Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access"

Transcript

1 Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό µέσο (π.χ. σκληρό δίσκο). Από αυτό µπορούµε να αντλούµε από τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να τις επεξεργαζόµαστε, να τις βλέπουµε ή να τις τυπώνουµε. Πριν καταχωρηθούν όµως οι πληροφορίες θα πρέπει προηγουµένως έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Με τον όρο κατάλληλη επεξεργασία εννοούµε ότι για να δηµιουργήσουµε µία βάση δεδοµένων των µαθητών µας, θα καταχωρήσουµε ορισµένα στοιχεία τους, όπως το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το Α.Μ. κλπ, όχι όµως πληροφορίες, όπως το ύψος τους ή το χρώµα των µαλλιών τους, διότι ως πληροφορίες αυτά τα χαρακτηριστικά δεν µας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούµε και επεξεργαζόµαστε σε µία Β.. ονοµάζονται δεδοµένα. Παραδείγµατα απλών βάσεων δεδοµένων από την καθηµερινή ζωή µας είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ, ή ατζέντα, ένα λεξικό ή ένα κουτί µέσα στο οποίο έχουµε τοποθετήσει τις καρτέλες των µαθητών ενός σχολείου. Εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία απλή βάση δεδοµένων, όπως αυτές των προηγουµένων παραδειγµάτων φυσικά µπορούµε να το πράξουµε και σε ένα απλό λογιστικό φύλλο, διότι στην ουσία πρόκειται για µία απλή λίστα δεδοµένων. Όταν όµως χρειάζεται να καταχωρίσουµε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε µία επιχείρηση, όπως πελάτες, προµηθευτές, παραγγελίες, πωλητές, προϊόντα, αποθήκη, τιµολόγια ή να µηχανογραφήσουµε ένα σχολείο (µαθητές, µαθήµατα, τάξεις, απουσίες, βαθµολογίες κλπ), τότε οι βάσεις δεδοµένων αποτελούν µονόδροµο. Τι είναι η Access 2002 Η Access είναι µία εφαρµογή της Microsoft και αποτελεί τµήµα του εξελληνισµένου πακέτου Microsoft Office Η Access 2002 είναι ένα επιτραπέζιο (Desktop) σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS), η οποία λειτουργεί στο γραφικό περιβάλλον των Windows. ιαθέτει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανάπτυξης εφαρµογών µε σκοπό την αυτοµατοποίηση των εργασιών. O όρος επιτραπέζιο σύστηµα αναφέρεται προκειµένου να τονιστεί η διαφορά από άλλα µεγάλα συστήµατα διαχείρισης Β.. τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον πελάτη / διακοµιστή (client / server), όπως για παράδειγµα ο SQL Server, MySQL, Oracle κλπ, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς. Η Access δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρήστη να δηµιουργήσει εύκολα µία ολοκληρωµένη εφαρ- µογή δίχως να χρειαστεί τις περισσότερες φορές να γράψει ούτε µία γραµµή κώδικα προγράµµατος. Πλεονεκτήµατα της είναι η ευχρηστία, η απλότητα και η λειτουργικότητα. Η βοήθεια στην Access είναι πολύ εξελιγµένη και σηµαντική. Εκτός από τη βοήθεια υπάρχουν οι λεγόµενοι Οδηγοί ή Μάγοι (Wizards) που µπορούν να µας καθοδηγήσουν εύκολα για να δηµιουργήσουµε Πίνακες, Εκθέσεις, Φόρµες ή ακόµα και µία νέα Β.. Η Access έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να χειρίζεται δεδοµένα από αρχεία κειµένου, λογιστικά φύλλα, αρχεία από τις πιο δηµοφιλείς βάσεις δεδοµένων. Κάθε εφαρµογή αποθηκεύεται σε 1

2 ένα µοναδικό αρχείο µε προέκταση.mdβ. Ανοίγοντας ένα αρχείο βάσης δεδοµένων ενεργοποιούνται όλοι οι πίνακες, τα ερωτήµατα, οι φόρµες, οι εκθέσεις, οι µακροεντολές και οι λειτουργικές µονάδες. Σχεσιακή Βάση εδοµένων Η Σχεσιακή Βάση εδοµένων (Relational Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών (δεδοµένων), η οποία βασίζεται στο σχεσιακό µοντέλο. Η οργάνωση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα από κάποιο χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές είναι οργανωµένες σε Πίνακες (Tables). Κάθε πίνακας έχει πληροφορίες που έχουν σχέση µε ένα µόνο θέµα (Μαθητές, Μαθήµατα, Τάξεις, Τµήµατα, Βαθµολογίες, Απουσίες κλπ) και αποτελείται από σειρές και στήλες οι οποίες είναι προσβάσιµες οριζόντια ή κατακόρυφα. Οι στήλες ή πεδία (fields) των πινάκων περιέχουν διαφορετικά είδη πληροφοριών (Όνοµα, ΑΦΜ, ιεύθυνση, Τηλέφωνο κλπ) για το ίδιο όµως θέµα (π.χ. Πελάτες). Οι γραµµές ή εγγραφές (records) περιγράφουν τις ιδιότητες µιας περίπτωσης του θέµατος (όλα τα στοιχεία ενός πελάτη). Κάθε εγγραφή περιέχει πληροφορίες οι οποίες είναι συσχετισµένες µε ένα µοναδικό θέµα. Στις σχεσιακές Β.. οι εγγραφές σε έναν πίνακα πρέπει να διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα πεδίο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση πεδίων που ορίζονται ως κλειδιά (keys). Η Access διαθέτει έναν ειδικό τύπο πεδίου, που ονοµάζεται Αυτόµατη Αρίθµηση (Autonumber), µε το οποίο µπορούµε να ορίσουµε ένα πρωτεύον κλειδί (primary key), µε το οποίο επιτυγχάνεται αυτόµατα η αποφυγή διπλοεγγραφών. Οι πληροφορίες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις που απορρέουν από τα κοινά πεδία διαφορετικών πινάκων. Τα κοινά πεδία παίρνουν τις τιµές τους από κοινά πεδία τιµών και η ύπαρξη µιας κοινής τιµής καθορίζει και µία σχέση µεταξύ των γραµµών διαφορετικών πινάκων. Χαρακτηριστικά των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων Σχέση: όλες οι πληροφορίες που συσχετίζονται µε ένα µοναδικό θέµα (πίνακας). Ιδιότητα: κάποια συγκεκριµένη πληροφορία που είναι σχετική µε το θέµα, (πεδίο του πίνακα). Αντιστοίχηση: µε ποιον τρόπο οι πληροφορίες µιας σχέσης συσχετίζονται µε τις πληροφορίες µιας άλλης σχέσης (µονοσήµαντη σχέση - ένα προς πολλά, αµφιµονοσήµαντη σχέση - ένα προς ένα). Ένωση: Σύνδεση πινάκων και ερωτηµάτων σε πίνακες. Το πρόβληµα µε τις επαναλαµβανόµενες πληροφορίες Όταν ένας αρχάριος χρήστης αρχίζει να δηµιουργεί Β.. συνήθως έχει την τάση να τοποθετεί ό- λες τις πληροφορίες που του χρειάζονται σε έναν πίνακα. Ας υποθέσουµε ένα παράδειγµα. Έστω ότι θέλουµε να καταχωρίσουµε τα στοιχεία των µαθητών µιας τάξης και τις βαθµολογίες τους σε µία Β.. Καταχωρώντας τα δεδοµένα των µαθητών σε ένα πίνακα έχουµε την εικόνα που ακολουθεί. 2

3 Παρατηρούµε ότι κάθε φορά που θέλουµε να καταχωρίσουµε για ένα µαθητή τη βαθµολογία ενός µαθήµατος στον πίνακα, είµαστε υποχρεωµένοι να επαναλαµβάνουµε µία σειρά από πληροφορίες όπως Ονοµατεπώνυµο, ΑΜ, Πατρώνυµο, Τάξη, ιεύθυνση, Τηλέφωνο καθώς και την ονοµασία του µαθήµατος. Η επανάληψη ορισµένων δεδοµένων όµως κοστίζει σε χρόνο, κόπο αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο να κάνουµε λάθος. Επίσης σε περίπτωση που θελήσουµε να αλλάξουµε τη διεύθυνση ενός µαθητή ή τον αριθµό τηλεφώνου του, θα πρέπει να βρίσκουµε και να ενηµερώνουµε όλες τις εγγραφές, στις οποίες αυτός εµφανίζεται. Από την άλλη πλευρά η καταχώριση των δεδοµένων ενός µαθητή σε µία µόνο εγγραφή (οριζόντια ανάπτυξη) δηµιουργεί άλλου είδους προβλήµατα όπως αυτό της αναζήτησης σε ένα µάθηµα (σε ποιο απ' όλα;), καθώς και η αδυναµία διαφόρων υπολογισµών, όπως η εύρεση π.χ. του µέσου όρου των µαθηµάτων. Επιπλέον σε περίπτωση που έχουµε πάρα πολλά µαθήµατα (ή αντί για µαθήµατα και µαθητές, έχουµε προµηθευτές και ανταλλακτικά), τότε υπάρχει κίνδυνος να φτάσουµε το µέγιστο όριο των 255 πεδίων που υπάρχει στην Access για έναν πίνακα. Προσπαθώντας εποµένως να λύσουµε το πρόβληµα µε το "στρίµωγµα" όλων των δεδοµένων σε ένα πίνακα παρατηρούµε ότι οδηγούµαστε σε αδιέξοδο. Εξ άλλου αν είναι να τοποθετήσουµε όλα τα δεδοµένα σε έναν πίνακα δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε την Access και τις Β.. αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να τα καταχωρίσουµε σε ένα λογιστικό φύλλο του Excel. Το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόµαστε µπορεί να λυθεί αν το προσεγγίσουµε από µία διαφορετική οπτική γωνία. Να διαχωρίσουµε τα δεδοµένα σε διαφορετικούς πίνακες. Σε πόσους πίνακες όµως; Τόσους, όσα είναι και τα θέµατα του προβλήµατος. ηλαδή ένα πίνακα ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία των µαθητών, ένα πίνακα µε τα µαθήµατα και ένα πίνακα µε τις βαθµολογίες. 3

4 Το πρώτα πεδία των πινάκων είναι πρωτεύοντα κλειδιά. Στη συνέχεια οι τρεις πίνακες θα συνδεθούν µεταξύ τους µε τη χρήση και ξένων κλειδιών (µε ποιον τρόπο θα δούµε σε επόµενο µάθηµα). Επίσης πιθανώς ο αναγνώστη να αναρωτηθεί µε ποιον τρόπο µπορούµε να θυµόµαστε όλους αυτούς τους κωδικούς αριθµούς στη διάρκεια της πληκτρολόγησης των δεδοµένων. Και αυτό όµως είναι ένα θέµα το οποίο θα αντιµετωπίσουµε σε επόµενο µάθηµα. Κανονικοποίηση δεδοµένων Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίσαµε το παραπάνω πρόβληµα ονοµάζεται κανονικοποίηση Η κανονικοποίηση είναι µία διαδικασία στη διάρκεια της οποίας διαχωρίζουµε τις πληροφορίες σε διάφορους πίνακες και αφαιρούµε εκείνα τα δεδοµένα, τα οποία πλεονάζουν από τη Β.. Η διαδικασία της κανονικοποίησης µπορεί να συνοψιστεί σε µερικούς απλούς κανόνες. 1. Σε έναν πίνακα κάθε εγγραφή θα πρέπει να είναι µοναδική. Εποµένως δεν πρέπει ποτέ να υ- πάρχουν σε έναν πίνακα δύο όµοιες εγγραφές. Αυτό επιτυγχάνεται όπως είπαµε και προηγουµένως, µε τη βοήθεια κάποιου πρωτεύοντος κλειδιού. 2. Σε έναν πίνακα δεν πρέπει να υπάρχουν επαναλαµβανόµενα πεδία όπως Μάθηµα 1, Μάθηµα 2, Μάθηµα 3 κλπ., δηλαδή το κάθε πεδίο πρέπει να περιέχει ένα µοναδικό είδος πληροφοριών. 4

5 3. Εφόσον κάθε πεδίο πρέπει να περιέχει ένα µοναδικό είδος πληροφοριών, δεν πρέπει να ολισθήσουµε στο άλλο άκρο και να συγχωνεύσουµε δύο πεδία σε ένα. Για παράδειγµα σε ένα πίνακα πελατών δεν µπορούµε να συγχωνεύσουµε τα πεδία διεύθυνση και πόλη, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ιδιότητες ενός θέµατος (πελάτες). 4. Ένας πίνακας θα πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα πεδία τα οποία θα περιγράφουν πλήρως ένα θέµα (π.χ. Μαθητές). Ταυτόχρονα όµως πεδία τα οποία δεν έχουν άµεση σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα (π.χ. Μαθήµατα ή Βαθµοί) θα πρέπει να µεταφερθούν σε άλλους πίνακες. 5. Σε οποιοδήποτε πεδίο ενός πίνακα θα πρέπει να µπορούµε να κάνουµε τροποποιήσεις, δίχως να επηρεάζεται κάποιο άλλο πεδίο, µε εξαίρεση το πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού. Αυτό που χρειάζεται είναι να αφιερώνουµε στην αρχή αρκετό χρόνο για τη σωστή ανάλυση του προβλήµατος και να προσπαθούµε να εφαρµόσουµε τους παραπάνω κανόνες στη σχεδίαση των πινάκων. Τα υπόλοιπα θα έρθουν σιγά σιγά µε την απόκτηση εµπειριών. Άσκηση 1. Φορτώστε την Access. 2. Ανοίξτε τη βάση δεδοµένων NORTHWIND.MDB, η οποία βρίσκεται στον υποφάκελο Samples. 3. Ανοίξτε και περιηγηθείτε διαδοχικά σε όλους τους πίνακες, τις φόρµες, τις αναφορές και τα ερωτήµατα της βάσης δεδοµένων NORTHWIND. 4. Καλέστε τη βοήθεια στα διάφορα στάδια της περιήγησης µέσα στη βάση δεδοµένων. 5. Κλείστε τη βάση δεδοµένων. 6. ηµιουργήστε µία νέα Β.. µε τη βοήθεια του Wizard η οποία να βασίζεται στον Έλεγχο Αποθήκης.mdz 7. Κλείστε τη Β.. και βγείτε από την Access. 5

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Ενότητα 2.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν: Να δηµιουργούν πίνακες. Να εισάγουν στοιχεία σε αυτούς. Να εισάγουν και να διαγράφουν γραµµές, στήλες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα