ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"

Transcript

1 ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГОДИНА XVI - БРОЈ АПРИЛ БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК САДРЖАЈ: - Утврђивање и праћење квалитета воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч током године - Еколошки календар-24. април-дан лабораторијских животиња - Вода за пиће - Квалитет ваздуха - Комунална бука

2 ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Mр Верица Нешковић Здравић Нови Сад Трг Слободе 1 телефон: ГРАД НОВИ САД Жарка Зрењанина 2 телефон: ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Нови Сад Руменачка 110 телефон: Екобилтен, април године Први број је изашао 21. марта Издавач: Градска управа за заштиту животне средине За издавача: Мр Драгица Бранковић Уређује: Градска управа за заштиту животне средине Билтен садржи податке преузете из извештаја Института за заштиту здравља Одељења за комуналну хигијену и информације и податке других надлежних органа и организација који указују на стање угрожености и заштиту животне средине и Департмана за физику Природно-математичког факултета у Новом Саду Тираж: 250 комада ISSN мр Драгица Бранковић дипломирани биолог, начелник Јања Ћулум Лукач дипломирани биолог, заменик начелника др Љиљана Будаков дипломирани биолог, помоћник начелника за заштиту животне средине Петар Татић дипломирани правник, помоћник начелника за правне послове Сенка Ђаковић дипломирани економиста, помоћник начелника за финансијско-економске послове специјалиста управљања заштитом животне средине Светлана Јокановић дипломирани биолог, самостални стручни сарадник Катица Коберски дипломирани инжењер пољопривреде, самостални стручни сарадник Александар Дец дипломирани инжењер пољопривреде, виши стручни сарадник Виолета Миладиновић дипломирани економиста, самостални стручни сарадник Александра Лакета, дипломирани хемичар, самостални стручни сарадник Јелена Шимала инжењер заштите животне средине, виши сарадник Јелена Белић Илић дипломирани инжењер пољопривреде, стручни сарадник Љубица Мијатовић Топалов дипломирани правник Весна Будинчевић Ђурђев дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, стручни сарадник Миљана Јањић економиста за туризам, виши сарадник Мира Миличевић Анишић технички секретар

3 УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈАВНИХ КУПАЛИШТА НА РЕЦИ ДУНАВ НА ПОТЕЗУ НОВИ САД, ФУТОГ, БЕГЕЧ ТОКОМ ГОДИНЕ Пројекат утврђивања и праћења квалитета воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч током лета године финансирала је Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, а Институт за заштиту здравља Нови Сад је вршио узорковање, анализу и стручну оцену микробиолошких и физичко-хемијских показатеља квалитета воде јавних купалишта свакодневно у периоду купалишне сезоне током године. Због велике посећености јавних купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч у летњем периоду (нарочито купалишта "Штранд" на коме се сваког дана окупља више хиљада људи) неопходан је сталан надзор над квалитетом воде јавних купалишта у купалишној сезони због могућег утицаја на здравље становништва. Праћење квалитета површинских вода представља основу за управљање квалитетом површинских вода. На основу резултата испитивања могуће је предложити и предузети одговарајуће мере у циљу унапређења квалитета површинских вода, заштите животне средине и заштите здравља корисника. Узорковање воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч током лета године је вршено на шест јавних купалишта у периоду од 15. маја године до 15. септембра године према шеми приказаној следећом табелом: Распоред узорковања и укупан број микробиолошко-физичко-хемијских анализа воде јавних купалишта на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч током купалишне сезоне године УКУПАН БРОЈ РАСПОРЕД МИКРОБИОЛОШКО- ЈАВНО КУПАЛИШТЕ УЗОРКОВАЊА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ПРЕГЛЕДА Штранд свакодневно у сезони 124 једном недељно Бећар штранд 18 (понедељак) једном недељно Шодрош 18 (понедељак) једном недељно Официрска плажа 18 (понедељак) једном недељно Футог плажа 18 (понедељак) једном недељно Бегеч јама 18 (понедељак) ЕКОБИЛТЕН април

4 Узорковање, физичко-хемијски и микробиолошки преглед и израду стручних мишљења о квалитету воде воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч вршила су стручна лица Института за заштиту здравља Нови Сад у складу са постојећом законском основом и актуелним стручним сазнањима. Микробиолошке анализе су рађене стандардном методологијом прописаном за анализе површинских вода, ферментационим тестом при чему је одређиван: - укупан број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml воде; - највероватнији број колиформних бактерија прорачунат на једну литру (коли титар или МПН вредност очитана према постојећим таблицама направљеним рачуном вероватноће); - завршни оглед: одређиване су врсте присутних бактерија, односно вршена је идентификација помоћу испитивања биохемијских активности присутних бактерија. У складу са Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије и Одлуци о максимално допуштеним концентрацијама радионуклида и опасних материја у међурепубличким водотоцима, међудржавним водама и водама обалног мора Југославије вршено је: одређивање вредности показатеља физичкохемијског квалитета воде јавних купалишта, оцена бонитета воде јавних купалишта, оцена исправности воде за купање и рекреацију грађана. Анализом 214 узорака воде јавних купалишта на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч узоркованих током купалишне сезоне године оцењен је квалитет воде јавних купалишта у односу на прописан бонитет II-класе воде. Због великог значаја јавног купалишта "Штранд" у летњем периоду резултати анализа су приказани посебно за јавно купалиште "Штранд", а посебно за остала јавна купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч. У следећим табелана је приказан однос броја узорака воде јавних купалишта који су одговарали и који нису одговарали (у погледу микробиолошког и физичко-хемијског квалитета) препорученим вредностима за II-класу воде. Приказ анализе узорака воде јавних купалишта на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч током купалишне сезоне године Месец узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај , , ,75 2 6,25 Јун , , ,00 4 8,00 Јул , , , ,71 Август , ,06 1 1, ,41 Септембар , ,00 2 8, ,00 УКУПНО , , , ,36 ЕКОБИЛТЕН април

5 Месец Градска управа за заштиту животне средине Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ШТРАНД" током купалишне сезоне године узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај , ,24 1 5,88 0 0,00 Јун , , , ,00 Јул , , , ,71 Август , , , ,26 Септембар , ,67 0 0, ,66 УКУПНО , , , ,39 Месец Приказ анализе узорака воде јавног купалишта»бећар ШТРАНД«током купалишне сезоне године узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај 3 0 0, , ,33 0 0,00 Јун , ,00 0 0,00 0 0,00 Јул , , , ,00 Август , , , ,00 Септембар 2 0 0, ,00 0 0, ,00 УКУПНО , , , ,66 Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ШОДРОШ" током купалишне сезоне године Месец узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај ,33 0 0, ,67 0 0,00 Јун , , ,00 0 0,00 Јул 5 0 0, , , ,00 Август , , , ,00 Септембар 2 0 0,00 0 0, , ,00 УКУПНО , , , ,67 ЕКОБИЛТЕН април

6 Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ОФИЦИРСКА ПЛАЖА" током купалишне сезоне године Месец узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај 3 0 0, , ,33 0 0,00 Јун , ,00 0 0, ,00 Јул , , , ,00 Август , , , ,00 Септембар 2 0 0, ,00 0 0, ,00 УКУПНО , , , ,23 Месец Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ФУТОГ ПЛАЖА" током купалишне сезоне године узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај , ,67 0 0,00 0 0,00 Јун , ,00 0 0,00 0 0,00 Јул , ,00 0 0, ,00 Август , ,00 0 0, ,00 Септембар 2 0 0, ,00 0 0, ,00 УКУПНО , ,00 0 0, ,67 Месец Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "БЕГЕЧ ЈАМА" током купалишне сезоне године узорака Исправни Физичкохемијски и физичкохемијски n % n % n % n % Мај 3 0 0,00 0 0, , ,67 Јун , , ,00 0 0,00 Јул , ,00 0 0, ,00 Август , , , ,00 Септембар 2 0 0,00 0 0, , ,00 УКУПНО , , , ,89 ЕКОБИЛТЕН април

7 На следећим графиконима су приказани односи укупног броја исправних и х узорака воде свих анализираних јавних купалишта на Дунаву у години (у односу на прописане вредности за II-класу воде). Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ШТРАНД" током купалишне сезоне године 23,39% 13,71% 8,87% 54,03% Исправни Физичко-хемијски и физичко-хемијски Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "БЕЋАР ШТРАНД" током купалишне сезоне године 16,66% 16,67% 16,67% 50,00% ЕКОБИЛТЕН април

8 Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ШОДРОШ" током купалишне сезоне године 16,67% 11,11% 33,33% 38,89% Исправни Физичко-хемијски и физичко-хемијски Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ОФИЦИРСКА ПЛАЖА" током купалишне сезоне године 22,23% 33,33% 11,11% 33,33% ЕКОБИЛТЕН април

9 Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "ФУТОГ ПЛАЖА" током купалишне сезоне године 16,67% 33,33% 50,00% Приказ анализе узорака воде јавног купалишта "БЕГЕЧ ЈАМА" током купалишне сезоне године 38,89% 22,22% 16,67% 27,78% Исправни Физичко-хемијски и физичко-хемијски Приказ анализе свих узорака воде јавних купалишта током купалишне сезоне године 17,29% 82,71% Исправни Неисправни ЕКОБИЛТЕН април

10 Након анализирања 214 узорака воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу Нови Сад, Футог, Бегеч (Штранд, Бећар-штранд, Шодрош, Официрска плажа, Футог плажа, Бегеч јама) током купалишне сезоне године на основу расположивих података може се закључити следеће: - 17,29% (37) узорака воде јавних купалишта је у погледу микробиолошког и физичко-хемијског квалитета одговарало прописаној IIкласи воде; - 82,71% (177) узорака воде јавних купалишта је у погледу микробиолошког и физичко-хемијског квалитета није одговарало прописаној II-класи воде; - 47,20% (101) узорака воде јавних купалишта није одговарало прописаној II-класи воде у погледу микробиолошког квалитета; - 12,15% (26) узорака воде јавних купалишта није одговарало прописаној II-класи воде у погледу физичко-хемијског квалитета; - 23,36% (50) узорака воде јавних купалишта није одговарало прописаној II-класи воде у и погледу микробиолошког и у погледу физичкохемијског квалитета. ПРЕДЛОГ МЕРА - Стално праћење квалитета воде јавних купалишта на реци Дунав (Штранд, Официрска плажа, Шодрош, Бећар-штранд, Футог плажа, Бегеч јама) током наредних купалишних сезона. - Сачињавање регистра потенцијалних загађивача ради правовременог превентивног деловања у сарадњи са надлежним институцијама. - Повећање обима и броја микробиолошких испитивања (присуство планктона и вирусолошка анализа). - Спровођење санитарно-хигијенског надзора јавних купалишта у циљу обезбеђивања неопходних услова за безбедан боравак корисника.... АПРИЛ ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР 24. април-дан лабораторијских животиња 2007 Употреба животиња у биомедицинским истраживањима ради проналажења лекова и терапија за лечење болести код људи увек се схвата као нужно зло. Многи се слажу да је изазивање боли и патње осетљивим бићима неправда. Ипак, ти исти људи се углавном слажу да није етички допустити да болестан човек умре или пати ако биомедицинско истраживање употребљавајући животиње може такву патњу да олакша. Отуда став нужно зло. ЕКОБИЛТЕН април

11 Животиње и људска бића имају много тога заједничког. Сви сисари имају плућа, срце, и имунолошки систем. Због тога се у 18. и 19. веку с правом сматрало да експериментима на сисарима људи могу много научити о болестима плућа, срца и имунолошког система. Гледајући помније види се да само људи болују од АИДС-а и да су људи уједно једна од малобројних живих врста која због пушења могу оболети од рака плућа. Постаје врло очигледно да људи и нису толико слични животињама као што се раније мислило. Молекуларна биологија је открила значајне разлике међу врстама на нивоу ћелије дајући одговоре на питања зашто људи реагују на лекове и пате од болести на друкчији начин од животиња. Људи који воле животиње често су запрепаштени и ужаснути кад схвате размере кориштења животиња као ''епрувета с брковима'''. Згранути окрутношћу, многи људи се томе противе из чисто етичких разлога. Молекуларне разлике између људи и животиња могу довести до бројних варијација и у болестима којима је свака од тих врста склона и у начинима на које се те болести могу лечити. Операције проверене на једној врсти животиња биле су неуспешне или чак смртоносне на другој врсти. У почетку се веровало да пушење није карценогено и да холестерол није повезан с атеросклерозом а све због резултата добивених током испитивања на животињама. Животиње и људи имају неке заједничке особине; сви осећамо бол, имамо мозак и знамо шта више волимо. Данас се међутим болести и животни процеси проучавају на оном нивоу која те врсте дели - на нивоу ћелије. Разлике међу разним сисарима су на микроскопском нивоу а и лекови делују на том нивоу. Они који заговарају испитивања на животињама често истичу потребу проучавања целокупног живог организма тврдећи при том да се то може једино на живој животињи. Ипак, најновија истраживања усмеравају пажњу на микробиологију а управо је то ниво на ком животињски и људски организми показују најзначајније разлике. С обзиром на знање које данас имамо о генима, ћелијској функцији и другим процесима, мишљење да је за модел на којем ће се заснивати предвиђање учинковитости лека потребно имати здраву животињу је застарело. Из свих горе споменутих разлога експериментирање на животињама даје недовољне и нетачне резултате. Тим резултатима недостаје прецизност, могућност предвиђања и примене, те ослањање на њих људима доноси штету. Бранитељи животиња се противе сецирању и експериментима на ЕКОБИЛТЕН април

12 животињама из разлога етичке природе, верујући да је неморално шкодити једној врсти због претпоставке да то користи другој врсти. У свету у којем је човек центар свега, идеја о саосећању, поштовању и праведности према животињама често се види као чиста сентименталност. Људи су уверени да не би могли без животиња у прехрани, облачењу, превозу или истраживачким експериментима. На животиње се гледа као на врсту ресурса, на нешто што је мало више од производа који су ту да би наше животе учинили угоднијим и удобнијим. С друге стране, љубитељи животиња гледају на животиње кроз ширу етичку призму, сматрајући да животиње нису природни ресурси или производи, већ равноправна врста с којом делимо ову планету. Будући да су осећајна бића, животиње и физички и душевно страховито пате. И оне малобројне ''лабораторијске'' животиње које су поштеђене директних физичких мука и неугодности увек су подвргнуте самоћи, депресији и страху. Најгору окрутност коју наносимо животињама осуђеним на научна истраживања је сам чин њиховог мицања из природног пребивалишта. Коначно, ми као друштво имамо избор. Хоћемо ли према бићима с којима делимо ову планету показивати окрутност или ћемо показивати саосећање, поштовање и осећај за правду? Као особе, ми имамо слободу таквог избора. Животиње немају такав избор. Зато што не могу рећи не, оне су у потпуној беспомоћности изложене свему што научник за њих има у плану, без обзира колико такав план значи патње или боли. Животиње не могу ни разумети ни захтевати своје право на живот. На људима је да препознају и штите та права за њих на исти начин као што имају моралну обавезу штитити децу, заостале у развоју или ментално болесне. Већ је споменуто да се ниво развоја морала нашег друштва мери према начину на који се односимо према животињама. Спровођење експеримената на животињама као облик искориштавања је препрека на путу моралног напретка. Дошло је време да нашу сферу етичког приступа применимо на сва жива бића. ЕКОБИЛТЕН април

13 ВОДА ЗА ПИЋЕ Градска управа за заштиту животне средине Извод месечног извештаја Института за заштиту здравља Нови Сад април године Током aприла месеца године стручна лица Института за заштиту здравља Нови Сад су свакодневно вршила узорковање 10, односно 12 узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад у насељима: Нови Сад, Петроварадин, Степановићево, Футог, Ковиљ, Сремски Карловци, Сремска Каменица, Ветерник, Ченеј, Буковац, Кисач, Руменка, Каћ и Будисава. Утврђена је здравствена исправност (микробиолошка и физичкохемијска исправност) 98,34% (355) прегледаних узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад током априла месеца године. Узроци здравствене неисправности 1,66% (шест) узорака воде за пиће у односу на Правилник су микробиолошка неисправност 0,55% (два) узорака и физичко-хемијска неисправност 1,11% (четири) узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад током априла месеца године. Приказ микробиолошки и физичко-хемијски х узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад током априла месеца године Здравствено воде за пиће (микробиолошк и исправни и физичкохемијски ) 4 (1,11%) Здравствено воде за пиће (микробиолошк и и физичкохемијски исправни ) 2 (0,55%) Здравствено исправни воде за пиће (микробиолошк и исправни и физичкохемијски исправни ) 355 (98,34%) ЕКОБИЛТЕН април

14 Најчешћи узроци микробиолошке неисправности 0,55% (два) узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад током априла месеца године су налаз повећаног укупног броја колиформних микроорганизама у два (100,00%) узорка, а најчешће искултивисан микроорганизам у пречишћеној хлорисаној води за пиће је Bacillus species (u 11,36% узорака у односу на укупан број микробиолошких прегледа). Најчешћи узроци физичко-хемијске неисправности 1,11% (четири) узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад током априла месеца године су: повећана концентрација укупног гвожђа у два (50,00%) узорка, повећана концентрација мангана у једном (25,00%) узорку, повећана концентрација хлороформа у једном (25,00%) узорку и последично измењене сензорне карактеристике два (40,00%) од укупно четири физичко-хемијских х узорака воде за пиће. Ни у једном (0,00%) од четири прегледана узорка воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад током априла месеца године није утврђено присуство минералних уља. Контролом здравствене исправности узорака воде за пиће десет (10) контролисаних јавних бунара на територији Града Новог Сада током априла месеца године утврђена је физичко-хемијска неисправност (у односу на Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99) свих контролисаних узорака воде за пиће јавних бунара Града Новог Сада (бунари у Улици 1300 каплара, у Лиманском парку на углу Народног фронта и Шекспирове улице, на Булевару Цара Лазара (код СПЕНС-а), бунар Снежна Марија (потез Текија, путни правац Петроварадин Сремски Карловци), бунари на Рибарском острву код насеља на улазу и бунар "Хигијенски Завод и Удружење риболоваца", бунар "Електровојводина" у Гогољевој улици, бунар у Улици Алберта Томе, бунар у Улици Јожефа Марчока и бунар у Улици Балзаковој 62), те се вода јавних бунара не препоручује за пиће. Стари и нови јавни бунари у Улици Бановић Страхиње, бунар на Рибарском острву код ресторана "Сајам", бунар у Јодној бањи у Улици Николе Тесле нису били у функцији током априла месеца године. ЕКОБИЛТЕН април

15 РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ФАБРИКЕ ВОДЕ И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ТОКОМ АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Здравствена исправност Укупан број здравствено исправних узорака воде за пиће (микробиолошки и физичко-хемијски исправних ,34% узорака) Укупан број здравствено х узорака воде за пиће (микробиолошки х или физичкохемијски 6 1,66% х или микробиолошки- физичко-хемијски х узорака) Укупно ,00% прегледи Укупан број микробиолошки исправних налаза ,45% Укупан број микробиолошки х налаза 2 0,55% Укупно ,00% Узроци неисправности микробиолошких налаза у односу на укупан број микробиолошки х налаза Бр. Назив показатеља % 1. Укупан број колиформних бактерија у 100 ml (37 C ,00 48h) 2. Pseudomonas aeruginosa (37 C 24 48h) 1 50,00 Физичко-хемијске анализе Укупан број физичко хемијски исправних налаза ,89% Укупан број физичко хемијски х налаза 4 1,11% Укупно ,00% Узроци неисправности физичко-хемијских анализа у односу на укупан број х налаза Бр. Назив показатеља % 1. Измењена боја 2 50,00 2. Појава мутноће 2 50,00 3. Повећана концентрација укупног гвожђа 2 50,00 4. Повећана концентрација мангана 1 25,00 5. Повећана концентрација хлороформа 1 25,00 6. Повећана концентрација дихлорброметана 1 25,00 * један исти узорак може бити неисправан због присуства више различитих показатеља неисправности ЕКОБИЛТЕН април

16 Графички приказ показатеља здравствене исправности узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација Нови Сад" током априла месеца године Април Однос укупног броја микробиолошки исправних и х узорака воде за пиће из фабрике воде и мреже новосадског водовода (99,45%) (0,55%) Укупан број микробиолошки исправних налаза Укупан број микробиолошки х налаза Април Однос укупног броја физичко-хемијски исправних и х узорака воде за пиће из фабрике воде и мреже новосадског водовода (98,89%) (1,11%) Укупан број физичко хемијски исправних налаза Укупан број физичко хемијски х налаза ЕКОБИЛТЕН април

17 Април Врсте утврђених микроорганизама у ма воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализaција" Нови Сад Bacillus spp. (41) Corynebacteriu m spp. (2) Април Показатељи физичко хемијске неисправности узорака воде за пиће из фабрике воде и водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад у односу на укупан број физичко хемијски х налаза Повећана концентрација укупног гвожђа 50% Повећана концентрација амонијака 17% Повећана концентрација резидуалног хлора 17% Појава мутноће 50% Измењена боја 23% Повећана концентрација мангана 67% * један исти узорак може бити неисправан због присуства више различитих показатеља неисправности ЕКОБИЛТЕН април

18 КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА Градска управа за заштиту животне средине На основу послова праћења квалитета ваздуха које финансира Градска управа за заштиту и унапређење животне средине Града Новог Сада вршено је одређивање вредности показатеља квалитета ваздуха током aприла месеца године. Утврђивање вредности показатеља квалитета ваздуха је вршено према прописаној методологији, важећој законској основи и актуелним стручним сазнањима. Обраду резултата извршених анализа, израду стручног мишљења и одговарајућег извештаја у складу са законском основом врше стручна лица Одељења за комуналну хигијену Сектора за хигијену и заштиту животне средине Института за заштиту здравља Нови Сад. У прикупљеним ма ваздуха у Граду Новом Саду током априла месеца године није вршено утврђивање укупне количине седимента и садржаја аеро седимента због недовољне количине узорака. Концентрација сумпордиоксида у ваздуху (24h ) и концентрација чађи у ваздуху (24h ) у Граду Новом Саду је током априла месеца године праћена на 10 мерних места. Није утврђено прекорачење концентрације сумпордиоксида у ваздуху у односу на важеће законске препоруке ни у једном од укупно 294 анализира узорка ваздуха. Такође, није утврђено прекорачење концентрације чађи у ваздуху у односу на важеће законске препоруке ни у једном од укупно 294 анализирана узорка ваздуха. Концентрација азотдиоксида у ваздуху (24h ) је током априла месеца године праћена на два мерна места у Граду Новом Саду. Ни у једном од 45 анализираних узорака ваздуха није утврђено прекорачење у односу на важеће законске препоруке. Праћењем квалитета ваздуха на најпрометнијим саобраћајницама Града Новог Сада током априла месеца године и испитивањем концентрације азотдиоксида (14 узорака) и угљенмоноксида (14 узорака) у једночасовним ма ваздуха утврђена је усаглашеност вредности испитиваних показатеља квалитета ваздуха са важећом законском основом. Концентрација озона у двадесетчетворочасовним ма ваздуха током априла месеца године праћена је на два мерна места при чему није утврђено прекорачење граничне вредности имисије ни у једном од 50 анализираних узорака ваздуха. Укупна количина суспендованих честица праћена је током априла месеца године на три мерна места (Расадник ЈКП "Градско зеленило", Футошки пут 48, Нови Сад; Улица Школска бб, Шангај, Нови Сад и Месна заједница Руменка). Кличина суспендованих честица прелазила је правилником утврђене вредности у свих 34 (100%) узорака ваздуха. ЕКОБИЛТЕН април

19 ПРЕГЛЕД УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА ИЗ ВАЗДУХА НА МРЕЖИ МЕРНИХ МЕСТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ТОКОМ АПРИЛА ГОДИНЕ Гранична вредност имисије износи 450 mg/m 2 /дан Мерно место / Вредности параметара (mg/m 2 ) Укупна количина таложних материја из ваздуха 1. "Електровојводина",Владимира Николића 1, Нови Сад * 2. Видовданско насеље, Нови Сад * 3. МЗ Клиса, Србобранска бб Нови Сад * 4. МУП, Радничка 30, Нови Сад * 5. Петроварадин, Фрање Стефанчића 7 * 6. Телеп, Предшколска установа, Ћирила и Методија 69, Нови Сад * 7. Руменачка 110, Нови Сад * 8. МЗ Шангај, Школска бб, Нови Сад * 9. Руменка ''Агромин'' * 10. Топлана Север Железничка станица, Нови Сад * *- недовољна количина узорка ПРИКАЗ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУМПОРДИОКСИДА У ВАЗДУХУ TOKOM АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Гранична вредност имисије износи 150 µg/m 3 /дан Назив мерног места / Статистика (μg/m 3 ) мерења Мин Маx мерења > ГВИ % мерења > ГВИ 1. Институт за заштиту здравља Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад 30 < 2 < 2 0 0,00 2. Петроварадин, Дом здравља, Јоже Влаховића 5 25 < 2 < 2 0 0,00 3. Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад 30 < ,00 4. Гундулићева улица, Нови Сад 30 < 2 < 2 0 0,00 5. Апотека 1. мај, Јеврејска 40, Нови Сад 29 < 2 < 2 0 0,00 6. МЗ Шангај, Школска бб, Нови Сад 30 < 2 < 2 0 0,00 7. МЗ Футог 30 < 2 < 2 0 0,00 8. МЗ Каћ 30 < 2 < 2 0 0,00 9. МЗ Руменка 30 < 2 < 2 0 0, МЗ Клиса, Нови Сад 30 < 2 < 2 0 0,00 Збирни подаци 294 < ,00 ЕКОБИЛТЕН април

20 ПРИКАЗ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЗОТДИОКСИДА У ВАЗДУХУ ТОКОМ АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Гранична вредност имисије износи 85 µg/m 3 /дан Назив мерног места / Статистика (μг/м 3 ) 1. МЗ Шангај, Школска бб, Нови Сад мерења Средња вредност C 98 Мин Маx мерења > ГВИ % мерења > ГВИ < ,00 2. Апотека 1. мај, Јеврејска 40, Нови Сад < ,00 ПРИКАЗ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЧАЂИ У ВАЗДУХУ TOKOM АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Гранична вредност имисије износи 50 µg/m 3 /дан Назив мерног места / Статистика (μg/m 3 ) 1. Институт за заштиту здравља Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад 2. Петроварадин, Дом здравља,јоже Влаховића 5 3. Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад 4. Гундулићева улица, Нови Сад 5. Апотека 1. мај, Јеврејска 40, Нови Сад 6. МЗ Шангај, Школска мерења Средња вредност С 98 Мин Маx мерења > ГВИ % мерења > ГВИ , , , , , ,00 бб, Нови Сад 7. МЗ Футог ,00 8. МЗ Каћ ,00 9. МЗ Руменка , МЗ Клиса, Нови Сад ,00 Збирни подаци ,00 ЕКОБИЛТЕН април

21 Април Концентрација чађи у ваздуху Приказ средњих вредности утврђених на мерним местима у Граду Новом Саду Институт за заштиту здравља Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад Петроварадин, Дом здравља, Јоже Влаховића 5 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад Гундулићева улица Апотека ''1. мај'', Јеврејска 40, Нови Сад Месна заједница Шангај, Школска бб, Нови Сад Месна заједница Футог Месна заједница Каћ Месна заједница Руменка Месна заједница Клиса, Нови Сад Април Концентрација азотдиоксида у ваздуху. Приказ средњих вредности утврђених на мерним местима у Граду Новом Саду Месна заједница Шангај, Школска бб Апотека ''1. мај'' ЕКОБИЛТЕН април

22 ПРИКАЗ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЗОТДИОКСИДА, УГЉЕНМОНОКСИДА И OЛОВА У ВАЗДУХУ ТОКОМ АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Гранична вредност имисије азотдиоксида износи 150 µg/m 3 /h Гранична вредност имисије угљенмоноксида износи 10 mg/m 3 /h Гранична вредност имисије олова износи 1 µg/m 3 /h Мерно место / Вредности параметара Датум мерења NО 2 (μg/m 3 ) CО (mg/m 3 ) Pb (μg/m 3 ) 1. Поликлиника, Улица Хајдук Вељкова 2, Нови Сад НАП пумпа, Булевар Цара Лазара 33, Нови Сад Рибља пијаца, Трг Републике бб, Нови Сад Улица Партизанска 26, Нови Сад мерно место 5. "Млинотехна", Пап Павла 1, није било Нови Сад доступно Петроварадин, НАП пумпа, Прерадовићева улица, Улица Руменачка 159, Нови Сад Трифковићев трг 1, Нови Сад Угао Булевара Ослобођења и Пап Павла 46, Нови Сад Научни Институт за ратарство и повртарство Улица Максима Горког Угао Улице Цара Душана и Булевара Цара Лазара, Нови Сад Топлана "Север", Булевар Јаше Томића бб, Нови Сад Футог Степановићево Каћ ПРИКАЗ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА У ВАЗДУХУ ТОКОМ АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Гранична вредност имисије износи 85 µg/m 3 /дан Назив мерног места / Вредности параметара (μg/m 3 ) 1. Трифковићев трг, Нови Сад 2. Петроварадин, Дом здравља, Јоже Влаховића 5 мерења Мин Маx мерења > ГВИ % мерења > ГВИ 25 < 0,1 < 0,1 0 0,00 25 < 0, ,00 ЕКОБИЛТЕН април

23 КОМУНАЛНA БУКA Градска управа за заштиту животне средине На основу Уговора о финансирању реализације програма "Праћење нивоа комуналне буке на територији Града Новог Сада у години" склопљеног између Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада и Института за заштиту здравља Нови Сад вршено је утврђивање нивоа комуналне буке на мрежи мерних станица у Граду Новом Саду током априла месеца године. Највиши меродавни дневни ниво комуналне буке у Граду Новом Саду током априла месеца године утврђен је на мерном месту: Партизанска улица и износио је 73 db(a), што је за 8 db(a) више од Југословенским стандардом дозвољеног нивоа буке за дан. Најнижи меродавни дневни ниво комуналне буке у Граду Новом Саду током априла месеца године утврђен је на мерном месту Његошева улица и износио је 65 db(a), што је у складу са Југословенским стандардом дозвољеног нивоа буке за дан. На седамнаест (17) мерних места у Граду Новом Саду током априла месеца године меродавни дневни ниво комуналне буке прелазио је 65 db(a): Партизанска улица, угао Улица Цара Душана и Трга 27. марта, Улица Максима Горког у близини СПЕНС -а, угао улица Веселина Маслеше и Раше Радујкова, Београдски кеј код Дома Војске Југославије, Булевар Ослобођења преко пута Дневника, угао Футошког пута и Булевара Кнеза Милоша, Руменачка улица код стадиона ФК Нови Сад, угао Булевара Ослобођења и Улице Народног фронта, Кисачка улица, Хаџи-Рувимова улица, Булевар Цара Лазара у близини Лиманске пијаце, Гундулићева улица, Спортски центар "Сајмиште", Српско народно позориште према Успенској цркви, Петроварадин код Основне школе Јован Дучић и угао улица Вршачке и Јована Поповића. Највећа учесталост проласка тешких возила у Граду Новом Саду током одређивања дневног нивоа комуналне буке у априлу месецу године утврђена је на мерном месту Партизанска улица и износила је 32 тешка возила / 15 минута. Највећа учесталост проласка лаких возила у Граду Новом Саду током одређивања дневног нивоа комуналне буке у априлу месецу године утврђена је на мерном месту Партизанска улица и износила је 697 возила / 15 минута. Највећа учесталост проласка мотоцикала у Граду Новом Саду током одређивања дневног нивоа комуналне буке у априлу месецу године утврђена је на мерном месту Булевар ослобођења преко пута "Дневника" и износила је 4 мотоцикла / 15 минута. ЕКОБИЛТЕН април

24 ПРИКАЗ УТВРЂЕНИХ ВРЕДНОСТИ МЕРОДАВНОГ ДНЕВНОГ НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ И ВРЕДНОСТИ ПРОСЕЧНЕ УЧЕСТАЛОСТИ ПРОЛАСКА ТЕШКИХ И ЛАКИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА ОДРЕЂЕНИХ ТОКОМ МЕРЕЊА ДНЕВНОГ НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА 18 МЕРНИХ МЕСТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ТОКОМ АПРИЛА МЕСЕЦА ГОДИНЕ Гранична вредност дневног нивоа комуналне буке је 65dB (A) Меродавни Просечан Просечан ниво број број лаких Мерна места у Граду Новом Саду комуналне тешких возила у 15 буке возила у минута db(a) 15 минута 1. Угао улица Веселина Маслеше и Раше Радујкова Просечан број мотоцикала у 15 минута Гундулићева улица Угао Улице Цара Душана и Трга 27. марта Спортски центар Сајмиште Партизанска улица Булевар Цара Лазара (у близини Лиманске пијаце) 7. Улица Максима Горког у близини СПЕНС-а Успенска улица код Српског народног позоришта Његошева улица Кисачка улица Хаџи-Рувимова улица Кеј жртава рације код споменика Булевар Ослобођења преко пута ''Дневника'' 14. Угао Футошког пута и Булевара Кнеза Милоша 15. Петроварадин код Основне школе "Јован Дучић" 16. Угао Вршачке и Улице Јована Поповића 17. Руменачка улица, код стадиона ФК Нови Сад 18. Угао Булевара Ослобођења и Улице Народног фронта ЕКОБИЛТЕН април

25 Април Однос учесталости проласка тешких возила и дневног нивоа комуналне буке у Граду Новом Саду Учесталост проласка тешких возила/15 сат Уга о Гун Уга Спо Пар Бул. дул о ртск тиза Цар Мак Усп сима енск Њег Кис Хаџ оше ачка и- Беог Бул. Уга радс осл о Пет Уга Рум Уга рова о енач о тешких возила Меродавни ниво буке db (A) Дневни ниво комуналне буке db (A) Април Oднос учесталости проласка лаких возила и дневног нивоа комуналне буке на мерним местима у Граду Новом Саду Учесталост проласка лаких возила / 15 мин Ugao Gun V.Ma sleše dulić eva Ugao Cara Sport ski Duša centa Partiz ansk a Bul. Cara Lazar Maks ima Gork Uspe nska ul. NJeg ošev a Kisač ka Hadž i- ulica Ruvi Kej Bul. Ugao žrtav Oslo Futo a bođe škog Petro Ugao varad in Vršač ke i Rum Ugao enač Bul. ka Oslo Дневни ниво комуналне буке db (А) лаких возила Меродавни ниво буке db (A) ЕКОБИЛТЕН април

26 ISSN ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Нови Сад Руменачка 110 телефон:

27 ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - најновије вести - мониторинг са мапом Града Новог Сада и маркираним мерним местима - електронско издање екобилтена - архива за и годину - програми и пројекти - фотогалерија - закони - линкови

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 2 Πράσινη Γραμμή 4 Βrainstorming 14 Γραφές 24 Οθόνη 28 Αυλαία 30 Ήχοι ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παιχνίδια μυαλού 8 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 18 Μπαμ και κάτω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing Raintear 16 ΔΙΑΒΑΣΤΕ 7

Διαβάστε περισσότερα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Саборност 8 (2014) Α Ω 43 52 УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад Ιωάννης Ζηζιούλας Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Το Μυστήριο της Εκκλησίας και το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος

Διαβάστε περισσότερα

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija VII 273 Ιωάννης Σίσιου Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Στην ορθόδοξη ζωγραφική η κατώτερη ζώνη συνήθως προορίζεται για τα πορτρέτα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή Саборност Α Ω 1 (2007) 119 131 У К 271.2-1-549 Νεμποίσα Ρακίτς Το θεολογικό Σχολείο του Αγ. Ιωάννη Χρυσόστωμου στο Κραγκουιέβατς Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279 Ni{ i Vizantija XI 279 Ιωάννης Σίσιου Ο κύκλος του Ακάθιστου στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καστοριάς Ο κύκλος του Ακαθίστου παρουσιάζεται στην Καστοριά ως βασική εικονογραφική επιλογή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ni{ i Vizantija XIII 341 Ιωάννης Σίσιου ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Το περιεχόμενο και η έκταση του εικονογραφικού προγράμματος ενός ναού εξαρτάται πάντα από

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Ni{ i Vizantija VI 245 Ιωάννης Σίσιου ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Όταν στις 15 Αυγούστου του 1261, στην εορτή της Κοιμήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA Ni{ i Vizantija VII 119 Flora Karagianni THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA In the long lasting life of the Byzantine empire, many were the

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 КАЛЕНДАР Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието Seppo Ekelund Παρακολουθώντας τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki Papageorgiou

Angeliki Papageorgiou Ni{ i Vizantija XIII 39 Angeliki Papageorgiou THE EARLIEST MENTION OF STEFAN NEMANJA IN BYZANTINE SOURCES Constantine Porphyrogenitus work addressed to his son Romanos (Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, better

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης За тридесетгодишното развитие на Дромеас пред Балкански хоризонти говори Председателят на УС и изпълнителен директор на фирмата,

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu IPA Cross -Border Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 FROM NEIGHBORHOOD TO PARTNERSHIP www.bec-tsb.eu BEC - TSB Cooperation for the Establishment of a "Business and Employment

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

P hilosophy. W here? or whom?

P hilosophy. W here? or whom? 1 0 2 1 P hilosophy брой 11 /юли 2010 / цена 6,95 лв. 9 7 7 1 3 1 3 5 5 0 0 7 7 0 0 0 0 5 5 брой 18 /май 2010 / цена 3,95 лв. In the course of millennia Greece has inspired the world's civilisation, and

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting NEWSLETTER 1 OCTOBER 2012 PARTNERS CERTH-HIT / Hellenic Institute of Transport http://www.imet.gr MUNICIPALITY OF BANSKO http://www.bansko.bg CERTH-CPERI / Chemical Process and Energy Resources Institute

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 13 novembre- Memoria del nostro Santo Padre Giovanni

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

Строежът на магистрали набира скорост

Строежът на магистрали набира скорост Брой 20 февруари - март 2011 Строежът на магистрали набира скорост Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδρομων НОВИНИ Четирима нови членове влизат в борда на директорите на ГБСБ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

Последната приватизационна вълна

Последната приватизационна вълна Брой 22 юни - септември 2011 Пловдив между Атина и Рим среща на гръцки и италиански компании Специалистите все по-нужни Последната приватизационна вълна Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων Ιουνίος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Износът към основните пазари в ЕС намалява БРОЙ 33 ЮЛИ - ОКТОМВРИ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline

Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline Page 1/16 Typeface Coperto Weights/Styles Overview Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline About Coperto Coperto is a sans serif typeface based on an oblong shape with a subtle stroke contrast.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO Ni{ i Vizantija IX 321 Ιωάννης Σίσιου Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO Η εξέχουσας σημασίας αποκάλυψη των ιστορικών πορτρέτων στην δυτική όψη του ναού του αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 8 febbraio 2015- Domenica del Dissoluto (tono 2) Teodoro

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Проблемите и перспективите в енергийния сектор БРОЙ 28 ЯНУАРИ - МАРТ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori.

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. New evidence concerning middle Byzantine Nissyros, Greece* Angeliki Katsioti, Nikolaos Mastrochristos** 4th Ephorate of Byzantine Antiquities, Rhodes,

Διαβάστε περισσότερα

Association of Rhodope Municipalities (ARM)

Association of Rhodope Municipalities (ARM) Association of Rhodope Municipalities (ARM) ARM was founded in 1992. It is a non-profit organization. ARM has 21 member-municipalities, located in 4 administrative districts of Bulgaria. SMOLYAN region

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 2 APRIL 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ Брой 11 август септември 2009 Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов Икономика Магистралите на дневен ред На фокус Бяхме малката фирма, която влиза в бранша с оптимизъм Лайфстайл

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον χωρίς σύνορα

Περιβάλλον χωρίς σύνορα Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβάλλον χωρίς σύνορα Животна средина без граници Ενηµερωτικό Κείµενο Информативен текст Έργο: ιασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Зорба гъркът ΖΟΡΜΠΑΣ

Зорба гъркът ΖΟΡΜΠΑΣ Зорба гъркът ΖΟΡΜΠΑΣ Базиран на едноименния роман на Никос Казандзакис, филмът без съмнение е едно от най-важните проучвания на страстната природа на човека. Базил, един нерешителен английски писател /в

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας the Fish Prespa of the Fish Prespa of Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας AUTHORS: HYDROBIOLOGICAL INSTITUTE OHRID Zoran Spirkovski Dusica Ilik-Boeva Trajce Talevski HYDRA FISHERY

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 Allview AX3 Party User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Power button Volume buttons Earphones jack Back camera

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Брой 14 февруари - март 2010 Летящ старт Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Γρήγορο ξεκίνημα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη θητεία της με χειροκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика.

Бюджет 2009. Здравето е скъпо. Излишъкът като панацея. Водолазната индустрия в България набира популярност. Политика. Икономика. Брой 5 август септември 2008 Политика Здравето е скъпо Икономика Излишъкът като панацея Дестинации Водолазната индустрия в България набира популярност Бюджет 2009 προϋπολογισμός 2009 август-септември

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου

Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου Ni{ i Vizantija X 119 Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου Ένα νέο εικονιστικό ψηφιδωτό δάπεδο από τη Θεσσαλονίκη A new figural mosaic floor from Thessaloniki Σε σωστική ανασκαφή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00

СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00 СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00 СПА ЕТИКЕТ SPA ETIQUET TE ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ SPA Спа центърът е място за отмора и отпускане на всички сетива.

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 3 SEPTEMBER 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΙΚΟΜΑΝΙΑ; Raymon Detrez Πανεπιστήμιο Γάνδης

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΙΚΟΜΑΝΙΑ; Raymon Detrez Πανεπιστήμιο Γάνδης ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΙΚΟΜΑΝΙΑ; Raymon Detrez Πανεπιστήμιο Γάνδης Σε άρθρο της για τη βουλγαρική ιστοριογραφία σχετικά με τους Έλληνες της Φιλιππούπολης [Πλόβντιβ] η Βασίλκα Τάνκοβα αναρωτιέται: «Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y EV 5100 +Y Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Document Number 2820523295_EN / 31-01-13.(16:39) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд?

Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Брой 6 октомври ноември Финансова криза: а сега накъде? Οικονομική κρίση: και τώρα προς τα που; Политика Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд? Икономика Нов живот за АЕЦ Белене ЛАЙФСТАЙЛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM EN-ACT ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ

Διαβάστε περισσότερα

Εν αναμονή της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής

Εν αναμονή της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής www.itaes.gr Τεύχος 1ο, Οκτώβριος 2003 Numéro 1, Οctobre 2003 Издание 1-вο, Октоври 2003 ΤΟΠΜΑΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης Брой 23 октомври - декември 2011 Бюджет 2012 консервативен или оптимистичен Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης политика Росен Плевнелиев: Президентството ще е център-нападател по националните

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER F566241 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-PW9GKE CU-PW9GKE CS-PW12GKE CU-PW12GKE PORTUGUÊS 2 ~ 7 Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба EV 7100 + Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820523376_EN / 19-02-13.(14:05) 1

Διαβάστε περισσότερα

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER!

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER! European Cooperation Day 2014 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2014 Европейски ден на сътрудничеството 2014 www.greece-bulgaria.eu Τα κοινά σύνορα μας φέρνουν πιο κοντά! Общите граници ни правят по-близки!

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης Οδηγός Χρήσης ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ... 2 ΚΑΛΩΣ HΡΘΑΤΕ!... 4 ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 6 ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ... 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 9 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ... 16 ΕΓΓΥΗΣΗ... 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА A. Introduction to the project / Εισαγωγή για το έργο / Вовед во проектот 04 B. 19 Unique Places / 19 Μοναδικοί Τόποι / 19 уникатни места 01. THE CHRYSI CASTLE 06 01.

Διαβάστε περισσότερα

Терапии за Лице. Darphin Терапия за дълбоко почистване с лимон и ментол 60 мин 85лв 43à Анти-стрес терапия с краставица и лавандула 60 мин 85лв 43à

Терапии за Лице. Darphin Терапия за дълбоко почистване с лимон и ментол 60 мин 85лв 43à Анти-стрес терапия с краставица и лавандула 60 мин 85лв 43à Терапии за Лице Интензивна хидратираща терапия с киви и нар 60мин 85лв 42à Терапия за чувствителна кожа с мед и лайка 60мин 85лв 42à Дълбоко почистваща терапия с лимон и лавандула 60мин 85лв 42à Терапия

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2. TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS Survey on markets needs and perceptions Questionnaire for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.5) Issued by ReSEL-TUC, 14-Oct-10 Contract N : IEE/09/928/SI2.558379

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas. Abstract. Keywords: course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis.

Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas. Abstract. Keywords: course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis. Η χρήση της μεταγλώσσας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας/ The use of metalanguage in course-books for teaching Greek as a foreign language Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas

Διαβάστε περισσότερα

www.f fisher-price.com

www.f fisher-price.com IMPORTANT! It is a good practice to start training children very young regarding the importance of helmet use. When children are older and riding bicycles and faster vehicles, it is important that they

Διαβάστε περισσότερα

Смяна на властта в Гърция

Смяна на властта в Гърция Брой 12 октомври ноември 2009 Αλλαγή εξουσίας στην Ελλάδα Άρχισε η «εποχή του Παπανδρέου του νεώτερου» Икономика България трябва да се научи да спазва правилата Партньорства между членове Дружба стъкларски

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα