ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg mebendazole αλά ml. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βιέπε παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Μαζψκελν δηζθίν. Διαθξψο πνξηνθαιί δηζθίν, πνπ ζηε κία πιεπξά θέξεη ηε ιέμε JANSSEN θαη ζηελ άιιε ηα ζηνηρεία Me/100. Πφζηκν ελαηψξεκα. Λεπθφ ελαηψξεκα κε γεχζε κπαλάλαο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Τν Vermox ελδείθλπηαη γηα ηηο παξαζηηψζεηο: νμπνπξίαζε (Enterobius vermicularis), αγθπινζηνκηάζεηο (Αγθπιφζηνκα ην δσδεθαδαθηπιηθφ θαη Necator americanus), παξαζηηψζεηο απφ Trichinella spiralis, Trichuris spiralis, Trichuris trichiura, Trichostrongylus, αζθαξηδίαζε θαη εληεξηθή θαπηιιαξίαζε. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ενήλικες και παιδιά άνω ηων 2 εηών. Oμπνπξίαζε: 100 mg (1 δηζθίν ή 5 ml πφζηκνπ ελαησξήκαηνο) εθάπαμ. Σπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε κηαο αθφκε δφζεο 100mg, δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ πξψηε δφζε. Λνηπέο παξαζηηψζεηο: 100 mg (1 δηζθίν ή 5 ml πφζηκνπ ελαησξήκαηνο), 2-3 θνξέο ηελ εκέξα, γηα 3 εκέξεο. Η αγσγή κε Vermox δελ απαηηεί νχηε ηδηαίηεξε δίαηηα νχηε ππαθηηθά. Τα δηζθία κπνξνχλ λα καζεζνχλ, λα θαηαπνζνχλ κε ιίγν λεξφ ή λα ζπλζιηβνχλ θαη λα αλακηρζνχλ κε ηελ ηξνθή. 4.3 Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Τα απνηειέζκαηα απφ κία κειέηε ειέγρνπ πεξηζηαηηθψλ (case-control) πνπ δηεξεχλεζε κία έμαξζε ηνπ ζπλδξφκνπ Stevens-Johnson/ηνμηθήο επηδεξκηθήο λεθξφιπζεο (SJS/TEN) ππέδεημαλ πηζαλφ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηνπ SJS/TEN θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο κεβελδαδφιεο θαη κεηξνληδαδφιεο. 2

3 Γελ δηαηίζεληαη πεξαηηέξσ δεδνκέλα πνπ λα ππνδεηθλχνπλ κία ηέηνηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν θαξκάθσλ. Σπλεπψο, ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε κεβελδαδφιεο θαη κεηξνληδαδφιεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Η αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε παηδηά θάησ ησλ 2 εηψλ δελ έρεη εδξαησζεί. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο κεβελδαδφιεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη ε αλαινγία νθέινπο/θηλδχλνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ Vermox έρνπλ αλαθεξζεί πνιχ ζπάληα ζπαζκνί ζε παηδηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ηνπ ελφο έηνπο (βιέπε παξάγξαθν 4.8). Τν Vermox πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε πνιχ κηθξά παηδηά κφλν αλ ε παξαζίησζή ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηαηξνθηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Προειδοποιήζεις ζτεηικά με περιετόμενα έκδοτα: Τα καζψκελα δηζθία Vermox πεξηέρνπλ θίηξηλν Δ110, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Τν πφζηκν ελαηψξεκα Vermox πεξηέρεη ζαθραξφδε. Αζζελείο κε ζπάληα θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο ζηε θξνπθηφδε, δπζαπνξξφθεζεο γιπθφδεο γαιαθηφδεο ή αλεπάξθεηαο ζνπθξάζεοηζνκαιηάζεο δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηφ ην θάξκαθν. Τν πφζηκν ελαηψξεκα Vermox πεξηέρεη επίζεο παξαυδξνμπβελδντθφ κεζπιεζηέξα Δ218 θαη παξαυδξνμπβελδντθφ πξνππιεζηέξα Δ216, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, πηζαλψο θαζπζηεξεκέλεο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ταπηφρξνλε ρνξήγεζε κε ζηκεηηδίλε κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ην κεηαβνιηζκφ ηεο κεβελδαδφιεο ζην ήπαξ, θαηαιήγνληαο ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα, ηδηαίηεξα ζε καθξφρξνλε ζεξαπεία. Σηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηάηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα ψζηε λα γίλνπλ θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ηεο δνζνινγίαο. Η θαξβακαδεπίλε θαη νη πδαληντλεο κπνξεί λα ειαηηψζνπλ ηα επίπεδα ζην πιάζκα ηεο ηαπηφρξνλα ρνξεγνχκελεο κεβαλδαδφιεο, κεηψλνληαο πηζαλφηαηα ηε δξάζε ηεο. Να απνθεχγεηαη ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε κεβελδαδφιεο θαη κεηξνληδαδφιεο (βιέπε παξάγξαθν 4.4). 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Η κεβελδαδφιε έρεη δείμεη εκβξπνηνμηθή θαη ηεξαηνγελεηηθή δξάζε ζηα πνληίθηα θαη ζηνπο αξνπξαίνπο ζε εθάπαμ δφζεηο απφ ην ζηφκα αθφκε θαη ζε δφζε 10mg/kg. Βάζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ε ρξήζε ηεο κεβελδαδφιεο δελ ζπληζηάηαη ζε εγθχνπο. Σηνλ άλζξσπν έγηλε κεηεγθξηηηθή παξαθνινχζεζε ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εγθχσλ πνπ έιαβαλ απφ απξνζεμία Vermox θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ. Γελ παξαηεξήζεθε αχμεζε απηφκαησλ απνβνιψλ ή δηακαξηηψλ θαηά ηελ δηάπιαζε, πεξηζζφηεξν απ φηη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Σε 170 ηνθεηνχο δελ αλαθέξζεθε ηεξαηνγφλνο θίλδπλνο απφ ην Vermox. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ην Vermox, εηδηθά θαηά ην πξψην ηξίκελν, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλνλ φηαλ ε δπλεηηθή σθέιεηα αληηζηαζκίδεη ηνλ πηζαλφ θίλδπλν. ην delete Η κεβελδαδφιε απνξξνθάηαη ζε ειάρηζην βαζκφ. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε κεβελδαδφιε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Σπλεπψο, ε ρνξήγεζε ηνπ Vermox ζε ζειάδνπζεο κεηέξεο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ 3

4 Τν Vermox δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε ή ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Δεδομένα από κλινικές δοκιμές Η αζθάιεηα ηνπ Vermox αμηνινγήζεθε ζε 6276 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζε 39 θιηληθέο δνθηκέο γηα ηε ζεξαπεία ησλ απιψλ ή ησλ ζχλζεησλ παξαζηηηθψλ ινηκψμεσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σε απηέο ηηο 39 θιηληθέο δνθηκέο, δελ παξνπζηάζηεθαλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (ADRs) ζε πνζνζηφ 1% ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ Vermox. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πνζνζηφ <1% ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ Vermox παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Πίλαθαο 1. Αλεπηζύκεηεο Ελέξγεηεο πνπ Αλαθέξζεθαλ από πνζνζηό <1% ησλ αηόκσλ πνπ έιαβαλ Vermox ζε 39 Κιηληθέο Δνθηκέο Καηεγνξία/Οξγαληθό ύζηεκα Αλεπηζχκεηε ελέξγεηα Δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο Κνηιηαθή δπζθνξία Γηάξξνηα Μεηεσξηζκφο Δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ Δμάλζεκα Εμπειρία μεηά ηην κσκλοθορία ηοσ θαρμάκοσ Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ Vermox (mebendazole) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Οη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ αθφινπζε ζπλζήθε: Πνιχ ζπρλέο 1/10 Σπρλέο 1/100 θαη <1/10 Όρη ζπρλέο 1/1000 θαη <1/100 Σπρλέο 1/10,000 θαη <1/1000 <1/10,000 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεκνλσκέλσλ αλαθνξψλ Σηνλ Πίλαθα 2, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία ζπρλφηεηαο εκθάληζεο κε βάζε ηα πνζνζηά απζφξκεησλ αλαθνξψλ. Πίλαθαο 2: Αλεπηζύκεηεο Ελέξγεηεο πνπ Δηαπηζηώζεθαλ Καηά ηελ Εκπεηξία κεηά ηελ Κπθινθνξία ηνπ Vermox αλά Καηεγνξία πρλόηεηαο κε βάζε ηα πνζνζηά απζόξκεησλ αλαθνξώλ Καηεγνξία/Οξγαληθό ύζηεκα Αλεπηζχκεηε ελέξγεηα Καηεγνξία ζπρλφηεηαο εκθάληζεο Δηαηαξαρέο ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο Οπδεηεξνπελία Δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Υπεξεπαηζζεζία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο θαη αλαθπιαθηνεηδνχο αληίδξαζεο Δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Σπαζκνί Δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο 4

5 Δηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθόξσλ Δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ Κνηιηαθφ άιγνο Ηπαηίηηδα, δνθηκαζίεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε θπζηνινγηθέο Τνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε, ζχλδξνκν Stevens-Johnson, εμάλζεκα, αγγεηννίδεκα, θλίδσζε, αισπεθία 4.9 Τπεξδνζνινγία Σε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ δφζεηο ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηηο ζπληζηψκελεο ή γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, έρνπλ αλαθεξζεί ζπάληα νη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο: αλαζηξέςηκεο δηαηαξαρέο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, επαηίηηδα, νπδεηεξνπελία θαη ζπεηξακαηνλεθξίηηδα. Με ηελ εμαίξεζε ηεο ζπεηξακαηνλεθξίηηδαο, απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί επίζεο ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ κεβελδαδφιε ζε θαλνληθέο δφζεηο (βιέπε παξάγξαθν 4.8.2). Σσμπηώμαηα: Σε πεξίπησζε ηπραίαο ππεξδνζνινγίαο, κπνξεί λα εκθαληζζνχλ θνιηθνί, λαπηία, έκεηνο θαη δηάξξνηα. Θεραπεία: Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Μέζα ζηελ πξψηε ψξα κεηά απφ ηε ιήςε, κπνξεί λα εθαξκνζηεί γαζηξηθή πιχζε. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί ελεξγφο άλζξαθαο, αλ ζεσξεζεί απαξαίηεην. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: αλζεικηλζηθφ γηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε, παξάγσγα ηεο βελδηκηδαδφιεο, θσδηθφο ATC: P02CA01 Σηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ελδείμεηο (βιέπε παξάγξαθν 4.1), ε κεβελδαδφιε δξα ηνπηθά ζηνλ εληεξηθφ απιφ παξεκβαίλνληαο ζηνλ θπηηαξηθφ ζσιελαξηαθφ ζρεκαηηζκφ ησλ ζθσιήθσλ. Η κεβελδαδφιε ζπλδέεηαη εηδηθά κε ηελ ηνπκπνπιίλε θαη πξνθαιεί γελεηηθέο κεηαβνιέο ζην έληεξν. Καηά ζπλέπεηα, ε πξφζιεςε γιπθφδεο θαη νη πεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζθσιήθσλ παξεκπνδίδνληαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα εκθαλίδεηαη απηφιπζε. Γελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ην Vermox είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηε ζεξαπεία ηεο θπζηηθέξθσζεο. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Απορρόθηζη Μεηά απφ ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα, πεξίπνπ ην 20% ηεο δφζεο θηάλεη ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία, ιφγσ αηεινχο απνξξφθεζεο θαη εθηεηακέλνπ πξν-ζπζηεκηθνχ κεηαβνιηζκνχ (θαηλφκελν πξψηεο δηφδνπ). Οη κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα γεληθά παξαηεξνχληαη 2 σο 4 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε. Η ρνξήγεζε ηεο δφζεο καδί κε έλα γεχκα πινχζην ζε ιηπαξά νδεγεί ζε κέηξηα αχμεζε ζηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο κεβελδαδφιεο. Καηανομή Η ζχλδεζε ηεο κεβελδαδφιεο κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο είλαη 90 έσο 95%. Ο φγθνο θαηαλνκήο 5

6 είλαη 1 έσο 2 L/kg, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε κεβελδαδφιε εηζρσξεί ζε πεξηνρέο πέξαλ ηνπ αγγεηαθνχ ρψξνπ. Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ δεδνκέλα ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε κεβελδαδφιε ζε ρξφληα βάζε (π.ρ. 40 mg/kg/εκέξα γηα 3-21 κήλεο), ηα νπνία δείρλνπλ επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζε ηζηνχο. Μεηαβολιζμός Η ρνξεγνχκελε απφ ην ζηφκα κεβελδαδφιε κεηαβνιίδεηαη εθηεηακέλα θπξίσο απφ ην ήπαξ. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ βαζηθψλ κεηαβνιηηψλ ηεο (ακηλν- θαη πδξνμπιησκέλεο ακηλν-κνξθέο ηεο κεβελδαδφιεο) ζην πιάζκα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ εθείλεο ηεο κεβελδαδφιεο. Η κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία, ν κεησκέλνο κεηαβνιηζκφο ή ε κεησκέλε απέθθξηζε απφ ηε ρνιή κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα κεβελδαδφιεο ζην πιάζκα. Απέκκριζη Η κεβελδαδφιε, νη ζπδεπγκέλεο κνξθέο ηεο κεβελδαδφιεο θαη νη κεηαβνιίηεο ηεο πηζαλψο ππφθεηληαη ζε θάπνην βαζκφ εληεξνεπαηηθήο αλαθπθινθνξίαο θαη απεθθξίλνληαη ζηα νχξα θαη ηε ρνιή. Ο θαηλφκελνο ρξφλνο εκηδσήο γηα ηελ απέθθξηζε κεηά απφ κία δφζε απφ ηνπ ζηφκαηνο θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 6 ψξεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο. Φαρμακοκινηηική ζηαθερής καηάζηαζης Καηά ηε δηάξθεηα ρξφληαο ρνξήγεζεο (π.ρ. 40 mg/kg/εκέξα γηα 3-21 κήλεο), νη ζπγθεληξψζεηο ηεο κεβελδαδφιεο θαη ησλ θχξησλ κεηαβνιηηψλ ηεο ζην πιάζκα απμάλνπλ, θαηαιήγνληαο ζε πεξίπνπ ηξηπιάζηα έθζεζε ζηε ζηαζεξή θαηάζηαζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθάπαμ δφζε. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Οη αμηνινγήζεηο γηα ηελ ηνμηθφηεηα κεηά απφ εθάπαμ δφζε ζε δηάθνξα είδε απνθάιπςαλ φηη ε κεβελδαδφιε ήηαλ θαιά αλεθηή θαη έρεη κεγάιν εχξνο αζθάιεηαο. Τα απνηειέζκαηα απφ επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο απφ ηνπ ζηφκαηνο γηα ηα απνηειέζκαηα ρξφληαο ηνμηθφηεηαο ζε αξνπξαίνπο, κε ηνμηθά επίπεδα δφζεο ηεο ηάμεο ησλ 40 mg/kg θαη άλσ, θαηέδεημαλ κεηαβνιή ηνπ επαηηθνχ βάξνπο κε θάπνηα κηθξά νηδήκαηα θαη ζρεκαηηζκφ επαηνθπηηαξηθψλ θελνηνπίσλ, θαη κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ησλ φξρεσλ κε θάπνηα εθθχιηζε ησλ ζσιελαξίσλ, απνιέπηζε θαη ζεκαληηθή αλαζηνιή ηεο ζπεξκαηνγελεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ παξαηεξήζεθαλ θαξθηλνγελεηηθέο επηδξάζεηο ζε πνληηθνχο ή αξνπξαίνπο. Γελ θαηαδείρζεθε κεηαιιαμηνγφλνο δξάζε ζε in vitro κειέηεο γελνηνμηθφηεηαο. Οη έιεγρνη in vivo δελ απνθάιπςαλ θάπνηα θαηαζηξνθηθή δξάζε ζηε δνκή ησλ ρξσκνζσκάησλ. Τα απνηειέζκαηα κηθξνππξεληθψλ ειέγρσλ έρνπλ δείμεη αλεπγνληθέο επηδξάζεηο ζε ζσκαηηθά θχηηαξα ζειαζηηθψλ πάλσ απφ έλα φξην ηεο ζπγθέληξσζεο ζην πιάζκα ηεο ηάμεο ησλ 115 ng/ml. Σε δφζεηο ηνμηθέο γηα ηηο κεηέξεο, έρεη θαηαδεηρζεί εκβξπνηνμηθή θαη ηεξαηνγελεηηθή επίδξαζε ζε έγθπνπο αξνπξαίνπο κε κία εθάπαμ δφζε 10 mg/kg θαη άλσ. Τεξαηνγελεηηθέο θαη εκβξπνηνμηθέο επηδξάζεηο έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί ζε πνληηθνχο ζε δφζεηο ηνμηθέο γηα ηηο κεηέξεο ηεο ηάμεο ησλ 10 mg/kg θαη άλσ. Γελ ζεκεηψζεθαλ βιαβεξέο επηδξάζεηο ζηελ αλαπαξαγσγή ζε άιια είδε πνπ εμεηάζηεθαλ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Μαζώμενα διζκία 100mg/tab: Μηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε, θαξβνμπκεζπιησκέλν λαηξηνχρν άκπιν, άκπιν αξαβνζίηνπ, λαηξηνχρνο ζαθραξίλε, ζηεαηηθφ καγλήζην, πδξνγνλσκέλν θπηηθφ έιαην, άξσκα πνξηνθαιηνχ, θνιινεηδέο δηνμείδην ππξηηίνπ, ιανπξπινζεητθφ λάηξην, θίηξηλν Δ110. Πόζιμο εναιώρημα 100mg/5ml: Σαθραξφδε, κηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε & λαηξηνχρνο θαξκειιφδε, παξαυδξνμπβελδντθφο κεζπιεζηέξαο, παξαυδξνμπβελδντθφο πξνππιεζηέξαο, ιανπξπινζεητθφ λάηξην, άξσκα κπαλάλαο, κνλνυδξηθφ θηηξηθφ νμχ, χδσξ θεθαζαξκέλν. 6

7 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ εθαξκφδεηαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο Μαζψκελα δηζθία 100mg/tab: 3 ρξφληα Πφζηκν ελαηψξεκα 100mg/5ml: 5 ρξφληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο δηαηήξεζεο γηα ην πξντφλ απηφ. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Μαζψκελα δηζθία 100 mg: θνπηί πνπ πεξηέρεη θπςειίδεο (blisters) 6 δηζθία, ρξψκαηνο ειαθξψο πνξηνθαιί, πνπ ζηελ κηα πιεπξά θέξνπλ ηε ιέμε JANSSEN θαη ζηελ άιιε ηα ζηνηρεία Me/100. Πφζηκν ελαηψξεκα 100 mg/5 ml: θηαιίδην κε 30 ml ελαησξήκαηνο ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη κε γεχζε κπαλάλαο. Σηε ζπζθεπαζία πεξηέρεηαη κεηξηθφ θνριηάξην ησλ 5 ml. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Τν ελαηψξεκα πξέπεη λα αλαθηλείηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε. Τν θηαιίδην δηαηίζεηαη κε πψκα αζθαιείαο γηα παηδηά, ην νπνίν αλνίγεη σο εμήο: πηέζηε ην πιαζηηθφ βηδσηφ πψκα πξνο ηα θάησ, ελψ ην ζηξέθεηε αληίζεηα απφ ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ JANSSEN-CILAG Φαξκαθεπηηθή ΑΔΒΔ, Λ. Δηξήλεο 56, Πεχθε, Αζήλα, ηει: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Μαζψκελα δηζθία 100 mg/tab: 40440/ Πφζηκν ελαηψξεκα 100 mg/5 ml: 40442/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ Μαζψκελα δηζθία 100 mg/tab: / Πφζηκν ελαηψξεκα 100 mg/5ml: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 10 Nνεκβξίνπ

8 ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΗ Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή. ΤΚΕΤΑΙΕ/ΣΙΜΕ Πεξηεθηηθόηεηα Μέγεζνο Ννζνθνκεηαθή Ληαληθή Σηκή ζπζθεπαζίαο Σηκή 100 mg / TAB BT 1 x 6 0,64 1, mg /5 ml FL x 30 ML 1,01 1,67 8

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 1 ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 2 Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο FUCICORT LIPID, Cream 1. Ολνκαζία Fucicort Lipid 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Κάζε γξακκάξην πεξηέρεη: Fusidic Acid 1) 20.4 mg Betamethasone

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα