Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%"

Transcript

1 Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει , Fax , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ. πξση: EBF 2 /6969 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ Πξνκεζεπηή Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» Αξηζ. Πξνθήξπμεο: 50 /2014 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΧΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ Σαρ. Γηεχζπλζε: Λ. πγγξνχ 83 Σαρ. Κψδηθαο: 11745, ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο: Καζάπεο Γεψξγηνο, Α. Φξαληδεζθάθεο Σει.: , Φαμ: firstreception.gov.gr ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Με δικαίωμα προαίρεςησ ανάθεςησ τησ προμήθειασ, για ολόκληρη, ή μεγαλφτερη, κατά ποςοςτό ζωσ 30%ή μικρότερη ποςότητα κατά ποςοςτό ζωσ 50% ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πζμπτη

2 Ζ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πξνθεξχζζεη θαη δηεμάγεη Αλνηθηφ Γεκφζην Σαθηηθφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ ( ) κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο Έρνληαο ππ φςηλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο: 1. Σν Ν.3907/2011(ΦΔΚ 7/η.Α / ) «Ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 2. To άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/η.Α /2005). 3. Σν Ν.2286/1995(ΦΔΚ19/η.Α /1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/η.Α /1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σν Ν.2362/1995(ΦΔΚ 247/η.Α /1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 5. Σν Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/ η.α / ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 6. Σν Ν.3310/2005(ΦΔΚ 30/η.Α / ) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005(ΦΔΚ 279/η.Α / ). 7. Σν Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α /2010) «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335) 8. Σν Ν.3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α / ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ην Άξζξν Σν άξζξν 25 ηνπ Ν. 3469/2006 (Φ.Δ.Κ. 131/η. Α / ) «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 10. Σν άξζξν 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ 43/ η. Α /1994) «Αχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη, ζχλαςε δαλείσλ, ππφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη δεκηνπξγία ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πζηεκαηηθήο Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή (Άυινη Σίηινη) θαη άιιεο δηαηάμεηο.». 11. Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α /2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 12. Σν άξζξν 1 ηνπ Ν. 3548/2007(Φ.Δ.Κ.68/η. Α / ) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4208/2013 (Φ.Δ.Κ.252 /η.α / ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 «Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο» ηνπ Ν.3801/2009(ΦΔΚ 163/η. Α / ) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.». 13. Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η.Α / ). Σελίδα 2 από 84

3 14. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/η. Α / ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/η.Α /2012) «Δπηβνιή θαη απφδνζε θξάηεζεο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 15. Σν άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 204/η. Α/ ) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ- Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ λ. 4072/2012 (Φ.Δ.Κ. 86/η. Α/ ) θαη πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4146/2013 (Φ.Δ.Κ. 90/η. Α/ ). 16. Σν άξζξν 11 «χζηαζε Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 204/η. Α/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Ν. 4038/2012 (Φ.Δ.Κ. 14/η. Α/ ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 4155/2013 (Φ.Δ.Κ. 120/η. Α/ ). 17. Σν άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (Φ.Δ.Κ. 226/η. Α / ) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». 18. Σν Ν.4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222/η.Α / ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ». 19. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/ η. Α / ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 20. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α /2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ 2005» 21. Σν Π.Γ. 370/95/(ΦΔΚ 199/η.Α /1999) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην θαη ηξνπνπνίεζε απηνχ Π.Γ. 105/2002 (ΦΔΚ 100/η.Α / ), πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην». 22. Σν Π.Γ. 82/1996 (Φ.Δ.Κ.66/η.Α / ) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/ Σν Π.Γ. 155/2013 (ΦΔΚ 245/η.Α / ) Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ.151/1998 (ΦΔΚ 116/η.Α ) «Γηαδηθαζία εμφθιεζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ». 24. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.85/2012(ΦΔΚ 141/η.Α /2012) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε Τπεξεζηψλ» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ κε ην Π.Γ.88/ 2012(ΦΔΚ143/η.Α / ) θαη ην Π.Γ. 98/ 2012 (ΦΔΚ 160/η.Α / ) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε Τπεξεζηψλ». 25. Σν Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 221/η.Α /2012) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 26. Σν Π.Γ. 102/2012 (Φ.Δ.Κ. 169/η. Α / ) θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ Φ.Δ.Κ. 176/η. Α / ) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε». 27. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/η.Α / ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» Σελίδα 3 από 84

4 28. Σν Π.Γ. 151/1998 (ΦΔΚ 116/η.Α /1998) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 29. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4152/2013 (Φ.Δ.Κ. 107/η. Α / ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013.». 30. Σελ ππ αξηζκ. Π1/2380/2012 (Φ.Δ.Κ. 3400/η. Β/ ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Δζληθήο Άκπλαο Δζσηεξηθψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ Τγείαο Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. 31. Σελ ππ αξηζκ. 9814/ (Φ.Δ.Κ. 1222/η.B / ) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ πεξί «Καζνξηζκνχ εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ αξηζκ / (Φ.Δ.Κ.1393/η.B / ) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ πεξί «Σξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο ππ αξηζκ. 9814/ ππνπξγηθήο απφθαζεο (Φ.Δ.Κ.1222/η.Β / ) «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 32. Σελ ππ αξηζκ. Γ17γ/9/154/ΦΝ437/ Δγθχθιην 17 ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πεξί επηβεβαίσζεο γλεζηφηεηαο εγγπεηηθψλ επηηνιψλ. 33. Σελ ππ αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/Β /2010) Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 34. Σελ ππ αξηζ. ΔΜ/2/178// (ΦΔΚ 1442/η.Β / ) Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. ΔΜ/1- Β/89/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή πληνληζκνχ, ηνπ Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ, ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο». (ΦΔΚ 2420/η.Β / ). 35. Σελ κε αξηζκ. 6480/1/467θε /17/02/2012 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πεξί Γηνξηζκνχ ηνπ Νίθα Παλαγηψηε ηνπ Ζιία ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. 36. Σε Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) κε Αξηζκφ 117/2009, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 37. Σελ ππ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ /Φ.18/Οηθ.21526/ (ΑΓΑ: 45ΒΜΥ-Χ1Β) «πγθξφηεζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε (άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011). 38. Σελ ππ αξηζκ /601/0026/ (ΦΔΚ 431/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο». 39. Σελ ππ αξηζκ. 6/ Π.Τ.. «Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4046/2012» (Φ.Δ.Κ. 38/η. Α'/ ). Σελίδα 4 από 84

5 40. Αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 2 ε Δπηηξνπή ηεο ππ αξηζκ. πξση.:σπ1/6961/ (ΑΓΑ: 78ΔΞΗ-5ΚΜ) απφθαζε Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην νηθ. έηνο Σελ αξηζκ.πξση.:σπ1/6959/ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (ΑΓΑ: ΦΦΝΓΗ-ΖΥΓ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε χζηαζε -πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληζκψλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο Σν ππ αξηζκ. Γ.Τ. απφ 16/03/2011 Δγρεηξίδην Δπηιέμηκσλ Καλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο «Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ» απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 43. Σελ ππ αξηζκ. Δ0502 ΣΡΟΠ.0 απφ 05/09/2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, πεξί έληαμεο ζην Π.Γ.Δ ησλ έξγσλ. 44. Σελ κε αξηζκ. 8000/20/4/216/1-γ/ (ΑΓΑ: ΒΛΧ2Η-ΓΖΜ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δέζκεπζεο ηεο δαπάλεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. 45. Σελ ππ αξηζκ. 17.4/3732 απφ 27/09/2013 (ΑΓΑ: ΒΛΔΕΗ-ΜΘΥ) Πξνθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 46. Σν ππ αξηζκ. 36/2013 απφ 21/10/2013 Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο βάζε ηνπ νπνίνπ ν κε αξηζκ. πξση.17.4/3732/ Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο θξίζεθε άγνλνο. 47. Σελ κε αξηζκ. πξση. 17.4/4325/ (ΑΓΑ:ΒΛ1ΛΗ-Ζ6) απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 48. Σελ ππ αξηζκ. EBF 3 /5075 απφ 24/09/2014 (ΑΓΑ: ΧΝΚΠΗ-Η9Η) Πξνθήξπμε Γεκφζηνπ Σαθηηθνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 49. Σν ππ αξηζκ. 27/2014 απφ 31/10/2014 Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο βάζε ηνπ νπνίνπ ν κε αξηζκ. πξση. EBF 3 /5075 απφ 24/09/2014 (ΑΓΑ: ΧΝΚΠΗ-Η9Η) Γεκφζηνο Σαθηηθφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο θξίζεθε άγνλνο. 50. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΣΠ7/6301// (ΑΓΑ:74Β8Η-6ΧΓ) απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 51. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο πξνκήζεηαο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ & πεξηθεξεηαθψλ θαη θσηναληηγξαθηθψλ πνιπκεραλεκάησλ) γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ηελ αλάγθε πξνθήξπμεο δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1.Αλνηρηφ Γεκφζην Σαθηηθφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ ( ) κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλά νκάδα, ζπλνιηθήο δαπάλεο θαηά αλψηαην φξην ,21 πιένλ Φ.Π.Α. ή ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη θξαηήζεσλ, πνπ αθνξά ηηο εμήο δχν δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο νκάδεο: ΟΜΑΓΑ Α: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΟΜΑΓΑ Β: ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ (1+1) ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Σελίδα 5 από 84

6 θαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο -Απαηηήζεηο ηεο Παξνχζαο Πξνθήξπμεο (Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Β «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Ζ δαπάλε θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ Δ ηεο ΑΔ 0502 ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 2013 ζην έξγν Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 75% απφ ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (Σ.Δ..) θαη 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 2. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ειάρηζην 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 3.α.Σφπνο-Υξφλνο Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ: ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ Λ.πγγξνχ 83, ΑΘΖΝΑ / 01 / 2015 Πέκπηε 11:00 β. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ εκπξνζέζκσο θαηαηεζεζφκελσλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ε. Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. ζη. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο, φπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο κφλν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ Οκάδνο. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο θαη ζσκαηεία πνπ: είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α'139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ.γ.. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο -κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε.γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο». Ζ έλσζε πξνζψπσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Σελίδα 6 από 84

7 ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δελ ζα απνξξίπηνληαη γηα ην ιφγν φηη ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα λνκηθά πξφζσπα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 5. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: ζνη δελ πιεξνχλ ην αλσηέξσ Γηθαίσκα πκκεηνρήο. ζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ «Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο». ζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 45 ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 18/2004, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ε) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο ζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη ακεηάθιεηεο απφθαζεο ή έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. ζνη απνθιείζζεθαλ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Γ.Γ.Δ.). Δάλ ε πνηλή απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. Σελίδα 7 από 84

8 6. ζνη επηζπµνχλ λα ιάβνπλ µέξνο ζηνλ δηαγσληζµφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ή λα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν µέρξη ηελ Πέκπηε 29/01/2015 θαη ψξα 10:00 ζηo Πξσηφθνιιν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (πγγξνχ 83, Αζήλα). Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή µε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν. Οη Πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνµηθά, µε ζπζηεµέλε επηζηνιή ή courier, θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (πγγξνχ 83, Αζήλα), φπνπ θαη ζα γίλεη ε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο νπδεµία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα παξαιεθζνχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ απηή παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 7. Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί: α) ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο β) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν εµνζίσλ πµβάζεσλ γ) ζα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ πξνο αλάξηεζε ζηα νηθεία ηκήκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ. δ) ζα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηελ ΤΓΔΑΠ θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. ε) Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα, Δπίζεο, πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ελψ ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο. ζη) Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα παξαιακβάλνπλ ηεχρνο Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 1) απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (πγγξνχ 83, Αζήλα, ηει , θαμ ) 2) απφ ηε ζρεηηθή αλάξηεζε ζηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ησλ Καηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο, ζε έληππε κνξθή, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ν Αλαζέησλ Φνξέαο, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε πξνθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Σα απηά ζηνηρεία πξνηξέπνληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ πξνο ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, κε νηνδήπνηε πξφζθνξν, έγγξαθν κέζν, νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ, νη νπνίνη παξέιαβαλ ηεχρε ηεο Πξνθήξπμεο ζε ςεθηαθή κνξθή. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, γηα λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Αηηηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ: α) ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο πξνθήξπμεο θαη Σελίδα 8 από 84

9 β) ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ ειεθηξνληθά παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ησλ ηεπρψλ ηεο Πξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζκεξνκελία δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε Πέκπηε 29 / 01 / 2015 θαη ψξα 11:00 π.κ 8.Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Τπεχζπλνη ππάιιεινη: Γηψξγνο Καζάπεο-ηει.: , Αληψλεο Φξαληδεζθάθεο- ηει Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΧΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΝΗΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σελίδα 9 από 84

10 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΗΜΟΗ ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΑΡΘΡΟ 5. ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 6. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 7. ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΡΘΡΟ 8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 11. ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 12. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 15. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΑΡΘΡΟ 16. ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 17. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 18. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΝΟΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 20. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 21. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 23. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΡΘΡΟ 24. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 25. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ A.4. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡΟ 27. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΡΘΡΟ 28. ΔΓΓΤΖΔΗ ΑΡΘΡΟ 29. ΔΚΣΔΛΧΝΗΜΟ ΦΟΡΟΗ ΓΑΜΟΗ ΑΡΘΡΟ 30. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΑΡΘΡΟ 31. ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΡΘΡΟ 32. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΑΡΘΡΟ 33.ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΑΡΘΡΟ 34. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΚΡΑΣΖΔΗ ΑΡΘΡΟ 35. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΡΘΡΟ 36. ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡΟ 37. ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΑΡΘΡΟ 38. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΑΡΘΡΟ 39. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Σελίδα 10 από 84

11 ΑΡΘΡΟ 40. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΘΡΟ 41. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΑΡΘΡΟ 42. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ ΑΡΘΡΟ 43. ΚΤΡΧΔΗ - ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΑΡΘΡΟ 44. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΜΔΡΟ Β : «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΡΘΡΟ 45. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 46.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 47.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΑΡΘΡΟ 48. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΡΘΡΟ 49. ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Γ : «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ Ή ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΜΟΗΒΖ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Σελίδα 11 από 84

12 ΜΔΡΟ Α : «ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ Αξηζκ. Πξνθήξπμεο: 50 / 2014 κε αξηζκ.πξση.:ebf 2/ 6969 / Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Γεκφζηνο Αλνηρηφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζε Δπξψ ( ) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο Πεξηγξαθή Πξνκήζεηαο: Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Οκάδα 1) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ (Οκάδα 2) ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ (1+1) ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. Κσδηθνί CPV: ΟΜΑΓΑ 1: , ΟΜΑΓΑ 2: Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο Αλαζέηνπζα Αξρή: Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Υξφλνο θαησφπνο Παξάδνζεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ: Κξαηήζεηο επί ηεο ηηκήο ησλ εηδψλ: Πιεξνθνξίεο: ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 75% απφ ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (Σ.Δ..) θαη θαηά πνζνζηφ 25% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Υακειφηεξε ηηκή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο Ζκεξνκελία : 29 / 01 / 2015 Ζκέξα: Πέκπηε θαη ψξα: π.κ. Ζκεξνκελία : 29 / 01 /2015 Ζκέξα: Πέκπηε Ώξα: π.κ. Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (Λ. πγγξνχ 83, Αζήλα, 1 νο φξνθνο, Αίζνπζα δηαγσληζκψλ) Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο Γηαγσληζκνχ ε νπνία νξίζηεθε απφ ηελ ππ αξηζ. ΣΠ1/161/ (ΑΓΑ: ΒΗΦΟΗ-2Ρ) απφθαζε Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο. Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (Λ. πγγξνχ 83, Αζήλα). Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Σει , & ). Σελίδα 12 από 84

13 ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΗΜΟΗ Αλαζέηνπζα Αξρή: Ζ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Λ. πγγξνχ 83, Σ.Κ ΑΘΖΝΑ θαη ε νπνία πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. Πξνθήξπμε : Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ : ην Μέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί ξνη, ην Μέξνο Β: Πεξηγξαθή Πξνκήζεηαο - Πεξηερφκελα Πξνζθνξάο θαη ην Μέξνο Γ κε ηα Παξαξηήκαηα: Παξάξηεκα Η: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, Παξάξηεκα ΗΗ: Τπφδεηγκα πίλαθα ηερληθήο πξνζθνξάο, Παξάξηεκα ΗΗΗ: Τπφδεηγκα πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη Παξάξηεκα IV : ρέδην ζχκβαζεο. Ζκέξα(εο): Ζκεξνινγηαθέο εκέξεο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ Μήλαο(εο): Ζκεξνινγηαθνί κήλεο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Πξνζεζκία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ : Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πξηλ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη Πξνζθνξέο. Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ : Σν παξφλ θείκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ Παξαξηεκάησλ. Πξντφλ(ηα)-Τπνθαηεγνξίεο-Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά : Οξίδνληαη ηα είδε πνπ παξαηίζεληαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζαο, πνπ ζα πξνζθεξζνχλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζην ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. (Παξάξηεκα ΗIΗ) Πξνκεζεπηήο(έο): Οη Τπνςήθηνη Πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηηχρνπλ θαη ζα ηνπο θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο κέζσ ππνγξαθήο χκβαζεο (βιέπε Παξάξηεκα ΗV) Πξνζθνξά: Ζ πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα (Τπνςήθην Πξνκεζεπηή) σο απάληεζε ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ επηζπλαπηνκέλσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαξηεκάησλ, θαη δειψζεσλ. Τπνςήθηνο Πξνκεζεπηήο: Οπνηνζδήπνηε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ, ππνβάιινληαο Πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σνπνζεζία(εο) Παξάδνζεο Οη δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα παξαδίδνληαη ηα Πξντφληα. Απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αγνξαζηή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε χκβαζε. (Παξάξηεκα ΗV). Έξγν:Ζ Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β ηεο παξνχζεο. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. Δθπξφζσπνο : Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Αληίθιεηνο: Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. Σελίδα 13 από 84

14 Καηαθχξσζε : Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. χκβαζε: Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. πκβαηηθά ηεχρε: Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ πξνθήξπμε κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Πξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο. πκβαηηθφ Σίκεκα: Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. ξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξνχζα πξνθήξπμε θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Ν.2286/95, Π.Γ 60/2007, ην Π.Γ.118/2007 θαη νπνηνλδήπνηε άιιν Καλνληζκφ ή Απφθαζε πνπ εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζε απηψλ. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ππεξεζία (κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηε Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ, κε πξνυπνινγηζζείζα αμία είθνζη έμη ρηιηάδσλ επξψ (26.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζαξάληα έμη ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ελφο επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηψλ (21.138,21 ) ρσξίο ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη αλαιχεηαη ζε: (α) ΟΜΑΓΑ 1: Πξνκήζεηα ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ, ζπλνιηθήο δαπάλεο Οκάδνο θαηά αλψηαην φξην ,16 πξν ΦΠΑ ή ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (β) ΟΜΑΓΑ 2: Πξνκήζεηα ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ (1+1) ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ζπλνιηθήο δαπάλεο Οκάδνο θαηά αλψηαην φξην 4.878,05 πξν ΦΠΑ ή 6.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κία ή δχν νκάδεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο, φπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη θαηεγνξίεο CPV ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη νη αλαθεξφκελεο ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: ΚΧΓΗΚΟ CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ Ο/νη Αλάδνρνο/νη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή Σελίδα 14 από 84

15 πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αιιά θαη ζην Μέξνο Β «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηεο παξνχζεο αληίζηνηρα. ΟΜΑΓΑ Α. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 1 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 22 2 ΔΚΣΤΠΧΣΔ Α4 ΣΔΜΑΥΗΟ 12 3 SCANNER ΣΔΜΑΥΗΟ 2 ΟΜΑΓΑ Β. ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 1 ΣΔΜΑΥΗΟ 1 ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΓΗΚΣΤΑΚΟ ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ 2 ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 1 ΔΓΥΡΧΜΟ ΑΡΘΡΟ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο. Σαρ. Γηεχζπλζε : Λ. πγγξνχ Αζήλα, Οηθνλνκηθφ Σκήκα - Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Σειέθσλν FAX ΑΡΘΡΟ 5. ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ζ γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή. A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 6. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. 6.1 Υεηξηζκφο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ Σελίδα 15 από 84

16 Σίπνηε απφ ην πεξηερφκελν ηεο Παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ή δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο ππφζρεζε γηα νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ιεθζνχλ εμ νλφκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ Τπνςήθηνπ Πξνκεζεπηή. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ή λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ ηνπο Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο. 6.2 Υεηξηζκφο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ Οη Τπνςήθηνη Πξνκεζεπηέο θαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ (αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη θνηλνπνίεζε ή/θαη δεκνζίεπζε ζα επέθεξε δεκία) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ζεσξνχληαη σο εκπνξηθά εκπηζηεπηηθέο. Δλ ηνχηνηο, ζεκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ Τπνςήθηνπο Πξνκεζεπηέο σο εκπνξηθά επαίζζεηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνθαιχςεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φπνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ λφκνπ. Ζ παξαιαβή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ραξαθηεξηζκέλνπ σο «εκπηζηεπηηθνχ» ή ηζνδχλακνπ ραξαθηεξηζκνχ δελ πξέπεη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη αλσηέξσ, λα εθιεθζεί σο απηφκαηε απνδνρή απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ΑΡΘΡΟ 7. ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α / ) θαη ην Ν. 3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/η.Α / ) αληίζηνηρα. ΑΡΘΡΟ 8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε : ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο / 12/ 2014 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο εθεκεξίδεο: ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΚΑΗ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www. firstreception.gov.gr). Ο θ. Καζάπεο Γεψξγηνο, θαη ν θ. Φξαληδεζθάθεο Αληψληνο, παξέρνπλ ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλα επηθνηλσλίαο , ) Αξηζκ. FAX: , φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 09:00-16:00). firstreception..gov.gr ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ κε δηθή ηνπ επζχλε κπνξεί λα ελεκεξψλεη (εθφζνλ επηζπκεί ν ίδηνο) κέζσ FAX, επηζηνιήο, , θ.η.ι., κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σελίδα 16 από 84

17 Σειεθψλνπ, αξηζκ. FAX, account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρφλ δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Πξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο δελ είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Γηελέξγεηαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Πξνθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/2007, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 29 / 01 /2015 θαη ψξα 10:00 ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νδφο Λ. πγγξνχ 83, ΣΚ ΑΘΖΝΑ Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 11. ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρή επί ηεο νδνχ Λ. πγγξνχ 83, Σ.Κ ΑΘΖΝΑ, ηελ Πέκπηε 29 / 01 / 2015 θαη ψξα 11:00. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ΜΔΡΖ Α θαη Β θαη ζηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ (ΜΔΡΟ Γ ) θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 12. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο θαη ζσκαηεία πνπ: είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α'139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ.γ.. ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο -κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε.γ.. ή ηεο Σελίδα 17 από 84

18 ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο». Ζ έλσζε πξνζψπσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δελ ζα απνξξίπηνληαη γηα ην ιφγν φηη ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα λνκηθά πξφζσπα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: ζνη δελ πιεξνχλ ην αλσηέξσ Γηθαίσκα πκκεηνρήο. ζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ «Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο». ζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 45 ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 18/2004, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ε) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο ζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη ακεηάθιεηεο απφθαζεο ή έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Σελίδα 18 από 84

19 ζνη απνθιείζζεθαλ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Γ.Γ.Δ.). Δάλ ε πνηλή απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. A.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίγξαθα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΡ. 50 / 2014 Γεκφζηνο Αλνηρηφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ : Πέκπηε 29 / 01 / ηνηρεία απνζηνιέα: Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: α. λα ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Λ. πγγξνχ 83, ΣΚ ΑΘΖΝΑ κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ Πέκπηε 29 / 01 / 2015 θαη ψξα 10:00 β. λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 10:00. (άξζξν 11 παξ. 4 Π.Γ. 118/2007). Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. ΑΡΘΡΟ 14. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (άξζξν 13, παξ. 1, ΠΓ 118/2007), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/2007), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. Σελίδα 19 από 84

20 ΑΡΘΡΟ 15. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. ΑΡΘΡΟ 16. ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο αλά θαηεγνξία είδνπο ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα δελ γίλνληαη δεθηέο. ΑΡΘΡΟ 17. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 118/2007, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ, λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ» ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 4. ια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα ή λφκηκα ζπληαγκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Σελίδα 20 από 84

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα