Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, 45221, Ησάλληλα Ζι. Γ/λζε: Α Ν Α Ρ Σ Ζ Σ Δ Α Σ Ο Γ Η Α Γ Η Κ Σ Τ Ο Σειέθσλα: , 01053, Φαμ: Ησάλληλα, Πιεξνθνξίεο: Βηβή Γηνχλε, Υάξηο Καππά Αξ. Πξση.: 3276 Α Π Ο Φ Α Ζ ΘΔΜΑ: ΓηελΫξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε βϊζε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 99/1992 γηα ηελ επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ αλϊζεζε εθηϋιεζεο εξγαζηψλ πινπνέεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξέσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ Ϋξγνπ: "Πξνζηαζέα - ΑλΪδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξέηζαο Ννκνχ Ησαλλέλσλ". Ζ ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Ησαλλέλσλ έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σσλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/ ) "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". 2. Σνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/ ) "Σξφπνο εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ". 3. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/ ) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 4. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/ ) "Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ε- ιέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 5. Σνπ Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) "Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ", φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 6. Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ", πνπ αθνξνχλ ηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο. 7. Σνπ άξζξνπ 38 ηεο ππ αξηζκ /ΔΤ 1749/2008 (ΦΔΚ 540/Β/ ) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ "Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο" (ΤΠ.Α.Τ.Γ.), φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 8. Σεο ππ' αξηζ. Π1/4089/2011 (ΦΔΚ 2498/Β/ ) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο "Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν Πξφγξακκα 1

2 Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) κέρξη , πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα". 9. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ "Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα", πνπ θπξψζεθε κε ην πξψην άξζξν ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα". 10. Σνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ 137/Α/ ) "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα". 11. Σνπ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" (άξζξν 40, παξ. 2 θαη 3). 12. Σνπ Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ 146/Α/ ) "Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ". 13. Σνπ Π.Γ. 263/1987 (ΦΔΚ 127/Α/ ) "Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ". 14. Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) "Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ". 15. Σεο παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2947/2001 (ΦΔΚ 228/Α/ ) "Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, έξγσλ νιπκπηαθήο ππνδνκήο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 16. Σεο ππ' αξηζκ. 2/45564/0026/ (ΦΔΚ 1066/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο "Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/1995". 17. Σεο ππ αξηζκ /739/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1291/ ) "Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ.1 ηνπ Ν. 2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ". 18. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/ θαη ) "Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ π- πνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο". β. Σε κειέηε ηνπ έξγνπ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ35/22424/748/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ "Έγθξηζε κειέηεο σξίκαλζεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο αθξφπνιεο Καζηξίηζαο, Ννκνχ Ησαλλίλσλ" θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. ΤΠ- ΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ12/80288/3899/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ "Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο κειέηεο σξίκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Καζηξίηζαο, Ννκνχ Ησαλλίλσλ". γ. Σελ ππ αξηζκ. 4639/ Απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζ- πείξνπ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ" ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ ". δ. Σελ ππ αξηζκ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ44/101468/4890/ (ΑΓΑ: 4ΗΞΞΓ-ΝΒ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ" απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ε. Σελ ππ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ 180/Β/ ) Τπνπξγηθή Α- πφθαζε γηα ηε "Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πε- 2

3 ξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ." ζη. Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΗΟΗΚ/Α4/ΠΜΤ/20063/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε Πξντζηακέλνπ ζηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. δ. Σελ ππ αξηζκ. 3817/ Απφθαζε ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. γηα ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ν. Ησαλλίλσλ". ε. Σελ ππ αξηζκ. 314/ (ΑΓΑ: ΒΟΕΛΓ-ΦΒΔ) Απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ζ. Σελ ππ αξηζκ. 782/ (ΑΓΑ: Β44ΜΓ-Η6Ρ) Απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. η. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΑΔ 2010Δ ηα. Σελ ππ' αξηζκ. 1174/ Έγθξηζε αηηήκαηνο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ: "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ". ηβ. Σελ ππ αξηζκ. 1550/ Δηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ" γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπλεκκέλε ζε απηή ηερληθή πεξηγξαθή, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Απφζηνιν Παπατσάλλνπ, αξρηηέθηνλα κεραληθφ, ζπκβαζηνχρν ππάιιειν νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ζην αλσηέξσ έξγν. ΑΠΟ Φ Α Η Ε Δ Η 1. Σε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ". Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ νγδφληα δχν ρηιηϊδσλ επξψ (θαζαξή αμία ,00 ), ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 2. Ζ δαπάλε, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ", ην νπνίν εθηειείηαη κε απηεπηζηαζία απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Ζ πξάμε είλαη ε- ληαγκέλε ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 "Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο Ζπείξνπ" θαη ζηνλ Κσδηθφ Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 58 "Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ " κε θσδηθφ MIS θαη ΚΧΓ. Πξάμεο Α: 2010Δ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 3. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε αλαιπηηθή Γηαθήξπμε, θαη ζηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηά ηεο (Α - Σ), ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3

4 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 09 ε /10/2012, εκέξα Σξέηε θαη ψξα Διιάδαο 14:00. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 10 ε /10/2012. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Ζ παξνχζα απφθαζε, ε ζπλεκκέλε αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Γ, Γ, Δ θαη Σ) θαη ε πεξίιεςε απηήο λα αλαξηεζνχλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" (http://et.diavgeia.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ (http://www.amio.gr) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ πξηλ ηεο παξαπάλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο Κσλζηαληίλνο νπέξεθ Αρχαιολόγος ΤΝΖΜΜΔΝΑ: 1. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδα. 2. Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε κε ηα αθνινπζά Παξαξηήκαηα: Παξάξηεκα Α. Σερληθή Πεξηγξαθή Παξάξηεκα Β. ρέδηα κειεηψλ ησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή Παξάξηεκα Γ. Πξφηππν αίηεζεο Παξάξηεκα Γ. Σππνπνηεκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Παξάξηεκα Δ. Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο Παξάξηεκα Σ. ρέδην ζχκβαζεο 4

5 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Μ Δ Α Ρ Η Θ Μ Ο 0 2 / (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Ζ ΗΒ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ δηελεξγεί Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηάξην αλϊζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκά (παξ. 4 ηνπ άξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη παξ. 1 ηνπ άξ. 12 ηνπ Π.Γ. 99/1992) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλϊζεζε εθηϋιεζεο εξγαζηψλ πινπνέεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξέσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ Ϋξγνπ: "Πξνζηαζέα - ΑλΪδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξέηζαο Ννκνχ Ησαλλέλσλ" ηνπ Δ.Π. "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ ", κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1) ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα 2) χκβαζε αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. 3) Δέδνο δηαδηθαζέαο: Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο. 4) Σφπνο: Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ιφθν ηεο Καζηξίηζαο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. 5) Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη: ηελ αλέγεξζε δχν ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ, ζπλνιηθήο κηθηήο επηθάλεηαο 75,68 m 2, γηα ηε ζηέγαζε ηνπ θπιαθίνπ θαη ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ βνεζεηηθήο ρξήζεο (ρψξνη πγηεηλήο, απνζήθε), θαζψο θαη ελφο ιηζφθηηζηνπ ηνηρείνπ, κήθνπο 15,00 m θαη χςνπο 2,00 m, γηα ηελ ελζσκάησζε θαη απφθξπςε ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο λεξνχ. Γελ επηηξέπεηαη λα θαηαηεζνχλ πξνζθνξέο γηα ηκήκα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 6) Ζ δηϊξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 15 κελψλ. 7) Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 8) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην αλαιπηηθφ θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηα απηήο (Α - Σ) απφ ηε ΗΒ ΔΠΚΑ, ππεχζπλνο ν θ. Α. Παπατσάλλνπ, ηει θαη , fax: , (ψξεο 09:00 κε 15:00). Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Γ, Γ, Δ θαη Σ) δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" (http://et.diavgeia.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ (http://www.amio.gr). Γελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο. 1

6 9) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο είλαη νγδφληα δχν ρηιηϊδεο επξψ (82.000,00 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 10) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., ππφςε θνπ Ν. Κπξακάξηνπ, κέρξη ηελ 09 ε /10/2012, εκϋξα Σξέηε θαη ψξα ΔιιΪδαο 14:00. Ζκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξέδεηαη ε 10 ε /10/2012 θαη ψξα 10:00. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ειιεληθά. 11) Ζ απνζθξϊγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., ηελ 10 ε /10/2012, εκϋξα ΣεηΪξηε θαη ψξα ΔιιΪδαο 10:00 θαη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φζνη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ην επηζπκνχλ. 12) Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., Δ.Ο.Υ.,.Γ.. ηνπ ΠΟΔ, ή ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ., ή πλεηαηξηζκνί Δκπνξίαο, ή Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. Γηα ελψζεηο: δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξνζθνξάο. 13) Λφγνη απνθιεηζκνχ: Απνθιείνληαη φζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ. 6 ηεο παξ. 2 ζεκεία α) έσο ε) ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. 14) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη πέληε (5) κήλεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 15) Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 9 ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε ζηαδίνπ ησλ πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 16) H ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηεο πξάμεο, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ,00 επξψ, κε θσδηθφ ΑΔ 2010Δ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 17) ηελ πεξίπησζε επηινγήο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, πξέπεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., είηε ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 18) Πξνζθπγέο θαη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ παξέρνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ησάλληλα, Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο Κσλζηαληίλνο νπέξεθ Αρχαιολόγος 2

7 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, 45221, Ησάλληλα Ζι. Γ/λζε: Σειέθσλα: , 01053, Φαμ: Σ Δ Τ Υ Ο Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Π Ρ Ο Υ Δ Η Ρ Ο Τ Μ Δ Η Ο Γ Ο Σ Η Κ Ο Τ Γ Η ΑΓ Χ Ν Η Μ Ο Τ Μ Δ ΑΡ Η Θ Μ Ο 0 2 / (αξηζκ. πξση. 3276/ ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΗΘΟΚΣΗΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑ- ΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΡΟΣΑΗΑ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΡΗΣΑ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ" Κξηηάξην ΑλΪζεζεο: ρακειφηεξε ηηκή Ζκεξνκελέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10 ε /10/2012 Καηαιεθηηθά Ζκεξνκελέα Τπνβνιάο Πξνζθνξψλ: 09 ε /10/2012 Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο). Η σ ά λ λ η λ α,

8 Π Η Ν ΑΚ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Γ Η ΑΚΖΡΤ Ξ Ζ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΡΘΡΟ 17. ΑΡΘΡΟ 18. ΑΡΘΡΟ 19. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΝΓΗΑ- ΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΛΟΗΠΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ (ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΚΤΡΧΖ - ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΛΧΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ - ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΗΣΖΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 1

9 ΑΡΘΡΟ 1. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (πξφρεηξνο δηαγσληζκφο) θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηεο ππ' αξηζκ / ΔΤ 1749/2008 (ΦΔΚ 540/Β/ ) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ "Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο" (ΤΠ.Α.Τ.Γ.), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη ηηο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ: o ησλ άξζξσλ 79 έσο 85 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/ ) "Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο θ.ιπ.", o ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/ ) "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ", o ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) "Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ", φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, o ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ", o ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/ ) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ: "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ". Οη εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (παξάξηεκα Α), ε νπνία επεμεγεί θαη ζπκπιεξψλεη ηα ζρέδηα ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ (παξάξηεκα Β: αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θ.ιπ.). ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο ηνπ, αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηϊδσλ νθηαθνζέσλ εμάληα επξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ: "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ", ην νπνίν εθηειείηαη κε απηεπηζηαζία απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη εληαγκέλν ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 "Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο Ζπείξνπ" θαη ζηνλ Κσδηθφ Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 58 "Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ " κε θσδηθφ MIS θαη ΚΧΓ. Πξάμεο Α: 2010Δ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΝΓΗΑ- ΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 1. Σα ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΗΒ Δθνξεέαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηάησλ είλαη ηα αθφινπζα: Γηεχζπλζε: Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6 2

10 Πφιε: Ησάλληλα Υψξα: Διιάδα Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο: Σειέθσλν: , Σειενκνηνηππία: Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Ηζηνζειίδα ΤΠ.ΠΟ.Σ.: Ηζηνζειίδα Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ: 6. Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Σ) κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη ηειέθσλα, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ( ). Γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. 7. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο (κε ηα παξαξηήκαηα Α, Γ, Γ, Δ θαη Σ) δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" (http://et. diavgeia.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ (http://www.amio. gr). 8. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηνπηθή εκεξήζηα εθεκεξίδα "ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΔ" ηελ 21 ε /09/ Τπεχζπλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο αξραηνιφγνπο θ. Παξαζθεπή Γηνχλε, θ. Υάξηο Καππά θαη θ. Τπαηία Φάθιαξε. 10. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνςίαο ζην πεδίν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ θ. Α- πφζηνιν Παπατσάλλνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ), αξρηηέθηνλα κεραληθφ, ζπκβαζηνχρν ππάιιειν νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. ΑΡΘΡΟ 5. ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηνχλ κφλν εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απφ ηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. κέρξη θαη ηελ 28 ε /09/2012. Οη απαληήζεηο παξέρνληαη γξαπηψο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 04 ε /10/2012. Οη παξερφκελεο απαληήζεηο - δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Όιεο νη ππνβιεζείζεο εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο - δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαξηψληαη άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (Σνκέαο Πνιηηηζκνχ - θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ησαλλίλσλ (http://www.amio.gr). Δπ απηψλ θαζψο θαη επί ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ - δηεπθξηλίζεσλ ηεο Α- λαζέηνπζαο Αξρήο ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 3

11 2. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο παξνχζαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 6. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΛΟΗΠΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ., ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/1997 (ΦΔΚ 139/Α/ ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ απφ ην λφκν θαη / ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπο δηθαίσκα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ πξνζψπσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ ππνςήθηα έλσζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., ζπζηαζείζαο δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηα κέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/ Κάζε ππνςήθηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε ή ζπλεηαηξηζκφο) κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα κε κία κφλν πξνζθνξά είηε σο κέινο κίαο θαη κφλν θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο. 4. Πξνζθέξνληεο / επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη / νη νπνίεο έρνπλ παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή έρνπλ εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο (π.ρ. ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ) θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δηαπηζηψλεηαη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή / θαη κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ ελψζεηο πξνζψπσλ, απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ηζρχεη γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. Δάλ ζπληξέρεη θαη γηα έλα κφλν κέινο έλσζεο, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 5. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη πσο νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ πνπ ηίζεληαη. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη ζαθή εηθφλα θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ απφζηαζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηηο πξνζβάζεηο, ηε δηαθίλεζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ην αλάγιπθν θαη γεληθά φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 4

12 ΑΡΘΡΟ 7. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ιήγεη ηελ 09 ε /10/2012, εκέξα Σξέηε θαη ψξα Διιάδαο 14: Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 3. Απνδεθηέο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. ε θάζε ππνβαιιφκελε πξφηαζε δίλεηαη α- ξηζκφο πξσηνθφιινπ απφ ηνλ νπνίν θαη κφλν απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. 4. Ζ ππνβνιή ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη: o απηνπξνζψπσο, o ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο επηθπξσκέλε απφ δεκφζηα Αξρή, o ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 5. Γελ γίλνληαη απνδεθηνί θάθεινη νη νπνίνη έρνπλ απιά ηαρπδξνκεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη παξαιακβάλνληαη αθνχ παξέιζεη ε νξηδφκελε εκεξνκελία. 6. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα αλσηέξσ δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη θαη παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ). ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 2. Οη πξνζθνξέο είλαη θαζαξνγξακκέλεο (θαηά πξνηίκεζε εθηππσκέλεο) θαη δελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θ.ι.π. ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο θ.ιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 5

13 4. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 5. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ. 6. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ αέηεζε, ε νπνία είλαη εθηφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην λνκηθφ/θπζηθφ πξφζσπν/έλσζε πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. Ζ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ αλαθέξεη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ ε αίηεζε ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, είηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ην νπνίν πξνζθνκίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 7. Ο θϊθεινο ηεο θπξέσο πξνζθνξϊο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ αθφινπζε εηηθέηα: ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΗΘΟΚΣΗΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΡΟΣΑΗΑ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΡΗΣΑ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ" Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2012 (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10 ε /10/2012 ηνηρεέα Γηαγσληδφκελνπ Δπσλπκία: Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: Γηεχζπλζε: Σειέθσλν: Σειενκνηνηππία: (ε πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ) ΠΡΟ ΣΖ ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα ΤΠΟΦΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΥΔΗΡΧΝ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ Να κελ αλνηρζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα Πξσηνθφιινπ 8. εκεηψλεηαη φηη ν θϊθεινο ηεο θπξέσο πξνζθνξϊο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ, ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 9. ηνλ θϊθειν ηεο θπξέσο πξνζθνξϊο εζσθιεένληαη νη αθφινπζνη δχν (2) ππνθϊθεινη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: α. ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθϊ ζπκκεηνράο ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ζε έλα (1) πξσηφηππν, θαη β. ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ηνπ ππνςεθίνπ ζε δχν (2) πξσηφηππα, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα πεξηερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη αλαιπηη- 6

14 θά ζην άξζξν 10 θαη απνηππψλνληαη ζην έληππν ηνπ παξαξηάκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 10. Οη δχν εζσθιεηφκελνη ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηηο αθφινπζεο εηηθέηεο αληίζηνηρα: ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ή ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΗΘΟΚΣΗΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΡΟΣΑΗΑ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΡΗΣΑ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ" Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2012 (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10 ε /10/2012 ηνηρεέα Γηαγσληδφκελνπ Δπσλπκία: Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: Γηεχζπλζε: Σειέθσλν: Σειενκνηνηππία: (ε πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ) ΠΡΟ ΣΖ ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. Πιαηεία 25 εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα ΤΠΟΦΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΥΔΗΡΧΝ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 6. εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο δχν ππνθαθέινπο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ, ρσξίο λα αθήζνπλ ί- ρλε. 7. Κάζε ππνθάθεινο μεθηλά κε αλαιπηηθφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαηά ζεηξά θαη αληηζηνηρία πξνο ηηο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 9. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηνλ ζρεηηθφ ππνθάθειν, πνπ εζσθιείεηαη ζηνλ θάθειν ηεο θπξίσο πξνζθνξάο, ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α/ ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ήηνη ππ' αξηζκ. 02/2012 (αξηζκ. πξση. 3276/ ) Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ιηζφθηηζησλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ "Πξνζηαζία - Αλάδεημε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Καζηξίηζαο Ννκνχ Ησαλλίλσλ", ν νπνίνο δηελεξγείηαη ηελ 10 ε /10/

15 Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ i. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, o δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2, ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. o δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, o δελ ηεινχλ ππφ Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007 (ΦΔΚ 153/Α/ ), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ή ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο, o ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ 101/Α/ ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), o ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ Ν. 3588/2007 (ΦΔΚ 153/Α/ ), φπσο έρεη πξνζηεζεί, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) ή ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), o ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, o έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηνπ 8

16 Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ειιεληθνχ δηθαίνπ, o έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, o ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ φηη ιεηηνπξγεί λφκηκα, o δελ ππνβάινπλ ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. iv. Να δειψλεηαη φηη: o απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, o ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε, o ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. v. Να δειψλεηαη φηη δχλαληαη λα δηαζέζνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ην θαηάιιειν γηα θάζε εξγαζία εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 2. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο (εμνπζηνδφηεζε εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί. 3. ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ππνβάιινληαη επηπιένλ: i. Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο λνκίκσο επηθπξσκέλα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα ζε πεξίπησζε Α.Δ. θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ δηαγσληδνκέλσλ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ιπ.), θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. ii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 4. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α/ ) φπσο ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη ζην παξειζφλ απνθηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγνληαη αζέκηηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ ίδην ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο θαη νχηε πξφθεηηαη λα απνθηήζεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. 9

17 Α/Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ, φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θαζέλα απφ ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξέπεη (α) λα αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ, (β) λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο θαη λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, (γ) λα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, (δ) λα δειψλεηαη έλα κέινο σο επηθεθαιήο ηεο Κνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πξνζθνκίδεηαη θαη αληίγξαθν απηνχ λνκίκσο επηθπξσκέλν. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο απφ εθπξφζσπν ηεο έλσζεο, απαηηείηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ε πξνζθφκηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 6. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή Τ- πεχζπλε Γήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: o Οη θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνχκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ππνγξάθνληαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή θαηάζηαζε, νη νπνίεο πξέπεη λα αθνξνχλ ηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ ππνςήθηαο Δ.Π.Δ. / Ο.Δ. / Δ.Δ /ηνπ Πξφεδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο χκβνπινπ ππνςήθηαο Α.Δ., θαζψο θαη ηνπ Πξνέδξνπ Γ.. ππνςήθηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. o Ζ εκεξνκελία ησλ Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο δελ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θέξεη άιιε εκεξνκελία. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή αληηπξφζσπφ ηνπ ζηελ δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιά απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ινγίδεηαη ε εκέξα απνζηνιήο ηεο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε θαηάζεζεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2690/1999 "Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο" (ΦΔΚ 45/Α/ ). ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα εμαζθαιίδεηαη ε πεξηέιεπζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 10

18 3. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππνβιεζέληα δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηηο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε έλσζεο, ε θνηλή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ δελ ππνβάιιεηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ή φηαλ θάπνην απφ απηά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, έζησ θαη αλαθνξηθά κε έλα απφ ηα κέιε ηεο. 4. Γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ αλσηέξσ ππνβιεζέλησλ κε ηελ πξνζθνξά δηθαηνινγεηηθψλ γλσκνδνηεί ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" 1. ηνλ θάθειν "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" εζσθιείεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληαγκέλε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Κάζε ζειίδα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ. 3. Σν έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζπκπιεξψλεηαη πιήξσο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ζηελ ηειηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. θαη ηε ζπλνιηθή αμία ηεο δαπάλεο. 4. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε ηηκή. 5. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ αλαθέξεηαη ζε πιήξσο θαη έληερλα πεξαησκέλν έξγν. Δπνκέλσο, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ε αμία ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ε αμία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ αλαδφρνπ, αιιά θαη θάζε γεληθή θαη εηδηθή δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα: o νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, o ε αζθάιεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ, o νη δαπάλεο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ γηα ην πξνζσπηθφ, o ε αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, o ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, o νη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, o ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, o νη δαπάλεο απνδεκίσζεο δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, o νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, o νη δαπάλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο πινπνηνχκελεο εξγαζίεο απφ γελλήηξηεο, o νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ (θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, έμνδα νξγαληζκψλ, έμνδα εθηεισληζκνχ εηζαγφκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ θ.ιπ.), 11

19 o ηα έμνδα θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ζε θάζε πεξίπησζε Αξρέο, θαη o γεληθά θάζε είδνπο απξφβιεπηε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ζπγθεθξηκέλα, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 6. Οη ηηκέο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ κε ζπκπιεξσκέλν θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ. 7. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαη ζηαζεξέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Ο αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 8. Πξνζθνξά πνπ θαηαιήγεη ζε ζπλνιηθή ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 9. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά παξαιείπεη ηηκέο ή πεξηιακβάλεη αληηθαηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθνξά αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή θαηαιείπεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 10. Πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα, αηξέζεηο, ή φξνπο ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξηθζνχλ. 11. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θάζε εξγαζίαο, είηε σο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 11. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟ- ΣΖ (ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) 1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ α- ξηζκ. 782/ (ΑΓΑ: Β44ΜΓ-Η6Ρ) Απφθαζε ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ζην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ), θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/ ). 2. Παξαιαβή πξνζθνξψλ - Απνζθξάγηζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο θαη ππνθαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. o ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηελ 10 ε /10/2012 θαη ψξα 10:00, ζηε δηεχζπλζε ηεο ΗΒ Δ.Π.Κ.Α., πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαβξεζνχλ νη δηαγσληδφκελνη ή εθπξφζσπνί ηνπο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ παξαιακβάλεη απφ ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κφλν 12

20 ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πνχ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα, ελψ απνξξίπηεη ρσξίο λα απνζθξαγίζεη ηηο εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ. o Αθνινχζσο, ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνλ θάθειν ηεο θπξίσο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνλ ππνθάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θάζε δηαγσληδνκέλνπ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν θαη ζηε ζπλέρεηα θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ε επηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. o ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο θαη δηαπηζηψλεη ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ην ελ ιφγσ πξαθηηθφ αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδφκελσλ ησλ νπνίσλ νη θάθεινη απνζθξαγίζζεθαλ. o Απνδεθηνί γίλνληαη φζνη πξνζθέξνληεο έρνπλ ππνβάιεη λνκίκσο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ απηά πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. o ηε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ, ε ΗΒ Δ.Π.ΚΑ. εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηειενκνηνηππία θαη ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 3. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ - Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ - Αλάδεημε κεηνδφηε. o Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη, αθνχ ηηο κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη, αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. o Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ απνξξίθζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνπο ελ ιφγσ ελδηαθεξφκελνπο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζε απηνχο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν. o Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν γλσκνδνηεί γηα ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο, ηηο ηηκέο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 θαη ην παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. o Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πξν Φ.Π.Α., φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. o Δάλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν λα ηηο 13

21 αηηηνινγήζεη αλαιπηηθά θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. o Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. o Αθνχ νινθιεξψζεη ην πξαθηηθφ ηεο ε επηηξνπή, ην ππνβάιιεη ζηε ΗΒ Δ.Π.Κ.Α. γηα έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο, νη ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο θαη ζα αλαθέξεηαη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε ηειενκνηνηππία ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ εθφζνλ επηζπκνχλ ηα ηπρφλ έλδηθα κέζα. 4. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έρνπλ ζρεηηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ, ζα πξέπεη λα αηηνχληαη ζρεηηθά εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφζβαζε κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη, είηε κε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηα έμνδα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αηηνχληα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ). 5. ε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο πξνζθέξσλ ή επηρείξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνζθέξνληα έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή έρεη εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο (π.ρ. ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ), ε επηηξνπή γλσκνδνηεί αλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα ζπληξέρεη πεξίπησζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ή / θαη κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ε επηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ αίηεζε εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα παξνρή απφςεσλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνζθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε επθαηξία ζε απηφλ λα απνδείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλ παξά ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζθέξνληα ε επηηξνπή θξίλεη φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ε κε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, γλσκνδνηεί ππέξ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα απφ ηελ δηαδηθαζία. ΑΡΘΡΟ 12. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 1. Τπνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηα άξζξα 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηελ αλάδεημε απηνχ πνπ πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή (κεηνδφηε) ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε έγγξαθε εηδνπνίεζε, ε νπνία ηνπ παξαδίδεηαη κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (ΦΔΚ 290/Α/ ), ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 1.1. Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε είλαη Έιιελαο πνιίηεο: 14

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα