ЗАШТИТА ВАЗДУХА. Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ЗАШТИТА ВАЗДУХА. Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел"

Transcript

1 ЗАШТИТА ВАЗДУХА Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел

2 Информатор Увод ШТА ЈЕ ВАЗДУХ? Ваздух је смеша гасова (21% кисеоник, 79% азот) Када говоримо о заштити ваздуха, подразумевамо да је то ваздух у тропосфери, на отвореном

3 Слојеви атмосфере ВАЗДУХ

4 Емисија је процес испуштања загађујућих материја у ваздух (емисија из природних и антропогених извора) Квалитет ваздуха мерење концентрације загађујућих материја у ваздуху, на одређеном месту, у одређено време ЕМИСИЈА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА - ИМИСИЈА

5 Извори загађења у урбаним срединама Извори загађења ваздуха резултат су углавном људских активности (анторпогени) и могу се сврстати у три групе: 1. Стационарни извори Извори загађења у руралниом подручјима везаним за пољопривредне активности, рударство и каменоломе; Извори загађења везани за индустрије и индустријска подручја, хемијску индустрију, производњу неметала, металску индустрију, производњу електричне енергије; Извори загађења у комуналним срединама као што су загревање, спаљивање отпада, индивидуална ложишта, перионице, сервиси за хемијско чишћење и др. 2. Покретни извори Обухватају било који облик моторних возила са унутрашњим сагоревањем као нпр. лака возила која користе бензин, лака и тешка возила која користе дизел; моторцикле; авионе;

6 Извори загађења у урбаним срединама 3. Извори загађења из затвореног простора Обухватају биолошка загађења (полен, гриње, плесни, квасци, инсекти, микроорганизми, алергени пореклом од домаћих животиња), емисије од сагоревања и загревања, емисије од различитих материјала или материја као што су испарљива органска једињења, олово, радон, азбест и различите синтетичке хемикалије, дувански дим и др. Последњих десетак година у развијеним земљама загађеност ваздуха затвореног простора представља озбиљан проблем, којемсепосвећујепосебна пажња

7 Подела загађујућих материја Основне (класичне) загађујуће материје - група загађујућих материја које су широко распрострањене и неизбежно присутне у свакодневним људским активностима. Гасовите загађујуће материје укључују једињења сумпора (сумпордиоксид-so 2 и сумпортриоксид-so 3 ), угљенмоноксид (CO), једињења азота (азотмоноксид-no, азотдиоксид-no 2, амонијак-nh 3 ) Секундарне загађујуће материје настају под утицајем термалне, хемијске или фотохемијске реакције (приземни озон, фотохемијски смог) Чађ Суспендоване честице у ваздуху укључују укупне суспендоване честице (УСЧ), СЧ 10 (СЧ са средњим аеродинамичким пречником мањим од 10 μm), СЧ 2,5 (СЧ са средњим аеродинамичким пречником мањим од 2,5 μm), фине и ултрафине честице пореклом из дизел мотора, летећи пепео од угља, минерална прашина (угљена, азбестна, силикатна, цементна), метална прашина и испарења (нпр. цинк, бакар, гвожђе и олово), киселе измаглице (аеросол)) (нпр( нпр. сумпорна киселина),

8 Таложне материје у ваздуху укључују честице чији дијаметар прелази 10 микрона. Услед сопствене тежине ове честице имају способност таложења па се њихово узорковање врши уз помоћ седиментатора, након чега се из овако прикупљеног аероседимента одређује количина течних загађивача као и чврстих материја које кишница раствара у атмосфери Специфичне загађујуће материје група загађујућих материја које се емитују из појединих делатности и из одређених индустријских процеса. У ову групу спадају: органска једињења - угљоводоници, испарљива органска једињења - VOC, полициклични ароматични угљоводоници - PAH, халогени деривати, алдехиди, халогена једињења HF и HCl и материје специфичног мириса, тeшки мeтали из процeса производњe и сагорeвања (Ni, Mn, Cr, Cd, Hg, Pb, As, итд.) У последње време спомињу се мириси као врста загађујућих материја. Они могу бити тачно дефинисани у погледу настанка, изазвани специфичним хемијским агенсима као што су водониксулфид (H2S), угљендисуфид (CS 2 ) и меркаптани (R-SH, R, SR 2 )

9 Загађујућа материја Сумпордиоксид Водониксулфид Угљенмоноксид Оксиди азота Чађ Суспендоване честице Испарљива органска једињења Тешки метали Главни извор загађења Сагоревање угља и нафте, црна и обојена металургија, Хемијски процеси, кафилерије, рафинерије Сагоревање, мотори СУС Сагоревање, мотори СУС Сагоревање Технолошки процеси каменоломи, цементаре Хемијски процеси, прерада нафте, дистрибуција бензена Технолошки процеси Утицај Киселе кише Респираторна обољења Гушење Респираторна обољења Канцерогени, мутагени и тератогени ефекти Канцерогени, мутагени и тератогени ефекти

