Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος"

Transcript

1 Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/ (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο Σχιινγνο (Π.I.Σ.) απνηειεί ην θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν θαη ηελ επνπηεχνπζα νξγάλσζε φισλ ησλ γηαηξψλ θαη ηαηξηθψλ Σπιιφγσλ ηεο ρψξαο, θαη είλαη λνκηθφ πξφζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Aζήλα. 2. O Π.I.Σ. έρεη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε γεληθήο θχζεσο δεηεκάησλ Όπσο ηδίσο: α) Nα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ γηα γεληθά ζέκαηα θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαλνληθήο θαη λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. β) Nα επνπηεχεη ηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη ηελ πξναγσγή ησλ δενληνινγηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. γ) Nα γλσκαηεχεη επί Nνκνζρεδίσλ, ζρεδίσλ Π.Δ/ησλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ζρεηηθψλ κε ηε δεκφζηα πγηεηλή ή ην ηαηξηθφ επάγγεικα, εθφζνλ δεηεζεί ε γλψκε ηνπ απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Υπνπξγφ Υγείαο). δ) Nα παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Iαηξηθήο Eπηζηήκεο θαη λα εθθξάδεη γλψκε επί ζεκάησλ ηαηξηθήο εθπαηδεχζεσο, κεηαπηπρηαθήο επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ. ε) Nα κειεηά πγεηνλνκηθά ζέκαηα θαη λα νξγαλψλεη επηζηεκνληθά Iαηξηθά Σπλέδξηα ζη) Nα εθδίδεη πεξηνδηθφ δειηίν κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο. δ) Nα εθπξνζσπεί ηνπο γηαηξνχο ηεο Xψξαο ζηνλ Παγθφζκην Iαηξηθφ Σχιινγν. 3. Tα Δηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Άρθρο Όξγαλα ηνπ Π.I.Σ. είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιηφ ηνπ. 2. H ζθξαγίδα ηνπ Π.I.Σ. απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο θχθινπο, ν εμσηεξηθφο ησλ νπνίσλ έρεη δηάκεηξν 0,04 ηνπ κέηξνπ. Σην εζσηεξηθφ ηνπο ππάξρεη ην Έκβιεκα ηεο Eιιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ελψ γχξσ απφ απηφ αλαγξάθνληαη θπθιηθά ζην επάλσ κέξνο νη ιέμεηο "Yπνπξγείν Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ", ζην θάησ κέξνο νη ιέμεηο " Παλειιήληνο Iαηξηθφο Σχιινγνο" θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θχθιν νη ιέμεηο "Eιιεληθή Δεκνθξαηία". 3. O Π.I.Σ. αιιεινγξαθεί απ' επζείαο κε φιεο ηηο αξρέο. Tα έγγξαθα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζθξαγίδνληαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ. 4. O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Δηθαζηηθήο ή Δηνηθεηηθήο Aξρήο. Άρθρο 3. H Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο πνπ εθιέγνληαη απφ ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο θαηά ηελ αθφινπζε αλαινγία:

2 α) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ, κέρξη 50 κέιε εθιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν. β) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δχν εθπξνζψπνπο. γ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο. δ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ έμη εθπξνζψπνπο. ε) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δέθα εθπξνζψπνπο. ζη) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δψδεθα εθπξνζψπνπο. δ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δεθαπέληε εθπξνζψπνπο. ε) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ είθνζη εθπξνζψπνπο. ζ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ πάλσ απφ κέιε εθιέγνπλ ηξηάληα εθπξνζψπνπο. (Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 120 ηνπ N. 2071/92 (ΦEK A 123) πνπ ζπκπιεξψλεη ην αλσηέξσ άξζξν 3). Σπκκεηνρή πξνέδξσλ ηνπ I.Σ. ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Π.I.Σ. Άρθρο 120 (Ν. 2071/92). Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 727/1977 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηεο Πεξί Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θείκελεο λνκνζεζίαο" (ΦEK A' 308) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν πέκπην ηνπ N. 1425/1984 "Kχξσζε Σχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦEK A' 30), πξνζηίζεηαη εδάθην, ην νπνίν έρεη σο εμήο: "Σηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη νη πξφεδξνη φισλ ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηά ςήθνπ". Άρθρο 4. H Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλάγεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ηδίσο εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ, ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Π.I.Σ. θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γεληθά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Π.I.Σ. Άρθρο H Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία ε Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ επφκελε κέξα, νπφηε ζεσξείηαη φηη ηειεί ζε απαξηία νζαδήπνηε θαη αλ είλαη ηα παξφληα κέιε ηεο. 2. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά θάζε έηνο, θαη εθηάθησο εθφζνλ θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή αλ απηφ δεηείηαη απφ ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηεο κε έγγξαθε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. 3. Tε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο απνθαζίδεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Tα κέιε πξνζθαινχληαη απφ ηνλ Πpφεδξν ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο ή κε πξνζθιήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο θαη απνζηέιινληαη πξηλ 15 κέξεο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε. Σηηο πξνζθιήζεηο νξίδεηαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Eθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε, κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη άιιν ζέκα, εθφζνλ πξνηαζεί θαη γίλεη δεθηφ γηα ζπδήηεζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ. 4. Oη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη κπνξεί λα

3 μαλαλαζπδεηεζεί αθφκε κηα θνξά θαη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, εθφζνλ ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. 5. H ςεθνθνξία γηα θάζε πξνζσπηθφ ζέκα ή γηα ηελ εθινγή πξνζψπνπ είλαη κπζηηθή. 6. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 7. Tσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Aλ ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί ηνλ αλαπιεξψλεη ν Aληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο. Άρθρο 6. H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. γίλεηαη αλά ηξηεηία ζπγρξφλσο κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ. Eπηηξέπεηαη ην ίδην πξφζσπν λα εθιεγεί ζαλ κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη σο εθπξφζσπνο ηνπο ζηε γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. Όζνη επηζπκνχλ λα αλαθεξπρζνχλ γηα ηηο ζέζεηο εθπξνζψπσλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Iαηξηθφ Σχιινγν ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. Oη ππνςήθηνη εθπξφζσπνη πξέπεη λα έρνπλ γξαθεί κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πξηλ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν θαη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Σχιινγν. Γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, ηελ αλαθήξπμε ππνςεθίσλ, ηελ θξίζε ησλ ελζηάζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. Όζνη ςεθίδνπλ εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο πνπ κπαίλεη ζην πιάη ηνπ φλνκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ. Oη εθπξφζσπνη ππνρξεψλνληαη λα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, φηαλ θαινχληαη γηα ελεκέξσζή ηνπο. Άρθρο Σε Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ή ε εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν, γίλεηαη θαηά ηκήκαηα. Σε θάζε ηκήκα ςεθίδνπλ κέρξη 500 γηαηξνί. H εθινγή ζηα ηκήκαηα απηά δηεμάγεηαη γηα δχν ζπλερείο εκέξεο. Mε κέξηκλα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο. 2. Σαλ εθινγηθά ηκήκαηα κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), θαη Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα ή άιια νηθήκαηα, θαζψο θαη δεκφζηα θηίξηα, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εθινγέσλ θάζε ηκήκαηνο, αθνχ αλαγξαθνχλ θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. H παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν θαη κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Σε θάζε ηκήκα ζπγθξνηείηαη ηδηαίηεξε εθνξεπηηθή επηηξνπή. 3. Σηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο ε εθινγή δηεμάγεηαη θαηά ηκήκαηα,

4 ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ έλα Δηθαζηηθφ Λεηηνπξγφ, σο Πξφεδξν, έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Nνκαξρίαο 5νπ βαζκνχ θαη ηξία κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Tα κέιε ησλ Eθνξεπηηθψλ Eπηηξνπψλ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνχο αλαπιεξσκαηηθνχο απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπιιφγνπ κε θιήξν, απφ ηα κε ηα ππνςήθηα κέιε. 4. Oη Eθνξεπηηθέο επηηξνπέο ησλ ηκεκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο δηαβηβάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο, καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνπο ππνςήθηνπο, θαζψο θαη ηηο ελζηάζεηο επί ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Kεληξηθή εθνξεπηηθή Eπηηξνπή, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηηο ελζηάζεηο απηέο. 5. H Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή, κεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγνκέλσλ κε ηελ ζχληαμε πξαθηηθνχ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθινγήο. Άρθρο Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Π.I.Σ. απαξηίδεηαη απφ 15 κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απφ ηα κέιε ηεο, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. 2. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.I.Σ. κε ζθνπφ ηελ εθινγή Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο νηθείνπο Nνκάξρεο ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν. 3. Oη πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ (A.Π.Σ.I.) απνζηέιινληαη 15εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Άρθρο Όζα απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, εθηίζεληαη ζε ςεθνθνξία κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλδπαζκνχο. O αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ είλαη ίζνο πξνο ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ εθιέγνληαη. Tα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζε ρσξηζηφ γηα θάζε ζπλδπαζκφ ςεθνδέιηην, θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά. 2. Oη ζπλδπαζκνί θαηαξηίδνληαη κε έγγξαθε δήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ην απνηεινχλ θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.I.Σ. δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθινγή. 3. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2 άξζξν 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30). 4. H ππέξ ησλ ππνςεθίσλ πξνηίκεζε εθθξάδεηαη κε ζηαπξνχο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ πεξηνξίδεηαη (Kαηαξγήζεθαλ κε ηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1425/1984 ΦEK A 30). 8. Aπφ θάζε ζπλδπαζκφ εθιέγνληαη θαηά ζεηξά φζνη έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Σε πεξίπησζε ηζνζηαπξίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Eθνξεπηηθή επηηξνπή. 9. H ψξα ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ε νπνία γλσζηνπνηείηαη θαηάιιεια.

5 Άρθρο H εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ελεξγείηαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κε θιήξν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ δελ είλαη ππνςήθηνη. Kαηά ηελ εθινγή ε εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ, θαζψο θαη γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη. 2. Γηα ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαζψο θαη γηα ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πξαθηηθφ, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο. Άρθρο 11. Mέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φπνην απφ απηά έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ην αξραηφηεξν βάζεη ηνπ ρξφλνπ εγγξαθήο ζην Mεηξψν ηνπ Σπιιφγνπ, θαιεί ηνπο ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ εθιεγεί πξνο εθινγή Πξνέδξνπ, A' θαη B' Aληηπξνέδξσλ, Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη Tακία. Aπηνί εθιέγνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηεπρζεί απφιπηε πιεηνςεθία ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ πνπ πιεηνςήθηζαλ γηα θάζε ζέζε. Άρθρο Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. 2. O Πξφεδξνο ππνρξεψλεηαη λα ζπγθαιέζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε 8 εκέξεο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί εγγξάθσο απφ 5 ηνπιάρηζηνλ κέιε. 3. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη έμη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ, θαη ιακβάλεη απνθάζεηο, κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά, πνπ ππνγξάθνληαη απφ φινπο φζνπο παξίζηαληαη. 4. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηνηθεί ην Π.I.Σ. εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 5. Tνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνλ αλαπιεξψλεη ν A' Aληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο, θαη εάλ θαη απηφο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί, ηνλ αλαπιεξψλεη άιιν κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ. O Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Yπεξεζηψλ ηνπ Π.I.Σ. θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Γηα ηα θαζήθνληα ηνπ ηακία ηζρχνπλ αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ Tακία ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. Άρθρο O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο θαη Πξφεδξνο θάπνηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 2. Eθφζνλ ν Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. είλαη θαη πξφεδξνο θάπνηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, επηιέγεη κέζα ζε 3 εκέξεο ην αμίσκα, ην νπνίν επηζπκεί λα δηαηεξήζεη. Aλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Άρθρο Tα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ηα νπνία δελ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Δηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο δηθαηνχληαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο.

6 Tα αληίζηνηρα πνζά νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο) θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν. 2. Mε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο) κπνξεί λα παξέρεηαη απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε θαη ζηα ινηπά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαζψο θαη ζηα κέιε ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ. Aπηή θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Π.I.Σ. (Tν άξζξν 15 πεξί θπβεξλεηηθνχ Eπηηξφπνπ θαηαξγήζεθε) Άρθρο H άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηνλ Π.I.Σ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα κέιε ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ε αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηεο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δξαρκψλ. Tελ πνηλή απηή επηβάιιεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ νηθείνπ Σπιιφγνπ, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ παξάιεηςε, εθηφο κφλν αλ ππνβιεζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ παξάιεηςε απηή. Kαηά ηεο απνθάζεσο απηήο επηηξέπεηαη αίηεζε αλαζεσξήζεσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηνπ λνκάξρε, ν νπνίνο θξίλεη νξηζηηθά γηα ην αλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε παξάιεηςε. 2. H ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ή ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα ηελ αλάδεημε Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ. είλαη ππνρξεσηηθή. H αδηθαηνιφγεηε απνπζία ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε έθπησζε απφ ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ. 3. H απφθαζε γηα ηελ έθπησζε εθδίδεηαη απφ ην Aλψηαην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην, ππνρξεσηηθά κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ άζθεζε ηεο δίσμεο. Kαηά ηεο απφθαζεο απηήο αζθείηαη αίηεζε ζεξαπείαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), ν νπνίνο θξίλεη νξηζηηθά γηα ην αλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε γεληθή Σπλέιεπζε. 4. Tα πξφζηηκα ησλ πνηλψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ νηθείν Σχιινγν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 5. Mε Yπνπξγηθή απφθαζε, κεηά απφ γλψκε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άρθρο 17. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2, άξζξ. 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30) Άρθρο 18. H ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ εηζθνξψλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ πξνο ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν, πέξαλ ηνπ έηνπο, ζπληζηά γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Tακία πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ην νπνίν δηθάδεηαη απφ ην A.Π.Σ.I. θαη επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή ή έθπησζε απφ ην αμίσκα. H ηειεπηαία απηή πνηλή επηβάιιεηαη, αλ απφ πξφζεζε δελ θαηέβαιιαλ ηε ζπλδξνκή πξνο ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν Άρθρο Γηα ηελ αλάδεημε αηξεηήο δηνηθήζεσο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ, ζα εθιεγνχλ απφ ηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 κέιε, εθπξφζσπνί ηνπο

7 ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 2. Mέζα ζε δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο νηθείνπο Nνκάξρεο ηεο εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ ζα ζπγθιεζεί Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ. 3. H ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ πνπ ζα εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα δηαξθέζεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, ηα νπνία ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο πξψηεο αξραηξεζίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Άρθρο Kαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο θαη 53 ηνπ απφ B.Δ/ηνο "πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ "πεξί ηαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ δηαηάμεσλ ηνπ A.N.1563/39".

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (Α..Γ.Μ.Δ.) Βεξαλδέξνπ 22, 6νο όξνθνο, ΣΗΛ ΦΑΞ : 2105242386,

ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (Α..Γ.Μ.Δ.) Βεξαλδέξνπ 22, 6νο όξνθνο, ΣΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (Α..Γ.Μ.Δ.) Βεξαλδέξνπ 22, 6νο όξνθνο, ΣΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, goneis@mail.gr, www.asgme.gr ΑΘΗΝΑ 14 Μάε 2015 Πξνο: 1. Σνπο αληηπξνζώπνπο ησλ Οκνζπνλδηώλ ζηελ Α..Γ.Μ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τν Σπλέδξην ηεο ΑΣΓΜΕ, πνπ έγηλε ζηηο 6/7/2008, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, απνθάζηζε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ... 6 Aςυμβίβαςτα...

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ίδπςζη Επωνςμία Ιδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα