε φηη απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ. Σν εηζφδεκα απηφ ηεθκαίξεηαη φηη απνθηήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε εθείλεο θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμή ηνπ εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφθηεζεο.» 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κέρξη παξαηείλεηαη ε παξαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Σεισλεία, ρξεψλ. 5. α) Οη δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 186/1992 «Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ» (Α 84-Κ.Β..) κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επηηεδεπκαηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 16

17 ηνηρείσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, παχνπλ λα ηζρχνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ β) πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο δηαηάμεηο θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αμηνινγνχληαη σο ζθφπηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο, είηε απηνχζησλ είηε ηξνπνπνηεκέλσλ ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/ Α 151) ή ζε άιιν θνξνινγηθφ λφκν. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, είλαη ελλεακειήο θαη απνηειείηαη απφ αλψηαην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ή κέινο Γ.Δ.Π. Α.Δ.Η., ελ ελεξγεία ή κε, σο Πξφεδξν θαη απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη πξφζσπα κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, σο κέιε. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη σο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ Δπηηξνπή νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζή ηεο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ νη εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα παξαηαζνχλ γηα ηξεηο κήλεο. Άξζξν 16 Γηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκωξία ηεο θνξνδηαθπγήο 1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Αδίθεκα κε απφδνζεο ή αλαθξηβνχο απφδνζεο ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ θφξνπ θχθινπ - εξγαζηψλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ δηαπξάηηεη ν θνξνινγνχκελνο ν νπνίνο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή απηψλ δελ απέδσζε ή απέδσζε αλαθξηβψο ηνπο άλσ θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο ή ζπκςήθηζε ή εμαπαηψληαο ηε θνξνινγηθή αξρή έιαβε επηζηξνθή Φ.Π.Α., ηηκσξνχκελνο: α) κε θπιάθηζε εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε εηήζηα βάζε έσο ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, β) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ κέρξη ην πνζφ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (75.000) επξψ θαη γ) κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) έηε, εθφζνλ ην σο άλσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ηα εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο (75.000) επξψ. ε πεξίπησζε ζπξξνήο πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ ηα σο άλσ πνζά ππνινγίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κεξηθφηεξν θφξν, ηέινο ή εηζθνξά.» 2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «5. Δπίζεο, κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ ηηκσξείηαη ν ππφρξενο πνπ δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) ζηνηρεία θαηά ηελ πψιεζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή δελ θαηαρσξεί ζηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία ζηνηρεία εζφδσλ, εθφζνλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. Δηδηθά γηα ππφρξενπο πνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ θαη έθηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμε (6) κελψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαιακβάλνπλ θαη ην αδίθεκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 17

18 3. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο: α) ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπη. γ ηνπ άξζξνπ 18, β) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 19, φηαλ ην πιήζνο ησλ κε εθδνζέλησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πιένλ ησλ δέθα (10) ή ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηα πεληαθφζηα (500) επξψ θαη γ) ηεο πεξίπη. β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19, δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αιιά ε κελπηήξηα αλαθνξά ππνβάιιεηαη ακέζσο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη δεηείηαη απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ε θαηά πξνηεξαηφηεηα εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.» 4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2523/1997, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ δελ αζθήζεθε πξνζθπγή θαηά ηνπ νηθείνπ θχιινπ ειέγρνπ, ππνβάιιεη ακειιεηί, ζρεηηθή κελπηήξηα αλαθνξά ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή, γηα ηελ άζθεζε ηεο θαηά λφκν πνηληθήο δίσμεο» 5. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη θαηά πεξίπησζε ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν ή ην ηξηκειέο εθεηείν θαθνπξγεκάησλ ηνπ ηφπνπ ηεο έδξαο ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνιφγεζε δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.» 6. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2523/1997 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Αλ θαηά ηνλ ίδην έιεγρν δηαπηζησζεί ε κε έθδνζε πιένλ ησλ δέθα (10) παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ή, αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο, ηα κε εθδνζέληα ή ην κε εθδνζέλ παξαζηαηηθφ ζηνηρείν ππεξβαίλεη ζε αμία ηα πεληαθφζηα (500) επξψ, ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ, εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο θαη γεληθά θάζε επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ επαγγεικαηία, αλαζηέιιεηαη άκεζα γηα 48 ψξεο, κε πξάμε ησλ νξγάλσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζθξαγίδεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εθδνζεί εηδηθή εληνιή ειέγρνπ απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ.γ.ο.δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ κέηξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εηδηθήο εληνιήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Ζ, ζχκθσλα κε ηα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα, αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο κε πξάμε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, δελ εκπνδίδεη ηελ πεξαηηέξσ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ επηηεδεπκαηία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ.» 18

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Σέιε θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεηο αμίαο αδεηώλ, θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ δεκνζίαο ρξήζεωο Άξζξν 17 Σέιε θπθινθνξίαο 1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001 (ΦΔΚ 242 Α ), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 1999/62/ΔΚ σο πξνο ηα βαξέα θνξηεγά νρήκαηα, νξίδνληαη σο εμήο: Α. Απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο. α) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο ηελ 31/12/2010 θαη δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ: Καηεγνξία Κηλεηήξαο ζε θπβηθά εθαηνζηά Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ) Α Έσο Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η Κ 4001 θαη άλσ β) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/1/2011 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα CO 2 αλά ρηιηφκεηξν). Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: 19

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ είσε μέσπι 13.06.2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Άξζξν 1 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4336/2015 https://www.blogger.com/nullπεδίν εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα