Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/ ) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"

Transcript

1 Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/ ) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Πεδίο εθαπμογήρ 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο δφιν, ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο (εθεμήο νθεηιέηεο) δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηελ αίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ θαη απαιιαγή. Σελ χπαξμε δφινπ απνδεηθλχεη ν πηζησηήο. 2. Γελ επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ: α) έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη β) πνπ πξνέθπςαλ απφ αδηθνπξαμία πνπ δηαπξάρζεθε κε δφιν, δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ηέιε πξνο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη εηζθνξέο πξνο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 3. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά. Άπθπο 2 Διαδικαζία εξωδικαζηικού ζςμβιβαζμού 1. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ππνβνιή αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο επίηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ε απνηπρία απηήο, θαηά ην ηειεπηαίν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμάκελν. Η πξνζπάζεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, Δπηηξνπήο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 2251/ 1994 (ΦΔΚ 191 Α), φπσο ηζρχεη, ή Έλσζεο Καηαλαισηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 ή ηνπ Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή δηθεγφξνπ ή άιινπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξέα απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Αλ ε πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ απνηχρεη, ν θνξέαο ή ν δηθεγφξνο πνπ βνήζεζε ηελ πξνζπάζεηα ζπληάζζεη βεβαίσζε, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Αλ επηηεπρζεί κε ηε ζχκθσλε

2 γλψκε ησλ πηζησηψλ εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Δηξελνδίθε. 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη θαη άιινη θνξείο δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηνπο νθεηιέηεο γηα ηελ επίηεπμε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ηνπο. Οη θνξείο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο νθεηιέηεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, λα ελεξγνχλ θαηά ηξφπν πνπ δηαθπιάηηεη ηα ζπκθέξνληα ησλ νθεηιεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επηδίσμε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ θαηάζηξσζε νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νθεηιέηε θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα απνπιεξψλεη ρξέε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ απηψλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο, ηα πξνζφληα, ε εθπαίδεπζε θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ, λα ρνξεγνχληαη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ επηδίσμε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα εθδίδνληαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα, θαζψο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηελ επηδίσμε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ. 4. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζε απηά ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε, λα ηνπ παξαδψζνπλ ρσξίο επηβάξπλζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνο απηά νθεηιψλ ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο επηβάιιεη γηα θάζε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη απφ πεληαθφζηα έσο δέθα ρηιηάδεο επξψ. Οη θαηαγγειίεο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο θαηαηίζεληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Άπθπο 3 Απμόδιο δικαζηήπιο - Διαδικαζία Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην Δηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. Σν αξκφδην Δηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Άπθπο 4 Καηάθεζη αίηηζηρ και εγγπάθων 1. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ν νθεηιέηεο θαηαζέηεη αίηεζε ζην γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ.

3 Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη: α) θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ θάζε θχζεο εηζνδεκάησλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, β) θαηάζηαζε ησλ πηζησηψλ ηνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα θαη γ) ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε κε εχινγν ηξφπν θαη ζπζρέηηζε ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ, φζν θαη ηελ πεξηνπζία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε. 2. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη: α) ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη β) ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' θαη β'ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, ζηηο νπνίεο πξνέβε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (ΦΔΚ 67 Α') εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 3. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο. 4. Ο νθεηιέηεο θαηαζέηεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ, ηα θάζε θχζεο εηζνδήκαηα ηνπ, ηνπο πηζησηέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 5. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλνίγεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην θάθεινο ηνπ νθεηιέηε ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο γξακκαηείαο ηνπ φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο. 6. Αλ δελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πηζησηήο, ε απαίηεζε ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ. Άπθπο 5 Επίδοζη ηηρ αίηηζηρ Ο νθεηιέηεο ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηδίδεη ζηνπο πηζησηέο αληίγξαθα: α) ηεο αίηεζεο κε νξηζκφ δηθαζίκνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηεο, β) ηεο θαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε θαη γ) ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ, κε πξφζθιεζε λα ππνβάιινπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο θαη λα δειψζνπλ αλ

4 ζπκθσλνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Οη πηζησηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Οη πην πάλσ πηζησηέο κπνξνχλ, κε έγγξαθν ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ. Με ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο άπξαθηεο, ηεθκαίξεηαη φηη ν πηζησηήο ζπκθσλεί κε ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ. ηελ πξφζθιεζε γίλεηαη κλεία γηα ηε ζπλέπεηα απηή. Άπθπο 6 Αναζηολή καηαδιωκηικών μέηπων 1. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 δελ επηθέξεη αλαζηνιή ησλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ή θάζε άιινο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ρνξεγείηαη έσο ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο εάλ πηζαλνινγείηαη φηη απφ ηελ εθηέιεζε ζα πξνθιεζεί νπζηψδεο βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ αηηνχληνο θαη φηη ζα επδνθηκήζεη ε αίηεζε. Η ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο επάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απαγφξεπζε δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. 2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ δηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα απνηξαπεί θάζε επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή κείσζε ηεο αμίαο ηεο κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαην δηθαίσκα ζπλερίδνπλ λα εθηνθίδνληαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο κε επηηφθην ελήκεξεο νθεηιήο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο παχνπλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο λα παξάγνπλ λφκηκνπο ή ζπκβαηηθνχο ηφθνπο. Οη νθεηιέο απηέο ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη ππνινγίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο αμία ηνπο. 4. ε πεξίπησζε νθεηιήο απφ ζηεγαζηηθφ δάλεην ην δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπεη ην εηζφδεκα ηνπ νθεηιέηε, λα ρνξεγήζεη ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νθεηιή απηή κε ή ρσξίο ηνλ φξν ηεο θαηαβνιήο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε φινπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελήκεξε ηνθνρξενιπηηθή δφζε πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιιεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο θαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο, αλ ε ζχκβαζε δαλείνπ δελ είρε θαηαγγειζεί ή δελ εκθάληδε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Άπθπο 7

5 Δικαζηικόρ ζςμβιβαζμόρ 1. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ πνπ αξρίδεη κε ηελ πάξνδν δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4, ν νθεηιέηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πηζησηψλ, κπνξεί λα επηθέξεη κεηαβνιέο ζην αξρηθφ ζρέδην δηεπζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία φισλ ησλ πηζησηψλ. Οη πηζησηέο ελεκεξψλνληαη κε δηθή ηνπο επηκέιεηα γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο θαη ιακβάλνπλ ζέζε εγγξάθσο γηα ην αλακνξθσκέλν ζρέδην κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ. Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν κία θνξά. 2. Αλ θαλέλαο πηζησηήο δελ πξνβάιεη αληηξξήζεηο γηα ην αξρηθφ ή ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ή ζπγθαηαηίζεληαη φινη ζε απηφ, ζεσξείηαη φηη ν ζπκβηβαζκφο έρεη γίλεη απνδεθηφο. Ο Δηξελνδίθεο κε απφθαζε ηνπ επηθπξψλεη ην ζρέδην, ην νπνίν απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο ζεσξείηαη φηη αλαθιήζεθε. 3. Αλ ζπγθαηαηίζεληαη ζην ζρέδην πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ απαηηήζεσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ κε εκπξαγκάησο εμαζθαιηδφκελεο απαηηήζεηο θαη πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ησλ ηπρφλ εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ, ην δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο πηζησηέο πνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο κέρξη ηε ζπδήηεζε, ππνθαζηζηά ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ πηζησηψλ πνπ αληηηίζεληαη θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη επήιζε ν ζπκβηβαζκφο θαη φηη αλαθιήζεθε ε αίηεζε γηα ηελ απαιιαγή απφ ηα ρξέε. 4. Γελ επηηξέπεηαη ππνθαηάζηαζε ηεο ζπγθαηάζεζεο πηζησηή φηαλ: α) ε απαίηεζε ηνπ πηζησηή πνπ αληηηίζεηαη δελ ηθαλνπνηείηαη ζε αλάινγν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πηζησηέο, βαζκφ ή β) ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ, ν πηζησηήο πνπ αληηηίζεηαη απνδεηθλχεη φηη ζα πεξηέιζεη ζε δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα πεξηεξρφηαλ, αλ ζπλερηδφηαλ ε δηαδηθαζία απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ ηηο νθεηιέο ή γ) ακθηζβεηείηαη απαίηεζε απφ νθεηιέηε ή νπνηνλδήπνηε πηζησηή. 5. Αλ δελ εληαρζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ απαίηεζε αλέγγπνπ πηζησηή, ζηνλ νπνίν επηδφζεθαλ ε αίηεζε θαη ην ζρέδην, ε απαίηεζε απνζβέλλπηαη, αλ ν πηζησηήο δελ ιάβεη εγγξάθσο ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ Οη πηζησηέο δελ απνθηνχλ απαίηεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ. Άπθπο 8 Δικαζηική πύθμιζη σπεών

6 1. Αλ ην ζρέδην δελ γίλεηαη δεθηφ απφ ηνπο πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ή αλ εθδειψζεθαλ αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ θαη δελ ππνθαζίζηαληαη απηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ην δηθαζηήξην ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε. Η απφθαζε εθδίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Αλ ην δηθαζηήξην απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο. 2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη επαξθή, ην δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ, ηδίσο εθείλα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπδχγνπ, θαη ζηαζκίδνληαο απηά κε ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ηνλ ππνρξεψλεη λα θαηαβάιιεη κεληαίσο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ νξηζκέλν πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ ζπκκέ-ηξσο δηαλεκφκελν. Με ηελ απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί φηη ην πνζφ απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζε απηή κε βάζε αληηθεηκεληθφ δείθηε αλαθνξάο. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη απεπζείαο ζηνπο πηζησηέο, εθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο πεξηέιζνπλ ζηνλ νθεηιέηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αηηία ζαλάηνπ, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ην ήκηζπ ηεο αμίαο απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε απνξξηθζεί ηειεζίδηθα, νη ινηπνί πηζησηέο ππνθαζίζηαληαη ζηε ζέζε ηνπ πηζησηή ηεο ακθηζβεηνχκελεο απαίηεζεο θαη έρνπλ απν απηφλ αμίσζε θαηαβνιήο ζηελ αλαινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο απαίηεζεο ζηε ξχζκηζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ εληαρζεί ζηε ξχζκηζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε χπαξμε ηεο νπνίαο επαιεζεπηεί αθνινχζσο κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ν πηζησηήο ππνθαζίζηαηαη θαηά ηελ αλαινγία ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ γηα ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζε ηνπ θαη έρεη απφ απηνχο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ εηζέπξαμαλ εμαηηίαο ηεο κε έληαμεο ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο ππφ ξχζκηζε νθεηιέο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαηάζεζε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε πνπ έρεη εληαρζεί ζε ξχζκηζε κέρξη ηελ επαιήζεπζε ηεο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. 3. Ο νθεηιέηεο νθείιεη λα εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε θαηάιιειε εξγαζία ή, αλ δελ εξγάδεηαη, λα θαηαβάιεη εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε αλάινγεο εξγαζίαο. Η πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο ηεθκαίξεηαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ή έρεη θάξηα αλεξγίαο θαη δελ έρεη απνθξνχζεη αδηθαηνιφγεηα πξφηαζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα αλάιεςε εξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα γλσζηνπνηεί κέζα ζε έλα κήλα ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θάζε κεηαβνιή θαηνηθίαο ή εξγαζίαο, αιιαγή εξγνδφηε, θαζψο θαη θάζε αμηφινγε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν θάθεινο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4.

7 4. Με αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή, πνπ επηδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο πξνο ην χςνο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ, φηαλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε. Η ηζρχο ηεο απφθαζεο πνπ ηξνπνπνηεί ηε ξχζκηζε κπνξεί λα αλαηξέρεη ζην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ηνλ νθεηιέηε ζε πηζησηέο κεγαιχηεξνπ πνζνχ απφ απηφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζπκκέηξσο φινπο ηνπο πηζησηέο. 5. ε πεξηπηψζεηο πνπ εμαηηίαο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, φπσο ρξφληα αλεξγία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ νθεηιέηε, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, αλεπαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ νθεηιέηε ή άιισλ ιφγσλ ίδηαο ηνπιάρηζηνλ βαξχηεηαο, πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε κεληαίεο θαηαβνιέο κηθξνχ χςνπο ή θαη κεδεληθέο, ην δηθαζηήξην κπνξεί κε ηελ ίδηα απφθαζε λα νξίζεη, φρη λσξίηεξα απφ πέληε κήλεο, λέα δηθάζηκν γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ. 6. Η απφθαζε πνπ νξίδεη κεληαίεο θαηαβνιέο είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη δηθαζηηθή αλαζηνιή ηεο. Γηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη. Άπθπο 9 Διαδικαζία πεςζηοποίηζηρ πεπιοςζίαρ Πποζηαζία κύπιαρ καηοικίαρ 1. Δθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία, ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, ή φηαλ ην δηθαζηήξην θξίλεη αλαγθαίν λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ή ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Δθθαζαξηζηήο κπνξεί λα νξίδεηαη ην πξφζσπν πνπ πξνηείλνπλ πηζησηέο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζηψζεσλ ή πξφζσπν απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 371 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Έξγν ηνπ εθθαζαξηζηή είλαη απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη εηδηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ε δηαζθάιηζε ηεο ζε φιν ην λφκηκν χςνο ηεο ράξηλ ησλ πηζησηψλ, ε πξφζθνξε εθπνίεζε ηεο, ε πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην εθπνηνχκελν πξάγκα θαη ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπλδίθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή. 2. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην δηθαζηήξην πξφηαζε εθθαζάξηζεο δεηψληαο λα εμαηξεζεί απφ ηελ εθπνίεζε βεβαξεκέλν ή κε κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αθίλεην, πνπ ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν απφ

8 ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φξην αθνξνιφγεηεο απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ. ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ κέρξη ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζην νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, φπσο απηή απνηηκάηαη απφ ην δηθαζηήξην. Η ξχζκηζε κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη πεξίνδν ράξηηνο. Η εμππεξέηεζε ηεο νθεηιήο γίλεηαη κε επηηφθην πνπ δελ ππεξβαίλεη απηφ ηεο ελήκεξεο νθεηιήο ή ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε θπκαηλφκελν επηηφθην πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε, αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην αθίλεην ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά απφ ηηο θαηαβνιέο ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηνθνρξενιπηηθήο εμφθιεζεο ηεο νξηδφκελεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ πηζηψζεηο ζηνλ νθεηιέηε. Η πεξίνδνο πάλησο απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε. Η κε ηήξεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, επηηξέπεη ζηνλ πηζησηή λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλ δελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κεληαίσλ δφζεσλ. Αλ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί ή δηακέλεη ζε μέλν αθίλεην θαη ν ζχδπγνο απηνχ δελ δηαζέηεη αθίλεην πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία, ηφηε νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ νθεηιέηε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία. 3. Δθφζνλ νη κεληαίεο θαηαβνιέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ, νη πξνλνκηνχρνη ή ελππφζεθνη δαλεηζηέο ζπληξέρνπλ ζε απηέο ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. Άπθπο 10 Καθήκον ειλικπινούρ δήλωζηρ 1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εηζνδήκαηα ηνπ, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα, ηελ νπνία κπνξεί λα επηθαιεζζεί κε αίηεζε ηνπ νπνηνζδήπνηε πηζησηήο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηφηε πνπ ηελ πιεξνθνξήζεθε, ζπλεπάγεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πνηληθήο επζχλεο, ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ κε απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ή ηελ έθπησζε απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ θαη ηελ α-

9 παιιαγή πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί. Η αίηεζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ νθεηιέο ηνπ. Πξηλ απφ ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ απφξξηςε, γηα ηελ αηηία απηή, αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηελ έθπησζε ηνπ είλαη απαξάδεθηε ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο. 2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηα ηνπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή. 3. Ύζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, ν εξγνδφηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ν αξκφδηνο νηθνλνκηθφο έθνξνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δίλνπλ θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε. Άπθπο 11 Απαλλαγή από ςπόλοιπα σπεών 1. Η θαλνληθή εθηέιεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 επηθέξεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηελ απαιιαγή ηνπ απφ θάζε ηπρφλ πθηζηάκελν ππφινηπν νθεηιήο έλαληη φισλ ησλ πηζησηψλ, αθφκε θαη έλαληη εθείλσλ πνπ δελ αλήγγεηιαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Σν δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ α- παιιαγή ηνπ απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ. 2. ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ ή δπζηξνπεί επαλεηιεκκέλα ζηελ ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο, ην δηθαζηήξην δηαηάδεη ηελ έθπησζε ηνπ νθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε κεηά απφ αίηεζε ζηγφκελνπ πηζησηή πνπ θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ έθπησζεο. Κάζε θιήηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ δεθαπέληε εκέξεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ δελ επνδσζεί ε απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ επαλέξρνληαη ζην χςνο ζην νπνίν ζα βξίζθνληαλ αλ δελ είρε ππνβιεζεί ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ απνθιείεηαη, εθφζνλ είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ν αλαηνθηζκφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο απηήο ζηνπο πηζησηέο θαη αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε. Άπθπο 12 Δικαιώμαηα ενέγγςων πιζηωηών και ένανηι εγγςηηών

10 Σα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ έλαληη ζπλνθεηιεηψλ ή εγγπεηψλ ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ επί ηνπ ππέγγπνπ αληηθεηκέλνπ δελ ζίγνληαη. Ο νθεηιέηεο απαιιάζζεηαη έλαληη ησλ εγγπεηψλ, ησλ εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ ή άιισλ δηθαηνχρσλ ζε αλαγσγή. Άθπο 13 Σήπηζη Απσείος Αιηήζεων 1. ηε Γξακκαηεία θάζε Δηξελνδηθείνπ ηεξείηαη αιθαβεηηθφ αξρείν ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ αηηνχλησλ, ε πνξεία ησλ αηηήζεσλ ηνπο θαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη. ην Δηξελνδηθείν Αζελψλ ηεξείηαη Γεληθφ Αξρείν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα πην πάλσ ζηνηρεία γηα νιφθιεξε ηε ρψξα. Απφ ην αξρείν δηαγξάθνληαη έλα έηνο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη γη' απηέο, εθφζνλ νη αηηήζεηο απνξξηθζνχλ ακεηάθιεηα, αλαθιεζνχλ ή θαηαιήμνπλ ζε δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο. Μεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ζην αξρείν επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά. 2. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε αίηεζεο νθεηιέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ην Δηξελνδηθείν ειέγρεη απηεπαγγέιησο ζην παξαπάλσ αξρείν αλ εθθξεκεί αίηεζε γηα ηνλ νθεηιέηε απηφλ θαη αλ έρεη εθδνζεί απφθαζε γηα ξχζκηζε κε απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο ηνπ. Άπθπο 14 Ένδικα μέζα Οη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηληαη ζε έθεζε θαη ζε αλαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 560 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Άπθπο 15 Αναλογική εθαπμογή διαηάξεων Γηα ηε ξχζκηζε θαη απαιιαγή ρξεψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη, φπνπ επηβάιιεηαη, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.

11 Άπθπο 16 Χπόνορ ηήπηζηρ και σπήζηρ δεδομένων Ο ρξφλνο ηήξεζεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηξίηνπο ράξηλ απηψλ δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο απφ ηα ρξέε ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11. Άπθπο 17 Διαγπαθή απαιηήζεων Γηα απαηηήζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δηαγξάθνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α'). Σα δηαγξαθφκελα εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο ελεξγείηαη ε δηαγξαθή πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. Η σθέιεηα πνπ απνθηάηαη απφ ηε δηαγξαθή ηφθσλ δελ ζεσξείηαη εηζφδεκα ππνθείκελν ζε θνξνινγία. Άπθπο 18 Αύξηζη θέζεων Ειπηνοδικών Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Δηξελνδηθψλ απμάλεηαη θαηά νγδφληα θαη νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε επηαθφζηεο ζαξάληα κία. Άπθπο 19 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 1. Γηα έμη κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απαγνξεχεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο ηνπ αθηλήηνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Αηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ππνβάιινληαη κεηά ηελ πάξνδν πέληε κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Άπθπο Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη:

12 α) ε νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο κε ηίηιν «Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Αλάπηπμεο», πνπ ηδξχζεθε κε ην π.δ. 28/2010, ζε νξγαληθέο κνλάδεο (Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα, απηνηειή Γξαθεία), β) ν ηίηινο, ε έδξα θαη ε αξκνδηφηεηα ησλ πην πάλσ νξγαληθψλ κνλάδσλ, γ) νη θιάδνη ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θάζε θιάδνπ, δ) ν θιάδνο θαη βαζκφο ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α '. πληζηψληαη επίζεο ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ππαιιήισλ πνπ κπνξεί λα πξνζιεθζνχλ κε ζχκβαζε θαη θαηαλέκνληαη νη ζέζεηο απηέο θαηά εηδηθφηεηα. 2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαιπθζνχλ κε κεηαζέζεηο, απνζπά- ζεηο ή κεηαηάμεηο ππαιιήισλ απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ίδηνπ ή άιισλ Τπνπξγείσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ. Σηο ίδηεο ζέζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αξρηθή επηινγή ππεξεζίαο ηνπνζέηεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 3. ΟΙ κεηαηάμεηο δηελεξγνχληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: α) Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη βεβαίσζε ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Η Γηεχζπλζε απηή ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαξηίδεη θαηάινγν κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπο. β) Οη ππνςήθηνη πξνο κεηάηαμε αμηνινγνχληαη απφ Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη απνηειείηαη απφ: αα) έλαλ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, σο Πξφεδξν, κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία θαη πηζηνπνηεκέλε γλψζε δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, θαηά πξνηίκεζε απφθνηην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ββ) έλα κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ - εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηα αληηθείκελα ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ή ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη γγ) έλαλ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο πξνηεηλφκελν απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΚΓΓΑ.

13 γ) ΟΙ ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Η εμέηαζε απνζθνπεί ζηε δηαθξίβσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, πλεπκαηηθήο ζπγθξφηεζεο θαη ππεξεζηαθήο επάξθεηαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα κεηαηαγνχλ. δ) Η επηηξνπή κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεη πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη θαηά αμηνινγηθή ζεηξά φζνη επηιέγνληαη γηα κεηάηαμε. ε) Οη κεηαηάμεηο δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ. ζη) Γηα ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέκα. Άπθπο 21 Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 1279/1982 (ΦΔΚ 108 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3190/2003 (ΦΔΚ 249 Α'), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Αξζξν 5 1. Η δηάξθεηα ησλ κηζζψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 θαη ησλ αλαλενχκελσλ κηζζψζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. Η δηάξθεηα ησλ κηζζψζεσλ απηψλ παξαηείλεηαη έσο ηέζζεξα (4) επηπιένλ έηε ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) νη επηρεηξήζεηο εληφο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα έρνπλ ππνβάιεη πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο/νινθιήξσζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ , ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξναπαηηεί δηάξθεηα κίζζσζεο κεγαιχηεξε ησλ έμη (6) εηψλ, ή β) λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ έμη (6) εηψλ ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ εληφο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ. 2. ε πεξίπησζε κε ππαγσγήο ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο ή κε νινθιήξσζεο ηεο εγθεθξηκέλεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο, ή ζε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. 3. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Οξγαληζκψλ Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελψλ Α.Δ. θαη Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., κπνξεί λα αλαλεψλεη ηηο κηζζψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κέρξη έμη (6) έηε θάζε θνξά απφ ηε ιήμε

14 ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ.» Άπθπο 22 Έναπξη ιζσύορ ηος νόμος Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2010, εθηφο απφ ηα άξζξα 20 θαη 21 ε ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. Λεπθάδα, 31 Ινπιίνπ 2010 Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο Αζήλα, 31 Ινπιίνπ 2010

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο γηα εθπνηήζεηο θαη αθεξεγγπόηεηα

Σα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο γηα εθπνηήζεηο θαη αθεξεγγπόηεηα ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ΔΓΔΚ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ Δ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΗ ΔΓΔΚ Σα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο γηα εθπνηήζεηο θαη αθεξεγγπόηεηα Πψο αμηνινγείηαη ην πιαίζην αθεξεγγπφηεηαο; Σί πέηπρε ε ΔΓΔΚ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013

Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 1) Πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο;... 2 2) Πνηνη ππάγνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο;... 2 3) Τη απαηηείηαη απφ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα