ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α-Δ ΣΗΛ : , , , ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΜΗΜΑ: Α ΣΗΛ : Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΠΟΛ: 1172 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ 19 Η ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΗΛ : Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ πάγιαρ πύθμιζηρ ληξιππόθεζμων σπεών ηηρ ςποπαπαγπάθος Α2 ηηρ παπαγπάθος Α ηος ππώηος άπθπος ηος ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α / ) αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηεο πάγηαο ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ 107 A) θαη ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1112/2013 (ΦΔΚ 1237 Β) θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηψλ. θνπφο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο πάγηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ / δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ζηηο Γ.Ο.Τ. & ηα Σεισλεία ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο απηψλ θαη ηελ εδξαίσζε κηαο ζχγρξνλεο αληίιεςεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο νθεηιήο (απφ έθηαθηε ή κε αηηία), νη νθεηιέο δχλαληαη λα ξπζκηζηνχλ, άπαμ, κέρξη δψδεθα ή είθνζη 1

2 ηέζζεξηο κεληαίεο δφζεηο, θαηά πεξίπησζε, ελψ γηα ηηο κεγαιχηεξεο νθεηιέο, απαηηείηαη, αλάινγα κε ην χςνο απηψλ, πξνζθφκηζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο ξχζκηζεο. Δπηπξφζζεηα, γηα αθφκε κεγαιχηεξεο νθεηιέο απαηηείηαη θαη παξνρή εγγπήζεσλ ή εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε απηψλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ξχζκηζεο. Ζ ππαγσγή ηεο νθεηιήο ζηε ξχζκηζε δελ επηδξά ζηελ ππεξεκεξία ηνπ νθεηιέηε θαη ζηελ επηβάξπλζε ηεο νθεηιήο κε πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο νχηε ζηελ θαηαβνιή νιφθιεξεο ηεο νθεηιήο φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ πξάμεσλ. Αλαιπηηθφηεξα : ΔΝΟΣΗΣΑ Α ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ Ι. Οθειλέρ πος ςπάγονηαι ζηη πύθμιζη 1. ηε ξχζκηζε, ςπάγεηαι ςποσπεωηικά ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ, έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, νθεηιψλ πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαηά λφκηκν ηξφπν (αλαζηνιή πιεξσκήο ή δηεπθφιπλζε ή άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ). 2. ηε ξχζκηζε, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο δύνανηαι να ςπασθούν, εθφζνλ αηηεζεί ν νθεηιέηεο θαη : α) νη βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο, έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή, β) κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο νθεηιψλ, ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία δφζε έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ξχζκηζεο, Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηε ξχζκηζε δελ εμαηξνχληαη ηα ρξέε πησρψλ νθεηιεηψλ. ΙΙ. Γικαιούσοι ςποβολήρ αίηηζηρ ςπαγωγήρ ζηη πύθμιζη 1. Ζ ξχζκηζε ρνξεγείηαη άπαμ αλά νθεηιέηε θαη γηα ηηο νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο έρεη επζχλε θαηαβνιήο. Δπιζήμανζη : ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο δεκηνπξγεζνχλ λέεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα ηηο ππαγάγεη ζηε πάγηα ξχζκηζε (άπαμ) κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 2. ηε ξχζκηζε δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο: 2

3 α) ν πξσηνθεηιέηεο (θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ). β) ηα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ πξσηνθεηιέηε θαηά ην κέξνο επζχλεο ηνπο. γ) νη θιεξνλφκνη απνβησζάλησλ νθεηιεηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη πεξί ζπλππεπζπλφηεηαο κε ηνλ νθεηιέηε, αιιά επηκεξηζηηθήο επζχλεο θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. δ) νη νθεηιέηεο ζχδπγνη γηα θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θνηλή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε θαηαβνιήο αλήθεη ζηνλ θάζε ζχδπγν ρσξηζηά γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ. ΙΙΙ. Δξαίπεζη από ηην ςπαγωγή ζηη πύθμιζη ηε ξχζκηζε δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ : 1) νθεηιέηεο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 17,18 θαη 19 ηνπ λ. 2523/97 ή έρεη αζθεζεί θαη απηψλ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή γηα ηα σο άλσ αδηθήκαηα. Απηφ ζα δειψλεηαη ππεχζπλα απφ ηνλ νθεηιέηε θπζηθφ πξφζσπν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ή δεηγκαηνιεπηηθά θαηά ηελ θξίζε ηεο. ηε ξχζκηζε δχλαληαη λα ππαρζνχλ νθεηιέηεο θαηά ησλ νπνίσλ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε θαη έρνπλ αζσσζεί. 2) Οθεηιέο πνπ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ, φπσο νη νθεηιέο πνπ βεβαηψλνληαη απφ θαη εθεμήο κε ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 49 & 50 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α (λ. 2859/2000), φπσο ηζρχνπλ (ππνπαξάγξαθνο Α6 παξαγξάθνπ Α άξζξνπ πξψηνπ λ. 4152/2013). IV. Διδικόηεπα θέμαηα: 1. ηελ πεξίπησζε νθεηιψλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζηα Σεισλεία α) Ρπζκίδνληαη: i. νθεηιέο πνπ αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ρξεψζεηο εθ ησλ πζηέξσλ επί ηεισλεηαθψλ παξαζηαηηθψλ. ii. νθεηιέο πνπ αθνξνχλ πξφζηηκα, πνι/ιά ηέιε θαη πνηλέο γηα παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 3

4 iii. ην 30% ηνπ πνζνχ ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ην νπνίν είλαη απαηηεηφ κε ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο θαηά απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. β) Γελ Ρπζκίδνληαη: i. νθεηιέο, ε πξνεγνχκελε θαηαβνιή ησλ νπνίσλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο. ii.ην 50% νθεηιήο, ην νπνίν είλαη απαηηεηφ θαηά ηελ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. Δπιζήμανζη: Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ κε ππφρξεα πξφζσπα πέξαλ ηνπ ελφο, νη νθεηιέο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο ν θαζέλαο λα ξπζκίζεη, εθφζνλ ην επηζπκεί, ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππνρξέσζε ππφ ηελ αίξεζε φηη ε αιιειέγγπα ππνρξέσζε ηνπ δελ παχεη κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο απφ ηνπο ινηπνχο νθεηιέηεο ή απηνχο ηνπο ίδηνπο. 2. Οθεηιέο βεβαησκέλεο ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αιινδαπνχ Γεκνζίνπ) ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα εγθχθιην. ΔΝΟΣΗΣΑ Β ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ Ι. Τποβολή αίηηζηρ Καηαβολή δόζεων 1. Ζ αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Μεηαβαηηθά θαη γηα φζν δηάζηεκα πθίζηαηαη ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ./ Σεισλείν / Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. Καη εμαίξεζε, φηαλ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξσηνθεηιέηε, ε ππνβνιή ηεο δηελεξγείηαη κφλν ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα : ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζε ξχζκηζε θαη ε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία απφ έσο θαη ηελ Μεηά ηελ ηειεπηαία σο άλσ εκεξνκελία ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κφλν ειεθηξνληθά θαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο θνξείο είζπξαμεο. 4

5 2. Ζ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο ιακβάλεη ρψξα εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ ηεο αίηεζεο. Δπιζημάνζειρ : -Δθφζνλ ν αηηψλ δελ θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε εληφο ηεο αλσηέξσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, πξέπεη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ. ΙΙ. Πάγια ενηολή πληπωμήρ. 1. Ζ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ δηελεξγείηαη ζηνπο θνξείο είζπξαμεο (ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, ΔΛ.ΣΑ.), κε πάγηα εληνιή πιεξσκήο ησλ επφκελσλ δφζεσλ, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ζηνλ νθεηιέηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ εληνιή απηή. 2. Ζ αλσηέξσ πάγηα εληνιή απηφκαηεο ρξέσζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο νθεηιέηεο δηθαηνχρνπο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή δηθαηνχρνπο ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ΔΛΣΑ Α.Δ. Δπιζημάνζειρ : - Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ην ινγαξηαζκφ κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη ε πάγηα εληνιή απηφκαηεο ρξέσζεο, πξνθεηκέλνπ ν νθεηιέηεο λα ζπζηήλεη εληνιή ζην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ. - Ζ πάγηα εληνιή πηζηνπνηείηαη απφ ην θνξέα είζπξαμεο κε ελεκέξσζε πνπ ζα απνζηέιιεη ζηελ Γ.Γ.Π... ΙΙΙ. Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ ζηη πύθμιζη 1. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο θαζψο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ. 2. Οη νθεηιέηεο πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαζψο θαη ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ έπνληαη ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο. Δπιζήμανζη : Ζ αλσηέξσ πξνυπφζεζε πιεξνχηαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα αιιά ππνρξεσηηθά έσο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ηηο αλσηέξσ δειψζεηο. 3. Οη αηηνχληεο πξέπεη λα έρνπλ εμνθιήζεη ή ηαθηνπνηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν ηηο νθεηιέο νη νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο. 5

6 4. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν νθεηιέηεο πξέπεη: α) λα δειψζεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο), φπσο ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπ, επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο θάζε κνξθήο, ηνπο αξηζκνχο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ (IBAN), κεηαθνξηθά κέζα, ηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ έρεη εκπξάγκαην δηθαίσκα, απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νθεηιέο ηνπ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιιεο πάγηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη, ην ηξέρνλ θαη ην αλακελφκελν (επηπιένλ) εηζφδεκά ηνπ (πρ εθηίκεζε γηα ηπρφλ έζνδα απφ κειινληηθή εθκίζζσζε αθηλήηνπ, εκπνξηθή ζπκθσλία θιπ). Δπιζήμανζη : -Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη ηα ζρεηηθά πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηεο αίηεζεο. - ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ε δήισζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε. β) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ ( ), λα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε, απφ ηξίην αλεμάξηεην εθηηκεηή πεξί ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ. H πξναλαθεξζείζα βεβαίσζε κειέηε βησζηκφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαζαξή ζέζε, αλάιπζε ξεπζηφηεηαο θαη πξνζδνθψκελα έζνδα αλακελφκελεο δαπάλεο ηνπ αηηνχληα. Απφ ην απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ κειέηεο πξέπεη λα πξνθχπηεη ηφζν ε βησζηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο φζν θαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία εμφθιεζεο ή αληαπφθξηζεο ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο κε ιηγφηεξεο δφζεηο. γ) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ ( ), πέξαλ ησλ αλσηέξσ ππφ (α) θαη (β) ζηνηρείσλ, απαηηείηαη λα παξέρεη εγγπήζεηο ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλίζηαληαη (δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά) ζε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξάπεδαο γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο πιένλ ησλ επηβαξχλζεσλ, πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο κε εγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ειεπζέξνπ βαξψλ αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή επί βεβαξεκέλνπ αθηλήηνπ αληηθεηκεληθήο αμίαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ γηα ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί βάξε, ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηε ζπλνιηθή νθεηιή, εγγχεζε ηξίηνπ αμηφρξενπ 6

7 πξνζψπνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εγγχεζεο απνδεθηφ απφ ηηο θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο αξρέο. Δπιζήμανζη : - Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηεο πεξίπησζεο (α) θαηαηίζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ελψ ηα ζηνηρεία (β) & (γ) απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. - Ζ αξκφδηα ππεξεζία δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα δεηά επηπιένλ ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα απνζηέιινληαη πξνζθνκίδνληαη, άιισο ζα επέξρεηαη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο. - Γηα πνζά βαζηθήο νθεηιήο ζπλνιηθνχ χςνπο θάησ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, δεηψληαο απφ ηνπο νθεηιέηεο λα απνζηείινπλ ηα αλσηέξσ δεισζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, εληφο κελφο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο. - Ζ αξκφδηα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηηο δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο εάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πξνθχςεη δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο αξρηθά ρνξεγεζείζεο. - Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία θαηαηίζεηαη θαηά πεξίπησζε σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ξχζκηζεο, πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Διιάδα πηζησηηθφ ίδξπκα θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία. Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα είλαη επηπιένλ δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ πέξαλ ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο ξχζκηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηή απνιεζζεί. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαζέηε κε ηελ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Γηα ηελ θαηάζεζε ή θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο θαη απηή θπιάζζεηαη ζην ρξεκαηνθηβψηην ηεο ππεξεζίαο ή ζε άιιν αζθαιέο κέξνο. -Δπηζπλάπηνληαη ππνδείγκαηα ππεχζπλσλ δειψζεσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε. 7

8 V. Ανεξάπηηηοι Δκηιμηηέρ 1. Ωο αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο νξίδνληαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, νη ινγηζηέο θνξνηερληθνί θαη νη θαηέρνληεο άδεηα αζθήζεσο δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνπο σο άλσ εθηηκεηέο απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο, επαιεζεχεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ, πηζηνπνηεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νθεηιέηε πξνο ην θξάηνο θαη πξνο ηξίηνπο, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ρνξήγεζε ξχζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα επί ηεο αλακελφκελεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ ελδερφκελε ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζε άιινπο δηαθαλνληζκνχο κε ην Γεκφζην ή κε ηξίηνπο θνξείο. Δπιζήμανζη: ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πηζηνπνηείηαη θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη γηα ρξέε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ καδί κε απηφ. 2.Ζ ίδηα βεβαίσζε πηζηνπνηεί ηελ παξνρή επαξθψλ εγγπήζεσλ θαη ην είδνο απηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο. ε πεξίπησζε πξνζθεξφκελνπ γηα ππνζήθε αθηλήηνπ δχλαηαη λα ππάξρεη εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ απφ θαηέρνληα άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ. 3.ε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο κειέηεο βησζηκφηεηαο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ./Σεισλείν/Τπεξεζία. Καηά ηα ινηπά αμηνινγνχληαη ειεπζέξσο ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία. Ζ δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ησλ αλσηέξσ εθηηκεηψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ νθεηιέηε. VI. Απμόδια Γ.Ο.Τ. 1. Ωο αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ξχζκηζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ηελ απψιεηα απηήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία δηαδηθαζία, νξίδεηαη ε Γ.Ο.Τ / Σεισλείν / Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. 2. ηελ πεξίπησζε ζπλαξκνδηφηεηαο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο, αξκφδηα νξίδεηαη ε Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο γηα ζπλνιηθέο βαζηθέο νθεηιέο αλά νθεηιέηε άλσ ηνπ ,00 επξψ (Γ6 Α ΔΞ 2013 απφθαζε ΦΔΚ 705 Β), αλεμάξηεηα ηνπ χςνπο ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο. 8

9 ΔΝΟΣΗΣΑ Γ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ Ι. Δςεπγεηήμαηα ςπέπ ηος οθειλέηη 1. Γιακανονιζμόρ πληπωμήρ α) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη ζε κεληαίεο δφζεηο, έσο δψδεθα (12) ην αλψηεξν, κε εμαίξεζε ηηο νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ έθηαθηε αηηία (πρ εθφζνλ δελ πξνέξρνληαη απφ δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη πεξηνδηθά, απφ ηέιε θπθινθνξίαο, δάλεηα, ζπκβάζεηο) πνπ δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη θαη ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο άλσ ησλ δψδεθα (12) θαη κέρξη ηηο εηθνζηηέζζεξηο (24). Δπιζήμανζη : ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη νθεηιέο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη, άιιεο έσο δψδεθα (12) θαη άιιεο έσο εηθνζηηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο απηέο ξπζκίδνληαη ηαπηφρξνλα. β) Σν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δέθα πέληε (15) επξψ. γ) Ζ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε. δ) Ωο πνζνζηφ κε ην νπνίν ππνινγίδνληαη νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο με ηιρ οποίερ επιβαπύνεηαι από η βαζική ληξιππόθεζμη ςπασθείζα ζηη πύθμιζη οθειλή αληί ησλ θαηά ΚΔΓΔ πξνζαπμήζεσλ, νξίδεηαη ην ηζρχνλ επηηφθην αλαθνξάο γηα πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο πιένλ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%), εηεζίσο ππνινγηζκέλν. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ πξνζαπμήζεσλ παξακέλεη ζηαζεξφ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο επηζπκεί λα ζπκπεξηιάβεη κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, απηέο επηβαξχλνληαη κε ην αλσηέξσ πνζνζηφ πξνζαπμήζεσλ ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο θαη κεηά (π.ρ. ην ζρεηηθφ πνζνζηφ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 8,5% (0,5% ΔΚΣ + 8%). 2. Υοπήγηζη αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ ηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Σα πνζά πνπ 9

10 εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο. 3.Αναβολή εκηέλεζηρ ποινήρ Αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο δηαθφπηεηαη. 4. Αναζηολή μέηπων αναγκαζηικήρ εκηέλεζηρ α) Αλαζηέιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ (έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ), εθφζνλ ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ξπζκηζκέλα ρξέε. β) Γελ αλαζηέιινληαη νη θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ νχηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο θαηάζρεζεο, ηα πνζά φκσο πνπ ζα απνδίδνληαη απφ απηέο, ζα πηζηψλνληαη ζε δφζε ή δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη κε άιιεο ιεμηπξφζεζκεο κε ξπζκηζκέλεο νθεηιέο. εκεηψλεηαη φηη, αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. γ) Αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ λ.2120/1993, φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ λ.2523/97. II. Γικαιώμαηα ηος Γημοζίος 1. Καη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ην Γεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα : α) λα επηβάιιεη θαηαζρέζεηο θαη λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε, ησλ ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ ή ησλ εγγπεηψλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, β) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, ή λα νξίδεη πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζπξαηηφκελνπ πνζνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 26 ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη. 2. Ζ ξχζκηζε νθεηιψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη νθεηιέηεο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο δελ επεξεάδεη ην ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (άξζξν 83 ηνπ λ.δ. 356/74, φπσο ηζρχεη), ην δε πνζφ ηεο απαίηεζεο απηήο ζπκςεθίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη κέρξη ην κέξνο πνπ θαιχπηεη ηελ νθεηιή. Δπιζήμανζη: 10

11 Δάλ πξνθχςεη ζπκςεθηζκφο θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ζπλάληεζεο ησλ αληαπαηηήζεσλ είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε, ε νθεηιή ζπκςεθίδεηαη θαη εθ ησλ πζηέξσλ ππάγεηαη ζε ξχζκηζε ην ελαπνκέλνλ πνζφ απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ζπλάληεζεο ησλ αληαπαηηήζεσλ είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε, δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. ΙΙΙ. Ιζσύρ πύθμιζηρ 1. Ζ ξχζκηζε θαζίζηαηαη θαηαξρήλ ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο θαη κέρξη ηνλ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ ή θαη πξνζθνκηδφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Σεισλείν / Τπεξεζία. Δάλ, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο δελ πξνθχςεη απψιεηα απηήο, ε ρνξεγεζείζα ξχζκηζε ζεσξείηαη νξηζηηθή. 2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ, εθφζνλ δελ πξνζθνκηζζνχλ εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή ηα αηηεζέληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φηαλ δηαπηζησζεί ε πξνζθφκηζε ή δήισζε ειιηπψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ. 3. Ζ αξκφδηα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πξνθχςεη δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο αξρηθά ρνξεγεζείζεο, λα πεξηνξίζεη ηηο δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο. IV. Απώλεια ηηρ πύθμιζηρ 1. Ζ ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί δεκνζηνπνίεζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3943/2011 (Α 66) εάλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο πέξαλ ηεο κίαο θνξάο, β) δελ θαηαβάιεη ηελ ηπρφλ κία εθπξφζεζκε δφζε ηεο ξχζκηζεο κε ηελ αλαινγνχζα πξνζαχμεζε απηήο (15%) κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο, γ) δελ ππνβάιιεη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο, 11

12 δ) δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο ηνπ (αηνκηθέο θαη νθεηιέο απφ ζπλππνρξέσζε, ζπλππεπζπλφηεηα) απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη κεηά, (αλεμάξηεηα απφ ηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία έρνπλ βεβαησζεί), ε) έρεη ππνβάιεη αλαθξηβή ή αλεπαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε, ζη) δελ έρεη ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο. 2. Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο απφθαζεο ΠΟΛ 1112/2013, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο θαη θαηαπίπηνπλ νη πξνζθεξζείζεο εγγπήζεηο. V. Αναζηολή παπαγπαθήρ Ζ παξαγξαθή ρξεψλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε ππαγσγήο ηνπο ζηε ξχζκηζε, αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη (1) έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο απηήο. ΔΝΟΣΗΣΑ Γ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ I. Δκππόθεζμη καηαβολή δόζηρ ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κηαο δφζεο, απηή πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε επηβάξπλζε 15% εληφο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δφζε ηεο νπνίαο ε θαηαβνιή θαζπζηεξεί γηα πξψηε θνξά είλαη ε ηειεπηαία, απηή πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζαπμεκέλε θαηά 15% κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ επφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο απηήο κήλα. ΙΙ. Λοιπά θέμαηα Από δεν επιηπέπεηαι η σοπήγηζη νέων διεςκολύνζεων και πςθμίζεων ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 21 ηνπ ν. 2648/1998 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ν. 3888/2010, φπσο ηζρχνπλ, αληηζηνίρσο. πλεπψο, ε καηαληκηική εκεξνκελία ρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ δηεπθνιχλζεσλ/ξπζκίζεσλ είλαη η 28 η Ιοςνίος

13 ΙΙΙ. Έναπξη εθαπμογήρ ηηρ πύθμιζηρ Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ Έσο ηελ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη νη θαηαβνιέο δηελεξγνχληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ ςνημμένα : Τπνδείγκαηα ππεχζπλσλ δειψζεσλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) & Πίλαθαο Α1 13

14 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ θαη ηα Σεισλεία 2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3. Γ.Γ.Π. / Γ.30 Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ θαη ησλ Σεισλείσλ) Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθεία θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 6. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 7. Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ (10 αληίγξαθα). 8. Γηεχζπλζε 19 ε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (10 αληίγξαθα). 9. ΠΟΔ Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 10. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 14

15 Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΗΑ ΡΤΘΜΗΖ ΓΙΑ ΒΔΒΑΙΩΜΔΝΔ ΟΦΔΙΛΔ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (1) ΤΠΟΥΡΔ ΩΣΗΚΑ ΠΡΟΑΗΡ ΔΣΗΚΑ ΠΑΡΑΣΖΡ ΖΔΗ 1 ΟΛΔ ΟΙ ΛΗΞ/ΜΔ ΔΩ ΣΗΝ ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΑΙΣΗΗ ΝΑΗ ΥΟΛΗΟ (2) 2 ΛΗΞ/ΜΔ ΔΩ ΣΗΝ ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΑΙΣΗΗ, Δ ΓΙΟΙΚ.Ή ΓΙΚΑΣ.ΑΝΑΣΟΛΗ 3 ΟΙ ΜΗ ΛΗΞ/ΜΔ ΓΟΔΙ ΛΗΞ/ΜΗ ΟΦΔΙΛΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 4 ΛΗΞ/ΜΔ ΟΦΔΙΛΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΑΥΘΔΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ ΑΠΩΛΔΘΔΙ ΝΑΗ ΥΟΛΙΑ ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ. (1). ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΟΟΗ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΓΗΚΑΣΔΗ Ή ΔΥΔΗ ΑΚΖΘΔΗ ΚΑΣ ΑΤΣΩΝ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΩΞΖ ΓΗΑ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ. (2) ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΩΝ ΟΦΔΗΛΩΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΚΑΣΑ ΝΟΜΗΜΟ ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΑΝΑΣΟΛΖ ΠΛΖΡΩΜΖ Ή ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ Ή ΑΛΛΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΩΝ ΟΦΔΗΛΩΝ. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ. Ο ΠΗΝΑΚΑ Ω ΑΝΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α2 ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΣΟΤ Ν. 4152/2013 ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ.1112/

16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α ) θαη ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΠΟΛ 1112/2013 ΦΔΚ 1237 Β ) δειψλσ φηη: 1. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 17,18 θαη 19 ηνπ λ.2523/97 θαη δελ έρεη αζθεζεί θαη εκνύ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή γηα ηα σο άλσ αδηθήκαηα. 2. ηνηρεία δεινύκελνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο: (α)μεληαίν θαζαξό εηζόδεκα (πνζό).. (β)πάγηεο κεληαίεο ππνρξεώζεηο (από δάλεηα θιπ).. (γ)αλακελόκελν (επηπιένλ) κεληαίν Δηζόδεκα (πεξηγξαθή, πνζό). 3. α) έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα: (η) θήξπμε ηεο επηρείξεζήο κνπ ζε πηώρεπζε (ηη) ππαγσγή ηεο επηρείξεζήο κνπ ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (άξζξα 99 επ. Πησρ. Κσδ.). (ηηη) ππαγσγή ηεο επηρείξεζήο κνπ ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο (άξζξν 106 ηα Πησρ. Κσδ. ή άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο). 16

17 β) δελ έρεη ππνβιεζεί θακία από ηηο αλσηέξσ αηηήζεηο.. 4. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (α)αθίλεηε πεξηνπζία: i. Έρσ δειώζεη ην ζύλνιν ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ κνπ επί αθηλήησλ ζην εηδηθό έληππν (Δ9) ii. Με δεισζέληα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα επί αθηλήησλ (π.ρ. εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα πξόζθαηα απνθηεζέληα ή εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζην εμσηεξηθό γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δήισζεο) Γηεύζπλζε, πεξηγξαθή, εκπξάγκαην δηθαίσκα, πνζνζηό (β)πισηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα θαζώο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα: iii. Έρσ δειώζεη ην ζύλνιν ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζην εηδηθό έληππν (Δ1) iv. Με δεισζέληα κεηαθνξηθά κέζα θαη νρήκαηα (δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε δήισζεο ζην Δ1, πξόζθαηα απνθηεζέληα θηι) Δίδνο, αξηζκόο λενινγίνπ/θπθινθνξίαο, πνζνζηό θηι (γ)λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία v. νκόινγα, κεηνρέο, νκνινγίεο, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα, άιιεο πεξηπηώζεηο. Πεξηγξαθή: είδνο, ηίηινο, αξηζκόο ραξηνθπιαθίνπ, ηξέρνπζα αμία.... vi. πκκεηνρή ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο Πεξηγξαθή: είδνο ζπκκεηνρήο, είδνο επηρείξεζεο θιπ..... vii. Κηλεηά αμίαο (π.ρ. έξγα ηέρλεο, ζπιινγέο) Πεξηγξαθή: είδνο, πιήζνο, αμία 17

18 ... viii. Λνηπέο απαηηήζεηο Άιιεο πεξηπηώζεηο (δ)λνγαξηαζκνί ζε ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα, ΔΛΣΑ θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά ηδξύκαηα Αξηζκνί Λνγαξηαζκώλ (ΙΒΑΝ). (ε)παγια ΕΝΤΟΛΗ Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ (IBAN) κε ην νπνίν ζα ζπλδέζσ ηελ πάγηα εληνιή απηόκαηεο ρξέσζεο Θα απνζηείισ εληόο κελόο/επηζπλάπηεηαη (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) βεβαίσζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή (ζπκπιεξώλεηαη γηα πνζό ξπζκηδόκελεο βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ επξώ). 6. Θα απνζηείισ εληόο κελόο/επηζπλάπηνληαη (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο (ζπκπιεξώλεηαη γηα πνζό ξπζκηδόκελεο βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ επξώ) Ηκεξνκελία: 20 Ο Η Γει. (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 18

19 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α ) θαη ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΠΟΛ 1112/2013 ΦΔΚ 1237 Β ) δειψλσ ηα θάησζη: 1.Ννκηθό πξόζσπν γηα ην νπνίν αηηνύκαη λα ξπζκίζσ ηα ρξέε ηνπ θαη λνκίκσο εθπξνζσπώ : (ΑΦΜ λνκηθνύ πξνζώπνπ.., ΑΦΜ αηηνύληνο θαη ΑΦΜ ινηπώλ πξνζώπσλ ηα νπνία επζύλνληαη γηα ηα ρξέε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.) 2.Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 17,18,θαη 19 ηνπ λ. 2523/97 θαη δελ έρεη αζθεζεί θαη εκνύ πνηληθή δίσμε γηα θνξνδηαθπγή γηα ηα σο άλσ αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν. 3.α) έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα: (η) θήξπμε ζε πηώρεπζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν εθπξνζσπώ. (ηη) ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν εθπξνζσπώ (άξζξα 99 επ. Πησρ. Κσδ.).. 19

20 (ηηη) ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν εθπξνζσπώ (άξζξν 106 ηα Πησρ. Κσδ. ή άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο). β) δελ έρεη ππνβιεζεί θακία από ηηο αλσηέξσ αηηήζεηο 4.ηνηρεία δεινύκελνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο: (α) Κέξδε / δεκηέο ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. (β) Πάγηεο κεληαίεο ππνρξεώζεηο (δάλεηα θιπ). (γ) Αλακελόκελα (επηπιένλ) θέξδε / δεκηέο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο.. 5.Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (α) Αθίλεηε πεξηνπζία: i. Έρσ δειώζεη ην ζύλνιν ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ζην εηδηθό έληππν θνξνινγίαο. ii. Με δεισζέληα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα επί αθηλήησλ (π.ρ. εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα πξόζθαηα απνθηεζέληα ή εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζην εμσηεξηθό γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δήισζεο) Γηεύζπλζε, πεξηγξαθή, εκπξάγκαην δηθαίσκα, πνζνζηό (β) Πισηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα θαζώο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα: i Έρσ δειώζεη ην ζύλνιν ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζην εηδηθό έληππν θνξνινγίαο.. ii Με δεισζέληα κεηαθνξηθά κέζα θαη νρήκαηα (δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε δήισζεο, πξόζθαηα απνθηεζέληα θηι) Δίδνο, αξηζκόο λενινγίνπ/θπθινθνξίαο, πνζνζηό θηι.. (γ) Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 20

21 i νκόινγα, κεηνρέο, νκνινγίεο, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα, άιιεο πεξηπηώζεηο Πεξηγξαθή: είδνο, ηίηινο, αξηζκόο ραξηνθπιαθίνπ, ηξέρνπζα αμία ii πκκεηνρή ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο Πεξηγξαθή: είδνο ζπκκεηνρήο, είδνο επηρείξεζεο θιπ.. iii. Κηλεηά αμίαο (π.ρ. έξγα ηέρλεο, ζπιινγέο) Πεξηγξαθή: είδνο, πιήζνο, αμία.... (δ) Λνγαξηαζκνί ζε ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα, ΔΛΣΑ θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά ηδξύκαηα Αξηζκνί Λνγαξηαζκώλ (ΙΒΑΝ). (ε) ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ (υποχρεωτικό πεδίο) Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ (IBAN) κε ην νπνίν ζα ζπλδέζσ ηελ πάγηα εληνιή απηόκαηεο ρξέσζεο 6.Θα απνζηείισ εληόο κελόο/επηζπλάπηεηαη (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) βεβαίσζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή (ζπκπιεξώλεηαη γηα πνζό ξπζκηδόκελεο βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ επξώ). 7. Θα απνζηείισ εληόο κελόο/επηζπλάπηνληαη (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο(ζπκπιεξώλεηαη γηα πνζό ξπζκηδόκελεο βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ επξώ Ηκεξνκελία: 20 Ο Η Γει. (Τπνγξαθή) 21

22 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 22

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα