ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην πεξηέρεη 10 mg (30 IU) ζσκαηξνπίλεο. * Ζ ζσκαηξνπίλε είλαη κία αλζξψπηλε απμεηηθή νξκφλε παξαζθεπαζκέλε ζε θχηηαξα Escherichia coli κε ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Δλέζηκν δηάιπκα. Γηαπγέο θαη άρξσκν δηάιπκα. 4. ΚΛΗΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 4.1 ΘεξαπεπηηθΫο ελδεέμεηο Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο - Μαθξνρξφληα ζεξαπεία παηδηψλ κε αλεπαξθή αλάπηπμε πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή έθθξηζε ελδνγελνχο απμεηηθήο νξκφλεο. - Μαθξνρξφληα ζεξαπεία θνξηηζηψλ ειηθίαο απφ 2 εηψλ θαη άλσ κε αλεπαξθή αλάπηπμε πνπ ζπλδέεηαη κε ζχλδξνκν Turner. - Θεξαπεία παηδηψλ πξνεθεβηθήο ειηθίαο κε αλεπαξθή αλάπηπμε πνπ ζπλδέεηαη κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο κεηακφζρεπζεο λεθξνχ. Δλήιηθνο πιεζπζκφο - Τπνθαηάζηαζε ελδνγελνχο απμεηηθήο νξκφλεο ζε ελήιηθεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, αηηηνινγίαο πνπ αλάγεηαη είηε ζηελ παηδηθή ειηθία, είηε κεηά ηελ ελειηθίσζε. Ζ αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο ζα πξέπεη λα έρεη επηβεβαησζεί θαηάιιεια πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. ε ελήιηθεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, ε δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη αλάινγα κε ηελ αηηηνινγία: Έλαξμε κεηά ηελ ελειηθίωζε: Ο αζζελήο πξέπεη λα εκθαλίδεη αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο σο απνηέιεζκα πάζεζεο ηνπ ππνζαιάκνπ ή ηεο ππφθπζεο, θαη λα ππάξρεη δηάγλσζε ηνπιάρηζηνλ κίαο αθφκε αλεπάξθεηαο νξκφλεο (εμαηξνπκέλεο ηεο πξνιαθηίλεο). Ζ εμέηαζε γηα ηελ αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο δελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη λα αξρίζεη θαηάιιειε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο γηα ηηο ππφινηπεο νξκνληθέο αλεπάξθεηεο. Έλαξμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο: Οη αζζελείο πνπ εκθάληζαλ αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα επαλειεγρζνχλ πξνο επηβεβαίσζε ηεο αλεπάξθεηαο απμεηηθήο νξκφλεο θαηά ηελ ελειηθίσζε, πξηλ αξρίζεη ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε NutropinAq. 4.2 Γνζνινγέα θαη ηξόπνο ρνξάγεζεο 2

3 Ζ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε πξέπεη λα αξρίδεη θαη λα παξαθνινπζείηαη απφ ηαηξνχο νη νπνίνη είλαη θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλνη θαη έκπεηξνη ζηε δηάγλσζε θαη ρεηξηζκφ αζζελψλ ζηε ζεξαπεπηηθή έλδεημε ηεο ρξήζεο. Γνζνινγία Ζ δνζνινγία ηνπ NutropinAq θαη ην ζρήκα ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχνληαη ζε θάζε αζζελή. Παηδηαηξηθόο πιεζπζκόο Αλεπαξθήο αλάπηπμε ζε παηδηά πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή έθθξηζε απμεηηθήο νξκόλεο 0,025-0,035 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνξεγνχκελα κε κία ππνδφξηα έλεζε θάζε εκέξα. Ζ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κέρξη ηε ζχγθιηζε ησλ επηθχζεψλ ηνπο. Αλεπαξθήο αλάπηπμε πνπ ζπλδέεηαη κε ζύλδξνκν Turner Έσο 0,05 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνξεγνχκελα κε κία ππνδφξηα έλεζε θάζε εκέξα. Ζ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κέρξη ηε ζχγθιηζε ησλ επηθχζεψλ ηνπο. Αλεπαξθήο αλάπηπμε πνπ ζπλδέεηαη κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα Έσο 0,05 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνξεγνχκελα κε κία ππνδφξηα έλεζε θάζε εκέξα. Ζ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κέρξη ηε ζχγθιηζε ησλ επηθχζεψλ ηνπο, ή κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηακφζρεπζεο λεθξνχ. Ελήιηθνο πιεζπζκόο Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο ζε ελήιηθεο Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε, ζπληζηψληαη ρακειέο αξρηθέο δφζεηο ησλ 0,15-0,3 mg, ρνξεγνχκελεο κε κία ππνδφξηα έλεζε θάζε εκέξα. Ζ δφζε ζα πξέπεη λα ξπζκηζζεί βαζκηαία, ειεγρφκελε κε ηηο ηηκέο νξνχ ηνπ ηλζνπιηλνεηδνχο απμεηηθνχ παξάγνληα-1 (IGF-Η). Ζ ζπληζηψκελε ηειηθή δφζε ζπάληα ππεξβαίλεη ην 1,0 mg εκεξεζίσο. Γεληθά, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ε ειάρηζηε απνηειεζκαηηθή δφζε. ε γεξαηφηεξνπο ή παρχζαξθνπο αζζελείο κπνξεί λα απαηηνχληαη ρακειφηεξεο δφζεηο. Μέζνδνο Υνξήγεζεο Σν ελέζηκν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ππνδφξηα θάζε εκέξα. Σν ζεκείν ηεο έλεζεο ζα πξέπεη λα αιιάδεη. Πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξηλ από ηνλ ρεηξηζκό ή ηε ρνξήγεζε ηνπ πξνϊόληνο Σν NutropinAq δηαηίζεηαη σο δηάιπκα πνιιαπιψλ δφζεσλ. Αθνχ βγεη απφ ην ςπγείν, αλ ην δηάιπκα είλαη ζνιφ, δελ ζα πξέπεη λα ελεζεί. ηξνβηιίζηε ειαθξά. Μελ αλαθηλείηε δπλαηά θαζψο θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεηνπζίσζε ηεο πξσηεΐλεο. Σν NutropinAq πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κφλν κε ην ηπιφ NutropinAq Pen. Γηα νδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, βιέπε παξάγξαθν Αληελδεέμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1. Ζ ζσκαηξνπίλε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ζε αζζελείο κεηά ηε ζχγθιηζε ησλ επηθχζεσλ. 3

4 Ζ ζσκαηξνπίλε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη έλδεημε ελεξγφηεηαο φγθνπ. Οη ελδνθξαληαθνί φγθνη πξέπεη λα είλαη αλελεξγνί θαη ε ζεξαπεία θαηά ηνπ φγθνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε GH. Δάλ ππάξμεη έλδεημε αλάπηπμεο φγθνπ, ε ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθνπεί. Γελ πξέπεη λα αξρίζεη ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε ζε αζζελείο ζε νμεία θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ νθείιεηαη ζε επηπινθέο κεηά απφ εγρείξεζε αλνηθηήο θαξδηάο ή θνηιίαο, ζε πνιιαπιά ηξαχκαηα απφ αηχρεκα ή ζε αζζελείο κε νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 4.4 ΔηδηθΫο πξνεηδνπνηάζεηο θαη πξνθπιϊμεηο θαηϊ ηε ρξάζε Ζ κέγηζηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη (βιέπε παξάγξαθν 4.2). Νεφπιαζκα ε αζζελείο κε πξνεγνχκελε θαθνήζε λφζν, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ελδείμεηο θαη ζπκπηψκαηα ππνηξνπήο. ε αζζελείο κε πξνυπάξρνληεο φγθνπο ή αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο δεπηεξνγελή ζε ελδνθξαληαθή βιάβε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπρλά σο πξνο ηελ πξφνδν ή ηελ ππνηξνπή ηεο ππνθείκελεο λφζνπ. ε επηδψληεο θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο έρεη αλαθεξζεί απμεκέλνο θίλδπλνο δεχηεξνπ λενπιάζκαηνο κε ιήςε ζσκαηξνπίλεο κεηά ην πξψην λεφπιαζκα. ε αζζελείο νη νπνίνη έιαβαλ ζεξαπεία κε αθηηλνβνιία ζην θεθάιη γηα ην πξψην λεφπιαζκα, ηα πην θνηλά απφ απηά ηα δεχηεξα λενπιάζκαηα ήηαλ ελδνθξαληαθνί φγθνη θαη ζπγθεθξηκέλα κεληγγηψκαηα. χλδξνκν Prader-Willi Σν NutropinAq δελ ελδείθλπηαη γηα καθξφρξνλε ζεξαπεία παηδηαηξηθψλ αζζελψλ κε αλεπαξθή αλάπηπμε ε νπνία νθείιεηαη ζε επηβεβαησκέλν γελεηηθά ζχλδξνκν Prader-Willi, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ νη αζζελείο κε ζχλδξνκν Prader-Willi δηαγλψζθνληαη επίζεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο. Τπάξρνπλ αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ ππληθήο άπλνηαο θαη αηθληδίνπ ζαλάηνπ κεηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε απμεηηθή νξκφλε ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε ζχλδξνκν Prader-Willi νη νπνίνη είραλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ: κεγάινπ βαζκνχ παρπζαξθία, ηζηνξηθφ απφθξαμεο ησλ αλψηεξσλ αεξνθφξσλ αγσγψλ ή ππληθήο άπλνηαο, ή απξνζδηφξηζηε αλαπλεπζηηθή ινίκσμε. Ομεία θξίζηκε θαηάζηαζε ε δχν θιηληθέο δνθηκέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 522 ελήιηθεο αζζελείο ζε νμεία θξίζηκε θαηάζηαζε νθεηιφκελε ζε επηπινθέο κεηά απφ εγρείξεζε αλνηθηήο θαξδηάο ή θνηιίαο, ή ζε πνιιαπιά ηξαχκαηα απφ αηχρεκα ή αζζελείο πνπ εκθάληδαλ νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο απμεηηθήο νξκφλεο ζηελ αλάξξσζε ζε ζχγθξηζε κε εηθνληθφ θάξκαθν. Ζ ζλεζηκφηεηα ήηαλ πςειφηεξε (41,9 % έλαληη 19,3 %) ζηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείην θαξκαθεπηηθή αγσγή κε απμεηηθή νξκφλε (δνζνινγία 5,3-8 mg θάζε εκέξα), ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείην εηθνληθφ θάξκαθν. Γελ έρεη ηεθκεξησζεί ε αζθάιεηα ηεο ζπλέρηζεο ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε ζε αζζελείο ζε κνλάδεο εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο ζε νμεία θξίζηκε θαηάζηαζε νθεηιφκελε ζε επηπινθέο κεηά απφ εγρείξεζε αλνηθηήο θαξδηάο ή θνηιίαο, ή ζε πνιιαπιά ηξαχκαηα απφ αηχρεκα, ή ζε αζζελείο κε νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, νη νπνίνη ειάκβαλαλ δφζεηο ππνθαηάζηαζεο γηα εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο. Χο εθ ηνχηνπ ε αμηνιφγεζε σθέιεηαο-θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα Αζζελείο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο δεπηεξνγελή ζε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πεξηνδηθά γηα ζεκεία επηδείλσζεο λεθξηθήο νζηενδπζηξνθίαο. Οιίζζεζε ησλ θεθαιψλ ησλ κεξηαίσλ επηθχζεσλ θαη άζεπηε λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε παηδηά κε πξνρσξεκέλε λεθξηθή νζηενδπζηξνθία θαη αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, θαη είλαη αβέβαην εάλ απηά ηα πξνβιήκαηα επεξεάδνληαη απφ ηελ ζεξαπεία κε απμεηηθή 4

5 νξκφλε. Οη ζεξάπνληεο γηαηξνί θαη νη γνλείο πξέπεη λα πξνζέρνπλ σο πξνο ηελ εθδήισζε ρσιφηεηαο ή ζπκπησκάησλ άιγνπο ζηα ηζρία ή ηα γφλαηα ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ζεξαπεία κε NutropinAq. θνιίσζε θνιίσζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηνδήπνηε παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηαρείαο αλάπηπμεο. εκεία ζθνιίσζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Παξφια απηά, δελ έρεη δεηρζεί φηη ε ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε απμάλεη ηελ επίπησζε ή ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζθνιίσζεο. Γιπθαηκηθφο έιεγρνο Δπεηδή ππάξρεη ην ελδερφκελν ε ζσκαηξνπίλε λα κεηψζεη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ελδείμεηο κε αλνρήο ζηε γιπθφδε. ε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ξχζκηζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε NutropinAq. Οη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ή κε αλνρή ζηε γιπθφδε επηβάιιεηαη λα παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε. Ζ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε δελ ελδείθλπηαη ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο κε ελεξγφ παξαγσγηθή ή ζνβαξή κεπαξαγσγηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Δλδνθξαληαθή ππέξηαζε ε κηθξφ αξηζκφ αζζελψλ νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε αλαθέξζεθε ελδνθξαληαθή ππέξηαζε κε νίδεκα ηεο νπηηθήο ζειήο, νπηηθέο αιινηψζεηο, θεθαιαιγία, λαπηία ή/θαη έκεηνο. Σα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο εκθαλίδνληαη εληφο ησλ πξψησλ νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε NutropinAq. ε φιεο ηηο αλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ηα ζρεηηθά κε ελδνθξαληαθή ππέξηαζε ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα εμαθαλίδνληαλ κεηά ηε κείσζε ηεο δφζεο ηεο ζσκαηξνπίλεο ή ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη πεξηνδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζπληζηάηαη βπζνζθφπεζε. Τπνζπξενεηδηζκφο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ππνζπξενεηδηζκφο. Ο ππνζπξενεηδηζκφο πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζζεί ζεξαπεπηηθά, ππάξρεη ην ελδερφκελν λα απνηξέςεη ηε κέγηζηε αληαπφθξηζε ζην NutropinAq. Δπνκέλσο, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε ζπξενεηδηθή νξκφλε, εθφζνλ ελδείθλπηαη. Οη αζζελείο κε βαξεία κνξθή ππνζπξενεηδηζκνχ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αληίζηνηρε αγσγή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε NutropinAq. Μεηακφζρεπζε λεθξνχ Δπεηδή ε ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε κεηά ηελ κεηακφζρεπζε λεθξνχ δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο, ε ζεξαπεία κε NutropinAq ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη κεηά ηέηνηα εγρείξεζε. Υξήζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ Σαπηφρξνλε ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνεηδή αλαζηέιιεη ηα απμεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ NutropinAq. ε αζζελείο κε έιιεηςε ACTH ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί πξνζεθηηθά ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε γιπθνθνξηηθνεηδή γηα λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ζηελ αλάπηπμε. Ζ ρξήζε NutropinAq ζε αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνεηδή δελ έρεη αμηνινγεζεί. Λεπραηκία Έρεη αλαθεξζεί ιεπραηκία ζε κηθξφ αξηζκφ αζζελψλ κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο νη νπνίνη έιαβαλ ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε. Γελ έρεη ηεθκεξησζεί αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζεξαπεία ζσκαηξνπίλεο. Παγθξεαηίηηδα ζε παηδηά Παηδηά ηα νπνία ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ παγθξεαηίηηδα ζε ζχγθξηζε κε ελήιηθεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε. Αλ θαη ζπάληα, ε πεξίπησζε παγθξεαηίηηδαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε παηδηά ηα νπνία ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε θαη εκθαλίδνπλ θνηιηαθφ άιγνο. 5

6 Έθδνρα Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 1 mmol λαηξίνπ (23 mg) αλά θπζίγγην, δειαδή νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». 4.5 ΑιιειεπηδξΪζεηο κε Ϊιια θαξκαθεπηηθϊ πξντόληα θαη Ϊιιεο κνξθϋο αιιειεπέδξαζεο Σα πεξηνξηζκέλα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε ζηνλ άλζξσπν απμάλεη ηελ θάζαξζε αληηππξίλεο κέζσ ηνπ θπηνρξψκαηνο P450. πληζηάηαη παξαθνινχζεζε, φηαλ ε ζσκαηξνπίλε ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ είλαη γλσζηφ φηη κεηαβνιίδνληαη κέζσ ηνπ θπηνρξψκαηνο επαηηθψλ ελδχκσλ CYP450, φπσο ηα θνξηηθνεηδή, ηα θπιεηηθά ζηεξνεηδή, ηα αληηεπηιεπηηθά θαη ε θπθινζπνξίλε. ε αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε, κπνξεί λα απνθαιπθζεί πξνεγνπκέλσο αδηάγλσζηε θεληξηθή (δεπηεξνγελήο) θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, ε νπνία απαηηεί ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Δπηπξφζζεηα, αζζελείο νη νπνίνη έιαβαλ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ γηα πξνεγνπκέλσο δηαγλσζκέλε θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κία αχμεζε ζηηο δφζεηο ζπληήξεζεο ή ζηξεο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε (βι. παξάγξαθν 4.4). ε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ ρξήδνπλ θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο, ε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη/ή ηνπ ρνξεγνχκελνπ απφ ηνπ ζηφκαηνο ππνγιπθαηκηθνχ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί ξχζκηζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε (βι. παξάγξαθν 4.4). 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρέα Δγθπκνζχλε Γελ ππάξρνπλ θαζφινπ ή ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα απφ ηε ρξήζε ηεο ζσκαηξνπίλεο ζε εγθχνπο γπλαίθεο. Δπνκέλσο, ν θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν είλαη άγλσζηνο. Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζε δψα είλαη αλεπαξθείο (βι. παξάγξαθν 5.3). Ζ ρξήζε ηεο ζσκαηξνπίλεο δελ ζπληζηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ε ρνξήγεζή ηεο ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο. Καηά ηελ εγθπκνζχλε, ε κεηξηθή ζσκαηξνπίλε ζα αλαπιεξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απμεηηθή νξκφλε ηνπ πιαθνχληα. Θειαζκφο Δίλαη άγλσζην ην θαηά πφζνλ ε ζσκαηξνπίλε / νη κεηαβνιίηεο ηεο απεθθξίλνληαη ζην αλζξψπηλν κεηξηθφ γάια. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ κειέηεο ζε δψα. Θα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή θαηά ηνλ ζειαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Γνληκφηεηα Ζ επίδξαζε ηνπ NutropinAq δελ έρεη αμηνινγεζεί ζε ζπκβαηηθέο κειέηεο γνληκφηεηαο ζε δψα (βι. παξάγξαθν 5.3) ή ζε θιηληθέο κειέηεο. 4.7 ΔπηδξΪζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδάγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Ζ ζσκαηξνπίλε δελ έρεη γλσζηή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελϋξγεηεο Πεξίιεςε ηνπ πξνθίι αζθαιείαο Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζε ελήιηθεο θαη παηδηά πνπ έιαβαλ Nutropin, NutropinAq, Nutropin Depot ή Πξνηξνπίλε (somatrem) θαηαηάζζνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία απφ ηηο θιηληθέο κειέηεο ζε φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο (642 αζζελείο) θαη πεγέο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ κία κειέηε επηζθφπεζεο 6

7 (National Cooperative Growth Study [NCGS] ζε 35,344 αζζελείο). Πεξίπνπ 2.5% ησλ αζζελψλ ζηελ κειέηε NCGS εκθάληζαλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζρεηηδφκελεο κε ην θάξκαθν. Οη ζπρλφηεξα αλαθεξζείζεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο απφ ηηο πηινηηθέο θαη θιηληθέο ππνζηεξηθηηθέο θιηληθέο κειέηεο ήηαλ ππνζπξενεηδηζκφο, δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε, θεθαιαιγία, ππεξηνλία, αξζξαιγία, κπαιγία, πεξηθεξηθφ νίδεκα, νίδεκα, εμαζζέλεζε, αληίδξαζε ζηε ζέζε ηεο έλεζεο θαη παξνπζία αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ. Οη πην ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο απφ ηηο πηινηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο θιηληθέο κειέηεο ήηαλ λεφπιαζκα θαη ελδνθξαληαθή ππέξηαζε. Νενπιάζκαηα (θαθνήζε θαη θαινήζε) αλαθέξζεθαλ ηφζν ζηηο πηινηηθέο φζν θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο θιηληθέο κειέηεο θαη ζηε κειέηε επηζθφπεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά (βι. παξαγξάθνπο 4.3 θαη 4.4). Ζ πιεηνςεθία ησλ λενπιαζκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ ππνηξνπέο πξνεγνχκελσλ λενπιαζκάησλ θαη δεπηεξνπαζή λενπιάζκαηα. Δλδνθξαληαθή ππέξηαζε αλαθέξζεθε ζηε κειέηε επηζθφπεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά. ρεηίδεηαη ζπλήζσο κε νίδεκα ηεο νπηηθήο ζειήο, δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη/ή έκεην θαη ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο εληφο νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Σν NutropinAq κεηψλεη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε. Γηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε αλαθέξζεθε ηφζν ζηηο πηινηηθέο φζν θαη ζηηο θιηληθέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, θαζψο θαη ζηε κειέηε επηζθφπεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά. Δπεηζφδηα ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαη ππεξγιπθαηκίαο αλαθέξζεθαλ ζηε κειέηε επηζθφπεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά (βι. παξάγξαθν 4.4). Αληηδξάζεηο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο, φπσο αηκνξξαγία, αηξνθία, θλίδσζε θαη θλεζκφο, αλαθέξζεθαλ ζηηο πηινηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο θιηληθέο κειέηεο θαη/ή ζηε κειέηε επηζθφπεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά. Απηά ηα επεηζφδηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο ζσζηήο ηερληθήο θαηά ηελ έλεζε θαη ηελ ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ έλεζεο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κπνξεί λα αλαπηχμεη αληηζψκαηα ελάληηα ζηελ πξσηεΐλε ζσκαηξνπίλε. Ζ ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ησλ αληηζσκάησλ έλαληη ηεο απμεηηθήο νξκφλεο ζηα άηνκα πνπ δνθηκάζηεθε ην NutropinAq ήηαλ ρακειφηεξε απφ 2 mg/l, γεγνλφο πνπ δελ ζπλδέζεθε κε δπζκελψο επεξεαδφκελν απμεηηθφ ξπζκφ. πλνπηηθφο πίλαθαο αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ Ο Πίλαθαο 1 πεξηιακβάλεη πνιχ ζπρλέο ( 1/10), ζπρλέο ( 1/100, < 1/10), κε ζπρλέο ( 1/1000, < 1/100), ζπάληεο ( 1/10,000, < 1/1,000) αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο θαη ζε κία κειέηε επηζθφπεζεο κεηά ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά. Δληφο θάζε θαηεγνξίαο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο παξαηίζεληαη θαηά ζεηξά θζίλνπζαο ζνβαξφηεηαο. Έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ NutropinAq κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ. Δπεηδή απηέο νη αληηδξάζεηο αλαθέξνληαη εζεινληηθά απφ έλαλ πιεζπζκφ αβέβαηνπ κεγέζνπο, δελ είλαη δπλαηφο ν αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο. ΣΪμε ζπζηάκαηνο - νξγϊλνπ ΑληηδξΪζεηο πνπ παξαηεξάζεθαλ ζε ΠηινηηθΫο θαη ΤπνζηεξηθηηθΫο ΚιηληθΫο ΜειΫηεο (ζε 642 αζζελεέο) ΑληηδξΪζεηο πνπ παξαηεξάζεθαλ κεηϊ ηελ Κπθινθνξέα ηνπ πξντόληνο ζηελ ΑγνξΪ Νεφπιαζκαηα θαινήζε, θαθνήζε θαη κε θαζνξηζκέλα Με ζπρλέο: θαθνήζεο λεφπιαζκα, θαινήζεο λεφπιαζκα πάληεο: ππνηξνπή θαθνήζνπο λενπιάζκαηνο, κειαλνθπηηαξηθφο ζπίινο 7

8 (πεξηιακβάλνληαη θχζηεο θαη πνιχπνδεο) Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνχ θαη ιεκθηθνχ ζχζηεκαηνο Δλδνθξηληθέο δηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ θαη ζξέςεο Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Με ζπρλέο: αλαηκία πρλέο: ππνζπξενεηδηζκφο πρλέο: δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε Με ζπρλέο: ππνγιπθαηκία, ππεξθσζθαηαηκία Με ζπρλέο: δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο πάληεο: ππνζπξενεηδηζκφο πάληεο: ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ππεξγιπθαηκία, ππνγιπθαηκία, δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε πάληεο: κε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, θαηάζιηςε, αυπλία Γηαηαξαρέο λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο ψησλ θαη ιαβπξίλζνπ Καξδηαθέο δηαηαξαρέο πρλέο: θεθαιαιγία, ππεξηνλία, Με ζπρλέο: ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα, ππλειία, λπζηαγκφο Με ζπρλέο: νίδεκα νπηηθήο ζειήο, δηπισπία Με ζπρλέο: ίιηγγνο Με ζπρλέο: ηαρπθαξδία Με ζπρλέο: θεθαιαιγία πάληεο: θαινήζεο ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, ελδνθξαληαθή πίεζε απμεκέλε, εκηθξαλία, ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα, παξαηζζεζία, δάιε πάληεο: νίδεκα νπηηθήο ζειήο, ζνιή φξαζε Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Με ζπρλέο: ππέξηαζε πάληεο: ππέξηαζε Γηαηαξαρέο ηνπ πάληεο: ππεξηξνθία ακπγδαιψλ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ Άγλσζηεο ζπρλφηεηαο: ππεξηξνθία ζψξαθα θαη ηνπ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ κεζνζσξαθίνπ Γαζηεξεληεξηθέο δηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο δέξκαηνο θαη ππνδφξηνπ ηζηνχ Γηαηαξαρέο κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ Με ζπρλέο: θνηιηαθφ άιγνο, έκεηνο, λαπηία, κεηεσξηζκφο Με ζπρλέο: απνιεπηζηηθή δεξκαηίηηδα, δεξκαηηθή αηξνθία, δεξκαηηθή ππεξηξνθία, ππεξηξίρσζε, ιηπνδπζηξνθία, θλίδσζε Πνιχ ζπρλέο ζε ελήιηθεο, ζπρλέο ζε παηδηά: αξζξαιγία, κπαιγία Με ζπρλέο: κπτθή αηξνθία, νζηηθφ άιγνο πάληεο: θνηιηαθφ άιγνο, δηάξξνηα, λαπηία, έκεηνο πάληεο: γεληθεπκέλνο θλεζκφο, θλίδσζε, εμάλζεκα Με ζπρλέο: νιίζζεζε ησλ θεθαιψλ ησλ κεξηαίσλ επηθχζεσλ, εμέιημε ηεο ζθνιίσζεο, αξζξαιγία πάληεο: κε θπζηνινγηθή νζηηθή αλάπηπμε, νζηενρφλδξσζε, κπτθή 8

9 Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ θαη ησλ νπξνθφξσλ νδψλ Γηαηαξαρέο αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ καζηνχ Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ ρνξήγεζεο Δμεηάζεηο Με ζπρλέο: αθξάηεηα νχξσλ, ζπρλνπξία, πνιπνπξία, αλσκαιία νχξεζεο Με ζπρλέο: κεηξνξξαγία, εθθξίζεηο απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα Πνιχ ζπρλέο ζε ελήιηθεο, ζπρλέο ζε παηδηά: πεξηθεξηθφ νίδεκα, νίδεκα πρλέο: εμαζζέλεζε, αληίδξαζε ζην ζεκείν έλεζεο Με ζπρλέο: αηκνξξαγία ζεκείνπ έλεζεο, αηξνθία ζεκείνπ έλεζεο, φδνο ζεκείνπ έλεζεο, ππεξηξνθία πρλέο: παξνπζία εηδηθνχ αληηζψκαηνο θαηά ηνπ θαξκάθνπ αδπλακία, πφλνο ζηα άθξα πάληεο: γπλαηθνκαζηία Με ζπρλέο: πεξηθεξηθφ νίδεκα, νίδεκα, αληίδξαζε ζην ζεκείν έλεζεο (εξεζηζκφο, πφλνο) πάληεο: εμαζζέλεζε, νίδεκα πξνζψπνπ, θφπσζε, επεξεζηζηφηεηα, πφλνο, ππξεμία, αληίδξαζε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (αηκνξξαγία, αηκάησκα, αηξνθία, θλίδσζε, θλεζκφο, νίδεκα, εξχζεκα) πάληεο: απμεκέλε γιπθφδε αίκαηνο, απμεκέλν βάξνο Πεξηγξαθή επηιεγκέλσλ αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ Νενπιάζκαηα Τπάξρεη θίλδπλνο λενπιαζίαο ιφγσ ηεο ζεξαπείαο κε GH. Ο ππνθείκελνο θίλδπλνο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ππνθείκελε αηηία ηεο αλεπάξθεηαο απμεηηθήο νξκφλεο (π.ρ. νθεηιφκελε ζε ελδνθξαληαθή βιάβε), ηηο ζρεηηδφκελεο ζπλλνζεξφηεηεο θαη ηηο ρνξεγεζείζεο ζεξαπείεο. Ζ ζεξαπεία κε ην NutropinAq δελ ζα πξέπεη λα μεθηλά φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο θαξθηληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη αζζελείο κε πξνυπάξρνληεο φγθνπο ή αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο πνπ νθείιεηαη ζε ελδνθξαληαθή βιάβε ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηαθηηθά γηα ηπρφλ εμέιημε ή ππνηξνπή ηεο ππνθείκελεο δηεξγαζίαο ηεο λφζνπ. Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ. Ελδνθξαληαθή ππέξηαζε ε φια ηα αλαθεξζέληα πεξηζηαηηθά, ηα ζεκεία θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ελδνθξαληαθή ππέξηαζε ππνρψξεζαλ κεηά ηε κείσζε ηεο δφζεο ηνπ NutropinAq ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζεξαπείαο (βι. ελφηεηα 4.4). πληζηάηαη ε δηεμαγσγή βπζνζθφπεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη πεξηνδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Υπνζπξενεηδηζκόο Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ππνζπξενεηδηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq θαη ν κε αληηκεησπηζζείο ππνζπξενεηδηζκφο κπνξεί λα απνηξέςεη ηε βέιηηζηε αληαπφθξηζε ζην NutropinAq. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο εμεηάζεηο ηεο ζπξενεηδηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε ζπξενεηδηθή νξκφλε φηαλ απαηηείηαη. Οη αζζελείο κε πξνυπάξρνληα ππνζπξενεηδηζκφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζεξαπεπηηθά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Γιπθαηκηθόο έιεγρνο 9

10 Λφγσ ηνπ φηη ην NutropinAq κπνξεί λα κεηψζεη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ελδείμεηο δπζαλεμίαο ζηε γιπθφδε. Γηα αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί ξχζκηζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Οη αζζελείο κε δηαβήηε ή δπζαλεμία ζηε γιπθφδε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε. Αληηδξάζεηο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο Οη αληηδξάζεηο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο ζσζηήο ηερληθήο θαηά ηελ έλεζε θαη ηελ ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ έλεζεο. Οιίζζεζε ηωλ θεθαιώλ ηωλ κεξηαίωλ επηθύζεωλ Οη αζζελείο κε ελδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην επηξξεπείο ζηελ αλάπηπμε νιίζζεζεο ησλ θεθαιψλ ησλ κεξηαίσλ επηθχζεσλ. Αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο αληίζηνηρα κε ηελ έλδεημε ρνξήγεζεο ζε θιηληθέο κειέηεο Παηδηαηξηθόο πιεζπζκόο Παηδηά κε αλεπαξθή αλάπηπμε νθεηιόκελε ζε αλεπάξθεηα έθθξηζεο ηεο απμεηηθήο νξκόλε (n=236) πρλέο: λεφπιαζκα θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (2 αζζελείο εκθάληζαλ ππνηξνπή κπεινβιαζηψκαηνο, 1 αζζελήο εκθάληζε ηζηηνθχησκα). Βιέπε επίζεο παξάγξαθν 4.4. Κνξίηζηα κε αλεπαξθή αλάπηπμε ζρεηηδόκελε κε ζύλδξνκν Turner (n=108). πρλέο: κελνξαγία. Παηδηά κε αλεπαξθή αλάπηπμε ζρεηηδόκελε κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα (n=171). πρλέο: λεθξηθή αλεπάξθεηα, πεξηηνλίηηδα, νζηηθή λέθξσζε, απμεκέλε θξεαηηλίλε αίκαηνο. Παηδηά κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε NutropinAq έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, παξφιν πνπ παηδηά κε νξγαληθή αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο (GHD) θαη ζχλδξνκν Turner έρνπλ επίζεο απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Ελήιηθνο πιεζπζκόο Ελήιηθεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο (n=127) Πνιχ ζπρλέο: παξαηζζεζία πρλέο: ππεξγιπθαηκία, ππεξιηπηδαηκία, αυπλία, δηαηαξαρή αξζξηθνχ πγξνχ, αξζξνπάζεηα, κπηθή αδπλακία, νζθπαιγία, άιγνο ζην ζηήζνο, γπλαηθνκαζηία. Αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ Ζ αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξνηφληνο είλαη ζεκαληηθή. Δπηηξέπεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο / θηλδχλνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαινχληαη λα αλαθέξνπλ νπνηεζδήπνηε πηζαλνινγνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V. 4.9 Τπεξδνζνινγέα πκπηψκαηα Ομεία ππεξδνζνινγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξγιπθαηκία. Ζ καθξνρξφληα ππεξδνζνινγία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα γηγαληηζκνχ ή/θαη κεγαιαθξίαο, ζπκβαηά κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα πεξίζζεηαο ηεο απμεηηθήο νξκφλεο. Αληηκεηψπηζε 10

11 Ζ ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή. Γελ ππάξρεη αληίδνην γηα ηελ ππεξδνζνινγία ζσκαηξνπίλεο. πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπξενεηδηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά απφ ππεξδνζνινγία. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 5.1 ΦαξκαθνδπλακηθΫο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Τπνθπζηαθέο θαη ππνζαιακηθέο νξκφλεο θαη αλάινγα, σκαηξνπίλε θαη αλάινγα, Kσδηθφο ATC: H01 AC01 Μεραληζκφο δξάζεο Ζ ζσκαηξνπίλε δηεγείξεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη απμάλεη ην ηειηθφ χςνο κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ έιιεηςε ελδνγελνχο απμεηηθήο νξκφλεο θαη ζε παηδηά κε αλεπαξθή αλάπηπμε ιφγσ πλδξφκνπ Turner ή ΥΝΑ. Ζ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε ελειίθσλ κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ιηπψδνπο κάδαο, ηελ αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη κεηαβνιέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο πεξηιακβάλνπλ ηελ νκαινπνίεζε ησλ επηπέδσλ IGF-Η ζηνλ νξφ. Φαξκαθνδπλακηθέο επηδξάζεηο Πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο δνθηκέο in vitro θαη in vivo έδεημαλ φηη ε ζσκαηξνπίλε είλαη ζεξαπεπηηθά ηζνδχλακε κε ηελ αλζξψπηλε απμεηηθή νξκφλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ππφθπζε. Σηηο δηαπηζηωκέλεο δξάζεηο ηεο αλζξώπηλεο απμεηηθήο νξκόλεο πεξηιακβάλνληαη. Αύμεζε ηζηώλ 1. θειεηηθή αλάπηπμε: Ζ απμεηηθή νξκφλε θαη ν παξαγφκελνο IGF-Η, δηεγείξνπλ ηελ ζθειεηηθή αλάπηπμε ζε παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο επηδξψληαο ζηνπο επηθπζηαθνχο δίζθνπο ησλ επηκήθσλ νζηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κεηξήζηκε αλάπηπμε ηνπ κήθνπο ηνπ ζψκαηνο κέρξη ηε ζχγθιηζε ησλ δίζθσλ απηψλ θαηά ην ηέινο ηεο εθεβείαο. 2. Κπηηαξηθή αχμεζε: Ζ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ, φζν θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ κπνζθειεηηθψλ θπηηάξσλ. 3. Αχμεζε νξγάλσλ: Ζ απμεηηθή νξκφλε απμάλεη ην κέγεζνο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεθξψλ, θαη επίζεο ηε κάδα ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. Μεηαβνιηζκόο πξωηεϊλώλ Ζ γξακκηθή αλάπηπμε ππνβνεζείηαη κε ηελ απμεηηθή νξκφλε ελ κέξεη απφ ηελ επαγσγή ηεο πξσηετληθήο ζχλζεζεο. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ θαηαθξάηεζε αδψηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε απμεηηθή νξκφλε, φπσο θαίλεηαη απφ ηε κείσζε ηεο απέθθξηζεο αδψηνπ ζηα νχξα θαη απφ ηα επίπεδα αδψηνπ νπξίαο αίκαηνο. Μεηαβνιηζκόο πδαηαλζξάθωλ Οη αζζελείο κε αλεπάξθεηα έθθξηζεο απμεηηθήο νξκφλεο, εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο θνξέο ππνγιπθαηκία λεζηείαο, ε νπνία βειηηψλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε. Ζ ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηελ αλνρή ζηε γιπθφδε. Μεηαβνιηζκόο αλόξγαλωλ ζηνηρείωλ Ζ ζσκαηξνπίλε επάγεη ηελ θαηαθξάηεζε λαηξίνπ, θαιίνπ θαη θσζθφξνπ. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνλ νξφ ηνπ αλφξγαλνπ θσζθφξνπ είλαη απμεκέλε ζε αζζελείο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο κεηά ηε ζεξαπεία κε NutropinAq ιφγσ ηεο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ νζηψλ θαη επίζεο ιφγσ απμεκέλεο επαλαξξφθεζεο ζηα λεθξηθά ζσιελάξηα. Σν αζβέζηην νξνχ δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζσκαηξνπίλε. Οη ελήιηθεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο εκθαλίδνπλ ρακειή νζηηθή ππθλφηεηα. ηνπο αζζελείο κε εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ παηδηθή ειηθία ην NutropinAq απνδείρζεθε φηη απμάλεη ηελ νζηηθή ππθλφηεηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε δνζνεμαξηψκελν ηξφπν. 11

12 Μεηαβνιηζκόο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Ζ ζσκαηξνπίλε δηεγείξεη ηε ζχλζεζε ηεο ζεηηθήο ρνλδξντηίλεο θαη ηνπ θνιιαγφλνπ φπσο θαη ηελ απέθθξηζε ηεο πδξνμππξνιίλεο ζηα νχξα. Σωκαηηθή ζύζηαζε Οη ελήιηθεο αζζελείο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε κε ζσκαηξνπίλε κε κέζε δφζε 0,014 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο εκεξεζίσο, εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο ιηπψδνπο κάδαο θαη αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο ηνπ ζψκαηνο. Όηαλ νη κεηαβνιέο απηέο ζπλδπαζζνχλ κε ηελ αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ λεξνχ ζην ζψκα θαη ηεο νζηηθήο κάδαο, ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο ζχλζεζεο, ε νπνία δηαηεξείηαη κε ηελ ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο. Κιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα Αλεπαξθήο αλάπηπμε ζηα παηδηά Έρνπλ δηεμαρζεί δχν πηινηηθέο, αλνηρηήο αγσγήο, κε ειεγρφκελεο, πνιπθεληξηθέο κειέηεο, ε κία απνθιεηζηηθά ζε αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο ζεξαπεία (n=67) θαη ε άιιε ζε αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο ζεξαπεία (n=63) θαη ζε παηδηά πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε (n=9). Ζ δφζε θαη ζηηο δχν κειέηεο ήηαλ 0,043 mg/kg/εκέξα, ρνξεγνχκελε ππνδνξίσο (s.c.). Οη δφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηέο ηηο κειέηεο πνπ είραλ σο βάζε ηηο ΖΠΑ ζπλάδνπλ κε ην εγθεθξηκέλν ζηηο ΖΠΑ δνζνινγηθφ ζρήκα. Απφ ηνπο 139 αζζελείο πνπ εληάρζεθαλ ζηηο κειέηεο, νη 128 νινθιήξσζαλ ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο ηεο ζεξαπείαο, κε κέζε δηάξθεηα ζεξαπείαο 3,2 θαη 4,6 εηψλ θαη ζπλνιηθή έθζεζε 542 αζζελν-εηψλ. ε ακθφηεξεο ηηο κειέηεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη ζην παξειζφλ ζεξαπεία, κε αχμεζε απφ 4,2 έσο 10,9 εθαηνζηά/έηνο ζηε κία κειέηε θαη απφ 4,8 έσο 11,2 εθαηνζηά/έηνο ζηελ άιιε κειέηε ζηνπο 12 κήλεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο κεηψζεθε κεηά ην πξψην έηνο ζε ακθφηεξεο ηηο κειέηεο αιιά ζπλέρηζε λα είλαη πςειφηεξνο απφ ηα πξνζεξαπεπηηθά επίπεδα γηα έσο θαη 48 κήλεο ζεξαπείαο (7,1 εθαηνζηά/έηνο). Ο βαζκφο ηππηθήο απφθιηζεο (SDS) ηνπ χςνπο παξνπζίαδε βειηίσζε θάζε έηνο, κε αχμεζε απφ -3,0 έσο -2,7 θαηά ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ ζε -1,0 έσο -0,8 θαηά ηνλ Μήλα 36. Οη βειηηψζεηο ζηελ αλάπηπμε δελ ζπλνδεχνληαλ απφ αδηθαηνιφγεηε αχμεζε ηεο νζηηθήο ειηθίαο, ε νπνία ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε κειινληηθή δπλακηθή αλάπηπμεο. Σν πξνβιεπφκελν χςνο ελειίθνπ (ΡΑΖ) απμήζεθε απφ 157,7-161,0 εθαηνζηά θαηά ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ ζε 161,4-167,4 εθαηνζηά θαηά ηνλ Μήλα 12 θαη ζε 166,2-171,1 εθαηνζηά θαηά ηνλ Μήλα 36. Τπνζηεξηθηηθά δεδνκέλα παξέρνληαη απφ δχν άιιεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο νη αζζελείο ιάκβαλαλ δφζε 0,3 ή 0,6 mg/kg/εβδνκάδα είηε σο εκεξήζηα έλεζε είηε ηξεηο θνξέο αλά εβδνκάδα, ή δφζε 0,029 mg/kg/εκέξα. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηνλ SDS ηνπ χςνπο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ παξφκνηα κε εθείλα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο πηινηηθέο κειέηεο. Γηα 51 αζζελείο ζηνπο νπνίνπο επηηεχρζεθε χςνο πνπ πξνζεγγίδεη ην χςνο ελειίθνπ κεηά απφ κέζε δηάξθεηα ζεξαπείαο 6 εηψλ ζηνπο άλδξεο θαη 5 εηψλ ζηηο γπλαίθεο, ν κέζνο SDS ηνπ χςνπο πνπ πξνζεγγίδεη ην χςνο ελειίθνπ ήηαλ -0,7 ζηνπο άλδξεο θαη -1,2 ζηηο γπλαίθεο. Σα επίπεδα IGF-I απμήζεθαλ απφ 43 ng/ml θαηά ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ ζε 252 ng/ml ζηνπο 36 κήλεο, ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα πνπ αλακέλνληαη γηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Οη ζπρλφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (ΑΔ) πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο πηινηηθέο κειέηεο ήηαλ ινίκσμε, θεθαιαιγία, κέζε σηίηηδα, ππξεηφο, θαξπγγίηηδα, ξηλίηηδα θαη γαζηξεληεξίηηδα θαη έκεηνο. Αλεπαξθήο αλάπηπμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα Γχν πηινηηθέο, πνιπθεληξηθέο, ειεγρφκελεο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε αζζελείο κε αλεπαξθή αλάπηπμε πνπ ζρεηηδφηαλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΥΝΑ). Κάζε κειέηε είρε κία πεξίνδν 12

13 ζεξαπείαο δχν εηψλ, ε νπνία πεξηιάκβαλε κία νκάδα εηθνληθνχ θαξκάθνπ, αθνινπζνχκελε απφ κία κε ειεγρφκελε επέθηαζε αλνηρηήο αγσγήο ζηελ νπνία φινη νη αζζελείο ιάκβαλαλ ζσκαηξνπίλε. Ζ δφζε ήηαλ 0,05 mg/kg/εκέξα, ρνξεγνχκελε ππνδνξίσο, θαη ζηηο δχν κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν κειεηψλ ήηαλ παξφκνηα. πλνιηθά, 128 αζζελείο έιαβαλ ζσκαηξνπίλε ζην δηάζηεκα ηεο 24κελεο ειεγρφκελεο θάζεο ησλ 2 κειεηψλ θαη 139 αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε ζηηο θάζεηο επέθηαζεο αλνηρηήο αγσγήο. πλνιηθά, 171 αζζελείο εθηέζεθαλ ζηε ζσκαηξνπίλε γηα κέζε δηάξθεηα 3,5 ή 2,8 εηψλ. ε ακθφηεξεο ηηο κειέηεο θαηαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο (9,1-10,9 εθαηνζηά/έηνο έλαληη 6,2-6,6 εθαηνζηά/έηνο), ε νπνία κεηψζεθε ειαθξψο θαηά ην δεχηεξν έηνο (7,4-7,9 εθαηνζηά/έηνο έλαληη 5,5-6,6 εθαηνζηά/έηνο). Παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ SDS ηνπ χςνπο ζηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε, απφ -2,9 έσο -2,7 θαηά ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ ζε -1,6 έσο -1,4 ζηνπο 24 κήλεο. Οη απμήζεηο ηνπ χςνπο δηαηεξήζεθαλ ζηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία γηα 36 ή 48 κήλεο. πλνιηθά, ζην 58% θαη ζην 65% ησλ αζζελψλ πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε, νη νπνίνη είραλ χςνο θάησ απφ ην θπζηνινγηθφ εχξνο θαηά ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ, επηηεχρζεθαλ χςε εληφο ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο έσο ηνλ Μήλα 24. Σα απνηειέζκαηα έσο ηνλ Μήλα 60 θαηαδεηθλχνπλ ζπλερή βειηίσζε θαη ζε πεξηζζφηεξνπο αζζελείο επηηεχρζεθε SDS χςνπο εληφο ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο. Ζ κέζε κεηαβνιή ηνπ SDS ηνπ χςνπο κεηά απφ 5 έηε ζεξαπείαο ήηαλ ζρεδφλ 2 ηππηθέο απνθιίζεηο (SD). Παξαηεξήζεθε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κέζνπ SDS ηνπ PAH, απφ -1,6 ή -1,7 θαηά ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ ζε -0,7 ή -0,9 θαηά ηνλ Μήλα 24. Απηή ε αχμεζε ζπλερίζηεθε ζε εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία γηα 36 θαη 48 κήλεο. Σα επίπεδα IGF-I, ηα νπνία ήηαλ ρακειά θαηά ηελ έληαμε ζηηο κειέηεο, απνθαηαζηάζεθαλ εληφο ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο κε ηε ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε. Οη ζπρλφηεξα αλαθεξζείζεο ΑΔ πνπ ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ην NutropinAq φζν θαη κε ην εηθνληθφ θάξκαθν ήηαλ ππξεηφο, ινίκσμε, έκεηνο, απμεκέλνο βήραο, θαξπγγίηηδα, ξηλίηηδα θαη κέζε σηίηηδα. Παξαηεξήζεθε απμεκέλε επίπησζε ινηκψμεσλ ηεο νπξνπνηεηηθήο νδνχ. Αλεπαξθήο αλάπηπμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Σύλδξνκν Turner Μία πηινηηθή, πνιπθεληξηθή, αλνηρηήο αγσγήο, ειεγρφκελε κειέηε έρεη δηεμαρζεί ζε αζζελείο κε χλδξνκν Turner. Οη αζζελείο ιάκβαλαλ ππνδφξηα δφζε 0,125 mg/kg ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ή 0,054 mg/kg/εκέξα, κε ακθφηεξα ηα δνζνινγηθά ζρήκαηα λα έρνπλ σο απνηέιεζκα αζξνηζηηθή εβδνκαδηαία δφζε πεξίπνπ 0,375 mg/kg. Οη αζζελείο ειηθίαο θάησ ησλ 11 εηψλ ηπραηνπνηήζεθαλ επίζεο ζε ζεξαπεία κε νηζηξνγφλα, είηε ζηα ηειεπηαία ζηάδηα(ειηθία 15 εηψλ) είηε ζηα πξψηα ζηάδηα (ειηθία 12 εηψλ) ηεο εθεβείαο. πλνιηθά 117 αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε. Σξηάληα έμη αζζελείο ιάκβαλαλ ζσκαηξνπίλε 0,125 mg/kg ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 81 αζζελείο ιάκβαλαλ ζσκαηξνπίλε 0,054 mg/kg θαζεκεξηλά. Ζ κέζε δηάξθεηα ζεξαπείαο ήηαλ 4,7 έηε ζηελ νκάδα ρνξήγεζεο ηεο ζσκαηξνπίλεο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 4,6 έηε ζηελ νκάδα θαζεκεξηλήο ρνξήγεζεο ηεο ζσκαηξνπίλεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο απμήζεθε ζεκαληηθά απφ 3,6-4,1 εθαηνζηά/έηνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ζε 6,7-8,1 εθαηνζηά/έηνο θαηά ηνλ Μήλα 12, 6,7-6,8 εθαηνζηά/έηνο θαηά ηνλ Μήλα 24 θαη 4,5-5,1 εθαηνζηά/έηνο θαηά ηνλ Μήλα 48. Απηή ε αχμεζε ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ SDS ηνπ χςνπο απφ -0,1 έσο 0,5 θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ζε 0,0 έσο 0,7 θαηά ηνλ Μήλα 12 θαη 1,6 έσο 1,7 θαηά ηνλ Μήλα 48. ε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρνπο ηζηνξηθνχο κάξηπξεο, ε πξψηκε ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε (κέζε δηάξθεηα 5,6 έηε) ζε ζπλδπαζκφ κε ππνθαηάζηαζε νηζηξνγφλσλ ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ είρε σο απνηέιεζκα αχμεζε ηνπ χςνπο ελειίθνπ θαηά 5,9 cm (n=26), ελψ ζηα θνξίηζηα πνπ μεθίλεζαλ ζεξαπεία κε νηζηξνγφλα ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ (κέζε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε ζσκαηξνπίλε 6,1 έηε) παξαηεξήζεθε κέζε αχμεζε ηνπ χςνπο ελειίθνπ θαηά 8,3 cm (n=29). 13

14 πλεπψο, ε κέγηζηε βειηίσζε ηνπ χςνπο ελειίθνπ παξαηεξήζεθε ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ πξψηκε ζεξαπεία κε GH θαη ζεξαπεία κε νηζηξνγφλα κεηά ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ. Οη ζπρλφηεξα αλαθεξζείζεο ΑΔ ήηαλ γξηππψδεο ζχλδξνκν, ινίκσμε, θεθαιαιγία, θαξπγγίηηδα, ξηλίηηδα θαη κέζε σηίηηδα. Απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη αλακελφκελεο ζε παηδηά θαη ήηαλ ήπηαο/κέηξηαο βαξχηεηαο. Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο ζε ελήιηθεο Γχν πηινηηθέο, πνιπθεληξηθέο, ειεγρφκελεο κε εηθνληθφ θάξκαθν, δηπιά ηπθιέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε αζζελείο κε δηάγλσζε αλεπάξθεηαο απμεηηθήο νξκφλεο ελειίθσλ (AGHD), ε κία ζε AGHD κε εκθάληζε κεηά ηελ ελειηθίσζε (n=166) θαη ε άιιε ζε AGHD κε εκθάληζε ζηελ παηδηθή ειηθία (n=64). Ζ δφζε ηεο ζσκαηξνπίλεο ήηαλ 0,0125 mg/kg/εκέξα, ρνξεγνχκελε ππνδνξίσο, ζε AGHD κε εκθάληζε κεηά ηελ ελειηθίσζε θαη 0,0125 ή 0,025 mg/kg/εκέξα ζε AGHD κε εκθάληζε ζηελ παηδηθή ειηθία. ε ακθφηεξεο ηηο κειέηεο, ε ζεξαπεία κε ζσκαηξνπίλε είρε σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε ζχγθξηζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν ζην ζπλνιηθφ % ιηπψδνπο κάδαο ηνπ ζψκαηνο (-6,3 έσο -3,6 έλαληη +0,2 έσο -0,1), ζην % ιηπψδνπο κάδαο ζηνλ θνξκφ (-7,6 έσο -4,3 έλαληη +0,6 έσο 0,0) θαη ζην ζπλνιηθφ % κπτθήο κάδαο ηνπ ζψκαηνο (+3,6 έσο +6,4 έλαληη -0,2 έσο +0,2). Απηέο νη κεηαβνιέο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζην ρξνληθφ ζεκείν ησλ 12 κελψλ θαη ζηηο δχν κειέηεο, θαη ζην ρξνληθφ ζεκείν ησλ 24 κελψλ ζηε κειέηε ησλ αζζελψλ κε εκθάληζε ηεο λφζνπ ζηελ παηδηθή ειηθία. ην ρξνληθφ ζεκείν ησλ 12 κελψλ, ε εθαηνζηηαία κεηαβνιή ήηαλ πςειφηεξε ζηε κειέηε ησλ αζζελψλ κε εκθάληζε ηεο λφζνπ ζηελ παηδηθή ειηθία απφ φ,ηη ζηε κειέηε ησλ αζζελψλ κε εκθάληζε ηεο λφζνπ κεηά ηελ ελειηθίσζε. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα (BMD) ζηνπο αζζελείο κε εκθάληζε ηεο AGHD κεηά ηελ ελειηθίσζε, σζηφζν ζηε κειέηε ησλ αζζελψλ κε εκθάληζε ηεο λφζνπ ζηελ παηδηθή ειηθία, ζε φιεο ηηο νκάδεο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο BMD ζηνπο 24 κήλεο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αληαπφθξηζε ζηε δφζε γηα ηελ BMD νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο. ηελ BMD ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο θαη ζηηο δχν νκάδεο ζεξαπείαο θαη ε αχμεζε ήηαλ δνζνεμαξηψκελε. Σα ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα απφ κία κειέηε ζε αζζελείο κε εκθάληζε ηεο GHD κεηά ηελ ελειηθίσζε ζπλάδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο κε εθείλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πηινηηθέο κειέηεο, κε θάπνηεο βειηηψζεηο ηεο BMD. Οη ζπρλφηεξα αλαθεξζείζεο ΑΔ ζηηο δχν θξίζηκεο κειέηεο ήηαλ πνλνθέθαινο, νίδεκα, αξζξαιγία/αξζξνπάζεηα, ηελνληνζπιαθίηηδα, παξαηζζεζία θαη αιιεξγηθή αληίδξαζε / εμάλζεκα. Ζ επίπησζε απηψλ ησλ ΑΔ ήηαλ επίζεο πςειή ζηηο νκάδεο ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ. 5.2 ΦαξκαθνθηλεηηθΫο ηδηόηεηεο Δηζαγσγή Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ NutropinAq έρνπλ εξεπλεζεί κφλνλ ζε πγηείο ελήιηθεο άλδξεο. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Απνξξόθεζε: Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο αλαζπλδπαζκέλεο αλζξψπηλεο απμεηηθήο νξκφλεο κεηά ηελ ππνδφξηα ρνξήγεζε είλαη πεξίπνπ 80%. Καηαλνκή: Οη κειέηεο ζσκαηξνπίλεο ζε δψα έδεημαλ φηη ε απμεηηθή νξκφλε εληνπίδεηαη ζε φξγαλα κε απμεκέλε αηκάησζε, εηδηθφηεξα ζην ήπαξ θαη ζηνπο λεθξνχο. Ο φγθνο θαηαλνκήο ηεο ζσκαηξνπίλεο ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε ζηνπο πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη πεξίπνπ 50 ml/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο, πξνζεγγίδνληαο ηνλ φγθν νξνχ. 14

15 Βηνκεηαζρεκαηηζκόο: Σφζν ην ήπαξ, φζν θαη ν λεθξφο απνδείρζεθαλ φηη είλαη ζεκαληηθά φξγαλα θαηαβνιηζκνχ πξσηεΐλεο γηα ηελ απμεηηθή νξκφλε. Οη κειέηεο ζε δψα δείρλνπλ φηη ν λεθξφο είλαη ην πξσηαξρηθφ φξγαλν ηεο θάζαξζεο. Ζ απμεηηθή νξκφλε δηεζείηαη ζην ζπείξακα θαη επαλαπνξξνθάηαη ζηα εγγχο ζσιελάξηα. ηε ζπλέρεηα δηαζπάηαη ζηα λεθξηθά θχηηαξα ζηα ζπζηαηηθά ηεο ακηλνμέα ηα νπνία επηζηξέθνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Απνβνιή: Μεηά απφ ηελ ηαρεία ππνδφξηα ρνξήγεζε, ε κέζε ηειηθή εκηδσή t ½ ηεο ζσκαηξνπίλεο είλαη πεξίπνπ 2,3 ψξεο. Μεηά ηελ ηαρεία ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζσκαηξνπίλεο, ε κέζε ηειηθή εκηδσή t ½ β ή t ½ γ είλαη πεξίπνπ 20 ιεπηά θαη ε κέζε θάζαξζε αλαθέξζεθε φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ ml/h/kg. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξνπλ φηη ε θάζαξζε ζσκαηξνπίλεο είλαη παξφκνηα ζε ελήιηθεο θαη παηδηά. Δηδηθφο πιεζπζκφο Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο ζσκαηξνπίλεο ζε πιεζπζκνχο ειηθησκέλσλ θαη ζε παηδηαηξηθνχο πιεζπζκνχο, ζε δηαθνξεηηθέο θπιέο ή δηαθνξεηηθά θχια θαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή ή επαηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη ειιηπείο. Παηδηαηξηθόο πιεζπζκόο Σα δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη ε θάζαξζε ηεο ζσκαηξνπίλεο είλαη παξφκνηα ζε ελήιηθεο θαη παηδηά. Ηιηθηωκέλνη Σα πεξηνξηζκέλα δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη ε θάζαξζε ζην πιάζκα θαη ε κέζε ζπγθέληξσζε ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηεο ζσκαηξνπίλεο ζην πιάζκα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ λέσλ θαη ειηθησκέλσλ αζζελψλ. Φπιή Οη αλαθεξζείζεο ηηκέο γηα ηελ εκηδσή ηεο ελδνγελνχο GH ζε θπζηνινγηθνχο ελειίθνπο καχξνπο άλδξεο δελ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο γηα ηνπο θπζηνινγηθνχο ελειίθνπο ιεπθνχο άλδξεο. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα άιιεο θπιέο. Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο Ζ θάζαξζε θαη ε κέζε ηειηθή εκηδσή t ½ ηεο ζσκαηξνπίλεο ζε ελειίθνπο αζζελείο θαη παηδηά κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πγηή άηνκα. Νεθξηθή δπζιεηηνπξγία Σα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη λεθξνπάζεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κεησκέλε θάζαξζε ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηνινγηθά άηνκα. Ζ παξαγσγή ελδνγελνχο απμεηηθήο νξκφλεο κπνξεί επίζεο λα απμεζεί ζε νξηζκέλα άηνκα κε λεθξνπάζεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ. Παξφια απηά, κε ηα ππάξρνληα ζρήκαηα δελ έρεη αλαθεξζεί ζπζζψξεπζε ζσκαηξνπίλεο ζε παηδηά κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ή λεθξνπάζεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ. Σύλδξνκν Turner Πεξηνξηζκέλα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα εμσγελψο ρνξεγνχκελε ζσκαηξνπίλε αλαθέξνπλ φηη νη ρξφλνη εκηδσήο απνξξφθεζεο θαη απνβνιήο θαη ν ρξφλνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο t max ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν Turner είλαη παξφκνηνη κε εθείλνπο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηφζν ζε θπζηνινγηθνχο πιεζπζκνχο, φζν θαη ζε πιεζπζκνχο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο. Ηπαηηθή δπζιεηηνπξγία ε αζζελείο κε βαξηά επαηηθή δπζιεηηνπξγία, έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ζηελ θάζαξζε ζσκαηξνπίλεο. Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο κείσζεο απηήο είλαη άγλσζηε. Φύιν Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο θαξκαθνθηλεηηθήο μερσξηζηά γηα θάζε θχιν κε ην NutropinAq. Ζ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη ε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο ζσκαηξνπίλεο είλαη παξφκνηα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. 15

16 5.3 ΠξνθιηληθΪ δεδνκϋλα γηα ηελ αζθϊιεηα Σα κε θιηληθά δεδνκέλα δελ απνθαιχπηνπλ θάπνηνλ εηδηθφ θίλδπλν γηα ηνπο αλζξψπνπο, κε βάζε ζπκβαηηθέο κειέηεο νμείαο ηνμηθφηεηαο θαη ηνμηθφηεηαο επαλαιακβαλφκελεο δνζνινγίαο. Δλδερφκελν θαξθηλνγέλεζεο Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη γνλνηνμηθφηεηαο κε ην Nutropin Aq. ε κειέηεο γνλνηνμηθφηεηαο κε άιια ζθεπάζκαηα αλαζπλδπαζκέλεο απμεηηθήο νξκφλεο, δελ παξαηεξήζεθαλ ελδείμεηο γνληδηαθήο κεηάιιαμεο ζε δνθηκέο βαθηεξηαθήο αλάζηξνθεο κεηάιιαμεο, ρξσκνζσκηθή βιάβε ζε αλζξψπηλα ιεκθνθχηηαξα θαη θχηηαξα κπεινχ ησλ νζηψλ ζε πνληηθνχο, γνληδηαθή κεηαηξνπή ζε κχθεηεο ή κε πξνγξακκαηηζκέλε ζχλζεζε DNA ζε αλζξψπηλα θαξθηλσκαηηθά θχηηαξα. ε κειέηεο θαξθηλνγέλεζεο, ζηηο νπνίεο εμεηάζηεθε κία βηνινγηθά αλαζπλδπαζκέλε ελεξγφο απμεηηθή νξκφλε ζε αξνπξαίνπο θαη πνληηθνχο, δελ θαηαδείρζεθε θάπνηα αχμεζε ζηελ επίπησζε φγθσλ. Σνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη αλάπηπμε Γελ δηελεξγήζεθαλ ζπκβαηηθέο κειέηεο αλαπαξαγσγήο. Ζ ζσκαηξνπίλε είλαη γλσζηφ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηνιή ηεο αλαπαξαγσγήο ζε αξζεληθνχο θαη ζειπθνχο αξνπξαίνπο ζε δφζεηο 3 IU/kg/εκέξα (1 mg/kg/εκέξα) θαη άλσ, κε κεησκέλα πνζνζηά δεπγαξψκαηνο θαη ζχιιεςεο, παξάηαζε ή απνπζία νηζηξηθψλ θχθισλ, θαζψο θαη ζε δφζεηο 10 IU/kg/εκέξα (3,3 mg/kg/εκέξα). Ζ καθξνρξφληα ζεξαπεία πηζήθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ηεο γαινπρίαο θαζψο θαη ησλ λενγέλλεησλ δψσλ κέρξη ηελ εθεβεία, ηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγή δελ έδεημε ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηε γνληκφηεηα, ζηελ εγθπκνζχλε, ζηνλ ηνθεηφ, ζηε γαινπρία ή ζηελ αλάπηπμε ησλ απνγφλσλ. Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (ERA) Γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ελδείμεηο, ε ρξήζε ηεο ζσκαηξνπίλεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα κε απνδεθηφ θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 6.1 ΚαηΪινγνο εθδόρσλ Υισξηνχρν λάηξην Τγξνπνηεκέλε θαηλφιε Πνιπζνξβηθφ 20 Κηηξηθφ λάηξην Άλπδξν θηηξηθφ νμχ Ύδσξ ελεζίκσλ 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Λφγσ ηεο έιιεηςεο κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ζπκβαηφηεηα, απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 6.3 ΓηΪξθεηα δσάο 2 ρξφληα Έρεη απνδεηρζεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλνηρζεί, ην πξντφλ είλαη ρεκηθά θαη θπζηθά ζηαζεξφ θαηά ηε ρξήζε γηα 28 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. 16

17 Απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε ην πξντφλ, φηαλ αλνηρζεί, κπνξεί λα θπιαρζεί γηα κέγηζην ρξφλν 28 εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. Σν NutropinAq έρεη παξαζθεπαζηεί ψζηε λα αληέρεη γηα κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θάζε εκέξα εθηφο ςπγείνπ (κία ψξα ην κέγηζην). 6.4 Ηδηαέηεξεο πξνθπιϊμεηο θαηϊ ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C 8 C). Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ηε ζπζθεπαζία ηχπνπ blister κέζα ζην εμσηεξηθφ θνπηί. Γηα ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ελψ ρξεζηκνπνηείηαη, βιέπε παξάγξαθν Φύζε θαη ζπζηαηηθϊ ηνπ πεξηϋθηε 2 ml δηάιπκα ζε θπζίγγην (γπαιί ηχπνπ Η) ην νπνίν θιείλεηαη κε πψκα (ειαζηηθφ βνπηχιην) θαη ζθξαγίδεηαη κε θάιπκκα (ειαζηηθφ). πζθεπαζίεο ησλ 1, 3 θαη 6 θπζηγγίσλ. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ηδηαέηεξεο πξνθπιϊμεηο απόξξηςεο Κακία εηδηθή ππνρξέσζε. Κάζε αρξεζηκνπνίεην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Οδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνύ Σν NutropinAq δηαηίζεηαη σο δηάιπκα πνιιαπιψλ δφζεσλ. Μφιηο βγεη απφ ην ςπγείν, αλ ην δηάιπκα είλαη ζνιφ, δελ ζα πξέπεη λα ελεζεί. Αλαθηλήζηε ειαθξά. Μελ αλαθηλείηε δπλαηά θαζψο θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεηνπζίσζε ηεο πξσηεΐλεο. Σν NutropinAq πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κφλν κε ην ηπιφ NutropinAq Pen. θνππίζηε ην ειαζηηθφ θάιπκκα πνπ ζθξαγίδεη ην NutropinAq κε νηλφπλεπκα ή κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα γηα λα απνθχγεηε ηε κφιπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ κηθξννξγαληζκνχο πνπ κπνξεί λα εηζαρζνχλ απφ επαλαιακβαλφκελεο εηζαγσγέο ηεο βειφλαο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ NutropinAq ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζηείξσλ βειφλσλ κίαο ρξήζεο. Σν ηπιφ NutropinAq Pen επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε δφζεσλ θαηά ην ειάρηζην 0,1 mg, νη νπνίεο κπνξεί λα απμάλνπλ θαηά 0,1 mg έσο ην κέγηζην 4,0 mg. Μελ αθαηξείηε κεηαμχ ησλ ελέζεσλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν θπζίγγην απφ ην ηπιφ. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, Γαιιία 8. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/00/164/003 EU/1/00/164/004 EU/1/00/164/005 17

18 9. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ/ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ Ζκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: 16 Φεβξνπαξίνπ 2001 Ζκεξνκελία πην πξφζθαηεο αλαλέσζεο: 16 Φεβξνπαξίνπ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΜΔΑ) 18

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ Α. ΠΑΡΑΓΧΓΟ(ΟΗ) ΣΖ (ΣΧΝ) ΒΗΟΛΟΓΗΚΧ ΓΡΑΣΗΚΖ(ΧΝ) ΟΤΗΑ(ΧΝ) ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓO(ΟΗ) ΤΠΔΤΘΤΝΟ(ΟΗ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΡΣΗΓΧΝ Β. ΟΡΟΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ Γ. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Γ. ΟΡΟΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 19

20 Α. ΠΑΡΑΓΧΓΟ(ΟΗ) ΣΖ (ΣΧΝ) ΒΗΟΛΟΓΗΚΧ ΓΡΑΣΗΚΖ(ΧΝ) ΟΤΗΑ(ΧΝ) ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓO(ΟΗ) ΤΠΔΤΘΤΝΟ(ΟΗ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΡΣΗΓΧΝ Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ηεο βηνινγηθψο δξαζηηθήο νπζίαο Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco CA Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ παξηίδσλ IPSEN PHARMA BIOTECH SAS, Parc d Activités du Plateau de Signes Chemin Départemental no Signes, Γαιιία Β. ΟΡΟΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη εηδηθή ηαηξηθή ζπληαγή (βι. παξάξηεκα Η: Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο, παξάγξαθνο 4.2.) Γ. ΑΛΛΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ χζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο Ο Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο, έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα θπθινθνξίαο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Δθζέζεηο πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο αζθάιεηαο Ο Κάηνρνο Αδεηαο Κπθινθνξίαο ζα θαηαζέηεη εθζέζεηο πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο αζθάιεηαο γηα ην ελ ιφγσ πξνηφλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο εκεξνκελίεο αλαθνξάο ηεο Δλσζεο (θαηάινγνο EURD) πνπ παξαηίζεηαη ζην άξζξν 107γ παξάγξαθνο 7 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ επξσπατθή δηθηπαθή πχιε γηα ηα θάξκαθα. Γ. ΟΡΟΗ Ζ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (RMP) Ο Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ζα δηεμαγάγεη ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη παξεκβάζεηο φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ΓΚ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο, θαη νπνηεζδήπνηε εγθεθξηκέλεο αλαζεσξήζεηο ηνπ ΓΚ φπσο ζπκθσλήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα Αλζξψπηλε Υξήζε (CHMP). Έλα επηθαηξνπνηεκέλν ΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί - κεηά απφ αίηεκα ηνπ Δπξσπαηθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ - νπνηεδήπνηε ηξνπνπνηείηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, εηδηθά σο απνηέιεζκα ιήςεο λέσλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ ή σο απνηέιεζκα ηεο επίηεπμεο ελφο ζεκαληηθνχ νξνζήκνπ (θαξκαθνεπαγξχπλεζε ή ειαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ), 20

21 Δάλ νη εκεξνκελίεο γηα ηελ ππνβνιή ΔΠΠΑ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΚ ζπκπίπηνπλ, δχλαηαη λα θαηαηεζνχλ ηαπηφρξνλα. 21

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ 22

23 Α. ΔΠΗΖΜΑΝΖ 23

24 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ {ΚΟΤΣΗ - 1 ΦΤΗΓΓΗΟ} 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα. σκαηξνπίλε 2. ΤΝΘΔΖ Δ ΓΡΑΣΗΚΖ(Δ) ΟΤΗΑ(Δ) Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο Έλα θπζίγγην πεξηέρεη 10 mg (30 IU) ζσκαηξνπίλεο 3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΓΟΥΧΝ Άιια ζπζηαηηθά: ρισξηνχρν λάηξην, πγξνπνηεκέλε θαηλφιε, πνιπζνξβηθφ 20, θηηξηθφ λάηξην, άλπδξν θηηξηθφ νμχ θαη χδσξ ελεζίκσλ. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 1 θπζίγγην κε 2 ml ελέζηκν δηάιπκα. 5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΟΓΟ(ΟΗ) ΥΟΡΖΓΖΖ Τπνδφξηα ρνξήγεζε Γηαβάζηε ην θχιιν νδεγηψλ, πξηλ απφ ηε ρξήζε. 6. ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ Δ ΘΔΖ, ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΒΛΔΠΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. 7. ΑΛΛΖ(Δ) ΔΗΓΗΚΖ(Δ) ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ(ΔΗ), ΔΑΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ(Δ) 8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ: {εκεξνκελία} Μεηά ην πξψην άλνηγκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 28 εκεξψλ ζηνπο 2 C 8 C. 9. ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΦΤΛΑΞΖ Φπιάζζεηε ζε ςπγείν. Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ηε ζπζθεπαζία ηχπνπ blister κέζα ζην εμσηεξηθφ θνπηί. 24

25 Έρεη απνδεηρζεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλνηρζεί, ην πξντφλ είλαη ρεκηθά θαη θπζηθά ζηαζεξφ θαηά ηε ρξήζε γηα 28 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. Απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε ην πξντφλ, φηαλ αλνηρζεί, κπνξεί λα θπιαρζεί γηα κέγηζην ρξφλν 28 εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. 10. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ή ΣΧΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΣΑ, ΔΦΟΟΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Κάζε αρξεζηκνπνίεην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, Γαιιία 12. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/00/164/003 1 θπζίγγην EU/1/00/164/004 3 θπζίγγηα EU/1/00/164/005 6 θπζίγγηα 13. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ Παξηίδα: {αξηζκφο} 14. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή 15. ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 16. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ BRAILLE NutropinAq 10mg/2ml 25

26 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ {ΚΟΤΣΗ - 3 ΦΤΗΓΓΗΑ} 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα. σκαηξνπίλε 2. ΤΝΘΔΖ Δ ΓΡΑΣΗΚΖ(Δ) ΟΤΗΑ(Δ) Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο Έλα θπζίγγην πεξηέρεη 10 mg (30 IU) ζσκαηξνπίλεο 3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΓΟΥΧΝ Άιια ζπζηαηηθά: ρισξηνχρν λάηξην, πγξνπνηεκέλε θαηλφιε, πνιπζνξβηθφ 20, θηηξηθφ λάηξην, άλπδξν θηηξηθφ νμχ θαη χδσξ ελεζίκσλ. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 3 θπζίγγηα κε 2 ml ελέζηκν δηάιπκα. 5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΟΓΟ(ΟΗ) ΥΟΡΖΓΖΖ Τπνδφξηα ρνξήγεζε. Γηαβάζηε ην θχιιν νδεγηψλ, πξηλ απφ ηε ρξήζε. 6. ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ Δ ΘΔΖ, ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΒΛΔΠΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. 7. ΑΛΛΖ(Δ) ΔΗΓΗΚΖ(Δ) ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ(ΔΗ), ΔΑΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ(Δ) 8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ: {εκεξνκελία} Μεηά ην πξψην άλνηγκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 28 εκεξψλ ζηνπο 2 C 8 C. 9. ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΦΤΛΑΞΖ Φπιάζζεηε ζε ςπγείν. Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ηε ζπζθεπαζία ηχπνπ blister κέζα ζην εμσηεξηθφ θνπηί. 26

27 Έρεη απνδεηρζεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλνηρζεί, ην πξντφλ είλαη ρεκηθά θαη θπζηθά ζηαζεξφ θαηά ηε ρξήζε γηα 28 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. Απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε ην πξντφλ, φηαλ αλνηρζεί, κπνξεί λα θπιαρζεί γηα κέγηζην ρξφλν 28 εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. 10. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ή ΣΧΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΣΑ, ΔΦΟΟΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Κάζε αρξεζηκνπνίεην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, Γαιιία 12. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/00/164/003 1 θπζίγγην EU/1/00/164/004 3 θπζίγγηα EU/1/00/164/005 6 θπζίγγηα 13. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Παξηίδα: {αξηζκφο} 14. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή 15. ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 16. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ BRAILLE NutropinAq 10mg/2ml 27

28 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΣΟΗΥΔΗΧΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ {ΚΟΤΣΗ - 6 ΦΤΗΓΓΗΑ} 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα. σκαηξνπίλε 2. ΤΝΘΔΖ Δ ΓΡΑΣΗΚΖ(Δ) ΟΤΗΑ(Δ) Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο Έλα θπζίγγην πεξηέρεη 10 mg (30 IU) ζσκαηξνπίλεο 3. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΓΟΥΧΝ Άιια ζπζηαηηθά: ρισξηνχρν λάηξην, πγξνπνηεκέλε θαηλφιε, πνιπζνξβηθφ 20, θηηξηθφ λάηξην, άλπδξν θηηξηθφ νμχ θαη χδσξ ελεζίκσλ. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 6 θπζίγγηα κε 2 ml ελέζηκν δηάιπκα. 5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΟΓΟ(ΟΗ) ΥΟΡΖΓΖΖ Τπνδφξηα ρνξήγεζε. Γηαβάζηε ην θχιιν νδεγηψλ, πξηλ απφ ηε ρξήζε. 6. ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ Δ ΘΔΖ, ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΒΛΔΠΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. 7. ΑΛΛΖ(Δ) ΔΗΓΗΚΖ(Δ) ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ(ΔΗ), ΔΑΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ(Δ) 8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ: {εκεξνκελία} Μεηά ην πξψην άλνηγκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 28 εκεξψλ ζηνπο 2 C 8 C. 9. ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΦΤΛΑΞΖ Φπιάζζεηε ζε ςπγείν. Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ηε ζπζθεπαζία ηχπνπ blister κέζα ζην εμσηεξηθφ θνπηί. 28

29 Έρεη απνδεηρζεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλνηρζεί, ην πξντφλ είλαη ρεκηθά θαη θπζηθά ζηαζεξφ θαηά ηε ρξήζε γηα 28 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. Απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε ην πξντφλ, φηαλ αλνηρζεί, κπνξεί λα θπιαρζεί γηα κέγηζην ρξφλν 28 εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. 10. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ή ΣΧΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΤΣΑ, ΔΦΟΟΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Κάζε αρξεζηκνπνίεην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, Γαιιία 12. ΑΡΗΘΜΟ(ΟΗ) ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/00/164/003 1 θπζίγγην EU/1/00/164/004 3 θπζίγγηα EU/1/00/164/005 6 θπζίγγηα 13. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Παξηίδα: {αξηζκφο} 14. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή 15. ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 16. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ BRAILLE NutropinAq 10mg/2ml 29

30 ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΗ ΤΚΔΤΑΗΔ ΣΤΠΟΤ BLISTER Ή ΣΗ ΣΑΗΝΗΔ {ΤΚΔΤΑIΑ ΣYΠΟΤ BLISTER} 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα σκαηξνπίλε 2. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Ipsen Pharma. 3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ: {εκεξνκελία} 4. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ Παξηίδα: {αξηζκφο} 5. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Τπνδφξηα ρνξήγεζε. Γηαβάζηε ην θχιιν νδεγηψλ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε. Φπιάζζεηε ζε ςπγείν. 30

31 ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΗ ΜΗΚΡΔ ΣΟΗΥΔΗΧΓΔΗ ΤΚΔΤΑΗΔ {ΦΤΗΓΓΗΟ} 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ ΟΓΟ(ΟΗ) ΥΟΡΖΓΖΖ NutropinAq 10 mg/2ml σκαηξνπίλε SC 2. ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ 3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ: {εκεξνκελία} 4. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΣΗΓΑ Παξηίδα: {αξηζκφο} 5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΣΑ ΒΑPΟ, ΚΑΣ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 2 ml 6. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 31

32 Β. ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ 32

33 Φύιιν νδεγηώλ γηα ηνλ ρξάζηε: Πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ρξάζηε NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU), ελϋζηκν δηϊιπκα σκαηξνπίλε ΓηαβΪζηε πξνζεθηηθϊ νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξάζεο πξνηνύ αξρέζεηε λα ρξεζηκνπνηεέηε απηό ην θϊξκαθν, δηόηη πεξηιακβϊλεη ζεκαληηθϋο πιεξνθνξέεο γηα ζαο. - Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. - Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζεκεία ηεο αζζέλεηάο ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Βι. παξάγξαθν 4. Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηϋρεη: 1. Ση είλαη ην NutropinAq θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην NutropinAq 3. Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην NutropinAq 4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 5. Πψο λα θπιάζζεηε ην NutropinAq 6. Πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο 1. Ση εέλαη ην NutropinAq θαη πνηα εέλαη ε ρξάζε ηνπ Σν NutropinAq πεξηέρεη ζσκαηξνπίλε, ε νπνία είλαη κία αλαζπλδπαζκέλε απμεηηθή νξκφλε, παξφκνηα κε ηελ αλζξψπηλε θπζηθή απμεηηθή νξκφλε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζαο. Σν φηη είλαη αλαζπλδπαζκέλε ζεκαίλεη φηη παξαζθεπάδεηαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ κίαο εηδηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ Απμεηηθή Οξκφλε (GH) είλαη έλαο ρεκηθφο δηαβηβαζηήο πνπ παξάγεηαη απφ έλαλ κηθξφ αδέλα ζηνλ εγθέθαιφ ζαο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη ππφθπζε. ηα παηδηά, δίλεη εληνιή ζην ζψκα λα αλαπηπρζεί, βνεζά ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ νζηψλ θαη, αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή, ε GH βνεζά ζηε δηαηήξεζε κίαο θπζηνινγηθήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο θαη ελφο θπζηνινγηθνχ κεηαβνιηζκνχ. ηα παηδηϊ, ην NutropinAq ρξεζηκνπνηεέηαη: Όηαλ ν νξγαληζκφο δελ παξάγεη αξθεηή απμεηηθή νξκφλε θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν δελ αλαπηχζζεζηε ζσζηά. Όηαλ πάζρεηε απφ ζχλδξνκν Turner. Σν ζχλδξνκν Turner είλαη κία γελεηηθή αλσκαιία πνπ εκθαλίδεηαη ζηα θνξίηζηα (απνπζία ρξσκνζσκάησλ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ) θαη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε. Όηαλ νη λεθξνί ζαο παξνπζηάδνπλ βιάβε θαη ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ θπζηνινγηθά, κε αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε. ηνπο ελάιηθεο, ην NutropinAq ρξεζηκνπνηεέηαη: Δάλ ν νξγαληζκφο ζαο δελ παξάγεη αξθεηή απμεηηθή νξκφλε σο ελήιηθαο. Απηφ κπνξεί λα μεθηλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ή λα ζπλερίδεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία. ΟθΫιε από ηε ρξάζε απηνύ ηνπ θαξκϊθνπ ηα παηδηά, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ νζηψλ. ηνπο ελήιηθεο, βνεζά ζηε δηαηήξεζε θπζηνινγηθήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο θαη θπζηνινγηθνχ κεηαβνιηζκνχ, π.ρ. ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη επίπεδα γιπθφδεο. 33

34 2. Ση πξϋπεη λα γλσξέδεηε πξηλ ρξεζηκνπνηάζεηε ην NutropinAq Μελ ρξεζηκνπνηάζεηε ην NutropinAq ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζηε ζσκαηξνπίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ απηνχ ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6). ζε παηδηά ζε πεξίπησζε πνπ ηα νζηά έρνπλ ήδε ζηακαηήζεη λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηε ζεξαπεία γηα θαξθίλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε επηπινθέο κεηά απφ κείδνλα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (αλνηρηήο θαξδηάο ή θνηιίαο), πνιιαπιά ηξαχκαηα, νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ή παξφκνηεο παζήζεηο Πξνεηδνπνηάζεηο θαη πξνθπιϊμεηο Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην NutropinAq. Δάλ παξνπζηάζεηε δηαηαξαρέο φξαζεο, έληνλν ή ζπρλφ πνλνθέθαιν, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε αίζζεκα αδηαζεζίαο (λαπηία) ή έκεην, ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, ελεκεξψζηε ακέζσο ηνλ γηαηξφ ζαο. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζεκεία πξνζσξηλήο αχμεζεο ηεο πίεζεο ζηνλ εγθέθαιν (ελδνθξαληαθή ππέξηαζε). Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, παξνπζηαζηεί δπζθνιία ζηε βάδηζε ή πφλνο ζε ηζρίν ή γφλαην, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ. Δάλ παξαηεξήζεηε κία θχξησζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζαο (ζθνιίσζε), ζα ρξεηαζηεί λα εμεηάδεζηε ζπρλά απφ ηνλ γηαηξφ ζαο, θαζψο ε ζθνιίσζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε νπνηνδήπνηε παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο. Ο γηαηξφο ζαο ζα πξέπεη λα ζαο παξαθνινπζεί γηα ελδερφκελε εκθάληζε πςειψλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε, ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ξπζκίζεη ηε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο. Δάλ έρεηε δηαβήηε θαη ζρεηηδφκελε ζνβαξή/επηδεηλνχκελε νθζαικηθή λφζν, δελ ζα πξέπεη λα ιάβεηε ζεξαπεία κε ην NutropinAq. Ο γηαηξφο ζαο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο ζαο πεξηνδηθά θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα ζαο ζπληαγνγξαθεί θαηάιιειε ζεξαπεία. Δάλ έρεηε ππνδξαζηήξην ζπξενεηδή αδέλα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηε ρακειά επίπεδα ζπξενεηδηθήο νξκφλεο (ππνζπξενεηδηζκφο), ζα πξέπεη λα ιάβεηε ζεξαπεία πξηλ μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία κε ην NutropinAq. Δάλ ν ππνζπξενεηδηζκφο ζαο δελ αληηκεησπηζηεί, ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηε δξάζε ηνπ NutropinAq. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε γιπθνθνξηηθνεηδή, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ηαθηηθά ηνλ γηαηξφ ζαο, θαζψο κπνξεί λα ρξεηαζηεί ξχζκηζε ηεο δφζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ ιακβάλεηε. Δάλ είραηε θαξθίλν, ν γηαηξφο ζαο ζα πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πηζαλή επαλεκθάληζε ηνπ φγθνπ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο αζζελψλ κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε εκθάληζαλ ιεπραηκία (θαξθίλνο ηνπ αίκαηνο). Γελ είλαη γλσζηφ εάλ νθείιεηαη ζηε ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε. Δάλ ππνβιεζείηε ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, ε ζεξαπεία κε ην NutropinAq ζα πξέπεη λα δηαθνπεί. Δάλ έρεηε επηπινθέο κεηά απφ κείδνλα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (αλνηρηήο θαξδηάο ή θνηιίαο), πνιιαπιά ηξαχκαηα, νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ή παξφκνηεο παζήζεηο, ν γηαηξφο ζαο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ην θαηά πφζνλ είλαη αζθαιέο λα ζπλερίζεηε ηε ζεξαπεία κε ην NutropinAq. Μπνξεί λα ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αλάπηπμεο θιεγκνλήο ζην πάγθξεαο (παγθξεαηίηηδα) ζηα παηδηά πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο πνπ ιακβάλνπλ ηελ ίδηα ζεξαπεία. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ θαη επίκνλνπ θνηιηαθνχ πφλνπ, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξφ ζαο. Δάλ πάζρεηε απφ ην ζχλδξνκν Prader-Willi, δελ ζα πξέπεη λα ιάβεηε ζεξαπεία κε ην NutropinAq, εθηφο εάλ έρεηε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο. 34

35 Άιια θϊξκαθα θαη NutropinAq Δλεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ ρξεζηκνπνηείηε, έρεηε πξφζθαηα ρξεζηκνπνηήζεη ή κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε γιπθνθνξηηθνεηδή, ε ζεξαπεία απηή κπνξεί λα κεηψζεη ηελ επίδξαζε ηνπ NutropinAq ζηελ αλάπηπμε. Θα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ηαθηηθά ηνλ γηαηξφ ζαο, θαζψο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ξχζκηζε ηεο δφζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ ιακβάλεηε. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε, ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ξπζκίζεη ηε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή ηνπ θχινπ, αληηεπηιεπηηθά ή θπθινζπνξίλε, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ. Δάλ δηαγλσζηείηε κε επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq, ζα πξέπεη λα ιάβεηε ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή. Δάλ ιακβάλεηε ήδε ζεξαπεία γηα ηελ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί ξχζκηζε ηεο δφζεο ησλ ζηεξνεηδψλ πνπ ιακβάλεηε. Κύεζε θαη ζειαζκόο Θα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα ιακβάλεηε ην NutropinAq εάλ είζηε έγθπνο. Θα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή θαηά ηνλ ζειαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Δάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε, πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξηλ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν. Οδάγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ: Γελ έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλψλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ NutropinAq. Σν NutropinAq νπζηαζηηθϊ εέλαη «ειεύζεξν λαηξένπ» Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 1 mmol λαηξίνπ (23 mg) αλά θηαιίδην, δειαδή νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». 3. Πώο λα ρξεζηκνπνηάζεηε ην NutropinAq Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηφ απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. Ζ ζεξαπεία κε ην NutropinAq ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ηαθηηθή θαζνδήγεζε απφ έλαλ γηαηξφ πνπ δηαζέηεη πείξα ζηελ αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο. Ζ ρνξεγνχκελε κε έλεζε δφζε ηνπ NutropinAq ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ γηαηξφ ζαο. Μελ αιιάδεηε ηε δνζνινγία ρσξίο λα ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξφ ζαο. Ζ ζπληζηψκελε δφζε είλαη: ε παηδηά κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο: 0,025-0,035 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνξεγνχκελα θάζε εκέξα κε έλεζε θάησ απφ ην δέξκα (ππνδφξηα έλεζε). ε θνξίηζηα κε ζχλδξνκν Turner: Έσο 0,05 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνξεγνχκελα θάζε εκέξα κε έλεζε θάησ απφ ην δέξκα (ππνδφξηα έλεζε). ε παηδηά κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα: 35

36 Έσο 0,05 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο ρνξεγνχκελα θάζε εκέξα κε έλεζε θάησ απφ ην δέξκα (ππνδφξηα έλεζε). Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηε ζεξαπεία κε ην NutropinAq έσο φηνπ ππνβιεζείηε ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. ε ελήιηθεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο: Υακειέο αξρηθέο δφζεηο ησλ 0,15-0,3 mg ρνξεγνχκελεο θάζε εκέξα κε έλεζε θάησ απφ ην δέξκα (ππνδφξηα έλεζε). ηε ζπλέρεηα, ν γηαηξφο κπνξεί λα απμήζεη ηε δφζε αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζή ζαο. Ζ ηειηθή δφζε είλαη ζπάληα πςειφηεξε απφ 1,0 mg/εκέξα. Γεληθά, ζα πξέπεη λα ζαο ρνξεγείηαη ε ρακειφηεξε δφζε πνπ πξνθαιεί αληαπφθξηζε. Ζ ζεξαπεία κε ην NutropinAq είλαη καθξνρξφληα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξφ ζαο. Πώο λα ρνξεγάζεηε ηελ Ϋλεζε ηνπ NutropinAq Ζ ρνξεγνχκελε κε έλεζε δφζε ηνπ NutropinAq ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ γηαηξφ ζαο. Θα πξέπεη λα ρνξεγείηε ηελ έλεζε ηνπ NutropinAq θάζε εκέξα θάησ απφ ην δέξκα (ππνδφξηα έλεζε). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αιιάδεηε ηε ζέζε ρνξήγεζεο ηεο έλεζεο θάζε εκέξα γηα λα απνθχγεηε ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζην δέξκα ζαο. Σν NutropinAq παξέρεηαη κε ηε κνξθή δηαιχκαηνο πνιιαπιψλ δφζεσλ. Μφιηο βγεη απφ ην ςπγείν, εάλ ην δηάιπκα είλαη ζνιφ, ην πεξηερφκελν δελ ζα πξέπεη λα ελεζεί. Αλαθηλήζηε ειαθξά. Μελ αλαθηλείηε δπλαηά θαζψο απηφ κπνξεί λα κεηνπζηψζεη ηελ πξσηεΐλε. Ζ έλεζε ηνπ NutropinAq ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηπιφ NutropinAq Pen. Γηα θάζε έλεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε κία λέα απνζηεηξσκέλε βειφλα. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά φιεο ηηο νδεγίεο ρξήζεο (αλαγξάθνληαη ζην πίζσ κέξνο) πξηλ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην ηπιφ NutropinAq Pen. Σηην αρτή ηης θεραπείας ζσνιζηάηαι η ένεζη να γίνεηαι από ένα γιαηρό ή ένα νοζηλεσηή ο οποίος και να ζας εκπαιδεύζει με ηο ζησλό NutropinAq Pen. Μεηά από ασηή ηην εκπαίδεσζη, θα μπορείηε να τορηγείηε εζείς ηην ένεζη ζηον εασηό ζας ή να ζας τορηγείηαι η ένεζη από έναν εκπαιδεσμένο θρονηιζηή. ΔΪλ ρξεζηκνπνηάζεηε κεγαιύηεξε δόζε NutropinAq από ηελ θαλνληθά Δάλ ρνξεγήζεηε έλεζε κε κεγαιχηεξε δφζε ηνπ NutropinAq απφ ηελ θαλνληθή, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο γηα λα ζαο ζπκβνπιεχζεη. Δάλ ρνξεγήζεηε έλεζε κε ππεξβνιηθά κεγάιε δφζε ηνπ NutropinAq, ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα ζαο κπνξεί λα κεησζνχλ πάξα πνιχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απμεζνχλ πάξα πνιχ πςειά (ππεξγιπθαηκία). Δάλ ρνξεγείηε ελέζεηο κε ππεξβνιηθά κεγάιε δφζε ηνπ NutropinAq γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (έηε), κπνξεί λα εκθαλίζεηε ππεξβνιηθή αλάπηπμε θάπνησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ζαο φπσο ηα απηηά, ε κχηε, ηα ρείιε, ε γιψζζα θαη ηα δπγσκαηηθά (γηγαληηζκφο ή/θαη αθξνκεγαιία). ΔΪλ μερϊζεηε λα πϊξεηε ην NutropinAq Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ παξαιείςαηε. πλερίζηε κε ηε ζπλήζε δνζνινγία ζαο ηελ επφκελε εκέξα θαη ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο ζηελ επφκελε ζπλάληεζή ζαο. ΔΪλ ζηακαηάζεηε λα ρξεζηκνπνηεέηε ην NutropinAq Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ζαο πξηλ ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην NutropinAq. Δάλ ζηακαηήζεηε πνιχ λσξίο ηε ρξήζε ηνπ NutropinAq ή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη ηα αλακελφκελα. Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. 36

37 4. ΠηζαλΫο αλεπηζύκεηεο ελϋξγεηεο Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηφ ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, αλ θαη απηέο δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Δλεκεξώζηε ακϋζσο ηνλ γηαηξό ζαο εϊλ παξαηεξάζεηε νπνηαδάπνηε αιιαγά ά αύμεζε ηεο αλϊπηπμεο ζε εθ γελεηάο ζεκϊδηα θαη/ά ειηϋο (κειαλνθπηηαξηθνέ ζπέινη). ε πεξέπησζε εκθϊληζεο όγθνπ ά επαλεκθϊληζεο πξνεγνύκελσλ όγθσλ (ε νπνέα Ϋρεη επηβεβαησζεέ από ηνλ γηαηξό ζαο), ε ζεξαπεέα κε ην NutropinAq ζα πξϋπεη λα δηαθνπεέ ακϋζσο. Απηά ε αλεπηζύκεηε ελϋξγεηα εέλαη κε ζπρλά θαη κπνξεέ λα εκθαληζηεέ ζε Ϋσο θαη 1 ζηνπο 100 αζζελεέο. Δλεκεξώζηε ακϋζσο ηνλ γηαηξό ζαο εϊλ παξνπζηϊζεηε δηαηαξαρϋο όξαζεο, Ϋληνλνπο ά ζπρλνύο πνλνθεθϊινπο πνπ ζρεηέδνληαη κε αέζζεκα ζηνκαρηθάο αδηαζεζέαο (λαπηέα) ά Ϋκεην. ΑπηΪ ζα κπνξνύζαλ λα εέλαη ζπκπηώκαηα πξνζσξηλάο αύμεζεο ηεο πέεζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ εγθεθϊινπ (ελδνθξαληαθά ππϋξηαζε). ΔΪλ Ϋρεηε ελδνθξαληαθά ππϋξηαζε, ν γηαηξόο ζαο κπνξεέ λα απνθαζέζεη λα κεηώζεη ά λα δηαθόςεη πξνζσξηλϊ ηε ζεξαπεέα κε ην NutropinAq. ηε ζπλϋρεηα, ε ζεξαπεέα κπνξεέ λα μεθηλάζεη θαη πϊιη κεηϊ ηελ ππνρώξεζε ηνπ επεηζνδένπ. Απηά ε αλεπηζύκεηε ελϋξγεηα εέλαη ζπϊληα θαη κπνξεέ λα εκθαληζηεέ ζε Ϋσο θαη 1 ζηνπο 1000 αζζελεέο. Άιιεο αλεπηζύκεηεο ελϋξγεηεο πεξηιακβϊλνπλ: Πολύ σστνές (μπορεί να εμυανιστούν σε περισσότεροσς από 1 στοσς 10 ασθενείς) Πξήμηκν ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ιφγσ ζπζζψξεπζεο πγξνχ (πεξηθεξηθφ νίδεκα), ην νπνίν νξηζκέλεο θνξέο ζρεηίδεηαη κε εληνπηζκέλν κπτθφ πφλν (κπαιγία) θαη πφλν ζηηο αξζξψζεηο (αξζξαιγία). Απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε ελήιηθεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο θαη έρνπλ κηθξή δηάξθεηα. Οίδεκα αλαθέξζεθε σο ζπρλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ζε παηδηά. Σστνές (μπορεί να εμυανιστούν σε έως και 1 στα 10 άτομα) Τπνδξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ρακειά επίπεδα ζπξενεηδηθήο νξκφλεο (ππνζπξενεηδηζκφο). Δάλ ν ππνζπξενεηδηζκφο ζαο δελ αληηκεησπηζηεί, ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηε δξάζε ηνπ NutropinAq. Ο γηαηξφο ζαο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο ζαο πεξηνδηθά θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα ζαο ζπληαγνγξαθεί θαηάιιειε ζεξαπεία. Μεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ζαθράξνπ (γιπθφδεο) απφ ην αίκα ζαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα πςειά επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία). Ο γηαηξφο ζαο ζα πξέπεη λα ζαο παξαθνινπζεί γηα ηελ εκθάληζε ηέηνησλ ζεκείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην NutropinAq. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε, ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ξπζκίζεη ηε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο. Αίζζεκα αδπλακίαο (εμαζζέλεζε) θαη απμεκέλε κπτθή ηάζε (ππεξηνλία). Πφλνο, αηκνξξαγία, κψισπεο, εμάλζεκα θαη θλεζκφο ζηε ζέζε ηεο έλεζεο. Απηά κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο ζσζηήο ηερληθήο θαηά ηελ έλεζε θαη ηελ ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ έλεζεο. Οξηζκέλνη αζζελείο κπνξεί λα αλαπηχμνπλ αληηζψκαηα (έλαο ηχπνο πξσηεΐλεο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ) ελάληηα ζηε ζσκαηξνπίλε. Όηαλ απηά ηα αληηζψκαηα αληρλεχζεθαλ ζε αζζελείο, δελ εκπφδηζαλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Μη σστνές (μπορεί να εμυανιστούν σε έως και 1 στα 100 άτομα) Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζην αίκα (αλαηκία), κείσζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα (ππνγιπθαηκία) θαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ θσζθνξηθψλ (ππεξθσζθαηαηκία). 37

38 Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο ή κε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίκνλν αίζζεκα ηζηκπήκαηνο θαη θαχζνπ, πφλνο θαη/ή κνχδηαζκα ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ ιφγσ παγίδεπζεο λεχξνπ ζηνλ θαξπφ (ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα). Σαρείεο αθνχζηεο θηλήζεηο ησλ καηηψλ (λπζηαγκφο), πξήμηκν ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ ζην κάηη (νίδεκα ηεο νπηηθήο ζειήο), δηπιή φξαζε (δηπισπία), πνλνθέθαινο, ππλειία θαη ίιηγγνο. Απμεκέλνο θαξδηαθφο ξπζκφο (ηαρπθαξδία) θαη πςειή αξηεξηαθή πίεζε (ππέξηαζε). Έκεηνο, ζηνκαρφπνλνο, αέξηα (κεηεσξηζκφο) θαη αίζζεκα ζηνκαρηθήο αδηαζεζίαο (λαπηία). Δπαηζζεζία ζην δέξκα θαη μεξνδεξκία (απνιεπηζηηθή δεξκαηίηηδα), κεηαβνιέο ηνπ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο, ππεξβνιηθή ηξηρνθπΐα ζην πξφζσπν θαη ην ζψκα (ππεξηξίρσζε), θλίδσζε. Κχξησζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (ζθνιίσζε). Δάλ έρεηε ζθνιίσζε, ζα πξέπεη λα ειέγρεζηε ζπρλά γηα ην ελδερφκελν αχμεζεο ηεο θχξησζεο. Οζηηθή δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία ην άλσ ηκήκα ηνπ πνδηνχ (κεξφο) απνκαθξχλεηαη απφ ην ηζρίν (νιίζζεζε ησλ θεθαιψλ ησλ κεξηαίσλ επηθχζεσλ). Απηφ παξνπζηάδεηαη ελ γέλεη ζε αζζελείο πνπ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα. Οη αζζελείο κε ελδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην επηξξεπείο ζηελ εκθάληζε νιίζζεζεο ησλ θεθαιψλ ησλ κεξηαίσλ επηθχζεσλ. Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κπψλ (κπτθή αηξνθία), πφλνο ζηηο αξζξψζεηο (αξζξαιγία) θαη πφλνο ζηα νζηά. Γπζθνιία ζπγθξάηεζεο ησλ νχξσλ (αθξάηεηα νχξσλ), πςειή ζπρλφηεηα νχξεζεο (ζπρλνπξία) θαη κεγάινο φγθνο νχξσλ (πνιπνπξία). Αηκνξξαγία απφ ηε κήηξα (κεηξνξξαγία) θαη εθθξίζεηο απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα. Δληνπηζκέλε απψιεηα/πξφζιεςε ιίπνπο απφ ην δέξκα (ιηπνδπζηξνθία, αηξνθία/ππεξηξνθία ζηε ζέζε ηεο έλεζεο). Γηνγθσκέλεο αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο κε ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε εθείλα ησλ δηνγθσκέλσλ ακπγδαιψλ (βι. ζπάληεο). Σπάνιες (μπορεί να εμυανιστούν σε έως και 1 στα 1000 άτομα) Αχμεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία, ζαθραξψδεο δηαβήηεο). Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απμεκέλε νχξεζε, δίςα θαη πείλα. Δάλ παξνπζηάζεηε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ζαο. Γηνγθσκέλεο ακπγδαιέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ξνραιεηφ, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή ηελ θαηάπνζε, ζχληνκε δηαθνπή ηεο αλαπλνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ (άπλνηα χπλνπ) ή ζπζζψξεπζε πγξνχ ζην απηί, θαζψο θαη ινηκψμεηο ηνπ απηηνχ. Δάλ απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελνριεηηθφ, ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζεηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο. Με θπζηνινγηθέο αηζζήζεηο κπξκεγθηάζκαηνο, ηζηκπήκαηνο ή κνπδηάζκαηνο (παξαηζζεζία), κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ νζηψλ, λφζνο πνπ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ησλ νζηψλ (νζηενρφλδξσζε) θαη κπτθή αδπλακία. Άιιεο ζπάληεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κε ηε ζεξαπεία κε ην NutropinAq πεξηιακβάλνπλ θλεζκφ ζε νιφθιεξν ην ζψκα, εμάλζεκα, ζνιή φξαζε, απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο, δάιε, δηάξξνηα, νίδεκα ηνπ πξνζψπνπ, θφπσζε, πφλν, ππξεηφ, δηφγθσζε καζηψλ (γπλαηθνκαζηία), θαηάζιηςε θαη δπζθνιία ζηνλ χπλν (αυπλία). 38

39 Αλεπηζύκεηεο ελϋξγεηεο αλϊ Ϋλδεημε νη νπνέεο παξαηεξάζεθαλ θαηϊ ηε δηϊξθεηα θιηληθώλ κειεηώλ ε παηδηά κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, έρνπλ αλαθεξζεί ζπρλά φγθνη ζηνλ εγθέθαιν (θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα). Απφ ηνπο 236 αζζελείο πνπ εληάρζεθαλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο, 3 αζζελείο εκθάληζαλ φγθν ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Απφ ηνπο ηξεηο αζζελείο κε φγθν ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, δχν αζζελείο εκθάληζαλ ππνηξνπή κπεινβιαζηψκαηνο θαη έλαο αζζελήο εκθάληζε ηζηηνθχηησκα. Βιέπε επίζεο παξάγξαθν «πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο». ε θνξίηζηα κε ζχλδξνκν Turner έρεη αλαθεξζεί ζπρλά αζπλήζηζηα βαξηά αηκνξξαγία θαηά ηελ έκκελν ξχζε. ε παηδηά κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, έρνπλ ζπρλά αλαθεξζεί θιεγκνλή ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο θνηιηάο (πεξηηνλίηηδα), νζηηθή λέθξσζε θαη κία αχμεζε ησλ επηπέδσλ θξεαηηλίλεο ζην αίκα. Έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ απμεκέλε πίεζε ζηνλ εγθέθαιν (ελδνθξαληαθή ππέξηαζε), κε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, παξφιν πνπ παηδηά κε νξγαληθή αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο θαη ζχλδξνκν Turner έρνπλ επίζεο απμεκέλε επίπησζε. ε ελήιηθεο κε αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο αλαθέξζεθαλ ζπρλά κε θπζηνινγηθέο αηζζήζεηο κπξκεγθηάζκαηνο, ηζηκπήκαηνο ή κνπδηάζκαηνο (παξαηζζεζία), αζπλήζηζηα πςειά επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο, ππεξβνιηθά ιηπίδηα (ιίπνο) ζην αίκα, αυπλία, δηαηαξαρέο ησλ αξζξψζεσλ, αξζξνπάζεηα (εθθπιηζηηθή λφζνο ησλ αξζξψζεσλ), κπτθή αδπλακία, νζθπαιγία, άιγνο ζην ζηήζνο θαη δηφγθσζε ζηήζνπο (γπλαηθνκαζηία). Δάλ εκθαλίζεηε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ζπδεηήζηε κε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ απαξηζκείηαη ζην Παξάξηεκα V. Με ηελ αλαθνξά απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ βνεζάηε ζηελ ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθάιεηα απηνχ ηνπ θαξκάθνπ. 5. Πώο λα θπιϊζζεηε ην NutropinAq Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ νχηε πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά. Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε ηνπ θπζηγγίνπ θαη ηνπ θνπηηνχ κεηά ηελ έλδεημε EXP. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί. Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C 8 C). Μελ θαηαςχρεηε ην πξντφλ. Φπιάζζεηε ηε ζπζθεπαζία ηχπνπ blister κέζα ζην εμσηεξηθφ θνπηί. Μεηά ηελ πξψηε ρξήζε, ην θπζίγγην κπνξεί λα θπιαρζεί έσο 28 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 2 C - 8 C. Μελ αθαηξείηε κεηαμχ ησλ ελέζεσλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν θπζίγγην απφ ην ηπιφ NutropinAq Pen. Με ρξεζηκνπνηείηε ην NutropinAq εάλ παξαηεξήζεηε φηη ην δηάιπκα είλαη ζνιφ. Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο γηα ην πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζέαο θαη ινηπϋο πιεξνθνξέεο 39

40 Ση πεξηϋρεη ην NutropinAq - Ζ δξαζηηθή νπζία ηνπ NutropinAq είλαη ε ζσκαηξνπίλε*. * Ζ ζσκαηξνπίλε είλαη κία αλζξψπηλε απμεηηθή νξκφλε παξαζθεπαζκέλε ζε θχηηαξα Escherichia coli κε ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. - Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη ρισξηνχρν λάηξην, πγξνπνηεκέλε θαηλφιε, πνιπζνξβηθφ 20, θηηξηθφ λάηξην, θηηξηθφ νμχ θαη χδσξ ελεζίκσλ. ΔκθΪληζε ηνπ NutropinAq θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζέαο Σν NutropinAq είλαη έλα ελέζηκν δηάιπκα (ζε θπζίγγηα ησλ 10 mg/2 ml ζε κεγέζε ζπζθεπαζίαο ησλ 1,3 θαη 6 θπζηγγίσλ). Σν δηάιπκα γηα ρξήζε πνιιαπιψλ δφζεσλ είλαη δηαπγέο θαη άρξσκν. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. ΚΪηνρνο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο θαη παξαγσγόο Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, Γαιιία Παξαγσγφο IPSEN PHARMA BIOTECH S.A.S., Parc d Activités du Plateau de Signes, CD no 402, Signes, Γαιιία Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, παξαθαιείζζε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg Ipsen NV Guldensporenpark 87 B-9820 Merelbeke België /Belgique/Belgien Tél/Tel: Česká republika Ipsen Pharma, o.s. Evropská 136/810 CZ Praha 6 Česká republika Tel: Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Kista Science Tower Färögatan 33 SE Kista Sverige/Ruotsi/Svíþjóð Tlf/Puh/Tel/Sími: Deutschland, Österreich Ipsen Pharma GmbH Willy-Brandt-Str. 3 D Ettlingen Tel: Latvija Ipsen Pharma Bauskas 58 Riga LV 1004 Tel: Lietuva Ipsen Pharma Lietuvos filialas Betygalos g. 2 LT Kaunas Tel Magyarország Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi Képviselet. Árbóc utca 6. H Budapest Tel.: Nederland Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33b NL-2132 LS Hoofddorp Tel: + 31 (0)

41 Eesti ESTOBIIN OÜ Udeselja 4-4 EE Tallinn Tel: ΔιιΪδα, Κύπξνο, Malta Ipsen EΠΔ Αγ. Γεκεηξίνπ 63 Άιηκνο GR Αζήλα Διιάδα Σει: España Ipsen Pharma S.A. Torre Realia, Plaza de Europa, L Hospitalet de Llobregat Barcelona Tel: France Ipsen Pharma 65 quai Georges Gorse F Boulogne-Billancourt Tél: Ireland Ipsen Pharmaceuticals Ltd. Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown IRL-Dublin 15 Tel: Italia Ipsen SpA Via A. Figino, 16 I Milano Tel: Polska Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Tel.: + 48 (0) Portugal Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Alameda Fernão Lopes, n o o, Miraflores P Algés Tel: România, България Ipsen Pharma Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ Sector 1, , Bucureşti, Tel: + 40 (021) Slovenija PharmaSwiss d.o.o. Dolenjska cesta 242c SI-1000 Ljubljana Tel: Slovenská republika Liek s.r.o. 19 Hviezdoslavova SK Senec Tel: United Kingdom Ipsen Ltd. 190 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Tel: (0) Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ γηα ηνλ ρξάζηε εγθξέζεθε γηα ηειεπηαέα θνξϊ ζηηο: Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα απηφ ην θάξκαθν είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΜΔΑ) 41

42 NutropinAq Pen Οδεγέεο γηα ηε ρξάζε κε ην θπζέγγην ηπιό NutropinAq ΜΖ ΥΟΡΖΓΖΔΣΔ ΣΖΝ ΔΝΔΖ ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΣΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΘΔΗ ΠΛΖΡΧ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΑΣΡΟ Ή ΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΖ Α. Πξνθύιαμε: Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηπιφ NutropinAq Pen, παξαθαιείζζε λα δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο αθφινπζεο νδεγίεο. Δπίζεο ζπληζηνχκε λα ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξφ ή ην λνζειεπηή ζαο γηα κία επίδεημε. Σν ηπιφ NutropinAq Pen είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε κφλν κε ηα θπζίγγηα ηνπ NutropinAq (γηα ππνδφξηα ρξήζε κφλν). Όπσο δείρλεηαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα, ην ζηπιφ NutropinAq pen θαη ηα θπζίγγηα είλαη δηαζέζηκα ζε δχν ηχπνπο (κε ή ρσξίο ην επηπξφζζεην θίηξηλν ρξψκα). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηπιφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ θπζηγγίσλ είλαη ηα ίδηα θαη ζηνπο δχν ηχπνπο. Καζέλαο απφ ηνπο δχν ηχπνπο θπζηγγίσλ NutropinAq κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θαζέλα απφ ηνπο δχν ηχπνπο ζηπιφ NutropinAq Pen. Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ηηο βειφλεο ηνπ ζηπιφ πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνλ γηαηξφ ή ην λνζειεπηή ζαο. Ζ θιίκαθα ηεο δνζνινγίαο πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην παξάζπξν ηνπ ζηεξίγκαηνο ηνπ θπζηγγίνπ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο δφζεο. Θα πξέπεη κφλν λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο πνπ απνκέλεη ζην θπζίγγην. Να αλαθέξεζηε πάληα ζηελ έλδεημε ηεο νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD - Liquid Crystal Display), θαη φρη ζηνπο ήρνπο «θιηθ» πνπ αθνχγνληαη, γηα ηελ εηνηκαζία κίαο έλεζεο κε NutropinAq. Οη ήρνη «θιηθ» απνηεινχλ κφλνλ ερεηηθή επηβεβαίσζε φηη ην καχξν θνπκπί ηεο δφζεο έρεη κεηαθηλεζεί. Να θπιάζζεηε πάληνηε ην ζηπιφ θαη ηα θπζίγγηα ζε έλα θαζαξφ, αζθαιέο κέξνο ζην ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 2-8 C θαη καθξηά απφ εθεί πνπ βιέπνπλ θαη θηάλνπλ ηα παηδηά. Πξνζηαηεχζηε απφ ην έληνλν θσο. Υξεζηκνπνηήζηε ςπθηηθφ δνρείν γηα λα απνζεθεχζεηε ην ηπιφ NutropinAq Pen φηαλ ηαμηδεχεηε. Σν NutropinAq είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα αληέρεη κία θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (κίαο ψξαο θαηά ην κέγηζην) εθηφο ςπγείνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Απνθχγεηε πεξηνρέο κε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Διέγμηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θπζηγγίνπ πξηλ απφ ηε ρξήζε. Γηα πξνζηαζέα ελϊληηα ζηε δηϊδνζε ησλ κνιύλζεσλ, αθνινπζάζηε απηϊ ηα κϋηξα αζθϊιεηαο: Πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο θαιά κε ζαπνχλη θαη λεξφ πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζηπιφ ζαο. Καζαξίζηε ην ειαζηηθφ θάιπκκα πνπ ζθξαγίδεη ην θπζίγγην κε βακβάθη εκπνηηζκέλν κε νηλφπλεπκα. Απνθχγεηε λα αγγίμεηε ην ειαζηηθφ θάιπκκα πνπ ζθξαγίδεη ην θηαιίδην ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 42

43 Αλ αγγίμεηε θαηά ιάζνο ην ειαζηηθφ θάιπκκα πνπ ζθξαγίδεη ην θπζίγγην, θαζαξίζηε ην κε βακβάθη εκπνηηζκέλν κε νηλφπλεπκα. Με ρξεζηκνπνηείηε ηελ ίδηα βειφλα γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα. Να ρξεζηκνπνηείηε θάζε βειφλα κφλν κία θνξά. Δμαξηάκαηα ρξάζεο ηπιό NutropinAq Pen: Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη κία έλεζε. πγθεληξψζηε φια απηά ηα εμαξηήκαηα πξηλ απφ ηε ρξήζε. Το στσλό και τα υσσίγγια NutropinAq θα τα προμηθεστείτε τωριστά. ΜΫξνο I: Πξνεηνηκαζέα θαη ρνξάγεζε ηεο Ϋλεζεο Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζε απηφ ην κέξνο αλ ρξεζηκνπνηείηε ην ζηπιφ γηα πξψηε θνξά ή αλ αληηθαζηζηάηε έλα άδεην θπζίγγην. Δπηζεσξήζηε φια ηα λέα θπζίγγηα πξηλ απφ ηε ρξήζε. Μεξηθέο θνξέο, κεηά ηελ ςχμε, κπνξεί λα παξαηεξήζεηε κηθξά άρξσκα ζσκαηίδηα ζην δηάιπκα NutropinAq. Απηφ δελ είλαη ζπάλην γηα ηα δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο φπσο ην NutropinAq θαη δελ απνηειεί έλδεημε κείσζεο ηεο ηζρχνο ηνπ πξντφληνο. Αθήζηε ην θηαιίδην λα απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη αλαθηλήζηε ην καιαθά κε πεξηζηξνθηθή θίλεζε. Μελ ηελ αλαθηλήζεηε έληνλα. Αλ ην δηάιπκα είλαη λεθειψδεο ή ζνιφ ή πεξηέρεη ζηεξεή κάδα, ην θπζίγγην δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπηζηξέςεηε ην θπζίγγην ζηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο ή ζηνλ γηαηξφ πνπ ζαο ην έρεη ζπληαγνγξαθήζεη. 1. Αθαηξέζηε ην πξάζηλν θάιπκκα ηνπ ζηπιφ θαη μεβηδψζηε ην ζηήξηγκα ηνπ θπζηγγίνπ απφ ην ζηπιφ. Αλ ρξεηάδεηαη, αθαηξέζηε ην άδεην θπζίγγην θαη απνξξίςηε ην κε ηνλ ελδεηθλπφκελν ηξφπν. 2. Πηέζηε ην ιεπθφ θνπκπί επαλαξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο (reset). 3. Γπξίζηε ην καχξν θνπκπί δφζεο αξηζηεξφζηξνθα έσο ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη κέρξη λα κε γπξίδεη πηα. (Βι. ζρήκα) Μεηά γπξίζηε ην θνπκπί δφζεο δεμηφζηξνθα κέρξηο φηνπ λα θηάζεηε ζηελ πξψηε ζέζε φπνπ αθνχγεηαη «θιηθ» (πεξίπνπ 1 / 4 ηεο ζηξνθήο). Απηφ δηαζθαιίδεη φηη ην έκβνιν επαλαξπζκίδεηαη ζηε ζέζε έλαξμεο. Αλ απηφ δελ γίλεη φηαλ πηεζηεί ην θνπκπί δφζεο ηελ πξψηε θνξά, ην NutropinAq ζα αρξεζηεπζεί ή κπνξεί λα ζπάζεη ην θπζίγγην. 43

44 4. Βάιηε ην θπζίγγην κέζα ζην ζηήξηγκά ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα βηδψζηε πάιη ην ζηήξηγκα ηνπ θπζηγγίνπ πάλσ ζην ζηπιφ. (Πξνζέμηε λα κελ αγγίμεηε ην ειαζηηθό θάιπκκα πνπ ζθξαγίδεη ην θπζίγγην). 5. Αθαηξέζηε ην ράξηηλν θάιπκκα απφ ην ζχζηεκα βειφλαο θαη βηδψζηε ην πάλσ ζην ζηήξηγκα ηνπ θπζηγγίνπ. 6. Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά θαη ηα δχν πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα απφ ηε βειφλα, ηξαβψληαο απαιά. Μελ πεηάμεηε ην κεγαιχηεξν θαπάθη, αθνχ αξγφηεξα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζσζηή αθαίξεζε ηεο βειφλαο θαη ηελ απφξξηςή ηεο. 7. Κξαηψληαο ην ζηπιφ κε ηε βειφλα λα δείρλεη πξνο ηα επάλσ, θηππήζηε απαιά ην ζηήξηγκα ηνπ θπζηγγίνπ ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ νη θπζαιίδεο ηνπ αέξα ζηελ θνξπθή. Δλψ θξαηάηε αθφκε ην ζηπιφ ζε φξζηα ζέζε, πηέζηε ην καχξν θνπκπί δφζεο κέρξη λα κπεη ζηε ζσζηή ζέζε θαη λα αθνπζηεί «θιηθ». Θα πξέπεη λα δείηε λα εκθαλίδεηαη κία ζηαγφλα δηαιχκαηνο. Να εέζηε ππνκνλεηηθνέ. Αλ δελ εκθαληζηεέ ην θϊξκαθν ζε κεξηθϊ δεπηεξόιεπηα, κπνξεέ λα ρξεηαζηεέ λα μαλαπαηάζεηε ην θνπκπέ επαλαξύζκηζεο ιεηηνπξγέαο (reset). 8. Αλ δελ εκθαληζηεί θακία ζηαγφλα θαξκάθνπ, πηέζηε μαλά ην ιεπθφ θνπκπί επαλαξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο. ηε ζπλέρεηα γπξίζηε ην καχξν θνπκπί δφζεο δεμηφζηξνθα (βι. ζρήκα) θαηά έλα θιηθ (0,1 mg). Αλ ην γπξίζεηε ππεξβνιηθά θαηά ιάζνο, πεγαίλεηε πίζσ θαηά έλα θιηθ (0,1 mg). 9. Δλψ θξαηάηε αθφκε ην ζηπιφ ζε φξζηα ζέζε, πηέζηε μαλά ην καχξν θνπκπί δφζεο θαη παξαθνινπζήζηε ηελ άθξε ηεο βειφλαο κέρξη λα εκθαληζηεί κία ζηαγφλα θαξκάθνπ. Δπαλαιάβεηε ηα ζηάδηα 8 θαη 9 κέρξη λα εκθαληζηεί. 10. Πηέζηε ην θνπκπί επαλαξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο. 11. Πξνζδηνξίζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε γπξίδνληαο ην καχξν θνπκπί δφζεο. Αλ δελ κπνξείηε λα ζρεκαηίζεηε νιφθιεξε ηε δφζε, είηε μεθηλήζηε έλα λέν θπζίγγην (πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Η), είηε ελέζηε κηθξφηεξε δφζε. Μεηά μεθηλήζηε κε έλα λέν θπζίγγην (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Η) γηα λα ρνξεγήζεηε ηελ ππφινηπε δφζε ηνπ θαξκάθνπ ζαο. Ο γηαηξφο ή ν λνζειεπηήο ζαο ζα ζαο ζπκβνπιεχζεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ζην θπζίγγην. ΠξνεηνηκΪζηε ηελ πεξηνρά ηεο Ϋλεζεο ζθνππέδνληαο κε Ϋλα βακβϊθη εκπνηηζκϋλν κε αληηζεπηηθό. Οη πεξηνρϋο ηεο Ϋλεζεο πεξηιακβϊλνπλ ηνλ Ϊλσ βξαρένλα, ηελ θνηιέα θαη ηνπο κεξνύο. Να αιιϊδεηε ηα ζεκεέα ηεο Ϋλεζεο γηα λα απνθύγεηε ηηο ελνριάζεηο. Αθόκε θαη αλ απνθηάζεηε πξνηέκεζε γηα Ϋλα ζπγθεθξηκϋλν ζεκεέν, ζα πξϋπεη λα ελαιιϊζζεηε ηα ζεκεέα ρνξάγεζεο ηεο Ϋλεζεο. Άλσ βξαρένλαο 44

45 Κνηιέα Μεξόο 12. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην θάιπκκα παζεηηθήο πξνζηαζίαο (ή θαλέλα πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα) πξνρσξήζηε ζην ζηάδην 13. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην θάιπκκα ελεξγεηηθήο πξνζηαζίαο, γιηζηξήζηε ην θάιπκκα πάλσ ζην ζηπιφ θαη πηέζηε ηα 2 καχξα θνπκπηά αζθάιηζεο ζην θάιπκκα ηεο βειφλαο πξνο ηελ ειεχζεξε άθξε ηεο. 13. Σνπνζεηήζηε ηελ άθξε ηεο βειφλαο ζην πξνεηνηκαζκέλν ζεκείν ηεο έλεζεο θαη πηέζηε ηε βειφλα κέζα ζην δέξκα πηέδνληαο ην ζηπιφ πξνο ηα θάησ κέρξη λα πηεζηεί ηειείσο ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα. Ο γηαηξφο ή ν λνζειεπηήο ζαο ζα ζαο δείμεη πψο λα ην θάλεηε απηφ. Σψξα είζηε έηνηκνη λα ρνξεγήζεηε ηε δφζε. Πηέζηε θάησ ην καχξν θνπκπί δφζεο. Πεξηκέλεηε 5 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ πίεζε ηνπ θνπκπηνχ, θαη κεηά ηξαβήμηε ην ζηπιφ απφ ην δέξκα. Μπνξεί λα εκθαληζηεί κία ζηαγφλα αίκα. Σνπνζεηήζηε έλαλ ιεπθνπιάζηε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο αλ επηζπκείηε. 14. Σξαβήμηε θαη αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεο βειφλαο απφ ην ζηπιφ (αλ ρξεζηκνπνηείηε θάιπκκα) θαη ηνπνζεηήζηε ην κεγαιχηεξν θαπάθη ηεο βειφλαο ζε κία επίπεδε επηθάλεηα. Γιηζηξήζηε ηε βειφλα κέζα ζην θαπάθη γηα λα ην ζεθψζεηε θαη πηέζηε ην θαπάθη ηειείσο πξνο ηα θάησ πάλσ απφ ηε βειφλα. Ξεβηδψζηε ηε βειφλα θαη απνξξίςηε ηελ κε ηελ αλάινγε πξνζνρή. Ο γηαηξφο ή ν λνζειεπηήο ζαο ζα ζαο θαζνδεγήζεη γηα ηνλ ηξφπν απφξξηςεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ έλεζε. Να θπιάζζεηε πάληα ηνλ θάδν απφξξηςεο καθξηά απφ ηα παηδηά. 15. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ηνπ ζηπιφ θαη μαλαβάιεηέ ην ζηε ζήθε ηνπ κε ην καχξν δηαθφπηε δφζεο πηεζκέλν πξνο ηα κέζα. Θα πξέπεη λα θπιάζζεηε πάληα ην ζηπιφ ζην ςπγείν. Μελ αθαηξείηε ην θπζίγγην κεηαμχ ησλ ελέζεσλ. ΜΖΝ ΚΑΣΑΦΤΥΔΣΔ. Γηα ηηο επόκελεο ελϋζεηο κε ην ηπιό NutropinAq Pen, ηνπνζεηάζηε κέα λϋα βειόλα, πηϋζηε ην ιεπθό θνπκπέ επαλαξύζκηζεο θαη πξνζδηνξέζηε ηελ απαηηνύκελε δόζε. ΜΫξνο II: Απνζάθεπζε θαη πληάξεζε Αθνινπζήζηε απηέο ηηο νδεγίεο γηα λα δηαζθαιίζεηε ηε ζσζηή θξνληίδα ηνπ ηπιφ NutropinAq Pen: Πάληνηε λα δηαηεξείηε ην ηπιφ NutropinAq Pen θαη ην θπζίγγην ζην ςπγείν θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ην θσο φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Μπνξείηε λα βγάιεηε ην ζηπιφ θαη ην θπζίγγην απφ ην ςπγείν κέρξη θαη 45 ιεπηά πξηλ απφ ηε ρξήζε. Μελ θαηαςχμεηε ην ηπιφ NutropinAq Pen θαη/ή ην θπζίγγην. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ή ην λνζειεπηή ζαο εάλ είηε ην ζηπιφ είηε ην θπζίγγην δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά γηα λα αληηθαηαζηαζνχλ. Απνθχγεηε ηηο ππεξβνιηθέο ζεξκνθξαζίεο. Σν δηάιπκα ζην θπζίγγην είλαη ζηαζεξφ κέρξη 28 εκέξεο κεηά ηελ πξψηε ρξήζε φηαλ θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία 2-8 C. 45

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα

Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Περίληψη Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia JCEM 2011(96); 273-288 Dr. Νικόλαος Δ. Πονηικίδης Δνδοκρινολόγος / Σσνηονιζηής Γνηής Κλινική Δνδοκρινολογίας, Γιαβήηη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπζνινγία ηνπ Πεξηνξηζκνχ ηεο Πξσηεΐλεο ζηνπο Σθχινπο κε Μεησκέλε Νεθξηθή Λεηηνπξγία.

Η Μπζνινγία ηνπ Πεξηνξηζκνχ ηεο Πξσηεΐλεο ζηνπο Σθχινπο κε Μεησκέλε Νεθξηθή Λεηηνπξγία. Η Μπζνινγία ηνπ Πεξηνξηζκνχ ηεο Πξσηεΐλεο ζηνπο Σθχινπο κε Μεησκέλε Νεθξηθή Λεηηνπξγία. Kenneth C. Bovee, DVM, MMedSe Τκήκα Κιηληθψλ Μειεηψλ Σρνιή Κηεληαηξηθήο Pennsylavania University Philadelphia, Pennsylvania

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματικι Εργαςία Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ Και Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά Τθσ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΕΡΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα