,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ » Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ Υξφλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Υψξνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 24 Φεβξνπαξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα, ψξα 10:00 πκ. 24 Φεβξνπαξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα, ψξα 13:00 Δζληθή Λπξηθή θελή, Παλεπηζηεκίνπ 39, Αζήλα Δίδνο ζχκβαζεο: Τπεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ Β ηνπ π.δ. 60/07 Καηεγνξία ππεξεζηψλ Αξηζκφο 20 (Βνεζεηηθέο θαη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ ππεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ Β ηνπ π.δ. 60/07 Αξηζκφο Αλαθνξάο CPC: 74 Σαμηλφκεζε θαηά CPV: : Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο Κσδηθφο MIS Πξάμεσλ θαη Ιαλνπάξηνο 2014 ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ - ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 1

2 Αξ. Πξσηνθφιινπ: 181/ Γηεζλήο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή Η ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, ελεξγψληαο σο Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηελ ππ. αξηζ. 11/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΛ, πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηψλ Μεηαθίλεζεο, Γηακνλήο θαη Δζηίαζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο ». Ο ελ ιφγσ Γηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 4 ησλ Πξάμεσλ «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία» νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ 1νπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο ελζσκάησζεο». Οη Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. Σν Τπνέξγν 4 ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο Άμνλεο 1 θαη 2 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ΠΓΔ ΑΔ 2011Δ θαη 2011Δ αληίζηνηρα. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη δηακνλέο ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, θαζψο θαη κε ηελ εζηίαζε θαη δηακνλή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκεξίδα, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ παξαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία». Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 24/2/2014 θαη ψξα πκ ζηα Γξαθεία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, Παλεπηζηεκίνπ 39, 3 νο φξνθνο, Αζήλα, ηειέθσλν γηα πιεξνθνξίεο επί ηνπ Γηαγσληζκνχ: , fax: , ππφςε θαο Δπαγγειίαο Ξαλζνπνχινπ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηε Γεπηέξα 24/02/2014 θαη ψξα ζηα γξαθεία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή. Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ιεπηνκεξψο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ λνκηθφ πιαίζην: 1. ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7 εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19 εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ), 2

3 2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, θαη ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, 3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ / «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, 4. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2009, ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30 εο Ννεκβξίνπ 2009 πνπ ηξνπνπνηεί ηηο Οδεγίεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 5. ηεο Οδεγίαο 89/665/ΔΟΚ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ» θαη ηεο Οδεγίαο 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992, 6. ηνπ Ν. 3886/2010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335), (ΦΔΚ 173/Α/2010) 7. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», 8. ηελ Τ.Α Αξηζκ /ΔΤ 1749/ : «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 540/ ηεχρνο Β ) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 9. ην Ν. 3614/ «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/ ηεχρνο Α ), 10. ην Ν. 3840/ «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο» (ΔΠΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο, 11. ην άξζξν 242 ηνπ Ν.4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο Νέα εηαηξηθή κνξθή ήκαηα Μεζίηεο Αθηλήησλ Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 12. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, 13. Σν αξ. 61 (παξ. 5) ηνπ Ν (ΦΔΚ Α90/ «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ 3

4 Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 14. Σελ απφ 4/12/2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α/237/2012) «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α 18/ ), 15. ηηο κε Α.Π / , 13226/ Απνθάζεηο Έληαμεο ηνπ έξγνπ «Η Όπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία», ζην ΔΠ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Δθπαίδεπζεο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 16. ηελ κε αξηζ. 11/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ην νπνίν είλαη θαη ην αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζπκβάζεσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 21 θαη 29 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 60/2007. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα φρη κηθξφηεξν απφ ην 50% ή φρη κεγαιχηεξν απφ ην 15% απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ΠΓ118/2007. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΔΛ Αζαλάζηνο Κ. Θενδσξφπνπινο 4

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 KΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Πξνθήξπμεο ΑΡΘΡΟ 2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο - Οξηζκνί ΑΡΘΡΟ 3. Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γηεπθξηλήζεηο ΑΡΘΡΟ 4. Σξφπνο Λήςεο Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ΑΡΘΡΟ 5. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ΑΡΘΡΟ 6. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ΑΡΘΡΟ 7. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο ΑΡΘΡΟ 8. Πεξηερφκελν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΑΡΘΡΟ 9. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε ΑΡΘΡΟ 10. Δπηπιένλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερφλησλ ΑΡΘΡΟ 11. Πξφζζεηνη Όξνη ΑΡΘΡΟ 12. Τπνβνιή Πξνζθνξψλ ΑΡΘΡΟ 13. ρέδηα πκβάζεσλ ΑΡΘΡΟ 14. Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα ΑΡΘΡΟ 15. Ιζρχο ησλ Πξνζθνξψλ ΑΡΘΡΟ 16. Δγγχεζε πκκεηνρήο ΑΡΘΡΟ 17. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ΑΡΘΡΟ 18. Απφξξηςε πξνζθνξψλ ΑΡΘΡΟ 19. Γηθαζηηθέο Πξνζθπγέο ΑΡΘΡΟ 20. Κξίζεηο Απνηειέζκαηα ΑΡΘΡΟ 21. Καηαθχξσζε - Τπνγξαθή χκβαζεο, Δγγπήζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 22 Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πνπ πινπνηεί ε Δζληθή Λπξηθή θελή ΑΡΘΡΟ 23 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ΑΡΘΡΟ 24 Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ΑΡΘΡΟ 25 Πξνδηαγξαθέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

6 1 KΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Πξνθήξπμεο Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απνηειεί ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη δηακνλέο ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαζψο θαη κε ηελ εζηίαζε θαη δηακνλή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκεξίδα, θαηά ηε δηελέξγεηα κέξνπο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ παξαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Η φπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία», ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Β «Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. πγθεθξηκέλα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαιχεηαη ζηα εμήο πέληε (5) είδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: 1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»: Α. Μίζζσζε δσκαηίσλ κνλφθιηλσλ /δίθιηλσλ (4.440 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλή ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ζε μελνδνρεία ζε πφιεηο ηεο ρψξαο. Β. Μίζζσζε κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ (150 δηαλπθηεξεχζεηο) ζε μελνδνρεία ηεο Αζήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο εκεξίδαο. 2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»: Αγνξά ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, απιήο κεηάβαζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο. 3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»: Α. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο. Β. Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηε κεηαθνξά ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ελφο ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ. 4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»: A. Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζέζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 115 εκέξεο. B. Μίζζσζε mini bus, δπλακηθφηεηαο 12 ζέζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα 20 εκέξεο. 5ν είδνο «Τπεξεζίεο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο»: 6

7 Τπεξεζίεο εζηίαζεο (coffee break, lunch break) γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, νη νπνίνη εθηηκψληαη ζηνπο 350. Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ην πιήζνο ησλ κεηαθηλνχκελσλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε αθξίβεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην Κεθάιαην Β «Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. εκεηψλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η αχμεζε ή κείσζε ην πξνυπνινγηζκνχ ελφο είδνπο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ αλαηεζεί θαη δελ αλαισζεί ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβή γηα ηηο παξαζρεζείζεο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηείηαη ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ακνηβήο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζεο. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 1.2 ΑΡΘΡΟ 2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο - Οξηζκνί Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε Δζληθή Λπξηθή θελή. Γηεχζπλζε έδξαο: Παλεπηζηεκίνπ 39, 10564, Αζήλα Σειέθσλν :+30 (210) Fax : +30 (210) χκβαζε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαη ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο έσο θαη ηε ιήμε ηεο πξάμεο ζηηο 31/12/2014. Αλαζέηνπζα Αξρή: Η Δζληθή Λπξηθή θελή πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Αλάδνρνο / Παξέρσλ ππεξεζίεο: Ο πξνθξηλφκελνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα εθηειέζεη ην έξγν. πκβαηηθά ηεχρε: ην ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν 7

8 ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ πξνθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δμαηξνχληαη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη επηζηεκνληθνί φξνη. Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ΠΓ 60/2007 θαη 118/2007. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ ( επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα φρη κηθξφηεξν απφ ην 50% ή φρη κεγαιχηεξν απφ ην 15% απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ΠΓ118/ ΑΡΘΡΟ 3. Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γηεπθξηλήζεηο Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ πκβάζεσλ ηνπ Φχιινπ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηνλ ειιεληθφ ηχπν ηελ 24/01/2014. Δπίζεο, ζηάιζεθε ζηα Δπηκειεηήξηα ηελ 24/01/2014 θαη πεξίιεςε ηνπ ηεχρνπο πξνθήξπμεο δεκνζηεχηεθε ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ. 1.4 ΑΡΘΡΟ 4. Σξφπνο Λήςεο Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη: A. ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δσξεάλ απφ ηα γξαθεία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο Παλεπηζηεκίνπ 39, 3 νο φξνθνο, αξκφδην πξφζσπν θα Δπαγγειία Ξαλζνπνχινπ ηει , Fax φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 10:00-15:00 B. ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε πεξίπησζε πνπ ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιεθζνχλ κέζσ Courier, κε ρξέσζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ε Δζληθή Λπξηθή θελή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δζληθή Λπξηθή 8

9 θελή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο, κέρξη θαη δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν έμη (06) εκέξεο πξν ηεο Καηαιεθηηθήο Ηκεξνκελίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 1.5 ΑΡΘΡΟ 5. Γηθαίσκα πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: (α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. (β) Δλψζεηο ησλ πην πάλσ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εθφζνλ θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε πιεξνί ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε (α) θαη ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οη ελψζεηο απηέο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Πάλησο, ε επηιεγείζα έλσζε δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν κε κία πξνζθνξά. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ θαη σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ, νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη νη αλσηέξσ ζπκκεηέρνληεο απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο παξέρσλ ππεξεζίεο αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) θαη (β) θαηεγνξίεο. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη 9

10 ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ ή, εθφζνλ ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ δελ εθδίδεηαη ζην νηθείν θξάηνο, λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ. 60/2007). Γελ γίλνληαη δεθηνί: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) Όζνη έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. Όζεο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. Όζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Όζνη είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ή φζνη δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 1.6 ΑΡΘΡΟ 6. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: Σα δικαζηικά έγγπαθα και πιζηοποιηηικά πος καηαηίθενηαι ππέπει να είναι ππωηόηςπα ή νομίμωρ επικςπωμένα. Α. Έιιελεο Πνιίηεο (1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 2 ηεο παξνχζαο (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α θαη 10

11 άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). (2) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). (3.1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε: 1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305) 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 11

12 Να δειψλεηαη φηη είλαη: α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ έρεη παξάζρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη φηη δελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ ππάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ε ελαξκφληζε κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,...» (ΦΔΚ Α 237/ Άξζξν 3, 5), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α 18/ ), ε ελ ιφγσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ελψ δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. (3.2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Θα δειψλεηαη: Όηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. Όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Όηη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ δελ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. Όηη νη επηρεηξήζεηο δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. Όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ππαλαρψξεζή ηεο ή ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο εθεμήο σο «Δπηηξνπή». 12

13 Όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε γηηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (αξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ. 1). Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. (4) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Β. Αιινδαπνί (1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 2 (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α θαη άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). (2) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). (3.1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2) 13

14 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305) 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη είλαη: α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ έρεη παξάζρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη φηη δελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ ππάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ε ελαξκφληζε κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,...» (ΦΔΚ Α 237/ Άξζξν 3, 5), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α 18/ ), ε ελ ιφγσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ελψ δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 14

15 (3.2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Θα δειψλεηαη: Όηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Όηη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ δελ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. Όηη νη επηρεηξήζεηο δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. Όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ππαλαρψξεζή ηεο ή ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο εθεμήο σο «Δπηηξνπή». Όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε γηηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (αξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ. 1). Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/

16 (4) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Eπηπιένλ, εηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα: Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πνπ ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία: λα δειψλεηαη φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1829/1990 (Α 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη ηεζεί θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, θάζε είδνπο παχζε ή αλαζηνιή δξαζηεξηνηήησλ, θάζε είδνπο αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, θαζεζηψο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν 3588/07. H ππεχζπλε δήισζε γηα κε θαηαδίθε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ηεο πεξ.1 ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007 αθνξά ζην πξφζσπν ησλ δηαρεηξηζηψλ, νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζσπν έρεη ηελ εληνιή θαη ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο θαη δέζκεπζεο ησλ σο άλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηξίησλ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο βάζεη λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ εθπξνζψπεζεο. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 1Α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε 16

17 ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ζα παξαζηεί ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ 1Β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 2. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 1Α ή 1Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ην λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαληαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν ππνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Γ. πλεηαηξηζκνί Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β, θαη Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: ε ππεχζπλε δήισζε γηα ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ απηφλ. Δ. Δλψζεηο παξερφλησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε παξέρνληα ππεξεζίεο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Κάζε παξέρσλ ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 6. Δπιζημαίνεηαι όηι η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να πεπιλαμβάνει ηον όπο όηι η εγγύηζη καλύπηει ηιρ ςποσπεώζειρ όλων ηων μελών ηηρ ένωζηρ. Η έλσζε παξερφλησλ ππεξεζηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ 17

18 πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν λα νξίδνληαη: ε έθηαζε θαη ην είδνο ζπκκεηνρήο ζην έξγν θαη ηνπ πνζνζηνχ ακνηβήο, θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ην κέινο ηεο έλσζεο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο έλσζεο (leader) ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε γηα θαηάζεζε ηεο θνηλήο πξνζθνξάο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο έλσζεο ζηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Η κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 1.7 ΑΡΘΡΟ 7. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ιθαλφηεηαο ην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ ηα εμήο: 1. Ιζνινγηζκνχο, αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ( ), απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο φξνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά ηηο ηξεηο απηέο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ζην 100% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, ηα ζηνηρεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε κέινπο ζα ζπλππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε πιήξσζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ. 2. Δάλ, φκσο, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιεη φζνπο ηζνινγηζκνχο ππάξρνπλ, θαζψο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλνπ απφ ηελ Δθνξία ηζνδπγίνπ κελφο Γεθεκβξίνπ Σν ηζνδχγην απηφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν πλνιηθφ Κχθινο Δξγαζηψλ γηα ην 2012 θαη απφ πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγίνπ απνηειείηαη απηφο. 3. Δθφζνλ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε. 4. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 18

19 Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο Σερληθήο Ιθαλφηεηαο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ ζην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ, ηα εμήο: 1. Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ πινπνηήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πεληαεηία (2008 έσο 2013) ηνπιάρηζηνλ 1 Έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, ζπκβαηηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ ( ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κέιε λα θαιχπηνπλ ηελ παξνχζα απαίηεζε. Γηα ηελ απφδεημε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ίδην ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ζπκπιεξσκέλν ηνλ θάησζη Πίλαθα Έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία ησλ θπξηνηέξσλ, ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ Έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. Αλ νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ε παξνρή ζα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηψηε θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ ππνςεθίνπ. Α/Α ΠΔΛΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 2. Οκάδα Έξγνπ: Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. Η Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλαλ (1) Τπεχζπλν Έξγνπ θαη απφ άιιν έλα (1) ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ νξγάλσζε, ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 19

20 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν θάησζη Πίλαθαο Δηαξεία / Φνξέαο, φπνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο ζηειερψλ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ήηνη: ην Ολνκαηεπψλπκν θάζε ζηειέρνπο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ε Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ θάζε ζηειέρνπο νη Αξκνδηφηεηεο-θαζήθνληα θάζε ζηειέρνπο, δειαδή ν εμεηδηθεπκέλνο ξφινο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα (Παξάξηεκα ΙΙ - Τπφδεηγκα 1) ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. Δάλ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο, ππνβάιιεηαη απφ έθαζην εμ' απηψλ, ππεχζπλε δήισζε, πνπ θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επέξρεηαη ιχζε ηεο χκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πνπ θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. Δηαηξεία / θνξέαο: Ολνκαηεπψλπκν ζηειέρνπο Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ Αξκνδηφηεηεο - θαζήθνληα 3. Άδεηα γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ΔΟΣ ή άιιν ηζνδχλακν ηίηιν 4. Σίηιν ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ Ι.Α.Σ.Α. ή άιιν ηζνδχλακν 5. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, εθηφο απφ ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζεκείνπ 3 σο άλσ γηα θάζε εκπιεθφκελν θπζηθφ πξφζσπν ηνπ 20

21 ππεξγνιάβνπ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη : (α) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππεξγνιάβνπ, πνπ θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη πνπ λα δειψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα (β) δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππεξγνιάβνπ φπσο πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη εηδηθφηεξα: γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο ηνπ ζεκείνπ Α, ηα ζηνηρεία 3.1 θαη 3.2 γηα ηνπο Αιινδαπνχο Πνιίηεο ηνπ ζεκείνπ Β, ηα ζηνηρεία 3.1 θαη 3.2 γηα ηα Ηκεδαπά θαη Αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ ζεκείνπ Γ, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 1Α, 1Β θαη 2 ηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο ηνπ ζεκείνπ Γ, ηα ζηνηρεία φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν Γ γηα ηηο Δλψζεηο ηνπ ζεκείνπ Δ, ηα ζηνηρεία φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν Δ (γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηελ νπνία αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ππεξγνιάβνο (δ) ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηνπ ππεξγνιάβνπ κε ηνλ πξνζθέξνληα, κε ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε δέζκεπζε φηη ζα παξέρεη αλη απηνχ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έσο ηε ιήμε ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, δελ γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο αηηηνινγεκέλα. 1.8 ΑΡΘΡΟ 8. Πεξηερφκελν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 1. Ο παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 2. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. 3. Οη ηηκέο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΤΡΩ. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ ρξεψζεσλ. 4. Σπρφλ εθπηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά είδνο, θαη ην ηειηθφ πνζφ γηα θάζε αληηθείκελν/ ππεξεζία λα είλαη απηφ πνπ ζα αλαγξαθεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 5. Η κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 6. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 21

22 απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε παξέρνληεο ηηο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα. 7. Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ ( ) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 1.9 ΑΡΘΡΟ 9. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ αλαδεηψληαη απηεπαγγέιησο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ηα δικαζηικά έγγπαθα και πιζηοποιηηικά πος καηαηίθενηαι ππέπει να είναι ππωηόηςπα ή νομίμωρ επικςπωμένα. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ην λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαληαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν ππνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. Α. Οη Έιιελεο Πνιίηεο. (1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο ,ζει. 1) ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2) 22

23 iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48) iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305) v) ππεμαίξεζε vi) εθβίαζε vii) πιαζηνγξαθία viii) ςεπδνξθία ix) δσξνδνθία x) δφιηα ρξενθνπία xi) παξάβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (άξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 παξ. 1) ε πεξίπησζε αδπλακίαο έθδνζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε αδπλακία έθδνζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ απφ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα εηο βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ. (2) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο: i) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο iii) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ iv) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο v) δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο εξγαζηψλ vi) δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 23

24 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. (4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (5) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. Β. Οη Αιινδαπνί. (1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 24

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε :

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε : - 1 - ---------------- ----------------- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα