ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»"

Transcript

1 ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα (θαξαγθνύλα, ηζνιηά θ.ά.). Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: ΚΑΠΖ νθάδσλ, Σ.Κ Καξδίηζα σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ην όκνξθν Μνπδάθη νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, πηζηέο ζηελ παξάδνζε παξαζθεπάδνπλ δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά), βνπηήκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ (θεξάζη, ζύθν, ζηαθύιη, θνινθύζη, αθηηλίδην, θαξόην) θαη ηνπξζηά ελώ ζπιιέγνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά αξσκαηηθά θπηά (ξίγαλε, δάθλε, ηζάη ηνπ βνπλνπ θ.ά.). Δπίζεο αζρνινύληαη κε ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering) θαη παξαζθεπάδνπλ λνζηηκόηαηα εδέζκαηα αμηνπνηώληαο ηηο ζπληαγέο ησλ γηαγηάδσλ ηνπο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Μνπδάθη, Σ.Κ Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Ακπειαθίωλ Λάρηζας ηα ηζηνξηθά Ακπειάθηα ιεηηνπξγεί έλαο από ηνπο πξώηνπο γπλαηθείνπο αγξνηνπξηζηηθνύο πλεηαηξηζκνύο. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνύ, κε πνιύ δεζηαζηά θαη κεξάθη, πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε θηινμελία ζηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα πνπ δηαζέηνπλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Ακπειάθηα, Σ.Κ

2 Αγροηοσρηζηηθός θαη Οηθοηετληθός σλεηαηρηζκός Γήκοσ Μελειαΐδος Αμηνπνηώληαο ηελ πινύζηα παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ζε θξνύηα θαη ιαραληθά νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ κεγάιε πνηθηιία γιπθώλ θνπηαιηνύ (ξεηδέιη, απνμεξακέλν ζύθν ζε πεηηκέδη, θαξύδη, θνινθύζη, θαξπνύδη, πεπόλη, ηξηαληάθπιιν, ηνκαηάθη, πηπεξηά, θνπλνππίδη, θξάπα θ.ά.), δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά) θαη ζάιηζα από ιηαζηή ηνκάηα, ελώ ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ αξσκαηηθά θπηά από ηηο γύξσ πεξηνρέο. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Θξαςίκη, Σ.Κ Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γήκοσ Ηηάκοσ Ο πλεηαηξηζκόο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Καξνπιέζη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή γιπθώλ θνπηαιηνύ (ξεηζέιη, θαξύδη, ζύθν, πεηηκεδάην κήιν, κειηηδαλάθη), ζηε ζπιινγή αξσκαηηθώλ θπηώλ (κειηζζόρνξην, βάιζακν, ξίγαλε, ηζάη ηνπ βνπλνύ) θαη ζηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθώλ θεξηώλ από κειηζζνθέξη. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Παιηάισλα Καξδίηζαο, Σ.Κ.43100

3 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΡΗΑ Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκώλ Γσλαηθώλ Γεραθαρίοσ Αγηάς «Σο τεηροποίεηο» ηελ εύθνξε πεξηνρή ηεο Αγηάο νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ «Σν ρεηξνπνίεην» αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο, παξέρνληαο θαη ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Πάξνδνο Λαξίζεο, Αγηά Λάξηζαο, Σ.Κ Αγροηηθός Μεηαποηεηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Ληβαδίοσ Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, ζην γξαθηθό ρσξηό ηνπο, πξνζθέξνπλ ζην εζηηαηόξην πνπ ιεηηνπξγνύλ ηνπηθέο γαζηξηκαξγηθέο απνιαύζεηο όπσο γηαπξάθηα, κπαληδαβνύζα (παξαδνζηαθό παζραιηλό θαγεηό), αξλάθη ζηε γάζηξα, κεγάιε πνηθηιία από πίηεο (κειηηδαλόπηηα, πξαζόπηηα, θξεαηόπηηα, ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα) θαη επίζεο παξαζθεπάδνπλ δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο) αξηνζθεπάζκαηα θαη γιπθά θνπηαιηνύ (αγξηνθάξπνπδν, αγξηόζπθν, κειηηδαλάθη, θαξπδάθη, θνινθύζη). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Ληβάδη, Σ.Κ

4 Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Γόλλωλ «ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΔ» Δθκεηαιιεπόκελεο ηελ πινύζηα αγξνηηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο παξαδνζηαθέο πίηεο, θαηζακάθη, κπνκπόηα, δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά ηαςηνύ, γιπθά θνπηαιηνύ (ξηηδέιη κε πεηηκέδη), καξκειάδεο, ιηθέξ, αξσκαηηθό ειαηόιαδν θαη ζαπνύλη ελώ δηαηεξνύλ ειηέο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Μηα άιιε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πλεηαηξηζκνύ είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ ηξνθνδνζίαο (catering). Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Γόλλνη, Σ.Κ Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Διεσζεραί «Καιιηγεύζης» Ζ πινύζηα παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ζε θξνύηα ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθώλ ηνπ πλεηαηξηζκνύ γίλεηαη εύγεζηα γιπθά θνπηαιηνύ (θεξάζη, κειηηδαλάθη, πνξηνθάιη, θαξύδη, ζύθν θ.ά.) θαη καξκειάδεο. Νόζηηκα αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά ηαςηνύ (κπαθιαβάο, ξαβαλί, ξπδόπηηα) δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), ιηθέξ (ρακνθέξαζα Οιύκπνπ, μηλνξόηδα), πίηεο, πξντόληα ειηάο, κπνκπόηα, θαηζακάθη, πεηηκέδη, ξεηζέιη θαη ιηαζηέο ηνκάηεο ζπκπιεξώλνπλ ηελ νκάδα ησλ γεπζηηθώλ ηνπο παξαζθεπαζκάησλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Διεύθσνση: Διεπζεξέο, Σ.Κ Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Αηγάλες «Οιύκπηες Γεκηοσργίες» ηνπο πξόπνδεο ηνπ Οιύκπνπ ζην γξαθηθό ρσξηό Αηγάλε νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ ζπλδπάδνληαο ηελ πείξα ησλ κεγαιπηέξσλ κε θαηλνύξηεο, πξσηόηππεο ηδέεο, παξάγνπλ μερσξηζηά πξντόληα πνπ αμίδεη λα δνθηκάζεη θαλείο όπσο δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά), ιηαζηή ληνκάηα, γιπθά θνπηαιηνύ (θπδώλη, πνξηνθάιη, ξηηζέιη, αθηηλίδην) θαη καξκειάδεο ζε κεγάιε πνηθηιία. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Διεύθσνση: Αηγάλε Λάξηζαο, Σ.Κ

5 Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Γηάλλοσιες «Ζ Σροθός» Χάξηο ηελ εύθνξε Θεζζαιηθή γε, νη γπλαίθεο ηεο Γηάλλνπιεο κπόξεζαλ λα θάλνπλ πξάμε ην όξακά ηνπο γηα γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα αξκνληθά ζπλδπαζκέλε κε ηελ γαζηξνλνκηθή θιεξνλνκηά θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπο παξαδνζηαθέο πίηεο κε ρεηξνπνίεην θύιν, ηξαραλάδεο, ρπινπίηεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Ραηδεζηνύ 16,Σ.Κ , Γηάλλνπιε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Εαγοράς Ζ Εαγνξά, θεθαινρώξη ηνπ Πειίνπ, έρεη πινύζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηελ νπνία κέρξη ζήκεξα δηαηεξνύλ δσληαλή νη θάηνηθνί ηεο. Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά κεγάιε πνηθηιία παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ όπσο γιπθά ηαςηνύ, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο, (θηξίθη, κήιν, θάζηαλν, ζύθν, θπδώλη, θεξάζη, θαξόην, θνινθύζη, πνξηνθάιη θ.ά.), ιηθέξ (θαξύδη, βαηόκνπξν, βεξίθνθν, βύζζηλν), αξσκαηηθό ιάδη θαη μύδη θαζώο θαη ην νλνκαζηό ηνπξζί ηζηηζίξαπια. ην εθζεηήξηό ηνπο κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί ζπλζέζεηο απνμεξακέλσλ ινπινπδηώλ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ γπλαηθώλ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ηξνθνδνζίαο (catering) θαζώο θαη ε παξνρή θηινμελίαο ζην αλαθαηληζκέλν αξρνληηθό Γξαθνπνύινπ, όπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ έλα πινύζην πξσηλό κε πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Εαγνξά, Σ.Κ

6 Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Πορηαρηάς Αλεθνξίδνληαο πξνο ηα ρσξηά ηνπ Πειίνπ, ζπλαληά θαλείο ηελ Πνξηαξηά, ρσξηό κε πινύζηα παξάδνζε. Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, κε πνιύ αγάπε θαη κεξάθη, παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο) θαη γιπθά θνπηαιηνύ από ηνπηθά θξνύηα (θηξίθη, κήιν, θάζηαλν, θ.ά.). Παξέρνπλ, επίζεο, κε επηηπρία ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering). Σηλ. επικοινωνίας: , 99400, 99173, Σατ. Δ/νση: Πνξηαξηά, Σ.Κ Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Αλειίοσ, Οκάδα Γσλαηθώλ «Αλειηώηηθα ηα αιιηώηηθα» ε έλα όκνξθα δηακνξθσκέλν θαηάζηεκα, νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ ηα παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ παξαζθεπάδνπλ κε πνιύ θέθη θαη κεξάθη όπσο ηζνπξέθηα, πίηεο (ηπξόπηηα, ρνξηόπηηα, θνινθπζόπηηα), γιπθά ηαςηνύ (κπαθιαβά), γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη ιηθέξ από ηνπηθά θξνύηα, δηάθνξα ηνπξζηά, (ηα ηζηηζίξαβια), ειηέο θαη αξσκαηηθά ιάδηα. Πξνζθέξνπλ, επίζεο, ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Αλήιην, Σ.Κ

7 Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός ελοηθηαδοκέλωλ δωκαηίωλ Πειίοσ Περητώρωλ θαη Νήζωλ «Ζ ΜΔΛΗΑ» ηα παλέκνξθα ρσξηά ηνπ Πειίνπ, νξεηλά θαη παξαζαιάζζηα, όπσο ζηελ Σζαγθαξάδα, ζην Ξπξίρη, ζηνλ Κηζζό θαη ζην Αλήιην, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ ιεηηνπξγνύλ αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, πξνζθέξνληαο θηινμελία θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Γηαζέηνπλ 20 θαιαίζζεηα θαηαιύκαηα κε πέληε δσκάηηα ην θαζέλα. Σηλ. επικοινωνίας: , , , Σατ. Διεύθσνση: Γηνζθνύξσλ 21 Α, Νέα Γεκεηξηάδα, Σ.Κ Γσλαηθείος Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Πηειεού «ΦΣΔΛΗΑ» ην γλσζηό από ηελ κπθελατθή επνρή ρσξηό ηνπ Πηειενύ, ην θαηάθπην από ειηέο, κε πινύζηεο θπζηθέο νκνξθηέο θαη καγεπηηθέο παξαιίεο, δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία ν Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκόο «Ζ Φηειηά». Οη γπλαίθεο αμηνπνηώληαο ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ παξαζθεπάδνπλ λνζηηκόηαηεο πίηεο, γεπζηηθόηαηα βνπηήκαηα ζε κεγάιε πνηθηιία, δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη ιηθέξ από ηνπηθά θξνύηα, ζαπνύλη από ειαηόιαδν, αξσκαηηθό ιάδη θαη μύδη, ελώ ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ αξσκαηηθά θπηά. Χξεζηκνπνηώληαο ηνπηθέο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ζπληεξνύλ ζε ειαηόιαδν θηιέην γαύξνπ, πξνζθέξνληαο ζηνπο ιάηξεηο ηνπ νύδνπ έλαλ ππέξνρν κεδέ. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Πηειεόο, Σ.Κ

8 Αγροηηθός Αλζοθοκηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μαθρσράτες «Ζ ΓΑΡΓΔΝΗΑ» ηελ θαηαπξάζηλε θαη νιάλζηζηε Μαθξπξάρε, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηαθίλεζε θαιισπηζηηθώλ θπηώλ όπσο γαξδέληεο, θακέιηεο, αδαιέεο, θνύιηα, κπνπγαξίληα, νξηαλζίεο (άζπξεο, κπιε, ξνδ), ηβίζθνπο, γηαζεκί θ.ά. ηα νπνία κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα πξνκεζεπηεί από ην εθζεηήξηό ηνπο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Μαθξπξάρε, Σ.Κ Γσλαηθείος Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γιώζζας θοπέιοσ «Ζ ΓΛΩΗΩΣΗΑ» Οη κνλαδηθέο ζθνπειίηηθεο γεύζεηο αλαβηώλνπλ κέζα από ηα λόζηηκα παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκόο «ΓΛΩΗΩΣΗΑ», όπσο είλαη ηα ζθνπειίηηθα ακπγδαισηά ρακαιηά ζε ζρήκα αζηεξηνύ, ε παξαδνζηαθή ζθνπειίηηθε πίηα θαη δηάθνξα πεληαλόζηηκα αξηνζθεπάζκαηα. Ζ κεγάιε ηνπηθή παξαγσγή ζην λεζί ζε δακάζθελα αμηνπνηείηαη άξηζηα από ηηο γπλαίθεο πνπ παξαζθεπάδνπλ καξκειάδεο θαη ην κνλαδηθό «απγάην» γιπθό θνπηαιηνύ. Σηλ. επικοινωνίας: 24240, Σατ. Δ/νση: Γιώζζα θνπέινπ, Σ.Κ Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γήκοσ Αιολλήζοσ «ΗΚΟ» ην όκνξθν λεζί ηεο Αινλλήζνπ, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ «ΗΚΟ», εθκεηαιιεπόκελεο ηελ πινύζηα ηνπηθή παξάδνζε, παξαζθεπάδνπλ κνλαδηθά παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο ακπγδαισηά (αινλλεζώηηθα ρακαιηά γηα γάκνπο), δηάθνξεο πίηεο, θνπξακπηέδεο, γιπθά ηαςηνύ, γιπθά θνπηαιηνύ, ζαπνύλη από ειαηόιαδν, ηνπξζί από θξίηακν θαη από ηδηηδίξαθν, δηαηεξνύλ ειηέο, ελώ ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ πνηθηιία αξσκαηηθώλ θπηώλ. Σν πξντόλ, γηα ην νπνίν θεκίδεηαη πεξηζζόηεξν ν πλεηαηξηζκόο είλαη ην θηιέην ηόλνπ, εμαηξεηηθόο νπδνκεδέο. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Αιόλλεζνο, Σ.Κ

9 Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Ηωιθού «ΣΟ ΡΟΓΗ» ηελ αξραία Ησιθό ηνπ βαζηιηά Ηάζσλα, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ «ΣΟ ΡΟΓΗ» αλαβηώλνπλ ηελ πινύζηα γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο παξαζθεπάδνληαο παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο αξηνζθεπάζκαηα, αικπξά εδέζκαηα (πίηεο, ηνπξζί από ηζηηζίξαπια θαη από γαύξν μηδάην θ.ά.), ξνδόμπδν, γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη γιπθά ηαςηνύ. πιιέγνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά αξσκαηηθά θπηά. Σηλ. επικοινωνίας: , 56566, Σατ. Δ/νση: Άγηνο Ολνύθξηνο Ησιθνύ, Ρήγα Φεξαίνπ Πηηζηώξε, Βόινο, ΣΚ Γσλαηθείος Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Σρηθερίοσ Νοηίοσ Πειίοσ Οη γπλαίθεο ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Σξηθεξίνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Σξίθεξη, Σ.Κ Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γ.Γ.έζθιοσ Γήκοσ Αηζωλείας «Σο Φηάζκα» ην ρσξηό έζθιν, κε ηελ πινύζηα «βιάρηθε» παξάδνζε, νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θεκίδνληαη γηα ηηο εμαηξεηηθέο παξαδνζηαθέο πίηεο πνπ θάλνπλ, όπσο ηζνπθληδόπηηα, ηξαραλόπηηα, ξηδόπηηα, θξεκκπδόπηηα θαη ην παξαδνζηαθό ςσκί θηάζκα πνπ θνπζθώλεη θπζηθά, ρσξίο πξνζζήθε δηνγθνληηθώλ πιώλ. Παξαζθεπάδνπλ επίζεο παξαδνζηαθά γιπθά (ακύγδαιν, θαξόην) θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ηόζν κε παξαδνζηαθά θαγεηά όζν θαη κε κνληέξλα καγεηξηθή, ράξηο ηελ ζεθ πνπ δηαζέηνπλ. Σηλ. επικοινωνίας: Δ/νση Επικοινωνίας: έζθν, Σ.Κ

10 Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Βσδίηζας «Δζπερίδες» ε έλα δεζηό πεξηβάιινλ όπνπ ην ζύγρξνλν αγθαιηάδεη ην παξαδνζηαθό, νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ δηαζώδνπλ θαη δηαδίδνπλ ηελ παξάδνζε από γεληά ζε γεληά κέζα από ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο κε ζπληαγέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Πειίνπ. ην ζπλεηαηξηζκό κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί γιπθά θνπηαιηνύ (θηξίθη, πεξγακόλην, θαξπδάθη), γιπθά ηαςηνύ, ιηθέξ, θνπινπξάθηα θαζώο θαη δηάθνξα είδε πηηώλ (ηπξόπηηα, ρνξηόπηηα, θνινθπζόπηηα, πηπεξόπηηα, θνηόπηηα). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Βπδίηζα, Σ.Κ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Αζπροθθιεζηάς Σρηθάιωλ Αμηνπνηώληαο ηα ηνπηθά πξντόληα νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ δηάθνξα δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (θπδώλη, θνινθύζη, ζύθν, θαξύδη, θεξάζη, θ.ά.). Σηλ. επικοινωνίας: , 94478, Σατ. Διεύθσνση: Αζπξνθθιεζηά, Αγηόθπιιν, Σ.Κ

11 σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοσιίοσ Σρηθάιωλ ην πνιύ όκνξθν θαη νξεηλό Πεξηνύιη δξαζηεξηνπνηείηαη ν νκώλπκνο γπλαηθείνο πλεηαηξηζκόο, παξαζθεπάδνληαο παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο) θαη γιπθά θνπηαιηνύ (ηνκαηάθη, θπδώλη, θνινθύζη, πνξηνθάιη, πεξγακόλην, ιεκόλη, θεξάζη, βεξίθνθν θ.ά.) Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Πεξηνύιη Σξηθάισλ, Σ.Κ , Πύιε Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Φαρθαδόλας Χάξηο ηελ πινπζηνπάξνρε θύζε ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη γπλαίθεο ηεο Φαξθαδόλαο παξαζθεπάδνπλ κνλαδηθά ζε έκπλεπζε θαη πνηόηεηα πξντόληα όπσο γιπθά θνπηαιηνύ (θαξπδάθη, ζύθν, ηξηαληάθπιιν, θνινθύζη), ιηθέξ (θαξύδη, ηξηαληάθπιιν, αριάδη, αξκπαξόξηδα, ξόδη κε άξσκα βαλίιηαο ή πηπεξάην, ηζίπνπξν κε κπαραξηθά), μηλό θαη γιπθό ηξαραλά θαη ζνύπεο ηζνπθλίδαο κε δπόζκν. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Φαξθαδόλα Σξηθάισλ Εάξθν, Σ.Κ Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γαρδηθίοσ «Ζ αλεκώλα» Με βάζε ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη κε θξέζθα ηνπηθά πιηθά, νη γπλαίθεο ηνπ Γαξδηθίνπ παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά (βεξίθνθν, θαξπνύδη, θνινθύζη), καξκειάδεο (βύζζηλν, θεξάζη) ελώ ζπιιέγνπλ θαη ηζάη ηνπ βνπλνύ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Γαξδίθη, Σ.Κ Ηλεκτρονική Δ/νση:

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΧΗΝΟ Μεγάιε Βξεηαλλία 12 Ηνπιίνπ 2011 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ Γηνιάληα Σφηζηνπ, χκβνπινο Καηλνηνκίαο θαη Πνηφηεηαο (Ph.D) ΔΗΑΓΧΓΖ Θα ήζεια κε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΥΟΡΟ: ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛHNIKH ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΩ ΜΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα