Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος"

Transcript

1 Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/ (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο Σχιινγνο (Π.I.Σ.) απνηειεί ην θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν θαη ηελ επνπηεχνπζα νξγάλσζε φισλ ησλ γηαηξψλ θαη ηαηξηθψλ Σπιιφγσλ ηεο ρψξαο, θαη είλαη λνκηθφ πξφζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Aζήλα. 2. O Π.I.Σ. έρεη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε γεληθήο θχζεσο δεηεκάησλ Όπσο ηδίσο: α) Nα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ γηα γεληθά ζέκαηα θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαλνληθήο θαη λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. β) Nα επνπηεχεη ηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη ηελ πξναγσγή ησλ δενληνινγηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. γ) Nα γλσκαηεχεη επί Nνκνζρεδίσλ, ζρεδίσλ Π.Δ/ησλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ζρεηηθψλ κε ηε δεκφζηα πγηεηλή ή ην ηαηξηθφ επάγγεικα, εθφζνλ δεηεζεί ε γλψκε ηνπ απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Υπνπξγφ Υγείαο). δ) Nα παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Iαηξηθήο Eπηζηήκεο θαη λα εθθξάδεη γλψκε επί ζεκάησλ ηαηξηθήο εθπαηδεχζεσο, κεηαπηπρηαθήο επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ. ε) Nα κειεηά πγεηνλνκηθά ζέκαηα θαη λα νξγαλψλεη επηζηεκνληθά Iαηξηθά Σπλέδξηα ζη) Nα εθδίδεη πεξηνδηθφ δειηίν κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο. δ) Nα εθπξνζσπεί ηνπο γηαηξνχο ηεο Xψξαο ζηνλ Παγθφζκην Iαηξηθφ Σχιινγν. 3. Tα Δηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Άρθρο Όξγαλα ηνπ Π.I.Σ. είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιηφ ηνπ. 2. H ζθξαγίδα ηνπ Π.I.Σ. απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο θχθινπο, ν εμσηεξηθφο ησλ νπνίσλ έρεη δηάκεηξν 0,04 ηνπ κέηξνπ. Σην εζσηεξηθφ ηνπο ππάξρεη ην Έκβιεκα ηεο Eιιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ελψ γχξσ απφ απηφ αλαγξάθνληαη θπθιηθά ζην επάλσ κέξνο νη ιέμεηο "Yπνπξγείν Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ", ζην θάησ κέξνο νη ιέμεηο " Παλειιήληνο Iαηξηθφο Σχιινγνο" θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θχθιν νη ιέμεηο "Eιιεληθή Δεκνθξαηία". 3. O Π.I.Σ. αιιεινγξαθεί απ' επζείαο κε φιεο ηηο αξρέο. Tα έγγξαθα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζθξαγίδνληαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ. 4. O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Δηθαζηηθήο ή Δηνηθεηηθήο Aξρήο. Άρθρο 3. H Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο πνπ εθιέγνληαη απφ ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο θαηά ηελ αθφινπζε αλαινγία:

2 α) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ, κέρξη 50 κέιε εθιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν. β) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δχν εθπξνζψπνπο. γ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο. δ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ έμη εθπξνζψπνπο. ε) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δέθα εθπξνζψπνπο. ζη) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δψδεθα εθπξνζψπνπο. δ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ δεθαπέληε εθπξνζψπνπο. ε) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ κέιε εθιέγνπλ είθνζη εθπξνζψπνπο. ζ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ πάλσ απφ κέιε εθιέγνπλ ηξηάληα εθπξνζψπνπο. (Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 120 ηνπ N. 2071/92 (ΦEK A 123) πνπ ζπκπιεξψλεη ην αλσηέξσ άξζξν 3). Σπκκεηνρή πξνέδξσλ ηνπ I.Σ. ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Π.I.Σ. Άρθρο 120 (Ν. 2071/92). Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 727/1977 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηεο Πεξί Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θείκελεο λνκνζεζίαο" (ΦEK A' 308) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν πέκπην ηνπ N. 1425/1984 "Kχξσζε Σχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦEK A' 30), πξνζηίζεηαη εδάθην, ην νπνίν έρεη σο εμήο: "Σηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη νη πξφεδξνη φισλ ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηά ςήθνπ". Άρθρο 4. H Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλάγεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ηδίσο εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ, ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Π.I.Σ. θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γεληθά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Π.I.Σ. Άρθρο H Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία ε Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ επφκελε κέξα, νπφηε ζεσξείηαη φηη ηειεί ζε απαξηία νζαδήπνηε θαη αλ είλαη ηα παξφληα κέιε ηεο. 2. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά θάζε έηνο, θαη εθηάθησο εθφζνλ θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή αλ απηφ δεηείηαη απφ ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηεο κε έγγξαθε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. 3. Tε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο απνθαζίδεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Tα κέιε πξνζθαινχληαη απφ ηνλ Πpφεδξν ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο ή κε πξνζθιήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο θαη απνζηέιινληαη πξηλ 15 κέξεο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε. Σηηο πξνζθιήζεηο νξίδεηαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Eθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε, κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη άιιν ζέκα, εθφζνλ πξνηαζεί θαη γίλεη δεθηφ γηα ζπδήηεζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ. 4. Oη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη κπνξεί λα

3 μαλαλαζπδεηεζεί αθφκε κηα θνξά θαη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, εθφζνλ ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. 5. H ςεθνθνξία γηα θάζε πξνζσπηθφ ζέκα ή γηα ηελ εθινγή πξνζψπνπ είλαη κπζηηθή. 6. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 7. Tσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Aλ ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί ηνλ αλαπιεξψλεη ν Aληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο. Άρθρο 6. H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. γίλεηαη αλά ηξηεηία ζπγρξφλσο κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ. Eπηηξέπεηαη ην ίδην πξφζσπν λα εθιεγεί ζαλ κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη σο εθπξφζσπνο ηνπο ζηε γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. Όζνη επηζπκνχλ λα αλαθεξπρζνχλ γηα ηηο ζέζεηο εθπξνζψπσλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Iαηξηθφ Σχιινγν ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. Oη ππνςήθηνη εθπξφζσπνη πξέπεη λα έρνπλ γξαθεί κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πξηλ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν θαη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Σχιινγν. Γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, ηελ αλαθήξπμε ππνςεθίσλ, ηελ θξίζε ησλ ελζηάζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. Όζνη ςεθίδνπλ εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο πνπ κπαίλεη ζην πιάη ηνπ φλνκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ. Oη εθπξφζσπνη ππνρξεψλνληαη λα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, φηαλ θαινχληαη γηα ελεκέξσζή ηνπο. Άρθρο Σε Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ή ε εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν, γίλεηαη θαηά ηκήκαηα. Σε θάζε ηκήκα ςεθίδνπλ κέρξη 500 γηαηξνί. H εθινγή ζηα ηκήκαηα απηά δηεμάγεηαη γηα δχν ζπλερείο εκέξεο. Mε κέξηκλα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο. 2. Σαλ εθινγηθά ηκήκαηα κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), θαη Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα ή άιια νηθήκαηα, θαζψο θαη δεκφζηα θηίξηα, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εθινγέσλ θάζε ηκήκαηνο, αθνχ αλαγξαθνχλ θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. H παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν θαη κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Σε θάζε ηκήκα ζπγθξνηείηαη ηδηαίηεξε εθνξεπηηθή επηηξνπή. 3. Σηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο ε εθινγή δηεμάγεηαη θαηά ηκήκαηα,

4 ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ έλα Δηθαζηηθφ Λεηηνπξγφ, σο Πξφεδξν, έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Nνκαξρίαο 5νπ βαζκνχ θαη ηξία κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Tα κέιε ησλ Eθνξεπηηθψλ Eπηηξνπψλ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνχο αλαπιεξσκαηηθνχο απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπιιφγνπ κε θιήξν, απφ ηα κε ηα ππνςήθηα κέιε. 4. Oη Eθνξεπηηθέο επηηξνπέο ησλ ηκεκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο δηαβηβάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο, καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνπο ππνςήθηνπο, θαζψο θαη ηηο ελζηάζεηο επί ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Kεληξηθή εθνξεπηηθή Eπηηξνπή, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηηο ελζηάζεηο απηέο. 5. H Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή, κεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγνκέλσλ κε ηελ ζχληαμε πξαθηηθνχ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθινγήο. Άρθρο Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Π.I.Σ. απαξηίδεηαη απφ 15 κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απφ ηα κέιε ηεο, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. 2. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.I.Σ. κε ζθνπφ ηελ εθινγή Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο νηθείνπο Nνκάξρεο ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν. 3. Oη πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ (A.Π.Σ.I.) απνζηέιινληαη 15εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Άρθρο Όζα απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, εθηίζεληαη ζε ςεθνθνξία κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλδπαζκνχο. O αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ είλαη ίζνο πξνο ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ εθιέγνληαη. Tα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζε ρσξηζηφ γηα θάζε ζπλδπαζκφ ςεθνδέιηην, θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά. 2. Oη ζπλδπαζκνί θαηαξηίδνληαη κε έγγξαθε δήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ην απνηεινχλ θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.I.Σ. δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθινγή. 3. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2 άξζξν 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30). 4. H ππέξ ησλ ππνςεθίσλ πξνηίκεζε εθθξάδεηαη κε ζηαπξνχο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ πεξηνξίδεηαη (Kαηαξγήζεθαλ κε ηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1425/1984 ΦEK A 30). 8. Aπφ θάζε ζπλδπαζκφ εθιέγνληαη θαηά ζεηξά φζνη έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Σε πεξίπησζε ηζνζηαπξίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Eθνξεπηηθή επηηξνπή. 9. H ψξα ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ε νπνία γλσζηνπνηείηαη θαηάιιεια.

5 Άρθρο H εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ελεξγείηαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κε θιήξν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ δελ είλαη ππνςήθηνη. Kαηά ηελ εθινγή ε εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ, θαζψο θαη γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη. 2. Γηα ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαζψο θαη γηα ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πξαθηηθφ, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο. Άρθρο 11. Mέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φπνην απφ απηά έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ην αξραηφηεξν βάζεη ηνπ ρξφλνπ εγγξαθήο ζην Mεηξψν ηνπ Σπιιφγνπ, θαιεί ηνπο ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ εθιεγεί πξνο εθινγή Πξνέδξνπ, A' θαη B' Aληηπξνέδξσλ, Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη Tακία. Aπηνί εθιέγνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηεπρζεί απφιπηε πιεηνςεθία ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ πνπ πιεηνςήθηζαλ γηα θάζε ζέζε. Άρθρο Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. 2. O Πξφεδξνο ππνρξεψλεηαη λα ζπγθαιέζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε 8 εκέξεο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί εγγξάθσο απφ 5 ηνπιάρηζηνλ κέιε. 3. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη έμη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ, θαη ιακβάλεη απνθάζεηο, κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά, πνπ ππνγξάθνληαη απφ φινπο φζνπο παξίζηαληαη. 4. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηνηθεί ην Π.I.Σ. εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 5. Tνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνλ αλαπιεξψλεη ν A' Aληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο, θαη εάλ θαη απηφο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί, ηνλ αλαπιεξψλεη άιιν κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ. O Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Yπεξεζηψλ ηνπ Π.I.Σ. θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Γηα ηα θαζήθνληα ηνπ ηακία ηζρχνπλ αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ Tακία ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. Άρθρο O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο θαη Πξφεδξνο θάπνηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 2. Eθφζνλ ν Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. είλαη θαη πξφεδξνο θάπνηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, επηιέγεη κέζα ζε 3 εκέξεο ην αμίσκα, ην νπνίν επηζπκεί λα δηαηεξήζεη. Aλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Άρθρο Tα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ηα νπνία δελ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Δηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο δηθαηνχληαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο.

6 Tα αληίζηνηρα πνζά νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο) θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν. 2. Mε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο) κπνξεί λα παξέρεηαη απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε θαη ζηα ινηπά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαζψο θαη ζηα κέιε ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ. Aπηή θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Π.I.Σ. (Tν άξζξν 15 πεξί θπβεξλεηηθνχ Eπηηξφπνπ θαηαξγήζεθε) Άρθρο H άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηνλ Π.I.Σ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα κέιε ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ε αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηεο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δξαρκψλ. Tελ πνηλή απηή επηβάιιεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ νηθείνπ Σπιιφγνπ, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ παξάιεηςε, εθηφο κφλν αλ ππνβιεζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ παξάιεηςε απηή. Kαηά ηεο απνθάζεσο απηήο επηηξέπεηαη αίηεζε αλαζεσξήζεσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηνπ λνκάξρε, ν νπνίνο θξίλεη νξηζηηθά γηα ην αλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε παξάιεηςε. 2. H ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ή ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα ηελ αλάδεημε Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ. είλαη ππνρξεσηηθή. H αδηθαηνιφγεηε απνπζία ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε έθπησζε απφ ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ. 3. H απφθαζε γηα ηελ έθπησζε εθδίδεηαη απφ ην Aλψηαην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην, ππνρξεσηηθά κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ άζθεζε ηεο δίσμεο. Kαηά ηεο απφθαζεο απηήο αζθείηαη αίηεζε ζεξαπείαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), ν νπνίνο θξίλεη νξηζηηθά γηα ην αλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε γεληθή Σπλέιεπζε. 4. Tα πξφζηηκα ησλ πνηλψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ νηθείν Σχιινγν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 5. Mε Yπνπξγηθή απφθαζε, κεηά απφ γλψκε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άρθρο 17. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2, άξζξ. 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30) Άρθρο 18. H ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ εηζθνξψλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ πξνο ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν, πέξαλ ηνπ έηνπο, ζπληζηά γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Tακία πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ην νπνίν δηθάδεηαη απφ ην A.Π.Σ.I. θαη επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή ή έθπησζε απφ ην αμίσκα. H ηειεπηαία απηή πνηλή επηβάιιεηαη, αλ απφ πξφζεζε δελ θαηέβαιιαλ ηε ζπλδξνκή πξνο ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν Άρθρο Γηα ηελ αλάδεημε αηξεηήο δηνηθήζεσο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ, ζα εθιεγνχλ απφ ηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 κέιε, εθπξφζσπνί ηνπο

7 ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 2. Mέζα ζε δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο νηθείνπο Nνκάξρεο ηεο εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ ζα ζπγθιεζεί Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ. 3. H ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ πνπ ζα εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα δηαξθέζεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, ηα νπνία ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο πξψηεο αξραηξεζίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Άρθρο Kαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο θαη 53 ηνπ απφ B.Δ/ηνο "πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ "πεξί ηαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ δηαηάμεσλ ηνπ A.N.1563/39".

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ... 6 Aςυμβίβαςτα...

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος (Σημείωζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα