α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ ΑΘΗΝΑ : Ξ. Καξξά : Ι. Βιαηάθεο Αξηζ. ηειεθώλνπ : : FAX : E mail : Αζήλα 22/6/2011 Αξηζκ. Πξση. Α20/251/68 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ EΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΘΔΜΑ : «Τπνρξεσηηθή Τπαγσγή ζηνλ Κιάδν Κύξηαο ύληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκόζην από 1/1/2011 θαη δηθαίσκα επηινγήο πξναηξεηηθήο ππαγσγήο ζην Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. ησλ πξνζιεθζέλησλ ζην Γεκόζην κέρξη , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010» Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/ η.α ) «Μεηαξξύζκηζε πληαμηνδνηηθνύ πζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο», ζρεηηθά κε : α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη β) ην δηθαίσκα επηινγήο πξναηξεηηθήο ππαγσγήο ζην Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. ησλ πξνζιεθζέλησλ ζην Γεκφζην κέρξη ηελ , θαζψο θαη ηα ππ αξηζκ. Φ80000/νηθ.34273/2484/ & Φ80000/νηθ.7799/528/ έγγξαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ην νπνία παξέρνληαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο :

2 Α. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΣΧΝ ΝΔΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΑΠΟ 1/1/2011 ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ,πξνβιέπεηαη φηη, νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκίδαο, θαζψο θαη νη ηεξείο θαη ππάιιεινη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα πξώηε θνξά από θαη κεηά, ππάγνληαη π π ν ρ ξ ε σ η η θ ά θαη α π η ν δ ί θ α η α ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Τ.Α.Μ. (θνηλφ θαζεζηψο) Ωο εκεξνκελία πξόζιεςεο ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3528/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» ε ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) ηεο πξάμεο δηνξηζκνύ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλάιεςε ππεξεζίαο γίλεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ, δηαθνξεηηθά σο εκεξνκελία πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία αλάιεςεο ππεξεζίαο. Σπλεπψο, ππάιιεινο ν νπνίνο έρεη Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ κέρξη 31/12/2010 θαη ε αλάιεςε ππεξεζίαο ιάβεη ρψξα κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ, δελ ζα ππαρζεί ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο ύληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. Ο ππάιιεινο απηφο ππάγεηαη θαηαξρήλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ θαη κφλν εάλ ην επηιέμεη, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ζα ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Σχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ.. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ Γεδνκέλνπ φηη ε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε πξόζιεςε γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ ,ζπλάγεηαη φηη, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. ζα ππαρζνχλ κφλν φζα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα πξνζιεθζνχλ ρσξίο λα έρνπλ θακία πξνϋπεξεζία κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο πξηλ ηελ ζηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο θνξείο. Σπγθεθξηκέλα, ππάιιεινο πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ (σο ηαθηηθφο, κφληκνο, κεηαθιεηφο) απφ ηελ θαη κεηά ζην Γεκφζην, ζε ΟΤΑ ή ζε ΝΠΓΓ έρεη φκσο πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην, ζε ΟΤΑ ή ζε άιιν ΝΠΓΓ ή ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο : 2

3 Ταθηηθφο κφληκνο ππάιιεινο ή ιεηηνπξγφο (ή εμνκνηνχκελνο) ή Σπκβαζηνχρνο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή Ηκεξνκίζζηνο (έζησ θαη κηα κέξα εξγαζίαο) ή Με ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ή θαη απνθνπή εξγαζία, νη νπνίεο φκσο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ ζα ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ., αιιά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ. Σεκεηψλνπκε φηη, ηα αλσηέξσ ζα έρνπλ εθαξκνγή αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη κεηαμχ ηεο ηπρφλ πξνυπεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ θαη ηεο λέαο πξφζιεςήο ηνπ, θαη εάλ ρψξεζε αζθάιηζε ή όρη, αξθεί λα απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ. ΔΚΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ - ΔΞΑΙΡΔΔΙ Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ νξίδεηαη φηη, νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο ζηξαηησηηθνύο πνπ θαηαηάζζνληαη απφ θαη κεηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηξαηεύζηκσλ παζόλησλ νπιηηώλ ζηελ ππεξεζία θαη έλεθα απηήο. Δπίζεο, απφ ηελ ππνρξεσηηθή ππαγσγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ- ιεηηνπξγψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Σχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. εμαηξνύληαη ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία πξνθχπηεη, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.). Σπγθεθξηκέλα, φζνη εθ ησλ αλσηέξσ έρνπλ ππαρζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31/12/1992 («παιαηνί» αζθαιηζκέλνη) ζα αζθαιηζηνχλ ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Σχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., κόλν εθόζνλ έρνπλ πξνζιεθζεί θαη απαζρνινύληαη κε άιιε ηδηόηεηα από απηή γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ζην Δ.Σ.Α.Α., ελώ γηα ηνπο ππαρζέληεο γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε από 1/1/1993 θαη εθεμήο( «λένη» αζθαιηζκέλνη) εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2084/1992, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ. (Στετ. το σπ αριθμ. Φ80000/οικ.7799/528/ έγγραφο της ΓΓΚΑ). 3

4 ΤΠΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ - ΠΟΟΣΑ ΔΙΦΟΡΧΝ Όπσο αλεθέξζε θαη αλσηέξσ, ε ππαγσγή ησλ πξνζψπσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλσλ ζα ρσξήζεη κφλν ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο ζύληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. ζην θνηλό θαζεζηώο, δεδνκέλνπ φηη, κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 2 πξνβιέπεηαη ηα αλσηέξσ πξφζσπα λα αζθαιηζηνχλ γηα αζζέλεηα, επηθνπξηθή ζύληαμε θαη εθάπαμ βνήζεκα ζηνπο νηθείνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη φζνη απφ απηνχο έρνπλ αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά απφ 1/11993 θαη κεηά ζην Γεκφζην ή ζε θνξείο Κχξηαο αζθάιηζεο. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ππνινγίδνληαη ζε ζχλνιν 20% αλαιπφκελεο ζε 6,67% σο εηζθνξά πνπ βαξύλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ζε 13.33% σο εηζθνξά πνπ βαξύλεη ηνλ εξγνδόηε. Ωο παιαηνί αζθαιηζκέλνη λννχληαη νη ππαρζέληεο γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα πιελ Ο.Γ.Α. κέρξη ,ελψ σο λένη αζθαιηζκέλνη ζεσξνχληαη ηα πξφζσπα πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε γηα πξψηε θνξά ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα κεηά ηελ Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Σχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. θαηαβάιινληαη γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ γηα ηνλ αλσηέξσ Κιάδν πνπ ππνινγίδνληαη ζηηο πάζεο θύζεσο απνδνρέο αζθαιηζκέλνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Α.Ν.1846/1951, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31/12/92 ή επί ησλ απνδνρώλ ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2084/92, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά από 1/1/1993 θαη εθεμήο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο ή εηδηθφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ Καλνληζκνχ ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαη ε πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά βαξέσλ επαγγεικάησλ (2.20% εξγαδνκέλνπ 1.40% εξγνδφηε). Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο αλαθεξφκελεο ξεηά ζην Β.Γ. 473/61 επηρεηξήζεηο θαη εξγαζίεο νη νπνίεο θξίζεθαλ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ φηη παξνπζηάδνπλ γεληθά απμεκέλνπο θηλδχλνπο γηα ηελ δσή θαη ηελ πγεία ησλ κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηέο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 4104/60 εηζθνξά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (1%). Οη θαηά ηα αλσηέξσ εηζθνξέο ππνινγίδνληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο κέρξη 31/12/1992 αζθαιηζκέλνπο επί ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ κεληαίσλ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ, φπσο απηφ νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., ελψ γηα ηνπο ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε από 1/1/1993 θαη εθεμήο επί ησλ απνδνρώλ ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2084/92 πνπ δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα ην νθηαπιάζην ηνπ κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, αλαπξνζαξκνδόκελνπ κε ην εθάζηνηε πνζνζηό αύμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 4

5 ΠΙΝΑΚΔ ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ ΚΧΓΙΚΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΚΑΛΤΦΗ ΓΗΜΟΙΟ Ο.Σ.Α. (Α & Β βαζκνύ) Κ.Π.Κ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ ΑΦΑΛΙΗ % ΠΟΟΣΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ % ΠΟΟΣΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ % ,00 13,33 6, ,60 14,73 8, ,60 15,73 8,87 Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Κ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ ΑΦΑΛΙΗ % ΠΟΟΣΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ % ΠΟΟΣΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ % ,40 20,18 10, ,40 23,18 13, ,75 14,08 7, ,75 17,08 10, ,00 21,58 12, ,00 25,33 16,67 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ (Α.Π.Γ.) ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΦΟΡΧΝ Τν Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Τ.Α. Α θαη Β βαζκνχ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ Α.Π.Γ. ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχλ ηα αζθαιηζηηθά ζηνηρεία ησλ Νενπξνζιακβαλνκέλσλ εξγαδνκέλσλ απφ 1/1/2011 θαζψο επίζεο θαη λα απνδίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ) ζην Ίδξπκα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 5

6 Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ νξζά ηα αζθαιηζηηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο Σπκπιεξσκαηηθψλ (04) Α.Π.Γ. Α ηξηκήλνπ 2011 έσο 29/7/2011 ρσξίο ηελ ππνβνιή θπξψζεσλ, κε θαηάζεζε καγλεηηθψλ κέζσλ ζην αξκφδην Υπνθαηάζηεκα Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. ηεο έδξαο ηνπ εξγνδφηε, ζηηο νπνίεο ζα θαηαρσξεζνύλ κόλν νη Νενπξνζιακβαλόκελνη εξγαδόκελνη. Η σο άλσ πξνζεζκία ηζρχεη θαη γηα ηηο Καλνληθέο (01) Α.Π.Γ. Α ηξηκήλνπ 2011 ησλ Φνξέσλ πνπ απαζρνινχλ απνθιεηζηηθά Νενπξνζιακβαλφκελνπο. Οη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απνδνρέο κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ 1νο, 2νο, 3νο & 4νο έηνπο 2011 θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο αλσηέξσ αζθαιηζκέλνπο ζα ζεσξεζνχλ εκπξφζεζκεο (άλεπ πξνζζέησλ ηειψλ) εάλ θαηαβιεζνχλ έσο 29/7/2011. Σαο ππελζπκίδνπκε ην αξηζ. Δ40/16/ Γελ. Δγγξ., ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε Μεηξψνπ Δξγνδνηψλ ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε πνπ απαζρνιεζνχλ Νενπξνζιακβαλφκελνη ζηηο ππεξεζίεο απηέο. Τν Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Τ.Α. ππνρξενχληαη λα θαηαρσξνχλ ζην Δηδηθφ Βηβιίν (Δ.Β.Κ.Ν.Π.) ηνπο ελ ιφγσ εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ.. Β. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΤΠΑΓΧΓΗ ΣΟ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ ΣΧΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΝΣΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΥΡΙ Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη, νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκίδαο, θαζψο θαη νη ηεξείο θαη ππάιιεινη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ ππεξεηνχλ ή ζα πξνζιεθζνχλ κέρξη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά ηελ ππαγσγή ηνπο ζην Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ( δει. απφ ). Δπεηδή, φπσο ξεηά πξνβιέπεηαη ζην λφκν, ζα εθδνζεί θνηλή Υπνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα επηινγήο πξναηξεηηθήο ππαγσγήο ζην Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ., ζα αθνινπζήζεη λεψηεξε εγθχθιηφο καο γηα παξνρή πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ. Συν/να : 7 φύλλα Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΒΔΡΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ 6

7 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξ. θ. Γηνηθεηή 2. Γξ. θ. θ. Υπνδηνηθεηψλ 3. Γξ. θ. θ. Γελ. Γ/ληψλ 4. Γξ. θ. θ. Σπληνληζηψλ 5. Όια ηα Υπνπξγεία - Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ (γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε απηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ Υπεξεζηψλ, ΝΠΓΓ, Οξγαληζκψλ, Γεκ. Δπηρεηξήζεσλ θ.α.) 6. Υπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλ. Αζθαιίζεσλ Σηαδίνπ 29, Αζήλα 7. Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. (γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Ο.Τ.Α.) Αθαδεκίαο 65 θαη Γελλαδίνπ 8, Αζήλα 8. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Κάληγγνο 29, Αζήλα 9. Βνπιή ησλ Διιήλσλ 10. Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα Αζθαιηζηηθψλ Δηζθνξψλ Παηεζίσλ 12, Αζήλα 11. Οκάδα Δθπαηδεπηψλ Αζήλαο Παηεζίσλ 12, Αζήλα 12. Οκάδα Δθπαηδεπηψλ Θεζ/λίθεο (Υπνθ/κα Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Πχιεο Αμηνχ) 13. Οκάδα Υπνδνκψλ Ηιεθηξνληθήο Δμππεξέηεζεο & Τειεπηθνηλσληψλ Παηεζίσλ 12, Αζήλα 14. Οκάδα Υπνδνκψλ Λεηηνπξγηθψλ Παξεκβάζεσλ & Γηαδηθαζηψλ Παηεζίσλ 12, Αζήλα 15. Αλάδνρνο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Παηεζίσλ 12, Αζήλα 16. Οκάδα Υπνδνκψλ Πξνεηνηκαζίαο & Σπιινγήο Σηνηρείσλ Παηεζίσλ 12, Αζήλα 17. Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Παηεζίσλ 12, Αζήλα 7

8 2835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εγγυήσεις Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξι οδοτικού συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφά λιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. 2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νό μος αυτός. 3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα λογεί στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν για το χρόνο ασφάλισης, που διανύεται από και εφε ξής, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι στρατιωτικοί, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης. Άρθρο 2 Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από α. Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουρ γοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθ μίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη σιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύ ριας σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικεί ους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ μόζονται και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από και μετά, εξαιρουμένων των στρατευσίμων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης. 3. Οι διατάξεις: α) του ν.1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α ), β) της παρ. 15 του άρθρου 9 και της παρ. 17 του άρθρου 34 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτι κών Συντάξεων ΦΕΚ 210 Α ) και γ) με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη όσων καθίστανται ανάπηροι εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, κατά το μέρος που αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης των προσώπων που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπαγωγή των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Oι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετούν ή θα προσληφθούν μέχρι μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται οι λε πτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου. Άρθρο 3 Βασική σύνταξη 1. Από και εφεξής καθιερώνεται, για τους υπα γόμενους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης για το έτος 2010 καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 ) μηνιαίως για 12 μήνες και αναπροσαρμό ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού. 2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται: α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής τους. Για όσους η σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κεφα

9

10

11

12

13

14

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα