ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ δψληεο ηνχο). 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Μεηά ηελ αλαζχζηαζε, κία δφζε (0,5 ml) πεξηέρεη: Ηνχο 1 ηιαξάο ηνπ ζηειέρνπο Edmonston ηνπ Enders (δψληεο, εμαζζελεκέλνπο)... φρη ιηγφηεξν απφ 3,00 log 10 CCID 50 * Ηνχο 1 παξσηίηηδαο ηνπ ζηειέρνπο Jeryl Lynn ΣΜ (B Level) (δψληεο, εμαζζελεκέλνπο)... φρη ιηγφηεξν απφ 4,30 log 10 CCID 50 * Ηνχο 2 εξπζξάο ηνπ ζηειέρνπο Wistar RA 27/3 (δψληεο, εμαζζελεκέλνπο)... φρη ιηγφηεξν απφ 3,00 log 10 CCID 50 * Ηνχο 3 αλεκεπινγηάο ηνπ ζηειέρνπο Οka/Merck (δψληεο, εμαζζελεκέλνπο)... φρη ιηγφηεξν απφ 3,99 log 10 PFU** * 50% κνιπζκαηηθήο δφζεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο ** κνλάδεο ζρεκαηηζκνχ πιάθαο ( 1 ) Παξαγφκελνη ζε θχηηαξα εκβξχνπ φξληζαο. ( 2 ) Παξαγφκελνη ζε αλζξψπηλνπο δηπινεηδείο πλεπκνληθνχο (WI-38) ηλνβιάζηεο. ( 3 ) Παξαγφκελνη ζε αλζξψπηλα δηπινεηδή (MRC-5) θχηηαξα. Απηφ ην εκβφιην πεξηέρεη ίρλε πνζφηεηαο λενκπθίλεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.3. Έθδνρα κε γλσζηέο δξάζεηο: νξβηηφιε 16mg Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Κφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Πξηλ απφ ηελ αλαζχζηαζε, ε θφληο είλαη κία ιεπθή έσο σρξνθίηξηλε ζπκπαγήο θξπζηαιιηθή κάδα θαη ν δηαιχηεο είλαη έλα δηαπγέο άρξσκν πγξφ. 4. ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν ProQuad ελδείθλπηαη γηα ηνλ ηαπηφρξνλν εκβνιηαζκφ θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο ζε άηνκα ειηθίαο απφ 12 κελψλ. Σν ProQuad κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε άηνκα ειηθίαο απφ 9 κελψλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. λα ζπκθσλεί κε ην εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ, πεξηπηψζεηο επηδεκηψλ, ή ηαμίδη ζε κηα πεξηνρή κε πςειή ελδεκηθφηεηα ζηελ ηιαξά, βιέπε παξαγξάθνπο 4.2, 4.4 θαη 5.1). 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Γνζνινγία Ζ ρξήζε ηνπ ProQuad πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζπζηάζεηο. 2

3 Άηνκα ειηθίαο 12 κελψλ θαη κεγαιχηεξα Άηνκα ειηθίαο απφ 12 κελψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ δχν δφζεηο ProQuad ή κία δφζε ProQuad αθνινπζνχκελε απφ κία δεχηεξε δφζε ηνπ κνλνδχλακνπ εκβνιίνπ ηεο αλεκεπινγηάο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε κέγηζηε πξνζηαζία θαηά ηεο αλεκεπινγηάο (βιέπε παξάγξαθν 5.1). Μεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο δφζεο θάζε εκβνιίνπ πνπ πεξηέρεη δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο πξέπεη λα κεζνιαβεί ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο. H δεχηεξε δφζε είλαη πξνηηκφηεξν λα ρνξεγείηαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο κεηά ηελ πξψηε δφζε. Άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 9 θαη 12 κελψλ Γεδνκέλα αλνζνγνληθφηεηαο θαη αζθάιεηαο έδεημαλ φηη ην ProQuad κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 9 θαη 12 κελψλ, θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ζχκθσλα κε επίζεκεο ζπζηάζεηο ή φηαλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε πξψηκε πξνζηαζία). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα άηνκα πξέπεη λα ιάβνπλ κηα δεχηεξε δφζε ProQuad, πνπ ζα δίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε δηαθνξά 3 κελψλ απφ ηελ πξψηε, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε πξνζηαζία έλαληη ηεο ηιαξάο θαη ηεο αλεκεπινγηάο (βιέπε παξαγξάθνπο 4.4. θαη 5.1). Άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 9 κελψλ Σν ProQuad δελ ελδείθλπηαη ζε απηήλ ηελ νκάδα ηνπ παηδηαηξηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ProQuad ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 9 κελψλ δελ έρεη ηεθκεξησζεί. Σν ProQuad κπνξεί λα ρνξεγεζεί σο δεχηεξε δφζε ζε άηνκα πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο θαη εκβφιην αλεκεπινγηάο. Σξφπνο ρνξήγεζεο Σν εκβφιην κπνξεί λα ρνξεγεζεί ελδνκπτθά (IM) ή ππνδφξηα (SC). Σα πξνηηκψκελα ζεκεία έλεζεο είλαη ε πξνζζηνπιάγηα πεξηνρή ηνπ κεξνχ γηα λεφηεξα παηδηά θαη ε πεξηνρή ηνπ δειηνεηδνχο γηα κεγαιχηεξα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Σν εκβφιην πξέπεη λα ρνξεγείηαη ππνδνξίσο ζε αζζελείο κε ζξνκβνπελία ή νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή πεθηηθφηεηαο. Πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξηλ απφ ην ρεηξηζκφ ή ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο: βιέπε παξάγξαθν 6.6. Γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε, βιέπε παξάγξαθν 6.6. ΝΑ ΜΖΝ ΔΝΗΔΣΑΗ ΔΝΓΟΑΓΓΔΗΑΚΑ. 4.3 Αληελδείμεηο Ηζηνξηθφ ππεξεπαηζζεζίαο ζε θάπνην εκβφιην αλεκεπινγηάο ή ηιαξάο, παξσηίηηδαο ή εξπζξάο ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα ή ζηε λενκπθίλε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε ίρλε (βιέπε παξαγξάθνπο 2, 4.4 θαη 6.1). Γπζθξαζίεο ηνπ αίκαηνο, ιεπραηκία, ιεκθψκαηα θάζε ηχπνπ, ή άιια θαθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο. Σξέρνπζα ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πςειψλ δφζεσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ) (βιέπε παξάγξαθν 4.8). Σν ProQuad δελ αληελδείθλπηαη ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηνπηθά ή ζε ρακειέο δφζεηο παξεληεξηθά θνξηηθνζηεξνεηδή (π.ρ. γηα πξνθχιαμε απφ άζζκα ή γηα ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο). 3

4 νβαξή ρπκηθή ή θπηηαξηθή (πξσηνπαζήο ή επίθηεηε) αλνζναλεπάξθεηα, π.ρ. ζνβαξή ζπλδπαζκέλε αλνζναλεπάξθεηα, αγακκαζθαηξηλαηκία θαη AIDS ή ζπκπησκαηηθή ινίκσμε απφ HIV ή πνζνζηφ εηδηθψλ CD4+ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ αλά ειηθία: ζε παηδηά θάησ ησλ 12 κελψλ: CD4+ <25%, ζε παηδηά κεηαμχ κελψλ: CD4+ < 20%, ζε παηδηά κεηαμχ κελψλ: CD4+ <15% (βιέπε παξαγξάθνπο 4.4 θαη 4.8). ε άηνκα κε ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή πνπ αζέιεηά ηνπο έρνπλ εκβνιηαζζεί κε εκβφιην πνπ πεξηέρεη ηνχο ηιαξάο, έρνπλ αλαθεξζεί κεζηιαξηθή εγθεθαιίηηδα κε ελδνππξεληθή έγθιεηζε, πλεπκνλίηηδα θαη ζάλαηνο σο άκεζε ζπλέπεηα δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ ηφ ηεο ηιαξάο ηνπ εκβνιίνπ. Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζπγγελνχο ή θιεξνλνκηθήο αλνζναλεπάξθεηαο, εθηφο εάλ έρεη απνδεηρζεί ε αλνζνεπάξθεηα ηνπ πξνο εκβνιηαζκφ αηφκνπ. Δλεξγφο θπκαηίσζε πνπ δελ είλαη ππφ ζεξαπεπηηθή αγσγή. Παηδηά ζε ζεξαπεία γηα θπκαηίσζε δελ παξνπζίαζαλ παξφμπλζε ηεο λφζνπ φηαλ αλνζνπνηήζεθαλ κε εκβφιην δψλησλ ηψλ ηιαξάο. Μέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί κειέηεο φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε δξαζηηθφηεηα ησλ εκβνιίσλ ηιαξάο ζε παηδηά κε θπκαηίσζε πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία. Ο εκβνιηαζκφο πξέπεη λα αλαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε λφζνπ κε ππξεηφ >38,5 ν C. Κχεζε. Δπηπιένλ, ε θχεζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα 1 κήλα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ (βιέπε παξάγξαθν 4.6). 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Ζ ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή αληηκεηψπηζε θαη παξαθνινχζεζε πξέπεη πάληνηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζπάληαο αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ. Δπηπιένλ, ηα εκβφιηα απφ δψληεο ηνχο ηιαξάο θαη παξσηίηηδαο παξάγνληαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ εκβξχνπ φξληζαο. Άηνκα κε ηζηνξηθφ αλαθπιαθηηθψλ, αλαθπιαθηνεηδψλ ή άιισλ άκεζσλ αληηδξάζεσλ (π.ρ. θλίδσζε, νίδεκα ζηφκαηνο θαη ιάξπγγα, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ππφηαζε ή θαηαπιεμία) κεηά απφ ηε ιήςε απγνχ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο άκεζνπηχπνπ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξέπεη λα εθηηκάηαη πξνζεθηηθά ε ζρέζε θηλδχλνπ/νθέινπο πξηλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη φηαλ ην ProQuad πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί ζε άηνκα κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζπαζκψλ ή ηζηνξηθφ εγθεθαιηθήο βιάβεο. Ο γηαηξφο πξέπεη λα είλαη ζε επηθπιαθή γηα ηπρφλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ (βιέπε παξάγξαθν 4.8). Άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 12 κελψλ πνπ εκβνιηάδνληαη κε εκβφιην πνπ πεξηέρεη ηιαξά ζε πεξηφδνπο επηδεκίαο ηιαξάο ή γηα άιινπο ιφγνπο κπνξεί λα κελ απαληήζνπλ ζην εκβφιην ιφγσ παξνπζίαο θπθινθνξνχλησλ αληηζσκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηέξα θαη /ή ιφγσ αλσξηκφηεηαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (βιέπε παξαγξάθνπο 4.2 θαη 5.1). Απηφ ην εκβφιην πεξηέρεη 16 mg ζνξβηηφιεο σο έθδνρν. Αζζελείο κε ζπάληα θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο ζηε θξνπθηφδε δελ πξέπεη λα παίξλνπλ απηφ ην εκβφιην. Οη εκβνιηαδφκελνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ζαιηθπιηθψλ γηα 6 εβδνκάδεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ κε ProQuad θαζψο έρεη αλαθεξζεί ζχλδξνκν Reye κεηά ηε ρξήζε ζαιηθπιηθψλ ζηε δηάξθεηα λφζεζεο απφ θπζηθφ ηφ αλεκεπινγηάο. Ο εκβνιηαζκφο κε ProQuad κπνξεί λα κελ ζπλεπάγεηαη πξνζηαζία ζε φινπο ηνπο εκβνιηαδφκελνπο. Μεηάδνζε Μηθξέο πνζφηεηεο δψληνο εμαζζελεκέλνπ ηνχ εξπζξάο έρνπλ αλεπξεζεί ζηηο ξηλνθαξπγγηθέο εθθξίζεηο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ επίλνζσλ αηφκσλ 7 έσο 28 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Γελ 4

5 ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ φηη ν ηφο απηφο κεηαδίδεηαη ζε επίλνζα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε εκβνιηαδφκελα άηνκα. πλεπψο, ε κεηάδνζε απφ ζηελή επαθή, ελψ είλαη ζεσξεηηθά απνδεθηή, δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ. Ωζηφζν, έρεη απνδεηρζεί φηη ν ηφο ηνπ εκβνιίνπ εξπζξάο κεηαδίδεηαη ζηα βξέθε κε ην κεηξηθφ γάια ρσξίο θάπνηα έλδεημε θιηληθήο λφζνπ (βιέπε παξάγξαθν 4.6). Γελ έρεη αλαθεξζεί πεξαηηέξσ κεηάδνζε ηνπ πην εμαζζελεκέλνπ ζηειέρνπο Edmonstron ηνπ Enders ηνπ ηνχ ηεο ηιαξάο ή ηνπ ζηειέρνπο Jeryl Lynn TM ηνπ ηνχ ηεο παξσηίηηδαο απφ εκβνιηαδφκελνπο ζε επίλνζα άηνκα. Ζ κεηά ηελ θπθινθνξία εκπεηξία απφ ηε ρξήζε Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) δείρλεη φηη ε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ηνπ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο απφ πγηείο εκβνιηαδφκελνπο (πνπ εκθαλίδνπλ ή δελ εκθαλίδνπλ αλεκεπινγηνεηδέο εμάλζεκα) ζε επίλνζα ζηελ αλεκεπινγηά άηνκα ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ζπκβεί ζπάληα φπσο επίζεο θαη ζε επίλνζα ζηελ αλεκεπινγηά άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ (βιέπε παξάγξαθν 4.8). Σα επίλνζα ζηελ αλεκεπινγηά άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ: αλνζνθαηαζηαικέλα άηνκα (βιέπε παξάγξαθν 4.3), έγθπεο γπλαίθεο ρσξίο απνδεδεηγκέλν ζεηηθφ ηζηνξηθφ γηα αλεκεπινγηά ή εξγαζηεξηαθά επξήκαηα πξνεγεζείζαο ινίκσμεο, λενγλά απφ κεηέξεο ρσξίο απνδεδεηγκέλν ζεηηθφ ηζηνξηθφ γηα αλεκεπινγηά ή εξγαζηεξηαθά επξήκαηα πξνεγεζείζαο ινίκσμεο. Οη εκβνιηαδφκελνη πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα απνθεχγνπλ ηε ζηελή επαθή κε επίλνζα ζηελ αλεκεπινγηά άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ γηα κέρξη θαη 6 εβδνκάδεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε επαθή κε επίλνζα ζηελ αλεκεπινγηά άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ, ν πηζαλφο θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ηνπ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πξνζβνιήο θαη κεηάδνζεο ηνπ θπζηθνχ ηνχ ηεο αλεκεπινγηάο. Θξνκβνπελία Απηφ ην εκβφιην ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ππνδνξίσο ζε άηνκα κε ζξνκβνπελία ή νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή πεθηηθφηεηαο γηαηί κπνξεί λα πξνθχςεη αηκνξξαγία κεηά απφ ελδνκπτθή ρνξήγεζε ζε απηά ηα άηνκα. ε θιηληθέο κειέηεο, δελ αλαθέξζεθε θακία πεξίπησζε ζρεηηθά κε αλάπηπμε ή επηδείλσζε ζξνκβνπελίαο ζε άηνκα πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε ProQuad. Πεξηπηψζεηο ζξνκβνπελίαο αλαθέξζεθαλ ζηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία κεηά ηνλ πξψην εκβνιηαζκφ κε ProQuad. Δπηπξνζζέησο, πεξηπηψζεηο ζξνκβνπελίαο έρνπλ αλαθεξζεί κεηά ηνλ πξψην εκβνιηαζκφ ή ηνλ επαλεκβνιηαζκφ κε εκβφιην ηιαξάο, εκβφιην ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο θαη εκβφιην αλεκεπινγηάο. Ζ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία κε εκβφιην ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο κε δψληεο ηνχο δείρλεη φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε ζξνκβνπελία κπνξεί λα αλαπηχμνπλ πην ζνβαξήο κνξθήο ζξνκβνπελία κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Δπηπξνζζέησο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ζξνκβνπελία κεηά ηελ πξψηε δφζε ελφο εκβνιίνπ ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο κε δψληεο ηνχο, κπνξεί λα αλαπηχμνπλ ζξνκβνπελία κε επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο. Ζ νξνινγηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα εμεηάδεηαη ψζηε λα θαζνξίδεηαη ε αλάγθε ή φρη επαλαιακβαλφκελσλ δφζεσλ ηνπ εκβνιίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα εθηηκάηαη πξνζεθηηθά ε αλαινγία θηλδχλνπ-νθέινπο πξηλ ηελ απφθαζε γηα εκβνιηαζκφ κε ProQuad (βιέπε παξάγξαθν 4.8). Δκπχξεηνη ζπαζκνί ε ρξνληθφ δηάζηεκα 5 ή 12 εκεξψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ ηεηξαδχλακνπ εκβνιίνπ ηιαξάο, εξπζξάο, παξσηίηηδαο θαη αλεκεπινγηάο ζε παηδηά παξαηεξήζεθε απμεκέλνο θίλδπλνο εκπχξεησλ ζπαζκψλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ελφο εκβνιίνπ ηιαξάο, εξπζξάο, παξσηίηηδαο θαη ελφο εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο (βιέπε παξάγξαθν 4.8 θαη 5.1). Άιιεο 5

6 O εκβνιηαζκφο ζε αζζελείο κε επηιεγκέλεο αλεπάξθεηεο ζην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη φπνπ ηα νθέιε ππεξηεξνχλ ησλ θηλδχλσλ (αζζελείο κε αζπκπησκαηηθή HIV ινίκσμε, αλεπάξθεηα IgG ππνηάμεσλ, ζπγγελήο νπδεηεξνπελία, ρξφληα θνθθησκαηψδε λφζν θαη λνζήκαηα κε αλεπάξθεηα ζπκπιεξψκαηνο). Οη αλνζνθαηεζηαικέλνη αζζελείο νη νπνίνη δελ έρνπλ θάπνηα αληέλδεημε γηα απηφλ ηνλ εκβνιηαζκφ (βιέπε παξάγξαθν 4.3) κπνξεί λα κελ αληαπνθξηζνχλ ηφζν θαιά ζηνλ εκβνιηαζκφ φζν νη αλνζνεπαξθείο αζζελείο. Γη απηφ, θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο αζζελείο κπνξεί λα λνζήζνπλ απφ ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά ή αλεκεπινγηά ζε πεξίπησζε επαθήο, παξά ηελ ζσζηή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιηαζκνχ. Απηνί νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα ζεκεία, ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο. Πξνθχιαμε κεηά ηελ έθζεζε Γελ ππάξρνπλ θιηληθά δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ηνπ ProQuad κεηά ηελ έθζεζε ζε ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά ή αλεκεπινγηά. Ωζηφζν, ην Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη ηα εκβφιηα πνπ πεξηέρνπλ ηνχο ηιαξάο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Merck & Co., Inc., παξέρνπλ κεηά ηελ έθζεζε πξνθχιαμε απφ ηελ αλεκεπινγηά θαη ηελ ηιαξά αληίζηνηρα. Αιιειεπίδξαζε κε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο: βιέπε παξάγξαθν Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Πξέπεη λα κεζνιαβεί ηνπιάρηζηνλ 1 κήλαο κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο εκβνιίνπ κε δψληεο ηνχο θαη ηνπ ProQuad. Οη εκβνιηαδφκελνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ζαιηθπιηθψλ γηα 6 εβδνκάδεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ κε ProQuad (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Μελ ρνξεγείηε αλνζνζθαηξίλε (IG) ή Αλνζνζθαηξίλε Αλεκεπινγηάο Εσζηήξα (VZIG) ηαπηφρξνλα κε ην ProQuad. Ζ ρνξήγεζε αλνζνζθαηξηλψλ ηαπηφρξνλα κε ην ProQuad ελδέρεηαη λα παξεκβαίλεη ζηελ αλακελφκελε αλνζνινγηθή απάληεζε. Ο εκβνιηαζκφο πξέπεη λα αλαβάιιεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο κεηά απφ κεηάγγηζε αίκαηνο ή πιάζκαηνο ή ηε ρνξήγεζε αλνζνζθαηξηλψλ (IG). Ωζηφζν, ην θαηάιιειν πξνηεηλφκελν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο κεηάγγηζεο ή ρνξήγεζεο IG θαη ηνπ εκβνιηαζκνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάγγηζεο ή έλδεημεο θαη ηε δφζεο IG (π.ρ. 5 κήλεο γηα ηε VZIG). Ζ ρνξήγεζε πξντφλησλ αίκαηνο πνπ πεξηέρνπλ αληηζψκαηα θαηά ηνπ ηνχ ηεο αλεκεπινγηάο δσζηήξα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε VZIG ή άιια ζθεπάζκαηα αλνζνζθαηξηλψλ κέζα ζε 1 κήλα κεηά ηε δφζε ProQuad ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζην εκβφιην θαη έηζη λα κεηψζεη ηελ πξνζηαηεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ. Δπνκέλσο, ε ρνξήγεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα πξντφληα απηά πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα 1 κήλα κεηά απφ ηε δφζε ηνπ ProQuad εθηφο εάλ θξηζεί απαξαίηεηε. Έρεη αλαθεξζεί φηη ηα εκβφιηα κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο φηαλ ρνξεγνχληαη ρσξηζηά κπνξεί λα θαηαζηείινπλ πξνζσξηλά ηε δεξκαηηθή επαηζζεζία ζηε θπκαηίλε. Δπνκέλσο, εάλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε δνθηκαζία ζηε θπκαηίλε, απηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ, ηαπηφρξνλα κε ή ηνπιάρηζηνλ 4 έσο 6 εβδνκάδεο κεηά ηελ αλνζνπνίεζε κε ProQuad. πγρνξήγεζε κε άιια εκβφιηα: Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην ProQuad κπνξεί λα δνζεί ηαπηφρξνλα (αιιά ζε δηαθνξεηηθή ζέζε έλεζεο) κε Prevenar θαη/ή εκβφιην επαηίηηδαο Α, ή κε κνλνδχλακα ή ζπλδπαζκέλα εκβφιηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δηθζεξίηηδα, ηέηαλν, αθπηηαξηθφ θνθθχηε, Αηκφθηιν Ηλθινπέληδαο ηχπνπ β, αδξαλνπνηεκέλν πνιηνκπειίηηδαο ή αληηγφλν επαηίηηδαο Β. ε απηέο ηηο θιηληθέο κειέηεο, έρεη απνδεηρζεί φηη νη αλνζνινγηθέο απαληήζεηο δελ επεξεάζηεθαλ. Σν πξνθίι αζθάιεηαο ησλ εκβνιίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ ζπγθξίζηκν (βιέπε παξάγξαθν 4.8). 6

7 Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ProQuad κε νπνηνδήπνηε άιιν εκβφιην. 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Δγθπκνζχλε Οη έγθπεο γπλαίθεο δελ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε ProQuad. Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο κε ProQuad ζε έγθπεο γπλαίθεο. Γελ είλαη γλσζηφ εάλ ην ProQuad κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην έκβξπν φηαλ ρνξεγείηαη ζε έγθπν γπλαίθα ή λα επεξεάζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα. Ζ εγθπκνζχλε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα 1 κήλα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Οη γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα κείλνπλ έγθπεο πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη λα θαζπζηεξήζνπλ. Θειαζκφο Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη έρνπλ εκβνιηαζζεί κε εκβφιην δψλησλ εμαζζελεκέλσλ ηψλ εξπζξάο, ν ηφο κπνξεί λα απεθθξηζεί ζην κεηξηθφ γάια θαη λα κεηαδνζεί ζηα βξέθε πνπ ζειάδνπλ. ηα βξέθε κε νξνινγηθή έλδεημε ινίκσμεο απφ εξπζξά, θαλέλα δελ παξνπζίαζε ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν ηφο ηνπ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Γελ είλαη γλσζηφ εάλ ν ηφο ηνπ εκβνιίνπ ηιαξάο ή παξσηίηηδαο απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ ην ProQuad πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί ζε ζειάδνπζα κεηέξα. Γνληκφηεηα Μειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε δψα δελ έρνπλ δηεμαρζεί κε ην ProQuad. To ProQuad δελ έρεη αμηνινγεζεί γηα ηελ πηζαλφηεηα λα επεξεάδεη ηελ γνληκφηεηα. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ. Σν ProQuad αλακέλεηαη λα κελ έρεη ή λα έρεη ακειεηέα επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο α. Πεξίιεςε ηνπ πξνθίι αζθάιεηαο ε 5 θιηληθέο κειέηεο ην ProQuad ρνξεγήζεθε ρσξίο ηαπηφρξνλα άιια εκβφιηα ζε παηδηά 12 έσο 23 κελψλ. Σα παηδηά ζε απηέο ηηο κειέηεο έιαβαλ είηε ηελ ππάξρνπζα ζηαζεξή ζε ςπγείν ζχλζεζε είηε κία πξνγελέζηεξε ζχλζεζε ηνπ ProQuad. Σα παηδηά ζε απηέο ηηο κειέηεο παξαθνινπζήζεθαλ γηα έμη εβδνκάδεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Σα πξνθίι αζθάιεηαο ήηαλ ζπγθξίζηκα γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο κεηά απφ κία εθάπαμ δφζε. Οη κφλεο ζρεηηδφκελεο κε ηα εκβφιηα αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηα άηνκα πνπ έιαβαλ ηελ πξνγελέζηεξε ζχλζεζε ηνπ ProQuad ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ έιαβαλ ην εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. θαη Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) ήηαλ ππξεηφο ( 39,4 o C, ζεξκνθξαζία αληίζηνηρε ζε ζεξκνκέηξεζε απφ ην πξσθηφ ή ζε εκπχξεηε θαηάζηαζε) θαη ηιαξνεηδέο εμάλζεκα. Σφζν ν ππξεηφο φζν θαη ην ηιαξνεηδέο εμάλζεκα πνπ ζπλήζσο εκθαλίζζεθαλ κέζα ζε 5 έσο 12 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, ήηαλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη ππνρψξεζαλ ρσξίο καθξνπξφζεζκα επαθφινπζα. Πφλνο/επαηζζεζία/εξεζηζκφο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο αλαθέξζεθαλ ζε ζηαηηζηηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηα άηνκα πνπ έιαβαλ ProQuad. Ζ κφλε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκβφιην, ε νπνία ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπρλή κεηαμχ απηψλ πνπ έιαβαλ ProQuad έλαληη εθείλσλ πνπ έιαβαλ Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζζεθε απφ ηελ Merck & Co. Inc. ήηαλ εμάλζεκα ζηε ζέζε ηεο έλεζεο. 7

8 Mε ηε ρνξήγεζε κφλν ProQuad ζε 7 θιηληθέο κειέηεο, ηα θαηαγεγξακκέλα πνζνζηά κε ππξεηφ ( 39,4 o C, ζεξκνθξαζία αληίζηνηρε ζε ζεξκνκέηξεζε απφ ην πξσθηφ) θπκαίλνληαλ απφ 10,1% έσο 39,4%. πγθξίλνληαο, ηε ρνξήγεζε ηνπ ProQuad ηαπηφρξνλα κε Prevenar θαη/ή κε εκβφιην επαηίηηδαο Α ζε 3 θιηληθέο κειέηεο, ηα θαηαγεγξακκέλα πνζνζηά κε ππξεηφ ( 39,4 o C, ζεξκνθξαζία αληίζηνηρε ζε ζεξκνκέηξεζε απφ ην πξσθηφ) θπκαίλνληαλ απφ 15,2% έσο 27,2%. ε κία θιηληθή κειέηε ηνπ ProQuad φπνπ ρνξεγήζεθε ηαπηφρξνλα κε Infanrix Hexa, ηα πνζνζηά ηνπ ππξεηνχ ( 38,0 o C, ζεξκνθξαζία αληίζηνηρε ζε ζεξκνκέηξεζε απφ ην πξσθηφ) ήηαλ 69,3% κεηά ηελ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε, 61,1% κεηά ηε ρνξήγεζε κφλν ηνπ ProQuad θαη 57,3% κεηά ηε ρνξήγεζε κφλν ηνπ Infanrix Hexa. Σα πνζνζηά ππξεηνχ ( 39,4 o C, ζεξκνθξαζία αληίζηνηρε ζε ζεξκνκέηξεζε απφ ην πξσθηφ) ήηαλ 22,6% κεηά ηελ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε, 20,5% κεηά ηε ρνξήγεζε κφλν ηνπ ProQuad θαη 15,9% κεηά ηε ρνξήγεζε κφλν ηνπ Infanrix Hexa. Σν ζπλνιηθφ πξνθίι αζθάιεηαο ηνπ ProQuad ήηαλ ζπγθξίζηκν είηε φηαλ ρνξεγήζεθε ηαπηφρξνλα κε άιια εκβφιηα είηε κφλν ηνπ. Παηδηά πνπ έιαβαλ κία δεχηεξε δφζε ProQuad ε νθηψ θιηληθέο κειέηεο, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά ηε δεχηεξε δφζε ProQuad ήηαλ γεληθά παξφκνην ή κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηελ πξψηε δφζε. ε ηξεηο απφ απηέο ηηο κειέηεο, ηα πνζνζηά ηεο εξπζξφηεηαο θαη ηνπ νηδήκαηνο ζηε ζέζε έλεζεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξα κεηά ηε δεχηεξε δφζε απφ φ,ηη κεηά ηελ πξψηε δφζε. Ωζηφζν, ζηηο ππφινηπεο πέληε κειέηεο, ηα πνζνζηά ηεο θάζε κίαο απφ απηέο ηηο αληηδξάζεηο ήηαλ παξφκνην κεηά ηελ πξψηε θαη κεηά ηε δεχηεξε δφζε. Σν πνζνζηφ γηα ηνλ ππξεηφ θαη ζηηο νθηψ κειέηεο ήηαλ κηθξφηεξν κεηά ηε δεχηεξε δφζε παξά κεηά ηελ πξψηε δφζε. Παηδηά πνπ έιαβαλ ProQuad ελδνκπτθά Σα γεληθά πξνθίι αζθάιεηαο ησλ νδψλ ρνξήγεζεο IM θαη SC ήηαλ ζπγθξίζηκα. Ωζηφζν, ιηγφηεξα άηνκα αληηκεηψπηζαλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζηε ζέζε έλεζεο ζηελ νκάδα ηεο IM ρνξήγεζεο κεηά απφ θάζε δφζε (βιέπε παξάγξαθν 5.1 γηα πεξηγξαθή ηεο κειέηεο). Παηδηά πνπ έιαβαλ ProQuad ζε ειηθία 4 έσο 6 εηψλ κεηά ηελ αξρηθή αλνζνπνίεζε κε Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. Σα πνζνζηά θαη ηα είδε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ νκάδα ηεο κειέηεο πνπ έιαβε ProQuad ήηαλ γεληθά παξφκνηα κε απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο νκάδεο πνπ έιαβαλ Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. (βιέπε παξάγξαθν 5.1 γηα πεξηγξαθή ηεο κειέηεο). Γελ έρνπλ δηεμαρζεί ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζε άηνκα ειηθίαο απφ 2 εηψλ πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζηεί κε εκβφιηα, ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο. Οη πην ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ProQuad ήηαλ: αληηδξάζεηο ζηε ζέζε έλεζεο πνπ πεξηιάκβαλαλ πφλν/επαηζζεζία, εξπζξφηεηα, νίδεκα ή κψισπεο, ππξεηφ ( 39,4 o C, ζεξκνθξαζία αληίζηνηρε ζε ζεξκνκέηξεζε απφ ην πξσθηφ), επεξεζηζηφηεηα, εμάλζεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηιαξνεηδνχο εμαλζήκαηνο, αλεκεπινγηνεηδνχο εμαλζήκαηνο θαη εμαλζήκαηνο ηεο ζέζεο έλεζεο), ινίκσμε ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, έκεην θαη δηάξξνηα. β. Πεξίιεςε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ζε Πίλαθα Οη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή σο ζρεηηδφκελεο κε ην εκβφιην ζε άηνκα κεηά ηε ρνξήγεζε κίαο δφζεο ProQuad. Πνιιέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ππνθηλήζεθαλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο θαη επηζεκαίλνληαη κε ην ζχκβνιν ( ). Δπηπξνζζέησο, έρνπλ αλαθεξζεί θη άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε ηε ρξήζε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ Proquad θαη/ή ζηηο θιηληθέο κειέηεο θαη ζηε ρξήζε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ ηελ Merck & Co., Inc., ηα κνλνδχλακα εκβφιηα ζπζηαηηθψλ ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο εκβνιίσλ πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ ηελ Merck & Co., Inc., ή δσλ εκβφιην 8

9 αλεκεπινγηάο (Oka/Merck). Απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαηαγξάθνληαη παξαθάησ ρσξίο ζρέζε κε ηελ αηηηφηεηα ή ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο (ζπρλφηεηα εκθάληζεο ότι γνωζηές). Πνιχ πρλέο ( 1/10), πρλέο ( 1/100, <1/10), Όρη ζπρλέο ( 1/1.000, <1/100), πάληεο ( 1/10.000, <1/1.000),ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεκνλσκέλσλ αλαθνξψλ, κε γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία) Αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο Λνηκώμεηο θαη παξαζηηώζεηο Λνίκσμε ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο Λνίκσμε ηνπ σηφο, Γαζηξεληεξίηηδα, Ρηλνθαξπγγίηηδα, Μέζε σηίηηδα, Φαξπγγίηηδα, Αηθλίδην Δμάλζεκα, Ηνγελήο ινίκσμε, Ηνγελέο εμάλζεκα Βξνγρηνιίηηδα, Παξάηξηκκα απφ θάληηληα, Καληηληίαζε, Κπηηαξίηηδα, Λνηκψδεο ςεπδνκεκβξαλψδεο ιαξπγγίηηδα, Ηνγελήο γαζηξεληεξίηηδα, Νφζνο ηνπ ρεξηνχ-πνδηνχ-ζηφκαηνο, Γξίπε, παζκσδηθή ιαξπγγίηηδα, Αλαπλεπζηηθή ινίκσμε, Γεξκαηηθή ινίκσμε, Ακπγδαιίηηδα, Αλεκεπινγηά +, Ηνγελήο επηπεθπθίηηδα Άζεπηε κεληγγίηηδα*, Άηππε ηιαξά, Δπηδηδπκίηηδα, Έξπεηαο δσζηήξαο, Λνίκσμε, Γξίπε, Ηιαξά, Οξρίηηδα, Παξσηίηηδα Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο Λεπθνθπηηάξσζε, Λεκθαδελνπάζεηα Λεκθαδελίηηδα, Πεξηθεξηθή ιεκθαδελνπάζεηα, Θξνκβνπελία Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Τπεξεπαηζζεζία Αλαθπιαθηνεηδήο αληίδξαζε, Αλαθπιαμία θαη ζπλνδά θαηλφκελα φπσο Αγγεηνλεπξσηηθφ νίδεκα, Οίδεκα πξνζψπνπ θαη Πεξηθεξηθφ νίδεκα, Αλαθπιαμία ζε άηνκα κε ή ρσξίο ηζηνξηθφ αιιεξγίαο Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο Αλνξεμία, Μεησκέλε φξεμε Αθπδάησζε Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Δπεξεζηζηφηεηα. Κιάκα, Αυπλία, Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ. Αλεζπρία, Απάζεηα, θηρηαγθάιηαζκα, πλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο, Νεπξηθφηεηα, Αλεζπρία Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Ππξεηηθφο ζπαζκφο*, Τπλειία. Αηαμία, παζκφο, Κεθαιαιγία, Τςίζπρλν θιάκα, Τπεξθηλεζία, Τπεξππλία, Λήζαξγνο, Σξφκνο Με ππξεηηθνί ζπαζκνί ή παξνμπζκνί, Παξάιπζε Bell, Αγγεηνεγθεθαιηθφ επεηζφδην, Εάιε, Ολεηξηθέο δηαηαξαρέο, Δγθεθαιίηηδα*, Δγθεθαινπάζεηα*, χλδξνκν Guillain-Barré, Μεζηιαξηθή εγθεθαιίηηδα κε ελδνππξεληθή έγθιεηζε (βιέπε παξάγξαθν 4.3), Οθζαικηθή παξάιπζε, Παξαηζζεζία, Πνιπλεπξίηηδα, Πνιπλεπξνπάζεηα, Τπνμεία ζθιεξπληηθή παλεγθεθαιίηηδα*, πγθνπή, Δγθάξζηα κπειίηηδα, Σξφκνο Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο Δπηπεθπθίηηδα, Οθζαικηθέο εθθξίζεηο, Φιεγκνλή ηνπ βιεθάξνπ, Δξεζηζκφο ηνπ νθζαικνχ, Οίδεκα ηνπ νθζαικνχ, Τπεξαηκία ηνπ νθζαικνχ, Γαθξχξξνηα, Γηαηαξαρέο ηεο φξαζεο νίδεκα βιεθάξνπ, εξεζηζκφο, νπηηθή λεπξίηηδα, ακθηβιεζηξνεηδίηηδα, νπηζζνβνιβηθή λεπξίηηδα πρλφηεηα εκθάληζεο πρλά Όρη ζπρλά πάληα Με γλσζηή πάληα Με γλσζηή πάληα Με γλσζηή Όρη ζπρλά πάληα πρλά Όρη ζπρλά πάληα Όρη ζπρλά πάληα Με γλσζηή πάληα Με γλσζηή 9

10 Γηαηαξαρέο ηνπ σηόο θαη ηνπ ιαβπξίλζνπ Ωηαιγία πάληα Κψθσζε ιφγσ βιάβεο ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ Με γλσζηή Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Έμαςε, Ωρξφηεηα πάληα Δμαγγείσζε Με γλσζηή Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ κεζνζσξάθηνπ Βήραο, Ρηληθή ζπκθφξεζε, Αλαπλεπζηηθή ζπκθφξεζε, Όρη ζπρλά Ρηλφξξνηα. Άζζκα, Πλεπκνληθή ζπκθφξεζε, Παξαξξηλνθνιπίηηδα, πάληα Φηέξληζκα, πξηγκφο. Βξνγρφζπαζκνο, Βξνγρίηηδα, Δπίζηαμε, Πλεπκνλίηηδα (βιέπε Με γλσζηή παξάγξαθν 4.3), Πλεπκνλία, Πλεπκνληθή ζπκθφξεζε, Ρηλίηηδα, Παξαξξηλνθνιπίηηδα, Φαξπγγίηηδα Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ Γηάξξνηα, Έκεηνο. πρλά Άιγνο άλσ θνηιηαθήο ρψξαο, Με θπζηνινγηθά θφπξαλα, πάληα Γπζθνηιηφηεηα, Μεηεσξηζκφο, Ναπηία, ηειφξξνηα, ηνκαηίηηδα, Δλφριεζε απφ νδνληνθπΐα. Κνηιηαθφο πφλνο, Αηκαηνρεζία, ηνκαηηθφ έιθνο Με γλσζηή Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ Ηιαξνεηδέο εμάλζεκα, Δμάλζεκα, Αλεκεπινγηνεηδέο εμάλζεκα πρλά Γεξκαηίηηδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δεξκαηίηηδαο εμ Όρη ζπρλά επαθήο, ηεο αηνπηθήο θαη ηεο δεξκαηίηηδαο απφ πάλεο), Κεγρξνεηδέο εξχζξαζκα, Δξπζξνεηδέο εμάλζεκα, Κλίδσζε, Ηνγελέο εμάλζεκα, Έθδεκα, Δξχζεκα Αθκή, Κνιιψδεο δέξκα, Απνθνιηδσηηθή δεξκαηίηηδα, πάληα Φαξκαθεπηηθφ εμάλζεκα, Δμάλζεκα, Γηθηπσηή πειίσζε, Βιαηηδψδεο εμάλζεκα, Κλεζκφο, Απνρξσκαηηζκφο ηνπ δέξκαηνο, Γεξκαηηθή βιάβε, Δμάλζεκα έξπεηα δσζηήξα Πνιχκνξθν εξχζεκα, Πνξθχξα Henoch-Schönlein, Απιφο Με γλσζηή έξπεο, Μνιπζκαηηθφ θεξίν, Τπνδεξκαηίηηδα, Πνξθχξα, Γεξκαηηθή ζθιεξία, χλδξνκν Stevens-Johnson, Ζιηαθφ έγθαπκα Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Άιγνο βξαρίνλα, Μπνζθειεηηθή δπζθακςία πάληα Αξζξίηηδα θαη/ή αξζξαιγία (ζπλήζσο παξνδηθή θαη ζπαλίσο Με γλσζηή ρξφληα)*, Μπνζθειεηηθφο πφλνο, Μπαιγία, Πφλνο ηνπ ηζρίνπ, ηεο θλήκεο ή ηνπ απρέλα, Οίδεκα Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ ρνξήγεζεο Ππξεηφο, Δξχζεκα ή Πφλνο/Δπαηζζεζία/Δξεζηζκφο ζηε ζέζε Πνιχ ζπρλά ηεο έλεζεο Δθρχκσζε ή Οίδεκα ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, εμάλζεκα ζηε ζέζε πρλά ηεο έλεζεο Αδπλακία/θφπσζε, Αηκνξξαγία ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, θιεξία Όρη ζπρλά ή Αίζζεκα ζεξκφηεηαο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Μάδα ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Αίζζεκα θαθνπρίαο Αζζέλεηα ηχπνπ γξίπεο, Απνιέπηζε ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, πάληα Απνρξσκαηηζκφο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Κλεζκφο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Με εηδηθφ εμάλζεκα ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Αληίδξαζε ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Οπιή ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, Τπεξζεξκία, Άιγνο, Πφλνο/Δπαηζζεζία/Δξεζηζκφο Δλνριήκαηα ζηε ζέζε ηεο έλεζεο (αίζζεκα θαχζνπ θαη/ή Με γλσζηή λπγκνχ κηθξήο δηάξθεηαο, Έθδεκα, Οίδεκα/δηφγθσζε, Κληδσηηθφ εμάλζεκα, Αηκάησκα, θιεξία, Δμφγθσκα, Φπζαιίδεο, Πνκθφο θαη Δξχζεκα), Φιεγκνλή, Αιινίσζε ηνπ 10

11 ρείινπο, Φιεγκνλή ηεο νπηηθήο ζειήο, Σξαρχηεηα/Ξεξφηεηα, Γπζθακςία, Σξαχκα, Αλεκεπινγηνεηδέο εμάλζεκα, Αηκνξξαγία ζηε ζέζε θιεβνπαξαθέληεζεο, Αίζζεκα ζεξκφηεηαο, Θεξκφηεηα ζηελ αθή Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο Απψιεηα βάξνπο Κακώζεις,δηληηηριάζεις και επιπλοκές θεραπεσηικών τειριζμών Μσισπηζκφο, Με δειεηεξηψδεο δήγκα/λπγκφο Κνηλσληθέο πεξηζηάζεηο Γηαηαξαρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πάληα πάληα πάληα + Αλεκεπινγηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ζηέιερνο ηνπ εκβνιίνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ εκπνξηθή ρξήζε ηνπ δσληνο Δκβνιίνπ Αλεκεπινγηάο (Οka/Merck) *Βιέπε παξάγξαθν γ γ. Πεξηγξαθή επηιεγκέλσλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ Άζεπηε κεληγγίηηδα Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο άζεπηεο κεληγγίηηδαο κεηά απφ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο. Παξφιν πνπ έρεη απνδεηρζεί αηηηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ άιισλ ζηειερψλ ηνπ εκβνιίνπ παξσηίηηδαο θαη ηεο άζεπηεο κεληγγίηηδαο, εληνχηνηο δελ έρεη απνδεηρζεί ε ζρέζε ηνπ εκβνιίνπ παξσηίηηδαο κε ζηέιερνο Jeryl Lynn TM κε ηελ άζεπηε κεληγγίηηδα. Δκπχξεηνη ζπαζκνί Δκπχξεηνη ζπαζκνί έρνπλ αλαθεξζεί ζε παηδηά πνπ έιαβαλ ProQuad. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θιηληθψλ κειεηψλ, γηα ην ρξφλν εκθάληζεο ππξεηνχ θαη ηιαξνεηδνχο εμαλζήκαηνο, κηα κειέηε παξαηήξεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζε παηδηά ειηθίαο 12 έσο 60 κελψλ απνθάιπςε αχμεζε πεξίπνπ ζην δηπιάζην (0,70 αλά 1000 έλαληη 0,32 αλά 1000 παηδηά) ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο εκπχξεησλ ζπαζκψλ ηελ 5 ε έσο 12 ε εκέξα κεηά ηελ πξψηε δφζε κε ProQuad (N=31.298), ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε εκβνιίνπ ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ Meck & Co., Inc. θαη εκβνιίνπ Αλεκεπινγηάο απφ δψληεο ηνχο (Οka/Merck) (N=31.298). Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ κηα επηπιένλ πεξίπησζε εκπχξεησλ ζπαζκψλ αλά 2600 παηδηά πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε ProQuad, ζπγθξηηηθά κε ηελ μερσξηζηή ρνξήγεζε εκβνιίνπ ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ Merck & Co., Inc., θαη εκβνιίνπ Αλεκεπινγηάο απφ δψληεο ηνχο (Οka/Merck). Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψζεθαλ απφ κηα κειέηε παξαηήξεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία κε ηε ρνξεγία ηνπ Ακεξηθάληθνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λνηκψμεσλ (CDC). ηε ρξνληθή πεξίνδν 30 εκεξψλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, δελ παξαηεξήζεθε απμεκέλνο θίλδπλνο εκπχξεησλ ζπαζκψλ (βιέπε παξάγξαθν 5,1). Δγθεθαιίηηδα θαη εγθεθαινπάζεηα ε ζνβαξά αλνζνθαηαζηαικέλα άηνκα πνπ εκβνιηάζηεθαλ θαηά ιάζνο κε εκβφιην πνπ πεξηέρεη ηιαξά, έρεη αλαθεξζεί εγθεθαιίηηδα απφ έγθιεηζηα ζσκάηηα ηιαξάο, πλεπκνλίηηδα, θαη ζαλαηεθφξα θαηάιεμε σο άκεζε ζπλέπεηα δηάρπηεο ινίκσμεο απφ ηνλ ηφ ηνπ εκβνιίνπ ηεο ηιαξάο (βιέπε παξάγξαθν 4.3). Γηάρπηε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ εκβνιίνπ παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο έρεη επίζεο αλαθεξζεί. ΤΠΔ Γελ έρεη απνδεηρζεί φηη ην εκβφιην ηιαξάο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ΤΠΔ. Έρεη αλαθεξζεί ΤΠΔ ζε παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ ινίκσμεο απφ θπζηθφ ηφ ηιαξάο αιιά πνπ είραλ ιάβεη εκβφιην ηιαξάο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρνπλ πξνθχςεη απφ κε δηαγλσζκέλε ηιαξά θαηά ην πξψην έηνο δσήο ή πηζαλψο απφ ηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο ηιαξάο. Σα απνηειέζκαηα κίαο αλαδξνκηθήο κειέηεο αζζελψλ-καξηχξσλ πνπ δηεμήρζε απφ ηα Κέληξα Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Νφζσλ ησλ Ζ.Π.Α. δείρλνπλ φηη ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ εκβνιίνπ ηιαξάο ήηαλ ε πξνζηαζία έλαληη ηεο ΤΠΔ κε ηελ πξφιεςε ηεο ηιαξάο θαη ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ ΤΠΔ. Αξζξαιγία θαη/ή αξζξίηηδα 11

12 Αξζξαιγία θαη/ή αξζξίηηδα (ζπλήζσο παξνδηθή θαη ζπαλίσο ρξφληα) θαη πνιπλεπξίηηδα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ινίκσμεο απφ ην θπζηθφ ηφ ηεο εξπζξάο θαη πνηθίιινπλ ζε ζπρλφηεηα θαη βαξχηεηα αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν, κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζε ελήιηθεο ζήιεηο θαη ρακειφηεξε ζε παηδηά πξνεθεβηθήο ειηθίαο. Μεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ζε παηδηά, νη αληηδξάζεηο ζηηο αξζξψζεηο είλαη ζπάληεο (0 έσο 3%) θαη κηθξήο δηάξθεηαο. ηηο γπλαίθεο, νη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο αξζξίηηδαο θαη αξζξαιγίαο είλαη γεληθά πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα παηδηά (12 έσο 20%) θαη νη αληηδξάζεηο ηείλνπλ λα γίλνπλ πην έληνλεο θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Δίλαη δπλαηφλ ηα ζπκπηψκαηα λα επηκέλνπλ επί ηεο νπζίαο γηα κήλεο ή ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο γηα ρξφληα. ε θνξίηζηα εθήβνπο, ε ζπρλφηεηα ησλ αληηδξάζεσλ θαίλεηαη λα είλαη κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηα παηδηά θαη ζηηο ελήιηθεο γπλαίθεο. Αθφκα θαη ζε κεγαιχηεξεο γπλαίθεο (35 έσο 45 εηψλ), νη αληηδξάζεηο απηέο είλαη γεληθά θαιψο αλεθηέο θαη ζπάληα παξεκβαίλνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Υξφληα αξζξίηηδα Ζ ρξφληα αξζξίηηδα έρεη ζπλδεζεί κε ηε ινίκσμε απφ ην θπζηθφ ηφ ηεο εξπζξάο θαη έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηφ πνπ εκκέλεη θαη/ή αληηγφλν ηνχ πνπ απνκνλψλνληαη απφ ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. Μφλν ζπαλίσο νη εκβνιηαδφκελνη εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ρξφληαο αξζξίηηδαο. Πεξηπηψζεηο έξπεηα δσζηήξα ζε θιηληθέο κειέηεο ε κία θιηληθή κειέηε, αλαθέξζεθαλ 2 πεξηπηψζεηο έξπεηα δσζηήξα ζε πγηή άηνκα ειηθίαο 12 έσο 23 κελψλ ηα νπνία εκβνιηάζζεθαλ κε κία δφζε ProQuad ζηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο γηα 1 έηνο. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ ειαθξέο ρσξίο επαθφινπζα ζπκβάκαηα. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθήο παξαθνινχζεζεο παηδηψλ πνπ εκβνιηάζζεθαλ κε δσλ Δκβφιην Αλεκεπινγηάο (Oka/Merck) θαη παξαθνινπζήζεθαλ γηα 14 ρξφληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ έξπεηα δσζηήξα ζπγθξηηηθά κε παηδηά κε πξνεγνχκελε άγξηνπ-ηχπνπ αλεκεπινγηά θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ην εκβφιην. Απηά ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο νπζηαζηηθά ππνδειψλνπλ φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί έλαληη ηεο αλεκεπινγηάο κπνξεί λα έρνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο έξπεηα δσζηήξα. Ωζηφζν, ε καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ηνπ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο αλεκεπινγηάο ζηελ επίπησζε ηνπ έξπεηα δσζηήξα, είλαη πξνο ην παξφλ άγλσζηε. Γελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ δηαζέζηκα καθξνρξφληα ζηνηρεία κε ην ProQuad (βιέπε παξάγξαθν 5.1). Μεηάδνζε Με βάζε κελνλσκέλεο αλαθνξέο απφ ηελ παξαθνινχζεζε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο απφ δψληεο ηνχο (Oka/Merck), ζπάληα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ηνπ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο απφ ιήπηεο ηνπ ProQuad, πνπ εκθαλίδνπλ ή δελ εκθαλίδνπλ αλεκεπινγηνεηδέο εμάλζεκα, ζε άηνκα ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο (βιέπε παξάγξαθν 4.4.). δ. Άιινο εηδηθφο πιεζπζκφο Αλνζνθαηαζηαικέλα άηνκα (βιέπε παξάγξαθν 4.3) Νεθξσηηθή ακθηβιεζηξνεηδίηηδα έρεη αλαθεξζεί κεηά ηελ θπθινθνξία ζε αλoζνθαηαζηαικέλα άηνκα. Αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ Ζ αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο είλαη ζεκαληηθή. Δπηηξέπεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Εεηείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα αλαθέξνπλ νπνηεζδήπνηε πηζαλνινγνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ αλαθέξζεθε θακία πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 12

13 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Δκβφιηα, Δκβφιηα ηψλ, θσδηθφο ATC: J07BD54. Απνηειεζκαηηθφηεηα Γελ έρνπλ δηεμαρζεί επίζεκεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ProQuad. Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη ηνπ εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηε Merck & Co., Inc. έρεη απνδεηρζεί ζε πνιπάξηζκεο κειέηεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ πεξηέρνληαη ζην ProQuad έρεη πξνεγνπκέλσο απνδεηρζεί ζε κία ζεηξά δηπιψλ-ηπθιψλ ειεγρφκελσλ κειεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε κε ηα κνλνδχλακα εκβφιηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ απφ ηε Merck & Co., Inc. πνπ απέδεημαλ πςεινχ βαζκνχ πξνζηαηεπηηθή ηθαλφηεηα. ε απηέο ηηο κειέηεο, ε νξνκεηαηξνπή ζε απάληεζε ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο ήηαλ ζπγθξίζηκε κε ηελ πξνζηαζία θαηά ησλ λφζσλ απηψλ. Σν ProQuad πξνθαιεί αληηζσκαηηθή απάληεζε θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο παξφκνηα εθείλεο πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ κε εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηε Merck & Co., Inc. Πεξηζζφηεξεο απφ 518 εθαηνκκχξηα δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηε Merck & Co., Inc. έρνπλ δηαλεκεζεί ζε φιν ηνλ θφζκν (1978 έσο 2007). Ζ επξεία ρξήζε ηνπ εκβνιηαζηηθνχ ζρήκαηνο κε 2 δφζεηο εκβνιίνπ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζε ρψξεο φπσο ε Φηιαλδία θαη νπεδία νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο θάζε κίαο απφ ηηο 3 λφζνπο ζηφρνπο θαηά >99%. ε ζπλδπαζκέλεο θιηληθέο κειέηεο κηαο δφζεο Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) ζε πγηή παηδηά, ε πξνζηαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εκβνιίνπ έλαληη ηεο αλεκεπινγηάο θάζε βαζκνχ βαξχηεηαο θπκάλζεθε απφ 81% έσο 100%. ε κία επξεία κειέηε ζχγθξηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ππνινγίζζεθε φηη ην εκβφιην είλαη απνηειεζκαηηθφ 85% ζε φιεο ηηο κνξθέο αλεκεπινγηάο θαη 97% ζε κέηξηαο βαξχηεηαο θαη βαξηά λφζεζε. ε κία κειέηε ζχγθξηζεο ηεο 1 δφζεο (Ν=1.114) πξνο ηηο 2 δφζεηο (Ν=1.102) Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck), ε ππνινγηζζείζα απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηεο αλεκεπινγηάο θάζε βαζκνχ βαξχηεηαο ζην δηάζηεκα 10-εηνχο παξαηήξεζεο βξέζεθε φηη ήηαλ 94% γηα ηε 1 δφζε θαη 98% γηα ηηο 2 δφζεηο (p<0,001). ηα 10 έηε παξαηήξεζεο, ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ αλεκεπινγηάο ήηαλ 7,5% κεηά ηελ 1 δφζε θαη 2,2% κεηά ηηο 2 δφζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλεκεπινγηάο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα άηνκα πνπ έιαβαλ 1 δφζε ή 2 δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ ήηαλ ήπηαο κνξθήο. Ζ αληηζσκαηηθή απάληεζε θαηά ηνπ ηνχ ηεο αλεκεπινγηάο 5 gpelisa Units/ml ζηελ αλνζναπνξξνθεηηθή γιπθνπξσηετλν-ελδπκηθή κέηξεζε (gpelisa, κία πςειήο επαηζζεζίαο κέηξεζε πνπ δελ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην) έρεη απνδεηρζεί φηη ζρεηίδεηαη πςειά κε καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία. Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε αλνζνπνίεζε κε ProQuad επάγεη πνζνζηά αληηζσκαηηθήο απάληεζεο θαηά ηνπ ηνχ ηεο αλεκεπινγηάο 5 gpelisa Units/ml παξφκνηα κε εθείλα κεηά απφ εκβνιηαζκφ κε Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck). Αλνζνγνληθφηεηα Ζ αλνζνγνληθφηεηα κειεηήζεθε ζε παηδηά ειηθίαο 12 έσο 23 κελψλ κε αξλεηηθφ θιηληθφ ηζηνξηθφ ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 5 ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο. Ζ αλνζνγνληθφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ζηαζεξήο ζην ςπγείν ζχλζεζεο δείρζεθε φηη ήηαλ παξφκνηα κε ηελ αλνζνγνληθφηεηα ηεο πξνγελέζηεξεο ζχλζεζεο ηνπ ProQuad έμη εβδνκάδεο κεηά απφ κία εθάπαμ δφζε ηνπ εκβνιίνπ. Ζ αλνζνγνληθφηεηα ηεο κίαο δφζεο κηαο πξνγελέζηεξεο ζχλζεζεο ηνπ ProQuad ήηαλ ζπγθξίζηκε κε ηελ αλνζνγνληθφηεηα κηαο εθάπαμ δφζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ εκβνιίσλ (Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηε Merck & Co., Inc.), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηνλ εκβνιηαζκφ ξνπηίλαο ζε νξηζκέλεο ρψξεο. 13

14 Κιηληθέο κειέηεο κε άηνκα, πνπ έιαβαλ ProQuad έδεημαλ αληρλεχζηκε αλνζνινγηθή απάληεζε ζηελ ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά θαη αλεκεπινγηά ζε πςειφ πνζνζηφ αηφκσλ. Ζ παξνπζία αληρλεχζηκσλ ηίηισλ αληηζσκάησλ ηιαξάο, παξσηίηηδαο (ζηειέρε θπζηθνχ ηνχ θαη ηνχ ηνπ εκβνιίνπ) θαη εξπζξάο πξνζδηνξίζηεθαλ κε κία θαηάιιειε επαίζζεηε αλνζναπνξξνθεηηθή ελδπκηθή κέηξεζε (ELISA) θαη ηεο αλεκεπινγηάο κε ηελ gpelisa. Μεηά ηε ρνξήγεζε κίαο δφζεο ProQuad, ην εκβφιην πξνθάιεζε αληηζσκαηηθή απάληεζε ζηελ ηιαξά ζε πνζνζηφ 97,7%, ζηελ παξσηίηηδα 96,3% έσο 98,8% θαη ζηελ εξπζξά 98,8%. Παξφιν πνπ ηα πνζνζηά νξνκεηαηξνπήο γηα ηελ αλεκεπινγηά ήηαλ ζηαζεξά πςειά (97,9% έσο 99,8% ζε φιεο ηηο κειέηεο), δελ απνδείρζεθε φηη ε νξνκεηαηξνπή ζρεηίδεηαη θαιψο κε ηελ πξνζηαζία. Σν πνζνζηφ απάληεζεο ζην εκβφιην γηα ηελ αλεκεπινγηά ήηαλ 90,9% (κε δηαθχκαλζε απφ 80,8% έσο 94,5%) κε βάζε ηνλ αληηζσκαηηθφ ηίηιν κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ 5 gpelisa Units/ ml (αληηζσκαηηθφο ηίηινο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία). Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ παξφκνηα κε ηα πνζνζηά αλνζνινγηθήο απάληεζεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε κηαο δφζεο Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηε Merck & Co., Inc., ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Αμηνιφγεζε ηεο αλνζνγνληθφηεηαο ζε παηδηά ειηθίαο απφ 9 έσο 12 κελψλ ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο δφζεο Μηα θιηληθή κειέηε δηεμήρζε κε ην ProQuad ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζε έλα ζρήκα 2-δφζεσλ, θαη νη δφζεηο ρνξεγήζεθαλ κε δηαθνξά 3 κελψλ ζε πγηή άηνκα ειηθίαο απφ 9 έσο 12 κελψλ ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο δφζεο. Σν πξνθίι αζθάιεηαο κεηά ηε δφζε 1 θαη 2 ήηαλ γεληθά ζπγθξίζηκν ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. ηε Πιήξε Οκάδα Αλάιπζεο (άηνκα πνπ εκβνιηάζηεθαλ αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν αληηζσκάησλ ηνπο ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο), πςειά πνζνζηά νξνπξνζηαζίαο ηεο ηάμεσο ηνπ >99% επηηεχρζεθαλ γηα παξσηίηηδα, εξπζξά θαη αλεκεπινγηά κεηά ηε δφζε 2, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ησλ εκβνιηαδφκελσλ θαηά ηελ πξψηε δφζε. Μεηά ηηο 2 δφζεηο, ηα πνζνζηά νξνπξνζηαζίαο έλαληη ηεο ηιαξάο ήηαλ 98,1% φηαλ ε πξψηε δφζε ρνξεγήζεθε ζηνπο 11 κήλεο, ζε ζχγθξηζε κε 98,9% φηαλ ε πξψηε δφζε ρνξεγήζεθε ζηνπο 12 κήλεο (ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο επεηεχρζε). Μεηά ηηο δχν δφζεηο, ηα πνζνζηά νξνπξνζηαζίαο έλαληη ηεο ηιαξάο ήηαλ 94,6% φηαλ ε πξψηε δφζε ρνξεγήζεθε ζηνπο 9 κήλεο, ζε ζχγθξηζε κε ην 98,9% φηαλ ε πξψηε δφζε ρνξεγήζεθε ζηνπο 12 κήλεο (απψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο δελ επεηεχρζε). Σα πνζνζηά νξνπξνζηαζίαο ζηελ ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά θαη αλεκεπινγηά 6 εβδνκάδεο κεηά ηε δφζε 1 θαη 6 εβδνκάδεο κεηά ηε δφζε2, γηα ηελ Πιήξε Οκάδα Αλάιπζεο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Ηιαξά (ηίηινο 255 miu/ml) Αληηγόλν (επίπεδν νξνπξνζηαζίαο) Παξσηίηηδα (ηίηινο 10 ELISA Ab units/ml) Υξνληθό εκείν Μεηά ηε δόζε 1 Μεηά ηε δόζε 2 Μεηά ηε δόζε 1 Μεηά ηε δόζε 2 Γόζε 1 ζηνπο 9 κήλεο / Γόζε 2 ζηνπο 12 κήλεο N = 527 Πνζνζηά Οξνπξνζηαζίαο [95% CI] 72.3% [68.2; 76.1] 94.6% [92.3; 96.4] 96.4% [94.4; 97.8] 99.2% [98.0; 99.8] Γόζε 1 ζηνπο 11 κήλεο / Γόζε 2 ζηνπο 14 κήλεο N = 480 Πνζνζηά Οξνπξνζηαζίαο [95% CI] 87.6% [84.2; 90.4] 98.1% [96.4; 99.1] 98.7% [97.3; 99.5] 99.6% [98.5; 99.9] Γόζε 1 ζηνπο 12 κήλεο /Γόζε 2 ζηνπο 15 κήλεο N = 466 Πνζνζηά Οξνπξνζηαζίαο [95% CI] 90.6% [87.6; 93.1] 98.9% [97.5; 99.6] 98.5% [96.9; 99.4] 99.3% [98.1; 99.9] 14

15 Δξπζξά (ηίηινο 10 IU/mL) Αλεκεπινγηά (ηίηινο 5 gp ELISA units/ml) Μεηά ηε δόζε 1 Μεηά ηε δόζε 2 Μεηά ηε δόζε 1 Μεηά ηε δόζε % [95.5; 98.5] 99.4% [98.3; 99.9] 93.1% [90.6; 95.1] 100% [99.3; 100] 98.7% [97.3; 99.5] 99.4% [98.1; 99.9] 97.0% [95.1; 98.4] 100% [99.2; 100] 97.8% [96.0; 98.9] 99.6% [98.4; 99.9] 96.5% [94.4; 98.0] 100% [99.2; 100] Οη κέζνη γεσκεηξηθνί ηίηινη (GMTs) κεηά ηε δφζε 2, έλαληη ηεο παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο ήηαλ ζπγθξίζηκνη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, ελψ νη GMTs έλαληη ζηελ ηιαξά ήηαλ ρακειφηεξνη ζηα άηνκα πνπ έιαβαλ ηελ πξψηε δφζε ζηνπο 9 κήλεο, ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ έιαβαλ ηελ πξψηε δφζε ζηνπο 11 ή 12 κήλεο. Παηδηά πνπ έιαβαλ κία δεχηεξε δφζε ProQuad ε 2 θιηληθέο κειέηεο, ρνξεγήζεθε κία δεχηεξε δφζε ProQuad ζε άηνκα πεξίπνπ 3 κήλεο κεηά ηελ πξψηε δφζε. Σα πνζνζηά απάληεζεο ηνπ εκβνιίνπ ήηαλ γηα ηελ ηιαξά 99,4%, γηα ηελ παξσηίηηδα 99,9%, γηα ηελ εξπζξά 98,3% θαη γηα ηελ αλεκεπινγηά 99,4% ( 5 gpelisa Units/ml). Οη κέζνη γεσκεηξηθνί ηίηινη (GMTs) κεηά ηε δεχηεξε δφζε ηνπ ProQuad απμήζεθαλ ν θαζέλαο πεξίπνπ 2 θνξέο γηα ηελ ηιαξά, παξσηίηηδα θαη εξπζξά θαη πεξίπνπ 41 θνξέο γηα ηελ αλεκεπινγηά (γηα πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο, βιέπε παξάγξαθν 4.8). Παηδηά πνπ έιαβαλ 2 δφζεηο ProQuad ελδνκπτθά ή ππνδφξηα ε κηα θιηληθή κειέηε, 405 παηδηά έιαβαλ 2 δφζεηο ProQuad, είηε κε IM ή κε SC νδφ ρνξήγεζεο. Γχν δφζεηο ηνπ ProQuad πνπ ρνξεγήζεθαλ κε IM νδφ ρνξήγεζεο ήηαλ ηφζν αλνζνγνληθέο φζν θαη νη δχν δφζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ κε SC νδφ ρνξήγεζεο, ζην πιαίζην ησλ πνζνζηψλ αληηζσκαηηθήο απάληεζεο θαη αληηζσκαηηθψλ ηίηισλ έλαληη ζηελ ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά θαη αλεκεπινγηά. Παηδηά πνπ έιαβαλ ProQuad ζε ειηθία 4 έσο 6 εηψλ κεηά ηνλ αξρηθφ εκβνιηαζκφ κε Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. Ζ αλνζνγνληθφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ ProQuad αμηνινγήζεθε ζε κία θιηληθή κειέηε 799 αηφκσλ ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ ηα νπνία έιαβαλ Δκβφιην Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε. Μεηά ηε δφζε ηνπ ProQuad, νη GMT γηα ηελ ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά θαη αλεκεπινγηά ήηαλ παξφκνηνη κε εθείλνπο κεηά ηε δεχηεξε δφζε Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck) θαη εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. πνπ ρνξεγήζεθαλ ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο έλεζεο. Δπηπιένλ, νη GMT γηα ηελ ηιαξά, παξσηίηηδα θαη εξπζξά ήηαλ παξφκνηνη κε εθείλνπο κεηά ηε δεχηεξε δφζε ηνπ εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc., ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε placebo (γηα πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο, βιέπε παξάγξαθν 4.8). Γηάξθεηα ηεο Αλνζνινγηθήο Απάληεζεο Ζ παξνπζία αληηζσκάησλ 1 ρξφλν κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ αμηνινγήζεθε ζε κία ππννκάδα αηφκσλ ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε 1 θιηληθή κειέηε. Σα πνζνζηά αληηζσκαηηθήο παξνπζίαο 1 ρξφλν κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ζε άηνκα πνπ έιαβαλ κία δφζε ProQuad ήηαλ 98,9% (1.722/1.741) γηα ηελ ηιαξά, 96,7% (1.676/1.733) γηα ηελ παξσηίηηδα, 99,6% (1.796/1.804) γηα ηελ εξπζξά θαη 97,5% (1.512/1.550) γηα ηελ αλεκεπινγηά ( 5 gpelisa Units/ml). Ζ εκπεηξία απφ ηε ρξήζε εκβνιίνπ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο πνπ παξαζθεπάζηεθε απφ ηελ Merck & Co., Inc. δείρλεη φηη ηα αληηζψκαηα θαηά ησλ ηψλ ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο ζπλερίδνπλ λα αληρλεχνληαη ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα 11 κε 13 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε δφζε. ε 15

16 θιηληθέο κειέηεο κε πγηή άηνκα πνπ έιαβαλ 1 δφζε Δκβνιίνπ Εψλησλ Δμαζζελεκέλσλ Ηψλ Αλεκεπινγηάο (ζηέιερνο Oka/Merck), ππήξραλ αληρλεχζηκα αληηζψκαηα θαηά ηνπ ηνχ ηεο αλεκεπινγηάο ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ειέρζεζαλ γηα κέρξη θαη 10 ρξφληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Μειέηεο Παξαηήξεζεο γηα ηε καθξνρξφληα απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο ηνηρεία παξαθνινχζεζεο απφ δχν κειέηεο παξαηήξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΖΠΑ επηβεβαίσζαλ φηη ν γεληθεπκέλνο εκβνιίαζκνο έλαληη ηεο αλεκεπινγηάο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αλεκεπινγηά θαηά πεξίπνπ 90% θαη φηη ε πξνζηαζία δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ 15 έηε ηφζν γηα ηα εκβνιηαζκέλα φζν θαη γηα ηα κε εκβνιηαζκέλα άηνκα. Απηά ηα δεδνκέλα επίζεο ππνδειψλνπλ φηη ν εκβνιηαζκφο έλαληη ηεο αλεκεπινγηάο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο έξπεηα δσζηήξα ζε άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί. ηελ πξψηε κειέηε, κηα καθξφρξνλε πξννδεπηηθή κειέηε θννξηήο, εκβνιηάζηεθαλ πεξίπνπ παηδηά ην 1995 κε εκβφιην αλεκεπινγηάο ζην δεχηεξν έηνο ηεο δσήο ηνπο θαη παξαθνινπζήζεθαλ ελεξγά γηα 14 έηε πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε εκθάληζε ηεο αλεκεπινγηάο θαη ηνπ έξπεηα δσζηήξα. ην ζχλνιν ηεο παξαθνινχζεζεο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο αλεκεπινγηάο ήηαλ πεξίπνπ 10-θνξέο ρακειφηεξε αλακέζα ζηνπο εκβνιηαζζέληεο απφ φ,ηη αλάκεζα ζηα παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο ζηελ επνρή πξηλ ηνλ εκβνιηαζκφ (ε ππνινγηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο ήηαλ κεηαμχ 73% θαη 90%). ρεηηθά κε ηνλ έξπεηα δσζηήξα, ππήξμαλ ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο έξπεηα δσζηήξα αλάκεζα ζηνπο εκβνιηαζζέληεο γηα αλεκεπινγηά θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο απφ φζν αλακελφηαλ απφ ηα πνζνζηά ζηα παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο ζηελ επνρή πξηλ ηνλ εκβνιηαζκφ (ζρεηηθφο θίλδπλνο = 0.61, 95% CI ). Πεξηπηψζεηο αλεκεπινγηάο θαη έξπεηα δσζηήξα παξά ηνλ εκβνιηαζκφ ήηαλ ζπλήζσο ήπηεο. ηε δεχηεξε καρξνρξφληα κειέηε παξαθνινχζεζεο, πέληε ηκεκαηηθά δηαζηαπξνχκελεο έξεπλεο ζηελ επίπησζε ηεο αλεκεπινγηάο, φπνπ ζηελ θαζεκία ππήξρε έλα ηπραίν δείγκα πεξίπνπ παηδηψλ θαη εθήβσλ ειηθίαο 5 έσο 19 εηψλ, δηεμήρζεζαλ γηα πάλσ απφ 15 έηε, απφ ην 1995 (πξν-εκβνιίνπ) έσο ην Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα ζηαδηαθή πηψζε ησλ πνζνζηψλ αλεκεπινγηάο ζπλνιηθά 90% έσο 95% (πεξίπνπ 10- έσο 20-θνξέο) απφ ην 1995 έσο ην 2009 ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ηφζν ζηα εκβνιηαζκέλα φζν θαη ζηα κε εκβνιηαζκέλα παηδηά θαη εθήβνπο. Δπηπξνζζέησο, κηα πηψζε θαηά πεξίπνπ 90% (πεξίπνπ 10-θνξέο) ζηα πνζνζηά εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν γηα αλεκεπινγηά παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Μειέηε Παξαθνινχζεζεο ηεο Αζθάιεηαο κε Παξαηήξεζε κεηά ηελ Κπθινθνξία Ζ αζθάιεηα αμηνινγήζεθε ζε κηα κειέηε παξαθνινχζεζεο παηδηψλ 12 κελψλ έσο 12 εηψλ πνπ ζπκπεξηιάκβαλε παηδηά πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε ProQuad θαη νκαδνπνηεκέλα παηδηά ζε κηα ζπγθξηηηθή νκάδα, ηα νπνία βάζε ηζηνξηθνχ είραλ εκβνιηαζηεί ηαπηφρξνλα κε εκβφιην ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ Merck & Co., Inc., θαη κε εκβφιην αλεκεπινγηάο απφ δψληεο ηνχο (Oka/Merck). Δπηπξφζζεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο εκπχξεησλ ζπαζκψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ πξψηε δφζε (βιέπε παξάγξαθν 4.8), ε κειέηε αμηνιφγεζε επίζεο γεληθφηεξα ηελ αζθάιεηα ηνπ ProQuad ζηε δηάξθεηα 30 εκεξψλ κεηά ηε πξψηε ή ηε δεχηεξε δφζε. Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ ππξεηηθψλ ζπαζκψλ κεηά ηελ πξψηε δφζε, θαλέλα άιιν ζέκα αζθάιεηαο δελ επηζεκάλζεθε κεηά ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε δφζε. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Γηα ηα εκβφιηα δελ απαηηείηαη αμηνιφγεζε ησλ θαξκαθνθηλεηηθψλ ηδηνηήησλ. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε θιηληθέο κειέηεο, αιιά δελ ππάξρνπλ κε θιηληθνί πξνβιεκαηηζκνί νη νπνίνη λα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζρέζε κε ηελ θιηληθή αζθάιεηα πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε άιια ιήκκαηα ηεο Π.Υ.Π. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 16

17 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κφληο αθραξφδε Εειαηίλε πδξνιπζείζα Νάηξην ρισξηνχρν νξβηηφιε Γινπηακηθφ λάηξην δηζφμηλν Νάηξην θσζθνξηθφ Νάηξην αλζξαθηθφ φμηλν Κάιην θσζθνξηθφ Κάιην ρισξηνχρν Θξεπηηθφ πιηθφ 199 κε Άιαηα Hanks Διάρηζην Απαξαίηεην Μέζν Eagle Νενκπθίλε Φαηλφιεο εξπζξφ Τδξνρισξηθφ νμχ (γηα πξνζαξκνγή ph) Ναηξίνπ πδξνμείδην (γηα πξνζαξκνγή ph) Οπξία Γηαιχηεο Τδσξ γηα ελέζηκα. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Διιείςεη κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα, ην εκβφιην δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 18 κήλεο. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε, ην εκβφιην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Ωζηφζν, ζηε ρξήζε έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ζηαζεξφ γηα 30 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 20 o C θαη 25 o C. 6.4 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε θαη κεηαθέξεηε ζε ςπγείν (2 C - 8 C). Φπιάζζεηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο. Γηα ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο κεηά ηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, βιέπε παξάγξαθν Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Κφληο ζε θηαιίδην (χαινο) κε πψκα (απφ ειαζηηθφ βνπηπιίνπ) θαη δηαιχηεο ζε θηαιίδην (χαινο) κε πψκα (απφ ειαζηηθφ ρισξνβνπηπιίνπ) ζε ζπζθεπαζία ησλ 1 θαη 10. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ εκβνιίνπ, ρξεζηκνπνηείζηε κφλν ην δηαιχηε πνπ ην ζπλνδεχεη, επεηδή είλαη ειεχζεξνο ζπληεξεηηθψλ ή άιισλ αληηηθψλ νπζηψλ, πνπ πηζαλφλ λα αδξαλνπνηήζνπλ ην εκβφιην. Σν ProQuad, κεηά ηελ αλαζχζηαζε, είλαη έλα δηαπγέο σρξνθίηξηλν κέρξη αλνηρηφ ξφδηλν πγξφ. 17

18 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη κία μερσξηζηή απνζηεηξσκέλε ζχξηγγα θαη βειφλα γηα θάζε άηνκν πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε κεηάδνζε ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Σν ProQuad δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη ζηελ ζχξηγγα κε άιια εκβφιηα. Οδεγίεο αλαζχζηαζεο Αλαξξνθήζηε φιε ηε πνζφηεηα ηνπ δηαιχηε ζε κία ζχξηγγα. Δλίεηε φιν ην πεξηερφκελν ηεο ζχξηγγαο ζην θηαιίδην πνπ πεξηέρεη ηελ θφλη. Αλαθηλείζηε απαιά κέρξη λα δηαιπζεί πιήξσο. Αλαξξνθήζηε φιν ην πεξηερφκελν ηνπ θηαιηδίνπ κε ην αλαζπζηακέλν εκβφιην ζηελ ίδηα ζχξηγγα θαη ελέζαηε φιε ηελ πνζφηεηα. πληζηάηαη ην εκβόιην λα ρνξεγείηαη ακέζσο κεηά ηελ αλαζύζηαζε, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απώιεηα ηζρύνο. Απνξξίςηε ην αλαζπζηακέλν εκβόιην εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε 30 ιεπηά. Σν αλαζπζηακέλν εκβφιην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ παξαηεξεζεί νπνηνδήπνηε ζσκαηίδην ή εάλ ε φςε ηνπ εκβνιίνπ δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. Κάζε θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ SANOFI PASTEUR MSD SNC 162 avenue Jean Jaurès Lyon Γαιιία 8. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/05/323/001 EU/1/05/323/ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ / ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ Ζκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: 10 Απξηιίνπ 2006 Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο: 10 Απξηιίνπ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ 18

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) ΓΟΑΦΔΗΝ HIV ΙΝΗΚΥΜΖΠ & ΠΔΜΝΑΙΗΘΥΠ ΚΔΡΑΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο ΚΔ ΡΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα