ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ"

Transcript

1 ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζην ηεκάρην Αξ.., Φ./ρ.:., Πόιε/Υσξηό ηεο Δπαξρίαο., κε Αξ. Αίηεζεο ΓΓ (ΑΗΚ), από ηνλ έιεγρν πνπ δηεμήγαγα, πηζηνπνηώ ηα πην θάησ: 1. Σελ νξζή νινθιήξσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο. 2. Σν Φσηνβνιηατθό ύζηεκα είλαη ηθαλό λα δηνρεηεύζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Γίθηπν Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ). 3. ςμμόπθωζη με ηοςρ Κανόνερ Μεηαθοπάρ και Γιανομήρ και Ππόηςπα Η εγθαηάζηαζε ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο όξνπο, ηηο πξόλνηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρύ, θαζώο θαη ησλ Πξνηύπσλ θαη ησλ Σερληθώλ θαη άιισλ Όξσλ ύλδεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη/πεξηγξάθνληαη ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρύ Σεσνικό Οδηγό (ρέδην ΓΓ (ΑΗΚ) «Κ1»): Σερληθέο πξόλνηεο, απαηηήζεηο θαη όξνη γηα ηε δηαζύλδεζε θαη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο, Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο - Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 20kWp κέρξη θαη 150kWp 4. Αςηόμαηορ Γιακόπηηρ Δξαγωγήρ Ιζσύορ Ο Απηόκαηνο Γηαθόπηεο Δμαγσγήο Ιζρύνο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο παξέρεη ηηο αθόινπζεο πξνζηαζίεο: (i) Πξνζηαζία Τπεξθόξηηζεο/Τπεξέληαζεο (Overload/Over-current Protection) Υξόλνο ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζίαο = 200ms (ii) (iii) (iv) Πξνζηαζία Βξαρπθύθισζεο (Short Circuit Protection) Υξόλνο ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζίαο = 200ms Πξνζηαζία έλαληη άκεζεο ειεθηξηθήο επαθήο (Protection against electric shock) Υξόλνο ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζίαο = 200ms Πξνζηαζία Ρεύκαηνο Γηαθπγήο (Residual Current Protection RCD type AC), Ρύζκηζε 300mA, Υξόλνο ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζίαο = 200ms 5. Ανεξάπηηηη ςζκεςή Πποζηαζίαρ για Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα Ιζσύορ 20 kwp Η Αλεμάξηεηε πζθεπή (Αλεμάξηεην ύζηεκα) Πξνζηαζίαο πνπ επελεξγεί ζηνλ Κεληξηθό Δπαθέα (Contactor) ηύπνπ AC-3 ή ζηνλ Απηόκαην Γηαθόπηε Δμαγσγήο Ιζρύνο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο παξέρεη ηηο αθόινπζεο πξνζηαζίεο: πξνζηαζία ππέξηαζεο θαη ππόηαζεο, πξνζηαζία ππεξζπρλόηεηαο θαη ππνζπρλόηεηαο, θαη πξνζηαζία έλαληη απώιεηαο ηεο θύξηαο ηξνθνδόηεζεο (Loss of Mains LoM) Islanding (Νεζηδνπνίεζε) ηύπνπ κεηαηόπηζεο δηαλύζκαηνο Σάζεο (voltage vector shifting). ΠΜ/ΕΓΡ/ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΕΛΕΣΗΗ ΓΙΑ ΦΒ kWp

2 Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ζπλάδνπλ κε ηνλ πην θάησ Πίλαθα: Δίδορ Πποζηαζίαρ Ρύθμιζη Υπόνορ ενεπγοποίηζηρ πποζηαζίαρ Τπόηαζεο (Undervoltage) U< 0,80 Un (320V) 200ms (200 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) Τπέξηαζεο (Overvoltage) U> 1,10 Un (440V) 90s (90 δεπηεξόιεπηα) Τπνζπρλόηεηαο (Underfrequency) f< 47,0 Hz 200ms Τπεξζπρλόηεηαο (Overfrequency) f> 51,5Hz 200ms Πξνζηαζία έλαληη απώιεηαο ηεο θύξηαο ηξνθνδόηεζεο (Loss of Mains LoM) - Islanding (Νεζηδνπνίεζε): Μεηαηόπηζεο Γηαλύζκαηνο Σάζεο (Voltage Vector Shifting) 6-10 Ρύζκηζε θαηόπηλ ιεηηνπξγηθνύ ειέγρνπ 200ms Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ζα κπνξνύλ λα αλαζεσξνύληαη, από ην ΓΓ (ΑΗΚ), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. 6. Απαιηήζειρ Πποζηαζίαρ και Ρςθμίζειρ Πποζηαζίαρ ηων Μεηαηποπέων Σάζηρ (Inverters) ηος Φωηοβοληαϊκού ςζηήμαηορ Ο θάζε κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο είλαη θαηάιιεια ξπζκηζκέλνο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο ώζηε λα παξέρεη ηηο πξνζηαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα: Δίδορ Πποζηαζίαρ Τπόηαζεο (Undervoltage) U< Ρύθμιζη 0,8 Un (320V) Τπέξηαζεο (Overvoltage) U> 1,15 Un (460V) 200ms Τπνζπρλόηεηαο (Underfrequency) f< 47,0 Hz 200ms Τπεξζπρλόηεηαο (Overfrequency) f> 51,5Hz 200ms Πξνζηαζία έλαληη απώιεηαο ηεο θύξηαο ηξνθνδόηεζεο (Loss of Mains LoM) Islanding (Nεζηδνπνίεζε): Μεηαηόπηζεο Γηαλίζκαηνο Σάζεο (Voltage Vector Shifting), ή Ρπζκνύ Μεηαβνιήο πρλόηεηαο (Rate of Change of Frequency RoCoF) 6-10 Ρύζκηζε θαηόπηλ ιεηηνπξγηθνύ ειέγρνπ Υπόνορ ενεπγοποίηζηρ πποζηαζίαρ 200ms (200 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) 200ms 1,6 Ηz/s 200ms Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ησλ κεηαηξνπέσλ Σάζεο ζα κπνξνύλ λα αλαζεσξνύληαη, από ην ΓΓ (ΑΗΚ), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Η παξαγσγή κέζσ ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ ην Γίθηπν ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ) επξίζθεηαη ππό Σάζε θαη ζα δηαθόπηεηαη απηόκαηα (εληόο 200ms) όηαλ δηαθνπεί ε παξνρή ζην Γίθηπν ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ). Γηα ελεξγό πξνζηαζία ηνπ Γηθηύνπ από ηε λεζηδνπνίεζε (islanding), εληόο ηνπ θάζε κεηαηξνπέα Σάζεο (inverter) ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέηξεζε ζύλζεηεο αληίζηαζεο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν DIN VDE (6-2006). ΠΜ/ΕΓΡ/ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΕΛΕΣΗΗ ΓΙΑ ΦΒ kWp

3 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απηόκαηεο απνζύλδεζεο, ε επαλαζύλδεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ ιεπηώλ από ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζύκθσλα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ζηαδηαθήο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρεδηάγξακκα 1. Η αύμεζε ηεο ελεξγνύ ηζρύνο πνπ ζα δηνρεηεύεηαη ζην Γίθηπν δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θιίζε ηνπ 10% ηεο κέγηζηεο ελεξγνύ ηζρύνο γηα θάζε ιεπηό. Οη κεηαηξνπείο Σάζεο (inverters) ζα αληρλεύνπλ ην εθρπόκελν ζπλερέο ξεύκα (DC) ζηελ έμνδό ηνπο θαη ζα απνζπλδένπλ απηόκαηα (εληόο 200ms) ην Φσηνβνιηατθό ύζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εθρπόκελν ζπλερέο ξεύκα (DC) ζην εκείν ύλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο μεπεξάζεη ην 0,5% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο Φσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο. 7. Μείωζη/Μεηαβολή Δνεπγού Ιζσύορ ανάλογα με ηη ζςσνόηηηα Ο θάζε κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) είλαη ξπζκηζκέλνο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε δηαθύκαλζεο/κεηαβνιήο ηεο παξαγόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ Γηθηύνπ, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρεδηάγξακκα 2. ΠΜ/ΕΓΡ/ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΕΛΕΣΗΗ ΓΙΑ ΦΒ kWp

4 Ο θάζε κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ζα κεηώλεη ηελ παξαγόκελε ελεξγό ηζρύ αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο, δηαηεξώληαο ηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηαζεξή. Όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ Γηθηύνπ ππεξβεί ην όξην ησλ 50,2Hz (fgrid 50.2Hz) ηόηε ε παξαγόκελε από ην Φσηνβνιηατθό ύζηεκα ηζρύο ζα κεηώλεηαη θαηά 4% γηα θάζε 0,1Hz αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο (ΓΡ=40%x Pm per Hz όπνπ ΓΡ=Μείσζε Ιζρύνο θαη Ρm = Παξαγόκελε ελεξγόο Ιζρύο ηε ζηηγκή πνπ ε ζπρλόηεηα ππεξβαίλεη ηα 50,2Hz) θαη ηζρύεη γηα 50,2 Hz fmains 51,5Hz. Η παξαγόκελε ηζρύο ζα θηλείηαη ζπλερώο πάλσ θαη θάησ ζηε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηεο ζπρλόηεηαο (κε θιίζε 40% ηνπ Pm γηα θάζε Hz) ζην δηάζηεκα 50,2 Hz fmains 51,5Hz. Δάλ ε ζπρλόηεηα θαηέιζεη μαλά πην ρακειά από 50,2Hz θαη εθείλε ηε ζηηγκή ε δπλαηή παξαγόκελε ηζρύο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ελεξγό ηζρύ Pm (παγσκέλε ηηκή πην πάλσ), ηόηε ε αύμεζε ηεο ελεξγνύ ηζρύνο πνπ ζα δηνρεηεύεηαη ζην Γίθηπν δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θιίζε ηνπ 10% ηεο κέγηζηεο ελεξγνύ ηζρύνο PAmax γηα θάζε ιεπηό. Ο κεηαηξνπέαο ζα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία ζην δηάζηεκα: 47,0 Hz fgrid 50,2Hz θαη ζα απνζπλδέεη θαη απνκνλώλεη απηόκαηα, εληόο 200ms (200 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ), ην Φσηνβνιηατθό ύζηεκα όηαλ: fgrid 47,0Hz, fgrid 51,5Hz. 8. ςνηελεζηήρ Ιζσύορ και Έλεγσορ Άεπγος Ιζσύορ Οη κεηαηξνπείο Σάζεο (inverters) έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο Άεξγνπ Ιζρύνο, έηζη ώζηε ν πληειεζηήο Ιζρύνο ζην εκείν ύλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,90 ρσξεηηθόο (Απνξξόθεζε Άεξγνπ Ιζρύνο) θαη 0,90 επαγσγηθόο (Έγρπζε Άεξγνπ Ιζρύνο). Οη κεηαηξνπείο Σάζεο (Inverters) ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο είλαη ξπζκηζκέλνη θαη πξνγξακκαηηζκέλνη έηζη ώζηε ν πληειεζηήο Ιζρύνο ζην εκείν ύλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο λα αθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε δηαθύκαλζεο ηνπ πληειεζηή Ιζρύνο ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαβνιή ηεο παξαγόκελεο Δλεξγνύ Ιζρύνο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρεδηάγξακκα 3. ΠΜ/ΕΓΡ/ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΕΛΕΣΗΗ ΓΙΑ ΦΒ kWp

5 ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δλεξγόο Ιζρύο Δμόδνπ ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο είλαη κηθξόηεξε ηνπ 20% ηεο Μέγηζηεο Παξαγσγήο Δλεξγνύ Ιζρύνο, ηόηε ν πην πάλσ πεξηνξηζκόο παύεη λα ηζρύεη. εκεηώλεηαη όηη, η έννοια ηος σωπηηικού ζςνηελεζηή ιζσύορ, για Ρύθμιζη ηηρ Σάζηρ, μιαρ μονάδαρ παπαγωγήρ ζημαίνει ηην αποππόθηζη Άεπγος Ιζσύορ και «σωπηηική θόπηιζη» ηηρ Μονάδαρ Παπαγωγήρ, όπωρ αποδίδεηαι η έννοια αςηή ζηο Άπθπο Σ15Α ηηρ Έκδοζηρ ηων Κανόνων Μεηαθοπάρ και Γιανομήρ. Οη ξπζκίζεηο ηνπ πληειεζηή Ιζρύνο, γηα έιεγρν ηεο Σάζεο θαη ηεο Άεξγνπ Ιζρύνο, ζα κπνξνύλ λα αλαζεσξνύληαη, από ην ΓΓ (ΑΗΚ), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. 9. Ολική Απμονική Παπαμόπθωζη Η νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζην εκείν ύλδεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5%. 10. Σςπικά Κςκλώμαηα (Μονογπαμμικά Γιαγπάμμαηα) Η ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζπλάδεη κε ηηο πξόλνηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππηθώλ θπθισκάησλ (Μνλνγξακκηθά Γηαγξάκκαηα) κε Αξηζκνύο ρεδίσλ ΣΑ/522, ΣΑ/528, θαη ΣΑ/529, πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Σερληθνύ Οδεγνύ (ρέδην ΓΓ (ΑΗΚ) «Κ1»). 11. ςμμόπθωζη με ηοςρ όποςρ και ηιρ ππόνοιερ ηος πποηύπος VDE-AR-N 4105: και ηων ζσεηικών Δςπωπαϊκών Πποηύπων Σν Φσηνβνιηατθό ύζηεκα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο πξόλνηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεξκαληθνύ Πξνηύπνπ VDE-AR-N 4105: κε ηίηιν Power generation systems connected to the low-voltage distribution network: Technical minimum requirements for the connection to and parallel operation with low-voltage distribution networks, ή άιιν δηεζλέο ή εζληθό πξόηππν κε ίζνπο ή πην απαηηεηηθνύο όξνπο από απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ γεξκαληθό πξόηππν, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Άπθπος Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλόλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Δπηπξόζζεηα, ην Φσηνβνιηατθό ύζηεκα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα Δπξσπατθά Πξόηππα ΔΝ 62446(2009): Grid connected photovoltaic systems Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection (IEC 62446(2009), IEC (all parts): Low-voltage electrical installations, ΔΝ 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks θαη EN 50524(July 2009): Data sheet and name plate for photovoltaic inverters. 12. ςμμόπθωζη με Δςπωπαϊκέρ Οδηγίερ Η θαηαζθεπή ηνπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζπλάδεη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2006/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ειεθηξνινγηθό πιηθό πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληόο νξηζκέλσλ νξίσλ Σάζεσο θαη κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, 73/23/EEC (Electrical Apparatus Low Voltage Directive), 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility) θαη 93/68/EEC (ζήκαλζε CE), σο επίζεο θαη ζπλνδεύεηαη από Γήισζε πκκόξθσζεο (Declaration of Conformity) από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ εμνπιηζκό, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο/κεραλήκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, ηνπο κεηαηξνπείο Σάζεο (inverters) θαη ηηο βάζεηο ζηήξημεο. ΠΜ/ΕΓΡ/ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΕΛΕΣΗΗ ΓΙΑ ΦΒ kWp

6 13. Βάζειρ ζηήπιξηρ Οη βάζεηο ζηήξημεο ησλ Φσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ είλαη Πηζηνπνηεκέλεο από εγθεθξηκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσθώδηθσλ. 14. Τθιζηάμενη ηλεκηπική εγκαηάζηαζη οικοδομήρ Η πθηζηάκελε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηεο νηθνδνκήο έρεη ειεγρζεί θαη έρεη επηβεβαησζεί όηη είναι αζθαλήρ (παξέρεη επαξθή απνκόλσζε κεηαμύ θάζεσλ θαη κεηαμύ θάζεσλ, νπδεηέξνπ θαη γεο) και ικανή να δεσθεί με αζθάλεια ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζε πιήξε ζπληνληζκό κε ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο νηθνδνκήο (Ιζρύεη γηα ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθνύ πζηήκαηνο ζε Δκπνξηθή ή Βηνκεραληθή νηθνδνκή). Ολνκαηεπώλπκν Μειεηεηή:... Αξ. Μεηξώνπ ΔΣΔΚ:.. Τπνγξαθή*: Αξ. Μεηξώνπ ΗΜΤ: Ηκεξνκελία:.. * Βεβαηώλσ όηη, ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν πνπ δηεμήγαγα, όια ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνύζα Τπεύζπλε Γήισζε είλαη αιεζή θαη πξαγκαηηθά. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε ςεπδήο αλαθνξά ή αλαθξίβεηα ή παξαπνίεζε ζηνηρείσλ, είλαη εηο γλώζεη κνπ όηη ζα ππνζηώ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ. Σα πιο πάνω ζηοισεία θα μποπούν να αναθεωπούνηαι, από ηο ΓΓ (ΑΗΚ), οποιαδήποηε σπονική ζηιγμή ζηο μέλλον, ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηος ςζηήμαηορ Γιανομήρ ή/και ζε πεπίπηωζη διαθοποποίηζηρ/αναθεώπηζηρ ηων Κανόνων Μεηαθοπάρ και Γιανομήρ ή/και ηων ζσεηικών Πποηύπων/Οδηγιών/Αποθάζεων. ΠΜ/ΕΓΡ/ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΕΛΕΣΗΗ ΓΙΑ ΦΒ kWp

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα