ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

2 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep anti Xa IU/0.9ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Tinzaparin sodium anti-xa IU/ml Έθδνρα κε γλσζηέο δξάζεηο: Sodium metabisulphite (1,83 mg/ml) θαη ε νιηθή πνζφηεηα λαηξίνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 1 mmol λάηξην (23 mg) αλά δφζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δλέζηκν δηάιπκα ζε πξνγεκηζκέλεο ζχξηγγεο. Άρξσκν ή ππνθίηξηλν πδαηηθφ δηάιπκα, ρσξίο ζνιφηεηα θαη ρσξίο νπζίεο πνπ θαζηδάλνπλ ή αησξνχληαη. 4. ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Πξνθχιαμε θαη ζεξαπεία θιεβηθήο ζξφκβσζεο θαη ζξνκβνεκβνιηθήο λφζνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελ ησ βάζεη θιεβηθήο ζξφκβσζεο θαη ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο. ΣΖΜΔΗΩΣΖ: Τν innohep δελ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξήο πλεπκνληθήο εκβνιήο, δειαδή ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ κε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα Γνζνινγία θαη Σξόπνο Υνξήγεζεο Ζ ρνξήγεζε γίλεηαη κε ππνδφξηα έλεζε. Δλήιηθεο: 175 Anti-Xa IU/kg βάξνπο ζψκαηνο κηα θνξά ηελ εκέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εκέξεο θαη κέρξη λα επηηεπρζεί επαξθήο απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθή αγσγή. Γελ απαηηείηαη ε ζπλήζεο παξαθνινχζεζε ηεο αληηπεθηηθήο δξάζεο ηνπ innohep. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα δνζνινγίαο: σκαηηθό Βάξνο (kg) 45kg 55kg 70kg 80kg 90kg >100kg Γόζε (ml) ρνξεγνύκελε κία θνξά ηελ εκέξα, ππνδόξηα 0.4ml = IU anti-factor Xa 0.5ml = IU anti-factor Xa 0.6ml = IU anti-factor Xa 0.7ml = IU anti-factor Xa 0.8ml = IU anti-factor Xa 0.9ml = IU anti-factor Xa Οη innohep ζχξηγγεο έρνπλ βαζκνλφκεζε αλά 0.05 ml πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζχξηγγαο γηα θάζε αζζελή αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο.

3 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νξζή δνζνινγία γηα ηνλ θάζε αζζελή, ν κέζνο φγθνο απνβάιιεηαη πξηλ ηελ ππνδφξηα έλεζε, θξαηψληαο ηελ ζχξηγγα ζε θάζεηε ζέζε. Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο Ζ αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ innohep ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ έρεη αθφκα ηεθκεξησζεί. Νεθξηθή βιάβε: Δάλ ππάξρεη ππνςία λεθξηθήο βιάβεο, ε λεθξηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε ηε ρξήζε ελφο ηχπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ γηα λα εθηηκεζνχλ ηα επηπέδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο. Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπζζψξεπζε ζε αζζελείο κε επίπεδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο έσο 20 ml/minute, σζηφζν, ζπληζηάηαη πξνζνρή ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 30 ml/minute). Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε αζζελείο κε εθηηκψκελν επηπέδν θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 20 ml/minute. Βιέπε παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε. Ηιηθησκέλνη: Τν innohep ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε ελδεδεηγκέλεο δφζεηο. Σπληζηάηαη πξνζνρή ζηε ζεξαπεία ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε λεθξηθή βιάβε. Δάλ ππάξρεη ππνςία λεθξηθήο βιάβεο, βιέπε παξάγξαθν 4.2: Νεθξηθή Βιάβε θαη παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1. Δλεξγφο ή ηζηνξηθφ αλνζνινγηθήο επαγφκελεο απφ επαξίλε ζξνκβνθπηηνπελίαο (ηχπνπ ΗΗ) (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Δλεξγή κείδνλα αηκνξξαγία ή ζπλζήθεο πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα κείδνλα αηκνξξαγία. Μείδσλ αηκνξξαγία νξίδεηαη φηαλ πιεξνί νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα ηξία θξηηήξηα: α) ζπκβαίλεη ζε κία ζεκαληηθή πεξηνρή ή φξγαλν (π.ρ. ελδνθξαληαθή, ελδνξξαρηαία, ελδνθζάικηα, νπηζζνπεξηηνλατθή, ελδναξζξηθή ή πεξηθαξδηαθή, ελδνκεηξηθή ή ελδνκπηθή κε ζχλδξνκν δηακεξίζκαηνο, β) πξνθαιεί πηψζε ηνπ επηπέδνπ αηκνζθαηξίλεο ηεο ηάμεο ησλ 20 g/l (1,24 mmol/l) ή πεξηζζφηεξν, ή γ) νδεγεί ζε κεηάγγηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ πιήξνπο αίκαηνο ή εξπζξψλ θπηηάξσλ. Σεπηηθή ελδνθαξδίηηδα Οη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ηνπ innohep (175 IU/kg) αληελδείθλπληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ λεπξαμνληθή αλαηζζεζία. Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λεπξαμνληθή αλαηζζεζία, ην innohep ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Τν innohep δελ ζα πξέπεη λα επαλαρνξεγεζεί λσξίηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ 4-6 ψξεο κεηά ηε ρξήζε ηεο λσηηαίαο αλαηζζεζίαο ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα λεπξνινγηθήο βιάβεο Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Νεπξαμνληθή αλαηζζεζία [για τιρ πποφςλακτικέρ ενδείξειρ μόνο]

4 Σπληζηάηαη πξνζνρή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη λεπξαμνληθή αλαηζζεζία ή νζθπηθή παξαθέληεζε ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθέο δφζεηο innohep, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ λσηηαίνπ αηκαηψκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξαηεηακέλε ή θαη κφληκε παξάιπζε. Θα πξέπεη λα κεζνιαβεί ειάρηζηε θαζπζηέξεζε 12 σξψλ κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πξνθπιαθηηθήο δφζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο βειφλαο ή θαζεηήξα. Γηα ζπλερείο ηερληθέο, αλάινγε θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη πξηλ ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Δπηπιένλ, ε επαλαρνξήγεζε ηνπ innohep δελ ζα πξέπεη λα αξρίδεη λσξίηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ 4-6 ψξεο κεηά ηε ρξήζε ηεο λσηηαίαο αλαηζζεζίαο ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα λεπξνινγηθήο βιάβεο. Αηκνξξαγία Σπληζηάηαη πξνζνρή φηαλ ην innohep ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε θίλδπλν αηκνξξαγίαο. Γηα αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν κείδνλνο αηκνξξαγίαο βιέπε παξάγξαθν 4.3. Ο ζπλδπαζκφο κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ ή ηνπ ζπζηήκαηνο πήμεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα παξαθνινπζείηαη πξνζεθηηθά (βιέπε παξάγξαθν 4.5). Δλδνκπτθέο ελέζεηο Τν innohep δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ελδνκπτθή έλεζε εμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο. Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ελδνκπτθψλ ελέζεσλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Θξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλνζνινγηθήο ζξνκβνθπηηνπελίαο επαγφκελεο απφ επαξίλε (ηχπνπ II), ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη πεξηνδηθά ζηε ζπλέρεηα. Τν innohep πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε αζζελείο πνπ αλαπηχζζνπλ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) (βιέπε παξάγξαθν 4.3 θαη 4.8). Ο αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζπλήζσο ζα νκαινπνηεζεί εληφο 2 έσο 4 εβδνκάδσλ κεηά ηε δηαθνπή. Υπεξθαιηαηκία Τα πξντφληα επαξίλεο κπνξεί λα θαηαζηείινπλ ηελ επηλεθξηδηαθή έθθξηζε αιδνζηεξφλεο πνπ νδεγεί ζε ππεξθαιηαηκία. Σηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, πξνυπάξρνπζα κεηαβνιηθή νμέσζε, απμεκέλν θάιην ηνπ νξνχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε θάξκαθα ηα νπνία κπνξεί λα απμήζνπλ ην επίπεδν θαιίνπ ζην πιάζκα, θαη καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ innohep. Σε αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα κεηξνχληαη ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ innohep θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ζηε ζπλέρεηα. Ζ ππεξθαιηαηκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαξίλε είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, σζηφζν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ εάλ ε ζεξαπεία κε innohep ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. κείσζε ηεο πξφζιεςεο θαιίνπ, δηαθνπή άιισλ θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαιίνπ). Πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο Γελ ππήξμαλ επαξθείο κειέηεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ innohep ζηελ πξφιεςε ζξφκβσζεο ηεο βαιβίδαο ζε αζζελείο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο. Ζ ρξήζε ηνπ innohep δελ κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Νεθξηθή Βιάβε Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπζζψξεπζε ζε αζζελείο κε επίπεδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο έσο 20 ml/minute. Παξφιν πνπ ε παξαθνινχζεζε ησλ anti-xa είλαη ε πην θαηάιιειε κέηξεζε ησλ θαξκαθνδπλακηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ innohep, παξακέλεη έλαο αδχλαηνο δείθηεο πξφβιεςεο ηνπ θηλδχλνπ αηκνξξαγίαο, παξ φια απηά ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξάγνληνο anti-xa κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/minute). Σπληζηάηαη πξνζνρή θαηά ηελ ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή λεθξηθή

5 βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/minute). Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε αζζελείο κε εθηηκψκελν επηπέδν θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 20 ml/minute. Ζιηθησκέλνη Οη ειηθησκέλνη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, (βιέπε παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε), ζπλεπψο ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη ην innohep ζηνπο ειηθησκέλνπο. Πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα έθδνρα Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 1 mmol λάηξην (23 mg) αλά δφζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». Απηή ε κνξθή ηνπ innohep πεξηέρεη κεηαδηζεηψδεο λάηξην (sodium metabisulphite). Τν κεηαδηζεηψδεο λάηξην κπνξεί ζπάληα λα πξνθάιεζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο θαη βξνγρφζπαζκνπ. Οη κνξθέο innohep πνπ πεξηέρνπλ κεηαδηζεηψδεο λάηξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε άζζκα. Δπεηδή νη επαξίλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο, ην κνξηαθφ βάξνο θαη ηελ έθθξαζε ηεο δξαζηηθφηεηάο ηνπο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα απνθπγή ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αιιαγή απφ ηδηνζθεχαζκα ηεο κηαο εηαηξείαο ζε ηδηνζθεχαζκα ηεο άιιεο Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ αληηπεθηηθή δξάζε ηνπ innohep κπνξεί λα εληζρπζεί απφ άιια θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πεθηηθφ κεραληζκφ, φπσο απηά πνπ αλαζηέιινπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ (π.ρ. αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ θαη άιια κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα), ζξνκβνιπηηθνί παξάγνληεο, αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ, ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C, άκεζνη αλαζηνιείο παξαγφλησλ Xa θαη IIa. Τέηνηνη ζπλδπαζκνί ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά (βιέπε παξάγξαθν 4.4) Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Δγθπκνζχλε Αληηπεθηηθή αγσγή ζε έγθπεο γπλαίθεο απαηηεί ηε θξνληίδα εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ. Μειέηεο ζε δψα δελ θαηέδεημαλ άκεζεο ή έκκεζεο επηβιαβείο επηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθφηεηα (βιέπε παξάγξαθν 5.3). Έλαο κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ ζε έγθπεο γπλαίθεο (πεξηζζφηεξεο απφ εθβάζεηο εγθπκνζχλεο) δελ θαηαδεηθλχεη δπζκνξθηθή νχηε εκβξπτθή/λενγληθή ηνμηθφηεηα απφ ηελ ηηλδαπαξίλε. Ζ ηηλδαπαξίλε δελ δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα. Τν innohep κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ηξηκήλσλ ηεο εγθπκνζχλεο εάλ είλαη θιηληθά αλαγθαίν. Δπηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία: Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο λσηηαίνπ αηκαηψκαηνο, νη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο innohep (175 IU/kg) αληελδείθλπληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ λεπξαμνληθή αλαηζζεζία. Σπλεπψο, ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ζε έγθπεο γπλαίθεο ζα πξέπεη πάληα λα θαζπζηεξεί γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηειεπηαίαο ζεξαπεπηηθήο δφζεο innohep. Πξνθπιαθηηθέο δφζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθ φζνλ κεζνιαβεί κία ειάρηζηε θαζπζηέξεζε 12 σξψλ κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο innohep θαη ηεο ηνπνζέηεζεο βειφλαο ή θαζεηήξα. Έγθπεο γπλαίθεο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο:

6 Έρνπλ αλαθεξζεί απνηπρίεο ηεο ζεξαπείαο ζε έγθπεο γπλαίθεο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο, πνπ ιακβάλνπλ πιήξεηο αληηπεθηηθέο δφζεηο innohep θαη άιισλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξηλψλ. Τν innohep δελ κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Θειαζκφο Γεδνκέλα ζε δψα δείρλνπλ φηη ε έθθξηζε innohep ζην κεηξηθφ γάια είλαη ειάρηζηε. Δίλαη άγλσζην εαλ ε ηηλδαπαξίλε εθθξίλεηαη ζην αλζξψπηλν γάια. Παξφιν πνπ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο απνξξφθεζε ησλ επαξίλσλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο είλαη απίζαλε, ν θίλδπλνο ζηα λενγέλλεηα/βξέθε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί. Σε αζζελείο ζε θίλδπλν, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαηά ηηο πξψηεο έμη εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Πξέπεη λα παξζεί κία απφθαζε εάλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκφο ή ζα δηαθνπεί/ζα απνθεπρζεί ε ζεξαπεία κε innohep, ιακβάλνληαο ππφςε ην φθεινο ηνπ ζειαζκνχ γηα ην παηδί θαη ην φθεινο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε γπλαίθα. Γνληκφηεηα Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο κειέηεο κε innohep φζνλ αθνξά ηε γνληκφηεηα Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Τν innohep δελ έρεη θακία ή έρεη αζήκαληε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, είλαη ηα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα, δεπηεξνγελήο αλαηκία ιφγσ αηκνξξαγίαο θαη αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο. Αηκνξξαγία κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν θαη λα έρεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο βαξχηεηαο. Δπηπινθέο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ, ηδίσο φηαλ ρνξεγνχληαη κεγάιεο δφζεηο. Παξφιν πνπ νη κείδνλεο αηκνξξαγίεο είλαη αζπλήζεηο, έρεη αλαθεξζεί ζάλαηνο ή κφληκε αληθαλφηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) εθδειψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα ζε 5 κε 14 κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο πξψηεο δφζεο. Δπηπιένλ, έρεη πεξηγξαθεί κία κνξθή ηαρείαο εθδήισζεο ζε αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ εθηεζεί θαηά ην παξειζφλ ζηελ επαξίλε. Ζ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε. Τν innohep πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλνζνινγηθήο ζξνκβνθπηηνπελίαο επαγφκελεο απφ επαξίλε (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Σε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ην innohep κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξθαιηαηκία ιφγσ ππναιδνζηεξνληζκνχ. Σηνπο αζζελείο ζε θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη απηνί κε ζαθραξψδε δηαβήηε ή λεθξηθή βιάβε (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Σνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπάληεο πεξηπηψζεηο λέθξσζεο ηνπ δέξκαηνο, ηνμηθνχ δεξκαηηθνχ εμαλζήκαηνο (π.ρ. Stevens-Johnson syndrome), αγγεηννηδήκαηνο θαη αλαθπιαμίαο. Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα ζηελ παξακηθξή ππνςία εκθάληζεο ηέηνησλ ζνβαξψλ αληηδξάζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ βαζίδεηαη ζε αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ απφ θιηληθέο κειέηεο θαη απφ απζφξκεηεο αλαθνξέο.

7 Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαηαηάζζνληαη θαηά MedDRA Καηεγνξία Οξγαληθφ Σχζηεκα (SOC) θαη νη κεκνλσκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηαμηλνκνχληαη μεθηλψληαο κε ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο. Δληφο θάζε θαηεγνξίαο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο αλαθέξνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξφηεηαο. Πνιχ ζπρλέο > 1/10 Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Πνιχ ζπάληεο < 1/ Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Αλαηκία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κείσζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο) Θξνκβνθπηηνπελία (ηχπνπ Η) (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κείσζεο αξηζκνχ αηκνπεηαιίσλ) Δπαγφκελε απφ επαξίλε ζξνκβνθπηηνπελία (ηχπνπ ΗΗ) Θξνκβνθπηηάξσζε Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Υπεξεπαηζζεζία Αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο Υπεξθαιηαηκία Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Αηκνξξαγία Αηκάησκα Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Μσισπηζκφο, εθρχκσζε θαη πνξθχξα Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθόξσλ Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Απμεκέλν επαηηθφ έλδπκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απμεκέλσλ ηξαλζακηλαζψλ, ALT, AST θαη GGT) Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Γεξκαηίηηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιεξγηθήο δεξκαηίηηδνο θαη πνκθνιπγψδνπο δεξκαηίηηδνο) Δμάλζεκα Κλεζκφο

8 Τνμηθφ δεξκαηηθφ εμάλζεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Stevens-Johnson syndrome) Νέθξσζε ηνπ δέξκαηνο Αγγεηννίδεκα Κλίδσζε Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Οζηενπφξσζε (ζε ζπλδπαζκφ κε καθξνρξφληα ζεξαπεία) Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ καζηνύ Πξηαπηζκφο Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ ρνξήγεζεο Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηκαηψκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, αηκνξξαγίαο, πφλνπ, θλεζκνχ, νδηδίνπ, εξπζήκαηνο θαη εμαγγείσζεο) Αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ Ζ αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο είλαη ζεκαληηθή. Δπηηξέπεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Εεηείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα αλαθέξνπλ νπνηεζδήπνηε πηζαλνινγνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V Τπεξδνζνινγία Ζ αηκνξξαγία είλαη ε θχξηα επηπινθή ηεο ππεξδνζνινγίαο. Λφγσ ηεο ζρεηηθά βξαρείαο εκίζεηαο δσήο ηνπ innohep (βιέπε παξάγξαθν 5.2), κηθξέο αηκνξξαγίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζπληεξεηηθά αθνινπζψληαο δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Σνβαξή αηκνξξαγία κπνξεί λα απαηηήζεη ηε ρνξήγεζε ηνπ αληίδνηνπ protamine sulphate. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 5.1. Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αληηζξνκβνηηθνί παξάγνληεο, θσδηθφο ATC B01AB10 Τν innohep είλαη κηα ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξίλε πνπ παξάγεηαη κε ειεγρφκελν ελδπκαηηθφ απνπνιπκεξηζκφ ηεο ζπκβαηηθήο κε θιαζκαηνπνηεκέλεο επαξίλεο θαη πξνέξρεηαη απφ ρνίξεην βιελλνγφλν. Τν innohep είλαη έλα αληηπεθηηθφ φπσο ε ζπκβαηηθή επαξίλε. εληζρχεη ηελ αλαζηνιή δηαθφξσλ ελεξγνπνηεκέλσλ παξαγφλησλ πήμεο, εηδηθά ηνπ παξάγνληα Xa, ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο Αληηζξνκβίλεο ΗΗΗ. Ζ βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ innohep θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ πξψηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ γηα ΦΜΒ επαξίλεο θαη εθθξάδεηαη ζε Anti-Xa δηεζλείο κνλάδεο (I.U.).

9 5.2. Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα κε βάζε ηελ anti-xa δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ ππνδφξηα ρνξήγεζε είλαη πεξίπνπ 90% θαη ν ρξφλνο γηα λα επηηεπρζεί κέγηζηε δξαζηηθφηεηα είλαη 4-6 ψξεο. Ο ηειηθφο ρξφλνο απνκάθξπλζεο ηεο εκίζεηαο δσήο είλαη πεξίπνπ 3,7 ψξεο. Λφγσ ηεο καθξάο εκίζεηαο δσήο ηεο θαξκαθνινγηθήο δξάζεο ηνπ innohep, ε ρνξήγεζε κηα θνξά ηελ εκέξα είλαη επαξθήο. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο δξάζεηο ηνπ innohep έρνπλ κειεηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπήζεσο. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο θαξκαθνθηλεηηθήο ζε 55 εγθπκνζχλεο πξνθχπηεη φηη νη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη δελ δηαθέξνπλ έλαληη ηεο κε χπαξμεο θπήζεσο. Παξαηεξήζεθε κηθξή, αιιά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κείσζε ζηα Anti-Xa επίπεδα κε ηελ εμέιημε ηεο θχεζεο Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γεληθά, νη επαξίλεο είλαη ειάρηζηα ηνμηθέο θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ην innohep. Απηφ έρεη απνδεηρζεί ζε έξεπλεο γηα νμεία, εκηνμεία θαη ρξφληα ηνμηθφηεηα, αλαπαξαγσγηθή ηνμηθφηεηα θαη γηα κεηαιιαθηηθή ηνμηθφηεηα. Ζ πην ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο έξεπλεο, αλαθέξεηαη ζε αηκνξξαγίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ πνιχ κεγάιεο δφζεηο. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Sodium metabisulphite (E223) Sodium hydroxide Water for injection Αζπκβαηόηεηεο Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα Γηάξθεηα δσήο 3 ρξφληα Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 C Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Πξνγεκηζκέλε (δηαβαζκηζκέλε) ζχξηγγα κε ζπζθεπή πξνζηαζίαο απφ ηε βειφλα, πνπ θιείλεη κε πξνζηαηεπηηθφ πψκα θαη έκβνιν θαη πεξηέρεη: 0,5 ml ( anti-xa IU) 0,7 ml ( anti-xa IU) 0,9 ml ( anti-xa IU) Μεγέζε ζπζθεπαζίαο: 2 ή 10 ζχξηγγεο 6.6. Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Κάζε αρξεζηκνπνίεην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ LEO Pharmaceutical Hellas S.A. Λ. Κχκεο & Σελέθα Κεθηζηά ΤΖΛ ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 57059/ (0,5 ml) 57060/ (0,7 ml)

10 57061/ (0,9 ml) 9. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ / ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

11 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Innohep anti-xa IU/ml, ζε θηαιίδην ησλ 2ml ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Tinzaparin Sodium Anti-Xa IU/ml Έθδνρα κε γλσζηέο δξάζεηο: Benzyl alcohol (10 mg/ml), sodium metabisulphite (1,83 mg/ml) θαη ε νιηθή πνζφηεηα λαηξίνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 1 mmol λάηξην (23 mg) αλά δφζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δλέζηκν δηάιπκα. Άρξσκν ή ππνθίηξηλν, πδαηηθφ δηάιπκα, ρσξίο ζνιφηεηα θαη ρσξίο νπζίεο πνπ θαζηδάλνπλ ή αησξνχληαη. 4. ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Πξνθχιαμε θαη ζεξαπεία θιεβηθήο ζξφκβσζεο θαη ζξνκβνεκβνιηθήο λφζνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελ ησ βάζεη θιεβηθήο ζξφκβσζεο θαη ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο. ΣΖΜΔΗΩΣΖ: Τν innohep δελ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξήο πλεπκνληθήο εκβνιήο, δειαδή ζε αζζελείο κε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα Γνζνινγία θαη Σξόπνο Υνξήγεζεο Ζ ρνξήγεζε γίλεηαη κε ππνδφξηα έλεζε. Δλήιηθεο: 175 Anti-Xa IU/kg βάξνπο ζψκαηνο κηα θνξά ηελ εκέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εκέξεο θαη κέρξη λα επηηεπρζεί επαξθήο απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθή αγσγή. Γελ απαηηείηαη ε ζπλήζεο παξαθνινχζεζε ηεο αληηπεθηηθήο δξάζεο ηνπ innohep. Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο Ζ αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ innohep ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ έρεη αθφκα ηεθκεξησζεί. Νεθξηθή βιάβε: Δάλ ππάξρεη ππνςία λεθξηθήο βιάβεο, ε λεθξηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε ηε ρξήζε ελφο ηχπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ γηα λα εθηηκεζνχλ ηα επηπέδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο. Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπζζψξεπζε ζε αζζελείο κε επίπεδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο έσο 20 ml/minute, σζηφζν, ζπληζηάηαη πξνζνρή ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 30 ml/minute). Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε αζζελείο κε εθηηκψκελν επηπέδν θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 20 ml/minute. Βιέπε παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε. Ηιηθησκέλνη: Τν innohep ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε ελδεδεηγκέλεο δφζεηο. Σπληζηάηαη πξνζνρή ζηε ζεξαπεία ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε λεθξηθή βιάβε. Δάλ ππάξρεη ππνςία λεθξηθήο βιάβεο, βιέπε παξάγξαθν 4.2: Νεθξηθή Βιάβε θαη παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε.

12 4.3. Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1. Δλεξγφο ή ηζηνξηθφ αλνζνινγηθήο επαγφκελεο απφ ηελ επαξίλε ζξνκβνθπηηνπελίαο (ηχπνπ ΗΗ) (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Δλεξγή κείδνλα αηκνξξαγία ή ζπλζήθεο πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα κείδνλα αηκνξξαγία. Μείδσλ αηκνξξαγία νξίδεηαη φηαλ πιεξνί νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα ηξία θξηηήξηα: α) ζπκβαίλεη ζε κία ζεκαληηθή πεξηνρή ή φξγαλν (π.ρ. ελδνθξαληαθή, ελδνξξαρηαία, ελδνθζάικηα, νπηζζνπεξηηνλατθή, ελδναξζξηθή ή πεξηθαξδηαθή, ελδνκεηξηθή ή ελδνκπηθή κε ζχλδξνκν δηακεξίζκαηνο), β) πξνθαιεί πηψζε ηνπ επηπέδνπ αηκνζθαηξίλεο ηεο ηάμεο ησλ 20 g/l (1,24 mmol/l) ή πεξηζζφηεξν, ή γ) νδεγεί ζε κεηάγγηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ πιήξνπο αίκαηνο ή εξπζξψλ θπηηάξσλ. Σεπηηθή ελδνθαξδίηηδα Απηή ε κνξθή θηαιηδίνπ innohep πνιιαπιψλ δφζεσλ πεξηέρεη 10 mg/ml ηνπ ζπληεξεηηθνχ βελδπιηθή αιθνφιε (benzyl alcohol). Σπλεπψο απηή ε κνξθή δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε πξφσξα βξέθε θαη λενγλά ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο gasping syndrome. Οη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ηνπ innohep (175 IU/kg) αληελδείθλπληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ λεπξαμνληθή αλαηζζεζία. Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λεπξαμνληθή αλαηζζεζία, ην innohep ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Τν innohep δελ ζα πξέπεη λα επαλαρνξεγεζεί λσξίηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ 4-6 ψξεο κεηά ηε ρξήζε ηεο λσηηαίαο αλαηζζεζίαο ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα λεπξνινγηθήο βιάβεο Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Νεπξαμνληθή αλαηζζεζία [για τιρ πποφςλακτικέρ ενδείξειρ μόνο] Σπληζηάηαη πξνζνρή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη λεπξαμνληθή αλαηζζεζία ή νζθπηθή παξαθέληεζε ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθέο δφζεηο innohep, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ λσηηαίνπ αηκαηψκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξαηεηακέλε ή θαη κφληκε παξάιπζε. Θα πξέπεη λα κεζνιαβεί ειάρηζηε θαζπζηέξεζε 12 σξψλ κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πξνθπιαθηηθήο δφζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο βειφλαο ή θαζεηήξα. Γηα ζπλερείο ηερληθέο, αλάινγε θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη πξηλ ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Δπηπιένλ, ε επαλαρνξήγεζε ηνπ innohep δελ ζα πξέπεη λα αξρίδεη λσξίηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ 4-6 ψξεο κεηά ηε ρξήζε ηεο λσηηαίαο αλαηζζεζίαο ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα λεπξνινγηθήο βιάβεο. Αηκνξξαγία Σπληζηάηαη πξνζνρή φηαλ ην innohep ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε θίλδπλν αηκνξξαγίαο. Γηα αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν κείδνλνο αηκνξξαγίαο βιέπε παξάγξαθν 4.3. Ο ζπλδπαζκφο κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ ή ηνπ ζπζηήκαηνο πήμεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα παξαθνινπζείηαη πξνζεθηηθά (βιέπε παξάγξαθν 4.5). Δλδνκπτθέο ελέζεηο Τν innohep δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ελδνκπτθή έλεζε, εμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο. Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ελδνκπτθψλ ελέζεσλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.

13 Θξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλνζνινγηθήο ζξνκβνθπηηνπελίαο επαγφκελεο απφ επαξίλε (ηχπνπ II), ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη πεξηνδηθά ζηε ζπλέρεηα. Τν innohep πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε αζζελείο πνπ αλαπηχζζνπλ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) (βιέπε παξάγξαθν 4.3 θαη 4.8). Ο αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζπλήζσο ζα νκαινπνηεζεί εληφο 2 έσο 4 εβδνκάδσλ κεηά ηε δηαθνπή. Υπεξθαιηαηκία Τα πξντφληα επαξίλεο κπνξεί λα θαηαζηείινπλ ηελ επηλεθξηδηαθή έθθξηζε αιδνζηεξφλεο πνπ νδεγεί ζε ππεξθαιηαηκία. Σηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, πξνυπάξρνπζα κεηαβνιηθή νμέσζε, απμεκέλν θάιην ηνπ νξνχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε θάξκαθα ηα νπνία κπνξεί λα απμήζνπλ ην επίπεδν θαιίνπ ζην πιάζκα θαη καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ innohep. Σε αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα κεηξνχληαη ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ innohep θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ζηε ζπλέρεηα. Ζ ππεξθαιηαηκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαξίλε είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, σζηφζν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ εάλ ε ζεξαπεία κε innohep ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο, (π.ρ. κείσζε ηεο πξφζιεςεο θαιίνπ, δηαθνπή άιισλ θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαιίνπ). Πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο Γελ ππήξμαλ επαξθείο κειέηεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ innohep ζηελ πξφιεςε ζξφκβσζεο ηεο βαιβίδαο ζε αζζελείο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο. Ζ ρξήζε ηνπ innohep δελ κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Νεθξηθή Βιάβε Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπζζψξεπζε ζε αζζελείο κε επίπεδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο έσο 20 ml/minute. Παξφιν πνπ ε παξαθνινχζεζε ησλ anti-xa είλαη ε πην θαηάιιειε κέηξεζε ησλ θαξκαθνδπλακηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ innohep, παξακέλεη έλαο αδχλαηνο δείθηεο πξφβιεςεο ηνπ θηλδχλνπ αηκνξξαγίαο, παξ φια απηά ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξάγνληνο anti-xa κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/minute). Σπληζηάηαη πξνζνρή θαηά ηελ ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/minute). Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε αζζελείο κε εθηηκψκελν επηπέδν θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 20 ml/minute. Ζιηθησκέλνη Οη ειηθησκέλνη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, (βιέπε παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε), ζπλεπψο ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη ην innohep ζηνπο ειηθησκέλνπο. Πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα έθδνρα Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 1 mmol λάηξην (23 mg) αλά δφζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». Απηή ε κνξθή θηαιηδίνπ πνιιαπιψλ δφζεσλ ηνπ innohep πεξηέρεη 10 mg/ml ηνπ ζπληεξεηηθνχ βελδπιηθή αιθνφιε. Ζ βελδπιηθή αιθνφιε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνμηθέο θαη αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζε βξέθε θαη παηδηά έσο 3 ρξνλψλ. Απηή ε κνξθή ηνπ innohep πεξηέρεη κεηαδηζεηψδεο λάηξην (sodium metabisulphite). Τν κεηαδηζεηψδεο λάηξην κπνξεί ζπάληα λα πξνθάιεζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο θαη βξνγρφζπαζκνπ. Οη κνξθέο innohep πνπ πεξηέρνπλ κεηαδηζεηψδεο λάηξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε άζζκα.

14 Δπεηδή νη επαξίλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο, ην κνξηαθφ βάξνο θαη ηελ έθθξαζε ηεο δξαζηηθφηεηάο ηνπο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα απνθπγή ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αιιαγή απφ ηδηνζθεχαζκα ηεο κηαο εηαηξείαο ζε ηδηνζθεχαζκα ηεο άιιεο Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ αληηπεθηηθή δξάζε ηνπ innohep κπνξεί λα εληζρπζεί απφ άιια θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πεθηηθφ κεραληζκφ, φπσο απηά πνπ αλαζηέιινπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ (π.ρ. αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ θαη άιια κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα), ζξνκβνιπηηθνί παξάγνληεο, αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ, ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C, άκεζνη αλαζηνιείο παξαγφλησλ Xa θαη IIa. Τέηνηνη ζπλδπαζκνί ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά (βιέπε παξάγξαθν 4.4) Γνληκόηεηα, Κύεζε θαη Γαινπρία Δγθπκνζχλε Αληηπεθηηθή αγσγή ζε έγθπεο γπλαίθεο απαηηεί ηε θξνληίδα εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ. Μειέηεο ζε δψα δελ θαηέδεημαλ άκεζεο ή έκκεζεο επηβιαβείο επηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθφηεηα (βιέπε παξάγξαθν 5.3). Έλαο κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ ζε έγθπεο γπλαίθεο (πεξηζζφηεξεο απφ εθβάζεηο εγθπκνζχλεο) δελ θαηαδεηθλχεη δπζκνξθηθή νχηε εκβξπτθή/λενγληθή ηνμηθφηεηα απφ ηελ ηηλδαπαξίλε. Ζ ηηλδαπαξίλε δελ δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα. Τν innohep κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ηξηκήλσλ ηεο εγθπκνζχλεο εάλ είλαη θιηληθά αλαγθαίν. Δπηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία: Δμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο λσηηαίνπ αηκαηψκαηνο, νη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο innohep (175 IU/kg) αληελδείθλπληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ λεπξαμνληθή αλαηζζεζία. Σπλεπψο, ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ζε έγθπεο γπλαίθεο ζα πξέπεη πάληα λα θαζπζηεξεί γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηειεπηαίαο ζεξαπεπηηθήο δφζεο innohep. Πξνθπιαθηηθέο δφζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθ φζνλ κεζνιαβεί κία ειάρηζηε θαζπζηέξεζε 12 σξψλ κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο innohep θαη ηεο ηνπνζέηεζεο βειφλαο ή θαζεηήξα. Έγθπεο γπλαίθεο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο: Έρνπλ αλαθεξζεί απνηπρίεο ηεο ζεξαπείαο ζε έγθπεο γπλαίθεο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο, πνπ ιακβάλνπλ πιήξεηο αληηπεθηηθέο δφζεηο innohep θαη άιισλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξηλψλ. Τν innohep δελ κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Έθδνρα: Τα innohep θηαιίδηα πεξηέρνπλ βελδπιηθή αιθνφιε. Καζψο απηφ ην ζπληεξεηηθφ κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηνλ πιαθνχληα, innohep κνξθέο ρσξίο βελδπιηθή αιθνφιε (ζχξηγγεο) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Θειαζκφο Γεδνκέλα ζε δψα δείρλνπλ φηη ε έθθξηζε innohep ζην κεηξηθφ γάια είλαη ειάρηζηε. Δίλαη άγλσζην εαλ ε ηηλδαπαξίλε εθθξίλεηαη ζην αλζξψπηλν γάια. Παξφιν πνπ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο απνξξφθεζε ησλ επαξίλσλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο είλαη απίζαλε, ν θίλδπλνο ζηα λενγέλλεηα/βξέθε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί. Σε αζζελείο ζε θίλδπλν, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαηά ηηο πξψηεο έμη εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ.

15 Πξέπεη λα παξζεί κία απφθαζε εάλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκφο ή ζα δηαθνπεί/ζα απνθεπρζεί ε ζεξαπεία κε innohep, ιακβάλνληαο ππφςε ην φθεινο ηνπ ζειαζκνχ γηα ην παηδί θαη ην φθεινο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε γπλαίθα. Γνληκφηεηα Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο κειέηεο κε innohep φζνλ αθνξά ηε γνληκφηεηα Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Τν innohep δελ έρεη θακία ή έρεη αζήκαληε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, είλαη ηα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα, δεπηεξνγελήο αλαηκία ιφγσ αηκνξξαγίαο θαη αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο. Αηκνξξαγία κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν θαη λα έρεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζνβαξφηεηαο. Δπηπινθέο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ, ηδίσο φηαλ ρνξεγνχληαη κεγάιεο δφζεηο. Παξφιν πνπ νη κείδνλεο αηκνξξαγίεο είλαη αζπλήζεηο, έρεη αλαθεξζεί ζάλαηνο ή κφληκε αληθαλφηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) εθδειψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα ζε 5 κε 14 κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο πξψηεο δφζεο. Δπηπιένλ, έρεη πεξηγξαθεί κία κνξθή ηαρείαο εθδήισζεο ζε αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ εθηεζεί θαηά ην παξειζφλ ζηελ επαξίλε. Ζ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε. Τν innohep πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλνζνινγηθήο ζξνκβνθπηηνπελίαο επαγφκελεο απφ επαξίλε (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Σε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ην innohep κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξθαιηαηκία ιφγσ ππναιδνζηεξνληζκνχ. Σηνπο αζζελείο ζε θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη απηνί κε ζαθραξψδε δηαβήηε ή λεθξηθή βιάβε (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Σνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπάληεο πεξηπηψζεηο λέθξσζεο ηνπ δέξκαηνο, ηνμηθνχ δεξκαηηθνχ εμαλζήκαηνο (π.ρ. Stevens-Johnson syndrome), αγγεηννηδήκαηνο θαη αλαθπιαμίαο. Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα ζηελ παξακηθξή ππνςία εκθάληζεο ηέηνησλ ζνβαξψλ αληηδξάζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ βαζίδεηαη ζε αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ απφ θιηληθέο κειέηεο θαζψο θαη απφ απζφξκεηεο αλαθνξέο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαηαηάζζνληαη θαηά MedDRA Καηεγνξία Οξγαληθφ Σχζηεκα (SOC) θαη νη κεκνλσκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηαμηλνκνχληαη μεθηλψληαο κε ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο. Δληφο θάζε θαηεγνξίαο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο αλαθέξνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξφηεηαο. Πνιχ ζπρλέο > 1/10 Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Πνιχ ζπάληεο < 1/10.000

16 Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Αλαηκία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κείσζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο) Θξνκβνθπηηνπελία (ηχπνπ Η) (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κείσζεο αξηζκνχ αηκνπεηαιίσλ) Δπαγφκελε απφ επαξίλε ζξνκβνθπηηνπελία (ηχπνπ ΗΗ) Θξνκβνθπηηάξσζε Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Υπεξεπαηζζεζία Αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο Υπεξθαιηαηκία Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Αηκνξξαγία Αηκάησκα Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Μσισπηζκφο, εθρχκσζε θαη πνξθχξα Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθόξσλ Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Απμεκέλν επαηηθφ έλδπκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απμεκέλσλ ηξαλζακηλαζψλ, ALT, AST θαη GGT) Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Γεξκαηίηηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιεξγηθήο δεξκαηίηηδνο θαη πνκθνιπγψδνπο δεξκαηίηηδνο) Δμάλζεκα Κλεζκφο Τνμηθφ δεξκαηηθφ εμάλζεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Stevens-Johnson syndrome) Νέθξσζε ηνπ δέξκαηνο Αγγεηννίδεκα Κλίδσζε Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Οζηενπφξσζε (ζε ζπλδπαζκφ κε καθξνρξφληα ζεξαπεία)

17 Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ καζηνύ Πξηαπηζκφο Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ ρνξήγεζεο Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηκαηψκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, αηκνξξαγίαο, πφλνπ, θλεζκνχ, νδηδίνπ, εξπζήκαηνο θαη εμαγγείσζεο) Αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ Ζ αλαθνξά πηζαλνινγνχκελσλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο είλαη ζεκαληηθή. Δπηηξέπεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Εεηείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα αλαθέξνπλ νπνηεζδήπνηε πηζαλνινγνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V Τπεξδνζνινγία Ζ αηκνξξαγία είλαη ε θχξηα επηπινθή ηεο ππεξδνζνινγίαο. Λφγσ ηεο ζρεηηθά βξαρείαο εκίζεηαο δσήο ηνπ innohep (βιέπε παξάγξαθν 5.2), κηθξέο αηκνξξαγίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζπληεξεηηθά αθνινπζψληαο δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Σνβαξή αηκνξξαγία κπνξεί λα απαηηήζεη ηε ρνξήγεζε ηνπ αληίδνηνπ protamine sulphate. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 5.1. Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αληηζξνκβνηηθνί παξάγνληεο, θσδηθφο ATC B01AB10 Τν innohep είλαη κηα ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξίλε πνπ παξάγεηαη κε ειεγρφκελν ελδπκαηηθφ απνπνιπκεξηζκφ ηεο ζπκβαηηθήο κε θιαζκαηνπνηεκέλεο επαξίλεο θαη πξνέξρεηαη απφ ρνίξεην βιελλνγφλν. Τν innohep είλαη έλα αληηπεθηηθφ φπσο ε ζπκβαηηθή επαξίλε. εληζρχεη ηελ αλαζηνιή δηαθφξσλ ελεξγνπνηεκέλσλ παξαγφλησλ πήμεο, εηδηθά ηνπ παξάγνληα Xa, ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο αληηζξνκβίλεο ΗΗΗ. Ζ βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ innohep θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ πξψηνπ δηεζλνχο πξφηππνπ γηα ΦΜΒ επαξίλεο θαη εθθξάδεηαη ζε Anti-Xa δηεζλείο κνλάδεο (I.U.) Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα κε βάζε ηελ anti-xa δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ ππνδφξηα ρνξήγεζε είλαη πεξίπνπ 90% θαη ν ρξφλνο γηα λα επηηεπρζεί κέγηζηε δξαζηηθφηεηα είλαη 4-6 ψξεο. Ο ηειηθφο ρξφλνο απνκάθξπλζεο ηεο εκίζεηαο δσήο είλαη πεξίπνπ 3,7 ψξεο. Λφγσ ηεο καθξάο εκίζεηαο δσήο ηεο θαξκαθνινγηθήο δξάζεο ηνπ innohep, ε ρνξήγεζε κηα θνξά ηελ εκέξα είλαη επαξθήο Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Γεληθά, νη επαξίλεο είλαη ειάρηζηα ηνμηθέο θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ην innohep. Απηφ έρεη απνδεηρζεί ζε έξεπλεο γηα νμεία, εκηνμεία θαη ρξφληα ηνμηθφηεηα, αλαπαξαγσγηθή ηνμηθφηεηα θαη γηα κεηαιιαθηηθή ηνμηθφηεηα. Ζ πην ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο έξεπλεο, αλαθέξεηαη ζε αηκνξξαγίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ πνιχ κεγάιεο δφζεηο. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

18 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Benzyl alcohol Sodium metabisulphite Sodium hydroxide Water for injection Αζπκβαηόηεηεο Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα Γηάξθεηα δσήο 2 ρξφληα. Τν θηαιίδην ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη 14 εκέξεο κεηά ηελ πξψηε ρξήζε. Τν πξντφλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη νπηηθά πξηλ ηε ρνξήγεζε. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη αλ παξαηεξεζεί ζνιφηεηα ή ίδεκα Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25 C Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Άρξσκν θηαιίδην απφ γπαιί ηχπνπ Η, ζθξαγηζκέλν κε ειαζηηθφ πψκα απφ ρισξνβνπηχιην. Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη 2ml δηαιχκαηνο tinzaparin sodium Anti Xa IU/ml. Μεγέζε ζπζθεπαζίαο: 10 θηαιίδηα Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Κάζε αρξεζηκνπνίεην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ LEO Pharmaceutical Hellas S.A. Λ. Κχκεο & Σελέθα Κεθηζηά ΤΖΛ ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 57062/ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

19 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep anti Xa IU/0,25 ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep anti Xa IU/0,35 ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep anti Xa IU/0,45 ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Tinzaparin sodium anti-xa IU/ml Έθδνρα κε γλσζηέο δξάζεηο: Ζ νιηθή πνζφηεηα λαηξίνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 1 mmol λάηξην (23 mg) αλά δφζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δλέζηκν δηάιπκα ζε πξνγεκηζκέλεο ζχξηγγεο. Άρξσκν ή ππνθίηξηλν πδαηηθφ δηάιπκα, ρσξίο ζνιφηεηα θαη ρσξίο νπζίεο πνπ θαζηδάλνπλ ή αησξνχληαη. 4. ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Πξνθχιαμε απφ ηελ ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε. Πξφιεςε ζρεκαηηζκνχ ζξφκβνπ ζηηο γξακκέο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο θαηά ηελ αηκνθάζαξζε. 4.2 Γνζνινγία θαη Σξόπνο Υνξήγεζεο Δλήιηθεο: Πξνθύιαμε από ηελ ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε Ζ ρνξήγεζε γίλεηαη κε ππνδφξηα έλεζε. Σε αζζελείο ρακεινχ έσο κέηξηνπ θηλδχλνπ λα παξνπζηάζνπλ ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, φπσο απηνί πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, ε ζπληζηψκελε δφζε είλαη ή Anti-Xa IU 2 ψξεο πξηλ ηελ επέκβαζε. Ζ δφζε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κία θνξά ηελ εκέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 7-10 εκέξεο κεηεγρεηξεηηθά ή γηα ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν θάιπςεο ηνπ αζζελνχο. Σε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, φπσο απηνί πνπ ππνβάιινληαη ζε νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο, ε ζπληζηψκελε δφζε είλαη είηε κηα θαζνξηζκέλε δφζε ησλ Anti-Xa IU ρνξεγνχκελε 12 ψξεο πξηλ ηελ επέκβαζε θαη αθνινπζνχκελε απφ κία δφζε εκεξεζίσο, είηε ελαιιαθηηθά 50 Anti-Xa IU/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο, 2 ψξεο πξηλ ηελ επέκβαζε, αθνινπζνχκελε απφ κία δφζε εκεξεζίσο. Αηκνθάζαξζε Αηκνθάζαξζε κηθξήο δηάξθεηαο (κηθξφηεξε ησλ 4 σξψλ): Μηα εθάπαμ δφζε ησλ Anti-Xa IU ζηελ αξηεξηαθή γξακκή ηνπ θίιηξνπ (ή ελδνθιέβηα), ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο. Αηκνθάζαξζε καθξάο δηάξθεηαο (κεγαιχηεξε ησλ 4 σξψλ): Μηα εθάπαμ δφζε ησλ Anti-Xa IU ζηελ αξηεξηαθή γξακκή ηνπ θίιηξνπ (ή ελδνθιέβηα), ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο αθνινπζνχκελε απφ έγρπζε 750 Anti-Xa IU/ψξα. Πξνζαξκνγή ηεο δφζεο:

20 Αχμεζε ή κείσζε ηεο εθάπαμ δφζεο, εθφζνλ απαηηείηαη, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βήκαηα ησλ Anti-Xa IU κέρξη λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή απφθξηζε. Δάλ ρξεηαζηεί κεηάγγηζε αίκαηνο ή ρνξεγεζνχλ «ζπκππθλσκέλα» εξπζξά αηκνζθαίξηα θαηά ηελ αηκνθάζαξζε, κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ επηπιένλ Anti-Xa IU innohep. Παξαθνινχζεζε ηεο δφζεο: Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο Anti-Xa δξαζηηθφηεηαο ζην πιάζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαθνινπζεζεί ε δφζε ηνπ innohep θαηά ηελ αηκνθάζαξζε. Τα Anti-Xa επίπεδα ζην πιάζκα ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,5 Anti-Xa IU/ml κία ψξα κεηά ηε ρνξήγεζε. Παηδηαηξηθφο πιεζπζκφο Ζ αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ innohep ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ έρεη αθφκα ηεθκεξησζεί. Νεθξηθή Βιάβε: Δάλ ππάξρεη ππνςία λεθξηθήο βιάβεο, ε λεθξηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε ηε ρξήζε ελφο ηχπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ γηα λα εθηηκεζνχλ ηα επηπέδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο. Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπζζψξεπζε ζε αζζελείο κε επίπεδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο έσο 20 ml/minute, σζηφζν, ζπληζηάηαη πξνζνρή ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 30 ml/minute). Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε αζζελείο κε εθηηκψκελν επηπέδν θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 20 ml/minute. Βιέπε παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε. Ζιηθησκέλνη: Τν innohep ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε ελδεδεηγκέλεο δφζεηο. Σπληζηάηαη πξνζνρή ζηε ζεξαπεία ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε λεθξηθή βιάβε. Δάλ ππάξρεη ππνςία λεθξηθήο βιάβεο, βιέπε παξάγξαθν 4.2: Νεθξηθή Βιάβε θαη παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε Αληελδείμεηο Υπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1. Δλεξγφο ή ηζηνξηθφ αλνζνινγηθήο επαγφκελεο απφ επαξίλε ζξνκβνθπηηνπελίαο (ηχπνπ ΗΗ) (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Δλεξγή κείδνλα αηκνξξαγία ή ζπλζήθεο πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα κείδνλα αηκνξξαγία. Μείδσλ αηκνξξαγία νξίδεηαη φηαλ πιεξνί νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα ηξία θξηηήξηα: α) ζπκβαίλεη ζε κία ζεκαληηθή πεξηνρή ή φξγαλν (π.ρ. ελδνθξαληαθή, ελδνξξαρηαία, ελδνθζάικηα, νπηζζνπεξηηνλατθή, ελδναξζξηθή ή πεξηθαξδηαθή, ελδνκεηξηθή ή ελδνκπηθή κε ζχλδξνκν δηακεξίζκαηνο, β) πξνθαιεί πηψζε ηνπ επηπέδνπ αηκνζθαηξίλεο ηεο ηάμεο ησλ 20 g/l (1,24 mmol/l) ή πεξηζζφηεξν, ή γ) νδεγεί ζε κεηάγγηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ πιήξνπο αίκαηνο ή εξπζξψλ θπηηάξσλ. Σεπηηθή ελδνθαξδίηηδα 4.4. Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Νεπξαμνληθή αλαηζζεζία Σπληζηάηαη πξνζνρή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη λεπξαμνληθή αλαηζζεζία ή νζθπηθή παξαθέληεζε ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθέο δφζεηο innohep, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ λσηηαίνπ αηκαηψκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξαηεηακέλε ή θαη κφληκε παξάιπζε. Θα πξέπεη λα κεζνιαβεί ειάρηζηε θαζπζηέξεζε 12 σξψλ κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πξνθπιαθηηθήο δφζεο θαη ηεο

21 ηνπνζέηεζεο βειφλαο ή θαζεηήξα. Γηα ζπλερείο ηερληθέο, αλάινγε θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη πξηλ ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Δπηπιένλ, ε επαλαρνξήγεζε ηνπ innohep δελ ζα πξέπεη λα αξρίδεη λσξίηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ 4-6 ψξεο κεηά ηε ρξήζε ηεο λσηηαίαο αλαηζζεζίαο ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα λεπξνινγηθήο βιάβεο. Αηκνξξαγία Σπληζηάηαη πξνζνρή φηαλ ην innohep ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε θίλδπλν αηκνξξαγίαο. Γηα αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν κείδνλνο αηκνξξαγίαο βιέπε παξάγξαθν 4.3. Ο ζπλδπαζκφο κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ ή ηνπ ζπζηήκαηνο πήμεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα παξαθνινπζείηαη πξνζεθηηθά (βιέπε παξάγξαθν 4.5). Δλδνκπτθέο ελέζεηο Τν innohep δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ελδνκπτθή έλεζε εμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο. Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ελδνκπτθψλ ελέζεσλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Θξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε Δμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλνζνινγηθήο ζξνκβνθπηηνπελίαο επαγφκελεο απφ επαξίλε (ηχπνπ II), ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη πεξηνδηθά ζηε ζπλέρεηα. Τν innohep πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε αζζελείο πνπ αλαπηχζζνπλ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) (βιέπε παξάγξαθν 4.3 θαη 4.8). Ο αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζπλήζσο ζα νκαινπνηεζεί εληφο 2 έσο 4 εβδνκάδσλ κεηά ηε δηαθνπή. Υπεξθαιηαηκία Τα πξντφληα επαξίλεο κπνξεί λα θαηαζηείινπλ ηελ επηλεθξηδηαθή έθθξηζε αιδνζηεξφλεο πνπ νδεγεί ζε ππεξθαιηαηκία. Σηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, πξνυπάξρνπζα κεηαβνιηθή νμέσζε, απμεκέλν θάιην ηνπ νξνχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ηαπηφρξνλε ζεξαπεία κε θάξκαθα ηα νπνία κπνξεί λα απμήζνπλ ην επίπεδν θαιίνπ ζην πιάζκα, θαη καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ innohep. Σε αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα κεηξνχληαη ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ innohep θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ζηε ζπλέρεηα. Ζ ππεξθαιηαηκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαξίλε είλαη ζπλήζσο αλαζηξέςηκε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, σζηφζν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ εάλ ε ζεξαπεία κε innohep ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο, (π.ρ. κείσζε ηεο πνζφηεηαο ιήςεο θαιίνπ, δηαθνπή άιισλ θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαιίνπ). Πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο Γελ ππήξμαλ επαξθείο κειέηεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ innohep ζηελ πξφιεςε ζξφκβσζεο ηεο βαιβίδαο ζε αζζελείο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο. Ζ ρξήζε ηνπ innohep δελ κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Νεθξηθή Βιάβε Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπζζψξεπζε ζε αζζελείο κε επίπεδα θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο έσο 20 ml/minute. Παξφιν πνπ ε παξαθνινχζεζε ησλ anti-xa είλαη ε πην θαηάιιειε κέηξεζε ησλ θαξκαθνδπλακηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ innohep, παξακέλεη έλαο αδχλαηνο δείθηεο πξφβιεςεο ηνπ θηλδχλνπ αηκνξξαγίαο, παξ φια απηά ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξάγνληνο anti-xa κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/minute). Σπληζηάηαη πξνζνρή θαηά ηελ ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/minute). Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε αζζελείο κε εθηηκψκελν επηπέδν θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο θάησ ησλ 20 ml/minute.

22 Ζιηθησκέλνη Οη ειηθησκέλνη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, (βιέπε παξάγξαθν 4.4: Νεθξηθή Βιάβε), ζπλεπψο ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη ην innohep ζηνπο ειηθησκέλνπο. Πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα έθδνρα Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 1 mmol λάηξην (23 mg) αλά δφζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεχζεξν λαηξίνπ». Δπεηδή νη επαξίλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο, ην κνξηαθφ βάξνο θαη ηελ έθθξαζε ηεο δξαζηηθφηεηάο ηνπο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα απνθπγή ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αιιαγή απφ ηδηνζθεχαζκα ηεο κηαο εηαηξείαο ζε ηδηνζθεχαζκα ηεο άιιεο Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ αληηπεθηηθή δξάζε ηνπ innohep κπνξεί λα εληζρπζεί απφ άιια θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πεθηηθφ κεραληζκφ, φπσο απηά πνπ αλαζηέιινπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ (π.ρ. αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ θαη άιια κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα), ζξνκβνιπηηθνί παξάγνληεο, αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ, ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C, άκεζνη αλαζηνιείο παξαγφλησλ Xa θαη IIa. Τέηνηνη ζπλδπαζκνί ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά (βιέπε παξάγξαθν 4.4) Γνληκόηεηα, Κύεζε θαη Γαινπρία Δγθπκνζχλε Αληηπεθηηθή αγσγή ζε έγθπεο γπλαίθεο απαηηεί ηε θξνληίδα εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ. Μειέηεο ζε δψα δελ θαηέδεημαλ άκεζεο ή έκκεζεο επηβιαβείο επηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθφηεηα (βιέπε παξάγξαθν 5.3). Έλαο κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ ζε έγθπεο γπλαίθεο (πεξηζζφηεξεο απφ εθβάζεηο εγθπκνζχλεο) δελ θαηαδεηθλχεη δπζκνξθηθή νχηε εκβξπτθή/λενγληθή ηνμηθφηεηα απφ ηελ ηηλδαπαξίλε. Ζ ηηλδαπαξίλε δελ δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα. Τν innohep κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ηξηκήλσλ ηεο εγθπκνζχλεο, εάλ είλαη θιηληθά αλαγθαίν. Δπηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία: Δμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο λσηηαίνπ αηκαηψκαηνο, νη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο innohep (175 IU/kg) αληελδείθλπληαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ λεπξαμνληθή αλαηζζεζία. Σπλεπψο, ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ζε έγθπεο γπλαίθεο ζα πξέπεη πάληα λα θαζπζηεξεί γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηειεπηαίαο ζεξαπεπηηθήο δφζεο innohep. Πξνθπιαθηηθέο δφζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθ φζνλ κεζνιαβεί κία ειάρηζηε θαζπζηέξεζε 12 σξψλ κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο innohep θαη ηεο ηνπνζέηεζεο βειφλαο ή θαζεηήξα. Έγθπεο γπλαίθεο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο: Έρνπλ αλαθεξζεί απνηπρίεο ηεο ζεξαπείαο ζε έγθπεο γπλαίθεο κε πξνζζεηηθέο θαξδηαθέο βαιβίδεο, πνπ ιακβάλνπλ πιήξεηο αληηπεθηηθέο δφζεηο innohep θαη άιισλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξηλψλ. Τν innohep δελ κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Θειαζκφο Γεδνκέλα ζε δψα δείρλνπλ φηη ε έθθξηζε innohep ζην κεηξηθφ γάια είλαη ειάρηζηε. Δίλαη άγλσζην εαλ ε ηηλδαπαξίλε απεθθξίλεηηαη ζην αλζξψπηλν γάια. Παξφιν πνπ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο απνξξφθεζε ησλ επαξίλσλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο είλαη απίζαλε, ν θίλδπλνο ζηα λενγέλλεηα/βξέθε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.

23 Σε αζζελείο ζε θίλδπλν, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαηά ηηο πξψηεο έμη εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Πξέπεη λα παξζεί κία απφθαζε εάλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκφο ή ζα δηαθνπεί/ζα απνθεπρζεί ε ζεξαπεία κε innohep, ιακβάλνληαο ππφςε ην φθεινο ηνπ ζειαζκνχ γηα ην παηδί θαη ην φθεινο ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ γπλαίθα. Γνληκφηεηα Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο κειέηεο κε innohep φζνλ αθνξά ηελ γνληκφηεηα Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Τν innohep δελ έρεη θακία ή έρεη αζήκαληε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, είλαη ηα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα, δεπηεξνγελήο αλαηκία ιφγσ αηκνξξαγίαο θαη αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο. Αηκνξξαγία κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν θαη λα έρεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζνβαξφηεηαο. Μπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ επηπινθέο, ηδίσο φηαλ ρνξεγνχληαη κεγάιεο δφζεηο. Παξφιν πνπ νη κείδνλεο αηκνξξαγίεο είλαη αζπλήζεηο, έρεη αλαθεξζεί ζάλαηνο ή κφληκε αληθαλφηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) εθδειψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα ζε 5 κε 14 κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο πξψηεο δφζεο. Δπηπιένλ, έρεη πεξηγξαθεί κία κνξθή ηαρείαο εθδήισζεο ζε αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ εθηεζεί θαηά ην παξειζφλ ζηελ επαξίλε. Ζ αλνζνινγηθή ζξνκβνθπηηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε (ηχπνπ II) κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε. Τν innohep πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλνζνινγηθήο ζξνκβνθπηηνπελίαο επαγφκελεο απφ επαξίλε (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Σε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ην innohep κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξθαιηαηκία ιφγσ ππναιδνζηεξνληζκνχ. Σηνπο αζζελείο ζε θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη απηνί κε ζαθραξψδε δηαβήηε ή λεθξηθή βιάβε (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Σνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπάληεο πεξηπηψζεηο λέθξσζεο ηνπ δέξκαηνο, ηνμηθνχ δεξκαηηθνχ εμαλζήκαηνο (π.ρ. Stevens-Johnson syndrome), αγγεηννηδήκαηνο θαη αλαθπιαμίαο. Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα ζηελ παξακηθξή ππνςία εκθάληζεο ηέηνησλ ζνβαξψλ αληηδξάζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ βαζίδεηαη ζε αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ απφ θιηληθέο κειέηεο θαη απφ απζφξκεηεο αλαθνξέο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαηαηάζζνληαη θαηά MedDRA Καηεγνξία Οξγαληθφ Σχζηεκα (SOC) θαη νη κεκνλσκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηαμηλνκνχληαη μεθηλψληαο κε ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο. Δληφο θάζε θαηεγνξίαο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο αλαθέξνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξφηεηαο. Πνιχ ζπρλέο > 1/10 Σπρλέο > 1/100 θαη < 1/10 Όρη ζπρλέο > 1/1.000 θαη Πνιχ ζπάληεο < 1/10.000

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 2 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Abstral 100 κg ππνγιψζζηα δηζθία 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ππνγιψζζην δηζθίν πεξηέρεη 100 κg θαηληαλχιεο (σο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Cimzia 200 mg ελέζηκν δηάιπκα. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Η θάζε πξνγεκηζκέλε ζχξηγγα πεξηέρεη 200 mg certolizumab

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα