ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»"

Transcript

1 ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή παξαγσγή ζε αγξνηηθά πξντόληα θαη παξαζθεπάδνπλ κνλαδηθά ζε γεύζε θαη άξσκα θξεηηθά εδέζκαηα θαζώο θαη πνηθηιία αξηνζθεπαζκάησλ θαη γιπθηζκάησλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Εάθξνο Ηηάλνπ, Σ.Κ , εηεία Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός «Κλωζηένιος» Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ παξαζθεπή ηνπ θεκηζκέλνπ ηνπηθνύ «θισζηέληνπ» ραιβά. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Καιακαύθα, Σ.Κ

2 Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών «Κριηζάς» Οη γπλαίθεο αζρνινύληαη κε ηελ Παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη αξηνζθεπαζκάησλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Κξηηζά, Σ.Κ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αγροηοβιοηετνικός σνεηαιριζμός «Ζ ΚΡΟΤΑΝΗΩΣΗΑ» Οη πνιύ δξαζηήξηεο θαη πξσηνπόξεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, ζε έλα θαιαίζζεην ηδηόθηεην ρώξν, κε πίζηε θαη ζεβαζκό ζηελ παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπο αιιά θαη ζθιεξή δνπιεηά, παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά πξντόληα κε βάζε ην παξζέλν θξεηηθό Κξνπζαληώηηθν ειαηόιαδν, ηελ ζηαθίδα, ην θξαζί, ην κέιη, ηα ακύγδαια, ηα θαξύδηα θαη ηα δηάθνξα θξνύηα ηεο πεξηνρήο. Μεξηθά από ηα πξντόληα ηνπο είλαη ην αλεβαηό θαιηηζνύλη, ην αλεβαηό ηζηκπηηό θνπινύξη, ηα ακπγδαισηά, ηα θξαζάηα, ηα μεξνηήγαλα, ηα παμηκάδηα, νη ρπινπίηεο, ηα γιπθά θνπηαιηνύ θαη ηαςηνύ (θαληαΐθη, κπαθιαβάο, γαιαθηνκπνύξεθν). Ο πλεηαηξηζκόο, έρνληαο νξγαλώζεη έλα δίθηπν πσιήζεσλ ζε πνιιέο κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο αιιά θαη ζην εμσηεξηθό (Γεξκαλία) πξνσζεί ηα πξντόληα ηνπ κε κεγάιε επηηπρία, θάλνληαο γλσζηή ζηνλ θόζκν ηελ παξαδνζηαθή θξεηηθή δηαηξνθή. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Κξνπζώλαο, Σ.Κ Ηλεκτρονική Δ/νση:

3 Αγροηικός Γσναικείος Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γήμοσ Γοργολαΐνης «ΜΔΛΗΑΝΘΖ» Οη δεκηνπξγηθέο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηώληαο ηα αγαζά ηεο Κξεηηθήο Γεο ζε έλα ζύγρξνλν εξγαζηήξην, μαλαδσληαλεύνπλ ηηο ζπληαγέο πνπ θιεξνλόκεζαλ από ηηο γηαγηάδεο ηνπο. ην πξαηήξηό ηνπο ζηνλ Άγην Μύξσλα κπνξεί θαλείο λα γεπζεί θαη λα πξνκεζεπηεί κνλαδηθά θξεηηθά «θαινύδηα» όπσο ζακςάδεο, γξηβαδάθηα, μεξνηήγαλα, θαιηηζνύληα, ιπρλαξάθηα, κεγάιε πνηθηιία από αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά ηαςηνύ (θαληαΐθη, γαιαθηνκπνύξεθν) θαη δηάθνξα ζνθνιαηνεηδή. Με αμηνζεκείσην επαγγεικαηηζκό αιιά θαη ζεβαζκό ζηελ ηνπηθή παξάδνζε παξέρνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Άγηνο Μύξσλαο, Σ.Κ Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Κορθών «ΚΟΡΦΗΑΝΑ ΚΑΛΟΛΟΪΓΗΑ» Παλδαηζία από ηνπηθά θξεηηθά «Κνξθηαλά Καινινΐδηα» κπνξεί λα πξνκεζεπηεί θαλείο από ηνλ πλεηαηξηζκό ησλ γπλαηθώλ. Καιηηζνύληα, ξαβηόιηα, ηζηκπηηά θνπινπξάθηα, μεξνηήγαλα είλαη κεξηθά από ηα πξντόληα ηνπο. Με ηηο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering) πνπ δηαζέηνπλ πξνσζνύλ κνλαδηθά ζε γεύζε θαη άξσκα εδέζκαηα ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση:Κνξθέο, Σ.Κ

4 Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Μαράθοσ «ΣΟ ΞΟΜΠΛΗΑΣΟ ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗ» «Ξόμπλι για σε η αγάπη σοσ, κοσλούρι στολισμένο να τεις να μ ονειρεύεσαι σε κήπο ανθισμένο.» Σα μνκπιηαζηά θνπινπξάθηα, ηα ιαδνθνύινπξα, ηα θαιηηζνύληα, ηα μεξνηήγαλα θ.ά. ζηα άμηα ρέξηα ησλ γπλαηθώλ ηνπ πλεηαηξηζκνύ γίλνληαη πξαγκαηηθέο δεκηνπξγίεο πνπ αμίδεη θαλείο λα γεπηεί. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Μάξαζνο, Σ.Κ

5 Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γήμοσ Βιάννοσ «Ζ ΔΡΓΑΝΟ» ηε γλσζηή από αξραηνηάησλ ρξόλσλ πεξηνρή ηεο Δξγάλνπ, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε πνιιή αγάπε, κεξάθη θαη δνπιεηά παξαζθεπάδνπλ ηνπηθά θξεηηθά πξντόληα, όπσο ηα πεξίθεκα θαιηηζνύληα θαη μεξνηήγαλα, δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα, βνπηήκαηα θαη γιπθά θνπηαιηνύ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Έκπαξνο, Σ.Κ Γσναικείος σνεηαιριζμός Αζιηών Ζρακλείοσ Κρήηης «ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΑΗΣΗΑΝΑ ΔΓΔΜΑΣΑ» ε κηα πεξηνρή πνπ μερσξίδεη γηα ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ δέλνπλ αξκνληθά ηελ παξάδνζε κε ην ζήκεξα θαη κε βάζε παιηέο ζπηηηθέο ζπληαγέο, παξαζθεπάδνπλ κεγάιε πνηθηιία ηνπηθώλ πξντόλησλ όπσο αξηνζθεπάζκαηα, (ςσκί, θνπινπξάθηα, πνηθηιία παμηκαδηώλ), ιπρλαξάθηα, μεξνηήγαλα θ.ά. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Κάησ Αζίηεο, Σ.Κ

6 Αγροηικός Οικοηετνικός Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός Γήμοσ Ρούβα «ΗΓΑΗΑ ΓΖ» Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, βάδνληαο ην κεξάθη θαη ηελ ηέρλε ηνπο, παξαζθεπάδνπλ δηάθνξα ηνπηθά πνηνηηθά πξντόληα, όπσο κεγάιε πνηθηιία ζε ηνπξζηά (άγξην αγθηλαξάθη, δηάθνξα ιαραληθά, βνιβνύο, θάπαξε, ακπειόθπιια), ιηαζηή ηνκάηα κε ιάδη θαη ηπξί, μεξνηήγαλα, θνπξακπηέδεο, θαιηηζνύληα, δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα, ην κνλαδηθό μνκπιηαζηό θξεηηθό θνπινύξη, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (λεξάηδη, γθξέηπ θξνπη, πνξηνθάιη, ζύθν, ζηαθύιη, θπδώλη, θξάνπια,). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Γέξγεξε, Σ.Κ Αγροηικός σνεηαιριζμός Γσναικών Αγίοσ Βαζιλείοσ Πεδιάδος «Βαζιλείων Γλσκαζμός» Όπσο θαη ε επσλπκία ηνπ, έηζη θαη ηα πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ ραξαθηεξίδνληαη από γιπθέο γεύζεηο. Παξαζθεπάδνπλ θπξίσο γιπθά θνπηαιηνύ (θεξάζη, ζηαθύιη, λεξάληδη, θπδώλη, ιεκόλη, ζύθν, θαξόην) θαη είδε δαραξνπιαζηηθήο (θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα, θξηηζίληα, μεξνηήγαλα, παμηκάδηα κπύξαο, βνπηήκαηα, θξαζάηα θαη ζνπζακέληα θνπινύξηα). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Διεύθσνση: Αγ. Βαζίιεηνο Πεδηάδαο, Σ.Κ

7 Αγροηετνικός Υειροηετνικός Οικοηετνικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Γήμοσ Γοσβών «Μίνθι» Σα παξαδνζηαθά θξεηηθά αξηνζθεπάζκαηα όπσο επηάδπκν ςσκί κε θνπλελό, αλεβαηό θνπινύξη κε πξνδύκη, θαιιηηζνύληα κε δπόζκν, ζηαθηδσηά κε θαξύδηα θαη ζηαθίδεο, ιαδνθνύινπξα, βνπηήκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (ζύθν, θξαγθόζπθν) απνηεινύλ ηα θπξηόηεξα πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Διεύθσνση: Καιό Χσξηό Γήκνπ Γνπβώλ, Σ.Κ Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Αρτανών «Αρτανών Γεύζεις» ηηο Αξράλεο νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ από αξσκαηηθά θξνύηα ηεο πεξηνρήο γεπζηηθόηαηα γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (ζηαθύιη, πνξηνθάιη, θνξόκειν, ζύθν, βεξίθνθν, θπδώλη, θεξάζη, κνπζηαιεπξηά), ηα ηνπηθά μεξνηήγαλα, θαη θαιηηζνύληα, δηάθνξα βνπηήκαηα θαζώο θαη ηνλ κνλαδηθό ζε γεύζε μηλόρνληξν ηξαραλά. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Διεύθσνση: Άλσ Αξραλέο, Σ.Κ Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός Γσναικών Γ. Ρούβα «Ηδαίες» Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηε κνλαδηθή ηέρλε ηεο θαιαζνπιεθηηθήο, ρξεζηκνπνηώληαο θπζηθά πιηθά, ζηηάξη, θαιάκη θ.ά., θαηαζθεπάδνπλ θαιάζηα θαη παλέξηα ζε κεγάιε πνηθηιία. Μνλαδηθέο ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα είλαη θαη νη δηαθνζκεηηθέο μπινθαηαζθεπέο ηνπο. Σηλ. Επικοινωνίας: Σατ. Διεύθσνση: Γεκαξρείν Γήκνπ Ρνύβα, Γέξγεξε, Σ.Κ

8 Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Καμάρων «Ορεινές Γεύζεις» ηε λόηηα πιαγηά ηνπ Ψεινξείηε, ζην ρσξηό Κακάξεο ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ην νκώλπκν ζπήιαην ησλ Κακαξώλ όπνπ αλαθαιύθζεθαλ ζεκαληηθόηαηα κηλσηθά πνιύρξσκα αγγεία γλσζηά θαη σο θακαξατθά, δξαζηεξηνπνηείηαη ν γπλαηθείνο αγξνηηθόο ζπλεηαηξηζκόο «Οξεηλέο Γεύζεηο». Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ παξάγνπλ κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο ηνπηθά εδέζκαηα ηεο πεξηνρήο όπσο πίηεο κε κπδήζξα - θαλέια θαη δάραξε, ζαξηθόπηηεο, πίηεο κε αγξηόρνξηα ηεο πεξηνρήο, γιπθά θνπηαιηνύ από θξνύηα επνρήο θαη δηάθνξα βνπηήκαηα. Παξάιιεια, ζε ρώξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί από ηνλ Γήκν ιεηηνπξγνύλ γηα ηξεηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο (Παξαζθεπή, άββαην θαη Κπξηαθή) ηαβέξλα καγεηξεύνληαο παξαδνζηαθά θξεηηθά θαγεηά όπσο βξαζηό θξέαο, πηιάθη, καθαξόληα κε ηπξί, ρνηξηλό κε αγξηόρνξηα, θνθθηληζηό θαη ηζηγαξηζηό θξέαο, θ.α. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Καμάρες, Σ.Κ Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Πόμπιας Μέζα ζηε κεγαιύηεξε πεδηάδα ηεο Νόηηαο Κξήηεο, ζηε Μεζαξά, όπνπ παξάγνληαη νη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ππαίζξησλ θαη ζεξκνθεπηαθώλ νπσξνθεπεπηηθώλ ηνπ λεζηνύ αιιά θαη εθιεθηό ειαηόιαδν, βξίζθεηαη ην ρσξηό πνπ ππήξμε ην κεγαιύηεξν πλεπκαηηθό θέληξν νιόθιεξεο ηεο Μεζαξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ε Πόκπηα. νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηα εθιεθηά ηνπηθά πξντόληα θαη ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηεο πεξηνρήο ηνπο παξαζθεπάδνπλ πίηεο ηεγαληνύ κε αγξηόρνξηα ή κε γιπθηά ή μηλή κπδήζξα, ιπρλαξάθηα, αλεβαηά θαιηηζνύληα, ζηαθηδσηά, θξαζάηα θνπινπξάθηα, ιαδνθνύινπξα, ακπγδαισηά, θνπινπξάθηα θαξύδαο, μεξνηήγαλα, παμηκαδάθηα,θαη ην νλνκαζηό γιπθό ςσκί ηνπο. Ο ζπλεηαηξηζκόο αλαιακβάλεη θαη ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Πόκπηα Σ.Κ

9 ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΕΘΤΜΝΗ σνεηαιριζμός «ΡΑΔΣΗ» Ανωγείων Μσλοποηάμοσ ηα όκνξθα Αλώγεηα, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ ππέξνρα θξεηηθά παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο ην αλσγεηαλό θνπινύξη, ηα πεληαλόζηηκα θαιηηζνύληα, ηα μεξνηήγαλα θαη δηάθνξα είδε δαραξνπιαζηηθήο. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Αλώγεηα Μπινπνηάκνπ, Σ.Κ σνεηαιριζμός «ΑΡΣΔΜΗ» Αγίοσ Κωνζηανηίνοσ Με ζεβαζκό ζηελ παξάδνζε, πεξίζζηα θξνληίδα θαη κεξάθη, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ όπσο δπκαξηθά (μηλόρνληξν ηξαραλά), γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, ιηθέξ, ξαθόκειν, ζαπνύλη θαη πηπεξόιαδν, δηαηεξνύλ ειηέο ελώ ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ αξσκαηηθά θπηά ηεο πεξηνρήο (ξίγαλε, δάθλε, θαζθόκειν, δίθηακν). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Άγηνο Κσλζηαληίλνο, Ρνύζηηθα, Σ.Κ

10 σνεηαιριζμός Γσναικών Γερακαρίοσ «Γερακίνα» Σα λνζηηκόηαηα θεξάζηα, βύζζηλα, αριάδηα θαη κήια ηεο πεξηνρήο ζηα επηδέμηα ρέξηα ησλ γπλαηθώλ γίλνληαη ππέξνρα ζε άξσκα θαη γεύζε γιπθά θνπηαιηνύ θαη εδύπνηα (βπζζηλάδα). Παξαζθεπάδνπλ μεξή κνπζηαιεπξηά σο ηνπηθό κεδέ γηα ηελ ηζηθνπδηά θαη δπκαξηθά (ρπινπίηεο). Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Γεξαθάξη Ακαξίνπ, Ρέζπκλν, Σ.Κ σνεηαιριζμός Γσναικών Αποζηόλων «Δραηώ» Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ κε πνιύ κεξάθη θαη ζεβαζκό ζηελ παξάδνζε γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο από ηνπηθά θξνύηα (λεξάληδη, πνξηνθάιη, θξάνπια, δακάζθελν, ζηαθύιη, θ.ά.), δπκαξηθά (ρπινπίηεο, μηλόρνληξν), ηνπξζηά (αγθηλάξεο, βνιβνί, πηπεξηέο) θαη πειηέ ηνκάηαο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Απνζηόινπο Ακαξίνπ, Ρέζπκλν, Σ.Κ

11 Αγροηικός Οικοηετνικός Αγροβιοηετνικός Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός «Δζηία» Σα πξντόληα ηνπ γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνύ είλαη παξαδνζηαθά γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Οηθηζκόο Παιέ, Γ.Γ. Κνμαξέ, Φνίληθαο, Σ.Κ Γσναικείος Αγροηικός σνεηαιριζμός Περάμαηος «Άνθεια» Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Πέξακα, Σ.Κ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός Γσναικών Γαβαλοτωρίοσ ηα θαιαίζζεηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ηνπ πλεηαηξηζκνύ ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαύζεη ηελ θξεηηθή θηινμελία, λα γεπζεί ηα θξεηηθά θαγεηά θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αγξνθηήκαηνο (π.ρ. ζπιινγή ησλ θαξπώλ, θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ θ.ά.). Ζ κνλαδηθή ηέρλε πιεμίκαηνο δαληέιαο κε θνπαλέιηα αλαβηώλεη ζηα επηδέμηα ρέξηα ησλ γπλαηθώλ πνπ θξαηνύλ δσληαλή ηελ ηδηαίηεξε παξάδνζε ηνπ ρσξηνύ, πνπ δηαζέηεη ζρεηηθό κνπζείν πινύζην ζε εθζέκαηα. Σηλ. επικοινωνίας: , Σατ. Δ/νση: Γαβαινρώξη, Σ.Κ

12 σνεηαιριζμός Γσναικών Παραδοζιακής Υειροηετνίας Κιζζάμοσ Υανίων Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ηδηαίηεξν δήιν παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά), αξηνζθεπάζκαηα (παμηκάδηα ιαδηνύ, βνπηήκαηα), μεξνηήγαλα, παζηέιη, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ νηθνηερλία ρεηξνηερλία (αγγεηνπιαζηηθή θαη αλαπαιαίσζε εηθόλσλ). Σηλ. επικοινωνίας: , 22886, Σατ. Δ/νση: Κίζζακνο, Σ.Κ Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Καράνοσ «Ζ ΑΓΡΟΣΗΑ» Ο πλεηαηξηζκόο παξάγεη κεγάιε πνηθηιία από ηνπηθά πξντόληα όπσο ζηαθνβνύηπξν, δπκαξηθά (μηλόρνληξν ηξαραλά, ρπινπίηεο), μεξνηήγαλα, απγνθαιάκαξα, δηάθνξα είδε ηνπξζηώλ (βνιβνί, πηπεξηέο), γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, θνπινπξάθηα θαη δηαηεξεί ειηέο θαη κπδήζξα ζην ειαηόιαδν. Σηλ. επικοινωνίας: Σατ. Δ/νση: Κάξαλνο, Σ.Κ Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Παλαιών Ροσμάηων Γήμοσ Βοσκολιών «Ζ αρτόνηιζζα» Δκπλεόκελεο από ηελ πινύζηα Κξεηηθή γαζηξνλνκηθή παξάδνζε νη γπλαίθεο πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπο ηνπηθό παξαδνζηαθό ρνλδξό ηξαραλά, παζηέιη, γιπθά θνπηαιηνύ ελώ αζρνινύληαη θαη κε ηελ νηθνηερλία. Σηλ. επικοινωνίας: Παιαηά Ρνύκαηα, Σ.Κ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΧΗΝΟ Μεγάιε Βξεηαλλία 12 Ηνπιίνπ 2011 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ Γηνιάληα Σφηζηνπ, χκβνπινο Καηλνηνκίαο θαη Πνηφηεηαο (Ph.D) ΔΗΑΓΧΓΖ Θα ήζεια κε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ Τάνη Ε Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ Σχξλική χοξμιά 2010-2011 Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ Γνωριμία με ηην Αμμότωζηο Απόσπασμα από το βιβλίο «Ελάτε να γνωρίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα