Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε"

Transcript

1 Έρσ ηελ αίζζεζε πσο ε επαλάζηαζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιακβάλεη ρώξα ηώξα, θαη εκείο είκαζηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Βνξξά κε ηελ εθδήισζε ησλ ΒνξΝηλώλ, πξηλ ιίγνπο κήλεο ζηελ Θεζζαινλίθε, ηελ Θπξηαθή 3 Λνεκβξίνπ ζην μελνδνρείν Κεγάιε Βξεηαλία ζηελ Αζήλα, έγηλε θαη ε παξέιαζε ηνπ Λόηνπ. Όιν ην βαξύ ππξνβνιηθό καδί κε ηνπο κάρηκνπο ζηξαηηώηεο, πνπ σο γλσζηό, θακία κάρε δελ θεξδίδεηαη ρσξίο απηνύο, ήηαλ εθεί. Ιηήκα πσρόποσιοσ, κε ηα νηλνπνηεία ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ηεο Λεκέαο. Ρν Ιηήκα Σζέιεποσ, από ηηο Οίδεο Αξθαδίαο. Ρν Οηλοποηείο Σεηράκσζος, από ην άλσ Γηαθνπηό Αηγηαιείαο. Ρν Ιηήκα θούρα, από ην Καιαλδξέλη Άξγνπο. Νη Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ, από ην Βαζηιηθό Αραίαο. Ρν Ιηήκα Μεκεηολ, από ηελ Θαξθνμηιηά Λεκέαο. Ν Οηλοθόρος ηνπ Άγγεινπ Ονύβαιε, από ην Αίγην. Ζ Αταηώλ Οηλοποηεηηθή, από ην Αίγην. Ρν Ιηήκα Λερθούρε, από ην Θνξαθνρώξη Ζιείαο. Ζ Οηλοποηεηηθή Λολεκβαζηάς ηνπ Γ.Ρζηκπίδε, από ηελ Κνλεκβαζηά Ιαθσλίαο. Ρν Ιηήκα Παισβού, από ηελ αξραία Λεκέα. Ρν Ιηήκα Ρεπάλε, από ηελ Λεκέα. Νη Ακπειώλες Ζαταρηά, από ηελ Λεκέα. Ζ Οηλοποηία Παπαληώλε, από ην Άξγνο. Ζ Γαία Οηλοποηεηηθή, από ην Θνύηζε Λεκέαο. Ρν Ιηήκα Παπαηωάλλοσ, από ηελ αξραία Λεκέα. Ρν Οηλοποηείο Κασθηώηε, από ηηο αξραίεο Θιεσλέο Λεκέαο. Ρν Οηλοποηείο Gentilini, από ηελ Θεθαινληά. Ζ έκειε Οηλοποηεηηθή, κε ηα νηλνπνηεία από ην Θνύηζη Λεκέαο θαη από ηελ Καληηλεία ηνπ Λαζηάθνπ. Ρν Ιηήκα Παλαγηωηόποσιος, από ηνλ Ξύξγν Ρξηθπιίαο Κεζζελίαο. Ρν Ιηήκα ηασρόποσιοσ, από ην Ξαιαηνρώξη Ζιείαο. Ρν Οηλοποηείο Σρούπε, από ηελ Φηέξε Αξθαδίαο. Ρν Ιηήκα Θεοδωραθάθοσ, από ην Γύζεην. Ρν Ιηήκα Πσργάθε, από ηνλ Αζπξόθακπν Λεκέαο. Ζ Λποσηάρες Οηλοποηεηηθή, κε ην νηλνπνηείν Καληηλείαο. Ζ Cavino από ην Αίγην, κε ην Θηήκα Κέγα Ππειαίνπ. Ζ Οηλοποηία Παρπαρούζε, από ηα Κπνδαίηηθα Ξαηξώλ. Ρν Ιηήκα Χαριαύηε, από ηελ Αριαδηά Λεκέαο θαη ην Ιηήκα Λπρηληδίθε, από ηελ Ζιεία. Λαη...αθξηβώο. πήξρε κηα κεγάιε απνπζία, αιιά όπσο κνπ εθκπζηεξεύηεθε, θιείλνληάο κνπ ην κάηη, ν Πηξάηνο Κακαινύγθνο ( Marketing Director ) δελ ζα μαλαζπκβεί, θαη ε κεγάιε επηζηξνθή ζα είλαη γεγνλόο ζηελ επόκελε παξέιαζε. Κηιάσ θπζηθά γηα ηελ Achaia Clauss. Ρν κεγάιν κεξάθη ηνπ Γνπζηαύνπ Θιάνπο, πνπ καο έρεη αθήζεη κηα ηόζν γιπθηά θιεξνλνκηά. Ρελ Καπξνδάθλε. Ζ αλππνκνλεζία κνπ κεγάιε, γηα λα μαλαδώ γλσζηνύο θαη θίινπο θαη λα (μαλά)δνθηκάζσ ηηο παιηέο νηλνπνηήζεηο, αιιά θαη όηη θαηλνύξγην ππάξρεη από ηελ θξαζνκάλα Ξεινπόλλεζν. Θαη ήηαλ πνιιά. Γύξσ ζηηο 13:30 ην κεζεκεξάθη πνπ έθηαζα, ν θόζκνο ήηαλ ιίγνο. Ρα stand έηνηκα, κε ηηο νκάδεο ηνπ θάζε νηλνπνηείνπ λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, πεξηκέλνληαο ηελ θνξύθσζε ησλ επηζθεπηώλ.

2 Ξνιινί από ηνπο νηλνπνηνύο ήηαλ έθεη, θαη απηό ήηαλ έλα επράξηζην γέγνλνο. Κεηαμύ άιισλ, ν Ξαπαληώλεο, ν Ρζέιεπνο, ν Ονύβαιεο, ν Πθνύξαο, ν Ξαιπβόο, ν Πππξόπνπινο, ν Καξθαλησλάηνο θαη ν Ξαξαζθεπόπνπινο κε άξσκα από Παληνξίλε ( Γαία Παληνξίλεο ). Μεθηλόληαο ινηπόλ ηελ γεπζηγλσζηηθή κνπ βόιηα ζηελ παλέκνξθε, κεγάιε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ, ζθέθηεθα λα αθήζσ γηα αξρή ηηο λαπαξρίδεο ηνπ ακπειώλα από ηνλ Κνξηά, θαη λα αθνπγγξαζηώ ηη θαηλνύξγην ππάξρεη νηλνπνηεηηθά. Ρα ειέε ; Ξάκπινπηα θαη ελδηαθέξνληα. Δμάιινπ, ηη λα γξάςσ γηα ηνλ Θνθθηλόκπιν θαη ην Απινηόπη ; Πε ιίγν ν Ρζέιεπνο ζα θαηαζθεπάζεη μερσξηζηή αίζνπζα γηα λα θηινμελεί ηα βξαβεία ηνπο. Γηα ηελ Λεκέα ηνπ Οεπάλε ; Αξρίδεη θη απηή, ηε ζπιινγε. Ρν Κέηξνλ Άξηζηνλ θαη ην Κεδέλ Άγαλ κε ηηο ηόζν μερσξηζηέο νλνκαζίεο θαη ηα ηόζν μερσξηζηά ζώκαηα ; Κηινύλ ρξόληα ηώξα νη ιίζηεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηηο Ξεινπνλλήζνπ, πνπ δελ ιείπνπλ από ζρεδόλ θακία. Γηα ηελ βηνινγηθή Καληηλεία ηνπ Πππξόπνπινπ ; Ρν Κνζρνθίιεξν, θιαζηθά, ζηα θαιύηεξά ηνπ. Ρν 14-18h ηεο Γαίαο ; Ρη έμππλε νλνκαζία, ηη ππέξνρν ξνδέ. Γηα ηνλ δάζθαιν Ξαπαησάλλνπ ; Απιά αμεπέξαζηνο. Γηα ηνλ Βπζζηλόθεπν ηνπ Ξαιπβνύ ; Καο έκαζε λα πίλνπκε ξνδέ θξαζί. Ρνλ ιεπθό ηεο Πέκειεο ; Θαηέθεξε λα βγάιεη ηελ ξεηζηληά από ην Παββαηηαλό. Γηα ηνλ Κέγα Νίλν ηνπ Πθνύξα ; Κέγαο είλαη θαη ν ίδηνο θαη ν νίλνο ηνπ. Γηα ην Θηήκα Κεξθνύξε ; Αο κηιήζνπλ νη ηόζνη πηζηνί αθόινπζνί ηνπ. Γηα ηνλ πξόεδξν θαη ην Αζπξνιίζη ηνπ ; Δ, εληάμεη, ην θξαζί πιένλ είλαη must. Έθεξε ηνλ Ονδίηε ζε θάζε ηξαπέδη. Γηα ηνλ Κνλεκβάζην ; Από ηα πην πνιπβξαβεπκέλα θξαζηά. Απηό έρεη ήδε έηνηκε αίζνπζα. Ρέινο...γηα ηα Άλαμ θαη Λέα Γξπο ηνπ Αλησλόπνπινπ, θάζε θνξά πνπ ηα δνθηκάδσ, σο πην ιάηξεο ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ, κε θάλεη λα δαγθώλσ ηε γιώζζα κνπ, κε ην Chardonnay θαη ην Cabernet ηνπ.

3 Η ηδηαίηερες ζεκεηώζεης κοσ από ηε βραδηά ; Λασροδάθλε reserve από ηελ Cavino. Δπηινγή βαξειηώλ, κε 7εηή παιαίσζε ζε βαξέιη θαη 4εηή ζηε θηάιε. Έλα γιπθό αξηζηνύξγεκα κε θηλεηζάην θεξακηδί ρξώκα κε πνξηνθαιί αληαύγεηεο θαη ππθλό ζηόκα. Απνμεξακέλα θξνύηα (δακάζθελν, ζύθν), ζνθνιάηα θαη δσεξό θνπληνύθη, δίλνπλ κηα αξσκαηηθή πνιππινθόηεηα κε κηα εμαηξεηηθή αίζζεζε ηζνξξνπίαο ηνπ αιθνόι. Δληππσζηαθόο επηδόξπηνο νίλνο. Ζ Λαιαγοσδηά από ηνπο Ακπειώλεο Αλησλόπνπινπ ηνπ Φξέζθηα 13άξα έθθξαζε ηεο πνηθηιίαο, κε ππέξνρε κύηε από αξώκαηα κήινπ, αριαδηνύ θαη γηαζεκηνύ κε κηα εθθξαζηηθόηαηε κεινκέλε επίγεπζε.

4 Ζ Αραηώλ Νηλνπνηεηηθή κε ηηο ππέξνρεο, ιηηέο εηηθέηεο θαη ηνλ κνλνπνηθηιηαθό ηδερίηε, ηελ ηόζν επγεληθή πνηθηιία πνπ ηείλεη πξνο εμαθάληζε. Γιπθό άξσκα από ώξηκν θξνύην, ιεκνλάηνο ραξαθηήξαο θαη θαιή νμύηεηα. Ζ έθπιεμε ηεο βξαδηάο ήηαλ όηαλ δνθίκαζα ηελ Laura Nera. Μεξή έθθξαζε ηεο εθζακβσηηθήο Καπξνδάθλεο 100%. Αξώκαηα από θόθθηλα θξνύηα ηνπ δάζνπο, γεκάηε γεύζε θαη ππέξνρεο ηαλίλεο. Θαινξίδηθε. Ν Θαλός ηνπ Ονύβαιε. Έλα ιηπαξό, βνπηεξάην Chardonnay κε ζύλζεηα αξώκαηα θαη λόηεο δεζηνύ θάζηαλνπ.

5 Ζ Ρεηζίλα από ην Νηλνπνηείν Ρεηξάκπζνο. Βηνινγηθή νηλνπνίεζε, από έλα ακπέιη θαη ηδηαίηεξν άξσκα πεύθνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζην ακπεινηόπη. Άγξηαο δύκσζεο κέζα ζε πύιηλνπο ακθνξείο. Κάιηζηα... Νη ξνδέ Πεηαιούδες από ην Θηήκα Σαξιαύηε. 100% Syrah. Απαιό ξνδαιό ρξώκα κε εμαίζηα ινπινπδάηε κύηε θαη ώξηκν θόθθηλν θξνύην. Δπράξηζηνο θαη δξνζεξόο ραξαθηήξαο. Δμαηξεηηθή νηλνπνίεζε.

6 Κία ηδηαίηεξσλ ζηηγκώλ νηλνπνίεζε παξνπζίαζε θαη ην Θηήκα Ρζέιεπνπ. Amalia brut. Φπζηθόο αθξώδεο νίλνο κε θηηξηλνπξάζηλν ρξώκα, θνκςέο θαη ιεπηέο θπζαιίδεο. Έληνλν άξσκα από ιεκνλαλζνπο, ηξηαληάθπιιν θαη κέιη. ςειή νμύηεηα θαη έληνλε αίζζεζε θπζαιίδσλ ζην ζηόκα. Ηδηαίηεξνο νίλνο κε ηελ ππνγξαθή...ρζέιεπνπ.

7 Ρν stand ηνπ Θηήκαηνο Οεπάλε. Από ηα πην πινύζηα ζε νηλνπνηήζεηο. Νη δύν Σξπζνί Άγγεινη ηνπ Θηήκαηνο Οεπάλε. Λοζτοθίιερο Sur Lies θαη Λοζτοθίιερο βαρέιη. Από ηε Λεκέα ν πξώηνο, κε αξώκαηα από εζπεξηδνεηδή θαη ιεπθά άλζε. Ξινύζηνο, νξπθηόο θαη κε έληνλε νμύηεηα. Ν δεύηεξνο, γέλλεκα Καληηλείαο, πεξαζκέλνο γηα 4 κήλεο από δξύηλν βαξέιη, πέξα από ηα αξώκαηα θίηξνπ, ιεκνλαλζώλ θαη θαπλνύ, αθήλεη θαη κηα ιηπαξόηεηα ζην ζηόκα. Δμαηξεηηθά. Πηνπο Ακπειώλεο Εαραξηά ην κάηη κνπ πήγε πάλσ ζε κηα ηδηόκνξθε,εκθαληζηαθά, εηηθέηα. Θνηηώληαο θαιύηεξα...ιεπθό Αγησξγίηηθν. Γηαηί όκσο λα κνπ θάλεη εληύπσζε ; Πηγά λα κελ είρακε εμαληιήζεη ηελ δπλακηθή ηνπ. Albino Blanc de Noir. Αλνηρηόρξσκν κε ηνληζκέλε νμύηεηα θαη ιεκνλάηε γεύζε. Φξέζθν, δσεξό θαη δξνζεξό ζηόκα.

8 Απηέο ήηαλ νη θάπσο πην ηδηαίηεξεο ζεκεηώζεηο ζην κπινθάθη κνπ. Φπζηθά θαη δελ ππήξρε ΡΗΞΝΡΑ κε άμην αλαθνξάο, αιιά αλ ζεκείσλα όηη δνθίκαζα, αθόκε ζα έγξαθα. Ξεξίπνπ ζηηο 16:00 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα έγηλε ην αδηαρώξεην. Νηλόθηινη θάζε θύιινπ θαη θάζε ειηθίαο. Γνθίκαδαλ, ζρνιίαδαλ θαη ζπδεηνύζαλ κε ηνπο παξαγσγν. Όιν απηό ην πιήζνο θόζκνπ πνπ θαηέθιπζε ηελ αίζνπζα, κόλν επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα ζνπ αθήζεη. Γνθίκαδε, ξσηνύζε, κάζαηλε γηα ην θξαζί. Κπνξεί αθόκα λα κελ θξαηάκε ην πνηήξη ζσζηά. Κπνξεί λα κελ γλσξίδνπκε κε πνηα ζεηξά δνθηκάδνπκε θαη ηη πίλνπκε. Κπνξεί λα έρνπκε ηα θαηάινηπά καο, σο πξνο ηα ξνδέ θαη ηνπο θόβνπο καο ζηα γεξά θόθθηλα. Ρν ζέκα είλαη όκσο όηη ν θόζκνο έξρεηαη ζε επαθή κε ην θαιό εκθηαισκέλν θξαζί, θαη απηό λνκίδσ είλαη ην δεηνύκελν. Όζν πίλεηο, ηόζν καζαίλεηο. Νη θάπσο πην κπεκέλνη, αο είλαη ιίγν επηεηθήο.

9 Θα ήζεια γηα άιιε κία θνξά λα αλαθέξσ πσο ΔΕΜ ππήξρε, θαηά ηελ γλώκε κνπ, ηίποηα κε άμην πξνζνρήο. Ρν ειιεληθό θξαζί θεξδίδεη ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Θαη θπζηθά ζ απηό, ζπκβάιινπλ όινη. Ρα κεγάια νηλνπνηεία, κε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηά ηνπο γηα νινέλα πνηνηηθόηεξεο νηλνπνηήζεηο θαη πεηξακαηηζκνύο θαη ηα ιεγόκελα κηθξά, κε ηελ ηόζν δπλακηθή ηνπο εκθάληζε θαη ηηο νιόθξεζθεο νηληθέο ηδέεο ηνπο. Ν ιόγνο ηεο κε αλαθνξάο όισλ είλαη θαζαξά γηα ζέκα ρσξηηεθόηεηαο. Δμάιινπ, από απηό εδώ ην site, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα γλσξηκίαο, κε πξνζσπηθέο κνπ επηζθέςεηο, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ νηλνπνηείσλ. Καθάξη θαη όισλ. Ρν Νηλνπνηείν Gentilini κε ηελ Ονκπόια. Ζ Νηλνπνηία Ξαξπαξνύζε κε ηα Γώξα ηνπ Γηνλύζνπ θαη ην Κνζράην Οίνπ.

10 Ρν Νηλνπνηείν Ρξνύπε Θηήκα Πηαπξόπνπινπ

11 Θηήκα Ξαλαγησηόπνπινπ Θηήκα Κπξηληδίθε

12 Ν Αληώλεο Ξαπαληώλεο κε ηα θακάξηα ηνπ. Κε όλνκα βαξύ ζαλ ηζηνξία. Κπνπηάξε Νηλνπνηεηηθή.

13 Ρα θξαζηά ηεο Πέκειε Α.Δ Νηλνπνηεηηθή Κνλεκβαζηάο Αμίδεη ηέινο λα αλαθέξσ ηελ άςνγε δηνξγάλσζε από ηε VINETUM κε ηζρπξνύο ζπκκάρνπο ηελ OINOLINE, ηελ AMORIM, ηελ EUROINOX, ην θπζηθό κεηαιιηθό λεξό ΑΠ θαη ηελ LABEL PRESS. Βαγγέιεο Θ. Κπειηδελίηεο

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα