Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, 45221, Ησάλληλα Ζι. Γ/λζε: Α Ν Α Ρ Σ Ζ Σ Δ Α Σ Ο Γ Η Α Γ Η Κ Σ Τ Ο Σειέθσλα: , 01053, Φαμ: Ησάλληλα, Πιεξνθνξίεο: Βηβή Γηνχλε, Υάξηο Καππά Αξ. Πξση.: 3276 Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: ΓηελΫξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε βϊζε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 99/1992 γηα ηελ επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ αλϊζεζε εθηϋιεζεο εξγαζηψλ πινπνέεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξέσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ Ϋξγνπ: "Πξνζηαζέα - ΑλΪδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξέηζαο Ννκνχ Ησαλλέλσλ". Ζ ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Ησαλλέλσλ έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σσλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/ ) "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". 2. Σνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/ ) "Σξφπνο εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ". 3. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/ ) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 4. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/ ) "Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ε- ιέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 5. Σνπ Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) "Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ", φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 6. Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ", πνπ αθνξνχλ ηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο. 7. Σνπ άξζξνπ 38 ηεο ππ αξηζκ /ΔΤ 1749/2008 (ΦΔΚ 540/Β/ ) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ "Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο" (ΤΠ.Α.Τ.Γ.), φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 8. Σεο ππ' αξηζ. Π1/4089/2011 (ΦΔΚ 2498/Β/ ) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο "Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν Πξφγξακκα 1

2 Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) κέρξη , πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα". 9. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ "Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα", πνπ θπξψζεθε κε ην πξψην άξζξν ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα". 10. Σνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ 137/Α/ ) "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα". 11. Σνπ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" (άξζξν 40, παξ. 2 θαη 3). 12. Σνπ Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ 146/Α/ ) "Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ". 13. Σνπ Π.Γ. 263/1987 (ΦΔΚ 127/Α/ ) "Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ". 14. Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) "Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ". 15. Σεο παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2947/2001 (ΦΔΚ 228/Α/ ) "Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, έξγσλ νιπκπηαθήο ππνδνκήο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 16. Σεο ππ' αξηζκ. 2/45564/0026/ (ΦΔΚ 1066/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο "Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/1995". 17. Σεο ππ αξηζκ /739/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1291/ ) "Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ.1 ηνπ Ν. 2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ". 18. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/ θαη ) "Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ π- πνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο". β. Σε κειέηε ηνπ έξγνπ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ35/22424/748/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ "Έγθξηζε κειέηεο σξίκαλζεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο αθξφπνιεο Καζηξίηζαο, Ννκνχ Ησαλλίλσλ" θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. ΤΠ- ΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ12/80288/3899/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ "Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο κειέηεο σξίκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Καζηξίηζαο, Ννκνχ Ησαλλίλσλ". γ. Σελ ππ αξηζκ. 4639/ Απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζ- πείξνπ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ" ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ ". δ. Σελ ππ αξηζκ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ44/101468/4890/ (ΑΓΑ: 4ΗΞΞΓ-ΝΒ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ" απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ε. Σελ ππ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ 180/Β/ ) Τπνπξγηθή Α- πφθαζε γηα ηε "Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πε- 2

3 ξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ." ζη. Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΗΟΗΚ/Α4/ΠΜΤ/20063/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε Πξντζηακέλνπ ζηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. δ. Σελ ππ αξηζκ. 3817/ Απφθαζε ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. γηα ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ν. Ησαλλίλσλ". ε. Σελ ππ αξηζκ. 314/ (ΑΓΑ: ΒΟΕΛΓ-ΦΒΔ) Απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ζ. Σελ ππ αξηζκ. 782/ (ΑΓΑ: Β44ΜΓ-Η6Ρ) Απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. η. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΑΔ 2010Δ ηα. Σελ ππ' αξηζκ. 1174/ Έγθξηζε αηηήκαηνο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ: "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ". ηβ. Σελ ππ αξηζκ. 1550/ Δηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ" γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπλεκκέλε ζε απηή ηερληθή πεξηγξαθή, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Απφζηνιν Παπατσάλλνπ, αξρηηέθηνλα κεραληθφ, ζπκβαζηνχρν ππάιιειν νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ζην αλσηέξσ έξγν. ΑΠΟ Φ Α Η Ε Δ Η 1. Σε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ". Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ νγδφληα δχν ρηιηϊδσλ επξψ (θαζαξή αμία ,00 ), ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 2. Ζ δαπάλε, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ", ην νπνίν εθηειείηαη κε απηεπηζηαζία απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Ζ πξάμε είλαη ε- ληαγκέλε ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 "Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο Ζπείξνπ" θαη ζηνλ Κσδηθφ Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 58 "Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ " κε θσδηθφ MIS θαη ΚΧΓ. Πξάμεο Α: 2010Δ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 3. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε αλαιπηηθή Γηαθήξπμε, θαη ζηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηά ηεο (Α - Σ), ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3

4 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 09 ε /10/2012, εκέξα Σξέηε θαη ψξα Διιάδαο 14:00. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 10 ε /10/2012. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Ζ παξνχζα απφθαζε, ε ζπλεκκέλε αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Γ, Γ, Δ θαη Σ) θαη ε πεξίιεςε απηήο λα αλαξηεζνχλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" ( θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ ( γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ πξηλ ηεο παξαπάλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο Κσλζηαληίλνο νπέξεθ Αρχαιολόγος ΤΝΖΜΜΔΝΑ: 1. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδα. 2. Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε κε ηα αθνινπζά Παξαξηήκαηα: Παξάξηεκα Α. Σερληθή Πεξηγξαθή Παξάξηεκα Β. ρέδηα κειεηψλ ησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή Παξάξηεκα Γ. Πξφηππν αίηεζεο Παξάξηεκα Γ. Σππνπνηεκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Παξάξηεκα Δ. Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο Παξάξηεκα Σ. ρέδην ζχκβαζεο 4

5 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Μ Δ Α Ρ Η Θ Μ Ο 0 2 / (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Ζ ΗΒ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ δηελεξγεί Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηάξην αλϊζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκά (παξ. 4 ηνπ άξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη παξ. 1 ηνπ άξ. 12 ηνπ Π.Γ. 99/1992) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλϊζεζε εθηϋιεζεο εξγαζηψλ πινπνέεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξέσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ Ϋξγνπ: "Πξνζηαζέα - ΑλΪδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξέηζαο Ννκνχ Ησαλλέλσλ" ηνπ Δ.Π. "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ ", κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1) ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα 2) χκβαζε αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. 3) Δέδνο δηαδηθαζέαο: Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο. 4) Σφπνο: Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ιφθν ηεο Καζηξίηζαο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. 5) Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη: ηελ αλέγεξζε δχν ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ, ζπλνιηθήο κηθηήο επηθάλεηαο 75,68 m 2, γηα ηε ζηέγαζε ηνπ θπιαθίνπ θαη ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ βνεζεηηθήο ρξήζεο (ρψξνη πγηεηλήο, απνζήθε), θαζψο θαη ελφο ιηζφθηηζηνπ ηνηρείνπ, κήθνπο 15,00 m θαη χςνπο 2,00 m, γηα ηελ ελζσκάησζε θαη απφθξπςε ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο λεξνχ. Γελ επηηξέπεηαη λα θαηαηεζνχλ πξνζθνξέο γηα ηκήκα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 6) Ζ δηϊξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 15 κελψλ. 7) Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 8) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην αλαιπηηθφ θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηα απηήο (Α - Σ) απφ ηε ΗΒ ΔΠΚΑ, ππεχζπλνο ν θ. Α. Παπατσάλλνπ, ηει θαη , fax: , (ψξεο 09:00 κε 15:00). Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Γ, Γ, Δ θαη Σ) δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" ( θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ ( Γελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο. 1

6 9) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο είλαη νγδφληα δχν ρηιηϊδεο επξψ (82.000,00 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 10) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., ππφςε θνπ Ν. Κπξακάξηνπ, κέρξη ηελ 09 ε /10/2012, εκϋξα Σξέηε θαη ψξα ΔιιΪδαο 14:00. Ζκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξέδεηαη ε 10 ε /10/2012 θαη ψξα 10:00. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ειιεληθά. 11) Ζ απνζθξϊγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., ηελ 10 ε /10/2012, εκϋξα ΣεηΪξηε θαη ψξα ΔιιΪδαο 10:00 θαη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φζνη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ην επηζπκνχλ. 12) Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., Δ.Ο.Υ.,.Γ.. ηνπ ΠΟΔ, ή ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ., ή πλεηαηξηζκνί Δκπνξίαο, ή Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. Γηα ελψζεηο: δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξνζθνξάο. 13) Λφγνη απνθιεηζκνχ: Απνθιείνληαη φζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ. 6 ηεο παξ. 2 ζεκεία α) έσο ε) ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. 14) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη πέληε (5) κήλεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 15) Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 9 ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε ζηαδίνπ ησλ πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 16) H ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηεο πξάμεο, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ,00 επξψ, κε θσδηθφ ΑΔ 2010Δ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 17) ηελ πεξίπησζε επηινγήο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, πξέπεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., είηε ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 18) Πξνζθπγέο θαη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ παξέρνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ησάλληλα, Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο Κσλζηαληίλνο νπέξεθ Αρχαιολόγος 2

7 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, 45221, Ησάλληλα Ζι. Γ/λζε: Σειέθσλα: , 01053, Φαμ: Σ Δ Τ Υ Ο Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Π Ρ Ο Υ Δ Η Ρ Ο Τ Μ Δ Η Ο Γ Ο Σ Η Κ Ο Τ Γ Η ΑΓ Χ Ν Η Μ Ο Τ Μ Δ ΑΡ Η Θ Μ Ο 0 2 / (αξηζκ. πξση. 3276/ ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΗΘΟΚΣΗΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑ- ΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΡΟΣΑΗΑ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΡΗΣΑ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ" Κξηηάξην ΑλΪζεζεο: ρακειφηεξε ηηκή Ζκεξνκελέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10 ε /10/2012 Καηαιεθηηθά Ζκεξνκελέα Τπνβνιάο Πξνζθνξψλ: 09 ε /10/2012 Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο). Η σ ά λ λ η λ α,

8 Π Η Ν ΑΚ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Γ Η ΑΚΖΡΤ Ξ Ζ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΡΘΡΟ 17. ΑΡΘΡΟ 18. ΑΡΘΡΟ 19. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΝΓΗΑ- ΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΛΟΗΠΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ (ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΚΤΡΧΖ - ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΛΧΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ - ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 1

9 ΑΡΘΡΟ 1. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (πξφρεηξνο δηαγσληζκφο) θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηεο ππ' αξηζκ / ΔΤ 1749/2008 (ΦΔΚ 540/Β/ ) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ "Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο" (ΤΠ.Α.Τ.Γ.), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη ηηο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ: o ησλ άξζξσλ 79 έσο 85 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/ ) "Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο θ.ιπ.", o ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/ ) "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ", o ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) "Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ", φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, o ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ", o ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/ ) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ: "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ". Οη εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (παξάξηεκα Α), ε νπνία επεμεγεί θαη ζπκπιεξψλεη ηα ζρέδηα ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ (παξάξηεκα Β: αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θ.ιπ.). ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο ηνπ, αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηϊδσλ νθηαθνζέσλ εμάληα επξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ: "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ", ην νπνίν εθηειείηαη κε απηεπηζηαζία απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη εληαγκέλν ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 "Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο Ζπείξνπ" θαη ζηνλ Κσδηθφ Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 58 "Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ " κε θσδηθφ MIS θαη ΚΧΓ. Πξάμεο Α: 2010Δ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΝΓΗΑ- ΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 1. Σα ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΗΒ Δθνξεέαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηάησλ είλαη ηα αθφινπζα: Γηεχζπλζε: Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6 2

10 Πφιε: Ησάλληλα Υψξα: Διιάδα Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο: Σειέθσλν: , Σειενκνηνηππία: Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Ηζηνζειίδα ΤΠ.ΠΟ.Σ.: Ηζηνζειίδα Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ: 6. Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Σ) κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη ηειέθσλα, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ( ). Γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. 7. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Γ, Γ, Δ θαη Σ) δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" ( diavgeia.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ ( gr). 8. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηνπηθή εκεξήζηα εθεκεξίδα "ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΔ" ηελ 21 ε /09/ Τπεχζπλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο αξραηνιφγνπο θ. Παξαζθεπή Γηνχλε, θ. Υάξηο Καππά θαη θ. Τπαηία Φάθιαξε. 10. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνςίαο ζην πεδίν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ θ. Α- πφζηνιν Παπατσάλλνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ), αξρηηέθηνλα κεραληθφ, ζπκβαζηνχρν ππάιιειν νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. ΑΡΘΡΟ 5. ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηνχλ κφλν εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. κέρξη θαη ηελ 28 ε /09/2012. Οη απαληήζεηο παξέρνληαη γξαπηψο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 04 ε /10/2012. Οη παξερφκελεο απαληήζεηο - δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Όιεο νη ππνβιεζείζεο εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο - δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαξηψληαη άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ ( Δπ απηψλ θαζψο θαη επί ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ - δηεπθξηλίζεσλ ηεο Α- λαζέηνπζαο Αξρήο ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 3

11 2. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο παξνχζαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 6. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΛΟΗΠΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ., ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/1997 (ΦΔΚ 139/Α/ ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ απφ ην λφκν θαη / ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπο δηθαίσκα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ πξνζψπσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ ππνςήθηα έλσζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., ζπζηαζείζαο δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηα κέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/ Κάζε ππνςήθηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε ή ζπλεηαηξηζκφο) κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα κε κία κφλν πξνζθνξά είηε σο κέινο κίαο θαη κφλν θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο. 4. Πξνζθέξνληεο / επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη / νη νπνίεο έρνπλ παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή έρνπλ εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο (π.ρ. ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ) θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δηαπηζηψλεηαη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή / θαη κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ ελψζεηο πξνζψπσλ, απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ηζρχεη γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. Δάλ ζπληξέρεη θαη γηα έλα κφλν κέινο έλσζεο, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 5. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη πσο νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ πνπ ηίζεληαη. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη ζαθή εηθφλα θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ απφζηαζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηηο πξνζβάζεηο, ηε δηαθίλεζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ην αλάγιπθν θαη γεληθά φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 4

12 ΑΡΘΡΟ 7. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ιήγεη ηελ 09 ε /10/2012, εκέξα Σξέηε θαη ψξα Διιάδαο 14: Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 3. Απνδεθηέο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. ε θάζε ππνβαιιφκελε πξφηαζε δίλεηαη α- ξηζκφο πξσηνθφιινπ απφ ηνλ νπνίν θαη κφλν απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. 4. Ζ ππνβνιή ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη: o απηνπξνζψπσο, o ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο επηθπξσκέλε απφ δεκφζηα Αξρή, o ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 5. Γελ γίλνληαη απνδεθηνί θάθεινη νη νπνίνη έρνπλ απιά ηαρπδξνκεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη παξαιακβάλνληαη αθνχ παξέιζεη ε νξηδφκελε εκεξνκελία. 6. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα αλσηέξσ δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη θαη παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ). ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 2. Οη πξνζθνξέο είλαη θαζαξνγξακκέλεο (θαηά πξνηίκεζε εθηππσκέλεο) θαη δελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θ.ι.π. ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο θ.ιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 5

13 4. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 5. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ. 6. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ αέηεζε, ε νπνία είλαη εθηφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην λνκηθφ/θπζηθφ πξφζσπν/έλσζε πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. Ζ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ αλαθέξεη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ ε αίηεζε ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, είηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ην νπνίν πξνζθνκίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 7. Ο θϊθεινο ηεο θπξέσο πξνζθνξϊο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ αθφινπζε εηηθέηα: ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΗΘΟΚΣΗΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΡΟΣΑΗΑ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΡΗΣΑ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ" Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2012 (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10 ε /10/2012 ηνηρεέα Γηαγσληδφκελνπ Δπσλπκία: Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: Γηεχζπλζε: Σειέθσλν: Σειενκνηνηππία: (ε πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ) ΠΡΟ ΣΖ ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα ΤΠΟΦΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΥΔΗΡΧΝ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ Να κελ αλνηρζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα Πξσηνθφιινπ 8. εκεηψλεηαη φηη ν θϊθεινο ηεο θπξέσο πξνζθνξϊο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ, ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 9. ηνλ θϊθειν ηεο θπξέσο πξνζθνξϊο εζσθιεένληαη νη αθφινπζνη δχν (2) ππνθϊθεινη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: α. ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθϊ ζπκκεηνράο ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ζε έλα (1) πξσηφηππν, θαη β. ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ηνπ ππνςεθίνπ ζε δχν (2) πξσηφηππα, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα πεξηερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη αλαιπηη- 6

14 θά ζην άξζξν 10 θαη απνηππψλνληαη ζην έληππν ηνπ παξαξηάκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 10. Οη δχν εζσθιεηφκελνη ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηηο αθφινπζεο εηηθέηεο αληίζηνηρα: ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ή ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΗΘΟΚΣΗΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΡΟΣΑΗΑ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΡΗΣΑ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ" Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2012 (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10 ε /10/2012 ηνηρεέα Γηαγσληδφκελνπ Δπσλπκία: Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: Γηεχζπλζε: Σειέθσλν: Σειενκνηνηππία: (ε πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ) ΠΡΟ ΣΖ ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα ΤΠΟΦΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΥΔΗΡΧΝ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 6. εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο δχν ππνθαθέινπο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ, ρσξίο λα αθήζνπλ ί- ρλε. 7. Κάζε ππνθάθεινο μεθηλά κε αλαιπηηθφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαηά ζεηξά θαη αληηζηνηρία πξνο ηηο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 9. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηνλ ζρεηηθφ ππνθάθειν, πνπ εζσθιείεηαη ζηνλ θάθειν ηεο θπξίσο πξνζθνξάο, ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α/ ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ήηνη ππ' αξηζκ. 02/2012 (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ", ν νπνίνο δηελεξγείηαη ηελ 10 ε /10/

15 Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ i. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, o δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2, ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. o δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, o δελ ηεινχλ ππφ Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007 (ΦΔΚ 153/Α/ ), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ή ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο, o ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ 101/Α/ ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), o ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ Ν. 3588/2007 (ΦΔΚ 153/Α/ ), φπσο έρεη πξνζηεζεί, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) ή ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), o ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, o έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηνπ 8

16 Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ειιεληθνχ δηθαίνπ, o έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, o ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ φηη ιεηηνπξγεί λφκηκα, o δελ ππνβάινπλ ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. iv. Να δειψλεηαη φηη: o απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, o ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε, o ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. v. Να δειψλεηαη φηη δχλαληαη λα δηαζέζνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ην θαηάιιειν γηα θάζε εξγαζία εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 2. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο (εμνπζηνδφηεζε εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί. 3. ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ππνβάιινληαη επηπιένλ: i. Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο λνκίκσο επηθπξσκέλα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα ζε πεξίπησζε Α.Δ. θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ δηαγσληδνκέλσλ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ιπ.), θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. ii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 4. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α/ ) φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη ζην παξειζφλ απνθηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγνληαη αζέκηηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ ίδην ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο θαη νχηε πξφθεηηαη λα απνθηήζεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. 9

17 Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ, φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θαζέλα απφ ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξέπεη (α) λα αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ, (β) λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο θαη λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, (γ) λα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, (δ) λα δειψλεηαη έλα κέινο σο επηθεθαιήο ηεο Κνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πξνζθνκίδεηαη θαη αληίγξαθν απηνχ λνκίκσο επηθπξσκέλν. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο απφ εθπξφζσπν ηεο έλσζεο, απαηηείηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ε πξνζθφκηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 6. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή Τ- πεχζπλε Γήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: o Οη θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνχκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ππνγξάθνληαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή θαηάζηαζε, νη νπνίεο πξέπεη λα αθνξνχλ ηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ ππνςήθηαο Δ.Π.Δ. / Ο.Δ. / Δ.Δ /ηνπ Πξφεδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο χκβνπινπ ππνςήθηαο Α.Δ., θαζψο θαη ηνπ Πξνέδξνπ Γ.. ππνςήθηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. o Ζ εκεξνκελία ησλ Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο δελ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θέξεη άιιε εκεξνκελία. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή αληηπξφζσπφ ηνπ ζηελ δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιά απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ινγίδεηαη ε εκέξα απνζηνιήο ηεο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε θαηάζεζεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2690/1999 "Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο" (ΦΔΚ 45/Α/ ). ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα εμαζθαιίδεηαη ε πεξηέιεπζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 10

18 3. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππνβιεζέληα δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηηο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε έλσζεο, ε θνηλή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ δελ ππνβάιιεηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ή φηαλ θάπνην απφ απηά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, έζησ θαη αλαθνξηθά κε έλα απφ ηα κέιε ηεο. 4. Γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ αλσηέξσ ππνβιεζέλησλ κε ηελ πξνζθνξά δηθαηνινγεηηθψλ γλσκνδνηεί ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" 1. ηνλ θάθειν "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" εζσθιείεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληαγκέλε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Κάζε ζειίδα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ. 3. Σν έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζπκπιεξψλεηαη πιήξσο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ζηελ ηειηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. θαη ηε ζπλνιηθή αμία ηεο δαπάλεο. 4. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε ηηκή. 5. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ αλαθέξεηαη ζε πιήξσο θαη έληερλα πεξαησκέλν έξγν. Δπνκέλσο, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ε αμία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ αλαδφρνπ, αιιά θαη θάζε γεληθή θαη εηδηθή δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα: o νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, o ε αζθάιεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ, o νη δαπάλεο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ γηα ην πξνζσπηθφ, o ε αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, o ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, o νη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, o ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, o νη δαπάλεο απνδεκίσζεο δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, o νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, o νη δαπάλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο πινπνηνχκελεο εξγαζίεο απφ γελλήηξηεο, o νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ (θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, έμνδα νξγαληζκψλ, έμνδα εθηεισληζκνχ εηζαγφκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ θ.ιπ.), 11

19 o ηα έμνδα θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ζε θάζε πεξίπησζε Αξρέο, θαη o γεληθά θάζε είδνπο απξφβιεπηε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ζπγθεθξηκέλα, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 6. Οη ηηκέο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ κε ζπκπιεξσκέλν θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ. 7. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαη ζηαζεξέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Ο αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 8. Πξνζθνξά πνπ θαηαιήγεη ζε ζπλνιηθή ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 9. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά παξαιείπεη ηηκέο ή πεξηιακβάλεη αληηθαηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθνξά αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή θαηαιείπεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 10. Πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα, αηξέζεηο, ή φξνπο ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξηθζνχλ. 11. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θάζε εξγαζίαο, είηε σο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 11. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟ- ΣΖ (ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) 1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ α- ξηζκ. 782/ (ΑΓΑ: Β44ΜΓ-Η6Ρ) Απφθαζε ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ζην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ), θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/ ). 2. Παξαιαβή πξνζθνξψλ - Απνζθξάγηζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο θαη ππνθαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. o ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηελ 10 ε /10/2012 θαη ψξα 10:00, ζηε δηεχζπλζε ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαβξεζνχλ νη δηαγσληδφκελνη ή εθπξφζσπνί ηνπο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ παξαιακβάλεη απφ ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κφλν 12

20 ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πνχ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα, ελψ απνξξίπηεη ρσξίο λα απνζθξαγίζεη ηηο εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ. o Αθνινχζσο, ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνλ θάθειν ηεο θπξίσο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνλ ππνθάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θάζε δηαγσληδνκέλνπ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν θαη ζηε ζπλέρεηα θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ε επηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. o ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο θαη δηαπηζηψλεη ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ην ελ ιφγσ πξαθηηθφ αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδφκελσλ ησλ νπνίσλ νη θάθεινη απνζθξαγίζζεθαλ. o Απνδεθηνί γίλνληαη φζνη πξνζθέξνληεο έρνπλ ππνβάιεη λνκίκσο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ απηά πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. o ηε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ, ε ΗΒ Δ.Π.ΚΑ. εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηειενκνηνηππία θαη ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 3. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ - Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ - Αλάδεημε κεηνδφηε. o Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη, αθνχ ηηο κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη, αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. o Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ απνξξίθζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνπο ελ ιφγσ ελδηαθεξφκελνπο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζε απηνχο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν. o Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν γλσκνδνηεί γηα ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο, ηηο ηηκέο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 θαη ην παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. o Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πξν Φ.Π.Α., φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. o Δάλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν λα ηηο 13

21 αηηηνινγήζεη αλαιπηηθά θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. o Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. o Αθνχ νινθιεξψζεη ην πξαθηηθφ ηεο ε επηηξνπή, ην ππνβάιιεη ζηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. γηα έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο, νη ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο θαη ζα αλαθέξεηαη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε ηειενκνηνηππία ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ εθφζνλ επηζπκνχλ ηα ηπρφλ έλδηθα κέζα. 4. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έρνπλ ζρεηηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ, ζα πξέπεη λα αηηνχληαη ζρεηηθά εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφζβαζε κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη, είηε κε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηα έμνδα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αηηνχληα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ). 5. ε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο πξνζθέξσλ ή επηρείξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνζθέξνληα έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή έρεη εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο (π.ρ. ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ), ε επηηξνπή γλσκνδνηεί αλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα ζπληξέρεη πεξίπησζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ή / θαη κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ε επηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ αίηεζε εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα παξνρή απφςεσλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνζθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε επθαηξία ζε απηφλ λα απνδείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλ παξά ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζθέξνληα ε επηηξνπή θξίλεη φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ε κε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, γλσκνδνηεί ππέξ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα απφ ηελ δηαδηθαζία. ΑΡΘΡΟ 12. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 1. Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηα άξζξα 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηελ αλάδεημε απηνχ πνπ πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή (κεηνδφηε) ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε έγγξαθε εηδνπνίεζε, ε νπνία ηνπ παξαδίδεηαη κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (ΦΔΚ 290/Α/ ), ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 1.1. Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε είλαη Έιιελαο πνιίηεο: 14

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΘΔΜΑ: Δ Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Δ Ν Ω Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Α Π Ο Φ Α Η ΘΔΜΑ: Δ Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Δ Ν Ω Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ι Β Δ Φ Ο Ρ Δ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Ι Κ Ω Ν Α Ρ Υ Α Ι Ο Σ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: 9. Σνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/ ) "Σξφπνο εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ".

Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: 9. Σνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/ ) Σξφπνο εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ε ΤΠΔ ΑΣΣΙΚΗ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» Αλαξηεηέα ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. ζην Γηαύγεηα θαη ζην Site ηνπ Ννζνθνκείνπ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΘΗΝΑ15-12-2016 ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αξ. Πξση.: 17761 ΓΡΑΦΔΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.25 13:54:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΦΑΧ7ΛΗ-ΘΚΚ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΛΑΜΗΑ: 25/06/2015 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα