ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο. κεηαμχ ησλ : 1α).. 1β).... (.), νη νπνίνη ελεξγνχλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αηφινπ αξ. 86) θαη ε νπνία ζηε ζπλέρεηα γηα ζπληνκία ζα αλαθέξεηαη σο «ε δαλείζηξηα» ή «ε Σξάπεδα». 2) ΣΟΤ. ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ: Α.Φ.Μ.:. Α.Γ.Σ.:.. ΖΜ/ΝΗΑ: ΑΡΥΖ:... ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:. νπνη.. ζηε ζπλέρεηα γηα ζπληνκία ζα αλαθέξ... σο «ν νθεηιέηεο» θαη 3) ΣΟΤ. ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ: Α.Φ.Μ.:. Α.Γ.Σ.:.. ΖΜ/ΝΗΑ: ΑΡΥΖ:... ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:... νπνη.. ζηε ζπλέρεηα γηα ζπληνκία ζα αλαθέξ... σο «ν εγγπεηήο», ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά απφ ηα κέξε ηα εμήο : Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζπλνκνινγείηαη, κεηαμχ ηεο δαλείζηξηαο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη ηνπ νθεηιέηε, δάλεην ηνθνρξενιπηηθφ πνζνχ ΔΤΡΩ.. (..) κε ηνπο εμήο φξνπο : B. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΑΝΔΗΟΓΟΣΖΖ ΑΡΘΡΟ 1 (θνπόο δαλείνπ) Οη ζπκβαιιφκελνη δειψλνπλ φηη ην δάλεην ρνξεγείηαη ζηνλ νθεηιέηε κε ζθνπφ ηελ ηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη. ΑΡΘΡΟ 2 (Δμαζθάιηζε Σξάπεδαο - Ννκηθόο/ηερληθόο έιεγρνο ππέγγπνπ αθηλήηνπ) 2.1 ε αζθάιεηα ηεο δαλείζηξηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηά ηνπ νθεηιέηε, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην παξφλ δάλεην, δειαδή απφ ην θεθάιαην, ηνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο, ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη αλαηνθηζκνχ, ηνπο ηπρφλ ηφθνπο, πνπ ππεξβαίλνπλ φζνπο ζπλαζθαιίδνληαη εδψ απηνδίθαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1289 ΑΚ (δει. φζνπο ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο ελφο έηνπο πξηλ ηελ ελδερφκελε θαηάζρεζε θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ή ην ακεηάθιεην ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο δαλεηζηψλ πνπ ζα ζπληαρζεί), ηα έμνδα αζθάιηζεο ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ, ηα νθεηιφκελα θαη κε απνδνζέληα απφ ηνλ νθεηιέηε αζθάιηζηξα ηεο αζθάιηζεο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο ηνπο θαη ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο, θαη απφ θάζε άιιν ηέινο, εηζθνξά, θφξν επί ηνπ δαλείνπ θαη ηεο εμππεξέηεζήο ηνπ, ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηα έμνδα εθηέιεζεο γεληθά, θαζψο θαη απφ θάζε άιια 1 7

2 νπνηαζδήπνηε θχζεο έμνδα, πνπ απνξξένπλ απφ ην αλσηέξσ δάλεην κε ηνπο ηφθνπο θαη ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη ηνπ αλαηνθηζκνχ ηνπο κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζή ηνπο, ν νθεηιέηεο ή / θαη ν εγγπεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαρσξήζεη δηθαίσκα εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζηα νηθεία Βηβιία Τπνζεθψλ ηνπ αξκφδηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ή Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ, ππέξ ηεο δαλείζηξηαο Σξάπεδαο, ζεηξάο γηα πνζφ.. επί ηνπ αθηλήηνπ. ηδηνθηεζίαο ηνπ, κε ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο δαλείζηξηαο, ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεψλ ηεο απφ ην παξφλ δάλεην. 2.2 Ο νθεηιέηεο ή / θαη ν εγγπεηήο ππφζρεηαη θαη αλαγλσξίδεη φηη ην αθίλεην πνπ ζα πξνζθεξζεί ζε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηνπο ηίηινπο θηήζεο ηνπ πνπ έρνπλ θαιψο, σο πξνο ην βαξπλφκελν εκπξάγκαην δηθαίσκα, ηα φξηα, ηελ έθηαζε θαη ηε ινηπή πεξηγξαθή ηνπ. Δπίζεο ππφζρεηαη φηη ην ελ ιφγσ αθίλεην είλαη ειεχζεξν απφ θάζε βάξνο (ππνζήθε, πξνζεκείσζε, πιελ ηπρφλ πθηζηάκελσλ ηα νπνία ε δαλείζηξηα γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη), ρξένο, θαηάζρεζε, δηεθδίθεζε θαη θπξηφηεηα (ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα) ηξίηνπ θαη γεληθά ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ ειάηησκα. Ζ δαλείζηξηα επηθπιάζζεηαη γηα ην λνκηθφ θαη ηερληθφ έιεγρν ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα πξνζθεξζεί ζε αζθάιεηα ηεο Σξάπεδαο, δηθαηνχκελε, θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο, λα κελ εθηακηεχζεη ην δάλεην αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θξίλεη φηη ην αθίλεην θαηά ηελ αμία ηνπ, ηα ηερληθά θαη πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή ηα λνκηθά δεδνκέλα ηνπ δελ είλαη θαηάιιειν ή δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ. ΑΡΘΡΟ 3 (Αιιαγή / ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιεηα) ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ ή ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ, δειαδή ηνπ αθηλήηνπ πνπ παξαρσξήζεθε γηα εμαζθάιηζε ηεο δαλείζηξηαο, ν νθεηιέηεο ή / θαη ν εγγπεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη πξφζζεηε εμαζθάιηζε κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαιχπηεη θαη ζα εμαζθαιίδεη πιένλ πιήξσο ην δάλεην, ηνπο ηφθνπο, ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη αλαηνθηζκνχ, ηα έμνδα θ.ι.π. ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δειαδή φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Σξαπέδεο πνπ απνξξένπλ απφ ην δάλεην απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ κειινληηθά ην ππέγγπν αθίλεην απαιινηξησζεί νιηθά ή κεξηθά (θαη κέζσ εθπιεηζηεξίαζήο ηνπ απφ ηξίηνλ) ή κεησζεί ε αμία ηνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δηαπηζησζεί φηη, θαηά ηε ζπλνκνιφγεζε ηνπ δαλείνπ απνθξχθηεθε ε χπαξμε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, πιένλ ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ πνπ έρεη απνδερζεί ε Σξάπεδα ή ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη πνπ λα θαζηζηνχλ άθπξε ηελ εγγξαθείζα πξνζεκείσζε ππνζήθεο, ε δαλείζηξηα δηθαηνχηαη, είηε λα δεηήζεη απφ ηνλ νθεηιέηε ηελ αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δαλείνπ είηε λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη ηελ άκεζε θαη νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ, πξηλ ηε ιήμε ηνπ. ΑΡΘΡΟ 4 (Αλάιεςε πξντόληνο δαλείνπ) Μεηά ηελ εγγξαθή ηεο σο άλσ πξνζεκείσζεο ππνζήθεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Σξάπεδα φισλ εθείλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ππνδείρηεθαλ απφ απηήλ, ηελ επάξθεηα ησλ νπνίσλ δηθαηνχηαη λα αμηνινγήζεη θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο, ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πηζηψλεηαη ζε ζπλδεδεκέλν θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ νθεηιέηε, ηκεκαηηθά ή εθάπαμ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ νθεηιέηε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο θαη αλάινγεο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ εθηακίεπζεο, νη δφζεηο ηνπ δαλείνπ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην ππφινηπν ηνπ εθηακηεπζέληνο θεθαιαίνπ. Ζ ηκεκαηηθή εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ζηνλ νθεηιέηε δελ κπνξεί λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο δηεηίαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο κεηψλεηαη αλάινγα απφ ηελ Σξάπεδα ην πνζφ ηνπ ζπλνκνινγεζέληνο δαλείνπ. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα κελ πξνρσξήζεη ζε εθηακίεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εγθξηζέληνο πνζνχ δαλείνπ εληφο ηεο δηεηίαο, αλ δηαπηζησζεί φηη έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ηνπ νθεηιέηε (επηδείλσζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, εκθάληζε δπζκελψλ ζηνηρείσλ, χπαξμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηελ Σξάπεδα θ.ά). Δπίζεο, ε δαλείζηξηα δηθαηνχηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππαλαρσξήζεη νπνηεδήπνηε απφ ηε ζχκβαζε θαη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ, φηαλ ν νθεηιέηεο δελ έρεη, ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε κεξηθή ή ηελ νιηθή εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ. ΑΡΘΡΟ 5 (Αζθάιηζε ππέγγπνπ αθηλήηνπ θαηά θηλδύλσλ ππξόο θαη ζεηζκνύ) Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αζθαιίζεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ην αθίλεην επί ηνπ νπνίνπ ζα εγγξαθεί ε πξνζεκείσζε 2 7

3 ππνζήθεο ή ε ππνζήθε θαηά ηνπ θηλδχλνπ απφ ππξθαγηά θαη ζεηζκφ θαη λα παξαδψζεη ζηελ Σξάπεδα ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζην νπνίν ζα αλαγλσξίδεηαη ε Σξάπεδα σο ελππφζεθνο ή πξνζεκεηνχρνο δαλείζηξηα. Δπίζεο, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζε αλαλέσζή ηνπ θαη λα παξαδίδεη ηα έγγξαθα ηεο αλαλέσζεο ζηε δαλείζηξηα. Αλ ν νθεηιέηεο παξαιείςεη ηα παξαπάλσ, δηθαηνχηαη ε δαλείζηξηα ή λα θεξχμεη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ θαη λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε απηνχ κεηά ησλ θάζε είδνπο ηφθσλ θαη εμφδσλ ηνπ ή, ρσξίο λα έρεη ππνρξέσζε γηα ηνχην, λα πξνβαίλεη ε ίδηα ζηελ αζθάιηζε απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο ηνπ πξνζεκεησκέλνπ ή ππνζεθεπφκελνπ ππέξ απηήο αθηλήηνπ θαη φηαλ ιήγνπλ (ηα αζθαιηζηήξηα), λα πξνβαίλεη ζε αλαλεψζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, λα θαηαινγίδεη δε ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε ηα αζθάιηζηξα, έληνθα κε ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ, απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπο (ζπκθσλνχκελεο σο δήιεο εκέξαο) κέρξη ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζήο ηνπο. Ο νθεηιέηεο ή / θαη ν εγγπεηήο, γηα ηελ πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ή άιιεο βιάβεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξζεθε ή ζα πξνζθεξζεί ζε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ππνζήθε, εθρσξεί απφ ηψξα ζηε δαλείζηξηα ηελ ηπρφλ απαίηεζή ηνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πάλσ ζην αζθάιηζκα θαη εμνπζηνδνηεί ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλέθθιεηα λα θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηε δαλείζηξηα ηελ αζθαιηζζείζα αμία. ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ή νηαζδήπνηε άιιεο δεκίαο ηνπ αθηλήηνπ, εάλ ε δαλείζηξηα θξίλεη φηη ε αμία ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ κεηψζεθε, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ νθεηιέηε είηε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αζθάιεηαο είηε ηελ κεξηθή (είηε θαη ηελ νιηθή, επί θαη αληηθεηκεληθή θξίζε ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο αμίαο) εμφθιεζε ηνπ νθεηινκέλνπ ζ απηήλ ρξένπο απφ ην παξφλ δάλεην είηε λα επηδηψμεη λα εγγξάςεη πξφζζεηε εκπξάγκαηε αζθάιεηα. ΑΡΘΡΟ 6 (Δθάπαμ δαπάλεο - ακνηβέο ππέξ ηξίησλ ηέιε θόξνη αζθάιηζηξα) Ο νθεηιέηεο βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά κε φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε αθφκα θαη αλ απηή ηειηθά δελ νινθιεξσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, φπσο είλαη, ελδεηθηηθά, νη εθάπαμ δαπάλεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ λνκηθνχ ειέγρνπ ησλ ηίηισλ, ηεο εγγξαθήο θαη εμάιεηςεο ηεο ππνζήθεο θαη πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, νη ακνηβέο ππέξ ηξίησλ γηα ηελ ηξνπή ηεο πξνζεκείσζεο ζε ππνζήθε θαη ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο κε βάζε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα αζθάιηζηξα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, νη ακνηβέο ππέξ ηξίησλ γηα επηδφζεηο, νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ππέξ θηεκαηνινγίνπ, νη δηθαζηηθέο δαπάλεο, νη δαπάλεο ηεο εθηέιεζεο γεληθά (είηε ε εθηέιεζε επηζπεχδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα είηε απφ άιινπο δαλεηζηέο θαη αλεμάξηεηα αλ ζα επαθνινπζήζεη ή φρη πιεηζηεξηαζκφο), ηα ηέιε αλαγγειίαο ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο θαη θαηάζεζεο ησλ ηίηισλ θαη θάζε άιιεο ζρεηηθέο κε ηνλ πιεηζηεξηαζκφ δαπάλεο θαη θάζε θφξνο ή θάζε άιιν ηέινο, εηζθνξά ή θάζε άιιεο θχζεσο επηβάξπλζε, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή Σξίησλ πνπ πθίζηαληαη ή ηπρφλ ζα επηβιεζνχλ επί ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηφθσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ δαλείνπ, ηα νπνία εθφζνλ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηε δαλείζηξηα, ζα ρξεψλνληαη απφ ηελ ίδηα ζηνλ νθεηιέηε, εληφθσο κε ην δηθαηνπξαθηηθφ επηηφθην ππεξεκεξίαο απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπο (ζπκθσλνχκελεο σο δήιεο εκέξαο) κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο. Όιεο νη αλσηέξσ επηβαξχλζεηο ζα εμνθινχληαη κέζσ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε ην δάλεην ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ ηνπ νθεηιέηε. Ο νθεηιέηεο βεβαηψλεη φηη, θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην, ελεκεξψζεθε γηα ηηο ηπρφλ δαπάλεο, ακνηβέο ππέξ ηξίησλ, ηέιε, θφξνπο, αζθάιηζηξα, κε ην «Σππνπνηεκέλν επξσπατθφ δειηίν πιεξνθνξηψλ» ην νπνίν παξαδφζεθε ζε απηφλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Δζεινληηθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηα ηεγαζηηθά Γάλεηα, θαζψο θαη γηα ην Σηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο. ΑΡΘΡΟ 7 (Σόθνο ππεξεκεξίαο Αλαηνθηζκόο - Καηαγγειία) ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ δαλείνπ, ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ν νθεηιέηεο ζα ρξεψλεηαη απηνδίθαηα γηα ηα θαζπζηεξνχκελα πνζά, απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ρσξίο φριεζε, (δειαδή ρσξίο έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε απφ ηε δαλείζηξηα), κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο, νη νπνίνη ζα ππνινγίδνληαη κε επηηφθην ίζν κε ην ζπκβαηηθφ επηηφθην πξνζαπμεκέλν, κέρξη ην εθάζηνηε επηηξεπφκελν αλψηαην φξην ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ ππεξεκεξίαο. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν επηηφθην ππεξεκεξίαο νξίδεηαη ζήκεξα ζχκθσλα κε ηελ ΠΓΣΔ 2393/96 θαηά δπφκηζπ (2,5) εθαηνζηηαίεο κνλάδεο αλψηεξν ηνπ εθάζηνηε εθαξκνδφκελνπ ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ Σξάπεδα επί ππεξεκεξίαο ηνπ νθεηιέηε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Σ.Δ. 2393/96 λα κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνλ αξηζκφ ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ (ζήκεξα 2,5), κε ηνλ νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη ην ζπκβαηηθφ επηηφθην ή λα νξίζεη λέν ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο. 3 7

4 Κάζε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ, κε ηνλ νπνίν πξνζαπμάλεηαη ην παξαπάλσ επηηφθην ή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο ζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν ή ζα αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηνλ εγγπεηή κε απνζηνιή ή επίδνζε ζρεηηθήο επηζηνιήο. Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη, απφ ηελ εκέξα ηεο ππεξεκεξίαο, εθαξκφδεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο φριεζε, δειαδή ρσξίο έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε απφ ηε δαλείζηξηα, αλαηνθηζκφο (δειαδή ηνθνθνξία ησλ ηφθσλ). Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ έηζη πξνζηίζεληαη ζην ιεμηπξφζεζκν θεθάιαην αλά εμάκελν. ε πεξίπησζε κε νινζρεξνχο εμφθιεζεο ηξηψλ (3) ζπλερφκελσλ κεληαίσλ δφζεσλ, ε δαλείζηξηα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζηήζεη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ θαη ην κε ιεμηπξφζεζκν θεθάιαην ηνπ δαλείνπ θαη λα ρξεψλεη θη απηφ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο απηνδίθαηα θαη ρσξίο άιιε έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε κε ηνπο παξαπάλσ ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη αλαηνθηζκνχ, επηδηψθνληαο ηελ είζπξαμή ηνπ καδί κε ηνπο νθεηιφκελνπο ηφθνπο θαη ηα έμνδα. ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ νθεηιέηε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εμαζθάιηζήο ηεο κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα επί ηνπ ππέγγπνπ ή άιινπ αθηλήηνπ ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη λα αλαθνηλψζεη ηελ θαηαγγειία ζε πιεξνθνξηαθφ αξρείν δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. ΑΡΘΡΟ 8 (Καζπζηέξεζε εμόθιεζεο νθεηιώλ Παξάβαζε όξσλ ζύκβαζεο) πλνκνινγείηαη ξεηά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ φηη, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, εμφθιεζεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο απφ ην δάλεην απηφ ή παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπκθσλείηαη ξεηά φηη είλαη φινη νπζηψδεηο, ε δαλείζηξηα δηθαηνχηαη λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ πνζψλ ή/θαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξνο ηελ Σξάπεδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (φπσο π.ρ. ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο, θαηά ηνλ Ν. 3758/09, εηαηξείεο ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ ή ζε δηθεγφξνπο ή δηθαζηηθνχο επηκειεηέο) ηελ εληνιή, ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο, είηε λα ελεκεξψλνπλ ηνλ νθεηιέηε ή θαη ηνλ εγγπεηή γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ ή/θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη σο πξνο ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο απνπιεξσκήο, είηε λα δηελεξγνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εμψδηθε ή/θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο απφ ηελ Σξάπεδα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ πξνο απηήλ. ηα παξαπάλσ πξφζσπα είλαη επηηξεπηή ε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα φζσλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε (ή θαη ηνπ εγγπεηή) είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εληνιψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πάληνηε ηεξνπκέλσλ ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ δαλείζηξηα επίζεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ θαη λα θεξχμεη απηφ ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη, ην φιν ή κέξνο απηνχ δελ δηαηέζεθε απφ ηνλ νθεηιέηε, κέζα ζε ρξφλν, πνπ θαηά ηελ ζπλαιιαθηηθή θαιή πίζηε ζεσξείηαη σο εχινγνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ρνξήγεζήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη άκεζα ζηελ Σξάπεδα ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο ηνπ. Ο νθεηιέηεο ζα ρξεψλεηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο φριεζε, δειαδή ρσξίο έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, απφ ηελ εκέξα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 9 (Σξνπή πξνζεκείσζεο ζε ππνζήθε - Απνδεηθηηθή ζπκθσλία) Ζ δαλείζηξηα, εθηφο ησλ άιισλ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαηξέπεη ηελ εγγξαθείζα ππέξ απηήο πξνζεκείσζε ππνζήθεο ζε ππνζήθε κεηά απφ δηαηαγή πιεξσκήο, ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο δηθαηνχηαη απηή λα επηδηψμεη κε βάζε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ δαλείνπ ζηνλ νθεηιέηε θαη ηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεψλ ηεο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Δηδηθφηεξα, ζπκθσλείηαη ξεηά θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνλ εγγπεηή φηη ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Σξάπεδα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ηεο, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε θάζε ινγαξηαζκνχ ηνπ δαλείνπ απφ ηελ πξψηε εθηακίεπζε κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπ, θαζψο θαη θάζε (ππφ ηνλ απηφ ή άιιν αξηζκφ) ηεξνπκέλνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ε νθεηιή κεηά ηελ θαηαγγειία απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο, επηηξεπφκελεο φκσο ηεο αληαπφδεημεο. πκθσλείηαη επίζεο ξεηά, φηη ηελ ίδηα απνδεηθηηθή δχλακε έρεη θαη ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηάμεσο (Π.Γ. 384/92), ή θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ (αλαηνθηδφκελσλ αλά εμάκελν), ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007, επηηξεπφκελεο θαη εδψ ηεο αληαπφδεημεο. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα, ζπλνκνινγείηαη φηη ζα εμάγνληαη, είηε ζαλ θσηναληίγξαθα, είηε θαη αθξηβή αληηγξαθή ησλ ηπρφλ ηεξνπκέλσλ ρεηξφγξαθσλ θαξηειψλ, είηε ζα αλαπαξάγνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή (κεραλνγξαθηθή) κέζνδν θαη απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ 4 7

5 (δεδνκέλσλ) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο, είηε κε θάζε άιιν ηξφπν ηεξνχληαη απηά θαηά ην Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηε ζρεηηθή κε ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηξαπεδηθή πξαθηηθή. ΑΡΘΡΟ 10 (Μεηαβνιή δηεύζπλζεο θαηνηθίαο - Αληίθιεηνο) Ο νθεηιέηεο ή / θαη ν εγγπεηήο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη κε έγγξαθν πξνο ηε δαλείζηξηα θάζε κεηαβνιή ηεο δεινχκελεο ζηε ζχκβαζε απηή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ, ζπληζηά δε πηαίζκα ηνπ ε παξάιεηςή ηνπ λα εθπιεξψζεη ηελ πην πάλσ ππνρξέσζή ηνπ. Κάζε έγγξαθν ή δηθφγξαθν θάζε είδνπο θχζεσο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο, θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνβνιήο θαη' άξζξν 943 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο), πνπ έρεη ζρέζε κε ην παξφλ δάλεην θαη απεπζχλεηαη ζηνλ νθεηιέηε ή /θαη ζηνλ εγγπεηή κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί λφκηκα ζη σο αληίθιεην πνπ δηνξίδεηαη αλέθθιεηα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. ΑΡΘΡΟ 11 (Δμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ) Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ, ν νθεηιέηεο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν νθεηιέηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζην Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994. Ζ Σξάπεδα επνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, ΣΚ 10250, Αζήλα, θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξ. 6062/06/Β/86/01. ΑΡΘΡΟ 12 (Αξκνδηόηεηα Γηθαζηεξίσλ) Γηα φιεο ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο, αθφκε θαη απηψλ ηεο δηαδηθαζίαο απνβνιήο θαηά ην άξζξν 943 Κ.Πνι.Γ), αξκνδηφηεηα έρνπλ είηε ηα θαηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (φπσο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηνπ ηφπνπ ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηε δηθαζηηθή ελέξγεηα - θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ βξίζθεηαη ην ππέγγπν αθίλεην ή άιιε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε) είηε, θαηά ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. ΑΡΘΡΟ 13 (Απνδνρή ζύκβαζεο από ηνλ εγγπεηή) Ο εγγπεηήο δειψλεη φηη γλσξίδεη πιήξσο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη εγγπάηαη ππέξ ηνπ νθεηιέηε πξνο ηε δαλείζηξηα ηελ θαλνληθή εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θαη ηελ νινζρεξή εμφθιεζή ηνπ θαη θάζε απφ απηφ απνξξένπζα ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε, επζπλφκελνο καδί κε απηφλ απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο δαλείζηξηαο σο πξσηνθεηιέηεο θαη παξαηηνχκελνο απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί θαηαβνιή κέρξηο φηνπ επηρεηξεζεί άθαξπε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε (έλζηαζε δίδεζεο: ΑΚ 855). Δπίζεο, ν εγγπεηήο δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο ηηο κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, εάλ ν ηειεπηαίνο παξαηηήζεθε απφ απηέο. Πεξηζζφηεξνη νθεηιέηεο ή εγγπεηέο επζχλνληαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ν θαζέλαο. Γ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΘΡΟ 14 (Γηάξθεηα Δπηηόθην Δμόθιεζε δαλείνπ) Σν ζπλνκνινγνχκελν δάλεην ζα εμνθιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαηά ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ρξενιπζίαο (κέζνδνο πξννδεπηηθνχ ρξενιπζίνπ ή Γαιιηθή κέζνδνο), εληφο πξνζεζκίαο 5 7

6 (.) εηψλ, κε ηελ πιεξσκή απφ ηνλ νθεηιέηε ζηε δαλείζηξηα (.) κεληαίσλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ. Σν ζπκβαηηθφ επηηφθην ηνπ παξφληνο δαλείνπ ζπλνκνινγείηαη πξνο ηνηο εθαηφ (. %) εηεζίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθάζηνηε εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 (ζήκεξα 0,12%), φπνπ απηή πξνβιέπεηαη θαη είλαη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Ζ πξψηε δφζε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζα θαηαβιεζεί έλα (1) κήλα κεηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ θαη νη ππφινηπεο δφζεηο απνπιεξσκήο ζα θαηαβάιινληαη ηελ ίδηα εκεξνκελία θάζε επφκελνπ κήλα. Δάλ ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπκπέζεη κε αλχπαξθηε εκεξνινγηαθά εκεξνκελία, ε εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο δφζεο ζα κεηαθέξεηαη ζηελ πξνεγνπκέλε ππαξθηή εκεξνκελία. Δάλ ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο δφζεο ζα κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, φπσο απηέο νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Κάζε κία ηνθνρξενιπηηθή δφζε πεξηιακβάλεη ηνλ ηφθν, πνπ πξνθχπηεη απφ ην θάζε θνξά νθεηιφκελν ππφινηπν θεθάιαην επί ην σο άλσ ζπκβαηηθφ επηηφθην ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ην ρξενιχζην πνπ αλαινγεί ζε θάζε δφζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ, ην έηνο θαηαλέκεηαη ζε δψδεθα (12) ίζα δηαζηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 12 ίζνπο κήλεο φπνπ έλαο ίζνο κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο. ΑΡΘΡΟ 15 (Λνγαξηαζκνί) 15.1 Ζ Σξάπεδα απνζηέιιεη θάζε κήλα ζηνλ νθεηιέηε (ή ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ), κε απιφ ηαρπδξνκείν, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα (ινγαξηαζκφο) ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην ππφινηπν ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ θάζε θνξά, ε επφκελε δφζε πξνο εμφθιεζε, ε εκεξνκελία θαηαβνιήο απηήο (δήιε εκέξα), φπσο επίζεο θαη ηπρφλ έμνδα ή άιια ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε. Ζ απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ζπληζηά εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο 234/2006 Δ.Σ.Π.Θ. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαηξέςεη ηε ζπρλφηεηα απνζηνιήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΓ/ΣΔ 2501/2002, φπσο ηζρχεη, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. Αδηάθνπε θαη πιήξεο ζεηξά ινγαξηαζκψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηεινχλ αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη ινγαξηαζκνί θαιχπηνπλ, απφ ηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο Έρνληαο ππφςε φηη ην δάλεην εμνθιείηαη ζε αδηάθνπεο κεληαίεο δφζεηο: α) Δάλ κέζα ζε 60 εκέξεο είηε απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ή απφ ηελ εμφθιεζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, είηε απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε πξνεγνχκελνπ Λνγαξηαζκνχ ν νθεηιέηεο δελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φηη δελ παξέιαβε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα αλάινγα ηεθκαίξεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο παξαιήθζεθε, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. β) Δάλ ν νθεηιέηεο ακθηζβεηεί ην πεξηερφκελν Λνγαξηαζκνχ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, ην πνιχ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ιήςεο ηνπ κε έγγξαθν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ηνπ. Μεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε νθεηιψλ ρσξίο ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί απνδνρή θαη αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 30ήκεξεο πξνζεζκίαο ρσξίο πξνβνιή αληηξξήζεσλ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο, επηηξεπνκέλεο ηεο αληαπφδεημεο Ζ παξαιαβή απφ ηνλ νθεηιέηε ινγαξηαζκψλ πνηέ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αθξηβφρξνλε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ, δεδνκέλνπ φηη ε θάζε κία απφ ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ νθεηιέηε απφ ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο (άξζξν 14) θαη απνηειεί ήδε δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ. ΑΡΘΡΟ 16 (Πξόσξε εμόθιεζε δαλείνπ) Ο νθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα εμνθιήζεη νινζρεξψο ην δάλεην πξφσξα, θαζψο επίζεο δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε πνζφ ζε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εμνθιεζεί νινζρεξψο ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. ηελ πεξίπησζε πξφσξεο κεξηθήο ή νινζρεξνχο εμφθιεζεο θαη πξνθεηκέλνπ ε δαλείζηξηα λα θαιχςεη ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο επαλεπέλδπζεο ηνπ πξνεμνθινχκελνπ θεθαιαίνπ, ν νθεηιέηεο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα πνζφ γηα απνδεκίσζε ίζν κε ηνπο ηφθνπο έμη (6) κελψλ επί ηνπ πξφσξα εμνθινχκελνπ θεθαιαίνπ, κε βάζε ην ζπκβαηηθφ ζηαζεξφ επηηφθην ηνπ δαλείνπ φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. πκθσλείηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη πξφσξε εμφθιεζε (κεξηθή ή νινζρεξήο) ηνπ δαλείνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηά ηηο εκεξνκελίεο ινγηζκνχ ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ θαη εθφζνλ έρεη 6 7

7 πξνεγεζεί, δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ, έγγξαθε ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ νθεηιέηε πξνο ηελ Σξάπεδα. ΑΡΘΡΟ 17 (εηξά θαηαινγηζκνύ θαζπζηεξνύκελσλ νθεηιώλ) Δθφζνλ πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θάζε θαηαβνιή ηνπ νθεηιέηε πξνο ηε δαλείζηξηα ζα θαηαινγίδεηαη ζε εμφθιεζε πξψηα ησλ παιαηνηέξσλ δφζεσλ κε ηελ αθφινπζε ζεηξά γηα ηηο νθεηιέο θάζε δφζεο: νθεηιφκελα έμνδα, ακνηβέο ηεο Σξάπεδαο, ηφθνη ππεξεκεξίαο εγγεγξακκέλνη ινγηζηηθνπνηεκέλνη, ηφθνη θεθαιαίνπ εγγεγξακκέλνη ινγηζηηθνπνηεκέλνη, θεθάιαην, ηφθνη ππεξεκεξίαο κε ινγηζηηθνπνηεκέλνη (ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007) θαη ηέινο, ηφθνη θεθαιαίνπ κε ινγηζηηθνπνηεκέλνη (ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007). ΑΡΘΡΟ 18 (Υξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ) Γηα ηε ζπιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπ εγγπεηή (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/97 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη), θαζψο θαη ηε ρξήζε απηψλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ηζρχνπλ νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ δαλείνπ, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνλ εγγπεηή θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο θαη ην απφ 17εο Ηνπιίνπ 1923 Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ''πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ επί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ''. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαγλψζζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ή/θαη ηνλ εγγπεηή, (ν νπνίνο/νη δειψλεη/λνπλ φηη γλσξίδεη/νπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα), έγηλαλ πιήξσο θαηαλνεηνί απφ απηφλ/ηνχο ζε φιν ηνπο ην πεξηερφκελν θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηνί απφ ηα κέξε, θαζέλα απφ ηα νπνία έιαβε απφ έλα αληίγξαθν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ Γηα ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. ( )... νθεηιέη εγγπεη

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013

Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 Σπρλέο Εξωηήζεηο & Απαληήζεηο γηα ηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013 1) Πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο;... 2 2) Πνηνη ππάγνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο;... 2 3) Τη απαηηείηαη απφ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα