ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587 / Α2-114 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε: Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ Σαρ. Κψδηθαο: Πεηξαηάο ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Πιεξνθνξίεο: Δκκ. αξαληνπιάθεο ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΧΝ Σειέθσλν: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ Φάμ: ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ - ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ Γ.Γ. ΔΤΔ ΣΑ ΔΣΖ 2010 ΚΑΗ 2011 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Φ.Δ.Κ Έρνληαο ππφςε: Α Π Ο Φ Α Ζ 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ : α. ηνπ Ν.Γ.3627/1956 (ΦΔΚ Α 278) «πεξί νξγαλψζεσο ηεο ΔΤΔ» θαη ηνπ Π.Γ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195) «Οξγαληζκφο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ», β. ηνπ Π.Γ.63/2005 (ΦΔΚ Α 98), κε ζέκα «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα», γ. ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», 1

2 δ. ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε. ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ Α 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ)», ζη. ηνπ Ν.2522/1997 (ΦΔΚ Α 178) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκφζησλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.». δ. ηνπ Π.Γ.60/2007 (ΦΔΚ Α 64), κε ζέκα «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ «Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ ε. ηεο «Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004 (EL 134/ ) πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ «Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7 εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο Οδ.2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο Οδ.2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. ζ. ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ Α 43) «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο». η. ηνπ Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». θ. ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ Α 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ Α 279) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005». ι. ηνπ Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ Α 138) πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». κ. ηνπ Π.Γ.168/2008 (ΦΔΚ Α 223), κε ζέκα «Γηελέξγεηα Γεληθψλ Απνγξαθψλ: Οηθνδνκψλ-Κηηξίσλ θαη Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ, θαηά ηα έηε ». λ. ηνπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ Α 213) κε ζέκα «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ.ι.π.» μ. ηνπ Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ Α 221) κε ζέκα «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 2. Σελ 20977/2007 (ΦΔΚ Β 1673) θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 2

3 3. Σελ /2565/ΓΟ/2005 (ΦΔΚ Β 1590) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο Υσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο». 4. Σε 18130/ (ΦΔΚ Β 1226) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 5. Σελ ππ. αξ /601/0026/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο». 6. Σελ 20467/ εγθχθιην ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1.- Γηεζλή Γεκόζην Αλνηθηό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο παξνχζαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 2.- Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία πελήληα δχν (52) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία δεκνζίεπζε. 3.- ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Γ. Γ. ΔΤΔ Πεηξαηώο 46, Πεηξαηάο Αίζνπζα Η-15 Ηζόγεην ΣΡΗΣΖ π.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 4.- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β) ελψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο παξφρσλ ππεξεζηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 3

4 λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 5.- Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 5.1- «ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 5.2- «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 5.3- «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 5.4- «ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 5.5- «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 5.6- «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 5.7- «ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 6.- ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο-επηρεηξήζεηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 118/2007, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο-επηρεηξήζεηο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληόο έμη (6) εκεξώλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη, κέρξη ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 118/2007, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ πνπ ππνβάιινληαη εθηόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ δελ εμεηάδνληαη. 7.- Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα ζπλεκκέλα κέξε ηεο (ζε έληππε κνξθή), γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο - Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νδφο Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, 7 νο φξνθνο, Γξαθ. 703, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη κε επζχλε θάζε ππνςεθίνπ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξά (courier). Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο κε ηα ζπλεκκέλα κέξε ηεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ( ηνκέαο «Γηάθνξα» ππνηνκέαο «Πξνθεξύμεηο»). Ζ Γ.Γ. ΔΤΔ αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο. 8.- Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), ζα πξέπεη θαηά ηελ παξαιαβή ηεο λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν (ή ηελ αληίζηνηρε θφξκα δεδνκέλσλ, φηαλ ε παξαιαβή γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξφκελσλ (επσλπκία, δηεχζπλζε, επάγγεικα, ηαρ. θψδηθα, ηειέθσλν, θαμ θαη ΑΦΜ), έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηελ δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο επ απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ ηελ επζχλε θέξεη ν ππνςήθηνο. 9.- Οη ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα αλαξηψληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηνκέαο «Γηάθνξα» θαη ππνηνκέαο «Πξνθεξχμεηο»). 4

5

6 ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1.- ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ (.Δ.Β) Ξενοθώνηος Αθήνα 2.- Διιεληθόο Οξγαληζκόο Μηθξώλ Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ & Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) Έβροσ και Ξενίας Αθήνα 3.- Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ) Καραγιώργη ερβίας Αθήνα 4.- Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Δ.Β.Δ.Α) Ακαδημίας Αθήνα 5.- Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Δ.Β.Δ.Π) Πλαηεία Ρούζβελη Πειραιάς 6.- Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Β.Δ.Α) Ακαδημίας Αθήνα 7.- Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Β.Δ.Π) Καραϊζκοσ Πειραιάς 8.- Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Διιάδνο (ΓΔΒΔΔ) Αριζηοηέλοσς Αθήνα 6

7 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Α ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2010 ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΤΛΟΠΟΗΖΘΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α., ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ,00 επξώ ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Γ.Γ. ΔΤΔ, ΔΣΟΤ 2010, ΚΑΔ 5252 ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Χο νη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Χο νη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ (ΔΠΗ %) 3,072 ΦΟΡΟ άξζξν 24 λ.2198/1994 8% 7

8 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Β ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην π.δ. 118/2007 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν (2) αληίγξαθα Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: - Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο ή αξηζκφο πξσηνθφιινπ. - Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζθνξάο, ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη: - Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά, -Σα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» - Σα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ Όια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια θ.ν.θ.). 8

9 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά ηδίσο ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην εδάθην α ηεο παξ. Β.1 ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ ,00 ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ΦΠΑ Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. (1), εδάθην α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007, ήηνη : i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1), ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2), iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48), iv) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), v) θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη Ννκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ππνβάιινπλ : α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 9

10 - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηεο παξ α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2), εδάθην α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, ήηνη : δελ ηεινχλ ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο. -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. γ. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2), εδάθην γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). δ. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ε. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ζη. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ζα αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν επηκειεηήξην ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη) θαζψο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, (δειαδή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζ απηφ) θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο), -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ. Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ π.δ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. ε. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ π.δ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ζ. Ο ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). η. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007, εθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 10

11 πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηα φξηά ηνπο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη ζα πξνζθνκίζνπλ εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηεο παξνχζαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη ηα σο άλσ Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ε εθηππσηηθή επηρείξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αμηνινγεζνύλ κε βάζε ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο ηερληθέο δπλαηόηεηεο: - Σκήκα ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο εληχπσλ αθξηβείαο θαη παξαγσγήο πιήξσλ δεηγκάησλ γηα θάζε έληππν ησλ Απνγξαθψλ, θαζψο θαη ζχζηεκα Laser εθηχπσζεο ηζίγθσλ ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε άξηζηε πνηφηεηα εθηχπσζεο ησλ εληχπσλ. - Γύν (2) ηνπιάρηζηνλ 5ρξσκεο εθηππσηηθέο κεραλέο, ειάρηζηεο ζπλνιηθήο εκεξήζηαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εθαηνκκπξίσλ 5ρξσκσλ Α4 ζε δχν (2) βάξδηεο. - Σξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ Laser Printers 600 DPI κε ειάρηζηε ζπλνιηθή εκεξήζηα παξαγσγηθφηεηα αξίζκεζεο ζειίδσλ Α4 ζε δχν (2) βάξδηεο. - Γύν (2) ζπλζεηηθέο κεραλέο ζπγθόιιεζεο / θνπήο εη, έμη (6) ζηαζκψλ θαη άλσ, κε ειάρηζηε ζπλνιηθή εκεξήζηα παξαγσγή πιψλ ζεη ζε δχν (2) βάξδηεο. - Απηόκαηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο ησλ αξηζκήζεσλ θαη ηεο εθηχπσζεο φισλ ησλ εληχπσλ. - Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο εθεδξηθήο παξαγσγήο (Back up), ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρηθνχ εμνπιηζκνχ ή ρψξνπ παξαγσγήο. - Απνζέκαηα ραξηηνύ Offset, βάξνπο 80 γξ. / η.κ., ηθαλά γηα ηελ άκεζε έλαξμε παξαγσγήο θαη έγγξαθεο δεζκεχζεηο Πξνκεζεπηψλ ραξηηνχ, φηη ζα ηνπο πξνκεζεχζνπλ έγθαηξα ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο παξάδνζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Γήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία Πηζηνπνηεηηθό πνπ απνδεηθλύεη πσο ν ππνςήθηνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο, αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο (πνπ λα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ), απφ αλαγλσξηζκέλν ηλζηηηνχην ή νξγαληζκφ Αλ ν ππνςήθηνο είλαη αλώλπκε εηαηξεία γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005, αξθεί ε πξνζθόκηζε από ηνπο ππνςεθίνπο ππεύζπλεο δήισζεο εληόο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο, κε ηελ νπνία ν ππνςήθηνο : α. Θα δεζκεχεηαη φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην ηεο Υψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Ο.Ο..Α. εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχεη ε ππνρξέσζε απηή, θαζψο θαη φηη ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία δε ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 4 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3414/2005. β. Θα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005, πξνο απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα θαζνξίδεηαη 11

12 κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη πξνηίζεηαη λα ηνλ αλαθεξχμεη σο αλάδνρν Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο εθηππσηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». - Ζ Σερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ πίλαθα ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη λα απαληά ζηα θξηηήξηα επηινγήο κε ηε ζεηξά πνπ απηά δεηνχληαη. - Οη απαληήζεηο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο κπνξνχλ λα είλαη είηε ζην θχξην ζψκα ηεο πξνζθνξάο είηε ζε παξάξηεκα, αξθεί λα είλαη ζαθήο θαη κνλνζήκαληε ε ζρέζε ηεο απάληεζεο κε ην ζρεηηθφ ζεκείν ησλ θξηηεξίσλ ηνπ πίλαθα αμηνιφγεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ». ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε έθπησζε ή δσξεάλ παξνρή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ε ηειηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο κεηά ηηο φπνηεο εθπηψζεηο θαη αλαγσγέο. Οη ηηκέο κνλάδαο δεζκεχνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ζε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Γ. ΔΤΔ ρξεηαζηεί ή δεηήζεη επέθηαζε ηνπ έξγνπ. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη θάζε είδνπο θξαηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο. Δπίζεο, ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαιχπηεη θαη ηηο πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. - ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ : Σηκέο Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ζε ΔΤΡΩ Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Οη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο: Η. Σηκή εληχπνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ελλέα είδε) ζε επξψ. Σηκή ραξηνθηβσηίνπ (δχν είδε) ζε επξψ. Αμία δηαλνκήο θαη επηζηξνθήο εξσηεκαηνινγίσλ ζπλνιηθά ζε επξψ (βιέπε ζει. 43). ηηο ελ ιφγσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε είδνπο δαπάλεο. ΗΗ. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ησλ αλσηέξσ ηηκψλ (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.) εκ.1 Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 2% θαη ζηελ επ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ 12

13 εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά Σξόπνο Πιεξσκήο ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο πιεξσκήο : α. Σν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. β. Μέρξη ην 30% ηεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (π.δ. 118/2007). -Ζ ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ πξνθαηαβνιήο ζα γίλεηαη εληφθσο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25, ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 32 θαη ην εδάθην πέκπην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ π.δ.118/ ε πεξίπησζε επηινγήο πιεξσκήο κε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο απηήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. -Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζεη ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2/51557/0026/ ΦΔΚ Β 1209) πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ή ηεο επηηαγήο θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο Όηαλ ζηελ πξνζθνξά δε δειψλεηαη ν έλαο απφ ηνπο δχν αλσηέξσ ηξφπνπο πιεξσκήο, ινγίδεηαη ν πξψηνο (α) ηξφπνο ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ζπκβαηηθφο ηξφπνο πιεξσκήο Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηελ ππ αξηζ /601/0026/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, γίλεηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο πεξάζεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 118/2007 πξνζεζκία, θαηά ηα εηδηθφηεξα ζ απηφ νξηδφκελα. Σν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο») πξνζαπμεκέλν θαηά 0,30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο («πεξηζψξην»). 1.9 Ρήηξα εζηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ Δπηζεκαίλεηαη όηη: Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 13

14 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 2.1 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. - Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην Αξκφδην Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. - Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 2.2 Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλά θχιιν. - Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη (ηίζεηαη ζθξαγίδα) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ηεο Γ.Γ ΔΤΔ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο. - Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 2.3 Ο ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ π.δ. 118/2007, ζηηο πξνζθνξέο νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2.4 Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κε εηδηθή πξφζθιεζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. - Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 2.5 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 14

15 3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 3.1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ Ζ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (ΦΔΚ Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε δχν αληίγξαθα, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξνχζαο δηαθήξπμεο Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζην Αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ε νπνία δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ). Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε-αλαθνίλσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ιακβάλνπλ γλψζε (απηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ), εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνζεξρφκελνη ζην Αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα σο άλσ από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε: Οη Έιιελεο πνιίηεο : α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, i) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ. 60/2007, ήηνη - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1), - δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2), - απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48), - λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), 15

16 ii) θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. β. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. δ. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β, γ, θαη δ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. ε. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο Οη αιινδαπνί : α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά : α. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ θαη αληίζηνηρα. - Σν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ., ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. β. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 16

17 Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. - Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. - Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Οη ζπλεηαηξηζκνί : α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, θαη δ ηεο παξαγξάθνπ , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, θαη δ ηεο παξαγξάθνπ , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα Οη ελώζεηο εθηππσηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά : Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε εθηππσηηθή επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δε ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ην ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηαζρόλησλ θαη ηα όξηά ηνπο: i) Βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζθέξνληα. ii) Ηζνινγηζκνύο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ, επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 1/2 ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο ζα ππνβάιεη ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί. iii) Καηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξεο παξαδόζεηο έξγσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ κε κέζν φξν ηεο αμίαο απηψλ κεγαιύηεξν από ,00 επξώ, κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δε πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ πξνζθέξνληα. 17

18 3.2. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν δηαγσληδφκελνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007 ή, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ δηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην δηαγσληδφκελν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ π.δ. 118/2007 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηε δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 118/2007, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληα. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληα εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ π.δ. 118/ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ π.δ. 118/2007. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ απηήο ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ, ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο θαηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ην ΦΠΑ. Ζ απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ αλάδνρν. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δπίζεο, επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπηζεκαίλεηαη όηη πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πεξάησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (π.δ. 774/1980 όπσο ηζρύεη). 4. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4.1. ΔΓΓΤΖΔΗ Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 18

19 ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. -Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρχνπλ κέρξη επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Σξάπεδα Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/ ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2522/1997 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΑΝΧ ΣΟΤ ΔΤΡΧ Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ( ,00) ΔΤΡΩ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/05, ειέγρεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3414/ Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππάγνληαη ζηα νξηδφκελα ζηελ ππ αξηζκ / Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005». Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο πξνζθνκίδνπλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86, φπσο ηζρχεη, φηη δελ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3310/2005 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3414/ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη νινθιεξσκέλν ην έξγν κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνηεηλφκελν απφ ηνλ ίδην ρξνλνδηάγξακκα κέζα ζην πιαίζην ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Αλαιπηηθά ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 19

20 Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 32 θαη 34 ηνπ π.δ. 118/

21 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ην ζηάδην απηφ ζα αμηνινγεζεί ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα γίλεη βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ηα νπνία δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Σερληθήο Αμηνιόγεζεο. Σέινο ζα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ πλνιηθνύ Βαζκνύ Σερληθήο Αμηνιόγεζεο (ΒΣΑ) θάζε πξνζθνξάο, απφ ηνλ νπνίν ζα θξηζεί ε ηερληθή ηθαλφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ θάζε πξνζθέξνληα. Απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί. Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επί κέξνπο θξηηήξηα, απηφλνκα, κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο ή Βαζκόο Σερληθήο Αμηνιόγεζεο (ΒΣΑ) είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Ο (ΒΣΑ) κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 κέρξη 110 βαζκνχο. Ο ηειηθφο πλνιηθφο Βαζκφο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο (ΒΣΑ) γηα θάζε ππνςήθην πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: (Σερληθή Βαζκνινγία Αμηνινγνύκελεο Πξνζθνξάο) Υ 100 (ΒΣΑ) = (Σερληθή Βαζκνινγία Πξνζθνξάο κε ηνλ θαιύηεξν Βαζκό) 21

22 ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΜΑΓΑ Α. Σερληθή ηθαλόηεηα ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΟΣΟ ΟΜΑΓΑ (%) 80% ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΟΟΣΑ (%) 1. χζηεκα Διέγρνπ Μνλνζήκαληεο Αξίζκεζεο 5% 2. Γπλακηθφηεηα Παξαγσγήο, Κνπήο θαη πζθεπαζίαο (Α4) Μέζνο φξνο δπλακηθνηήησλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ Κ2 = Ζκεξήζηα δπλακηθφηεηα εμεηαδφκελεο πξνζθνξάο 8% 3. Παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα αξίζκεζεο Laser (A4) Μέζνο φξνο παξαγσγηθψλ δπλακηθνηήησλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ Κ3 = Ζκεξήζηα δπλακηθφηεηα εμεηαδφκελεο πξνζθνξάο 7% 4. Παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζχλζεζεο εη Μέζνο φξνο παξαγσγηθψλ δπλακηθνηήησλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ Κ4 = Ζκεξήζηα δπλακηθφηεηα εμεηαδφκελεο πξνζθνξάο 5. Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο παξαγσγήο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαγσγήο ηνπ αξρηθνχ εμνπιηζκνχ 6. Γηαζθάιηζε Ηθαλψλ Πνζνηήησλ Υαξηηνχ 8% 20% 8% 7. πγθξηηηθή αμηνιφγεζε (bench marking), απφ ηνλ έιεγρν ηνπ δείγκαηνο ησλ 100 εληχπσλ, θαζψο θαη απφ ηελ επηηφπηα επίζθεςε ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνζθέξνληνο 8. Δπηπιένλ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΟΜΑΓΑ Β. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ 20% 15% 9% 1. Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε νκάδαο έξγνπ 10% 2. χζηεκα δηνίθεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ 10% 100% 100% 22

23 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ην δεχηεξν απηφ ζηάδην απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ΜΟΝΟ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθείλσλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο νη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ ), σο εμήο : (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδόηε) Υ 100 (ΒΟΠ) = (Αμηνινγνύκελε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο (ΒΟΠ) ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 100 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΑΝΖΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Ζ Αλεγκέλε Πξνζθνξά (ΑΠ) θάζε ζπκκεηέρνληνο ζα καζεκαηηθφ ηχπν: ππνινγηζζεί κε ηνλ αθφινπζν (ΑΠ) =( ΒΣΑ Υ 0,70 ) + ( ΒΟΠ Υ 0,30) Με βάζε ηηο Αλεγκέλεο Πξνζθνξέο ηνπο νη πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνχ ΑΠ ηνπο. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε κε ην κεγαιύηεξν βαζκό Αλεγκέλεο Πξνζθνξάο (ΑΠ). 23

24 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 1. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ(Γ.Γ. ΔΤΔ) Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο (Γ.Γ.ΔΤΔ) ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. θνπφο ηεο είλαη ε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, παξνπζίαζε θαη επηζηεκνληθή αλάιπζε φισλ ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θπβεξλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκφ. πγθεθξηκέλα ε Γ.Γ. ΔΤΔ έρεη ζαλ απνζηνιή ηεο: α. Σελ θαηάξηηζε εηήζησλ κεζνπξφζεζκσλ ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θάιπςε ηφζν ησλ εζληθψλ αλαγθψλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο φζν θαη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, β. Σελ πινπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ Γ.Γ. ΔΤΔ δηελεξγεί ζηαηηζηηθέο έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθέο εξγαζίεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο Υψξαο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία γεληθήο θχζεσο δεκνζηεχνληαη ζηα γεληθά ζηαηηζηηθά δεκνζηεχκαηα φπσο είλαη ε «ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο» θαη ην «Μεληαίν ηαηηζηηθφ Γειηίν», ελψ ζηνηρεία γηα επηκέξνπο ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο δεκνζηεχνληαη ζηα εηδηθά ζηαηηζηηθά δεκνζηεχκαηα. εκαληηθέο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ( Κάζε ηδηψηεο, ζχιινγνο, ζσκαηείν, ζπλεηαηξηζκφο, εηαηξία θαη θνξέαο ηεο ρψξαο νθείιεη λα παξέρεη ζηε Γ.Γ. ΔΤΔ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο θαη δεκνζηνπνηνχληαη κφλν ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 2. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ 2.1. Ζ έλλνηα ηεο γεληθήο απνγξαθήο Ωο γεληθή απνγξαθή νξίδεηαη ε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ κνλάδσλ ελφο πιεζπζκνχ. Ηδηαίηεξα, απνγξαθή νηθνδνκψλ θαη θηηξίσλ είλαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ νηθνδνκψλ θαη θηηξίσλ ηεο ρψξαο, ελψ απνγξαθή πιεζπζκνχ είλαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε κφληκε δηακνλή ηνπο ή βξέζεθαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ γεληθή απνγξαθή απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πιήξε εηθφλα ελφο πιεζπζκνχ θαη ζπληζηά εθηεηακέλε θαη ζχλζεηε ζηαηηζηηθή εξγαζία ε νπνία απαηηεί ζπλνιηθά άξηζην νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαηά θάζεηο έξγνπ. Οη θάζεηο πξνγξακκαηίδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη έηζη εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ξνή ησλ εξγαζηψλ θαη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη απνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη δηάρπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, απαηηνχληαη: - Ηθαλνί νηθνλνκηθνί πφξνη. - Καηάιιεια θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. - Τςεινχ βαζκνχ ππνζηήξημε απφ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 24

25 2.2. θνπόο ησλ γεληθώλ απνγξαθώλ θαη ρξεζηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θνπφο ησλ γεληθψλ απνγξαθψλ είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ νηθνδνκηθφ πινχην ηεο Υψξαο, ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε, ηα δεκνγξαθηθά, ηα νηθνλνκηθά, θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνγξαθή εμππεξεηνχλ εζληθέο θαη θνηλνηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηεζλείο ππνρξεψζεηο. πγθεθξηκέλα, ε γεληθή απνγξαθή: - πγθεληξψλεη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ράξαμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. - πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. - Απνηειεί βαζηθφ κέζν εθαξκνγήο αθαδεκατθψλ θαη ινηπψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. - Απνηειεί βαζηθφ κέζν γηα ηε ξχζκηζε πνηθίισλ δηνηθεηηθψλ θαη λνκηθψλ ζεκάησλ (θαηαλνκή θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζηνπο ΟΣΑ, ξχζκηζε εθινγηθψλ ζεκάησλ θιπ.). - πκβάιιεη ζηε δηάρπζε - επέθηαζε ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ελδηαθέξνπλ άκεζα θάζε πνιίηε. - Απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα πνιιψλ άιισλ ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ. Ηδηαίηεξα νη γεληθέο απνγξαθέο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, επεηδή απνηεινχλ ηε κφλε ζηαηηζηηθή εξγαζία ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε κηθξή γεσγξαθηθή ελφηεηα (Γήκν ή Κνηλφηεηα, Σνπηθφ δηακέξηζκα, νηθηζκφ θαη νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν), κε απνηέιεζκα λα απνηειεί βαζηθφ κέζν ππνζηήξημεο ηνπ θεληξηθνχ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ. 3. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΟΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ 2010 / 2011 Ζ δηελέξγεηα ησλ γεληθώλ απνγξαθώλ νηθνδνκώλ-θηηξίσλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ έηνπο 2010 θαη ηεο απνγξαθήο θαηνηθηώλ-πιεζπζκνύ ην Μάξηην ηνπ έηνπο 2011, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε εθηέιεζε ηνπ Π.Γ. 168/2008 (ΦΔΚ 223/η. Α / ) Απνγξαθή νηθνδνκώλ θαη θηηξίσλ θνπφο ηεο είλαη ε εμαθξίβσζε: α) Σνπ αξηζκνχ ησλ νηθνδνκψλ θαη θηηξίσλ ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο θαη θαηά πεξηνρέο. β) Σεο ζχλζεζεο ησλ θηηξίσλ απφ πιεπξάο νξφθσλ, θαζψο θαη ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (πιηθά θαηαζθεπήο, ρξήζε, πεξίνδνο θαηαζθεπήο θιπ.). γ) Σνπ αξηζκνχ ησλ θαλνληθψλ θαηνηθηψλ Απνγξαθή θαηνηθηώλ θνπφο ηεο είλαη ε εμαθξίβσζε: α) Σνπ αξηζκνχ ησλ θαηνηθηψλ θαηά είδνο (θαλνληθέο ή κε θαλνληθέο θαηνηθίεο). β) ηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηψλ θαη ηηο αλέζεηο ηνπο. γ) ηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο θαηνρήο ησλ θαηνηθηψλ Απνγξαθή πιεζπζκνύ θνπφο ηεο είλαη ε εμαθξίβσζε : α) Σνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο, δειαδή ησλ θαηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν ή θνηλφηεηα, ηνπηθφ δηακέξηζκα θαη απηνηειή νηθηζκφ. 25

26 β) Σνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν ή θνηλφηεηα, ηνπηθφ δηακέξηζκα θαη απηνηειή νηθηζκφ ηεο Υψξαο, δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ, πνπ βξέζεθαλ παξφληα, θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο απνγξαθήο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, είηε απηά δηέκελαλ κνλίκσο είηε βξέζεθαλ λα δηακέλνπλ πξνζσξηλψο ή ηπραίσο. γ) Σνπ λφκηκνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο, δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνηψλ θάζε δήκνπ ή θνηλφηεηαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ βνπιεπηηθψλ εδξψλ ζηηο επηκέξνπο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο. δ) Σεο ζχλζεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ. ε) Σσλ δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 26

27 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη: 1.1. Ζ εθηύπσζε εηδηθώλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γεληθώλ Απνγξαθώλ Οηθνδνκώλ Κηηξίσλ έηνπο 2010 θαη Πιεζπζκνύ Καηνηθηώλ έηνπο 2011 Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα είλαη εηδηθνχ ηχπνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απηφκαηα απφ εηδηθνχο ζαξσηέο νπηηθήο αλάγλσζεο έληππσλ θαη ρεηξφγξαθσλ ραξαθηήξσλ [Optical Character Reading Scanners (OCR Scanners)], λα εηζαρζνχλ απηφκαηα ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη θαηφπηλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ. Γηα ην ιφγν απηφ ε κνξθή, νη δηαζηάζεηο θαη ε πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ θαη ηεο εθηχπσζεο θαη φια ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα έρνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο, ζηα απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ Σα εθηππσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζπζθεπαζκέλα θαηάιιεια ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο, ζηα απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ. ηελ παξάγξαθν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ εκθαλίδνληαη ζε δχν (2) πίλαθεο νη ηφπνη πξννξηζκνχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ Ζ θαηαζθεπή εηδηθώλ ραξηνθηβσηίσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη κεηαθνξά ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε θάζε Τπεξεζία ηαηηζηηθήο Ννκνχ ηεο Υψξαο θαη ζε θάζε απνγξαθηθφ θέληξν ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηελ ελ ζπλερεία αζθαιή απνζηνιή ηνπο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή θαη δηαλνκή ζηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο θαη απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ηθαλνχ αξηζκνχ ραξηνθηβσηίσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκεχζνπλ ηφζν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία κεηά ην πέξαο ησλ Γεληθψλ Απνγξαθψλ. 2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 2.1. Γεληθά Σν έξγν αθνξά ζηε δηακφξθσζε θαη εθηχπσζε ησλ εληχπσλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ Γεληθψλ Απνγξαθψλ Οηθνδνκψλ Κηηξίσλ έηνπο 2010 θαη Πιεζπζκνχ Καηνηθηψλ έηνπο 2011 πνπ ζα δηεμαρζνχλ απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ. Ζ Γ.Γ. ΔΤΔ δεζκεχεηαη λα πξνζθέξεη ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη πιεξνθνξία πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο εληύπσλ Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ εληχπσλ είλαη DIN A4 (21 εθ ρ 29,7 εθ) θαη DIN A3 (29,7 εθ ρ 42 εθ). Σν ραξηί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά πξνδηαγξαθψλ Offset, βάξνπο 80 γξακκαξίσλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κε αλνρή έσο +/- 2%) θαη ε εθηχπσζε ησλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο WET OFFSET (2+2 ρξσκάησλ) κε εηδηθά κειάληα DROP OFF, θαηάιιεια γηα ηνπο Απηφκαηνπο Οπηηθνχο Αλαγλψζηεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη εμνπιηζκέλε ε Γ.Γ. ΔΤΔ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα απνδεηθλχνληαη ππνρξεσηηθά, κε ζρεηηθέο έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ραξηηνχ θαη κειαληψλ. Ζ κεηαβιεηή αχμνπζα αξίζκεζε θάζε θχιινπ (φπνπ απαηηείηαη) ζα εκθαλίδεηαη ηφζν κε αξαβηθνχο αξηζκνχο, φζν θαη κε γξακκσηφ θψδηθα (barcode) θαη ζα παξάγνληαη ππνρξεσηηθά κέζσ εθηχπσζεο ςεθηαθνχ εθηππσηή, δηαθξηηφηεηαο 600 D.P.I. (Dots Per 27

28 Inch). Ζ αχμνπζα απηή αξίζκεζε ζα είλαη μερσξηζηή, θαη είδνο, θαη θαηά ηελ παξαγσγή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ειέγρεηαη, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ε απνθπγή χπαξμεο «θαθέθηππσλ» ή «ηαπηάξηζκσλ» εληχπσλ, ηα νπνία είηε κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ Οπηηθψλ Αλαγλσζηψλ (απνξξίςεηο, θνιιήκαηα θιπ), είηε «κπινθάξνπλ» ην ινγηζκηθφ Δπεμεξγαζίαο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο, φηαλ εκθαλίδνληαη ηα ίδηα λνχκεξα. Θα θαηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά ελλέα (9) είδε εληχπσλ, νθηψ (8) δηπιήο φςεσο θαη έλα (1) κνλήο, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα θαη ηηο παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο: 1. Έληππν Ο-1. Καηάινγνο-πιαίζην νηθνδνκψλ θαη θηηξίσλ Πνζφηεηα: θχιια Γηαζηάζεηο: 297 mm x 420 mm (Α3) Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: Ναη ζηελ Α φςε πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 2. Έληππν Ο-2. Γειηίν απνγξαθήο θηηξίσλ Πνζφηεηα: θχιια Γηαζηάζεηο: 297 mm x 210 mm (Α4) Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: Ναη ζηελ Α φςε πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 3. Έληππν Κ-1. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε λνηθνθπξηψλ-θαηνηθηψλ θιπ. (ζεη) Πνζφηεηα: ζεη Γηαζηάζεηο: 297 mm x 435 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 15mm ζηειέρνπο ζπγθξάηεζεο ησλ θχιισλ κε ηζρπξή γξακκή θφιιαο (LINE GLUE), θαη φρη ςαξνθφιιεκα ή ζηαγφλεο (dots) θφιιαο, ψζηε λα είλαη εχρξεζηε θαη αζθαιήο ηφζν ε κεηαθνξά θαη ζπκπιήξσζή ηνπο απφ ηνπο απνγξαθείο, φζν θαη ε απνθνπή ησλ θχιισλ γηα ηελ κεηέπεηηα απξφζθνπηε επεμεξγαζία ηνπο ζηνπο Οπηηθνχο Αλαγλψζηεο ηεο Γ.Γ. Δ..Τ.Δ. Γηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ αξηζηεξά ψζηε ηα απνζπψκελα θχιια λα έρνπλ θαζαξή δηάζηαζε 297 mm x 420 mm (A3) Aξηζ. Φχιισλ: 5 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: Ναη ζηελ Α φςε, ηαπηάξηζκε γηα φια ηα θχιια πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 4. Έληππν Κ-1. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε λνηθνθπξηψλ-θαηνηθηψλ θιπ. (κνλφθπιιν) Πνζφηεηα: Γηαζηάζεηο: θχιια 297 mm x 420 mm, 28

29 Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: ΟΥΗ πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 5. Έληππν Π-1. Γειηίν απνγξαθήο λνηθνθπξηνχ θαη θαηνηθίαο (ζεη) Πνζφηεηα: ζεη Γηαζηάζεηο: 297 mm x 225 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 15mm ζηειέρνπο ζπγθξάηεζεο ησλ θχιισλ κε ηζρπξή γξακκή θφιιαο (LINE GLUE), θαη φρη ςαξνθφιιεκα ή ζηαγφλεο (dots) θφιιαο, ψζηε λα είλαη εχρξεζηε θαη αζθαιήο ηφζν ε κεηαθνξά θαη ζπκπιήξσζή ηνπο απφ ηνπο απνγξαθείο, φζν θαη ε απνθνπή ησλ θχιισλ γηα ηελ κεηέπεηηα απξφζθνπηε επεμεξγαζία ηνπο ζηνπο Οπηηθνχο Αλαγλψζηεο ηεο Γ.Γ. Δ..Τ.Δ. Γηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ αξηζηεξά ψζηε ηα απνζπψκελα θχιια λα έρνπλ θαζαξή δηάζηαζε 297 mm x 210 mm (A4) Aξηζ. Φχιισλ: 5 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: Ναη ζηελ Α φςε, ηαπηάξηζκε γηα φια ηα θχιια πζθεπαζία: ε παθέηα ησλ 100 ζεη κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 6. Έληππν Π-1.1 Μνλφθπιιν Πνζφηεηα: θχιια Γηαζηάζεηο: 297 mm x 210 mm (Α4) Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: Ναη ζηελ Α φςε πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 7. Έληππν Π-1.2 Μνλφθπιιν Πνζφηεηα: θχιια Γηαζηάζεηο: 297 mm x 210 mm (Α4) Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: ΟΥΗ πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 8. Έληππν Π-2.1 Γειηίν απνγξαθήο πιινγηθήο θαηνηθίαο Πνζφηεηα: θχιια Γηαζηάζεηο: 297 mm x 210 mm (Α4) Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 29

30 Αξίζκεζε: πζθεπαζία: Ναη ζηελ Α φςε ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα 9. Έληππν Π-2.2 Γειηίν απνγξαθήο Αηφκσλ πιινγηθήο θαηνηθίαο Πνζφηεηα: θχιια Γηαζηάζεηο: 297 mm x 210 mm (Α4) Aξηζ. Φχιισλ: 1 Υαξηί: Offset 80 gr / m2 Δθηχπσζε: 2 ρξ. ζηελ Α φςε, 2 ρξ. ζηελ Β φςε Αξίζκεζε: ΟΥΗ πζθεπαζία: ε παθέηα κε ζεξκνζπξηθλσκέλν πιαζηηθφ θαη ζε αζθαιή ραξηνθηβψηηα Όια ηα έληππα ζε Φχιια ή εη, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεξεά ραξηνθηβψηηα πνπ ζα θέξνπλ κεραλνγξαθεκέλεο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο 10 x 15 εθ, πνπ ζα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ εληχπνπ θαη ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζή ηνπ. Σα έληππα Ο-1 θαη Ο-2, πνπ αθνξνχλ ηελ Απνγξαθή Οηθνδνκψλ Κηηξίσλ πνπ ζα δηελεξγεζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ζα δηαλεκεζνχλ ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο, ζηα απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ην επηέκβξην ηνπ Ζ κεηαθνξά ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ Ο-1 θαη Ο-2 ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ην Γεθέκβξην ηνπ Ζ ζπζθεπαζία ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ Ο-1 θαη Ο-2 ζα γίλεη κε επζχλε ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ζηα απνγξαθηθά θέληξα αλά ηελ Διιάδα. ηνλ πίλαθα 1, παξαθάησ, εκθαλίδνληαη νη ηφπνη πξννξηζκνχ θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ Ο-1 θαη Ο-2. Σα έληππα Κ-1 ζεη, Κ-1 κνλόθπιιν, Π-1 ζεη, Π-1.1 κνλόθπιιν, Π-1.2 κνλόθπιιν, Π- 2.1 κνλόθπιιν θαη Π-2.2 κνλόθπιιν, πνπ αθνξνχλ ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ Καηνηθηψλ πνπ ζα δηελεξγεζεί ην Μάξηην 2011, ζα δηαλεκεζνχλ ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο, ζηα απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ Ζ κεηαθνξά ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ Κ-1 ζεη, Κ-1 κνλφθπιιν, Π-1 ζεη, Π-1.1 κνλφθπιιν, Π-1.2 κνλφθπιιν, Π-2.1 κνλφθπιιν θαη Π-2.2 κνλφθπιιν ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ην Μάην θαη Ηνύλην Γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ ελ ιφγσ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ, πνπ ζα γίλεη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ραξηνθηβψηηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ θαη πνπ ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. ηνλ πίλαθα 2, παξαθάησ, εκθαλίδνληαη νη ηφπνη πξννξηζκνχ θαη ν αξηζκφο ησλ εληχπσλ Κ-1 ζεη, Κ-1 κνλφθπιιν, Π-1 ζεη, Π-1.1 κνλφθπιιν, Π-1.2 κνλφθπιιν, Π-2.1 κνλφθπιιν θαη Π-2.2 κνλφθπιιν. Οη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά από (100) δείγκαηα, ηόζν ησλ εη, όζν θαη ησλ κνλόθπιισλ εληύπσλ, κε έγρξσκε (2+2) εθηύπσζε, κεηαβιεηή ςεθηαθή αξίζκεζε θαη barcode, ώζηε λα αμηνινγεζνύλ από ηε Γ.Γ. Δ..Τ.Δ. 30

31 Πίλαθαο 1 Απνζηνιή εληύπσλ Ο-1 θαη Ο-2 ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο, ζηα απνγξαθηθά θέληξα (Δπνπηείεο) ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο ην επηέκβξην 2010 Α/α Ννκόο Πόιε Αξηζκόο Αξηζκόο εληύπσλ Ο-1 εληύπσλ Ο-2 1 Αηησιναθαξλαλίαο Μεζνιφγγη Αξγνιίδαο Ναχπιην Αξθαδίαο Σξίπνιε Άξηαο Άξηα Αραΐαο Πάηξα Βνησηίαο Ληβαδεηά Γξεβελψλ Γξεβελά Γξάκαο Γξάκα Γσδεθαλήζνπ Ρφδνο Έβξνπ Αιεμαλδξνχπνιε Δπβνίαο Υαιθίδα Δπξπηαλίαο Καξπελήζη Εαθχλζνπ Εάθπλζνο Ζιείαο Πχξγνο Ζκαζίαο Βέξνηα Ζξαθιείνπ Ζξάθιεην Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθε Θεζπξσηίαο Ζγνπκελίηζα Ησαλλίλσλ Ησάλληλα Καβάιαο Καβάια Καξδίηζαο Καξδίηζα Καζηνξηάο Καζηνξηά Κέξθπξαο Κέξθπξα Κεθαιιελίαο Αξγνζηφιη Κηιθίο Κηιθίο Κνδάλεο Κνδάλε Κνξηλζίαο Κφξηλζνο Κπθιάδσλ χξνο Λαθσλίαο πάξηε Λάξηζαο Λάξηζα Λαζηζίνπ Αγ. Νηθφιανο Λέζβνπ Μπηηιήλε Λεπθάδαο Λεπθάδα Μαγλεζίαο Βφινο Μεζζελίαο Καιακάηα Ξάλζεο Ξάλζε Πέιιαο Έδεζζα Πηεξίαο Καηεξίλε Πξέβεδαο Πξέβεδα Ρεζχκλνπ Ρέζπκλν Ρνδφπεο Κνκνηελή άκνπ άκνο εξξψλ έξξεο Σξηθάισλ Σξίθαια

32 45 Φζηψηηδαο Λακία Φιψξηλαο Φιψξηλα Φσθίδαο Άκθηζζα Υαιθηδηθήο Πνιχγπξνο Υαλίσλ Υαληά Υίνπ Υίνο Άγηνλ Όξνο (Απηνδηνίθεην) Ννκαξρία Αζελψλ Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 54 Ννκαξρία Γπηηθήο Αηηηθήο Ννκαξρία Πεηξαηψο Κ.Τ. Δ..Τ.Δ ύλνιν εκείσζε: Οη αλσηέξσ αξηζκνί εληχπσλ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ. 32

33 Α/α Ννκόο Πόιε Απνζηνιή εληύπσλ Κ-1 εη, Κ-1 κνλόθπιιν, Π-1 εη, Π-1.1 κνλόθπιιν, Π-1.2 κνλόθπιιν, Π-2.1 κνλόθπιιν θαη Π-2.2 κνλόθπιιν ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο, ζηα απνγξαθηθά θέληξα (Δπνπηείεο) ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011 Αξηζκόο εληύπσλ Κ-1 εη Αξηζκόο εληύπσλ Κ-1 κνλόθπιιν Αξηζκόο εληύπσλ Π-1 εη Αξηζκόο εληύπσλ Π-1.1 κνλόθπιιν Αξηζκόο εληύπσλ Π-1.2 κνλόθπιιν Αξηζκόο εληύπσλ Π-2.1 κνλόθπιιν Αξηζκόο εληύπσλ Π-2.2 κνλόθπιιν 1 Αηησιναθαξλαλίαο Μεζνιφγγη Αξγνιίδαο Ναχπιην Αξθαδίαο Σξίπνιε Άξηαο Άξηα Αραΐαο Πάηξα Βνησηίαο Ληβαδεηά Γξεβελψλ Γξεβελά Γξάκαο Γξάκα Γσδεθαλήζνπ Ρφδνο Έβξνπ Αιεμαλδξνχπνιε Δπβνίαο Υαιθίδα Δπξπηαλίαο Καξπελήζη Εαθχλζνπ Εάθπλζνο Ζιείαο Πχξγνο Ζκαζίαο Βέξνηα Ζξαθιείνπ Ζξάθιεην Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθε Θεζπξσηίαο Ζγνπκελίηζα Ησαλλίλσλ Ησάλληλα Καβάιαο Καβάια

34 21 Καξδίηζαο Καξδίηζα Καζηνξηάο Καζηνξηά Κέξθπξαο Κέξθπξα Κεθαιιελίαο Αξγνζηφιη Κηιθίο Κηιθίο Κνδάλεο Κνδάλε Κνξηλζίαο Κφξηλζνο Κπθιάδσλ χξνο Λαθσλίαο πάξηε Λάξηζαο Λάξηζα Λαζηζίνπ Αγ. Νηθφιανο Λέζβνπ Μπηηιήλε Λεπθάδαο Λεπθάδα Μαγλεζίαο Βφινο Μεζζελίαο Καιακάηα Ξάλζεο Ξάλζε Πέιιαο Έδεζζα Πηεξίαο Καηεξίλε Πξέβεδαο Πξέβεδα Ρεζχκλνπ Ρέζπκλν Ρνδφπεο Κνκνηελή άκνπ άκνο εξξψλ έξξεο Σξηθάισλ Σξίθαια Φζηψηηδαο Λακία Φιψξηλαο Φιψξηλα Φσθίδαο Άκθηζζα Υαιθηδηθήο Πνιχγπξνο Υαλίσλ Υαληά Υίνπ Υίνο Άγηνλ Όξνο

35 (Απηνδηνίθεην) 52 Ννκαξρία Αζελψλ Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 54 Ννκαξρία Γπηηθήο Αηηηθήο 55 Ννκαξρία Πεηξαηψο Κ.Τ. Δ..Τ.Δ ύλνιν εκείσζε: Οη αλσηέξσ αξηζκνί εληχπσλ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ. 35

36 2.3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ραξηνθηβσηίσλ κεηαθνξάο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ Γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Γεληθήο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ Καηνηθηψλ, πνπ ζα δηελεξγεζεί ην Μάξηην ηνπ 2011, απφ ηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο θαη ηα απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ, ην έξγν πεξηιακβάλεη αθφκα ηελ πξνκήζεηα εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) ραξηνθηβσηίσλ ηύπνπ Bagged Box θαη είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) απιψλ ραξηνθηβσηίσλ. Σα ραξηνθηβψηηα απηά ζπζθεπαζκέλα θαηάιιεια ζα πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ ζηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο θαη ζηα απνγξαθηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ ε ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηαηηζηηθψλ Πιεζπζκνχ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ζα θαζνξηζηεί ε θαηαλνκή ησλ ραξηνθηβσηίσλ ζηα απνγξαθηθά θέληξα αλά ηελ Διιάδα. Σα ραξηνθηβψηηα ηχπνπ Bagged Box (κε ρεξνχιη κεηαθνξάο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη ηχπνπ B Flu ή C Flu ηξίθπιιεο ηνπιάρηζηνλ ζχλζεζεο θαη βάξνπο θαη ειάρηζην 500 γξ./ αλά η.κ. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη: 26,5 cm Υ 35,5 cm Υ 10 cm. Σα ραξηνθηβψηηα ηχπνπ Bagged Box ζα δνζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ζηνπο πεξίπνπ απνγξαθείο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ θαηνηθηψλ ην Μάξηην ε απηά νη απνγξαθείο ζα ηνπνζεηνχλ ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα ηεο απνγξαθήο Πιεζπζκνχ Καηνηθηψλ. Σα Bagged Boxes ζα θέξνπλ ηελ παξαθάησ εηηθέηα: ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ-ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 2011 ΚΧΓΗΚΟΗ ΝΟΜΟ ή ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΖΜΟ / ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ.. ΣΟΜΔΑ ΣΜΖΜΑ / ΣΜΖΜΑΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟΓΡΑΦΔΑ. ΚΩΓΗΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΖ Σα ραξηνθηβψηηα ηχπνπ Bagged Box ζα πξέπεη λα αληέρνπλ βάξνο κέρξη 7,5 θηιά. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη δείγκα ραξηνθηβσηίνπ ηχπνπ Bagged Box. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ραξηνθηβσηίσλ ηχπνπ Bagged Box, πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα ηεο απνγξαθήο Πιεζπζκνχ Καηνηθηψλ 2011, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραξηνθηβψηηα θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη ηχπνπ B Flu ή C Flu ηξίθπιιεο ηνπιάρηζηνλ ζχλζεζεο θαη βάξνπο θαη ειάρηζην 500 γξ. / αλά η.κ. 36

37 Οη δηαζηάζεηο ηνπο εζσηεξηθά ζα είλαη: 27,5 cm Υ 36,5 cm Υ 30,5 cm Θα απαηηεζνχλ πεξίπνπ ραξηνθηβψηηα. ε θάζε ηέηνην ραξηνθηβψηην ζα ηνπνζεηνχληαη ηξία (3) Bagged Boxes. Σφζν ην θαπάθη φζν θαη ε βάζε ζα είλαη ηύπνπ Lock Bottom δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ελψ ζηηο ζηελέο πιεπξέο ζα ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθνπέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζαλ ρεηξνιαβέο. Δπηπιένλ ζην κέησπν ησλ ραξηνθηβσηίσλ ζα ππάξρεη πξνεθηππσκέλε θαξηέια ελδείμεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπο. πγθεθξηκέλα ζηα ραξηνθηβώηηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη επθξηλώο ηππσκέλα ηα εμήο: ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ - ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 2011 ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΝΟΜΟ / ΝΟΜΑΡΥΗΑ... ΓΖΜΟ / ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΜΔΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΖ: 2.4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη θαη ηηο εμήο εξγαζίεο: - Σελ επεμεξγαζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηα ζηειέρε ησλ Γηεπζχλζεσλ α) Πιεξνθνξηθήο θαη β) ηαηηζηηθψλ Πιεζπζκνχ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκπιήξσζήο ηνπ απφ ηνπο απνγξαθείο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αλάγλσζήο ηνπ απφ ηνπο OCR Scanners ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. ηελ θάζε απηή είλαη απαξαίηεηεο δεκηνπξγηθέο, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φζν θαη ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ γξήγνξε θαη αζθαιή δηαλνκή ηνπ- πάληα ζηα πιαίζηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ-. Σέηνηα ζέκαηα είλαη γηα παξάδεηγκα ε πηζαλή θαηάιιειε ζειηδνπνίεζε θαη ηεπρνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ ζπκπιήξσζε απφ ηνπο απνγξαθείο, ε ππνβνιή άιισλ πξνηάζεσλ γηα ηελ εχξπζκε δηαδηθαζία ζάξσζεο γηα λα κελ ππάξρνπλ ιάζε, ην πιηθφ θαη νη ηξφπνη δηαθίλεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θζνξέο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα 37

38 δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία ζάξσζεο, θ.ι.π. Γηα φια απηά ηα ζέκαηα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνηάζεηο ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, νη νπνίεο θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ πίλαθα αμηνιφγεζεο. - Σελ εθπφλεζε ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ππφ αλάζεζε έξγν, κε δεδνκέλε ηελ κεγάιε πίεζε ρξφλνπ θαη ηελ αλάγθε γηα δηαλνκή θαη δνθηκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. - Σνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ θελψλ ραξηνθηβσηίσλ ζηα ππνδεηρζέληα απνγξαθηθά θέληξα, ψζηε λα βξίζθνληαη νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ζηελ δηάζεζε ησλ επνπηψλ θαη ησλ απνγξαθέσλ. - Σελ δηάζεζε ελφο ζπληνληζηή ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζχλε απφ πιεπξάο ηνπ Αλαδφρνπ- γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα. 38

39 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ολνκαζία Σξάπεδαο.. Καηάζηεκα. (Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΤΡΧ. Πξνο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΤΔ ΓΔΝ. Γ\ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ Γ\ΝΖ :ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΠΔΗΡΑΗΧ 46 ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΚ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ. ΔΤΡΧ.. -Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ. (θαη νινγξάθσο).. ππέξ ηεο εηαηξείαο.γ\λζε. δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ.. \... δ\μή ζαο. - Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. - Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. - Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. - Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ (ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με). Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 39

40 2. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Ολνκαζία Σξάπεδαο.. Καηάζηεκα. (Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΤΡΧ. Πξνο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΤΔ ΓΔΝ. Γ\ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ Γ\ΝΖ :ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΠΔΗΡΑΗΧ 46 ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΚ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. ΔΤΡΧ.. - Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ. (θαη νινγξάθσο)..... ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο..γ\λζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό...ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (αξ.δηαθ/μεο /.) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ.θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο...δτρχ απηήο. - Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. - Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρύ. - Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 40

41 3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ Ολνκαζία Σξάπεδαο.. Καηάζηεκα. (Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΤΡΧ. Πξνο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΤΔ ΓΔΝ. Γ\ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ Γ\ΝΖ :ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΠΔΗΡΑΗΧ 46 ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΚ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΡ. ΔΤΡΧ.. - Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ. (θαη νινγξάθσο)... ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο..γ\λζε γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο ίζεο κε ην.% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΠΑ εθ.δτρχ ηεο κε αξηζ..ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιόγσ εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.ηεο (αξηζ. Γηαθ/μεο..) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ., πιένλ ηόθσλ θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 25, 32 θαη 34 ηνπ ΠΓ 118/07. - Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. - Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρύ. - Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 41

42 4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΥΔΓΗΟΤ ΤΜΒΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓO ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚ. & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΜΒΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ Γ.Γ. ΔΤΔ ΚΑΗ ΣΖ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ.ΔΤΡΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 2010 ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 2011 ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ Γ.Γ. ΔΤΔ ήκεξα., εκέξα. ζηελ έδξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, νη ππνγεγξακκέλνη, αθελφο... Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη αθεηέξνπ ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία..- Γ/λζε., ηει., FAX., εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ θ., κε Α.Γ.Σ.. ζχκθσλα κε.., ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: Σελ. κε βάζε ηε δηαθήξπμε. δηελεξγήζεθε Γηεζλήο Γεκφζηνο Αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ηεο «εθηχπσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ Γεληθψλ Απνγξαθψλ Οηθνδνκψλ Κηηξίσλ έηνπο 2010 θαη Πιεζπζκνχ Καηνηθηψλ έηνπο 2011 πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηε Γ.Γ. ΔΤΔ». 42

43 Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ, θαηαθπξψζεθαλ. κε ηελ αξηζ.. απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζην φλνκα ηεο παξαπάλσ επηρείξεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1. Καηφπηλ ηνχηνπ,., κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηελ αλσηέξσ επηρείξεζε, νλνκαδφκελε ζην εμήο «Αλάδνρνο» θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΛΤΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δίδνο εξγαζίαο Δθηχπσζε Ο-1 (κνλφθπιιν) Πνζόηεηα ζε θύιια ή ηεκάρηα θ Σηκή κνλάδαο ζε επξώ ( ) πλνιηθή αμία ζε επξώ ( ) Δθηχπσζε Ο-2 (κνλφθπιιν) θ Δθηχπσζε Κ-1 (ζεη) θ Δθηχπσζε Κ-1 (κνλφθπιιν) θ Δθηχπσζε Π-1 (ζεη) θ Δθηχπσζε Π-1.1 (κνλφθπιιν) θ Δθηχπσζε Π-1.2 (κνλφθπιιν) θ Δθηχπσζε Π-2.1 (κνλφθπιιν) θ Δθηχπσζε Π-2.2 (κνλφθπιιν) θ Υαξηνθηβψηην ηχπνπ bagged box η Υαξηνθηβψηην απιφ η Γηαλνκή εληχπσλ ζηα απνγξαθηθά θέληξα αλά ηελ Διιάδα Μεηαθνξά ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα απνγξαθηθά θέληξα αλά ηελ Διιάδα ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία πλνιηθή θαζαξή αμία Πιένλ ΦΠΑ 19% Γεληθό ζύλνιν ηελ παξαπάλσ ζπλνιηθή ηηκή θαηαθχξσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο πνζνζηνχ 3,072%. 43

44 ΑΡΘΡΟ 2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σν παξαπάλσ πξνο εθηέιεζε έξγν ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.. πνπ επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη νινθιεξσκέλν ην έξγν κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνηεηλφκελν απφ ηνλ ίδην ρξνλνδηάγξακκα κέζα ζην πιαίζην ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.. ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ.θαη ζα είλαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ εμφδσλ (ΚΑΔ) 5252 ηνπ εηδηθνχ θνξέα , ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ, νηθνλ. έηνπο 2010 θαη Ζ ελ ιφγσ πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδψζεη ε Τ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη απφ ηε Γ.Ο.Τ Ζ δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζα έρεη θξάηεζε 3% ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ 2% θαη ηελ επ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 20%. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: - Γε ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθνχ Η.Κ.Α. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αλππαξμία νθεηιήο ηεο επηρείξεζεο πξνο απηφ, δηαθνξεηηθά ζα απνδίδεηαη απφ ην Γεκφζην θαηεπζείαλ ζην Η.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1239/ ην 100% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% (άξζξν 24 ηνπ λ. 2198/1994). Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζην Γεκφζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΓΓΤΖΔΗ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ Ο Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή κε αξηζκφ ηεο..σξάπεδαο Καηάζηεκα..πνζνχ.επξψ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηέινο ραξηνζήκνπ 44

45 Σα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ δηάβαζαλ θαη βεβαίσζαλ ηε ζχκβαζε απηή, ηελ ππφγξαςαλ ζε δχν φκνηα πξσηφηππα. Απφ ηα δχν πξσηφηππα ην έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην Σκήκα ηεο Γ.Γ. Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, ην δε άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν Αλάδνρνο. Κάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα επηιπζεί απφ ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ Γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Γηα ηνλ Αλάδνρν

46 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ Σα ζπλεκκέλα δείγκαηα εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη απιψο ελδεηθηηθά ησλ απαηηνπκέλσλ κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Σα αθξηβή εξσηεκαηνιόγηα ζα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο α) Πιεξνθνξηθήο θαη β) ηαηηζηηθώλ Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ. 46

47 πλεκκέλα δείγκαηα: 1. ΔΝΣΤΠΟ Ο-1 (2 ζει.) 2. ΔΝΣΤΠΟ Ο-2 (2 ζει.) 3. ΔΝΣΤΠΟ Π-1 ΔΣ α. ΔΝΣΤΠΟ Π-1.1 (2 ζει.) β. ΔΝΣΤΠΟ Π (2 ζει.) γ. ΔΝΣΤΠΟ Π (2 ζει.) δ. ΔΝΣΤΠΟ Π (2 ζει.) ε. ΔΝΣΤΠΟ Π (2 ζει.) 4. ΔΝΣΤΠΟ Π-1.1 κνλόθπιιν όπσο ην 3α (2 ζει.) 8. ΔΝΣΤΠΟ Π-1.2. (2 ζει.) 9. ΔΝΣΤΠΟ Π-2.1 (1 ζει.) 10. ΔΝΣΤΠΟ Π-2.2 (2 ζει.) 11. ΔΝΣΤΠΟ Κ-1 κνλόθπιιν (2 ζει.) 12. ΔΝΣΤΠΟ Κ-1 ΔΣ (10 ζει.) 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011 ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2011 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 3/2012 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.25 13:54:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΦΑΧ7ΛΗ-ΘΚΚ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΛΑΜΗΑ: 25/06/2015 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα