ἡ χιών, τό σῶμα -α -ος / -ως -ων -ι -σι(ν) -α / -ν -α -ς / -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἡ χιών, τό σῶμα -α -ος / -ως -ων -ι -σι(ν) -α / -ν -α -ς / -"

Transcript

1 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Γενικές παρατηρήσεις Η γ κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά και των τριών γενών περιττοσύλλαβα. Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά λήγουν στην ονομαστική ενικού σε α, ι, υ, ω, ν, ρ, ς (ξ, ψ), και στη γενική σε ος, ως ή ους : τό σῶμα, σώματος / τό ἄστυ, ἄστεος / ἠχώ, ἠχοῦς / γέρων, γέροντος / ῥήτωρ, ῥήτορος / ἥρως, ἥρωος / κόραξ, κόρακος / κώνωψ, κώνωπος Τα αρσενικά και τα θηλυκά τριτόκλιτα ουσιαστικά έχουν τις ίδιες καταλήξεις σε όλες τις πτώσεις. Διαίρεση των τριτοκλίτων ουσιαστικών καταληκτικά : στην ονομαστική ενικού ἥρως, ταχύτης ως προς την κατάληξη ως προς το θέμα ως προς τον χαρακτήρα Ονομ. Γεν. Δοτ. Αιτ. Κλητ. έχουν κατάληξη ς : στην ονομαστική ενικού δεν έχουν κατάληξη. Όλα τα ουδέτερα είναι. μονόθεμα : διατηρούν το αρχικό τους θέμα σε όλες τις πτώσεις. Το θέμα τους βρίσκεται από τη γενική ενικού, αφού αφαιρεθεί η κατάληξη. διπλόθεμα : έχουν δυο θέματα κατά την κλίση τους : ισχυρό (μακρόχρονο) και ασθενές (βραχύχρονο). Το ισχυρό βρίσκεται από την ονομαστική ενικού και το ασθενές από τη γενική ενικού αφού αφαιρεθεί η κατάληξη. φωνηεντόληκτα χιών, τό σῶμα χιτών, χιος (θ.χιτων) τό κτῆμα, κτήματος (θ. κτηματ) ποιμήν (ισχυρό θ.ποιμην), ποιμένος (ασθενές θ. ποιμεν) γέρων (ισχυρό θ.γερων), γέροντος (ασθενές θ. γέροντ) βασιλεύς ουρανικόληκτα : κόραξ, κόρακος αφωνόληκτα οδοντικόληκτα : πατρίς, πατρίδος συμφωνόληκτα χειλικόληκτα : κώνωψ, κώνωπος ενρινόληκτα : Ἕλλην, Ἕλληνος ημιφωνόληκτα υγρόληκτα : ῥήτωρ, ῥήτορος σιγμόληκτα : τό βέλος, βέλους (<βέλεσος) ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΑ και ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ς / ες α ος / ως ων ος / ως ων ι σι(ν) ι σι(ν) α / ν ας / ς α ς / ες α Γενικοί κανόνες τονισμού των τριτοκλίτων ουσιαστικών : 1. Το ι και το α στη λήγουσα των ονομάτων της γ κλίσης είναι πάντα βραχύχρονα : γνῶσις, ἀγῶνι, γῆρας, ἀκτῖσι(ν), ἀκτῖνας, παιᾶσι(ν), παιᾶνας, χειμῶσι(ν), χειμῶνας. 2. Περισπωμένη παίρνουν: α) Οι μονοσύλλαβοι τύποι της ονομαστικής, αιτιατικής και κλητικής που έχουν χαρακτήρα ι και υ (αυ, ου) : κῖς, κῖν, κῖ, τους κῖς / δρῦς, την δρῦν, δρῦ, τάς δρῦς / τόν βοῦν, βοῦ, τούς βοῦς / τήν γραῦν, γραῦ, τάς γραῦς. β) Η αιτιατική πληθυντικού των ονομάτων σε υς, όταν τονίζεται στη λήγουσα: ἰχθῦς, κλιτῦς. γ) Η ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού των ονομάτων πῦρ και οὖς. δ) Η ονομαστική και κλητική ενικού του θηλυκού του ονόματος γλαῦξ. ε) Η κλητική ενικού των ονομάτων σε ευς: π.χ. βασιλεῦ, γονεῦ, ἱερεῦ. 3. Τα μονοσύλλαβα ουσιαστικά της γ κλίσης στη γενική και τη δοτική ενικού και γενική πληθυντικού τονίζονται στη λήγουσα : φλόξ, φλογί, φλογῶν, φλοξί. Εξαιρούνται και τονίζονται στην παραλήγουσα : θώς, θώων / οὖς, ὤτων / παῖς, παίδων / Τρώς, Τρώων / δᾴς, δᾴδων / φῶς, φώτων.

2 ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ' ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΜΑ 1 σε ως, γεν.ωος σε υς, γεν.υος σε εύς, γεν.έως σε οῦς, γεν.οός σε αῦς, γεν.αός ἥρως Τρὼς βότρυς ἰχθὺς δρῦς βασιλεὺς ἁλιεὺς βοῦς γραῦς ἥρωος Τρωὸς βότρυος ἰχθὺος δρυός βασιλέως ἁλιέως, ῶς βοὸς γραὸς ἥρωι Τρωὶ βότρυϊ ἰχθὺι δρυΐ βασιλεῖ ἁλιεῖ βοῒ γραῒ ἥρωα Τρῶα βότρυν ἰχθὺν δρῦν βασιλέα ἁλιέα, ᾶ βοῦν γραῦν ἥρως Τρὼς βότρυ ἰχθὺ δρῦ βασιλεῦ ἁλιεῦ βοῦ γραῦ ἥρωες ρώων ἥρωσι ἥρωας ἥρωες Τρῶες Τρώων Τρωσὶ(ν) Τρῶας Τρῶες βότρυες ἰχθὺες βοτρύων ἰχθὺων βότρυσι(ν) ἰχθὺσι(ν) βότρυς ἰχθῦς βότρυες ἰχθὺες δρύες δρυῶν δρυσί(ν) δρῦς δρύες βασιλεῖς βασιλέων βασιλεῦσι βασιλέας βασιλεῖς ἁλιεῖς ἁλιέων, ῶν ἁλιεῦσι ἁλιέας, ᾶς ἁλιεῖς βόες βοῶν βουσὶ(ν) βοῦς βόες γρᾶες γραῶν γραυσὶ γραῦς γρᾶες Για τα καταληκτικά μονόθεμα σε υς, γεν.υος : Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη : κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ. Όλοι οι μονοσύλλαβοι τύποι, όταν τονίζονται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωμένη : δρῦς, δρῦν, ὦ δρῦ, δρῦς. Στην αιτιατική πληθυντικού, όταν τονίζονται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωμένη : ἰχθῦς, κλιτῦς, ἰσχῦς. Η αιτιατική ενικού λήγει σε ν, αντί σε α : ἰχθύν, κλιτὺν και η αιτιατική πληθυντικού λήγει σε ς και όχι ας : βότρυς, ὀσφῦς. Για τα καταληκτικά μονόθεμα σε εύς, γεν.έως : Η γενική ενικού λήγει σε ως (και όχι ος) : βασιλέως Η κλητική ενικού είναι όμοια με το θέμα χωρίς την κατάληξη : βασιλεῦ, γραμματεῦ. Το ίδιο και στα σε οῦς και αῦς : βοῦ, γραῦ κλπ Η αιτιατική πληθυντικού λήγει σε ας : βασιλέας, γονέας, γραμματέας.(η αιτιατική σε εῖς μεταγενέστερη) Το υ του χαρακτήρα αποβάλλεται πριν από φωνήεν : βασιλέως. Το ίδιο και στα σε οῦς και αῦς : βοός, γραός κλπ Το ε που μένει μετά την αποβολή του υ συναιρείται με το ε ή το ι της κατάληξης σε ει : βασιλεῦι> βασιλει >βασιλεῖ, βασιλεῦες>βασιλέες> βασιλεῖς Όσα έχουν πριν από το εύς φωνήεν συναιρούν συνήθως το ε με το ω και το α στη γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού : ἁλιέως > ἁλιῶς, ἁλιέα > ἁλιᾶ, ἁλιέων > ἁλιῶν, ἁλιέας > ἁλιᾶς, Εὐβοέως > Εὐβοῶς, Πειραιέα > Πειραιᾶ κλπ σε ις, γεν.εως δύναμις δυνάμεως δυνάμει δύναμιν δύναμι δυνάμεις δυνάμεων δυνάμεσι(ν) δυνάμεις δυνάμεις ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΘΕΜΑ 2 ΑΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΔΙΠΛΟΘΕΜΑ 3 σε υς, γεν.εως Ουδέτερο σε υ, γεν.εως Θηλυκά σε ώ, γεν. οῦς πέλεκυς πῆχυς ἄστυ ἠχὼ Κλειὼ λεχὼ πελέκεως πήχεως ἄστεως ἠχοῦς Κλειοῦς λεχοῦς πελέκει πήχει ἄστει ἠχοῖ Κλειοῖ λεχοῖ πέλεκυν πῆχυν ἄστυ ἠχὼ Κλειὼ λεχὼ πέλεκυ πῆχυ ἄστυ ἠχοῖ Κλειοῖ λεχοῖ πόλις πόλεως πόλει πόλιν πόλι πόλεις πόλεων πόλεσι(ν) πόλεις πόλεις πελέκεις πελέκεων πελέκεσι(ν) πελέκεις πελέκεις πήχεις πήχεων πήχεσι(ν) πήχεις πήχεις ἄστη ἄστεων ἄστεσι(ν) ἄστη ἄστη λεχοὶ (β κλίση) λεχῶν λεχοῖς λεχοὺς λεχοὶ Για τα καταληκτικά διπλόθεμα σε ις, και υς, γεν.εως : Τα δύο τους θέματα είναι : α) ισχυρό σε ι ή υ : πολι, πελεκυ από το οποίο σχηματίζονται η ονομαστική αιτιατική και κλητική του ενικού και β) ασθενές σε ε : πολε, πελεκε από το οποίο σχηματίζονται οι υπόλοιπες πτώσεις Η γενική ενικού (κατάληξη ως) και η γενική πληθυντικού (κατάληξη ων) τονίζονται στην προπαραλήγουσα (αντίθετα από τον κανόνα) : πόλεως, πόλεων, δυνάμεως, δυνάμεων, πελέκεως, πελέκεων Σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε ν και την κλητική χωρίς κατάληξη : πόλιν, πόλι, πήχυν, πήχυ, βάσιν, βάσι. Για τα διπλόθεμα θηλυκά σε ώ, γεν.οῦς : Τα δύο τους θέματα είναι : α) ισχυρό σε ω : ἠχω, Κλειω, λεχω από το οποίο σχηματίζεται η ονομαστική του ενικού χωρίς κατάληξη και β) ασθενές σε ο : ἠχο, Κλειο, λεχο από το οποίο σχηματίζονται οι υπόλοιπες πτώσεις με συναίρεση.: ἠχόος > ἠχοῦς, ἠχόι > ἠχοῖ, ἠχόα > ἠχὼ. Παρά τη συναίρεση η αιτιατική οξύνεται κατ αναλογίαν προς την ομόηχη ονομαστική : ἠχὼ, ἠχὼ Η κλητική ενικού σχηματίζεται ακατάληκτη από αρχαιότερο θέμα σε οι και περισπᾶται κατ αναλογίαν προς την ομόηχη δοτική : ἠχοῖ. Κανονικά δεν έχουν πληθυντικό. Όσα έχουν τον σχηματίζουν κατά τη β κλίση : λεχοί, λεχῶν κλπ 1 Κατά το Τρώς : θώς (:τσακάλι), δμώς (:δούλος) κατά το βότρυς : στάχυς, πίτυς (:πεύκο), κάνδυς (: μηδικός μανδύας), τό νᾶπυ (:σινάπι) κατά το ἰχθὺς : ἰλύς (:λάσπη), ἰσχύς, κλιτύς (:πλαγιά), ὀσφύς (:μέση), ὀφρύς (: φρύδι), Ἐρινύς κά κατά το δρῦς : μῦς, σῦς (: σκόρος), ὗς (: αγριόχοιρος) κά. κατά το βασιλεὺς : γραφεύς, ἱερεύς, γονεύς, γραμματεύς, Ἀμφισσεύς, Ἀχαρνεύς κλπ κατά το ἁλιεὺς : Δωριεύς, Ἐρετριεύς, Εὐβοεύς, Πειραιεύς, Πλαταιεύς κλπ τα βοῦς και γραῦς είναι μοναδικά. 2 Κατά το δύναμις τα παροξύτονα θηλυκά: αἴσθησις, ἀκρόπολις, βεβαίωσις, δήλωσις, ποίησις κά πολλά κατά το πόλις : κόνις (:σκόνη), μάντις, ὄφις και πολλά θηλυκά αφηρημένα όπως ἄρσις, βάσις, δρᾶσις, δόσις, κλάσις, λύσις, πλάσις, πρᾶξις, στάσις, τάξις, ὕβρις, φύσις κλπ κατά το πέλεκυς : πῆχυς και πρέσβυς το ἄστυ είναι μοναδικό. 3 Όμοια τα : Γοργώ, Ἐρατώ, Κλωθώ, Λητώ, Σαπφώ, φειδώ, πειθώ κά.

3 ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ' ΚΛΙΣΗΣ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ καταληκτικά μονόθεμα 4 καταληκτικά μονόθεμα 5 χαρακτήρας κ χαρακτήρας γ χαρακτήρας χ χαρακτήρας π χαρακτήρας βκόραξ σάρξ πτέρυξ αἶξ ὄνυξ βήξ γύψ Κύκλωψ Ἄραψ κόρακος σαρκός πτέρυγος αἰγός ὄνυχος βηχός γυπός Κύκλωπος Ἄραβος κόρακι σαρκί πτέρυγι αἰγί ὄνυχι βηχί γυπί Κύκλωπι Ἄραβι κόρακα σάρκα πτέρυγα αἶγα ὄνυχα βῆχα γῦπα Κύκλωπα Ἄραβα κόραξ σάρξ πτέρυξ αἶξ ὄνυξ βήξ γύψ Κύκλωψ Ἄραψ κόρακες κοράκων κόραξι(ν) κόρακας κόρακες σάρκες σαρκῶν σαρξί(ν) σάρκας σάρκες πτέρυγες πτερύγων πτέρυξι(ν) πτέρυγας πτέρυγες Καταληκτικά μονόθεμα με χαρακτήρα απλό οδοντικό (τ,δ,θ) 6 χαρακτήρας τ χαρακτήρας δ χαρακτήρας θ τάπης τάπητος τάπητι τάπητα τάπης τάπητες ταπήτων τάπησι(ν) τάπητας τάπητες πατρίς πατρίδος πατρίδι πατρίδα πατρίς πατρίδες πατρίδων πατρίσι(ν) πατρίδας πατρίδες ὄρνις ὄρνιθος ὄρνιθι ὄρνιν ὄρνι ὄρνιθες ὀρνίθων ὄρνισι(ν) ὄρνιθας ὄρνιθες αἶγες αἰγῶν αἰξί(ν) αἶγας αἶγες ὄνυχ ὀνύχων ὄνυξι(ν) ὄνυχας ὄνυχες βῆχες βηχῶν βηξί(ν) βῆχας βῆχες ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ Καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε ντ 7 σε ας, αντος γίγας γίγαντος γίγαντι γίγαντα γίγαν γίγαντες γιγάντων γίγασι(ν) γίγαντας γίγαντες ἱμὰς ἱμάντος ἱμάντι ἱμάντα ἱμὰς ἱμάντες ἱμάντων ἱμᾶσι ἱμάντας ἱμάντες σε ους, οντος ὀδοὺς ὀδόντος ὀδόντι ὀδόντα ὀδοὺς ὀδόντες ὀδόντων ὀδοῦσι(ν) ὀδόντας ὀδόντες γῦπες γυπῶν γυψί(ν) γῦπας γῦπες Κύκλωπες Κυκλώπων Κύκλωψι(ν) Κύκλωπας Κύκλωπες Ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε ντ 8 Ασυναίρετα σε ων, γεν. οντος γέρων γέροντος γέροντι γέροντα γέρον γέροντες γερόντων γέρουσι(ν) γέροντας γέροντες Τα περισσότερα αρσενικά και θηλυκά αφωνόληκτα σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε α και την κλητική ενικού όμοια με την ονομαστική : κόρακα, κόραξ, τήν πατρίδα, πατρίς. Όμως, τα βαρύτονα οδοντικόληκτα σε ις (γεν. ιτος, ιδος, ιθος) σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε ν και την κλητική ενικού όμοια με το θέμα και με αποβολή του οδοντικού χαρακτήρα: τήν ὄρνιν, ὄρνι, τήν χάριν, χάρι, τήν ἔριν, ἔρι. Το ίδιο και κάποια σε ης ή υς, όπως / Πάρνης, θος και κόρυς, θος : τόν /τήν Πάρνην, Πάρνη, τήν κόρυν, κόρυ. Τα βαρύτονα οδοντικόληκτα σε ας (αντος), ων (οντος) και τα συνηρημένα κύρια οδοντικόληκτα σε ῶν (ῶντος) σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με το θέμα και με αποβολή του οδοντικού χαρακτήρα τ : γίγαν, γέρον, λέον, Ξενοφῶν. Το ίδιο και τα / παῖς, παιδός και τυραννίς, τυραννίδος : παῖ, τυραννί. (βλ. πίνακα δίπλα) Τα ουδέτερα οδοντικόληκτα σεμα (ματος) είναι όλα : κτῆμα, σῶμα, γράμμα, κάλυμμα. Τα μοναδικά ουδέτερα οδοντικόληκτα καταληκτικά είναι τό φῶς, φωτός (βλ. πίνακα δίπλα)και τό ανώμαλο οὖς, ὠτός (: αυτί). (για τό οποίο βλ. στα ανώμαλα τριτόκλιτα) Το ουσιαστικό πούς σχηματίζει την ονομαστική από θέμα ποδ με αποβολή του οδοντικού χαρακτήρα δ και έκταση του ο σε ου : ποδς> πούς (βλ. πίνακα δίπλα) Τα ουσιαστικά ἄναξ, χειρῶναξ, νύξ και το γάλα έχουν θέμα σε κτ : ἄνακτος, χειρώνακτος, νυκτός, γάλακτος κλπ Το ουσιαστικό θρίξ η ονομαστική και κλητική ενικού και η δοτική πληθυντικού (οι πτώσεις που δεν έχουν ξ) σχηματίζονται με θέμα τριχ : θρίξ, τριχός κλπ (βλ. πίνακα δίπλα) Ἄραβες Ἀράβων Ἄραψι(ν) Ἄραβας Ἄραβες Συνηρημένα κύρια σε ῶν, γεν. ῶντος Ξενοφῶν Ξενοφῶντος Ξενοφῶντι Ξενοφῶντα Ξενοφῶν τυραννίς τυραννίδος τυραννίδι τυραννίδα τυραννί τυραννίδες τυραννίδων τυραννίσι(ν) τυραννίδας τυραννίδες πούς ποδός ποδί πόδα πούς πόδες ποδῶν ποσί(ν) πόδας πόδες παῖς παιδός παιδί παῖδα παῖ παῖδες παίδων παισί(ν) παῖδας παῖδες ἄναξ ἄνακτος ἄνακτι ἄνακτα ἄναξ ἄνακτες ἀνάκτων ἄναξι(ν) ἄνακτας ἄνακτες φλέψ φλεβός φλεβί φλέβα φλέψ φλέβες φλεβῶν φλεψί(ν) φλέβας φλέβες ουδέτερα μονόθεμα σε (μ)α, γεν. (μ)ατος 9 κτῆμα κτήματος κτήματι κτῆμα κτῆμα κτήματα κτημάτων κτήμασι κτήματα κτήματα φῶς φωτός φωτί φῶς φῶς φῶτα φώτων φωσί(ν) φῶτα φῶτα θρίξ τριχός τριχί τρίχα θρίξ τρίχες τριχῶν θριξί(ν) τρίχας τρίχες 4 χαρακτήρας κ : θώραξ (θώρακος), κῆρυξ, πῖδαξ, πίναξ, φοῖνιξ, φύλαξ, χάλιξ, αὖλαξ, γλαῦξ, ἔλιξ, κλῖμαξ, κύλιξ, πλάξ κά. χαρακτήρας γ : μάστιξ (μάστιγος), σάλπιγξ, σῆραγξ, σῦριγξ, Σφίγξ, φάλαγξ, φάραγξ, λάρυγξ, τέττιξ (:τζίτζικας), Φρύξ, κά. (τα σε γξ, γεν.γγος) χαρακτήρας χ : διῶρυξ, διώρυχος και μεταγενέστερο διώρυγος, θρίξ, τριχός κά. 5 χαρακτήρας π : Αἰθίοψ, Κέκροψ, Πέλοψ, σκνίψ χαρακτήρας β : λίψ, χάλυψ 6 χαρακτήρας τ: θής (θητός), Κρής, λέβης, Χάρης, Λάχης, ἐσθής, δεξιότης, πιστότης, ποιότης, βαρύτης, βραδύτης, βραχύτης, ταχύτης κά. χαρακτήρας δ: ἀγελάς (δος), Ἑλλάς, λαμπάς, Παλλάς, μονάς, δυάς, τριάς, τετράς, ἀσπίς, Αὐλίς, βαθμίς, θυρίς, Ἑλληνίς, κορωνίς, ἁψίς, βαλβίς, νησίς, σφραγίς, ψηφίς, χλαμύς κά. χαρακτήρας θ: Τίρυνς (Τίρυνθος), ἔλμινς (: σκουλήκι των εντέρων) κά. κατά το ὄρνις : χάρις, χάριτος, ἔρις, ιδος (:φιλονικία), θέμις,ιδος (: το δίκαιο και ως κύριο η θεά της δικαιοσύνης), ἶρις, ιδος (: ουράνιο τόξο και ως κύριο η θεά αγγελιοφόρος των θεών), Ἄρτεμις, ιδος, Ἶσις, ιδος, Πάρις, ιδος, Ἆγις, ιδος, / Πάρνης, ηθος, κόρυς, θος (:περικεφαλαία) 7 κατά το ἰμάς : ἀνδριάς κατά το γίγας : ἀδάμας (ἀδάμαντος), ἐλέφας, Αἴας, Κάλχας και το συνηρημένο ἀλλᾶς (ἀλλᾶντος : αλλαντικό) κατά το ὀδούς τα συνηρημένα πλακοῦς (πλακοῦντος), Σελινοῦς, Τραπεζοῦς, Φλιοῦς κά. 8 κατά το γέρων : δράκων (δράκοντος), θεράπων, λέων, Κρέων κά. κατά το Ξενοφῶν : Ἀντιφῶν, Κτησιφῶν κά. 9 κατά το κτῆμα : τό ἅλμα (ἅλματος), δρᾶμα, κλῆμα, κρᾶμα, κῦμα, πλάσμα, πρᾶγμα, βλέμμα, γράμμα, στέμμα κά πολλά

4 καταληκτικά σε ις, γεν.ῖνος ἀκτίς ἀκτῖνος ἀκτῖνι ἀκτῖνα ἀκτίς ἀκτῖνες ἀκτίνων ἀκτῖσι(ν) ἀκτῖνας ἀκτῖνες σε ηρ, γεν.ηρος κλητήρ κλητῆρος κλητῆρι κλητῆρα κλητήρ κλητῆρες κλητήρων κλητῆρσι(ν) κλητῆρας κλητῆρες σε αν, γεν.ᾶνος Τιτάν Τιτᾶνος Τιτᾶνι Τιτᾶνα Τιτάν Τιτᾶνες Τιτάνων Τιτᾶσι(ν) Τιτᾶνας Τιτᾶνες ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ 10 μονόθεμα σε ων, γεν.ωνος σε ην, γεν.ηνος χειμών κώδων Ἕλλην μήν χειμῶνος κώδωνος Ἕλληνος μηνός χειμῶνι κώδωνι Ἕλληνι μηνί χειμῶνα κώδωνα Ἕλληνα μῆνα χειμών κώδων Ἕλλην μήν χειμῶνες χειμώνων χειμῶσι(ν) χειμῶνας χειμῶνες μονόθεμα σε ωρ, σε αρ, γεν.αρος γεν.ωρος ἰχώρ νέκταρ Κάρ ἰχῶρος νέκταρος Καρός ἰχῶρι νέκταρι Καρί ἰχῶρα νέκταρ Κᾶρα ἰχώρ νέκταρ Κάρ ἰχῶρες ἰχώρων ἰχῶρσι(ν) ἰχῶρας ἰχῶρες κώδωνες Ἕλληνες κωδώνων Ἑλλήνων κώδωσι(ν) Ἕλλησι(ν) κώδωνας Ἕλληνας κώδωνες Ἕλληνες ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ 11 Κᾶρες Καρῶν Καρσί(ν) Κᾶρας Κᾶρες σε είρ, σε ήρ, γεν.ειρός γεν.έρος φθείρ ἀθήρ φθειρός ἀθέρος φθειρί ἀθέρα φθεῖρα ἀθέρα φθείρ ἀθήρ φθεῖρες φθειρῶν φθειρσί(ν) φθεῖρας φθεῖρες ἀθέρες ἀθέρων ἀθέρσι(ν) ἀθέρας ἀθέρες μῆνες μηνῶν μησί(ν) μῆνας μῆνες σε ωρ, γεν.ορος ῥήτωρ ῥήτορος ῥήτορ ῥήτορ ῥῆτορ ῥήτορες ῥητόρων ῥήτορσι(ν) ῥήτορας ῥήτορες σε ην, γεν.ενός ποιμήν ποιμένος ποιμένι ποιμένα ποιμήν ποιμένες ποιμένων ποιμέσι(ν) ποιμένας ποιμένες Διπλόθεμα σε ων, γεν.ονος γείτων γείτονος γείτονι γείτονα γεῖτον γεμών γεμόνος γεμόνι γεμόνα γεμών γεμόνες γεμόνων γεμόσι(ν) γεμόνας γεμόνες Διπλόθεμα πατήρ πατρός πατρί πατέρα πᾶτερ πατέρες πατέρων πατράσι(ν) πατέρας πατέρες γείτονες γειτόνων γείτοσι(ν) γείτονας γείτονες συγκοπτόμενα σε ηρ, γεν.ρος ἀνήρ ἀνδρός ἀνδρί ἄνδρα ἄνερ ἄνδρες ἀνδρῶν ἀνδράσι(ν) ἄνδρας ἄνδρες μήτηρ μητρός μητρί μητέρα μῆτερ μητέρες μητέρων μητράσι(ν) μητέρας μητέρες Δημήτηρ Δήμητρος Δήμητρι Δήμητρα Δήμητερ Για τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα Τα ι και α προ του χαρακτήρα ν των ενρινολήκτων σε ας και ις είναι μακρόχρονα : ἀκτῖνος, Τιτᾶνος Τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με την ονομαστική : ἀκτίς, Τιτάν, χειμών κλπ. Εξαιρούνται τα βαρύτονα διπλόθεμα σε ων, ονος και ωρ, ορος, που σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με το ασθενές θέμα : γεῖτον, ῥῆτορ κλπ Ο χαρακτήρας λ και ρ των υγρολήκτων διατηρείται εμπρός από το σ (ς) της κατάληξης, αλλά ο χαρακτήρας ν των ενρινολήκτων αποβάλλεται : ἀκτίνς > ἀκτίς, ἀκτῖνσι(ν) > ἀκτῖσι(ν), ποιμένσι(ν) > ποιμέσι(ν), αλλά κλητῆρσι(ν), ῥήτορσι(ν) Για τα διπλόθεμα συγκοπτόμενα υγρόληκτα σε ηρ, γεν.ρος Τα διπλόθεμα υγρόληκτα πατήρ, ἀνήρ, μήτηρ, Δημήτηρ, γαστήρ (:κοιλιά) και θυγάτηρ έχουν ισχυρό θέμα σε ηρ και ασθενές σε ερ : πατηρ, πατερ, μητηρ, μητερ, θυγατηρ, θυγατερ κλπ. Σε ορισμένες πτώσεις συγκόπτουν το ε του ασθενούς τους θέματος, ως εξής : α) τα πατήρ, μήτηρ, γαστήρ και θυγάτηρ στη γενική και δοτική ενικού και δοτική πληθυντικού β) το Δημήτηρ στις πλάγιες πτώσεις του ενικού γ) το ανήρ στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και σε όλο τον πληθυντικό. Στη θέση του ε αναπτύσσεται ευφωνικό δ : ἀνέρος > ἀνρός > ἀνδρός Το Δημήτηρ τονίζεται στην προπαραλήγουσα σε όλες τις πτώσεις εκτός της ονομαστικής του ενικού. Σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με το ασθενές θέμα και τονίζονται στην αρχική συλλαβή : πᾶτερ, μῆτερ, θύγατερ, ἄνερ, Δήμητερ. Το γαστήρ όμως έχει κλητική όμοια με την ονομαστική : γαστήρ Στη δοτική πληθυντικού μεταξύ συγκεκομμένου θέματος και κατάληξης αναπτύσσεται ευφωνικό α : πατράσι(ν), ἀνδράσι(ν), μητράσι(ν) κλπ 10 κατά το ἀκτίς : δελφίς, Ἐλευσίς, ῥίς (ῥινός : μύτη), ἴς (ἰνός : νεύρο, νήμα) κατά το Τιτάν : παιάν, Ἀκαρνάν, Ἀλκμάν, Εὐρυτάν, Πάν (Πανός) κατά το χειμών : τα περιεκτικά ἀνθών, ἀνδρών, γυναικών, ἐλαιών, ξενών, παρθενών κά., τα συνηρημένα Ποσειδῶν (βλ.και στα ανώμαλα) και τυφῶν, τα ονόματα μηνών Γαμηλιών, Ἀνθεστηριών, Ἐλαφηβολιών κά., τα ονόματα τόπων και πόλεων Αὐλών, Ἐλικών, Κιθαιρών, Μαραθών, Σιδών κά., τα προσηγορικά οξύτονα κλών (κλωνός), ἀγών, ἀγκών, αἰών, κοιτών, χιτών κά. κατά το κώδων : τα μεγεθυντικά γάστρων (: κοιλαράς), χείλων (: με μεγάλα χείλη) κά., τα κύρια ονόματα Ἀπόλλων (βλ.και στα ανώμαλα), Ἀγάθων, Ζήνων, Πλάτων, Κρίτων κά., τα εθνικά παροξύτονα Λάκων, Ἴων κά., κατά το Ἕλλην : κηφήν (κηφῆνος), λειχήν, σωλήν, σειρήν κά. κατά το μήν : σπλήν, σφήν, χήν κά κατά το ποιμήν : αὐχήν, λιμήν, πυθμήν, ὑμήν, φρήν (φρενός : καρδιά, νούς) κά. κατά το γεμών : ἀηδών, εἰκών, σιαγών, χελιδών, χιών, ἀλεκτρυών (: πετεινός), κανών, κηδεμών, Καρχηδών, Χαλκηδών, Μακεδών, Στρυμών κά. κατά το γείτων : ἄξων, Ἀλιάκμων, βραχίων, γνώμων, δαίμων, Ἰάσων, κίων, πνεύμων, τέκτων, Ἀγαμέμνων, Ἀριστογείτων κά. 11 κατά το κλητήρ : θήρ (θηρός : το θηρίο), ζωστήρ, κρατήρ, λαμπτήρ, νιπτήρ, στατήρ, σωτήρ κλητ. εν. σῶτερ κ.ά. κατά το ἰχώρ (: το αίμα των θεών) : φώρ (φωρός : κλέφτης), πέλωρ (πέλωρος : πελώριο όν, τέρας) κατά το φθείρ : χείρ δοτ. πληθ. χερσί(ν) κατά το ἀθήρ : ἀήρ, αἰθήρ, ἀστήρ δοτ.πληθ. ἀστράσι(ν) κά. κατά το ῥήτωρ : αὐτοκράτωρ, κοσμήτωρ, πράκτωρ, Ἕκτωρ, παντοκράτωρ κά

5 Αρσενικά μονόθεμα 12 σε ης, γεν.ους σε κλῆς, γεν.κλέους Σωκράτης Περικλῆς Σωκράτους Περικλέους Σωκράτει Περικλεῖ Σωκράτη Περικλέα (ῆ) Σώκρατες Περίκλεις Σωκράται Σωκρα Σωκράταις Σωκράτας Σωκράται Περικλεῖς Περικλέων Θηλυκά διπλόθεμα σε ως, γεν.οῦς 13 αἰδοῦς αἰδοῖ αἰδῶ ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ Ουδέτερα διπλόθεμα σε ος, γεν.ους 14 βέλος βέλους βέλει βέλος βέλος βέλη βελῶν βέλεσι(ν) βέλη βέλη ἔδαφος ἐδάφους ἐδάφει ἔδαφος ἔδαφος ἐδάφη ἐδαφῶν ἐδάφεσι(ν) ἐδάφη ἐδάφη κρέας κρέως κρέᾳ κρέας κρέας κρέα κρεῶν κρέασι(ν) κρέα κρέα Περικλεῖς Περικλεῖς Για τα αρσενικά μονόθεμα σε ης, γεν.ους και σε κλῆς, γεν.κλέους : Είναι όλα κύρια ονόματα και έχουν θέμα σε εσ : Σωκρατεσ, Περικλεσ Στην ονομαστική ενικού δεν έχουν κατάληξη και σχηματίζονται με έκταση του βραχύχρονου ε σε η : Σωκράτεσ > Σωκράτης, Περικλεεσ > Περικλέης > Περικλῆς (με συναίρεση η+ε=η) Οι πλάγιες πτώσεις του ενικού σχηματίζονται με τις εξής μεταβολές : α) ο χαρακτήρας σ αποβάλλεται μεταξύ δυο φωνηέντων β) το ε του θέματος και το φωνήεν της κατάληξης συναιρούνται : γεν.εν. Σωκράτεσος > Σωκράτεος > Σωκράτους (ε+ο>ου), Περικλέεσος > Περικλέεος > Περικλέους (ε+ο>ου) (βλ. πίνακα δίπλα) Η κλητική του ενικού σχηματίζεται ακατάληκτη με αναβιβασμό του τόνου : Σώκρατες, Περίκλεες > Περίκλεις (με συναίρεση ε+ε=ει) Ουδέτερα σε ας, γεν.ατος ή ως πέρας πέρατος πέρατι πέρας πέρας πέρατα πέρατων πέρασι(ν) πέρατα πέρατα τέρας τέρατος τέρατι τέρας τέρας τέρα και τέρατα τερῶν και τεράτων τέρασι(ν) τέρα και τέρατα τέρα και τέρατα κέρας κέρατος και κέρως κέρατι και κέρᾳ κέρας κέρας κέρα και κέρατα κερῶν και κεράτων κέρασι(ν) κέρα και κέρατα κέρα και κέρατα Περικλέες >Περίκλεες > Περίκλεις Κανονικά έχουν μόνο ενικό. Όταν σχηματίζουν πληθυντικό τα σε ης, ους κλίνονται κατά την πρώτη κλίση ενώ τα σε ῆς, έους κατά την τρίτη κλίση : Σωκράται, Σωκρα κλπ., Περικλεῖς, Περικλέων κλπ Για τα ουδέτερα σιγμόληκτα σε ος, γεν.ους Έχουν αρχικό θέμα σε εσ : βελεσ, ἐδαφεσ Σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού χωρίς κατάληξη και με τροπή του ε του θέματος σε ο : βελεσ > βέλος, ἐδαφεσ > ἔδαφος Με το αρχικό θέμα σε ες σχηματίζουν τη γενική και δοτική του ενικού και όλον τον πληθυντικό, με τις εξής μεταβολές : α) ο χαρακτήρας σ αποβάλλεται μεταξύ δυο φωνηέντων β) το ε του θέματος και το φωνήεν της κατάληξης συναιρούνται : γεν.εν. βέλεσος > βέλεος > βέλους (ε+ο>ου), ον., αιτ., κλητ. πληθ. βέλεσα > βέλεα > βέλη (ε+α=η)κλπ. Όμως, στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του πληθυντικού, αν πριν από το ε του θέματος προηγείται άλλο ε λήγουν σε α : τό χρέος : τά χρέεσα > χρέεα > χρέα (ε+α=α) (βλ. πίνακα δίπλα) Στη δοτική πληθυντικού τα δύο σ απλοποιούνται σε ένα : βέλεσσι(ν) > βέλεσι(ν) Για τα θηλυκά διπλόθεμα σε ως, γεν.οῦς Έχουν ισχυρό θέμα σε ως και ασθενές σε ος : αἰδωσ, αἰδοσ Σχηματίζουν την ονομαστική και κλητική ενικού από το ισχυρό θέμα χωρίς κατάληξη : Σχηματίζουν τις πλάγιες πτώσεις από το ασθενές θέμα με τις εξής μεταβολές : α) ο χαρακτήρας σ αποβάλλεται μεταξύ δυο φωνηέντων β)το ο του θέματος και το φωνήεν της κατάληξης συναιρούνται : αἰδόσος > αἰδόος > αἰδοῦς κλπ (βλ. πίνακα δίπλα) Δεν έχουν πληθυντικό. Για τα ουδέτερα σε ας, γεν.ως ή ατος Είναι έξι : κρέας, γέρας (:βραβείο), γῆρας, πέρας, τέρας, κέρας. Τα ονόματα κρέας, γέρας, γῆρας είναι σιγμόληκτα μονόθεμα με θέμα σε ασ. Σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού ακατάληκτη (όπως όλα τα ουδέτερα τριτόκλιτα) και τη γενική και δοτική του ενικού και όλο τον πληθυντικό με αποβολή του χαρακτήρα σμεταξύ δύο φωνηέντων και συναίρεση του α με το φωνήεν της κατάληξης : κρέασος > κρέαος > κρέως, κρέασι > κρέαι > κρέᾳ, κρέασα > κρέαα > κρέα, κρεάσων > κρεάων > κρεῶν, κρέασσι(ν) > κρέασι(ν) (απλοποίηση των δύο σ σε ένα) κλπ Το όνομα πέρας είναι διπλόθεμο : α) από σιγμόληκτο θέμα σε ασ σχηματίζει την ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού ακατάληκτη β) από οδοντικόληκτο θέμα σε ατσχηματίζει τις υπόλοιπες πτώσεις : πέρατος, πέρατι, πέρατα, περάτων κλπ (όπως το κτῆμα) Σωκράτεσ > Σωκράτης Σωκράτεσος > Σωκράτεος > Σωκράτους Σωκράτεσι > Σωκράτει > Σωκράτει Σωκράτεσα > Σωκράτεα > Σωκράτη Σωκράτες > Σώκρατες Περικλέεσ > Περικλέης > Περικλῆς Περικλέεσος > Περικλέεος > Περικλέους Περικλέεσι > Περικλέει > Περικλέει > Περικλεῖ Περικλέεσα > Περικλέεα > Περικλέα και Περικλῆ βέλεσ > βέλος βέλεσος > βέλεος > βέλους βέλεσι > βέλει > βέλει βέλεσ > βέλος βέλεσ > βέλος βέλεσα > βέλεα > βέλη / χρέεσα > χρέεα > χρέα βελέσων > βελέων > βελῶν βέλεσσι (ν) > βέλεσι(ν) βέλεσα > βέλεα > βέλη / χρέεσα > χρέεα > χρέα βέλεσα > βέλεα > βέλη / χρέεσα > χρέεα > χρέα αἰδόσος > αἰδόος > αἰδοῦς αἰδόσι > αἰδόι > αἰδοῖ αἰδόσα > αἰδόα > αἰδῶ ενικός πληθυντικός κρέας κρέως κρέα γέρας γέρως γέρα γῆρας γήρως γήρα πέρας πέρατος πέρατα τέρας τέρατος τέρατα και τέρα κέρας κέρατος και κέρως κέρατα και κέρα Το όνομα τέρας σχηματίζει τον ενικό κατά το πέρας (ως οδοντικόληκτο) και τον πληθυντικό και κατά το πέρας (ως οδοντικόληκτο) και κατά το κρέας (ως σιγμόληκτο) Το όνομα κέρας σχηματίζει και τους δύο αριθμούς και με τους δύο τρόπους (κατά το πέρας ως οδοντικόληκτο και κατά το κρέας ως σιγμόληκτο). 12 κατά το Σωκράτης : Ἱπποκράτης, Ἰσοκράτης, Ἰφικράτης, Πολυκράτης, Ἀριστοτέλης, Πραξιτέλης, Ἀριστομένης, Ἀριστοφάνης, Δημοσθένης, Ἀντισθένης, Διομήδης, Πολυνείκης, Ἀστυάγης, Τισσαφέρνης, Κυαξάρης κά. κατά το Περικλῆς : Ἀγαθοκλῆς, Ἡρακλῆς, Θεμιστοκλῆς, Ἱεροκλῆς, Προκλῆς, Σοφοκλῆς, Μεγακλῆς κά. 13 κατά το : ἠώς (: αυγή) και ως κύριο Ἠώς 14 κατά το βέλος : τό ἄγος (:μίασμα), ἄλσος, βάθος, βάρος, δάσος, ἔθνος, εὖρος, ζεῦγος, ἦθος, θάρρος, κέρδος, κράτος, κῦρος, λάθος, μῖσος, ξίφος, πάθος, πλῆθος, σκάφος, σκεῦος, τάχος, τεῖχος, τέλος, τεῦχος, ὕψος, ψῦχος κά πολλά κατά το έδαφος : τό μέγεθος, στέλεχος, τέμενος (: ιερός χώρος), τέναγος (: αβαθή νερά, βάλτος) κά πολλά

6 ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ἥρως, ἥρωος Τρὼς, Τρωὸς βότρυς, βότρυος ἰχθὺς, ἰχθὺος δρῦς, δρυός βασιλεὺς, βασιλέως ἁλιεὺς, ἁλιέως, ῶς βοῦς, βοὸς γραῦς, γραὸς δύναμις, δυνάμεως πόλις, πόλεως πέλεκυς, πελέκεως τό ἄστυ, ἄστεως ἠχὼ, ἠχοῦς Κλειὼ, Κλειοῦς ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ κόραξ, κόρακος πτέρυξ, πτέρυγος ὄνυξ, ὄνυχος ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ γύψ, γυπός Ἄραψ, Ἄραβος ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ τάπης, τάπητος πατρίς, πατρίδος ὄρνις, ὄρνιθος γίγας, γίγαντος ἱμὰς, ἱμάντος ὀδοὺς, ὀδόντος γέρων, γέροντος Ξενοφῶν, Ξενοφῶντος τό κτῆμα, κτήματος ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ἀκτίς, ἀκτῖνος Τιτάν, Τιτᾶνος χειμών, χειμῶνος Ἕλλην, Ἕλληνος ποιμήν, ποιμένος γεμών, γεμόνος γείτων, γείτονος ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ κλητήρ, κλητῆρος ἰχώρ, ἰχῶρος τό νέκταρ, νέκταρος φθείρ, φθειρός ἀθήρ, ἀθέρος ῥήτωρ, ῥήτορος πατήρ, πατρός ἀνήρ, ἀνδρός ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ Σωκράτης, Σωκράτους Περικλῆς, Περικλέους, αἰδοῦς τό βέλος, βέλους τό ἔδαφος, ἐδάφους τό κρέας, κρέως τό πέρας, πέρατος

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427 347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ)

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ) - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 1-3 15812 - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 4-5 15813 ΑΓΙΑΣΣΟΣ * ΑΓΙΑΣΣΟΣ - Αγιάσσος 1931-1933 19/04/1931-04/08/1933 7977 ΑΓΡΙΝΙΟ * ΤΡΙΧΩΝΙΑ - Αγρίνιο 1885 (09) 04/09/1885 ΤΦ.11 12958 ΦΩΣ, ΤΟ -

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κείμενο 1 Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Είναι γνωστό πως στην Αρχαία Ελλάδα γίνονται τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Από το κεφάλαιο της Εισαγωγής οι ενότητες: 1. Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Τραγούδι 1 Αθήνα Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Τραγούδι 1 Αθήνα Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - «για την Αθήνα» Τραγούδι 1 Αθήνα Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις Μ' άσπρα πουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και τ' όνοµά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω. Αθήνα - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη α) τα αριθμητικά από το 13 ώς το 19: δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι (δεκάξι), δεκαεφτά (δεκαεπτά), δεκαοχτώ (δεκαοκτώ), δεκαεννέα (δεκαεννιά), αλλά: είκοσι ένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. 21 νέες µελέτες κτηµατογράφησης σε δηµόσια διαβούλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. 21 νέες µελέτες κτηµατογράφησης σε δηµόσια διαβούλευση Τµήµα Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6511895 Αθήνα, 18 Μαΐου 2011 ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 21 νέες µελέτες κτηµατογράφησης σε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα Φθόγγοι και γράµµατα Αλφάβητος Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων Προκαταρκτική ενότητα 1η Ενότητα 1. Φωνολογία/Φωνητική Εκµάθηση του θήτα (µε λέξεις που αρχίζουν από αυτό ή το εµπεριέχουν). Ενδεικτικά:

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Οριζόντια 1. Βυζαντινός αυτοκράτορας - Ρωτάει 2. Μικρόβιο 3. Βράχος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας - Βράχος πάνω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 3 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 Τα οριστικά άρθρα 3 Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν) 4 Τα αόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. Α Μέρος. Γ & Δ Δημοτικού

Γραμματική. Α Μέρος. Γ & Δ Δημοτικού Γραμματική Γ & Δ Δημοτικού Α Μέρος ΤΑ ΑΡΘΡΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ)................................... 8 ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ................................................... 11 TΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8 1 ροµολογίου 1 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 07:15 16:00 2 ΣΠΗΛΙΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΜΑΝΙΚΑ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.(14:00) 3 ΜΟΡΦΑ-ΚΑΡΟ ΡΟΜΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΑΥΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία.

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία. για την Γ τάξη Επιστροφή στα θρανία!! Τα σηµεία στίξης Όταν γράφουµε, στο τέλος των λέξεων ή των προτάσεων βάζουµε κάποια σηµάδια για να µας βοηθούν να διαβάσουµε το κείµενο και να καταλάβουµε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Τα νεογνά των φυτοφάγων θηλαστικών, όπως της γίδας, γεννιούνται με τρίχωμα. Τα μάτια τους είναι ανοιχτά και μπορούν αμέσως να περπατήσουν. Αντίθετα, τα νεογνά των σαρκοφάγων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ρ Ι Α ΠΝΕΩΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

1225-22/7/2011 (Α Α: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ),

1225-22/7/2011 (Α Α: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ανακοίνωση Πρόγραµµα ελέγχου πληρότητας απαιτούµενων δικαιολογητικών των κατατεθειµένων αιτήσεων για τη χρηµατοδότηση Σχεδίων ράσης από Μ.Κ.Ο./γυναικείες οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Α ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΙΟΛΕΙΣ ΑΙΟΛΕΙΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασίες των 7 πλανητών σύµφωνα µε τον ωρόθεο της Σιδώνας

Ονοµασίες των 7 πλανητών σύµφωνα µε τον ωρόθεο της Σιδώνας Ονοµασίες των 7 πλανητών σύµφωνα µε τον ωρόθεο της Σιδώνας 142 Carmen Astrologicum (Β ) Epitheta planetarum in Z f. 30; iam a F. Cumont in CCAG 2; 81-82 (fr. 2b Stegemann) edita. Quae stellulis notantur

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα

Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΟΣ Φύλλο 2. Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα θερμόμετρο άνεμος 50 εκ. 100 εκ. Το θερμόμετρο πρέπει να μην εί βρεγμένο. Σε σκιερό μέρος το περιστρέφουμε για 1,5 λεπτό και διαβάζουμε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΑΥΛΑΚΩΣΗ Αυλάκωση ονομάζεται η διαίρεση του ζυγωτού Η πρώτη μιτωτική διαίρεση σε 2 κύτταρα γίνεται 30 ώρες μετά τη γονιμοποίηση Ακολουθούν πολλές μιτωτικές διαιρέσεις και 5 7 μέρες

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλι δεν είναι απλά μία γλυκαντική ουσία αν και μέχρι τα μέσα του 18 ου αιώνα, ήταν η μοναδική γλυκαντική ουσία που είχε στη διάθεσή του ο

Το μέλι δεν είναι απλά μία γλυκαντική ουσία αν και μέχρι τα μέσα του 18 ου αιώνα, ήταν η μοναδική γλυκαντική ουσία που είχε στη διάθεσή του ο Το μέλι δεν είναι απλά μία γλυκαντική ουσία αν και μέχρι τα μέσα του 18 ου αιώνα, ήταν η μοναδική γλυκαντική ουσία που είχε στη διάθεσή του ο άνθρωπος. Στους αιγυπτιακούς παπύρους, πριν από 3.500 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Φθόγγοι Για να προφέρουμε τις λέξεις, βγάζουμε ήχους από το στόμα μας. Αυτούς τους ήχους τους ονομάζουμε φθόγγους. Π.χ., η λέξη ένα σχηματίζεται από τους φθόγγους ε, ν, α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΗ (Ε) Α' ΑΘΗΝΩΝ 6o ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 544 542 32 574 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 10439 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΗ (Ε) Α' ΑΘΗΝΩΝ 6o ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 544 542 32 574 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ 10439 ΑΘΗΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΗ (Ε) ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η µέλισσα είναι έντοµο ολοµετάβολο και για την ολοκλήρωση του βιολογικού της κύκλου διέρχεται από τα στάδια του αυγού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία κόφα, θωράκιον Κοφίνι κυρίως στην κεντρικό ιστό, την μεγίστη που χρησιμεύει για παρατηρητήριο. Ετυμολογία

Σημασία κόφα, θωράκιον Κοφίνι κυρίως στην κεντρικό ιστό, την μεγίστη που χρησιμεύει για παρατηρητήριο. Ετυμολογία ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 1 κόφα Σάββατο, 21 Απριλίου 2012 3:18 μμ Σημασία κόφα, θωράκιον Κοφίνι κυρίως στην κεντρικό ιστό, την μεγίστη που χρησιμεύει για παρατηρητήριο. Ετυμολογία κόφα από το αρχ. κόφινος = καλάθι,

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία. Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο Γίνομαι άριστος στην ορθογραφία απευθύνεται στα παιδιά της Γ Δημοτικού και δημιουργήθηκε για να ελέγχουν και να εξασκούν τις γνώσεις που αποκτούν στο μάθημα της Γλώσσας. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Εστία Η Εστία ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ U59UPU UPU ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ Αρ.Φακ. 70/2β/15 Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ου 97P P ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σε συνέχεια των προκηρύξεων για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6o 543 542 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑ

Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6o 543 542 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1o 556 556 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ 46 & ΕΡΑΤΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα