ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο : FAX : ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ» (Πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 πιένλ ΦΠΑ) Η 14 Η Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ έρνληαο ππφςε: Α. Σιρ διαηάξειρ: 1. Σν Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» 2. Σν Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ.146/η.Α / ) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ». 3. Σν Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46/η.Α / ) «Μειέηε θαη εθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ», φπσο ηξνπνπνηεκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ηζρχεη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο παξαγ. 33α & 33β αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.2947/2001(ΦΔΚ 228/η.Α / ) «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, Δξγσλ Οιπκπηαθήο Τπνδνκήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/ ) «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 5. Σν Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/η.Α / ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». 6. Σν Ν.2362/1995(ΦΔΚ 247/η.Α/ «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/η.Α / ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Οξγαλα. 8.Σελ ππ αξ.35130/739 (ΦΔΚ 1291/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξαγξ.1 ηνπ Ν.2362/95». 9. Σελ αξ.πξση. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ 180/η.Β / ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο

2 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ έξγσλ ηνπ ΤΠΠΟ». 10. Σν Π.Γ. 186/2009(ΦΔΚ 213/ ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». 11. Σελ αξ. Α.Π.3682/ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ». 12.Σελ αξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ39-46/75589/3365/ Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ έξγνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 14 Η ΔΒΑ 13.Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2011-ΑΔ014/8 ΚΔ2010Δ «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ». 14.Σελ ππ αξηζκ.568/ Απφθαζε ηεο 14 ε ΔΒΑ γηα Έγθξηζε πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ» (Πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 πιένλ ΦΠΑ) Π π ο κ η π ύ ζ ζ ο ς μ ε Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ» (Πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 πιένλ ΦΠΑ) ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1) Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη πσο νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2) Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δεζκεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έλαληη ηνπ εξγνδφηε (14εΔΒΑ) κέρξη ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 3) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζηνλ αλάδνρν θαη δελ πξνζέιζεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο 14εΔΒΑ, απηή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε απιή δήισζή ηεο. 4) Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε πξνζθνξά ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ θάζε εξγαιείνπ ή πιηθνχ. 5) Η απνπιεξσκή ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ ηεο 14 ε ΔΒΑ. Απαηηνχληαη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά Γειηίν Απνζηνιήο-Σηκνιφγην,Γειηίν Απνζηνιήο, Σηκνιφγην, Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. 6) Η ζχκβαζε ζα ηζρχζεη έσο ηελ πεξάησζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, έσο ) Η πξνκήζεηα ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 8) Να ιεθζεί ππφςε φηη ε παξάδνζε (πεξηιακβάλεηαη θαη ην μεθφξησκα) ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ δειαδή Ρεπαλίδη Ν.Λήκλνπ, κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηχπνπ ISO ή αληίζηνηρνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά.

3 ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα Γξαθεία ηεο 14 εο ΔΒΑ (Γηάλλε Γειή 11 Μπηηιήλε) ζηηο 28 Μαξηίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα π.κ. απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Φάθεινη κε νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηνί απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ κέρξη θαη ηελ ψξα ηεο δηελέξγεηαο απηνχ. Μεηά ην πέξαο ηεο 10:00π.κ. θακία άιιε πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο, ηνπο αξηζκεί θαη ηνπο κνλνγξάθεη. Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθψλ κε ην ζχζηεκα ηεο νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο. ΓΖΜΟΗΔΤΖ Σν θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 14 ε ΔΒΑ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ θαη ζα αλαξηεζεί ζην «Γηαχγεηα» ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1)Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 2)Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπο δέρεηαη αλεπηθχιαθηα. ΤΝΖΜΜΔΝΑ Α) ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Β) ΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αζελά Υξηζηίλα Λνχπνπ Αξραηνιφγνο κε βαζκφ Α

4 ΠΡΟΦΟΡΑ Ο παξαθάησ ππνγεγξακκέλνο..ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αξ 599/ πξνθήξπμεο ηεο 14εο ΔΒΑ πξνζθέξσ ηηο παξαθάησ ηηκέο γηα ηα αλαθεξφκελα πξντφληα. Οη ηηκέο επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ θαη αθνξνχλ παξάδνζε πιηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ μεθνξηψκαηνο )ζην ρψξν ηνπ έξγνπ. Οη ηηκέο ηζρχνπλ έσο ΔΗΓΟ CHAUX BLANCE HYDROGROUND PAINT REMOUVER PARALOID B72 PRIMAL AC 33 VINAVIL WHITE SPIRIT ΑΛΑΓΔΡΖΟΑΠ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΚΑΠΘΑΠ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΚΔ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΒΝΟΡΠΑ ΚΔΓΔΘΝΠ 1 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΚΔ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΒΝΟΡΠΑ ΚΔΓΔΘΝΠ 2 ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΟΦΥΡΗΘΝ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΞΟΗΝΛΑΘΗ ΓΗΑ ΡΝΟ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΑΙΝΒΝΟΡΠΑΠ ΚΔΓΔΘΝΠ 1 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΑΙΝΒΝΟΡΠΑΠ ΚΔΓΔΘΝΠ 2 ΑΞΔΛΡΝΚΥΡΗΘΝ ΜΙΝ CUPRINOL ΑΞΗΝΛΗΠΡΖΠ ΛΔΟΝ ΑΠΔΡΝΛ ΒΑΚΒΑΘΗ ΒΔΙΝΛΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ Λ.13 ΘΝΦΡΖ ΚΑΘΟΗΑ ΒΔΙΝΛΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ Λ.13 ΚΡΔΟΖ ΚΑΘΟΗΑ ΒΔΟΛΗΘΗ REBRAND MAT ΒΔΟΛΗΘΗ REBRAND ΓΑΙΗΠΡΔΟΝ ΓΑΕΑ ΓΑΛΡΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ S ΓΑΛΡΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ M ΓΑΛΡΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ L ΓΑΙΝΣΑΟΡΝ ΡΟΗΒΔΗΝ ΓΑΙΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΑΙΗΛΖ ΦΗΑΙΖ ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΔ ΚΔΓΑΙΝ ΞΥΚΑ ΔΜΝΙΘΔΑΠ ΔΞΑΛΑΦΝΟΡΗΕΝΚΔΛΝ ΡΟΞΑΛΗ ΔΞΝΜΗΘΖ ARALDITE ΡΑΣΔΗΑ ΞΖΜΔΥΠ 24ml ΔΞΝΜΗΘΖ ΘΝΙΙΑ Α+Β ΕΓΑΟΗΑ ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΠΔΓΑ ΗΚΑΛΡΑΠ ΗΠΝΞΟΝΞΝΙΗΘΖ ΑΙΘΝΝΙΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ

5 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΚΔΡΑΙΙΥΛ RENAISSANCE ΘΑΚΞΝΡΝ ΘΑΟΦΥΡΗΘΝ ΘΝΚΞΟΔΠΔΟ ΑΔΟΝΠ ΘΝΠΘΗΛΝ ΘΟΑΛΝΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΘΟΔΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΓΗΑ ΑΠΖΚΗ ΙΑΒΗΓΑ ΗΠΗΑ ΙΑΒΗΓΑ ΓΟΗΠΡΖ ΙΑΚΑ ΑΞΝΡΝΗΣΗΠΖΠ ΙΑΚΑ ΘΝΞΗΓΗΝ ΙΑΚΑ Λο 10 ΙΑΚΑ Λο 15 ΙΑΚΑ Λο 23 ΚΑΠΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ (ΠΘΝΛΖΠ) ΚΑΠΘΑ ΣΖΚΗΘΥΛ ΡΟΗΞΙΝ ΦΗΙΡΟΝ Κ ΚΑΡΠΝΙΑ ΚΔΡΟΝΡΑΗΛΗΑ 2,5m, ΚΔΡΟΝΡΑΗΛΗΑ 5m ΚΔΡΟΝΡΑΗΛΗΑ 50m ΚΞΑΙΑΓΘΝ ΚΞΥΙ ΘΑΝΡΠΝΘ ΚΗΘΟΝ ΚΞΥΙ ΘΑΝΡΠΝΘ ΚΔΓΑΙΝ ΛΠΡΔΟΗ Λ3 ΛΠΡΔΟΗ Λ4 ΜΙΝΞΟΗΝΛΝ ΜΙΝΦΑΓΑ ΟΑΠΞΑ ΝΓΘΝΚΔΡΟΖΡΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ ΘΑΘΑΟΝ ΝΟΝΠ ΔΚΞΝΡΗΠΚΝ ΞΔΛΠΑ ΞΗΛΔΙΝ ΗΛΡΠΥΛ 2 ΞΗΛΔΙΝ ΗΛΡΠΥΛ 3 ΞΗΛΔΙΝ ΗΛΡΠΥΛ 4 ΞΗΛΔΙΝ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ (ΚΑΘΟΡΟΗΣΝ) Λ 1 ΞΗΛΔΙΝ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ (ΚΑΘΟΡΟΗΣΝ) Λ 2 ΞΗΛΔΙΝ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ (ΚΑΘΟΡΟΗΣΝ) Λ 3 ΞΗΛΔΙΝ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ (ΚΑΘΟΡΟΗΣΝ) Λ 4 ΞΗΛΔΙΝ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ (ΚΑΘΟΡΟΗΣΝ) Λ 5 ΞΗΛΔΙΝ ΚΔΓΑΙΝ ΞΙΑΛΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΦΗΑΙΖ 10lt ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΔ ΒΟΠΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΦΗΑΙΖ ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΔ ΚΔΓΑΙΝ ΞΥΚΑ ΞΝΓΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ M ΞΝΓΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ L ΟΑΠΞA ΓΤΝ ΟΝΙΙΝ ΡΞΥΚΑΡΝΠ 12cm ΠΗΙΗΘΝΛΖ ΔΘΚΑΓΔΗΥΛ ΠΞΑΡΝΙA S (ΠΡΟΝΓΓΙH) ΠΞΑΡΝΙA M (ΠΡΟΝΓΓΙH)

6 ΠΞΑΡΝΙA L (ΠΡΟΝΓΓΙH) ΠΡΔΙΔΣΝΠ (ΛΠΡΔΟΗ)Λο3 ΠΡΔΙΔΣΝΠ (ΛΠΡΔΟΗ) Λο4 ΠΡΝΘΝΠ FRENCH STUCCO ΠΟΗΓΓΑ 50ML ΠΟΗΓΓΑ 20ML ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΔΠΑΗΝ ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΔΓΑΙΝ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΚΑΟΑΓΘΝ ΚΗΘΟΝΠ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΚΑΟΑΓΘΝ ΚΔΠΑΗΝΠ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΚΑΟΑΓΘΝ ΚΔΓΑΙΝΠ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΚΑΟΑΓΘΝ ΓΗΓΑΛΡΑΠ ΠΦΟΑΘΗ 200gr ΠΦΟΑΘΗ ΞΔΛΛΑΠ ΡΑΛΑΙΗΑ ΡΝΙΝΝΙΗΝ ΡΝΙΞΑΛΗ ΡΟΗΒΔΗΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΡΟΞΑΛΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΑΙΝΒΝΟΡΠΑ ΚΔΠΑΗΝ ΚΔΓΔΘΝYΠ ΠΡΙΝ ΑΙΝΒΝΟΡΠΑ ΚΗΘΟΝ ΚΔΓΔΘΝYΠ ΠΡΙΝ ΑΙΝΫΦΑΠΚΑ ΦΑΙΡΠΔΡΑ (ΘΝΞΗΓΗ ΚΔΓΑΙΝ) ΦΔΙΙΝΠ ΞΙΑΘΔ ΦΗΙΡΟΝ ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΝ ΓΗΑ ΚΑΠΘΔΠ ΦΠΗΘΖ ΚΑΠΡΗΘΑ ΣΗΝ ΣΑΟΡΗ ΡΞΝ ΘΝΕΗΛΑΠ ΣΑΟΡΝΡΑΗΛΗΑ 3εκ. ΣΑΟΡΝΡΑΗΛΗΑ 5εκ. ΣΑΟΡΝΡΑΗΛΗΑ 10εκ. ΣΟΥΚΑ ΑΓΗΝΓΟΑΦΗΑΠ (ΝΙΑ) ΣΥΛΗ ΚΔΠΑΗΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΤΑΙΗΓΗ ΤΔΘΑΠΡΖΟΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 1lt Σφπνο & Ηκεξνκελία Τπνγξαθή & θξαγίδα

7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΤΜΒΑΖ ηε Μπηηιήλε ζήκεξα. ζηα γξαθεία ηεο 14εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γηάλλε Γειή 11 νη ζπκβαιιφκελνη: 1.Αζελά Υξηζηίλα Λνχπνπ, Γηεπζχληξηα ηεο 14εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ηνπ ΤΠΠΟΣ, 2.Όλνκα αλαδφρνπ ζπκθψλεζαλ λα ζπλαπνδερηνχλ ηα παξαθάησ: Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο: Πξνθεηκέλνπ ε 14 ε ΔΒΑ λα πινπνηήζεη ην έξγν «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ», ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπλεκκέλνπ θαηαιφγνπ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζχκβαζεο. Υξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ: Η πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, έσο θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξαιαβή πιηθψλ: Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ ηεο 14 εο ΔΒΑ ε νπνία θαη ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ παξαιαβήο. Ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ: Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν θαηάινγν, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Έρνπλ ηζρχ έσο θαη ζπλνιηθά δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηα ,00 πιένλ ΦΠΑ. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ην έξγν «Απνθαηάζηαζε Αγ.Γεσξγίνπ Ρεπαληδίνπ Λήκλνπ». Απαηηνχληαη λφκηκα παξαζηαηηθά, θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. ε πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: Ο Αλάδνρνο Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αζελά Υξηζηίλα Λνχπνπ Αξραηνιφγνο κε βαζκφ Α

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα