ἡ χιών, τό σῶμα -α -ος / -ως -ων -ι -σι(ν) -α / -ν -α -ς / -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἡ χιών, τό σῶμα -α -ος / -ως -ων -ι -σι(ν) -α / -ν -α -ς / -"

Transcript

1 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Γενικές παρατηρήσεις Η γ κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά και των τριών γενών περιττοσύλλαβα. Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά λήγουν στην ονομαστική ενικού σε α, ι, υ, ω, ν, ρ, ς (ξ, ψ), και στη γενική σε ος, ως ή ους : τό σῶμα, σώματος / τό ἄστυ, ἄστεος / ἠχώ, ἠχοῦς / γέρων, γέροντος / ῥήτωρ, ῥήτορος / ἥρως, ἥρωος / κόραξ, κόρακος / κώνωψ, κώνωπος Τα αρσενικά και τα θηλυκά τριτόκλιτα ουσιαστικά έχουν τις ίδιες καταλήξεις σε όλες τις πτώσεις. Διαίρεση των τριτοκλίτων ουσιαστικών καταληκτικά : στην ονομαστική ενικού ἥρως, ταχύτης ως προς την κατάληξη ως προς το θέμα ως προς τον χαρακτήρα Ονομ. Γεν. Δοτ. Αιτ. Κλητ. έχουν κατάληξη ς : στην ονομαστική ενικού δεν έχουν κατάληξη. Όλα τα ουδέτερα είναι. μονόθεμα : διατηρούν το αρχικό τους θέμα σε όλες τις πτώσεις. Το θέμα τους βρίσκεται από τη γενική ενικού, αφού αφαιρεθεί η κατάληξη. διπλόθεμα : έχουν δυο θέματα κατά την κλίση τους : ισχυρό (μακρόχρονο) και ασθενές (βραχύχρονο). Το ισχυρό βρίσκεται από την ονομαστική ενικού και το ασθενές από τη γενική ενικού αφού αφαιρεθεί η κατάληξη. φωνηεντόληκτα χιών, τό σῶμα χιτών, χιος (θ.χιτων) τό κτῆμα, κτήματος (θ. κτηματ) ποιμήν (ισχυρό θ.ποιμην), ποιμένος (ασθενές θ. ποιμεν) γέρων (ισχυρό θ.γερων), γέροντος (ασθενές θ. γέροντ) βασιλεύς ουρανικόληκτα : κόραξ, κόρακος αφωνόληκτα οδοντικόληκτα : πατρίς, πατρίδος συμφωνόληκτα χειλικόληκτα : κώνωψ, κώνωπος ενρινόληκτα : Ἕλλην, Ἕλληνος ημιφωνόληκτα υγρόληκτα : ῥήτωρ, ῥήτορος σιγμόληκτα : τό βέλος, βέλους (<βέλεσος) ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΑ και ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ς / ες α ος / ως ων ος / ως ων ι σι(ν) ι σι(ν) α / ν ας / ς α ς / ες α Γενικοί κανόνες τονισμού των τριτοκλίτων ουσιαστικών : 1. Το ι και το α στη λήγουσα των ονομάτων της γ κλίσης είναι πάντα βραχύχρονα : γνῶσις, ἀγῶνι, γῆρας, ἀκτῖσι(ν), ἀκτῖνας, παιᾶσι(ν), παιᾶνας, χειμῶσι(ν), χειμῶνας. 2. Περισπωμένη παίρνουν: α) Οι μονοσύλλαβοι τύποι της ονομαστικής, αιτιατικής και κλητικής που έχουν χαρακτήρα ι και υ (αυ, ου) : κῖς, κῖν, κῖ, τους κῖς / δρῦς, την δρῦν, δρῦ, τάς δρῦς / τόν βοῦν, βοῦ, τούς βοῦς / τήν γραῦν, γραῦ, τάς γραῦς. β) Η αιτιατική πληθυντικού των ονομάτων σε υς, όταν τονίζεται στη λήγουσα: ἰχθῦς, κλιτῦς. γ) Η ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού των ονομάτων πῦρ και οὖς. δ) Η ονομαστική και κλητική ενικού του θηλυκού του ονόματος γλαῦξ. ε) Η κλητική ενικού των ονομάτων σε ευς: π.χ. βασιλεῦ, γονεῦ, ἱερεῦ. 3. Τα μονοσύλλαβα ουσιαστικά της γ κλίσης στη γενική και τη δοτική ενικού και γενική πληθυντικού τονίζονται στη λήγουσα : φλόξ, φλογί, φλογῶν, φλοξί. Εξαιρούνται και τονίζονται στην παραλήγουσα : θώς, θώων / οὖς, ὤτων / παῖς, παίδων / Τρώς, Τρώων / δᾴς, δᾴδων / φῶς, φώτων.

2 ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ' ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΜΑ 1 σε ως, γεν.ωος σε υς, γεν.υος σε εύς, γεν.έως σε οῦς, γεν.οός σε αῦς, γεν.αός ἥρως Τρὼς βότρυς ἰχθὺς δρῦς βασιλεὺς ἁλιεὺς βοῦς γραῦς ἥρωος Τρωὸς βότρυος ἰχθὺος δρυός βασιλέως ἁλιέως, ῶς βοὸς γραὸς ἥρωι Τρωὶ βότρυϊ ἰχθὺι δρυΐ βασιλεῖ ἁλιεῖ βοῒ γραῒ ἥρωα Τρῶα βότρυν ἰχθὺν δρῦν βασιλέα ἁλιέα, ᾶ βοῦν γραῦν ἥρως Τρὼς βότρυ ἰχθὺ δρῦ βασιλεῦ ἁλιεῦ βοῦ γραῦ ἥρωες ρώων ἥρωσι ἥρωας ἥρωες Τρῶες Τρώων Τρωσὶ(ν) Τρῶας Τρῶες βότρυες ἰχθὺες βοτρύων ἰχθὺων βότρυσι(ν) ἰχθὺσι(ν) βότρυς ἰχθῦς βότρυες ἰχθὺες δρύες δρυῶν δρυσί(ν) δρῦς δρύες βασιλεῖς βασιλέων βασιλεῦσι βασιλέας βασιλεῖς ἁλιεῖς ἁλιέων, ῶν ἁλιεῦσι ἁλιέας, ᾶς ἁλιεῖς βόες βοῶν βουσὶ(ν) βοῦς βόες γρᾶες γραῶν γραυσὶ γραῦς γρᾶες Για τα καταληκτικά μονόθεμα σε υς, γεν.υος : Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη : κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ. Όλοι οι μονοσύλλαβοι τύποι, όταν τονίζονται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωμένη : δρῦς, δρῦν, ὦ δρῦ, δρῦς. Στην αιτιατική πληθυντικού, όταν τονίζονται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωμένη : ἰχθῦς, κλιτῦς, ἰσχῦς. Η αιτιατική ενικού λήγει σε ν, αντί σε α : ἰχθύν, κλιτὺν και η αιτιατική πληθυντικού λήγει σε ς και όχι ας : βότρυς, ὀσφῦς. Για τα καταληκτικά μονόθεμα σε εύς, γεν.έως : Η γενική ενικού λήγει σε ως (και όχι ος) : βασιλέως Η κλητική ενικού είναι όμοια με το θέμα χωρίς την κατάληξη : βασιλεῦ, γραμματεῦ. Το ίδιο και στα σε οῦς και αῦς : βοῦ, γραῦ κλπ Η αιτιατική πληθυντικού λήγει σε ας : βασιλέας, γονέας, γραμματέας.(η αιτιατική σε εῖς μεταγενέστερη) Το υ του χαρακτήρα αποβάλλεται πριν από φωνήεν : βασιλέως. Το ίδιο και στα σε οῦς και αῦς : βοός, γραός κλπ Το ε που μένει μετά την αποβολή του υ συναιρείται με το ε ή το ι της κατάληξης σε ει : βασιλεῦι> βασιλει >βασιλεῖ, βασιλεῦες>βασιλέες> βασιλεῖς Όσα έχουν πριν από το εύς φωνήεν συναιρούν συνήθως το ε με το ω και το α στη γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού : ἁλιέως > ἁλιῶς, ἁλιέα > ἁλιᾶ, ἁλιέων > ἁλιῶν, ἁλιέας > ἁλιᾶς, Εὐβοέως > Εὐβοῶς, Πειραιέα > Πειραιᾶ κλπ σε ις, γεν.εως δύναμις δυνάμεως δυνάμει δύναμιν δύναμι δυνάμεις δυνάμεων δυνάμεσι(ν) δυνάμεις δυνάμεις ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΘΕΜΑ 2 ΑΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΔΙΠΛΟΘΕΜΑ 3 σε υς, γεν.εως Ουδέτερο σε υ, γεν.εως Θηλυκά σε ώ, γεν. οῦς πέλεκυς πῆχυς ἄστυ ἠχὼ Κλειὼ λεχὼ πελέκεως πήχεως ἄστεως ἠχοῦς Κλειοῦς λεχοῦς πελέκει πήχει ἄστει ἠχοῖ Κλειοῖ λεχοῖ πέλεκυν πῆχυν ἄστυ ἠχὼ Κλειὼ λεχὼ πέλεκυ πῆχυ ἄστυ ἠχοῖ Κλειοῖ λεχοῖ πόλις πόλεως πόλει πόλιν πόλι πόλεις πόλεων πόλεσι(ν) πόλεις πόλεις πελέκεις πελέκεων πελέκεσι(ν) πελέκεις πελέκεις πήχεις πήχεων πήχεσι(ν) πήχεις πήχεις ἄστη ἄστεων ἄστεσι(ν) ἄστη ἄστη λεχοὶ (β κλίση) λεχῶν λεχοῖς λεχοὺς λεχοὶ Για τα καταληκτικά διπλόθεμα σε ις, και υς, γεν.εως : Τα δύο τους θέματα είναι : α) ισχυρό σε ι ή υ : πολι, πελεκυ από το οποίο σχηματίζονται η ονομαστική αιτιατική και κλητική του ενικού και β) ασθενές σε ε : πολε, πελεκε από το οποίο σχηματίζονται οι υπόλοιπες πτώσεις Η γενική ενικού (κατάληξη ως) και η γενική πληθυντικού (κατάληξη ων) τονίζονται στην προπαραλήγουσα (αντίθετα από τον κανόνα) : πόλεως, πόλεων, δυνάμεως, δυνάμεων, πελέκεως, πελέκεων Σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε ν και την κλητική χωρίς κατάληξη : πόλιν, πόλι, πήχυν, πήχυ, βάσιν, βάσι. Για τα διπλόθεμα θηλυκά σε ώ, γεν.οῦς : Τα δύο τους θέματα είναι : α) ισχυρό σε ω : ἠχω, Κλειω, λεχω από το οποίο σχηματίζεται η ονομαστική του ενικού χωρίς κατάληξη και β) ασθενές σε ο : ἠχο, Κλειο, λεχο από το οποίο σχηματίζονται οι υπόλοιπες πτώσεις με συναίρεση.: ἠχόος > ἠχοῦς, ἠχόι > ἠχοῖ, ἠχόα > ἠχὼ. Παρά τη συναίρεση η αιτιατική οξύνεται κατ αναλογίαν προς την ομόηχη ονομαστική : ἠχὼ, ἠχὼ Η κλητική ενικού σχηματίζεται ακατάληκτη από αρχαιότερο θέμα σε οι και περισπᾶται κατ αναλογίαν προς την ομόηχη δοτική : ἠχοῖ. Κανονικά δεν έχουν πληθυντικό. Όσα έχουν τον σχηματίζουν κατά τη β κλίση : λεχοί, λεχῶν κλπ 1 Κατά το Τρώς : θώς (:τσακάλι), δμώς (:δούλος) κατά το βότρυς : στάχυς, πίτυς (:πεύκο), κάνδυς (: μηδικός μανδύας), τό νᾶπυ (:σινάπι) κατά το ἰχθὺς : ἰλύς (:λάσπη), ἰσχύς, κλιτύς (:πλαγιά), ὀσφύς (:μέση), ὀφρύς (: φρύδι), Ἐρινύς κά κατά το δρῦς : μῦς, σῦς (: σκόρος), ὗς (: αγριόχοιρος) κά. κατά το βασιλεὺς : γραφεύς, ἱερεύς, γονεύς, γραμματεύς, Ἀμφισσεύς, Ἀχαρνεύς κλπ κατά το ἁλιεὺς : Δωριεύς, Ἐρετριεύς, Εὐβοεύς, Πειραιεύς, Πλαταιεύς κλπ τα βοῦς και γραῦς είναι μοναδικά. 2 Κατά το δύναμις τα παροξύτονα θηλυκά: αἴσθησις, ἀκρόπολις, βεβαίωσις, δήλωσις, ποίησις κά πολλά κατά το πόλις : κόνις (:σκόνη), μάντις, ὄφις και πολλά θηλυκά αφηρημένα όπως ἄρσις, βάσις, δρᾶσις, δόσις, κλάσις, λύσις, πλάσις, πρᾶξις, στάσις, τάξις, ὕβρις, φύσις κλπ κατά το πέλεκυς : πῆχυς και πρέσβυς το ἄστυ είναι μοναδικό. 3 Όμοια τα : Γοργώ, Ἐρατώ, Κλωθώ, Λητώ, Σαπφώ, φειδώ, πειθώ κά.

3 ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ' ΚΛΙΣΗΣ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ καταληκτικά μονόθεμα 4 καταληκτικά μονόθεμα 5 χαρακτήρας κ χαρακτήρας γ χαρακτήρας χ χαρακτήρας π χαρακτήρας βκόραξ σάρξ πτέρυξ αἶξ ὄνυξ βήξ γύψ Κύκλωψ Ἄραψ κόρακος σαρκός πτέρυγος αἰγός ὄνυχος βηχός γυπός Κύκλωπος Ἄραβος κόρακι σαρκί πτέρυγι αἰγί ὄνυχι βηχί γυπί Κύκλωπι Ἄραβι κόρακα σάρκα πτέρυγα αἶγα ὄνυχα βῆχα γῦπα Κύκλωπα Ἄραβα κόραξ σάρξ πτέρυξ αἶξ ὄνυξ βήξ γύψ Κύκλωψ Ἄραψ κόρακες κοράκων κόραξι(ν) κόρακας κόρακες σάρκες σαρκῶν σαρξί(ν) σάρκας σάρκες πτέρυγες πτερύγων πτέρυξι(ν) πτέρυγας πτέρυγες Καταληκτικά μονόθεμα με χαρακτήρα απλό οδοντικό (τ,δ,θ) 6 χαρακτήρας τ χαρακτήρας δ χαρακτήρας θ τάπης τάπητος τάπητι τάπητα τάπης τάπητες ταπήτων τάπησι(ν) τάπητας τάπητες πατρίς πατρίδος πατρίδι πατρίδα πατρίς πατρίδες πατρίδων πατρίσι(ν) πατρίδας πατρίδες ὄρνις ὄρνιθος ὄρνιθι ὄρνιν ὄρνι ὄρνιθες ὀρνίθων ὄρνισι(ν) ὄρνιθας ὄρνιθες αἶγες αἰγῶν αἰξί(ν) αἶγας αἶγες ὄνυχ ὀνύχων ὄνυξι(ν) ὄνυχας ὄνυχες βῆχες βηχῶν βηξί(ν) βῆχας βῆχες ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ Καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε ντ 7 σε ας, αντος γίγας γίγαντος γίγαντι γίγαντα γίγαν γίγαντες γιγάντων γίγασι(ν) γίγαντας γίγαντες ἱμὰς ἱμάντος ἱμάντι ἱμάντα ἱμὰς ἱμάντες ἱμάντων ἱμᾶσι ἱμάντας ἱμάντες σε ους, οντος ὀδοὺς ὀδόντος ὀδόντι ὀδόντα ὀδοὺς ὀδόντες ὀδόντων ὀδοῦσι(ν) ὀδόντας ὀδόντες γῦπες γυπῶν γυψί(ν) γῦπας γῦπες Κύκλωπες Κυκλώπων Κύκλωψι(ν) Κύκλωπας Κύκλωπες Ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε ντ 8 Ασυναίρετα σε ων, γεν. οντος γέρων γέροντος γέροντι γέροντα γέρον γέροντες γερόντων γέρουσι(ν) γέροντας γέροντες Τα περισσότερα αρσενικά και θηλυκά αφωνόληκτα σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε α και την κλητική ενικού όμοια με την ονομαστική : κόρακα, κόραξ, τήν πατρίδα, πατρίς. Όμως, τα βαρύτονα οδοντικόληκτα σε ις (γεν. ιτος, ιδος, ιθος) σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε ν και την κλητική ενικού όμοια με το θέμα και με αποβολή του οδοντικού χαρακτήρα: τήν ὄρνιν, ὄρνι, τήν χάριν, χάρι, τήν ἔριν, ἔρι. Το ίδιο και κάποια σε ης ή υς, όπως / Πάρνης, θος και κόρυς, θος : τόν /τήν Πάρνην, Πάρνη, τήν κόρυν, κόρυ. Τα βαρύτονα οδοντικόληκτα σε ας (αντος), ων (οντος) και τα συνηρημένα κύρια οδοντικόληκτα σε ῶν (ῶντος) σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με το θέμα και με αποβολή του οδοντικού χαρακτήρα τ : γίγαν, γέρον, λέον, Ξενοφῶν. Το ίδιο και τα / παῖς, παιδός και τυραννίς, τυραννίδος : παῖ, τυραννί. (βλ. πίνακα δίπλα) Τα ουδέτερα οδοντικόληκτα σεμα (ματος) είναι όλα : κτῆμα, σῶμα, γράμμα, κάλυμμα. Τα μοναδικά ουδέτερα οδοντικόληκτα καταληκτικά είναι τό φῶς, φωτός (βλ. πίνακα δίπλα)και τό ανώμαλο οὖς, ὠτός (: αυτί). (για τό οποίο βλ. στα ανώμαλα τριτόκλιτα) Το ουσιαστικό πούς σχηματίζει την ονομαστική από θέμα ποδ με αποβολή του οδοντικού χαρακτήρα δ και έκταση του ο σε ου : ποδς> πούς (βλ. πίνακα δίπλα) Τα ουσιαστικά ἄναξ, χειρῶναξ, νύξ και το γάλα έχουν θέμα σε κτ : ἄνακτος, χειρώνακτος, νυκτός, γάλακτος κλπ Το ουσιαστικό θρίξ η ονομαστική και κλητική ενικού και η δοτική πληθυντικού (οι πτώσεις που δεν έχουν ξ) σχηματίζονται με θέμα τριχ : θρίξ, τριχός κλπ (βλ. πίνακα δίπλα) Ἄραβες Ἀράβων Ἄραψι(ν) Ἄραβας Ἄραβες Συνηρημένα κύρια σε ῶν, γεν. ῶντος Ξενοφῶν Ξενοφῶντος Ξενοφῶντι Ξενοφῶντα Ξενοφῶν τυραννίς τυραννίδος τυραννίδι τυραννίδα τυραννί τυραννίδες τυραννίδων τυραννίσι(ν) τυραννίδας τυραννίδες πούς ποδός ποδί πόδα πούς πόδες ποδῶν ποσί(ν) πόδας πόδες παῖς παιδός παιδί παῖδα παῖ παῖδες παίδων παισί(ν) παῖδας παῖδες ἄναξ ἄνακτος ἄνακτι ἄνακτα ἄναξ ἄνακτες ἀνάκτων ἄναξι(ν) ἄνακτας ἄνακτες φλέψ φλεβός φλεβί φλέβα φλέψ φλέβες φλεβῶν φλεψί(ν) φλέβας φλέβες ουδέτερα μονόθεμα σε (μ)α, γεν. (μ)ατος 9 κτῆμα κτήματος κτήματι κτῆμα κτῆμα κτήματα κτημάτων κτήμασι κτήματα κτήματα φῶς φωτός φωτί φῶς φῶς φῶτα φώτων φωσί(ν) φῶτα φῶτα θρίξ τριχός τριχί τρίχα θρίξ τρίχες τριχῶν θριξί(ν) τρίχας τρίχες 4 χαρακτήρας κ : θώραξ (θώρακος), κῆρυξ, πῖδαξ, πίναξ, φοῖνιξ, φύλαξ, χάλιξ, αὖλαξ, γλαῦξ, ἔλιξ, κλῖμαξ, κύλιξ, πλάξ κά. χαρακτήρας γ : μάστιξ (μάστιγος), σάλπιγξ, σῆραγξ, σῦριγξ, Σφίγξ, φάλαγξ, φάραγξ, λάρυγξ, τέττιξ (:τζίτζικας), Φρύξ, κά. (τα σε γξ, γεν.γγος) χαρακτήρας χ : διῶρυξ, διώρυχος και μεταγενέστερο διώρυγος, θρίξ, τριχός κά. 5 χαρακτήρας π : Αἰθίοψ, Κέκροψ, Πέλοψ, σκνίψ χαρακτήρας β : λίψ, χάλυψ 6 χαρακτήρας τ: θής (θητός), Κρής, λέβης, Χάρης, Λάχης, ἐσθής, δεξιότης, πιστότης, ποιότης, βαρύτης, βραδύτης, βραχύτης, ταχύτης κά. χαρακτήρας δ: ἀγελάς (δος), Ἑλλάς, λαμπάς, Παλλάς, μονάς, δυάς, τριάς, τετράς, ἀσπίς, Αὐλίς, βαθμίς, θυρίς, Ἑλληνίς, κορωνίς, ἁψίς, βαλβίς, νησίς, σφραγίς, ψηφίς, χλαμύς κά. χαρακτήρας θ: Τίρυνς (Τίρυνθος), ἔλμινς (: σκουλήκι των εντέρων) κά. κατά το ὄρνις : χάρις, χάριτος, ἔρις, ιδος (:φιλονικία), θέμις,ιδος (: το δίκαιο και ως κύριο η θεά της δικαιοσύνης), ἶρις, ιδος (: ουράνιο τόξο και ως κύριο η θεά αγγελιοφόρος των θεών), Ἄρτεμις, ιδος, Ἶσις, ιδος, Πάρις, ιδος, Ἆγις, ιδος, / Πάρνης, ηθος, κόρυς, θος (:περικεφαλαία) 7 κατά το ἰμάς : ἀνδριάς κατά το γίγας : ἀδάμας (ἀδάμαντος), ἐλέφας, Αἴας, Κάλχας και το συνηρημένο ἀλλᾶς (ἀλλᾶντος : αλλαντικό) κατά το ὀδούς τα συνηρημένα πλακοῦς (πλακοῦντος), Σελινοῦς, Τραπεζοῦς, Φλιοῦς κά. 8 κατά το γέρων : δράκων (δράκοντος), θεράπων, λέων, Κρέων κά. κατά το Ξενοφῶν : Ἀντιφῶν, Κτησιφῶν κά. 9 κατά το κτῆμα : τό ἅλμα (ἅλματος), δρᾶμα, κλῆμα, κρᾶμα, κῦμα, πλάσμα, πρᾶγμα, βλέμμα, γράμμα, στέμμα κά πολλά

4 καταληκτικά σε ις, γεν.ῖνος ἀκτίς ἀκτῖνος ἀκτῖνι ἀκτῖνα ἀκτίς ἀκτῖνες ἀκτίνων ἀκτῖσι(ν) ἀκτῖνας ἀκτῖνες σε ηρ, γεν.ηρος κλητήρ κλητῆρος κλητῆρι κλητῆρα κλητήρ κλητῆρες κλητήρων κλητῆρσι(ν) κλητῆρας κλητῆρες σε αν, γεν.ᾶνος Τιτάν Τιτᾶνος Τιτᾶνι Τιτᾶνα Τιτάν Τιτᾶνες Τιτάνων Τιτᾶσι(ν) Τιτᾶνας Τιτᾶνες ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ 10 μονόθεμα σε ων, γεν.ωνος σε ην, γεν.ηνος χειμών κώδων Ἕλλην μήν χειμῶνος κώδωνος Ἕλληνος μηνός χειμῶνι κώδωνι Ἕλληνι μηνί χειμῶνα κώδωνα Ἕλληνα μῆνα χειμών κώδων Ἕλλην μήν χειμῶνες χειμώνων χειμῶσι(ν) χειμῶνας χειμῶνες μονόθεμα σε ωρ, σε αρ, γεν.αρος γεν.ωρος ἰχώρ νέκταρ Κάρ ἰχῶρος νέκταρος Καρός ἰχῶρι νέκταρι Καρί ἰχῶρα νέκταρ Κᾶρα ἰχώρ νέκταρ Κάρ ἰχῶρες ἰχώρων ἰχῶρσι(ν) ἰχῶρας ἰχῶρες κώδωνες Ἕλληνες κωδώνων Ἑλλήνων κώδωσι(ν) Ἕλλησι(ν) κώδωνας Ἕλληνας κώδωνες Ἕλληνες ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ 11 Κᾶρες Καρῶν Καρσί(ν) Κᾶρας Κᾶρες σε είρ, σε ήρ, γεν.ειρός γεν.έρος φθείρ ἀθήρ φθειρός ἀθέρος φθειρί ἀθέρα φθεῖρα ἀθέρα φθείρ ἀθήρ φθεῖρες φθειρῶν φθειρσί(ν) φθεῖρας φθεῖρες ἀθέρες ἀθέρων ἀθέρσι(ν) ἀθέρας ἀθέρες μῆνες μηνῶν μησί(ν) μῆνας μῆνες σε ωρ, γεν.ορος ῥήτωρ ῥήτορος ῥήτορ ῥήτορ ῥῆτορ ῥήτορες ῥητόρων ῥήτορσι(ν) ῥήτορας ῥήτορες σε ην, γεν.ενός ποιμήν ποιμένος ποιμένι ποιμένα ποιμήν ποιμένες ποιμένων ποιμέσι(ν) ποιμένας ποιμένες Διπλόθεμα σε ων, γεν.ονος γείτων γείτονος γείτονι γείτονα γεῖτον γεμών γεμόνος γεμόνι γεμόνα γεμών γεμόνες γεμόνων γεμόσι(ν) γεμόνας γεμόνες Διπλόθεμα πατήρ πατρός πατρί πατέρα πᾶτερ πατέρες πατέρων πατράσι(ν) πατέρας πατέρες γείτονες γειτόνων γείτοσι(ν) γείτονας γείτονες συγκοπτόμενα σε ηρ, γεν.ρος ἀνήρ ἀνδρός ἀνδρί ἄνδρα ἄνερ ἄνδρες ἀνδρῶν ἀνδράσι(ν) ἄνδρας ἄνδρες μήτηρ μητρός μητρί μητέρα μῆτερ μητέρες μητέρων μητράσι(ν) μητέρας μητέρες Δημήτηρ Δήμητρος Δήμητρι Δήμητρα Δήμητερ Για τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα Τα ι και α προ του χαρακτήρα ν των ενρινολήκτων σε ας και ις είναι μακρόχρονα : ἀκτῖνος, Τιτᾶνος Τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με την ονομαστική : ἀκτίς, Τιτάν, χειμών κλπ. Εξαιρούνται τα βαρύτονα διπλόθεμα σε ων, ονος και ωρ, ορος, που σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με το ασθενές θέμα : γεῖτον, ῥῆτορ κλπ Ο χαρακτήρας λ και ρ των υγρολήκτων διατηρείται εμπρός από το σ (ς) της κατάληξης, αλλά ο χαρακτήρας ν των ενρινολήκτων αποβάλλεται : ἀκτίνς > ἀκτίς, ἀκτῖνσι(ν) > ἀκτῖσι(ν), ποιμένσι(ν) > ποιμέσι(ν), αλλά κλητῆρσι(ν), ῥήτορσι(ν) Για τα διπλόθεμα συγκοπτόμενα υγρόληκτα σε ηρ, γεν.ρος Τα διπλόθεμα υγρόληκτα πατήρ, ἀνήρ, μήτηρ, Δημήτηρ, γαστήρ (:κοιλιά) και θυγάτηρ έχουν ισχυρό θέμα σε ηρ και ασθενές σε ερ : πατηρ, πατερ, μητηρ, μητερ, θυγατηρ, θυγατερ κλπ. Σε ορισμένες πτώσεις συγκόπτουν το ε του ασθενούς τους θέματος, ως εξής : α) τα πατήρ, μήτηρ, γαστήρ και θυγάτηρ στη γενική και δοτική ενικού και δοτική πληθυντικού β) το Δημήτηρ στις πλάγιες πτώσεις του ενικού γ) το ανήρ στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και σε όλο τον πληθυντικό. Στη θέση του ε αναπτύσσεται ευφωνικό δ : ἀνέρος > ἀνρός > ἀνδρός Το Δημήτηρ τονίζεται στην προπαραλήγουσα σε όλες τις πτώσεις εκτός της ονομαστικής του ενικού. Σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με το ασθενές θέμα και τονίζονται στην αρχική συλλαβή : πᾶτερ, μῆτερ, θύγατερ, ἄνερ, Δήμητερ. Το γαστήρ όμως έχει κλητική όμοια με την ονομαστική : γαστήρ Στη δοτική πληθυντικού μεταξύ συγκεκομμένου θέματος και κατάληξης αναπτύσσεται ευφωνικό α : πατράσι(ν), ἀνδράσι(ν), μητράσι(ν) κλπ 10 κατά το ἀκτίς : δελφίς, Ἐλευσίς, ῥίς (ῥινός : μύτη), ἴς (ἰνός : νεύρο, νήμα) κατά το Τιτάν : παιάν, Ἀκαρνάν, Ἀλκμάν, Εὐρυτάν, Πάν (Πανός) κατά το χειμών : τα περιεκτικά ἀνθών, ἀνδρών, γυναικών, ἐλαιών, ξενών, παρθενών κά., τα συνηρημένα Ποσειδῶν (βλ.και στα ανώμαλα) και τυφῶν, τα ονόματα μηνών Γαμηλιών, Ἀνθεστηριών, Ἐλαφηβολιών κά., τα ονόματα τόπων και πόλεων Αὐλών, Ἐλικών, Κιθαιρών, Μαραθών, Σιδών κά., τα προσηγορικά οξύτονα κλών (κλωνός), ἀγών, ἀγκών, αἰών, κοιτών, χιτών κά. κατά το κώδων : τα μεγεθυντικά γάστρων (: κοιλαράς), χείλων (: με μεγάλα χείλη) κά., τα κύρια ονόματα Ἀπόλλων (βλ.και στα ανώμαλα), Ἀγάθων, Ζήνων, Πλάτων, Κρίτων κά., τα εθνικά παροξύτονα Λάκων, Ἴων κά., κατά το Ἕλλην : κηφήν (κηφῆνος), λειχήν, σωλήν, σειρήν κά. κατά το μήν : σπλήν, σφήν, χήν κά κατά το ποιμήν : αὐχήν, λιμήν, πυθμήν, ὑμήν, φρήν (φρενός : καρδιά, νούς) κά. κατά το γεμών : ἀηδών, εἰκών, σιαγών, χελιδών, χιών, ἀλεκτρυών (: πετεινός), κανών, κηδεμών, Καρχηδών, Χαλκηδών, Μακεδών, Στρυμών κά. κατά το γείτων : ἄξων, Ἀλιάκμων, βραχίων, γνώμων, δαίμων, Ἰάσων, κίων, πνεύμων, τέκτων, Ἀγαμέμνων, Ἀριστογείτων κά. 11 κατά το κλητήρ : θήρ (θηρός : το θηρίο), ζωστήρ, κρατήρ, λαμπτήρ, νιπτήρ, στατήρ, σωτήρ κλητ. εν. σῶτερ κ.ά. κατά το ἰχώρ (: το αίμα των θεών) : φώρ (φωρός : κλέφτης), πέλωρ (πέλωρος : πελώριο όν, τέρας) κατά το φθείρ : χείρ δοτ. πληθ. χερσί(ν) κατά το ἀθήρ : ἀήρ, αἰθήρ, ἀστήρ δοτ.πληθ. ἀστράσι(ν) κά. κατά το ῥήτωρ : αὐτοκράτωρ, κοσμήτωρ, πράκτωρ, Ἕκτωρ, παντοκράτωρ κά

5 Αρσενικά μονόθεμα 12 σε ης, γεν.ους σε κλῆς, γεν.κλέους Σωκράτης Περικλῆς Σωκράτους Περικλέους Σωκράτει Περικλεῖ Σωκράτη Περικλέα (ῆ) Σώκρατες Περίκλεις Σωκράται Σωκρα Σωκράταις Σωκράτας Σωκράται Περικλεῖς Περικλέων Θηλυκά διπλόθεμα σε ως, γεν.οῦς 13 αἰδοῦς αἰδοῖ αἰδῶ ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ Ουδέτερα διπλόθεμα σε ος, γεν.ους 14 βέλος βέλους βέλει βέλος βέλος βέλη βελῶν βέλεσι(ν) βέλη βέλη ἔδαφος ἐδάφους ἐδάφει ἔδαφος ἔδαφος ἐδάφη ἐδαφῶν ἐδάφεσι(ν) ἐδάφη ἐδάφη κρέας κρέως κρέᾳ κρέας κρέας κρέα κρεῶν κρέασι(ν) κρέα κρέα Περικλεῖς Περικλεῖς Για τα αρσενικά μονόθεμα σε ης, γεν.ους και σε κλῆς, γεν.κλέους : Είναι όλα κύρια ονόματα και έχουν θέμα σε εσ : Σωκρατεσ, Περικλεσ Στην ονομαστική ενικού δεν έχουν κατάληξη και σχηματίζονται με έκταση του βραχύχρονου ε σε η : Σωκράτεσ > Σωκράτης, Περικλεεσ > Περικλέης > Περικλῆς (με συναίρεση η+ε=η) Οι πλάγιες πτώσεις του ενικού σχηματίζονται με τις εξής μεταβολές : α) ο χαρακτήρας σ αποβάλλεται μεταξύ δυο φωνηέντων β) το ε του θέματος και το φωνήεν της κατάληξης συναιρούνται : γεν.εν. Σωκράτεσος > Σωκράτεος > Σωκράτους (ε+ο>ου), Περικλέεσος > Περικλέεος > Περικλέους (ε+ο>ου) (βλ. πίνακα δίπλα) Η κλητική του ενικού σχηματίζεται ακατάληκτη με αναβιβασμό του τόνου : Σώκρατες, Περίκλεες > Περίκλεις (με συναίρεση ε+ε=ει) Ουδέτερα σε ας, γεν.ατος ή ως πέρας πέρατος πέρατι πέρας πέρας πέρατα πέρατων πέρασι(ν) πέρατα πέρατα τέρας τέρατος τέρατι τέρας τέρας τέρα και τέρατα τερῶν και τεράτων τέρασι(ν) τέρα και τέρατα τέρα και τέρατα κέρας κέρατος και κέρως κέρατι και κέρᾳ κέρας κέρας κέρα και κέρατα κερῶν και κεράτων κέρασι(ν) κέρα και κέρατα κέρα και κέρατα Περικλέες >Περίκλεες > Περίκλεις Κανονικά έχουν μόνο ενικό. Όταν σχηματίζουν πληθυντικό τα σε ης, ους κλίνονται κατά την πρώτη κλίση ενώ τα σε ῆς, έους κατά την τρίτη κλίση : Σωκράται, Σωκρα κλπ., Περικλεῖς, Περικλέων κλπ Για τα ουδέτερα σιγμόληκτα σε ος, γεν.ους Έχουν αρχικό θέμα σε εσ : βελεσ, ἐδαφεσ Σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού χωρίς κατάληξη και με τροπή του ε του θέματος σε ο : βελεσ > βέλος, ἐδαφεσ > ἔδαφος Με το αρχικό θέμα σε ες σχηματίζουν τη γενική και δοτική του ενικού και όλον τον πληθυντικό, με τις εξής μεταβολές : α) ο χαρακτήρας σ αποβάλλεται μεταξύ δυο φωνηέντων β) το ε του θέματος και το φωνήεν της κατάληξης συναιρούνται : γεν.εν. βέλεσος > βέλεος > βέλους (ε+ο>ου), ον., αιτ., κλητ. πληθ. βέλεσα > βέλεα > βέλη (ε+α=η)κλπ. Όμως, στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του πληθυντικού, αν πριν από το ε του θέματος προηγείται άλλο ε λήγουν σε α : τό χρέος : τά χρέεσα > χρέεα > χρέα (ε+α=α) (βλ. πίνακα δίπλα) Στη δοτική πληθυντικού τα δύο σ απλοποιούνται σε ένα : βέλεσσι(ν) > βέλεσι(ν) Για τα θηλυκά διπλόθεμα σε ως, γεν.οῦς Έχουν ισχυρό θέμα σε ως και ασθενές σε ος : αἰδωσ, αἰδοσ Σχηματίζουν την ονομαστική και κλητική ενικού από το ισχυρό θέμα χωρίς κατάληξη : Σχηματίζουν τις πλάγιες πτώσεις από το ασθενές θέμα με τις εξής μεταβολές : α) ο χαρακτήρας σ αποβάλλεται μεταξύ δυο φωνηέντων β)το ο του θέματος και το φωνήεν της κατάληξης συναιρούνται : αἰδόσος > αἰδόος > αἰδοῦς κλπ (βλ. πίνακα δίπλα) Δεν έχουν πληθυντικό. Για τα ουδέτερα σε ας, γεν.ως ή ατος Είναι έξι : κρέας, γέρας (:βραβείο), γῆρας, πέρας, τέρας, κέρας. Τα ονόματα κρέας, γέρας, γῆρας είναι σιγμόληκτα μονόθεμα με θέμα σε ασ. Σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού ακατάληκτη (όπως όλα τα ουδέτερα τριτόκλιτα) και τη γενική και δοτική του ενικού και όλο τον πληθυντικό με αποβολή του χαρακτήρα σμεταξύ δύο φωνηέντων και συναίρεση του α με το φωνήεν της κατάληξης : κρέασος > κρέαος > κρέως, κρέασι > κρέαι > κρέᾳ, κρέασα > κρέαα > κρέα, κρεάσων > κρεάων > κρεῶν, κρέασσι(ν) > κρέασι(ν) (απλοποίηση των δύο σ σε ένα) κλπ Το όνομα πέρας είναι διπλόθεμο : α) από σιγμόληκτο θέμα σε ασ σχηματίζει την ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού ακατάληκτη β) από οδοντικόληκτο θέμα σε ατσχηματίζει τις υπόλοιπες πτώσεις : πέρατος, πέρατι, πέρατα, περάτων κλπ (όπως το κτῆμα) Σωκράτεσ > Σωκράτης Σωκράτεσος > Σωκράτεος > Σωκράτους Σωκράτεσι > Σωκράτει > Σωκράτει Σωκράτεσα > Σωκράτεα > Σωκράτη Σωκράτες > Σώκρατες Περικλέεσ > Περικλέης > Περικλῆς Περικλέεσος > Περικλέεος > Περικλέους Περικλέεσι > Περικλέει > Περικλέει > Περικλεῖ Περικλέεσα > Περικλέεα > Περικλέα και Περικλῆ βέλεσ > βέλος βέλεσος > βέλεος > βέλους βέλεσι > βέλει > βέλει βέλεσ > βέλος βέλεσ > βέλος βέλεσα > βέλεα > βέλη / χρέεσα > χρέεα > χρέα βελέσων > βελέων > βελῶν βέλεσσι (ν) > βέλεσι(ν) βέλεσα > βέλεα > βέλη / χρέεσα > χρέεα > χρέα βέλεσα > βέλεα > βέλη / χρέεσα > χρέεα > χρέα αἰδόσος > αἰδόος > αἰδοῦς αἰδόσι > αἰδόι > αἰδοῖ αἰδόσα > αἰδόα > αἰδῶ ενικός πληθυντικός κρέας κρέως κρέα γέρας γέρως γέρα γῆρας γήρως γήρα πέρας πέρατος πέρατα τέρας τέρατος τέρατα και τέρα κέρας κέρατος και κέρως κέρατα και κέρα Το όνομα τέρας σχηματίζει τον ενικό κατά το πέρας (ως οδοντικόληκτο) και τον πληθυντικό και κατά το πέρας (ως οδοντικόληκτο) και κατά το κρέας (ως σιγμόληκτο) Το όνομα κέρας σχηματίζει και τους δύο αριθμούς και με τους δύο τρόπους (κατά το πέρας ως οδοντικόληκτο και κατά το κρέας ως σιγμόληκτο). 12 κατά το Σωκράτης : Ἱπποκράτης, Ἰσοκράτης, Ἰφικράτης, Πολυκράτης, Ἀριστοτέλης, Πραξιτέλης, Ἀριστομένης, Ἀριστοφάνης, Δημοσθένης, Ἀντισθένης, Διομήδης, Πολυνείκης, Ἀστυάγης, Τισσαφέρνης, Κυαξάρης κά. κατά το Περικλῆς : Ἀγαθοκλῆς, Ἡρακλῆς, Θεμιστοκλῆς, Ἱεροκλῆς, Προκλῆς, Σοφοκλῆς, Μεγακλῆς κά. 13 κατά το : ἠώς (: αυγή) και ως κύριο Ἠώς 14 κατά το βέλος : τό ἄγος (:μίασμα), ἄλσος, βάθος, βάρος, δάσος, ἔθνος, εὖρος, ζεῦγος, ἦθος, θάρρος, κέρδος, κράτος, κῦρος, λάθος, μῖσος, ξίφος, πάθος, πλῆθος, σκάφος, σκεῦος, τάχος, τεῖχος, τέλος, τεῦχος, ὕψος, ψῦχος κά πολλά κατά το έδαφος : τό μέγεθος, στέλεχος, τέμενος (: ιερός χώρος), τέναγος (: αβαθή νερά, βάλτος) κά πολλά

6 ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ἥρως, ἥρωος Τρὼς, Τρωὸς βότρυς, βότρυος ἰχθὺς, ἰχθὺος δρῦς, δρυός βασιλεὺς, βασιλέως ἁλιεὺς, ἁλιέως, ῶς βοῦς, βοὸς γραῦς, γραὸς δύναμις, δυνάμεως πόλις, πόλεως πέλεκυς, πελέκεως τό ἄστυ, ἄστεως ἠχὼ, ἠχοῦς Κλειὼ, Κλειοῦς ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ κόραξ, κόρακος πτέρυξ, πτέρυγος ὄνυξ, ὄνυχος ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ γύψ, γυπός Ἄραψ, Ἄραβος ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ τάπης, τάπητος πατρίς, πατρίδος ὄρνις, ὄρνιθος γίγας, γίγαντος ἱμὰς, ἱμάντος ὀδοὺς, ὀδόντος γέρων, γέροντος Ξενοφῶν, Ξενοφῶντος τό κτῆμα, κτήματος ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ἀκτίς, ἀκτῖνος Τιτάν, Τιτᾶνος χειμών, χειμῶνος Ἕλλην, Ἕλληνος ποιμήν, ποιμένος γεμών, γεμόνος γείτων, γείτονος ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ κλητήρ, κλητῆρος ἰχώρ, ἰχῶρος τό νέκταρ, νέκταρος φθείρ, φθειρός ἀθήρ, ἀθέρος ῥήτωρ, ῥήτορος πατήρ, πατρός ἀνήρ, ἀνδρός ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ Σωκράτης, Σωκράτους Περικλῆς, Περικλέους, αἰδοῦς τό βέλος, βέλους τό ἔδαφος, ἐδάφους τό κρέας, κρέως τό πέρας, πέρατος

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. γ) ως προς τον χαρακτήρα του θέματος (δηλαδή το τελευταίο γράμμα πρίν την κατάληξη) σε φωνηεντόληκτα συμφωνόληκτα

Γ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. γ) ως προς τον χαρακτήρα του θέματος (δηλαδή το τελευταίο γράμμα πρίν την κατάληξη) σε φωνηεντόληκτα συμφωνόληκτα Γ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Τα ουσιαστικά της γ κλίσης διακρίνονται: α) ως προς την κατάληξη σε καταληκτικά και ακατάληκτα Καταληκτικά λέγονται τα ουσιαστικά που στην ονομαστική ενικού έχουν κατάληξη ς. Ακατάληκτα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

Ασκήσεις γραμματικής. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Ασκήσεις γραμματικής ΑΚΗΗ 1 Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ὁ ἥρως ἡ μεῖξις ὁ χειμὼν ὁ ἀθὴρ ὁ γνώμων ὁ κηφὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ. Δημοσθένους, Ύπὲρ τῆς τῶν Ῥοδίων ἐλευθερίας Β. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. α) Εισαγωγικά

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ. Δημοσθένους, Ύπὲρ τῆς τῶν Ῥοδίων ἐλευθερίας Β. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. α) Εισαγωγικά Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἐχρῆν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν ὑμᾶς περὶ τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ τάξεως ἥνπερ περὶ τῆς ἐν ταῖς στρατείαις ἔχετε. τίς οὖν ἐστιν αὕτη;; ὑμεῖς τὸν λιπόντα τὴν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 7 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά - Ράϊου Τμήμα: Φιλολογίας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἐχρῆν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ:Διαίρεση φωνήεντων και συμφώνων...4 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ:Τόνοι και πνεύματα.....5

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ Αρσενικά και θηλυκά σε ος και ουδέτερα σε ον. Αρσενικά και θηλυκά σε ους και ουδέτερα σε ουν. Αρσενικά και θηλυκά σε ως

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή»

Ενότητα 2 «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή» Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αποστολάκη Αλίκη Ενότητα 2 «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή» Επεξεργασία κειμένου (ερωτήσεις-απαντήσεις) Να απαντήσετε στα Ν.Ε στις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Για την κατανόηση του σχηματισμού των λέξεων του λακκασουλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος κατεβλήθη προσπάθεια παρουσίασης των φθογγικών παθών των λέξεων του ιδιώματος

Διαβάστε περισσότερα

2η Ενότητα, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

2η Ενότητα, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή 2η Ενότητα, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή Ἂλλ ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος Αλλά όταν ο στόλος των εχθρών προσφερόμενος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ πλησιάζοντας στην Αττική από την Φαληρικὸν πλευρά του Φαλήρου τοὺς πὲριξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( )

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Οι τόνοι και τα πνεύματα Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Επιπλέον διαθέτουν τρία ακόμη σύμβολα : Την ψιλή ( ) και τη δασεία ( ) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Ὁρισμὸς καὶ διαίρεσις τῶν οὐσιαστικῶν

ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. Ὁρισμὸς καὶ διαίρεσις τῶν οὐσιαστικῶν ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ὁρισμὸς καὶ διαίρεσις τῶν οὐσιαστικῶν 43. Ὀνόματα οὐσιαστικὰ λέγονται αἱ λέξεις, αἱ ὁποῖαι σημαίνουν ὄντα, ἤτοι πρόσωπα, ζῷα ἢ πράγματα, πρᾶξιν, κατάστασιν ἢ ἰδιότητα. 1) Τὰ οὐσιαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ISBN

ISBN ISBN 978-960-456-266-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Μ. Γιώτα, Π. Λάδη, Θεσσαλονίκη 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΙΑΣΙΚΑ Α' ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ

ΟΤΙΑΣΙΚΑ Α' ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ 1 ΟΤΙΑΣΙΚΑ Α' ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ την πρώτη κλίση ανήκουν : Αρσενικά ασυναίρετα σε ας και ης : ὁ ταμίας / ὁ μαθητής Αρσενικά συνηρημένα σε ᾛς : ὁ Ἑρμᾛς Θηλυκά ασυναίρετα σε α και η : ἡ χώρα / ἡ τιμή Θηλυκά

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: A. Γιαγκοπούλου, Ν. Γιαγκόπουλος, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2013

Copyright: A. Γιαγκοπούλου, Ν. Γιαγκόπουλος, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2013 ISBN 978-960-456-391-3 Copyright: A. Γιαγκοπούλου, Ν. Γιαγκόπουλος, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2013 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα Ενότητα 2 η - Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Μέρος Β - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Γραμματική Φθόγγοι και γράμματα Ο τονισμός Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες; Η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση αθηναϊκού πολεμικού πλοίου. Το ναυτικό ήταν το ισχυρότερο όπλο των Αθηναίων, όπως αποδείχθηκε και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Αναπαράσταση αθηναϊκού πολεμικού πλοίου. Το ναυτικό ήταν το ισχυρότερο όπλο των Αθηναίων, όπως αποδείχθηκε και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ε νότητα 2 Αναπαράσταση αθηναϊκού πολεμικού πλοίου. Το ναυτικό ήταν το ισχυρότερο όπλο των Αθηναίων, όπως αποδείχθηκε και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή Ο Πλούταρχος (περ. 50-120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι A. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι A. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι A. ΚΕΙΜΕΝΟ Πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι ἔρημοι οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν ἡμέραν. καὶ ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 8 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά - Ράϊου Τμήμα: Φιλολογίας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι A. ΚΕΙΜΕΝΟ Πολλαὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ;

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; Γλώσσα Αλφαβητική σειρά Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; κάστανα, καραμέλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, αλεύρι σοκολατάκια, γαλοπούλα, ρόδι,

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Β. Μουμτζάκης, οι δημοσιεύσεις και το έργο του. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Φιλόλογου Καθηγητή

Α. Β. Μουμτζάκης, οι δημοσιεύσεις και το έργο του. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Φιλόλογου Καθηγητή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Φιλόλογου Καθηγητή Πρώτα μερικές γενικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε το μάθημα, και που μπορούν να ισχύσουν για κάθε μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427 347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

κ, όπου οι κ, λ είναι ακέραιοι ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κείµενο 1 Οι αριθµοί

κ, όπου οι κ, λ είναι ακέραιοι ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κείµενο 1 Οι αριθµοί ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κείµενο 1 Οι αριθµοί Φυσικοί αριθµοί ονοµάζονται οι αριθµοί 0,1,2,3 Συµβολίζονται µε το γράµµα Ν. Τους φυσικούς αριθµούς τους διακρίνουµε σε άρτιους (ζυγούς) και περιττούς (µονούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ, ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ... ΛΑΜΠΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. Διδακτικοί Στόχοι. Α. Διδακτικοί στόχοι ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

«ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ, ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ... ΛΑΜΠΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. Διδακτικοί Στόχοι. Α. Διδακτικοί στόχοι ως προς το περιεχόμενο του κειμένου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ, ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ... ΛΑΜΠΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Διδακτικοί Στόχοι Α. Διδακτικοί στόχοι ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ (Οριστική-Υποτακτική-Ευκτική) 1. Γράψε τους παρακάτω τύπους του ενεστώτα. Ακούω οριστική υποτακτική οριστική υποτακτική οριστική υποτακτική συ ηµεις ουτοι καθέζοµαι οριστική υποτακτική οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των ουσιαστικών, όπως και των άλλων πτωτικών, είναι τρεις: ο ενικός, ο δυϊκός και ο πληθυντικός.

Οι αριθμοί των ουσιαστικών, όπως και των άλλων πτωτικών, είναι τρεις: ο ενικός, ο δυϊκός και ο πληθυντικός. Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α. Αριθμός των ουσιαστικών Οι αριθμοί των ουσιαστικών, όπως και των άλλων πτωτικών, είναι τρεις: ο ενικός, ο δυϊκός και ο πληθυντικός. Στο δυϊκό (που

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί Γράμματα Η γλώσσα μας έχει 24 γράμματα και τα ονομάζουμε ελληνικό αλφάβητο : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. Φθόγγος είναι οι απλές φωνές με τις οποίες σχηματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. της. (σε 86 μαθήματα ) ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΛΑΡΙΣΑ 2010 γ' έκδοση

Γραμματική. της. (σε 86 μαθήματα ) ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΛΑΡΙΣΑ 2010 γ' έκδοση 1. ΚΩΝ. Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η Γραμματική της νεοελληνικής Γλώσσας (σε 86 μαθήματα ) ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2010 γ' έκδοση 2. ΚΩΝ. Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

''Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μορφολογικής ανάλυσης ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας."

''Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μορφολογικής ανάλυσης ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" ''Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μορφολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. της. (σε 86 μαθήματα ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΛΑΡΙΣΑ 2010 γ' έκδοση

Γραμματική. της. (σε 86 μαθήματα ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΛΑΡΙΣΑ 2010 γ' έκδοση 1 Η Γραμματική της νεοελληνικής Γλώσσας (σε 86 μαθήματα ) ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2010 γ' έκδοση 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ :Νεοελληνική Γραμματική Ο.Ε.Δ.Β. 1994 2.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ Προσέξτε στα πιο κάτω παραδείγµατα τη χρήση των γραµµένων µε έντονα γράµµατα επιθέτων και απαντήστε τις παρατηρήσεις που ακολουθούν: Ο Γιάννης είναι ικανός. Ο Γιάννης είναι ικανότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα τριτόκλιτα επίθετα διαιρούνται κατά το χαρακτήρα τους, όπως και τα ουσιαστικά, σε φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα. Σε όλα τα τριτόκλιτα τρικατάληκτα επίθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ Γεια σας! Είμαι η κυρία «Γραμματικούλα». Με λένε έτσι γιατί έχω πάρα πολλές γνώσεις γραμματικής. Ήρθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Για την Γ τάξη του Δημοτικού

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Για την Γ τάξη του Δημοτικού Όνομα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Για την Γ τάξη του Δημοτικού Ideesgiadaskalous.blogspot.gr σημεία στίξης (.) (,) (;) (...) (-) (!) () (:) Τελεία: τη βάζουμε στο τέλος κάθε πρότασης. Με την τελεία δείχνουμε ότι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 1η Πάλι μαζί Γραμματική Συντακτικό Οικογένειες λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ)

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ) - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 1-3 15812 - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 4-5 15813 ΑΓΙΑΣΣΟΣ * ΑΓΙΑΣΣΟΣ - Αγιάσσος 1931-1933 19/04/1931-04/08/1933 7977 ΑΓΡΙΝΙΟ * ΤΡΙΧΩΝΙΑ - Αγρίνιο 1885 (09) 04/09/1885 ΤΦ.11 12958 ΦΩΣ, ΤΟ -

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 201 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. 2. Ποια ήταν η κατάρα του Οιδίποδα για τους δύο γιους του και ποια η αιτία της; 3. εἶδον, φιλεῖ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗ: Περιλαμβάνει θηλυκά ονόματα σε a, καθώς και κάποια αρσενικά. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΚΛΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15. Α. Η διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15. Α. Η διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας Α. Η διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας Η γλώσσα που μιλούμε σήμερα, η Νεοελληνική, είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς εξελικτικής πορείας της Ελληνικής Γλώσσας μέσα στους αιώνες. Η Ελληνική Γλώσσα, παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κείμενο 1 Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Είναι γνωστό πως στην Αρχαία Ελλάδα γίνονται τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα ΑΘΗΝΑ Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα Τι προστάτευε Προστάτευε τους αδικημένους και τους ήρωες Σύμβολα Ελιά Κουκουβάγια Κόκορας Φίδι Ομάδα Μαρσέλ Τρίφκας Νίκος Λιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ενότητα: 2 η Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Ενότητα 2 η Πλάτων Βιογραφία και έργα Γεννήθηκε τὸ 428/7 π. Χ. στην Αθήνα. Πέθανε το 347 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας:

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας: Διάλεκτοι/Ιδιώματα Εργασια: Θα πρέπει να επιλέξετε ένα άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών που να χρησιμοποιεί διάλεκτο ή ιδίωμα της ελληνικής γλώσσας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με βάση τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. Δεν έχουν όμως όσα δηλώνουν ύλη, τόπο ή χρόνο, μέτρο, συγγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα 13 Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Δ1-Κ.Γ.Λ: Αγορές στο περίπτερο, στο κατάστημα ψιλικών. Δ2-Κ.Γ.Λ : Στον φούρνο Δ3-Κ.Π.Λ : Στο περίπτερο Στον φούρνο. Δ5-Π.Π.Λ: παιχνίδι Λεξιλόγιο :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: «Επιχειρηματικότητα» Εξάμηνο: 8 ο Κουτούγερα Άννα Λίτου Ζωή Διαδικτυακή, φιλολογικού περιεχομένου εφαρμογή για κινητά και ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablets).

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Σελ 18 20 (1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ (Ως : «Η «αθηναϊκή συμμαχία» είχε μετατραπεί σε αθηναϊκή ηγεμονία («ἀρχή»)» στο μέσον της σελίδας 20). Σελ. 21-22

Διαβάστε περισσότερα