10 Здравствени ефекти Штетно деловање загађујућих материја присутних у ваздуху, доводи до промене квалитета ваздуха и на тај начин до пораста потенцијално негативних утицаја на здравље и то на више начина: Интензивна изложеност токсичним материјама може узроковати акутне здравствене ефекте, Изложеност нижим концентрацијама (нижим од дозвољених) штетних материја кроз дужи временски период може довести до хроничних обољења, Изложеност појединим штетним материјама може изазвати генетске промене, Штетни ефекти изазвани суспендованим честицама до 10 микрона PM 10, у великој мери су удружени са још финијим честицама, киселим аеросолом или сулфатима или оксидима метала, Дуготрајна изложеност ниским концентрацијама микрочестица удружена је са морталитетом и доприноси појави повећане стопе бронхитиса и смањењу функције плућа - спроведене студије указују да очекивани животни век може бити скраћен више од годину дана у насељима изложеним високим концентрацијама PM 10 у поређењу са оним изложеним ниским концентрацијама, Смањење имунолошке способности организма, Изазивање субклиничких иритација и непријатних осећања и Утицај на погоршање постојеће болести

11 Здравствени ефекти Ваздух као најнеопходнији природни извор живота, треба у сваком тренутку штитити од свих врста загађујућих материја, јер на тај начин штитимо људски организам од уношења материја које штетно делују на здравље човека. Загађеном ваздуху изложено је целокупно становништво, а нарочито су угрожене осетљиве групе (деца, старе особе и различите категорије хроничних болесника). Загађујуће материје присутне у ваздуху спољне средине не оштећују у истој мери сва ткива. На дејство сумпордиоксида, азотових оксида и озона најосетљивији је респираторни тракт.

12 Узроци загађења ваздуха у Републици Србији Загађење ваздуха из тачкастих извора је последица застарелих технологија, недостатка постројења за пречишћавање димних гасова и ниске енергетске ефикасности постројења у сектору енергетике и индустрије и лошег квалитета горива за грејање. Узроци загађења ваздуха из мобилних извора су лош квалитет моторног горива (оловни бензин), употреба старих возила која се лоше одржавају и возила без катализатора, као и неадекватни технички стандарди за возила. Недостаје национални катастар емисије гасова са ''ефеком стаклене баште'', попис супстанци које изазивају оштећење озонског омотача, као и подстицајних економских мера за смањење емисије у ваздух. Постојећа законска регулатива за емисију и имисију није усклађена са регулативом ЕУ, а непотпун мониторинг и његово недовољно спровођење утичу на стицање нереалне слике о степену загађења ваздуха у Србији Квалитет амбијенталног ваздуха у појединим областима и градовима Србије је условљен емисијама основних загађујућих материја као што су: SО 2, NОх, СО, суспендоване честице (чађ, прашина, дим и др) и приземни озон, које потичу из термоенергетских објеката и индустријских постројења (Обреновац, Лазаревац, Београд, Костолац, Панчево, Бор, Смедерево, Нови Сад, Шабац и др.), од сагоревања у индивидуалним котларницама, домаћинствима, од саобраћаја итд. Квалитет ваздуха се погоршава посебно током временских прилика без ветра и у сезони грејања. Специфичне загађујуће материје, које се емитују из одређених индустријских процеса производње као што су: угљоводоници, испарљива орханска једињења, флуориди, хлор, тeшки мeтали из процeса производњe и сагорeвања (Ni, Mn, Cr, Cd, Hg, Pb, As, итд.) нисуутаковeликој мери распрострањене у ваздуху околине, изузимајући индустријска подручја. Укупна годишња штета која настаје услед загађења ваздуха и ефекта стаклене баште у Србији процењује се између 447,2 милиона и 1,4 милијарде евра, што представља између 1,8 до 5,5 одсто бруто друштвеног производа

13 Узроци загађења ваздуха у Републици Србији Основни проблеми загађења ваздуха у Републици Србији су следећи: Загађење ваздуха у подручјима где су лоцирана термоенергетска и индустријска постројења (Обреновац, Лазаревац, Београд, Костолац, Панчево, Бор, Шабац, Нови Сад, Смедерево, Чачак, Лучани и др.) узроковано емисијом (SО 2, NОx, CО, PAH, таложне материје, чађ, и др.); Законски дефинисане граничне дневне вредности концентрације појединих полутаната (ГВИ) у ваздуху: Укупна количина аероседимента: 450 µgm-2 Олово (аероседимент): 250/100 µgm-2 Кадмијум (аероседимент): 5/2 µgm-2 Цинк (аероседимент): 400/200 µgm-2 Чађ: 50 µgm-3 Сумпордиоксид: 150 µgm-3 Азотдиоксид: 150 µgm-3 Угљенмоноксид: 10 µgm-3 Олово: 1.0 µgm-3 Загађење ваздуха у великим урбаним срединама (Београд, Нови Сад, Ниш) узроковано саобраћајем (NОx, SО 2, озон, олово, честице, CО идр.); Високе концентрације чађи у ваздуху у урбаним зонама у време грејне сезоне услед емисије из индивидуалних котларница и домаћинстава; Загађење ваздуха проузроковано неконтролисаним горењем на сметлиштима, паљењем пољопривредних површина након жетве и др.(емисија PCDF/D и других гасова); Допринос стварању ''ефекта стаклене баште''; Кумулативно загађење ваздуха као резултат концентрисаности петрохемијских и рафинеријских комплекса иазотаре.

14

15 Циљ контроле квалитета ваздуха Систематско праћење квалитета ваздуха се спроводи у мрежи мерних места на територији целе Републике на основу Уредбе о Програму контроле квалитета ваздуха у Републици Србији, који доноси Влада Републике Србије за сваку годину. Законска основа за доношење Програма садржана је у Закону о заштити животне средине ( Службени гласник РС, 135/04). Овај Програм је припремљен са основним циљем да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће материје, као и истраживање утицаја квалитета ваздуха на здравље, климу и шумске екосистеме. Програмско систематско мерење загађености ваздуха обезбеђује остваривање више циљева: Праћење степена загађености ваздуха у односу на граничне вредности имисије (ГВИ), Предузимање превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађивања, Информисање јавности и давање препорука за понашање у епизодама повећаног загађења ваздуха, Праћење трендова концентрација по зонама на територији Републике, Процена изложености популације, Идентификација извора загађења или ризика, Евалуација дуготрајних трендова, Сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха.

16 Мониторинг квалитета ваздуха се обавља у мрежи мерних места (станица) постављених у више нивоа од стране стручних организација (заводи за јавно здравље, Републички хидрометеоролошки завод и институти). Квалитет података о систематским мерењима условљен је опремљеношћу институција које врше мерења, а ограничен је финансијским могућностима. У оквиру државног осматрачког система Републичког хидрометеоролошког завода, а према Уредби о утврђивању квалитета ваздуха, коју Влада доноси на период од две године, врше се систематска мерења квалитета ваздуха у мрежи коју чине: 13 станица које репрезентују стање квалитета ваздуха на ширем подручју и које нису под непосредним утицајем извора загађења и 10 станицакојесупостављене на метеоролошким станицама које су у зони извора загађења, као и 1 метеоролошка станица за реализацију ЕМЕP програма. На овим станицама врши се 24-часовно узорковање квалитета ваздуха, азатими хемијска анализа ради добијања концентрација SО 2, NOx и чађи у амбијенталном ваздуху. Локална мрежа урбаних станица покрива мониторинг основних загађујућих материја (чађ, SО 2, NОx, CО, озон, суспендоване честице и таложне материје) укључујући и тешке метале у таложним материјама. Програмом је предвиђено да станице буду лоциране у 40 насеља, на 76 мерних места. Локална мрежа за контролу специфичних загађујућих материја покрива 19 насеља на 44 мерна места у зависности од близине индустријских постројења (на пример, пратесеакролеин, фенол, NH 3, бензен и др.). Мониторинг квалитета ваздуха АМС у Беочину АМС у Београду АМС у Бoру

17 Мониторинг квалитета ваздуха Систематска мерења имисије основних и специфичних загађујућих материја се врше у мањем обиму него што је предвиђено Програмом због ограничених финансијских средстава. Мерења основних загађујућих материја се врше у 28 насеља на 60 мерних места и специфичних загађујућих материја у 5 насеља на 11 мерних места. Месечни извештаји (на основу којих се израђују годишњи) достављају се Министарству животне средине и просторног планирања. Подаци о стању квалитета ваздуха Аутоматска мерна станица (АМС)

18 Према Извештају о стању животне средине у Републици Србији, Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, током године годишња вредност чађи (дима) изнад дозвољеног лимита (50 µg/m 3 ), била је у Ужицу (198 µg/m 3 ) и Београду Бул. Деспота Стефана (145 µg/m 3 ). Највеће дневне концентрације чађи током године су имали Ужице ПИО (399 µg/m 3 ), Ужице ЗЈЗ (384 µg/m 3 ), Београд ул. Ч. Чаплина (333 µg/m 3 ), Београд Врачар (323 µg/m 3 ), Костолац (306 µg/m 3 ) Стање квалитета ваздуха у Р. Србији за годину Упоредни приказ средње годишње концентрације чађи (µg/m 3 ) уамбијенталномваздухуибројаданаса прекорачењем ГВИ за изабрана места у години Резултати мониторинга азотдиоксида (NO2) уамбијенталном ваздуху током године указују на чињеницу да ни на једном мерном месту није прекорачен годишњи дозвољени лимит од 60 µg/m 3. Највеће годишње вредности су биле у Чачку центар града (54 µg/m 3 ), Београду Охридској улици (52 µg/m 3 ) ибеограду Омладинских бригада (47 µg/m 3 ). Али прекорачења максимално дозвољених дневних лимита по домаћој регулативи (85 µg/m 3 ), је током године било у Београду Омладинских бригада (27 дана са прекорачењем), у Чачку 20 дана, Београду Бул. Деспота Стефана 17 дана, у Панчеву 6 дана. Највеће дневне концентрације азотдиоксида измерене су у Београду Охридска улица (239 µg/m 3 ), Београду Омладинских бригада (206 µg/m 3 ), Чачку ЈКП Комуналац (200 µg/m 3 ). Током године годишња вредност сумпордиоксида (SО2) изнад дозвољеног лимита (50 µg/m 3 ), била је у Бору (182 µg/m 3 ) и Београду (53 µg/m 3 ).

19 Стање квалитета ваздуха у Р. Србији за годину Прекорачења максимално дозвољеног дневог лимита за Републику Србију (150 µg/m 3 ), током године најчешћа су била у Бору 109 дана, потом у Београду (Врачар 17 дана, Булевар Деспота Стефана 10 дана) и Костолцу 8 дана. Максималне дневне концентрације сумпордиоксида су током године биле у Бору (1635 µg/m 3 ), у Београду Врачар (356 µg/m 3 ), у Костолцу(279 µg/m 3 ), у Београду Бул. Деспота Стефана (262 µg/m 3 ), Кошутњак (225 µg/m 3 ), у Ужицу (190 µg/m 3 ) Упоредни приказ средње годишње концентрације азотдиоксида (µg/m 3 ) у амбијенталном ваздуху и броја дана са прекорачењем ГВИ за изабрана места у години Упоредни приказ средње годишње концентрације сумпордиоксида (µg/m 3 ) уамбијенталномваздухуибројадана са прекорачењем ГВИ за изабрана места у години Гранична вредност имисије (ГВИ) за укупне таложне материје у Републици Србији је 200 mg/m 2 /дан на годишњем нивоу. Током године, годишње концентрације укупних таложних материја су биле веће од ГВИ првенствено у Београду (306.1 mg/m 2 /дан ) на нивоу града (на 22 мерна места у Београду је прекорачена ГВИ), затим Пожеги, Смедереву, Костолцу, Пироту, Севојну, Крушевцу, Бору, Зајечару и Шабцу.

20 Реформе мониторинга и информационог система У будићности даље реформе мониторинга и информационог система биће усмерене ка: Унапређењу програма мониторинга амбијенталног ваздуха и процени квалитета ваздуха Модернизацији мреже мониторинга у великим градовима и на угроженим локацијама за праћење амбијенталних концентрација Акредитацији лабораторија и оснивању референтне лабораторије Изради катастра загађивача ваздуха и биланса емисија Дефинисању зона са степеном загађења изнад законом дозвољених вредности Моделирању ефеката стационарних и великих тачкастих извора Спровођењу сопственог мониторинга загађивача Утврђивању пописа емисије гасова стаклене баште

21 Реформе мониторинга и информационог система Важно питање је стандардизација и акредитација лабораторија које спроводе анализе животне средине. Потребно је увести једнообразне аналитичке процедуре и процедуре контроле квалитета ваздуха, формирати референтне и калибрацијске лабораторије, а лабораторије би требало да добију акредитацију међународног стандарда ISO/IEC Неопходна је интензивна обука особља Акредитација треба да буде обавезна за све лабораторије Став министарства...само оне организације, које поседују и акредитацију за узорковање, мерење и анализу појединог параметра (што се доказује решењем о акредитацији и списком метода у обиму акредитације) и испуњавају ближе услове у погледу кадрова, опреме, простора (што се доказује решењем - овлашћењем Министарства), у области узорковања, мерења, анализе и поузданости података истог параметра, испуњавају законски услов за вршење оваквих мерења, и једино се њихови резултати могу прихватити као валидни и адекватни.

22 Образовање и развијање свести о потреби заштите животне средине Досадашња истраживања и свакодневна пракса показују да је општи ниво друштвене свести о потреби заштите животне средине као и ниво еколошке културе у Србији недовољно висок. Последицатогајесве веће нарушавање животне средине, нерационално коришћење природних богатстава, угрожавање заштићених природних добара, нерешено питање одлагања свих врста отпада и др. Недовољно висок ниво свести о потреби заштите животне средине последица је непримене прописа у области заштите животне средине, недовољно високог образовног нивоа и ниског животног стандарда становништва. Активности које се односе на образовање, развијање јавне свести и еколошке културе координира Министарство животне средине и просторног планирања на основу законима утврђеног оквира и међународних обавеза, а у сарадњи са Министарством просвете и другим надлежним институцијама. Постоји потреба за стратешким приступом у имплементацији образовања за заштиту животне средине и одрживи развој, који би олакшао да се започети развојни процеси у једном броју школа прошире на све образовне установе у Републици.

23 Образовање и развијање свести о потреби заштите животне средине Формални видови образовања из области заштите животне средине у Републици Србији су испод међународно утврђених стандарда, иако су у претходној деценији, посебно у неколико претходних година, на свим нивоима васпитања и образовања интензивно увођени наставни садржаји који се односе на заштиту животне средине. Увођење мултидисциплинарног и интерсекторског приступа у спровођењу овог вида образовања започето је тек од године кроз реформу образовања уз укључивање принципа одрживог развоја.

24 Образовање и развијање свести о потреби заштите животне средине Неформално образовање и други видови јачања свести су недовољно координирани, несистематизовани и нису доступни свим категоријама становништва. На спори развој неформалног образовања у области заштите животне средине утицали су следећи фактори: непостојање стратешког приступа образовању за заштиту животне средине и одрживи развој, недовољна доступност информација, ограничени интерес медија и ограничене могућности за учествовање грађана у одлучивању о животној средини. Информисање, као значајан сегмент неформалног образовања становништва о проблемима у животној средини, још увек је парцијално, непланско и често сензационалистичко. Постоје часописи, који се баве заштитом животне средине, каоидечијаштампагдесепоклањавећапажњатемамаизобластизаштите животне средине. Међутим број и квалитет написа у дневној и периодичној штампи је далеко испод задовољавајућег нивоа. Иако постоје посебне радио и телевизијске емисије, не може се рећи да медији поклањају довољно пажње овој тематици. Подизање нивоа свести о заштити животне средине је важан предуслов реформе политика свих сектора у деловима који се односе на заштиту животне средине.

25

26 Прописи у области заштите ваздуха Oбласт заштите ваздуха уређена је следећим прописима: 1. Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, број 135/04), 2. Закон о хидрометеоролошким пословима од интереса за целу земљу ( Службени лист СФРЈ, број 18/88, 63/90), 3. Правилник о оснивању мрежа и радних програма метеоролошких станица од интереса за целу земљу ( Службени лист СФРЈ, број 50/90), 4. Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података ( Сужбени.гласник РС, број 54/92, 30/99, 19/06), 5. Правилник о граничним вредностима емисија, начину и роковима мерења и евидентирања података ( Службени гласник РС, број 30/97, 35/97), 6. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају стручне организације које врше мерења емисије и имисије ( Службени. гласник РС, број 5/02), 7. Уредба о утврђивању Програма контроле ваздуха у и години ( Службени. гласник РС, број 48/04), 8. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени лист СЦГ", бр. 51/2004, 54/2005 и 18/2006).

27 Информисање јавности О квалитету ваздуха можете се информисати на званичноj интернет страници: Агенције за заштиту животне средине Републичког хидрометеоролошког завода Србије Општине Републике Србије на чијој интернет страници се грађани могу информисати о квалитету ваздуха у свом граду су: Општина Суботица Општина Панчево Градска управа за заштиту животне средине Нови Сад Секретаријат за заштиту животне средине Београд Општина Обреновац Општина Савски Венац

28

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ Редакцијски пречишћен текст На основу члана 9. став. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 6/09), Влада доноси УРЕДБУ о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

2 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

2 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ Издавач: За издавача: Аутори: Дизајн: Штампа: Тираж: ЈП Електропривреда Србије Сектор за односе с јавношћу Царице Милице 2, Београд www.eps.rs, eps@eps.rs Драгомир Марковић, генерални директор Драгомир

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА Теоријска анализа продуктивности пољопривредног... Стручни рад Економика пољопривреде Број 4/2010. УДК: 338.312:631 ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2006. СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.4(497.11) СЛАВОЉУБ

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Радна група за МС. Бела књига о Мултиплој Склерози. Право на здравље и здравствену правичност

Радна група за МС. Бела књига о Мултиплој Склерози. Право на здравље и здравствену правичност Радна група за МС Бела књига о Мултиплој Склерози Право на здравље и здравствену правичност Здравствена правичност (у складу са глобалним принципима WHО) Право на здравље је основно људско право. Заштита

Διαβάστε περισσότερα

ИНДЕКСИ ТЕМПЕРАТУРНИХ И ПАДАВИНСКИХ ЕКСТРЕМА У ПОДГОРИЦИ У ПЕРИОДУ

ИНДЕКСИ ТЕМПЕРАТУРНИХ И ПАДАВИНСКИХ ЕКСТРЕМА У ПОДГОРИЦИ У ПЕРИОДУ Доступно онлајн на www.gi.sanu.ac.rs Зборник радова Географског института Јован Цвијић САНУ 61(1) (29-39) Оригинални научни рад УДК: 911.2:551.58(497.16) ИНДЕКСИ ТЕМПЕРАТУРНИХ И ПАДАВИНСКИХ ЕКСТРЕМА У

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ. Основну и средњу школу завршио је у Блацу, као носилац диплома Вук Караџић.

ИЗВЕШТАЈ. Основну и средњу школу завршио је у Блацу, као носилац диплома Вук Караџић. ИЗВЕШТАЈ На расписани конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом, наставника у звање доцент за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности

Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности Стручни рад UDK:621.317.42:621.316.97 BIBLID:0350-8528(2012),22.p.173-184 doi:10.5937/zeint22-2341 Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САША Љ. СТЕПАНОВИЋ ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Славиша Пузовић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, Eлектроенергетика,

Διαβάστε περισσότερα

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП 2012-2018. Назив документа: Координатор за израду ЛЕАП-а Радни тим: Извјештај о стању животне средине Радослава Филиповић Ранка Бјелоглав,

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

СОЦИЈАЛНО ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

СОЦИЈАЛНО ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ивана Љ. Илић Крстић СОЦИЈАЛНО ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Текст ове докторске дисертације ставља се на

Διαβάστε περισσότερα

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Република Србија Национални савет за високо образовање Национални савет за научни и технолошки

Διαβάστε περισσότερα

Метод и кључни налази

Метод и кључни налази 55 54 Мапа у Србији Мапа у Србији Метод и кључни налази Републички завод за статистику 1 2 Мапа у Србији ЗАХВАЛНИЦА АУТОРА Овај извештај је резултат заједничког рада Републичког завода за статистику (РЗС)

Διαβάστε περισσότερα

Катодна заштита подземних инсталација

Катодна заштита подземних инсталација Аутор: Љиљана Топаловић, дипл.ел.инж. Катодна заштита подземних инсталација У складу са принципима термодинамике метали у које је уложена енергија у процесу екстракције из руде настоје да у природном окружењу

Διαβάστε περισσότερα

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014. Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу Младен Бањанин, Јована Тушевљак Електротехнички факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина banjanin@ymail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Председник Скупштине Општине: Бранислав Дангубић Број: Дана: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ -

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МЕНТОР Проф. др Драгица Радосав КАНДИДАТ Пардањац мр Марјана Зрењанин,

Διαβάστε περισσότερα

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН. Септембар

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН. Септембар Септембар 2016 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Септембар 2016 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Статистички билтен септембар

Διαβάστε περισσότερα

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака.

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака. Основе механике флуида и струјне машине 1/11 Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака 1задатак Познате су следеће величине једнe

Διαβάστε περισσότερα

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10,

Διαβάστε περισσότερα

ТРЕНДови ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ И БРОЈА СТАНОВНИКА

ТРЕНДови ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ И БРОЈА СТАНОВНИКА ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2012, бр. 106, стр. 183-196 BIBLID: 0353-4537, (2012), 106, p 183-196 Ranković N. 2012. Trends of forest area and population and the impact of population on forest

Διαβάστε περισσότερα

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА -Белешке уз предавања-

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА -Белешке уз предавања- ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ СМЕР: Заштита од пожара и спасавање специјалистичке студије ПРЕДМЕТ: Експертиза пожара ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА Белешке уз предавања Нови Сад, новембар 2016.

Διαβάστε περισσότερα

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ Др Бранко Давидовић, дипл. инж. саоб. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ Крагујевац, 2009. Висока техничка школа струковних студија Др Бранко Давидовић, дипл. инж. саоб. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 7 23. март 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 23. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАДА РАТЕЛ-А У ГОДИНИ

ПЛАН РАДА РАТЕЛ-А У ГОДИНИ ПЛАН РАДА РАТЕЛ-А У 2016. ГОДИНИ 1. ОПШТЕ ПОСТАВКЕ Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту Агенција - РАТЕЛ) је, полазећи од Закона о електронским

Διαβάστε περισσότερα

Studija o životnom standardu

Studija o životnom standardu Studija o životnom standardu Srbija 00 007. CPBIJE Republiåki zavod za statistiku Srbije The World Bank Department for International Development Студија о животном стандарду 00-007 Издавач: Републички

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе -

МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе - Припремио: др Драган Ћоћкало, доцент Приручник је намењен, пре свега, студентима студијског програма инжeњерски

Διαβάστε περισσότερα

КВАЛИТЕТ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ

КВАЛИТЕТ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII, 2016. Проф. др Жана БОЈОВИЋ Mc Марина ИЛИЋ Учитељски факултет у Ужицу Универзитет у Крагујевцу УДК 378:371.12(497.11) - оригинални научни рад - КВАЛИТЕТ

Διαβάστε περισσότερα

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди ЗБОРНИК ВШССОВ година VII број 2. Кикинда, 2012.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди ЗБОРНИК ВШССОВ година VII број 2. Кикинда, 2012. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди ЗБОРНИК ВШССОВ година VII број 2. Кикинда, 2012. САДРЖАЈ СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ Др Лидија Мишкељин Дечји вртић као културни артефакт вртић из

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIV- Бр. 3 YEAR 2014 TOME XCIV - N о 3

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIV- Бр. 3 YEAR 2014 TOME XCIV - N о 3 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2014. СВЕСКА XCIV- Бр. 3 YEAR 2014 TOME XCIV - N о 3 Оriginal Scientific papers RECENT EXTREME AIR TEMPERATURE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације

Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације Оригиналан научни рад Original scientific paper UDK: 631.15:631.563 DOI: 10.7251/AGRSR1504519R Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације Борислав Раилић 1, Зоран Маличевић 1

Διαβάστε περισσότερα

Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина

Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина Бијељина, септембар 2011. САДРЖАЈ ПРЕДГОВОР...8 РЕЗИМЕ... 14 1. УВОД...18 1.1. ЦИЉЕВИ...19 1.2. ШТА ЈЕ ОДРЖИВИ ЕНЕРГЕТСКИ АКЦИОНИ ПЛАН?...19 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост и могућности примене кооперативног учења у разредној настави

Учесталост и могућности примене кооперативног учења у разредној настави UDC 371.3::371.315.7 Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 25 37 371.3::371.311.5 Рад примљен: 4. 9. 2015. Рад прихваћен: 14. 5. 2016. Марина Ж. Илић 1 Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Διαβάστε περισσότερα

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација Крагујевац, 2013. година

Διαβάστε περισσότερα

ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД. год. 53 бр. 4 (septembar) YU ISSN UDC

ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД. год. 53 бр. 4 (septembar) YU ISSN UDC ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД год. 53 бр. 4 (septembar) YU ISSN04406826 UDC 54.001.93 HEMIJSKI PREGLED CHEMICAL REVIEW Годиште 53 број 4 септембар Editor-in-Chief Volume 53 RATKO M. JANKOV NUMBER 4 Deputy Editor-in-Chief

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 1. 05. јануар 2016. године Година 33. 1. На основу члана 25. и 35. став 10. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 94 30. септембар 2016. године Цена 265 динара На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2012/2013. година

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДАБРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2010. ГОДИНУ Београд 2011. Садржај Демографски показатељи Социјално-економски показатељи Здравствено

Διαβάστε περισσότερα

НАПРЕДОВАЊЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ:

НАПРЕДОВАЊЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ: САЖЕТА БИОГРАФИЈА Др Саша Љ. Милијић је рођен 30. јула 1969. године у Зајечару, Република Србија. Основну школу "Радојка Лакић" и гимназију "Свети Сава" завршио је у Београду. Дипломирао је на одсеку за

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2014-2015 Правила важе од 1. новембра 2013. БЕОГРАД, 2014 1 Атлетски савез Србије Заједница атлетских судија Србије Издавач Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ ПРИЛОГ 6. УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ Овај прилог се састоји из 3 дијела: Дио 1. овог Прилога обезбеђује увођење у списак усаглашене класификације и обиљежавања

Διαβάστε περισσότερα

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Др Зоран Крстић, протојереј ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Говорећи на прослави 180 годишњице Старе Милошеве цркве у Крагујевцу проф. др Радош Љушић 1 је говорио о двема нашим историјским заблудама, које

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА 2016-2017 АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 1 2 ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2016-2017 Правила важе од 1. новембра 2015. БЕОГРАД, 2015 3 Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА. Превод из IAAF Competiton Rules Правила важе од 1. новембра 2015.

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА. Превод из IAAF Competiton Rules Правила важе од 1. новембра 2015. ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2016-2017 Правила важе од 1. новембра 2015. БЕОГРАД, 2015 1 Атлетски савез Србије Заједница атлетских судија Србије Издавач Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ: СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И МОТИВ ДОЛАСКА ПОСЕТИЛАЦА * 1

САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ: СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И МОТИВ ДОЛАСКА ПОСЕТИЛАЦА * 1 UDC 788.077.092(497.11 Guča) UDC 316.7(497.11 Guča) DOI: 10.2298/ZMSDN1344563B Оригинални научни рад САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ: СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И МОТИВ ДОЛАСКА ПОСЕТИЛАЦА * 1 Жељко Бјељац z.bjeljac@gi.sanu.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5 05.03.011 - III РАЗРЕД 1. Нацртај 4 праве a, b, c и d, ако знаш да је права а нормална на праву b, права c нормалана на b, а d паралелнa са а. Затим попуни табелу стављајући знак (ако су праве нормалне)

Διαβάστε περισσότερα

Мерни инструменти и мерења у рибњацима и риболовним водама- као основ унапређења производње и газдовања

Мерни инструменти и мерења у рибњацима и риболовним водама- као основ унапређења производње и газдовања УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Милорад Милошевић Мерни инструменти и мерења у рибњацима и риболовним водама- као основ унапређења производње и газдовања Специјалистички рад Београд, 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА. октобар, године

ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА. октобар, године ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА октобар, 2015. године На основу члана 116. Закона о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/2014) и члана 44. Статута Јавног предузећа Електромрежа Србије, Београд (Службени

Διαβάστε περισσότερα

Катедра за електронику, Основи електронике

Катедра за електронику, Основи електронике Лабораторијске вежбе из основа електронике, 13. 7. 215. Презиме, име и број индекса. Трајање испита: 12 минута Тест за лабораторијске вежбе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 5 1 5 1 5 5 2 3 5 1

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

ИСТОРИЈАТ ПРИМЕНЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ

ИСТОРИЈАТ ПРИМЕНЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ Спринклер инсталација спада међу најефикасније инсталације за гашење пожара. То је аутоматска инсталација распрскавајућим млазом воде, која у припремном положају пре активирања има

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija II 295 Ιωάννης Σίσιου ΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Μετά την μάχη της Πελαγονίας και όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια για την

Διαβάστε περισσότερα

NARODNA BANKA SRBIJE. Sektor za ekonomske analize i istra`ivawa. Analiza kreditne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kreditni bum?

NARODNA BANKA SRBIJE. Sektor za ekonomske analize i istra`ivawa. Analiza kreditne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kreditni bum? NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za ekonomske analize i istra`ivawa Analiza kredne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kredni bum? Autor: mr Mirjana Pali} Decembar 2007 Aнализа кредитне активности у Србији: Тренд

Διαβάστε περισσότερα

РАЗЛИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ДЕЧАКА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ УЗРАСТА

РАЗЛИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ДЕЧАКА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ УЗРАСТА НАУЧНИ РАДОВИ Марија Мацура Борис Јерковић Марина Ђорђевић-Никић Ивана Милановић 613.25-053.2/.6 Милинко Дабовић Изворни научни чланак Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду РАЗЛИКЕ

Διαβάστε περισσότερα

VICTORIA. Serbian Српски. Cardholder Handbook ADMIT TWO ADMIT

VICTORIA. Serbian Српски. Cardholder Handbook ADMIT TWO ADMIT VICTORIA Serbian Српски Cardholder Handbook èappleëappleû ÌËÍ Á Î ÒÌËÍ Í appleúëˆâ Languages and Formats ë appleê О овом приручнику 4 Опис термина 4 èappleëappleû ÌËÍ Á Î ÒÌËÍ Í appleúëˆâ Септембар 2003

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ Др Марта Дедај 1 Висока школа струковних студија за васпитаче Oригиналан научни рад и пословне информатичаре Сирмијум УДК: 371.72 Сремска Митровица ==========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ****

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ**** ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ**** Институт за физику, Београд, bozic@ipb.ac.rs *Центар за таленте Михајло Пупин, Панчево, dragoljub.cucic@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICA Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica REPUBLIKA SRBIJA Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881 ЈН-37/16 Број: 3679-3 Датум: 01.11.2016

Διαβάστε περισσότερα

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи Драган Павловић 44 Одељење за анестезију и интензивну медицинску негу, Универзитет Ернст Мориц Арнт, Немачка Александар Спасов Одељење за ортодонтију, Медицински факултет, Универзитет у Грајфсвалду, Немачка

Διαβάστε περισσότερα

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1. Вежбе из електронике Вежба 1. Kондензатор три диоде везане паралелно Циљ вежбе је да ученици повежу струјно коло са три диоде везане паралелно од којих свака има свој отпорник. Вежба је успешно реализована

Διαβάστε περισσότερα

ПРАКТИЧАН ПРИМЕР ПРОРАЧУНА

ПРАКТИЧАН ПРИМЕР ПРОРАЧУНА Инжењерска комора Србије ПРАКТИЧАН ПРИМЕР ПРОРАЧУНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИОМА IX Међународни и регионални сајам привреде Суботица 2015 Суботица, Грађевински факултет,

Διαβάστε περισσότερα

Сунчев систем. Кеплерови закони

Сунчев систем. Кеплерови закони Сунчев систем Кеплерови закони На слици је приказан хипотетички сунчев систем. Садржи једну планету (Земљу нпр.) која се креће око Сунца и једина сила која се ту појављује је гравитационо привлачење. Узимајући

Διαβάστε περισσότερα

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. IV разред 1. Колико ће година проћи од 1. јануара 2015. године пре него што се први пут догоди да производ цифара у ознаци године буде већи од збира ових цифара? 2. Свако слово замени цифром (различита

Διαβάστε περισσότερα

ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7

ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 Петар Сантрач 1 Жељко Бајић 2 УДК: Резиме: У односу на претходни период, у последњих 10-так година je значајно порастао број објеката у урбаним

Διαβάστε περισσότερα

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550 ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com,

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И РАСТА САСТОЈИНЕ ЦРНОГ БОРА НА СТАНИШТУ ЦЕРА И СЛАДУНА

ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И РАСТА САСТОЈИНЕ ЦРНОГ БОРА НА СТАНИШТУ ЦЕРА И СЛАДУНА UDK 630*56:582,475 Pinus nigrа Оригинални научни рад ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И РАСТА САСТОЈИНЕ ЦРНОГ БОРА НА СТАНИШТУ ЦЕРА И СЛАДУНА МИЛИВОЈ ВУЧКОВИЋ 1 БРАНКО СТАЈИЋ 1 МАРКО СМИЉАНИЋ 1 1. УВОД Извод: У раду

Διαβάστε περισσότερα

инфо 12 Љубисав Орбовић Др Мирослав Пола века ужичке ортопедије Радничка права на маргини portal jugozapadne Srbije

инфо 12 Љубисав Орбовић Др Мирослав Пола века ужичке ортопедије Радничка права на маргини portal jugozapadne Srbije инфо 4Расим Љајић 8Ружица Марјановић 12 Љубисав Орбовић 13 Др Мирослав Јевтић 21 Милосав Тешић 26 Микица Веснић О реконструкцији Голије ВИТЕЗ ПОЗИВА Радничка права на маргини Пола века ужичке ортопедије

Διαβάστε περισσότερα

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА MХЕ ХРЧАВКА 1(С-X-2), 2( С-Х-1 ), 3(С-X-3) (коначна студија) Бања Лука, јули год.

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА MХЕ ХРЧАВКА 1(С-X-2), 2( С-Х-1 ), 3(С-X-3) (коначна студија) Бања Лука, јули год. СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА MХЕ ХРЧАВКА 1(С-X-2), 2( С-Х-1 ), 3(С-X-3) (коначна студија) Бања Лука, јули 2013. год. Инвеститор DRINA HYDRO ENERGY д.о.о. Угљевик Документ Студија

Διαβάστε περισσότερα

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА Карабасил др Драган СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА 1 Шта ћемо постати, зависи од оног шта прочитамо по завршетку званичних школа. Најбољи и

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар, 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCI- Бр. 2 YEAR 2011 TOME XCI - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCI- Бр. 2 YEAR 2011 TOME XCI - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2011. СВЕСКА XCI- Бр. 2 YEAR 2011 TOME XCI - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.524(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1102085I

Διαβάστε περισσότερα

ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF

ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/РЕПУБЛИКА ГРЧКА EMBLEM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ

Διαβάστε περισσότερα

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Å ÊÎÌÁÈÍÎÂÀÍÎÃ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÂÅÄÅÑ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Å ÊÎÌÁÈÍÎÂÀÍÎÃ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÂÅÄÅÑ Áðàíêî Äàâèäîâèž ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Å ÊÎÌÁÈÍÎÂÀÍÎÃ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÂÅÄÅÑ Проф.др Бранко Давидовић, дипл.инж.саоб. ТЕХНОЛОГИЈЕ КОМБИНОВАНОГ ТРАНСПОРТА ВЕДЕС Београд, 2012 ТЕХНОЛОГИЈЕ КОМБИНОВАНОГ ТРАНСПОТА Проф. др Бранко

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2014.

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2014. ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2014. О НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БЕОГРАД 2014. 2 ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 11 000 Београд, Кнеза Михаила 35/IV Телефон

Διαβάστε περισσότερα

Табела 5.2 Спецификација предмета

Табела 5.2 Спецификација предмета Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм/студијски програми: Заштита животне средине Назив предмета: Математика Наставник (Име, средње слово, презиме): Станоје Д. Цветковић Статус предмета:

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА Оригинални научни рад UDK:37.022/.026:371.314.6. АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА ACADEMIC FUTURE DEPENDS ON EARLY START Ненад Сузић Резиме: Аутор полази од тезе да рано предшколско учење (рани

Διαβάστε περισσότερα

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 24

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 24 , 2 1 1 INOVACIJE u nastavi ~asopis za savremenu nastavu YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 24 U»ITEySKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU Adresa redakcije: U~iteqski fakultet, Beograd, Kraqice Natalije 43

Διαβάστε περισσότερα

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1.Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-9476/3-1,

Διαβάστε περισσότερα

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд ISSN 2466-2801 УЧЕЊЕ И НАСТАВА 3 2015 Београд ISSN 2466-2801 КLЕТТ ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА УЧЕЊЕ И НАСТАВА ГОДИНА I Број 3, 2015. УДК 37(497.11) УЧЕЊЕ И НАСТАВА Година I Број 3 2015 415 618 ISSN 2466-2801

Διαβάστε περισσότερα

КОНВЕРГЕНТНА ВАЛИДАЦИЈА ФАРМАКОЕКОНОМСКИХ АСПЕКАТА ТЕРАПИЈЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРПЛАЗИЈЕ ПРОСТАТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

КОНВЕРГЕНТНА ВАЛИДАЦИЈА ФАРМАКОЕКОНОМСКИХ АСПЕКАТА ТЕРАПИЈЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРПЛАЗИЈЕ ПРОСТАТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. ОДЛУКА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-5586/3-10 од

Διαβάστε περισσότερα

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће''

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' 1. УВОД Зашто су краљевићи и царевићи од античких па до наших времена имали своје приватне учитеље математике? Зашто

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα