ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν 1 Δηζαγωγή Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ A ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζνξίδεηαη πξναηξεηηθφο εηδηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθθξεκείο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Άξζξν 2 Βαζηθέο έλλνηεο Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ νη παξαθάησ φξνη λννχληαη σο εμήο : 1. Διεγκέλε θαη αλέιεγθηε ππόζεζε: Διεγκέλε ζεσξείηαη ε ππφζεζε πνπ έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν θαη έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαη αλέιεγθηε απηή πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν. 2. Γειωζέληα αθαζάξηζηα έζνδα: Θεσξνχληαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θχξηα έληππα ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, κεηά ηελ αθαίξεζε: α) ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη β) ησλ εζφδσλ απφ κηζζψκαηα αθηλήησλ γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο, κε εμαίξεζε ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ., λ. 2238/1994, Α 151). 3. Απνθξπβείζα θνξνινγεηέα ύιε: Δίλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή ινηπά ζηνηρεία ή έγγξαθα ή απφ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) θαη αθνξά: α) ηελ απφθξπςε πνζνχ εζφδσλ ή αγνξψλ ή δαπαλψλ απφ παξάιεηςε έθδνζεο ή ιήςεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή β) ηελ απφθξπςε πνζνχ εζφδσλ ή αγνξψλ ή δαπαλψλ απφ έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβνχο σο πξνο ηελ αμία θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή γ) ηελ θαζαξή αμία ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, εηθνληθνχ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ή δ) ηελ θαζαξή αμία εθδνζέληνο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ εηθνληθνχ σο πξνο ηε ζπλαιιαγή ή θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη λνζεπζεί. ε πεξίπησζε κεξηθψο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ σο αμία ιακβάλεηαη ε αμία ηεο εηθνληθφηεηαο. 4. Παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθό ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θόξν είλαη παξάβαζε πνπ ζπλίζηαηαη ζε: 1

2 α) κε ηήξεζε ή κε δηαθχιαμε νπνηνπδήπνηε ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ Κ.Β.., είηε βαζηθνχ είηε πξφζζεηνπ, β) κε επίδεημε ησλ ζεσξεκέλσλ Βηβιίσλ ζε έιεγρν, γ) αλαθξηβή ηήξεζε Βηβιίσλ σο πξνο ηα έζνδα ή κε θαηαρψξεζε εζφδσλ, δ) αλαθξηβή ηήξεζε Βηβιίσλ σο πξνο ηηο αγνξέο θαη ηηο δαπάλεο ή κε θαηαρψξεζε αγνξψλ θαη δαπαλψλ, ε) αλαθξηβή ηήξεζε πξφζζεησλ Βηβιίσλ ή ζε κε θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα έζνδα ή ηηο αγνξέο ή ηηο δαπάλεο, ζη) ηήξεζε Βηβιίσλ θαηψηεξεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Κ.Β.. θαηεγνξίαο, δ) αλαθξίβεηα απνγξαθήο σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία, ε) έθδνζε αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ Κ.Β.. κε θαηαρσξεκέλνπ ζηα Βηβιία, ζ) κε δηαθχιαμε εθδνζέληνο ή ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, η) θαηαρψξεζε ζηα Βηβιία αλχπαξθησλ αγνξψλ ή δαπαλψλ, ηα) έθδνζε ή ζήκαλζε ζηνηρείνπ απφ κε λφκηκν θνξνινγηθφ κεραληζκφ πνπ δελ θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία, ηβ) κε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ αγαζψλ, ηγ) κε ζχληαμε Απνγξαθήο ή Ηζνινγηζκνχ, ηδ) κε έθδνζε ή έθδνζε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.. ή ππνπξγηθή απφθαζε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, ηε) κε ιήςε ή ιήςε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β. ή ππνπξγηθή απφθαζε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ή αμία, ηζη) κε έθδνζε ή κε ιήςε ή ζε έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, ηδ) έθδνζε ή ιήςε εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή λφζεπζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία. Άξζξν 3 Τπνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο 1. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ππάγνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ επηηεδεπκαηηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη ηηο Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο, σο εθθξεκείο ππνζέζεηο λννχληαη εθείλεο πνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ: α) δελ έρεη αξρίζεη ν έιεγρνο ή έρεη αξρίζεη θαη δελ έρεη πεξαησζεί, β) έρεη εθδνζεί θχιιν ειέγρνπ ή πξάμε απνηειεζκάησλ, αιιά δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, γ) εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κεηά απφ άζθεζε εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο ή έθεζεο θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ 2

3 δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. Ωο εθθξεκείο ζεσξνχληαη θαη νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, δ) έρνπλ ήδε ειεγρζεί θαη κέρξη ηελ : αα) έρνπλ εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ απνηειεζκάησλ ή θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ινηπέο ελ γέλεη ηέηνηεο πξάμεηο, πνπ είηε δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί, είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ, ββ) έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. πνπ είηε δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί, είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία δελ έρεη δηελεξγεζεί αθφκε έιεγρνο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο. Άξζξν 4 Τπνζέζεηο πνπ εμαηξνύληαη από ηηο ξπζκίζεηο 1. Απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εμαηξνχληαη: α) νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε αξρηθή δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαζψο θαη νη επφκελεο απηήο, β) νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/ Α 248). γ) νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2753/1999 (Α 249), κε εμαίξεζε ηηο πξνεγνχκελεο ή επφκελεο ρξήζεηο απηψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο, δ) απφ θάζε ππφζεζε, ε αλέιεγθηε ρξήζε ζηελ νπνία ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζε δξαρκέο θαη φιεο νη επφκελεο απηήο ρξήζεηο, ε) νη ππνζέζεηο θνξνινγίαο πινίσλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, πξνηθψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ, εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ, θφξνπ απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηέινπο ζπλαιιαγήο, ζη) νη ππνζέζεηο ησλ Αμηψλ Αζελψλ, επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην δ) νη ππνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπγθξνηεζεί Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/1990 (Α 178), θαζψο θαη νη ππνζέζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994). ε) απφ θάζε ππφζεζε ε αλέιεγθηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πθίζηαηαη παξάβαζε Κ.Β.. γηα έθδνζε πιαζηνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ή έγγξαθα ε έθδνζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ θαη φιεο νη επφκελεο απηήο ρξήζεηο, 3

4 ζ) νη ππνζέζεηο επηηεδεπκαηηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ έηνπο 2008, ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία (Κεθάιαην Γ λ. 3842/ Α 58). 2. Οη εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ) θαη ζη) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12. Άξζξν 5 Πξνϋπνζέζεηο θαη απνηειέζκαηα ππαγωγήο ηωλ ππνζέζεωλ ζηηο ξπζκίζεηο 1. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαηάξγεζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ: 2. Πεξαηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε πξψηε θαηά ζεηξά αλέιεγθηε θαη νη ζπλερφκελεο κε απηή αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε. 3. Δπηηξέπεηαη ε πεξαίσζε νξηζκέλσλ, κφλν, απφ ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 4. Με ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα πεξαηψλνληαη ηα εθθξεκή πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο θαζψο θαη νη εθθξεκείο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 6, 7 θαη Ο επηηεδεπκαηίαο, γηα ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ηνπ, απνδέρεηαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηνπ άξζξνπ 9, ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ή λα εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ βεβαηψζεθε κε βάζε ηηο νηθείεο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 6. Γηα ηηο ειεγκέλεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε πεξαίσζε δηελεξγείηαη γηα θάζε κία εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε μερσξηζηά θαη γηα φπνηα θαηαινγηζηηθή πξάμε επηζπκεί ν θνξνινγνχκελνο, αλεμαξηήησο θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ απηή αθνξά. 7. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζην Γεκφζην θαη εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, δελ αλαδεηνχληαη, νχηε ζπκςεθίδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9. Άξζξν 6 Πεξαίωζε αλέιεγθηωλ ππνζέζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 1. Ζ πεξαίσζε θαζεκηάο αλέιεγθηεο ππφζεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαβνιή θφξνπ επηπιένλ εθείλνπ πνπ ηπρφλ βεβαηψζεθε κε βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε. 2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ (2%) γηα φια ηα επαγγέικαηα, κε εμαίξεζε απηά πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.) νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο παξαθάησ Κσδηθνχο Αξηζκνχο ησλ Μνλαδηθψλ πληειεζηψλ Καζαξνχ Κέξδνπο, γηα ηα νπνία ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πνιιαπιαζηάδνληαη σο εμήο: 4

5 α) κε ζπληειεζηή επηά ηνηο ρηιίνηο (7 ): Κ.Α. 4214: έκπνξνο (πξαηήξην) βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ Κ.Α α: έκπνξνο (πξαηήξην) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (εθηφο ηνπ Κ.Α.4235) Κ.Α. 5402: πξαηήξην ρνλδξηθήο πσιήζεσο πξντφλησλ θαπλνβηνκεραλίαο Κ.Α. 5402: έκπνξνο πξντφλησλ θαπλνβηνκεραλίαο ρνλδξηθψο β) κε ζπληειεζηή δψδεθα ηνηο ρηιίνηο (12 ): Κ.Α. 4235: έκπνξνο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (δηαλνκή θαη νίθνλ) Κ.Α. 4235: έκπνξνο-κεηαπσιεηήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (εθηφο ηνπ Κ.Α α) γ) κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%): Κ.Α. 8301: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηα απφ πσιήζεηο εηζηηεξίσλ) Κ.Α α: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηεο απφ πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κέζσ ηξίησλ ή πξνο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο) Κ.Α : πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (έζνδα απφ νξγάλσζε ηνπξηζκνχ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) Κ.Α. 8303: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηεο απφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ). 3. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή πξννδεπηηθφηεηαο αλάινγα κε ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα σο εμήο: Αθαζάξηζηα έζνδα πληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο έσο θαη επξψ 1 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,05 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,10 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,15 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,20 Απφ επξψ έσο θαη επξψ 1,25 Απφ επξψ θαη άλσ 1,30 4. ην ηειηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο σο άλσ ππνινγηζκνχο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), εθηφο απφ ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%). 5. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνζαπμάλεηαη αλ ππάξρνπλ παξαβάζεηο ή επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 σο εμήο: 5

6 α) Γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο θαη ηγ, θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). β) Γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ θαη ηε, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηζη, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηδ, θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). 6. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ, ην πνζφ ηεο απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 15%, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο παξαγξάθνπ 2, πεξαηηέξσ ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ νηθείν ζπληειεζηή πξννδεπηηθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 θαη επί ηνπ γηλνκέλνπ επηβάιιεηαη θφξνο κε ηνλ νηθείν ζπληειεζηή ηεο παξαγξάθνπ 4. Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη πξνζαπμάλεηαη σο εμήο: α) Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ησλ πεξηπηψζεσλ α), β) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). β) Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). 7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 5, πεξίπη. α) θαη β), ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. νη νπνίεο: α) έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ή β) εθθξεκνχλ γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή γηα εθδίθαζε ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 8. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ε νπνία αθνξά απφθξπςε εζφδσλ, ην πνζφ ηεο απφθξπςεο πξνζηίζεηαη ζηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν νηθείνο ζπληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε θαη παξαβάζεηο Κ.Β.. ή ινηπά επηβαξπληηθά ζηνηρεία πνπ επαπμάλνπλ ην θφξν, γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θφξνπ ηζρχνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πξνζαχμεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 10. Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρεη ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α., ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαχμεζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ δηαθφζηα (200) επξψ θαη πξνζηίζεηαη ζην θφξν πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ή ζην ειάρηζην πνζφ θφξνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 11. Αλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δελ πξνθχπηεη θφξνο ή πξνθχπηεη: α) Πνζφ κηθξφηεξν απφ ηξηαθφζηα (300) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα κε ππφρξεν ή επηηεδεπκαηία πνπ δελ ηήξεζε βηβιία ή ηήξεζε βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα ηξηαθφζηα (300) επξψ, β) Πνζφ κηθξφηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ ηήξεζε βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη 6

7 ζηα πεληαθφζηα (500) επξψ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηα αληίζηνηρα πνζά θφξνπ νξίδνληαη ζε επηαθφζηα (700) επξψ. γ) Πνζφ κηθξφηεξν απφ επηαθφζηα (700) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ ηήξεζε βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα επηαθφζηα (700) επξψ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηα αληίζηνηρα πνζά θφξνπ νξίδνληαη ζε ρίιηα (1000) επξψ. 12. Εεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα ζεηηθά εηζνδήκαηα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε ρξήζε απηή ή θάπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο (4) πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, βαξχλεηαη κε παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν ή κε απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε. 13. Πξνζσξηλφ θχιιν ειέγρνπ ή πξνζσξηλή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ εθθξεκεί ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 θαη αθνξά ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. Άξζξν 7 Πεξαίωζε αλέιεγθηωλ ππνζέζεωλ ινηπώλ θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλωλ 1. Ζ πεξαίσζε θαζεκηάο αλέιεγθηεο ππφζεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ πεξαίσζε σο εηιηθξηλψλ ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ησλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 2. Γηα ηελ πεξαίσζε θάζε αλέιεγθηεο ππφζεζεο Φ.Π.Α. : α) Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, επί ηνπ πνζνχ ηεο απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη ην πξνθχπηνλ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). β) Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα ε ιήςε πιαζηνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, επί ηνπ πνζνχ ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ πιαζηνχ ζηνηρείνπ ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%). γ) Σν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο, ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε αλέιεγθηε ρξήζε, ζπλερίδεη λα ππφθεηηαη ζε πξνζσξηλφ έιεγρν σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ή απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη, εθφζνλ ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο επφκελεο πεξίπησζεο δ. δ) Σν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο, πξνζαπμάλεη ην πνζφ ηεο νθεηιήο φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πεξαίσζε ηεο ρξήζεο απηήο, εθφζνλ ε ελ ιφγσ ρξήζε ή έζησ κία απφ ηηο ηέζζεξηο (4) πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, βαξχλεηαη κε παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν ή κε απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη δειψζεθε πξνο επηζηξνθή, ε επηζηξνθή δελ δηελεξγείηαη θαη αλ απηή έρεη ήδε δηελεξγεζεί 7

8 θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηεο, ην ζρεηηθφ πνζφ απνδίδεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζην δεκφζην κε έθηαθηε δήισζε, ρσξίο θπξψζεηο, εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9. Αλ ην πνζφ απηφ δελ απνδνζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο. 3. Δθθξεκείο πξνζσξηλέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ εθθξεκνχλ ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 θαη αθνξνχλ ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν Αλ δηαπηζηψλεηαη ε κε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ ή ππάξρνπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θάζε είδνπο επηβαξπληηθά ζηνηρεία, δηελεξγείηαη έιεγρνο κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε ηηο κε ππνβιεζείζεο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α., γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 6. Άξζξν 8 Πεξαίωζε παξαβάζεωλ ηνπ Κ.Β.. Απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. πνπ εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Τ. ή ινηπέο ειεγθηηθέο αξρέο ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 θαη αθνξνχλ ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. Άξζξν 9 Γηαδηθαζία πεξαίωζεο 1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πεξαίσζεο ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εθδίδεη Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηά ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα θάζε κία ππφζεζε πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηελ αξκφδηα γηα ηελ θαηά νηθνλνκηθφ έηνο Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηνλ θσδηθφ απηήο, β) ηα αλέιεγθηα νηθνλνκηθά έηε, γ) ηε λνκηθή κνξθή ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ Κ.Β.., δ) ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα, ε) ηελ ηπρφλ απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ή ηελ παξάβαζε ηνπ Κ.Β.. ή ην δειηίν πιεξνθνξηψλ ή ηα ινηπά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2, ζη) ην ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο, δ) ην πνζφ ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, ε) ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7, 8

9 ζ) ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο θαηά νηθνλνκηθφ έηνο θαη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, η) ην πνζφ ηεο νθεηιήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 γηα λα γίλεη απνδεθηφ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαη λα ππαρζεί ε ππφζεζε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 2. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά απφ ηε Γ.Γ.Π.. ζηνλ επηηεδεπκαηία πνπ αθνξά, κε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ. 3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ επηζπκεί λα ξπζκηζηνχλ νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, εθηφο αλ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη θαηψηεξν απφ ην πνζφ απηφ. Ζ θαηαβνιή απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην πξνεγνχκελν εδάθην πνζνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε θαη ακεηάθιεηε απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, ε νπνία θαη επέξρεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα. Ζ θαηά ην πξψην εδάθην θαηαβνιή δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ επηηξέπεηαη ε ππαγσγή θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 4. Αλ κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., εθδίδεηαη βάζεη απηψλ ζπκπιεξσκαηηθφ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ζπκςεθηδφκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ απνδνρή ηνπ αξρηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. Σα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ θαη γηα θάζε είδνπο ζηνηρεία πνπ πθίζηαληαη ήδε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ινηπέο ειεγθηηθέο αξρέο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 13 αιιά δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη δελ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ έθδνζε ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαζρεζεί ή παξαιεθζεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, αιιά δελ είραλ ειεγρζεί. Άξζξν 10 Σξόπνο θαηαβνιήο ηωλ θόξωλ 1. Σα ππφινηπα πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηδηθφ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαη αθνξνχλ ηηο ξπζκηδφκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία, θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: α) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη κέρξη πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, ζε έμη (6), θαη αλψηαην φξην, ίζεο κεληαίεο δφζεηο θαη ρσξίο ην 9

10 πνζφ ηεο θάζε δφζεο λα ππνιείπεηαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. β) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ θαη κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, ζε νθηψ (8) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. γ) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ θαη κέρξη δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, ζε δψδεθα (12) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. δ). Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ θαη κέρξη είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζε δέθα νθηψ (18) ίζεο κεληαίεο δφζεηο. ε) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ίζεο κεληαίεο δφζεηο. 2. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ εθείλνλ εληφο ηνπ νπνίνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα έγηλε απνδεθηφ θαη νη ππφινηπεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ ππφρξενπ. 3. ε πεξίπησζε πνπ νιφθιεξν ην νθεηιφκελν θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πνζφ θαηαβιεζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο, παξέρεηαη έθπησζε πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ πνζνχ απηνχ. Άξζξν 11 Πεξαίωζε εθθξεκώλ ειεγκέλωλ ππνζέζεωλ 1. Δθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν θαζψο θαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ηα θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ αθπξψζεθαλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο, πεξαηψλνληαη κε δηαγξαθή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζην 1/5 ησλ θάζε είδνπο πξνζηίκσλ. 2. Δθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έγηλε δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε πξνζθπγή, πεξαηψλνληαη κε δηαγξαθή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη κείσζε ηνπ θχξηνπ θφξνπ ζην εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζηίκνπ, κε πεξηνξηζκφ απηνχ ζην 1/10. Ζ δηαγξαθή θαη ε κείσζε δηελεξγείηαη ζην κέξνο ηνπ θπξίνπ θφξνπ, ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν έγηλε δεθηή ε πξνζθπγή. 3. Δθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο κε βάζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε απνξξίπηεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε πξνζθπγή, πεξαηψλνληαη κε κείσζε ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη ηνπ πξνζηίκνπ ζην ¼. Ζ κείσζε δηελεξγείηαη ζην κέξνο ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή. 4. Σα νξηδφκελα ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο ππνπεξίπησζεο αα ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ Οη ππνζέζεηο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 3 πεξαηψλνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ Κ.Β.., εμαληινχκελεο θάζε πεξαηηέξσ θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο σο πξνο ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξά ην ελ ιφγσ πξφζηηκν. 10

11 6. Ζ πεξαίσζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο επέξρεηαη εθφζνλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13 επέιζεη επίιπζε ηεο δηαθνξάο γηα θάζε εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε, ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ππφρξενπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππαγφκελεο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, καδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε ζπδεηεζεί. 7. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ βεβαηψλνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία θαηαινγηζηηθή πξάμε ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ. Ωο πξνο ηε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ θαη ηα ινηπά ελ γέλεη ζέκαηα έρνπλ εθαξκνγή νη θείκελεο δηαηάμεηο. 8. Με ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ αλά εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίιπζεο, θαηαβάιιεηαη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ εθηφο αλ ην ζχλνιν ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο είλαη κηθξφηεξν, θαη ην ππφινηπν νθεηιφκελν βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζφ απφ ηελ ίδηα θαηαινγηζηηθή πξάμε θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/1997 (Α 179), ηζρχνπλ αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ. 9. ε πεξηπηψζεηο εθθξεκψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πεξαηψλνληαη θαηά ηα αλσηέξσ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ήδε βεβαίσζε πνζνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, απηφ ζπλππνινγίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ην βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζφ. Αλ ην ήδε βεβαησζέλ πνζφ ππεξβαίλεη απηφ πνπ πξνθχπηεη βάζεη ζπκβηβαζκνχ, ην επηπιένλ ήδε βεβαησζέλ πνζφ δελ δηαγξάθεηαη νχηε επηζηξέθεηαη. Άξζξν 12 Ρπζκίζεηο γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ άξζε ηεο ππνρξέωζεο δηαθύιαμεο βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ 1. Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο νη νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 (Α 253) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν δειψζεηο ζχκθσλα κε ηηο /1845/ΓΔ-Α/ΠΟΛ. 1130/2007(Β 2217) θαη /1232/ΓΔ-Α/ΠΟΛ 1035/2009(Β 503) Α.Τ.Ο.Ο. θαη γηα ηηο νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ έρεη αξρίζεη ν έιεγρνο ή έρεη αξρίζεη θαη δελ έρεη πεξαησζεί, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, εθαξκνδφκελσλ ζην ζχλνιφ ηνπο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 2. Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο νη νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004, δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ έθιεηζαλ απφ έσο θαη , ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, ππνινγηδφκελνπ ζην νηθείν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα πνζνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ίζνπ κε ην ½ ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 6. 11

12 3. Δθφζνλ πθίζηαληαη ππνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαζψο θαη ινηπέο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ ίδηνπ επηηεδεπκαηία, ππαγφκελεο ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 εθαξκφδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ ππνζέζεσλ. 4. Οη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 νη νπνίεο ζα πεξαησζνχλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εμαηξνχληαη ηεο επηινγήο πξνο έιεγρν βάζεη δείγκαηνο κε ππνπξγηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004, φπσο ε παξάγξαθνο απηή ίζρπε πξηλ αλαξηζκεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/ Αλ πεξαησζνχλ φιεο νη ππαγφκελεο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαη νη ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαζψο θαη φια ηα εθθξεκή πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο ή νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη εμνθιεζεί ε ζπλνιηθή νθεηιή πνπ πξνθχπηεη βάζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαη ησλ νηθείσλ πξαθηηθψλ ζπκβηβαζκνχ, αληίζηνηρα, αίξεηαη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Β.. φζνλ αθνξά ηηο πεξαησζείζεο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005, απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν ή έρνπλ πεξαησζεί κε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε, θαη εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί ή ζα εμνθιεζεί ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί θαη εθθξεκεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη έρνπλ δεισζεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2961/2001 (Α 266) θαζψο θαη γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 6. Δπηηεδεπκαηίαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ιάβεη κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή έρεη εθδψζεη ηέηνηα ζηνηρεία, θαηά ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2523/1997 (Α 179), κε εμαίξεζε ηνπο εθδφηεο πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ., εηδηθφ ζεκείσκα δήισζεο ησλ ηηκνινγίσλ ή ελ γέλεη ησλ θνξνινγηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηελ αμία θαζελφο απφ απηά θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή αμία. Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, πξν Φ.Π.Α., ππνινγίδεηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ίζνο κε ην 55% αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. θαη 40% ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Σν εηδηθφ ζεκείσκα ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 13. Με ηελ ππνβνιή ηνπ θαηαβάιιεηαη ην 20% ηνπ πξνθχπηνληνο θφξνπ θαη ην ππφινηπν πνζφ βεβαηψλεηαη ζε 12 ίζεο κεληαίεο δφζεηο ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ 500 επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. Δθφζνλ εμνθιεζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθή θχξσζε, είηε αθνξά ζε πξνζαπμήζεηο, είηε ζε πξφζηηκν ηνπ Κ.Β.., είηε ζε ζέκαηα θχξνπο ησλ βηβιίσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα δεισζέληα κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη εθαξκφδεηαη γηα ηα ζηνηρεία απηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/ Ζ πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ επηβνιήο θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, παξαηείλεηαη κέρξη Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο 12

13 θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, πξνηθψλ, θεξδψλ απφ ιαρεία, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.). Άξζξν 13 Γηαδηθαζία βεβαίωζεο νθεηιώλ θαη ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπο Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) Οη ππεξεζίεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινη θνξείο ζηα νπνία δηελεξγείηαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ηεο νθεηιήο, β) Σν πεξηερφκελν, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο Δθθαζαξηζηηθνχ ή πκπιεξσκαηηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία. γ) Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο βεβαίσζεο ησλ νθεηιψλ ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη σο απνδεηθηηθά είζπξαμεο γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ. δ) Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε θαηαλνκή ησλ θαηαβαιιφκελσλ εζφδσλ ζηνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε) Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο πίζησζεο ησλ θαηαβαιιφκελσλ εζφδσλ. ζη) Οη ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ δφζεσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. δ) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζήο ηνπ απφ ηελ Γ.Γ.Π.. ε) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξνθαλψλ ζθαικάησλ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. ζ) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο δελ επηζπκεί λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ ρξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα η) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 6, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ησλ άξζξσλ 8 θαη 11. Καη ηα) Κάζε αλαγθαίν δήηεκα ή δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Γηαηάμεηο γηα ηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ, ηελ είζπξαμε ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκωξία ηωλ αδηθεκάηωλ θνξνδηαθπγήο Άξζξν 14 Ρύζκηζε ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ 1. Σα, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ιεμηπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ρξέε πξνο ην Γεκφζην θαζψο θαη ρξέε ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ησλ Γ.Ο.Τ., κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 29ε Οθησβξίνπ

14 ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή Σεισλείν πνπ είλαη βεβαησκέλα, λα ξπζκίδνληαη θαη λα θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: α) Δθάπαμ, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) θαη έθπησζε απφ ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο ή πξφζζεηα ηέιε πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά, θαηά πνζνζηφ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ην έηνο βεβαίσζεο : αα) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2007, θαηά πνζνζηφ δέθα ζηα εθαηφ (10%), ββ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2008, θαηά πνζνζηφ είθνζη ζηα εθαηφ (20%), γγ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2009, θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ζηα εθαηφ (30%) θαη δδ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2010 θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ζηα εθαηφ (40%). β) ε δχν (2) έσο ηξεηο (3) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ηξηαθφζηα (300) επξψ. γ) ε ηέζζεξηο (4) έσο (12) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ. δ) ε δεθαηξείο (13) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ. ε) ε είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000) επξψ. ζη) ε ηξηάληα επηά (37) έσο ζαξάληα πέληε (45) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000) επξψ. Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β έσο θαη ζη, ινγίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξνζαπμήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο α δφζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο επηβαξχλνληαη κε πξνζαχμεζε έλα ζηα εθαηφ (1%) αλά κήλα θαη φπσο εηδηθφηεξα πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ππνπξγηθήο απφθαζεο. 2. Ζ πξψηε δφζε είλαη θαηαβιεηέα ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, νη δε επφκελεο δφζεηο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ. Δμαηξεηηθά νη απαιιαγέο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξηπη. α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ ηζρχνπλ αλ ε εμφθιεζε δελ δηελεξγεζεί εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 3. Οη επλντθνί φξνη εμφθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, παχνπλ λα ηζρχνπλ αλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο πεξίπησζεο β ή δχν δφζεηο ηεο πεξίπησζεο γ ή ηξείο δφζεηο ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, β) θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο ζηελ πεξίπησζε β ησλ δχν κελψλ ζηελ πεξίπησζε γ ή ησλ ηξηψλ κελψλ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 14

15 γ) δελ ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο, δ) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ηα ρξέε ηνπ πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κεηά, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, ή ε) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα πθηζηάκελα ρξέε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ή πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ ζα βεβαησζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζη) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηα νπνία δελ δήηεζε λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ Αλ θαζπζηεξήζεη ε πιεξσκή δφζεο, ε δφζε επηβαξχλεηαη κε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 5. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 έσο 21 ηνπ λ.2648/1998 (Α 238) απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 6. ηνλ νθεηιέηε πνπ ζα ππαρζεί ζε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.2523/1997, αλαζηέιινληαη δε φζα ηπρφλ ιήθζεθαλ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο αλαζηέιιεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ ππήρζεζαλ ζηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ζ αλαζηνιή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή γηα θαηαζρέζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ή ηελ εθ άπαμ εμφθιεζε ηεο ξχζκηζεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο θαιχπηνπλ δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ ζπκςεθίδνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2648/1998 πιελ ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ζ παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ, θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα ηεο παξ. 1, β) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηά ηελ 29 ε Οθησβξίνπ 2010, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, γ) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε βεβαησκέλσλ αιιά κε ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ, δ) νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 15

16 ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Άξζξν 15 Γηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ. Καηάξγεζε ηνπ Κ.Β.. 1. Σν άξζξν 9 ηνπ λ.356/1975 (ΚΔΓΔ), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Άξζξν 9 Απαξίζκεζε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ Σα αλαγθαζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ είλαη ηα εμήο: 1) Καηάζρεζε, θηλεηψλ, είηε ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε είηε θηλεηψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ ελ γέλεη ζηα ρέξηα ηξίηνπ. 2) Καηάζρεζε αθηλήησλ. Ζ ρξήζε ησλ αλαγθαζηηθψλ απηψλ κέηξσλ ελαπφθεηηαη ζηε θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ πνπ είλαη βεβαησκέλν ην έζνδν, ν νπνίνο κπνξεί λα ηα ιάβεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, είηε αζξνηζηηθά είηε θάζε έλα ρσξηζηά θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ. Σα αλαγθαζηηθά κέηξα ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ηα κέηξα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, κπνξεί λα ιακβάλνληαη είηε αζξνηζηηθά είηε θάζε έλα μερσξηζηά γηα έλα ή πεξηζζφηεξνπο νθεηιέηεο θαη απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαηά ηελ ρξήζε ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ ηεο εθηειέζεσο κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γ.Ο.Τ. ή ησλ Σεισλείσλ πνπ είλαη βεβαησκέλν ην έζνδν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 2. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Οκνίσο δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζε ζπκςεθηζκφ θαη απαίηεζε βεβαησκέλε αθφκε θαη αλ δελ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε.» 3. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994 (Α 151) πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Όηαλ ην εηζφδεκα ζπλίζηαηαη ζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνχκελνο θέξεη ην βάξνο απνδείμεσο είηε ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο ή αηηίαο πξνέιεπζήο ηνπ, είηε φηη θνξνινγείηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, είηε φηη απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ. Σν εηζφδεκα απηφ ηεθκαίξεηαη φηη απνθηήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε εθείλεο θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμή ηνπ εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφθηεζεο.» 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κέρξη παξαηείλεηαη ε παξαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Σεισλεία, ρξεψλ. 5. α) Οη δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 186/1992 «Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ» (Α 84-Κ.Β..) κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επηηεδεπκαηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 16

17 ηνηρείσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, παχνπλ λα ηζρχνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ β) πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο δηαηάμεηο θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αμηνινγνχληαη σο ζθφπηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο, είηε απηνχζησλ είηε ηξνπνπνηεκέλσλ ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/ Α 151) ή ζε άιιν θνξνινγηθφ λφκν. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, είλαη ελλεακειήο θαη απνηειείηαη απφ αλψηαην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ή κέινο Γ.Δ.Π. Α.Δ.Η., ελ ελεξγεία ή κε, σο Πξφεδξν θαη απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη πξφζσπα κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, σο κέιε. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη σο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ Δπηηξνπή νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζή ηεο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ νη εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα παξαηαζνχλ γηα ηξεηο κήλεο. Άξζξν 16 Γηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκωξία ηεο θνξνδηαθπγήο 1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Αδίθεκα κε απφδνζεο ή αλαθξηβνχο απφδνζεο ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ θφξνπ θχθινπ - εξγαζηψλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ δηαπξάηηεη ν θνξνινγνχκελνο ν νπνίνο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή απηψλ δελ απέδσζε ή απέδσζε αλαθξηβψο ηνπο άλσ θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο ή ζπκςήθηζε ή εμαπαηψληαο ηε θνξνινγηθή αξρή έιαβε επηζηξνθή Φ.Π.Α., ηηκσξνχκελνο: α) κε θπιάθηζε εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε εηήζηα βάζε έσο ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, β) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ κέρξη ην πνζφ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (75.000) επξψ θαη γ) κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) έηε, εθφζνλ ην σο άλσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ηα εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο (75.000) επξψ. ε πεξίπησζε ζπξξνήο πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ ηα σο άλσ πνζά ππνινγίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κεξηθφηεξν θφξν, ηέινο ή εηζθνξά.» 2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «5. Δπίζεο, κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ ηηκσξείηαη ν ππφρξενο πνπ δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) ζηνηρεία θαηά ηελ πψιεζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή δελ θαηαρσξεί ζηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία ζηνηρεία εζφδσλ, εθφζνλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. Δηδηθά γηα ππφρξενπο πνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ θαη έθηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμε (6) κελψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαιακβάλνπλ θαη ην αδίθεκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 17

18 3. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο: α) ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπη. γ ηνπ άξζξνπ 18, β) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 19, φηαλ ην πιήζνο ησλ κε εθδνζέλησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πιένλ ησλ δέθα (10) ή ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηα πεληαθφζηα (500) επξψ θαη γ) ηεο πεξίπη. β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19, δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αιιά ε κελπηήξηα αλαθνξά ππνβάιιεηαη ακέζσο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη δεηείηαη απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ε θαηά πξνηεξαηφηεηα εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.» 4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2523/1997, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ δελ αζθήζεθε πξνζθπγή θαηά ηνπ νηθείνπ θχιινπ ειέγρνπ, ππνβάιιεη ακειιεηί, ζρεηηθή κελπηήξηα αλαθνξά ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή, γηα ηελ άζθεζε ηεο θαηά λφκν πνηληθήο δίσμεο» 5. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2523/1997 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη θαηά πεξίπησζε ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν ή ην ηξηκειέο εθεηείν θαθνπξγεκάησλ ηνπ ηφπνπ ηεο έδξαο ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνιφγεζε δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.» 6. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2523/1997 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Αλ θαηά ηνλ ίδην έιεγρν δηαπηζησζεί ε κε έθδνζε πιένλ ησλ δέθα (10) παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ή, αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο, ηα κε εθδνζέληα ή ην κε εθδνζέλ παξαζηαηηθφ ζηνηρείν ππεξβαίλεη ζε αμία ηα πεληαθφζηα (500) επξψ, ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ, εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο θαη γεληθά θάζε επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ επαγγεικαηία, αλαζηέιιεηαη άκεζα γηα 48 ψξεο, κε πξάμε ησλ νξγάλσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζθξαγίδεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εθδνζεί εηδηθή εληνιή ειέγρνπ απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ.γ.ο.δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ κέηξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εηδηθήο εληνιήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Ζ, ζχκθσλα κε ηα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα, αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο κε πξάμε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, δελ εκπνδίδεη ηελ πεξαηηέξσ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ επηηεδεπκαηία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ.» 18

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Σέιε θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεηο αμίαο αδεηώλ, θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ δεκνζίαο ρξήζεωο Άξζξν 17 Σέιε θπθινθνξίαο 1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001 (ΦΔΚ 242 Α ), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 1999/62/ΔΚ σο πξνο ηα βαξέα θνξηεγά νρήκαηα, νξίδνληαη σο εμήο: Α. Απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο. α) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο ηελ 31/12/2010 θαη δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ: Καηεγνξία Κηλεηήξαο ζε θπβηθά εθαηνζηά Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ) Α Έσο Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η Κ 4001 θαη άλσ β) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/1/2011 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα CO 2 αλά ρηιηφκεηξν). Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: 19

20 ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (γξκ. CO 2 αλά ρηιηφκεηξν) ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 (ζε επξψ) , , , , , ,50 Άλσ ησλ 251 3,00 Γηα ηα Δ.Η.Υ. ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα (ηξνρφζπηηα): 125 επξψ. ηα αλσηέξσ απηνθίλεηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα πνπ εηζάγνληαη απφ ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α ). Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηχπνπ Jeep απηνθίλεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο επηβαηηθψλ ή θνξηεγψλ. γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ) Α έσο Β Γ Γ Δ Σ Ε θαη άλσ Γηα ηα ξπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 270 επξψ. 20

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Ζ εηζαγγειηθή πξφηαζε: Σχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα