Κοζηολόγηζη- Χρονοδιάγραμμα Έργοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.music-events.gr Κοζηολόγηζη- Χρονοδιάγραμμα Έργοσ"

Transcript

1 ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗ Α. ΜΗΣΚΑ Σύζηημα διοργάνωζης μοσζικών εκδηλώζεων Κοζηολόγηζη- Χρονοδιάγραμμα Έργοσ Έκδοζη 0.1 Ονόμαηα Ομάδας Χιονίδης Ιωάννης Παραζηαηίδης Νικόλαος Τζιώνας Δημήηριος Ημ/νiα 28/06/2007

2 Ιζηοπικό Αναθεωπήζεων Όνομα Ημερομηνία Αλλαγή Έκδοζη Α. Μπάηδηνο Γεκηνπξγία εγγξάθνπ. 0.1 Μέλη ηηρ Ομάδαρ Ανάπηςξηρ Όνομα OE Αιέμαλδξνο Μπάηδηνο * Χιονίδης Ιωάννης 10 Παξαζηαηίδεο Νηθόιανο 10 Τδηώλαο Γεκήηξηνο 10

3 1. Κνζηνιόγεζε έξγνπ a. Αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ Τν ζύζηεκα ηόζν από δνκηθήο όζν θαη από ιεηηνπξγηθήο άπνςεο ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα INTERFACE ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ Φ ΒΑΣΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζην επίπεδν ηνπ ρξήζηε είλαη ην interface (έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ρξήζηε) ελώ ην ππνζύζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ. Από άπνςε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, όκσο, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κπνξεί λα ηκεκαηνπνηεζεί ζηα παξαθάησ κέξε όζνλ αθνξά ην πξνγξακκαηηζηηθό ζθέινο: UI (User Interface) Scripts Modules ππνζπζηεκάησλ Σρεδηαζκόο δεκηνπξγία βάζεο Documentation Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο πξαθηηθά αιιά απνιύησο αλαγθαία δεηήκαηα: Σύλδεζε ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ Τesting γηα νξζή ιεηηνπξγία θαη εληνπηζκό bugs Αληηκεηώπηζε ελδερόκελσλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ Τερληθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ πειάηε/ θαηάξηηζε ππαιιήισλδηαρεηξηζηώλ Τέηνηα δεηήκαηα είλαη πξαθηηθά αδύλαην λα κελ πξνθύςνπλ ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νπόηε είλαη ξεαιηζηηθό θαη απαξαίηεην λα ηα ιάβνπκε ππόςε. b. Δθηίκεζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία αζθαιή εθηίκεζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, ιακβάλνληαο πάληα ππόςε ηελ ρεηξόηεξε πεξίπησζε έηζη ώζηε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα πξνθύςεη λα είλαη πξαγκαηνπνίεζηκν αιιά θαη ηθαλνπνηεηηθό γηα ηνλ πειάηε. Φπζηθά, επεηδή αλαθεξόκαζηε ζηελ ρεηξόηεξε πεξίπησζε, ε πινπνίεζε ελδέρεηαη λα νινθιεξσζεί ζε

4 ζπληνκόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζπλεπώο κε ρακειόηεξν θόζηνο γηα ηελ εηαηξία ινγηζκηθνύ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη εμαζθαιηζκέλνο ηόζν ν πειάηεο, πνπ μέξεη όηη ην ινγηζκηθό ζα ηνπ παξαδνζεί εγθαίξσο κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία, όζν θη ε νκάδα πινπνίεζεο, πνπ είλαη ζίγνπξε όηη κπνξεί λα δηεθπεξαηώζεη ην έξγν απνηειεζκαηηθά. Η εθηίκεζε ηνπ θόξηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλαιπζεί μερσξηζηά γηα θάζε πξνγξακκαηηζηηθό ζθέινο ηεο εθαξκνγήο όπσο απηά αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο: User interface Η ζρεδίαζε ηνπ UI ζα γίλεη θπξίσο ζε γιώζζα HTML αιιά θαη script languages όπσο PHP θαη Javascript. Η θύζε ηνπ θώδηθα θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ην UI δελ επηηειεί νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο πέξα από ηελ δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε (dummy interface) δηεπθνιύλεη ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαζώο ηα Bugs πνπ πξνθύπηνπλ δελ είλαη δύζθνιν λα εληνπηζηνύλ θαη λα ηα ζηάμ ο. Τν θπξηόηεξν πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη είλαη όηη ε δηάηαμε θαη ε θαιαηζζεζία ηνπ UI κπνξεί λα δηαθέξεη από Browser ζε browser, γηα ηερληθνύο ιόγνπο, θαηαζηξέθσληαο ελδερνκέλσο ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, πνπ ζέζακε σο απαίηεζε. Σαλ απνηέιεζκα ε πινπνίεζε ηνπ UI δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβόξα θαη ζπλεπώο θνζηνβόξα. Αλαιπηηθά, ππνινγίδνληαη πξνζεγγηζηηθά νη γξακκέο ηνπ απαηηνύκελνπ θώδηθα γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα ηνπ UI: Γηα ηα δύν ηκήκαηα ηνπ Sign up, δειαδή ηελ ζειίδα επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ πξνο δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ θαη ηελ ζειίδα εγγξαθήο απαηηνύληαη 80 θαη 75 γξακκέο αληίζηνηρα Γηα ηα δύν ηκήκαηα ηνπ Log in, δειαδή ηελ θόξκα εηζαγσγή username θαη password θαη ηελ θόξκα εηζαγσγήο ηνπ πξόζζεηνπ θσδηθνύ αζθαιείαο απαηηνύληαη 30 γξακκέο θώδηθα έθαζην. Καηαρώξεζε ζπλαπιίαο, 75 γξακκέο Πξνβνιή ζπλαπιηώλ, 75 γξακκέο Καηαρώξεζε πξνζθνξάο, 75 γξακκέο Αγνξά e-ticket, 75 γξακκέο Payout, 75 γξακκέο Σπλνιηθά, ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 600 γξακκώλ θώδηθα. Scripts Τν ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη έλα βαζκό ιεηηνπξγηθόηαο ζην interface είλαη ηα δηάθνξα scripts πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζε απηό. Έηζη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ πνιιά bugs πνπ

5 επηξξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη είλαη δύζθνια εληνπίζηκα ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ scripts είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβόξα. Η εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ scripts είλαη ε εμήο: Γηα ηελ ζειίδα index.php απαηηνύληαη 400 γξακκέο θώδηθα δηόηη απηή απνηειεί ηελ βάζε ηνπ UI θαζώο θαη κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην Sign up, απαηηνύληαη 75 γξακκέο θώδηθα Γηα ηα δύν ηκήκαηα ηνπ Log in, δειαδή ηελ θόξκα εηζαγσγή username θαη password θαη ηελ θόξκα εηζαγσγήο ηνπ πξόζζεηνπ θσδηθνύ αζθαιείαο απαηηνύληαη 30 γξακκέο θώδηθα έθαζην. Καηαρώξεζε ζπλαπιίαο, 75 γξακκέο Πξνβνιή ζπλαπιηώλ, 75 γξακκέο Καηαρώξεζε πξνζθνξάο, 75 γξακκέο Αγνξά e-ticket, 90 γξακκέο Σπλνιηθά, πξνθύπηνπλ 850 γξακκέο θώδηθα. Modules Τα modules, πνπ νπζηαζηηθά πινπνηνύλ ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμύ ηνπ Interface θαη ηεο ΒΓ, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: o Γηάζπαζε ηνπ θώδηθα ζε δηάθνξα ηκήκαηα έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία ηεξάζηηνπ όγθνπ θώδηθα πνπ θαζίζηαηαη δπζαλάγλσζηνο θαη δπζλόεηνο o Απνηειεζκαηηθόηεξε απνζθαικάησζε (debugging). o Δλδερόκελε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο JSP Σηελ εθαξκνγή παξαηεξνύληαη ηα παξαθάησ είδε modules Τν Communication Module,ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία interface-βγ, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηάιιειε κεηαθνξά-κεηαζρεκαηηζκόο δεδνκέλσλ θαη κελπκάησλ απόθξηζεο κεηαμύ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππνζπζηεκάησλ.

6 Communication Module Interface_To_Base(); Base_To_ Interface(); Η πινπνίεζε θάζε communication module ππνινγίδεηαη ζηηο 150 γξακκέο θώδηθα(75 γξακκέο γηα ην θάζε έλα από ηα Interface_To_Base,Base_To_ Interface).Τν communication module κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη από ηα ηέζζεξα ππνζπζηήκαηα. Credit Card Module Verify_Card(); Payment_Execution(); Credit Card Module Τόζν θαηά ηελ εγγξαθή ελόο ρξήζηε όζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο ειεθηξνληθήο αγνξάο ηξέρεη ην Credit Card Module.Η ιεηηνπξγία ηνπ έγθεηηαη ηόζν ζηελ εμαθξίβσζε ηεο εγθπξόηεηαο ηεο θάξηαο ηνπ πειάηε, ζε ζπλεξγαζία κε θάπνην ηξαπεδηθό δίθηπν όζν θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο κε παξάιιειε ρξέσζε ηεο θάξηαο.η πηζηνπνίεζε δελ εθηειείηαη θάζε θνξά αιιά κόλν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο κε εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ, ή ρξεζηώλ κέιε ηα νπνία ηα νπνία θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο δελ έδσζαλ ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ηνπο. Κάζε ηκήκα ηνπ module(verify_card θαη Payment_Execution) πινπνηείηαη κε 100 γξακκέο θώδηθα..

7 c. Φξνλνδηάγξακκα έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ξεαιηζηηθό ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: Κάζε κεραληθόο ινγηζκηθνύ κπνξεί λα γξάθεη: 100 bug-free γξακκέο θώδηθα ζε script languages ην κήλα H νκάδα πινπνίεζεο απνηειείηαη από ηέζζεξηο κεραληθνύο ινγηζκηθνύ νη νπνίνη κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα ν θάζε έλαο. Κάζε κεραληθόο ινγηζκηθνύ ακείβεηαη κε 2000 επξώ ην κήλα. 25% θέξδνο επί ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο. Μεηά ηελ πινπνίεζε θάζε ηκήκαηνο ηεο εθαξκνγήο απαηηείηαη δηεμνδηθόο έιεγρνο, απνζθαικάησζε θαη δηόξζσζε έηζη ώζηε ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ λα πξνρσξάεη νκαιά ζε επόκελα ζηάδηα. Σηνλ ηειηθό ππνινγηζκό ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζπλππνινγίδνληαη θαη 2 εβδνκάδεο αξγηώλ ή αδεηώλ. Η αλάπηπμε ηνπ θώδηθα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ UI γίλεηαη ζε αξθεηά ζπληνκόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηα scripts, ιόγσ ηεο απιόηεηάο ηνπ θαη ησλ εύθνια δηνξζώζηκσλ bugs πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ. Γηα ηα Scripts έρνπκε 850 γξακκέο. Απηέο αληηζηνηρνύλ ζε 34 βδνκάδεο (γηα έλα άηνκν) νη νπνίεο ζα θαηαλεκεζνύλ ζηνπο 4 κεραληθνύο. Η θαηαλνκή απηώλ θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα.(πξνβιέπεηαη 1 επηπιένλ εβδνκάδα γηα θάζε κεραληθό, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνθύςνπλ απξόβιεπηα πξνβιήκαηα) Δβδνκάδεο Ηκέξα Μεραληθόο 1 Μεραληθόο 2 Μεραληθόο 3 Μεραληθόο 4 1 Σρεδηαζκόο Βάζεο Υινπνίεζε UI 2 3 Test/δηόξζσζε UI 4 Σηήζηκν Βάζεο Υινπνίεζε scripts 5 Test/δηόξζσζε Βάζεο 6 Υινπνίεζε scripts Test/δηόξζσζε scripts 15 Modules Documentation Modules 18

8 19 Γέζηκν ηνπ project 20 Test/ δηόξζσζε project 21 Σηήζηκν Server + αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 22 1 Παξνπζίαζε εθαξκνγήο ζηνλ πειάηε 2 Σεκηλάξηα ζην πξνζσπηθό 3 4 Party!!! yeah!!!!! 5 Hangover day + παηζάο 6 Σαββαηνθύξηαθν 7 23 Πξνβιεπόκελεο βδνκάδεο αξγηώλ είηε αδεηώλ. 24 Τν θόζηνο ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο αλαιύεηαη ζηηο παξαθάησ ζπληζηώζεο: Γηα ηε κηζζoδνζία ηεο νκάδαο πινπνίεζεο απαηηνύληαη (6 κήλεο)*(4άηνκα)*(2000 euro/ άηνκν ην κήλα)= euro Δπηπιένλ ην θέξδνο ππνινγίδεηαη 25% επί ηνπ θόζηνο πινπνίεζεο. Άξα ζηελ πεξίπησζε καο, ην θέξδνο είλαη euro. Σπλεπώο ην ζπλνιηθό θόζηνο ζα είλαη euro.σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή server,πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία κε θαηάιιειε εηαηξία hardware έηζη ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν έλα ζπλνιηθό παθέην softwarehardware ζηελ ηηκή ησλ euro.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα