Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών"

Transcript

1 Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο ηελ παξνχζα θάζε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ απαζρνινχληαη δεθαπέληε κέιε Γ.Δ.Π. (ηέζζεξηο θαζεγεηέο, ηέζζεξηο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, πέληε επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη δχν ιέθηνξεο). O Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη ν Καζεγεηήο Γεξάζηκνο Εαραξάηνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο είλαη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αζαλάζηνο Μπέιιαο. Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ απνηειείηαη απφ νθηψ αθαδεκατθά εμάκελα θαη ε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε 45 καζήκαηα. Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ε νπνία δηαζέηεη, κεηαμχ άιισλ, κία κεγάιε ζπιινγή βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ. ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ εξγαζηήξηα: 1) Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο, Αλάπηπμεο Μεηαθνξάο θαη Γηαρείξηζεο Γλψζεο, 2) Δξγαζηήξην Δξεπλψλ & Γνξπθφξσλ Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ, 3) Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Δπίζεο, ην ηκήκα δηαζέηεη θέληξν Ζ/Τ, ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν κε ζηαηηζηηθά παθέηα, επηρεηξεκαηηθά ινγηζκηθά θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ICAP. Οη πξνπηπρηαθνί/κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θέληξν Ζ/Τ φηαλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιέμεηο.

2 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ Πποπηςσιακό: Πηπρίν ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηςσιακό: Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Β.Α.), Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Ph.D). ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Καθηγητής Γεπάζιμορ Εασαπάηορ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Ρίν. Σηλέθωνο: Φαξ: upatras.gr ΤΝΣΟΝΗΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ECTS Επίκοσρος Καθηγητής Ηωάννηρ Γιαννίκορ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Ρίν. Σηλέθωνο: Φαξ: Λέκτορας Παναγιώηηρ Πολςσπονίος Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Ρίν. Σηλέθωνο: Φαξ:

3 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος: κορ Κωνζηανηίνορ Αληανόποςλορ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Ρίν. Σηλέθωνο: Φαξ: ΜΔΛΖ Γ.Δ.Π. Καθηγηηέρ N. Βεξλαξδάθεο (Ph.D., Cornell University, U.S.A.) Γ. Εαραξάηνο (Ph.D., University of Kassel, Germany) Γ. Παπιίδεο (Ph.D., University of Sofia, Bulgaria) Κ. πξηφπνπινο (Ph.D., University of Aix-Marseille III, France) Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ Β. Βνπηζηλάο (Ph.D., University of Patras, Greece) Α. Γεσξγφπνπινο (Ph.D., University of Gottingen, Germany) A. Μπέιιαο (Ph.D., University of Wales, U.K.) Π. Πέππαο (Ph.D., Sydney University, Australia) Δπίκοςποι Καθηγηηέρ Γ. Αλαζηαζφπνπινο (Ph.D., University of Reading, U.K.) Γ. Αλδξνπιάθεο (Ph.D., University of Patras, Greece) Γ. Γηαλλίθνο (Ph.D., London School of Economics, U.K.) Γ. Καξαγηάλλε (Ph.D., Athens University of Economics and Business, Greece) Γ. Οηθνλνκάθεο (Ph.D., Panteion University, Greece) Λέκηοπερ A. Νεάξρνπ (Ph.D., University of Patras, Greece) Π. Πνιπρξνλίνπ (Ph.D., Athens University of Economics and Business, Greece) 3

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Γενικέρ Πληποθοπίερ Σν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξεη πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νδεγεί ζηε ιήςε πηπρίνπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απνηειείηαη απφ 4 αθαδεκατθά έηε (8 αθαδεκατθά εμάκελα). Κάζε αθαδεκατθφ εμάκελν απνηειείηαη απφ 13 δηδαθηηθέο εβδνκάδεο. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν αξρίδεη ηελ 29 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 9 ε Ηαλνπαξίνπ. Οη δηαιέμεηο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ αξρίδνπλ ηελ 16 ε Φεβξνπαξίνπ θαη νινθιεξψλνληαη ηελ 29 ε Μαΐνπ. Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα, θαζψο επίζεο θαη καζήκαηα ηα νπνία νη θνηηεηέο επηιέγνπλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο (καζήκαηα επηινγήο). Ζ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε 45 καζήκαηα, θαζψο επίζεο θαη ζε 5 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο. Ο αξηζκφο ησλ 45 καζεκάησλ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξεηαη ζε: α) 35 ππνρξεσηηθά θαη 10 καζήκαηα επηινγήο, β) 35 ππνρξεσηηθά καζήκαηα, 8 καζήκαηα επηινγήο θαη ζηελ ζπγγξαθή πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σν θάζε κάζεκα είλαη δπλαηφ λα απνηειείηαη απφ: α) δηδαζθαιία, β) δηδαζθαιία θαη θξνληηζηήξην, γ) δηδαζθαιία θαη εξγαζηήξην, δ) δηδαζθαιία, θξνληηζηήξην θαη εξγαζηήξην. Ζ εμέηαζε ηνπ θάζε καζήκαηνο αμηνινγείηαη απφ 0-10, ελψ ν ειάρηζηνο βαζκφο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ην 5. Ο βαζκφο κε ηνλ νπνίν νη εμεηαδφκελνη αμηνινγνχληαη ζηα καζήκαηα μέλεο γιψζζαο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ κέζν φξν ησλ θνηηεηψλ. ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Σα αθφινπζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2101 Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε Η ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 δηδαζθαιία (2σ/ε), θξνληηζηήξην (1σ/ε) 4

5 Σξφπνη πξνζέγγηζεο ζηελ Οηθνλνκηθή. Οη ξίδεο ηεο πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Σν ππεξπξντφλ (πιεφλαζκα). Πξνζθνξά θαη δήηεζε, αληαγσληζκφο θαη ζπληνληζκφο. Οηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Καπηηαιηζηηθή παξαγσγή θαη θέξδε. Αληαγσληζκφο θαη ζπγθέληξσζε. Μηζζνί θαη εξγαζία. Σερλνινγία, έιεγρνο θαη ζχγθξνπζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη θηψρεηα ζηελ παγθφζκηα Οηθνλνκία. Παξαγσγηθφηεηα θαη εηζφδεκα. πλνιηθή ελεξγφο δήηεζε θαη ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο. Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζηελ καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή. Πιεζσξηζκφο. Οηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο. Ζ επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2103 Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ Αλδξέαο Νεάξρνπ, Λέθηνξαο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) ΘΔΩΡΗΑ: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ. Ηζηνξηθή εμέιημε. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν πιηθφ: Αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο). Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Μαζεκαηηθή ζεκειίσζε: Σν δπαδηθφ ζχζηεκα, ε άιγεβξα Boole. Απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. πζθεπέο απνζήθεπζεο. Σν ινγηζκηθφ: Δηζαγσγή ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πνιπκέζσλ. Βαζηθέο γλψζεηο ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ο θχθινο δσήο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δηζαγσγηθά ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Αιγφξηζκνη θαη ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο. Γίθηπα ππνινγηζηψλ: Σχπνη θαη ηερλνινγίεο δηθηχσλ. Σνπνινγίεο δηθηχσλ, ζπζθεπέο δηαζχλδεζεο, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, εθαξκνγέο. Σν Γηαδίθηπν: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη βαζηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο (www, , ftp, telnet, κεραλέο αλαδήηεζεο, θ.α.). Δηζαγσγή ζε ζέκαηα φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) ζηνλ παγθφζκην επξχ ηζηφ, θαηαζθεπή ηζηνηφπσλ (Web-sites), αζθάιεηα δεδνκέλσλ. 5

6 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: Δμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή (απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο). Υξήζε θαη ιεηηνπξγία βαζηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Windows. Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ κέζσ ηνπ MS-Word. Αλάπηπμε ινγηζηηθψλ θχιισλ κε ην MS-Excel. χλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ην Γηαδίθηπν (ρξήζε ηνπ θπιινκεηξεηή Internet Explorer θαη κεραλψλ αλαδήηεζεο). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2104 Ππογπαμμαηιζμόρ Ζ/Τ Γηδάζθνληεο Παχινο Πέππαο, Aλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Aλδξέαο Νεάξρνπ, Λέθηνξαο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Σν κάζεκα απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γίλνληαη δχν ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε κηα ψξα εξγαζηεξίνπ κε αζθήζεηο ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δηδάζθεηαη είλαη ε Pascal. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη είλαη νη βαζηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ, νη εληνιέο θαηαρψξηζεο, νη εληνιέο ειέγρνπ, νη βξφρνη (loops), νη ζεηξέο (arrays), ηα ππνπξνγξάκκαηα (procedures), νη ζπλαξηήζεηο, ζηνηρεία δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θάπνηνη βαζηθνί αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο (searching) θαη ηαμηλφκεζεο (sorting). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2105 Μαθημαηικόρ Λογιζμόρ Γεψξγηνο Αλδξνπιάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Αλάιπζε ηζνξξνπίαο ζηα νηθνλνκηθά. Γξακκηθά ππνδείγκαηα θαη άιγεβξα πηλάθσλ. Τπφδεηγκα εηζξνψλ εθξνψλ Leontief. Πεξηνξηζκνί ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο. πγθξηηηθή ζηαηηθή θαη ε έλλνηα ηεο παξαγψγνπ. Καλφλεο παξαγψγηζεο θαη ε ρξήζε 6

7 ηνπο ζηε ζπγθξηηηθή ζηαηηθή. πγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε ππνδεηγκάησλ γεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. Αξηζηνπνίεζε. Δθζεηηθέο θαη ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2106 Γςναμικά Μαθημαηικά Τποδείγμαηα Γεψξγηνο Αλδξνπιάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Αξηζηνπνίεζε - ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο κεηαβιεηψλ επηινγήο. Αξηζηνπνίεζε κε εμηζψζεηο σο πεξηνξηζκνχο. Οηθνλνκηθή δπλακηθή θαη νινθιεξσηηθφο ινγηζκφο. πλερήο ρξφλνο: Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο. Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο. Γηαθξηηφο ρξφλνο: Δμηζψζεηο δηαθνξψλ πξψηεο ηάμεο. Δμηζψζεηο δηαθνξψλ αλψηεξεο ηάμεο. Σαπηφρξνλεο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη εμηζψζεηο δηαθνξψλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2107 Υπημαηοοικονομική Λογιζηική Η Γηδάζθνληεο Αζαλάζηνο Μπέιιαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Λνγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Καηαρψξεζε ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ. Γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. Απνζβέζεηο Λνγηζηηθά ζθάικαηα. Οινθιήξσζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (απνγξαθή, εγγξαθέο πξνζαξκνγήο ινγαξηαζκψλ, εγγξαθέο πξνζδηνξηζκνχ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο, θαηάξηηζε Ηζνδπγίσλ, θαηάξηηζε Ηζνινγηζκνχ θαη θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, εγγξαθέο θιεηζίκαηνο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ). Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή. Αζθήζεηο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2108 Υπημαηοοικονομική Λογιζηική ΗΗ 7

8 Γηδάζθνληεο Αζαλάζηνο Μπέιιαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Έλλνηα, θαηεγνξίεο θαη θφζηνο θηήζεσο απνζεκάησλ. Έζνδα απφ πσιήζεηο. Κφζηνο πσιεζέλησλ (ζπζηήκαηα ηήξεζεο θφζηνπο πσιεζέλησλ). Λνγαξηαζκνί απνζεκάησλ θαη εζφδσλ απφ πσιήζεηο. Δκπνξεχκαηα ζε ηξίηνπο. πλαιιαγκαηηθέο θαη γξάκκαηα εηζπξαθηέα. χζηεκα πεξηνδηθήο απνγξαθήο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο απνζεκάησλ. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ. Φ.Π.Α. Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή. Αζθήζεηο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2109 Οπγάνωζη και Γιοίκηζη Δπισειπήζεων Η ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζεσξίεο γηα ηε Γηνίθεζε (Μάλαηδκελη). Ζ Γηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ ηέιερνο. (Ηθαλφηεηεο θαη Γεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Μάλαηδεξ). Οη ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο: Δπηρεηξεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (ηξαηεγηθφο θαη Βξαρπρξφληνο). Ο ρεδηαζκφο ηεο Οξγαλσηηθήο Γνκήο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. Ο Έιεγρνο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2110 Οπγανωζιακή ςμπεπιθοπά Γηδάζθνληεο Παλαγηψηεο Πνιπρξνλίνπ, Λέθηνξαο 8

9 Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο. Ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζεσξίεο γηα ηελ Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά. Ζ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο ππφ ην πξίζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ - Οξγαλσηηθφο ρεδηαζκφο - χγρξνλεο ηάζεηο Οξγαλσηηθψλ Γνκψλ. Κίλεηξα εξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε. Σχπνη εξγαζηαθψλ νκάδσλ - Αλάπηπμε θαη πλνρή εξγαζηαθήο νκάδαο Απνηειεζκαηηθφηεηα νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο ζην ζχγρξνλν κάλαηδκελη - Μνληέια Ζγεζίαο - Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία. Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε. Κνπιηνχξα ηεο Οξγάλσζεο. Κνπιηνχξα θαη Οξγαλσηηθή Αιιαγή - Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Αιιαγήο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2112 ηαηιζηική ηων Δπισειπήζεων Γεψξγηνο Αλδξνπιάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Δηζαγσγή ηαηηζηηθά Γεδνκέλα θαη Καηαλνκέο πρλνηήησλ. Παξάκεηξνη Καηαλνκψλ πρλνηήησλ (Παξάκεηξνη Κεληξηθήο Θέζεο θαη Σάζεο, Παξάκεηξνη Γηαζπνξάο, Παξάκεηξνη Γηκεηαβιεηψλ Καηαλνκψλ). Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Πηζαλνηήησλ ( Ζ Έλλνηα ηεο Πηζαλφηεηαο, Λνγηζκφο Πηζαλνηήησλ). Καηαλνκέο Σπραίσλ Μεηαβιεηψλ (Γηαθξηηέο Καηαλνκέο [Γησλπκηθή, Τπεξγεσκεηξηθή, Poisson], πλερείο Καηαλνκέο [Καλνληθή, Δθζεηηθή]). Καηαλνκέο Γεηγκαηνιεςίαο. Δθηηκεηηθή Δθηίκεζε Γηαζηεκάησλ Δκπηζηνζχλεο. Έιεγρνο Τπνζέζεσλ κε Μεγάια Γείγκαηα. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2113 Οικονομική ηων Δπισειπήζεων Η ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) 9

10 Ζ Δπηρείξεζε θαη ην Πεξηβάιινλ ηεο. Πξνζεγγίζεηο ζηελ έλλνηα ηεο Δπηρείξεζεο. Γηαθξίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ (Πξσηαξρηθνί- Παξάιιεινη θαη Παξεπφκελνη). Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2115 Διζαγωγή ζηο Αζηικό και Δμποπικό Γίκαιο Γηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Γεληθέο έλλνηεο: έλλνηα θαη δηαθξίζεηο ηνπ δηθαίνπ, πεγέο ηνπ δηθαίνπ, θαλφλεο δηθαίνπ. Σα ππνθείκελα ηνπ δηθαίνπ: θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα. Γηθαίσκα: έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο & είδε δηθαησκάησλ, γέλεζε & θηήζε δηθαηψκαηνο, άζθεζε δηθαηψκαηνο, πξνζηαζία & απψιεηα δηθαηψκαηνο. Πξάμεηο δηθαίνπ: δηθαηνπξαμία, αδηθνπξαμία. ηνηρεία ηδησηηθνχ πεξηνπζηαθνχ δηθαίνπ: ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο ελνρηθήο ζρέζεο, γέλεζε, εθπιήξσζε, κεηαβίβαζε θαη απφζβεζε ηεο ελνρηθήο ζρέζεο. πκβάζεηο. Δκπξάγκαηεο ζρέζεηο. ηνηρεία εκπνξηθνχ δηθαίνπ: εκπνξηθέο πξάμεηο θαη εκπνξηθέο ζπκβάζεηο, εκπνξηθή ηδηφηεηα, εκπνξηθέο εηαηξείεο, αμηφγξαθα. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2111 Ξένη γλώζζα I ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Language Awareness and Introduction to Business English I - The aim of this course is to enhance your general English proficiency (Speaking, Listening, Reading 10

11 and Writing) and to introduce you to English for Specific Purposes (in this case Business English). Topics such as Economics, Inflation/Deflation, Stocks and Shares, NGOs, Management etc are covered. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2114 Ξένη γλώζζα IΗ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Language Awareness and Introduction to Business English II - This course helps you to further build on your language skills and covers more advanced topics in Business English (Bonds, Advertising, Company Structure, Business Ethics, International Trade, Multinational Companies, Franchising, Information Technology and Electronic Commerce, Marketing etc). Introductory level approach on how to write a paper, referencing, variety of genres etc Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2127 Ξένη γλώζζα IΗΗ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Intercultural Business Communication & Cultural Awareness - This course introduces students to the area of British/American culture and covers the main features of intercultural communication. Moreover, it surveys some key cultural dimensions and case studies. Furthermore, The importance of non-verbal communication is emphasized. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2128 Ξένη γλώζζα IV 11

12 ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Business Communication - This course aims at increasing your skills in business communication both spoken and written. With regards to written correspondence, the areas covered in this course are Job Solicitation (covering letters, CVs/resumes), Office Communication (writing memos, s), Business Letter (acceptance, rejection, thank you, inquiry), Business Documents (reports, proposals). As far as spoken communication is concerned, the course covers: meetings and discussions, telephone skills, interview skills, and socializing skills. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2141 Ξένη γλώζζα V ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Advanced Academic Business English - This course provides you with advanced academic Business English skills. Areas covered in this course are: Study of case themes; How to write an academic paper; How to make presentations; CV writing and Interview skills; Introduction to the TOEFL and GMAT. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2116 Μικποοικονομική ΗΗ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 δηδαζθαιία (2σ/ε), θξνληηζηήξην (1σ/ε) 12

13 Θεσξία παξαγσγήο. Μνξθέο αγνξάο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Γνκή θιάδσλ θαη εμέιημή ηνπο. Βαζηθνί παξάγνληεο εξκελείαο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2117 Μικποοικονομική Η Κσλζηαληίλνο πξηφπνπινο, Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), θξνληηζηήξην (2σ/ε) Θεσξία θαηαλάισζεο. χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο. Θεσξία παξαγσγήο θαη κνξθέο αγνξάο αγαζψλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2118 Μακποοικονομική ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 δηδαζθαιία (2σ/ε), θξνληηζηήξην (1σ/ε) Μεξηθέο κεζνδνινγηθέο παξαηεξήζεηο. Δζληθνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Ζ θιαζηθή λενθιαζηθή ζεσξία. Ζ θεπλζηαλή ζεσξία. πγθξηηηθέο ζπλέπεηεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Νέα καθξννηθνλνκηθή. Σν απνηέιεζκα ησλ πξαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Μνλεηαξηζκφο. Νέα θιαζηθή Οηθνλνκηθή. Νενθεπλζηαλή ζεσξία. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2119 Ανάλςζη Λογιζηικών Καηαζηάζεων Αληψληνο Γεσξγφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 13

14 Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζθνπφο ηεο ινγηζηηθήο αλάιπζεο; νξηδφληηα αλάιπζε; θάζεηε αλάιπζε; θεθάιαην θίλεζεο; αξηζκνδείθηεο: αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο (π.ρ. γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο, ακπληηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο), αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ηαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ), αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. κηθηνχ θέξδνπο, θαζαξνχ θέξδνπο, απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ, απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζπλδπαζκέλνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο), αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ (π.ρ. ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα, ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα, παγίσλ πξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο), επελδπηηθνί αξηζκνδείθηεο (π.ρ., θέξδε αλά κεηνρή, ηξέρνπζα κεξηζκαηηθή απφδνζε, ηηκή πξνο θέξδε αλά κεηνρή); θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2120 Οπγάνωζη και Γιοίκηζη Δπισειπήζεων ΗΗ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Οξγαλσηηθή πκπεξηθνξά (θαη case-studies). Τπνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απνηειεζκαηηθή Ζγεζία ζηε Γηνίθεζε. πκπεξηθνξά-αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ (Teams). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2121 Βάζειρ Γεδομένων Βαζίιεηνο Βνπηζηλάο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) 14

15 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο (αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ, ηχπνη ρξεζηψλ, αξρηηεθηνληθή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ηζηνξηθή αλαδξνκή). Πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ζρεκάησλ κνληεινπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (δηθηπσηφ, ηεξαξρηθφ, ζρεζηαθφ θαη αληηθεηκελνθεληξηθφ). Γηάγξακκα Οληνηήησλ-ρέζεσλ. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πξνζπέιαζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ (ζρεζηαθή άιγεβξα - ζρεζηαθέο πξάμεηο, SQL - εξσηήκαηα, θιπ.). πλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο θαη Καλνληθνπνίεζε. Αλαθνξά ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ (θαηαλεκεκέλα, πνιπκεζηθά, επαγσγηθά). Αζθάιεηα θαη δηθαηνδνζία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (πξνλφκηα, αζθάιεηα πνιιαπιψλ επηπέδσλ). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2122 Υπημαηοοικονομική Γιοίκηζη Κσλζηαληίλνο πξηφπνπινο, Καζεγεηήο ΚΟΠΟ: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηνίθεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε ζπλδέεηαη κε απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, απνθάζεηο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη επελδπηηθέο απνθάζεηο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο. Οη απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο αλαθέξνληαη ζηελ άξηζηε θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Οη απνθάζεηο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή κε ηελ νπνία δηαλέκεηαη κέξνο ησλ θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο. Οη επελδπηηθέο απνθάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο (αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ) ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή Η, Γηεζλείο Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, Μαζεκαηηθφο Λνγηζκφο, ηαηηζηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ. ΣΟΥΟΗ: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε: 15

16 Να αλαγλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα εληνιέα-εληνινδφρνπ ζηε ζχγρξνλε ηδησηηθή επηρείξεζε θαη νξγαληζκνχο, θαζψο θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο κε βάζε ηα πζηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Να ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ ηηκνιφγεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Να ππνινγίδεη ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο επηρείξεζεο. Να εθηηκά ηηο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη λα ππνινγίδεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. Να ππνινγίδεη ηελ απαηηνχκελε απφδνζε επηρείξεζεο ζε θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο. Να ζρεδηάδεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο επελδχζεσλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ. Να ππνινγίδεη Καζαξά Παξνχζα Αμία, Γείθηε Κεξδνθνξίαο, Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο, Λνγηζηηθή Απφδνζε θιπ. Να αμηνινγεί επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. Να επηιέγεη ηε ρξεκαηνδνηηθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ηεο. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: Γηεζλνπνίεζε ζπλαιιαγψλ-θεσξία Δπηρείξεζεο- Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Έιεγρνο-Πξνβιήκαηα Δληνιέα-Δληνινδφρνπ θαη Αζπκκεηξία πιεξνθνξίαο-αμία Υξήκαηνο-Τπνδείγκαηα Σηκνιφγεζεο-Κφζηνο Κεθαιαίνπ-Πξνυπνινγηζκφο Κεθαιαίνπ-Γηάξζξσζε Κεθαιαίνπ-Θεσξήκαηα Modigliani-Miller-Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή- ζεσξία Gordon-Lintner, ζεσξία Litzenberger-Ramaswamy θαη εκπεηξηθφο έιεγρνο-απνθάζεηο Μαθξνρξφληνπ θαη Βξαρππξφζεζκνπ Γαλεηζκνχ-Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2123 ηαηιζηική Ανάλςζη Γεδομένων Γεψξγηνο Αλδξνπιάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) ην κάζεκα απηφ γίλεηαη εθαξκνγή, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ηεο ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζην κάζεκα «ηαηηζηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ» κε ηα ζηαηηζηηθά παθέηα R θαη SPSS. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη 16

17 θνηηεηέο κεζφδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο πάλσ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη εθαξκνγή ζηελ απεηθφληζε ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο, ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ, ζηελ απιή θαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, θαζψο θαη ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα θαη δπν παξάγνληεο (κε ή ρσξίο αιιειεπίδξαζε). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2124 Οικονομική ηων Δπισειπήζεων ΗΗ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Ζ Γεκηνπξγία ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ. Πξνθαηαξθηηθέο Δλέξγεηεο. Δλέξγεηεο θαηαζθεπήο. πλνπηηθή εμέηαζε ηνπ Παξαγσγηθνχ Κπθιψκαηνο ηεο Δπηρείξεζεο: Ζ ιεηηνπξγία Παξαγσγήο-Αλεθνδηαζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Πσιήζεσλ. Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Οη ππφινηπνη ζπληειεζηέο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2125 Διζαγωγή ζηο Μάπκεηινγκ Γέζπνηλα Καξαγηάλλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηνπ Μάξθεηηλγθ φπσο απηφ δηαγξάθεηαη ζηνλ 21ν αηψλα. ρεζηαθφ Μάξθεηηλγθ, επηρεηξεζηαθά δίθηπα. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αγνξά. Δξεπλα πεξηβάιινληνο. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή. Σκεκαηνπνίεζε αγνξψλ. Σνπνζέηεζε. Σα 4Ρ ηνπ κάξθεηηλγθ. Θέκαηα πνπ θαιχπηνληαη εδψ είλαη: 1) Ζ εμέηαζε ελφο ζπζηεκαηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πιαηζίνπ ζεψξεζεο ησλ αλζξψπσλ (ηνπ βαζηθνχ ππνθεηκέλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ) σο θαηαλαισηψλ, 2) Ζ εμέηαζε ηεο 17

18 αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, 3) Ζ αλάπηπμε κηαο κεζνδνινγίαο γηα δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε απνθάζεσλ πνιηηηθήο, 4) Δθαξκνγέο ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ, ζρεηηθέο κε ηηο ηδέεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, αιιά θαη ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2126 Δπισειπημαηικό Λογιζμικό Βαζίιεηνο Βνπηζηλάο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Πεξηγξαθή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε Ζ/Τ (αξρηηεθηνλήκαηαδεδνκέλσλ, πνιπδηάζηαηε αλάιπζε θαη πνιπδηάζηαηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, αλάιπζε OLAP). Πνιπδηάζηαηε αλάιπζε κε ρξήζε Microsoft Excel, Access θαη Data Analyzer. Πεξηγξαθή κεζνδνινγηψλ αλαπαξάζηαζεο δηαδηθαζηψλ (ρξεζηκφηεηα, κνληέια). Πεξηγξαθή ησλ κεζνδνινγηψλ IDEF0 θαη IDEF3. Υξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα αλαπαξάζηαζε δηαδηθαζηψλ. Πεξηγξαθή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κίαο επηρείξεζεο (ζπζηήκαηα ξνήο εξγαζηψλ, αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ, αλάπηπμε scorecards). Κνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο. Υξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα Κνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2129 Δπισειπηζιακή Έπεςνα Ησάλλεο Γηαλλίθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Δηζαγσγή Σν Αληηθείκελν ηεο ΔΔ. Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (Μνξθνπνίεζε πξνβιεκάησλ ΓΠ, χληνκε Παξνπζίαζε κεζφδνπ Simplex, Σν Γπτθφ Πξφβιεκα, 18

19 Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ΓΠ κε ΖΤ). Σν Πξφβιεκα Μεηαθνξάο. Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο [ΑΠ] (Μνξθνπνίεζε πξνβιεκάησλ ΑΠ, Μέζνδνη Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ ΑΠ, Αληηπξνζσπεπηηθά πξνβιήκαηα ΑΠ). Αλάιπζε Γηθηχσλ (Σν Πξφβιεκα Ρνήο Διαρίζηνπ Κφζηνπο, Σν Πξφβιεκα Μέγηζηεο Ρνήο, Σν Πξφβιεκα ηεο πληνκφηεξεο Γηαδξνκήο). Δηζαγσγή ζην Με Γξακκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ (Γηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην ΓΠ, Δηδηθέο Καηεγνξίεο Πξνβιεκάησλ Με Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2130 Δπισειπηζιακή ηπαηηγική Η Γεψξγηνο Αλαζηαζφπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σν κάζεκα ηεο ηξαηεγηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη σο αληηθείκελν εμέηαζεο ηελ επηρείξεζε σο ζχλνιν, απφ ηε ζθνπηά ηεο Γηνίθεζεο, πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηε καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ηεο επηηπρία (ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο). ην Σκήκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο (ην θχξην ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηεο επηρείξεζεο), ηα ζηειέρε, ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο βξαρππξφζεζκα θαζψο επίζεο θαη ηηο αιιαγέο (εληφο θαη εθηφο επηρείξεζεο) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα. Ζ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηε κεγέζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζα πξέπεη λα έρεη ην ππφβαζξν θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ψζηε λα αλαπηχμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, ηελ εγεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ψζηε λα ζέηεη ζε εθαξκνγή ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα θαη ηα κέζα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθήο. ην κάζεκα παξνπζηάδνληαη βαζηθά κνληέια επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο (δηαιέμεηο κε ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα), εμεηάδεηαη ζεηξά 19

20 πεξηπηψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ θνηηεηψλ κε πξαθηηθή άζθεζε (δηακφξθσζε θαη αμηνιφγεζε επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ) θαη ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Οη βαζηθέο ελφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: ηα επίπεδα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηε δηαηχπσζε πνιηηηθήο θαη ζηφρσλ, ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ πφξσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ηε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2131 Γιεθνείρ Οικονομικέρ σέζειρ Νηθφιανο Βεξλαξδάθεο, Καζεγεηήο Θεσξία δηεζλνχο εκπνξίνπ. Παξαγσγηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Όξνη εκπνξίνπ. Γηεζλέο εκπφξην θαη αλάπηπμε. πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ηζνδχγην πιεξσκψλ. Θεσξία νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο. Αιιειεμάξηεζε ρσξψλ θαη ν πνιιαπιαζηαζηήο δηεζλνχο εκπνξίνπ. Κπκαηλφκελεο θαη ζηαζεξέο ηζνηηκίεο ζε ζρέζε κε εηζφδεκα, απαζρφιεζε, ηηκέο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2133 Οικονομική ηηρ Σεσνολογίαρ Η Νηθφιανο Βεξλαξδάθεο, Καζεγεηήο Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο Σερλνινγηθήο Πξνφδνπ. Ηζηνξηνγξαθία. Οηθνλνκηθή θέςε θαη Σερλνινγηθή Αιιαγή. Ζ Σερλνινγηθή Αιιαγή δηαρξνληθά. Ζ Φχζε ηεο Καηλνηνκίαο, ε Πξνέιεπζε, ε Γηάρπζή ηεο θαη νη Δπεμεγεκαηηθνί πληειεζηέο ηεο. Οη Δπηπηψζεηο ηεο Σερλνινγηθήο Αιιαγήο ζην Οηθνλνκηθφ χζηεκα. (θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο). 20

21 Σερλνινγηθή Αιιαγή θαη νηθνλνκηθή Θεσξία. Γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ρσξψλ. Σερλνινγηθή αιιαγή θαη απαζρφιεζε. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2134 Γιοίκηζη ςγκπούζεων Γηδάζθνληεο Παλαγηψηεο Πνιπρξνλίνπ, Λέθηνξαο Ζ έλλνηα ηεο χγθξνπζεο ζην πιαίζην ηεο Οξγάλσζεο. Σχπνη πγθξνχζεσλ. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπγθξνχζεσλ - Μέζνδνη δηνίθεζεο ζπγθξνχζεσλ. Γηνίθεζε πγθξνχζεσλ θαη πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε - Γηαζηάζεηο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Κίλεηξα εξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε. Δπαγγεικαηηθφ Άγρνο θαη Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε. Σχπνη εξγαζηαθψλ νκάδσλ - Αλάπηπμε θαη πλνρή εξγαζηαθήο νκάδαο Απνηειεζκαηηθφηεηα νκάδσλ εξγαζίαο. Κνπιηνχξα ηεο Οξγάλσζεο. Κνπιηνχξα θαη Οξγαλσηηθή Αιιαγή - Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Αιιαγήο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2135 Γημόζια Οικονομική ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 δηδαζθαιία (2σ/ε), θξνληηζηήξην (1σ/ε) Γεληθά πεξί θνξνινγίαο. Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Μεηαθχιεζε ησλ θφξσλ. Μαθξννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηεο θνξνινγίαο. Δηδηθά θνξνινγηθά ζέκαηα. Πξνβιήκαηα δηεζλνχο θνξνινγίαο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2136 Ππογπαμμαηιζμόρ και Οπγάνωζη Πωλήζεων 21

22 Γέζπνηλα Καξαγηάλλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ην κάζεκα απηφ δηδάζθνληαη ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δχλακεο πσιεηψλ κηαο εηαηξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επηινγήο, πξφζιεςεο, εθπαίδεπζεο, ππνθίλεζεο, ακνηβψλ θαη αμηνιφγεζεο θαη θαηακεξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. θνπφο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κπνξέζνπλ νη δηδαζθφκελνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο: Να αληηιεθζνχλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζηξαηεγηθήο επηρείξεζεο θαη ζηξαηεγηθήο δπλακηθνχ πσιήζεσλ Να θαηαλνήζνπλ φηη ην δπλακηθφ πσιήζεσλ απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Να θαηαζηξψλνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα δηνίθεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ άιισλ ελδηακέζσλ δηαχισλ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. Να βειηηψζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ πσιήζεσλ θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα θέξδε. Να απνθηήζνπλ ζαθείο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνθίλεζε θαη ηηο θαηάιιειεο ακνηβέο ηνπ δπλακηθνχ πσιήζεσλ. Να απνθηήζνπλ ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη βέιηηζηεο δνκήο ηνπ δπλακηθνχ πσιήζεσλ θαη κε θξηηήξηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Να θαζνξίδνπλ ζηφρνπο πσιήζεσλ θαη απνδνηηθφηεηαο θαη λα θαηαζηξψλνπλ πνιηηηθέο αλαθνξψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2138 Σεσνικέρ Ανάλςζηρ Γιοικηηικών Αποθάζεων Ησάλλεο Γηαλλίθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) 22

23 Θεσξία Απνθάζεσλ (Γέληξα Απνθάζεσλ, Δθαξκνγέο Καλφλα Bayes). Θεσξία Παηγλίσλ (Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Οξηζκνί, Τπεξέρνπζεο ηξαηεγηθέο, Ηδηφηεηεο ησλ Βέιηηζησλ ηξαηεγηθψλ, Μεηαηξνπή Παηγλίσλ ζε Πξνβιήκαηα Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ). Θεσξία Οπξψλ Αλακνλήο (Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Οξηζκνί, Μνληέια κε Μία Θέζε Δμππεξέηεζεο, Μνληέια κε Πνιιαπιέο Θέζεηο Δμππεξέηεζεο, Παξαιιαγέο ησλ Βαζηθψλ Μνληέισλ). Αλάιπζε Απνζεκάησλ (Ζ Έλλνηα ηνπ Απνζέκαηνο, Σν Μνληέιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πνζφηεηαο Παξαγγειίαο, Παξαιιαγέο ηνπ Βαζηθνχ Μνληέινπ, ηνραζηηθά Μνληέια Διέγρνπ Απνζεκάησλ). Δηζαγσγή ζηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε (Λήςε Απνθάζεσλ κε βάζε πεξηζζφηεξα απφ έλα Κξηηήξηα, Ζ Έλλνηα ηεο Με Κπξηαξρνχκελεο Λχζεο, Σν χλνξν ησλ Με Κπξηαξρνχκελσλ Λχζεσλ, Ζ Σερληθή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ηφρσλ). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2139 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ Γεψξγηνο Παπιίδεο, Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), εξγαζηήξην (1σ/ε) Παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν, ηελ εμέιημε θαη ηε δπλακηθή ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο επίζεο θαη ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ ζρεδηάδεηαη θαη παξάγεηαη έλα λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Π). Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιχεηαη ην εκπινπηηζκέλν πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ: ζχζηεκα, δηαζχλδεζε, δεδνκέλα, πιεξνθνξία, ηερλνγλσζία, ηειηθφο ρξήζηεο θαη ππεχζπλνο πιεξνθνξηθήο. Δλ ζπλερεία, εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν, ε πνιππινθφηεηα, νη θαηεγνξίεο θαη νη αληηπαξαζέζεηο ζηελ αλάπηπμε Π, θαζψο επίζεο νξηζκέλα ζέκαηα πξσηνηππνπνίεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2140 Αναδιοπγάνωζη Δπισειπήζεων Αληψληνο Γεσξγφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 23

24 Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί; ρξεκαηννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε; ζηξαηεγηθή απνεπέλδπζε; νξγαλσηηθή αιιαγή, εμέιημε θαη επηινγή; ίδξπζε, αλάπηπμε θαη ζλεζηκφηεηα επηρεηξήζεσλ; θχθινη δσήο θιάδσλ, πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ; θχθινο δσήο επηρεηξήζεσλ (π.ρ. εθεβεία, ζηαζεξφηεηα, γξαθεηνθξαηία); κάλαηδεξ & εγέηεο; ην δίιεκκα ηεο θαηλνηνκηθήο επηρείξεζεο & ε «κπσπία κάζεζεο»; Ζ «λεθξή θνηιάδα» ηεο αλαδηνξγάλσζεο; ζηξαηεγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε; ζηάδηα αλαδηνξγάλσζεο: πξφθιεζε αιιαγήο, δηαρείξηζε κεηαζρεκαηηζκψλ, θαηνρχξσζε αιιαγψλ; πεξηθεξεηαθή αλαδηνξγάλσζε (π.ρ. παλεπξσπατθέο επηρεηξήζεηο, «εζληθνί πξσηαζιεηέο»); εμπγίαλζε επηρεηξήζεσλ; εμαγνξέο & ζπγρσλεχζεηο (π.ρ. ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, κνξθέο νινθιήξσζεο) Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2143 Γιασείπιζη Ανθπωπίνων Πόπων Γηδάζθνληεο Παλαγηψηεο Πνιπρξνλίνπ, Λέθηνξαο Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ: Θεσξία θαη Πξαθηηθέο. Πξνγξακκαηηζκφο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Αλάιπζε εξγαζίαο - Πεξηγξαθή ζέζεσο εξγαζίαο. Πξνζέιθπζε, Δπηινγή θαη Πξφζιεςε ππνςεθίσλ. Δθπαίδεπζε θαη Aλάπηπμε πξνζσπηθνχ. Πνιηηηθή θαη πζηήκαηα Ακνηβήο. Αμηνιφγεζε απνδνηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ. Ζ ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. ρεδηαζκφο, Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηεο ηαδηνδξνκίαο. Βηνκεραληθέο ρέζεηο. Πξνθιήζεηο θαη ηάζεηο ζηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ππφ ην πξίζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2144 Γιασείπιζη Υαπηοθςλακίος Γεψξγηνο Αλδξνπιάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 24

25 ΚΟΠΟ: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο έλλνηεο θηλδχλνπ θαη απφδνζεο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. Θα δνζεί ε ζεσξεηηθή ζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ραξηνθπιαθίνπ θαη πνιιέο εθαξκνγέο κε ηε βνήζεηα ηνπ EXCEL. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Γηεζλείο Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, ηαηηζηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Μηθξννηθνληκηθή Η, νξηζκέλα ζέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Οηθνλνκεηξίαο. ΣΟΥΟΗ: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε: Να γλσξίδεη θαη ππνινγίδεη απφδνζε θαη θίλδπλν (δηάθνξα κεγέζε). Να θαηαζθεπάδεη ην απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν ραξηνθπιαθίσλ. Να αμηνινγεί ραξηνθπιάθηα θαη δηαρεηξηζηέο κε φια ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά κεγέζε απνηίκεζεο (EXCEL). Να ππνινγίδεη θίλδπλν θαη απφδνζε δηεζλψο δηαθνξνπνηεκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ. Να ζρνιηάδεη ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθέο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίσλ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: Θεσξία Υξεζηκφηεηαο-Κίλδπλνο θαη Απφδνζε- Γηαθνξνπνίεζε Κηλδχλνπ-Απνηειεζκαηηθέο Αγνξέο-Αλσκαιίεο Αγνξψλ θαη ππνινγηζκφο Abnormal returns-σερληθή Αλάιπζε θαη θαλφλεο αγνξαπσιεζηψλ (εθαξκνγέο κε ην επαγγεικαηηθφ ινγηζκηθφ METASTOCK, γηα ην νπνίν ζα δνζνχλ ζεκεηψζεηο θαη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Διιεληθά)-χγρξνλε Θεσξία Υαξηνθπιαθίνπ- Απνηειεζκαηηθά Υαξηνθπιάθηα (Markowitz)-CAPM- Γξακκή Κεθαιαηαγνξάο θαη Γξακκή Υξενγξάθσλ-APT-Γηεζλή Υαξηνθπιάθηα-Σαθηηθή θαη ηξαηεγηθή Καηαλνκή Υαξηνθπιαθίσλ-Αληηζηάζκηζε Υαξηνθπιαθίσλ κε Παξάγσγα Πξντφληα- Απνηίκεζε Υαξηνθπιαθίσλ-Αμηνιφγεζε Γηαρεηξηζηψλ-Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίσλ πληαμηνδνηηθψλ Οξγαληζκψλ-Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίσλ κε ην ζχζηεκα Πνιπδηαρεηξηζηψλ, Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε-Αμηνιφγεζε Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ. 25

26 Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2147 Μέθοδοι Έπεςναρ Αγοπάρ Γέζπνηλα Καξαγηάλλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σν κάζεκα απηφ δηδάζθεη, ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κέζνδνη ζηελ έξεπλα αγνξάο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ. Παξάιιεια, ζην κάζεκα απηφ δηδάζθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο βαζηθήο έξεπλαο, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν έξεπλαο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο Να θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο έξεπλαο, πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ θαη πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ Να θαηαλνήζνπλ ηελ αμία θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, κέζα απφ νκάδεο εζηίαζεο ελδηαθέξνληνο, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, θιπ. Να θαηαλνήζνπλ ηελ αμία θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, κέζα απφ νκάδεο εζηίαζεο ελδηαθέξνληνο, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, θιπ. Να κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ηελ θαηάιιειε κέζνδν έξεπλαο, αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα Να κπνξνχλ λα θαηαξηίζνπλ εξσηεκαηνιφγην Να κπνξνχλ λα νξίζνπλ ην εξεπλεηηθφ πιαίζην θαη ην εξεπλεηηθφ δείγκα θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο Να κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία, λα ηα θαηαρσξήζνπλ θαη λα ηα αλαιχζνπλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Να κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ θαηάιιεια ηα δεδνκέλα θαη λα εμάγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Να κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ ηελ αλαθνξά ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2148 Οικονομική ηηρ Σεσνολογίαρ ΗΗ Νηθφιανο Βεξλαξδάθεο, Καζεγεηήο 26

27 Οη επηπηψζεηο ηεο Σερλνινγηθήο Αιιαγήο ζην Οηθνλνκηθφ χζηεκα, ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ζηνπο θιάδνπο. Σερλνινγηθή Αιιαγή θαη απαζρφιεζε. Σερλνινγηθή Αιιαγή θαη παγθνζκηνπνίεζε. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2149 Γιεθνικέρ Δπισειπήζειρ Αληψληνο Γεσξγφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί; λέεο πεξηθεξεηαθέο ηάζεηο θαη αιιαγέο; παγθνζκηνπνίεζε; δηεζλήο παξαγσγή; κνξθέο εηζφδνπ ζηηο μέλεο αγνξέο; μέλεο άκεζεο επελδχζεηο; λέεο ηδξχζεηο; δηεζλείο εμαγνξέο & ζπγρσλεχζεηο; ηερλνινγηθέο ζπκθσλίεο; ππεξγνιαβίεο; εηδηθά πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο; πιενλεθηήκαηα εγθαηάζηαζεο; εζσηεξίθεπζε vs. εμσηεξίθεπζε, ζεσξίεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (π.ρ. ε πξνζέγγηζε ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο, ε ζεσξία εζσηεξίθεπζεο, ην εθιεθηηθφ παξάδεηγκα); δηεζλνπνίεζε ησλ πεγψλ πξνκήζεπζεο; ελδνεηαηξηθφ εκπφξην; ζπκκεηνρηθέο εηαηξίεο (π.ρ. ζηαζεξφηεηα, επίδνζε, έιεγρνο, θχθινη δσήο, δηάξθεηα, επηβίσζε); ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο (π.ρ. ηχπνη, θίλεηξα ίδξπζεο); Ξέλεο απνεπελδχζεηο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2151 Δπισειπηζιακή ηπαηηγική ΗΗ Γεψξγηνο Αλαζηαζφπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 27

28 Σν κάζεκα ηεο ηξαηεγηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ II (απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Η) έρεη σο αληηθείκελν εμέηαζεο ηε δηακφξθσζε πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη νη δχν θχξηνη ηξφπνη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο: ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Δμεηάδεηαη ε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ (δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, κνληέια) ε αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο (κνληέια αμηνιφγεζεο ζηξαηεγηθήο, απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο) θαζψο θαη ε ζρέζε ζηξαηεγηθήο θαη νξγαλσηηθήο δνκήο / δηνίθεζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ αληαγσληζηψλ (αλάιπζε ηνκέα / θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλάιπζε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ θαη αληαγσληζηψλ, αληαγσληζηηθήο ζέζεο). Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2152 Θεωπία Παιγνίων Παχινο Πέππαο, Aλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο κηαο εηαηξίαο επεξεάδνληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο πηζαλέο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηλήζεηο. Σέηνηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληαγσληζηψλ ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ φζν θαη κεηαμχ ζηειερψλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Ζ Θεσξία Παηγλίσλ (Game Theory) κειεηά ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. ην κάζεκα απηφ ζα εμεηάζνπκε ηα βαζηθά κνληέια θαη απνηειέζκαηα ηεο Θεσξίαο Παηγλίσλ, επηθεληξψλνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο πξαθηηθέο ηνπο εθαξκνγέο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ 28

29 πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη, παίγληα κε δηαδνρηθέο θηλήζεηο, παίγληα κε ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο, κηθηέο ζηξαηεγηθέο, θ.α. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2153 Θεωπία Κόζηοςρ Αζαλάζηνο Μπέιιαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ην κάζεκα απηφ γίλεηαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ θφζηνπο. Δμεηάδνληαη νη βαζηθέο δηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο θαη ε πνιπκνξθία ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Θεσξία ηνπ θφζηνπο. Έλλνηα θαη βαζηθέο δηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα (θξηηήξην ηνπ είδνπο, θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ, θξηηήξην ηνπ ηξφπνπ ελζσκαηψζεσο, θξηηήξην ηνπ ρξφλνπ πξνζδηνξηζκνχ θιπ). Ζ πνιπκνξθία ηνπ θφζηνπο, ην θφζηνο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε θαη ην θέξδνο, λεθξφ ζεκείνθφζηνο-θέξδνο. Γηαθνξηθφ θφζηνο, δηαθνξηθή αλάιπζε, ην θφζηνο επθαηξίαο ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, δηάθνξεο άιιεο δηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο (ην πξαγκαηνπνηεκέλν θφζηνο, ην ειέγμηκν ε κε ειέγμηκν θφζηνο, ην πξφηππν θφζηνο, ην άκεζν θφζηνο θιπ ). Παξαδείγκαηα, αζθήζεηο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2154 Οικονομική ηος Σοςπιζμού Γεξάζηκνο Εαραξάηνο, Καζεγεηήο Ηζηνξηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλφκελνπ κε έκθαζε ζηηο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Λεηηνπξγία θαη νηθνλνκηθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ κε έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ηνπξηζηηθή δήηεζε. 29

30 Δζληθνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο (Δζληθνί Λνγαξηαζκνί, Πίλαθεο Δηζξνψλ - Δθξνψλ, κε παξνπζίαζε πεξηπηψζεσλ). Ζ δηεζλήο ζπδήηεζε θαη πξαθηηθή ζηε πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ππνδνρήο. Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά: Μνξθέο θαη δνκέο ιεηηνπξγίαο, κε έκθαζε ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο ηνπ Διιεληθνχ θαη Δπξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2157 Αγοπέρ Υπήμαηορ & Κεθαλαίος Κσλζηαληίλνο πξηφπνπινο, Καζεγεηήο Δαξηλφ Δμάκελν ΚΟΠΟ: Σν κάζεκα απηφ έρεη ζθνπφ λα δψζεη, απφ γεληθή άπνςε, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ην ξφιν ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σφζν νη ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ φζν θαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα ζρνιηαζζνχλ καδί κε κεξηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ, ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγνξψλ, αλαπηπγκέλσλ θαη αλαδπφκελσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ πνιηηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αγνξψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: Βαζηθέο γλψζεηο Μαθξννηθνλνκηθήο, Δηζαγσγηθέο γλψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (φπνπ ρξεηάδεηαη, ζην κάζεκα, ζα γίλνληαη ππελζπκίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο). ΣΟΥΟΗ: Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηακέζσλ ζηφρσλ, ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε ν θνηηεηήο: Να κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα αλαιχζεη ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε, κειινληηθά, λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Να είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ην ξφιν ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 30

31 Να είλαη ηθαλφο λα αμηνινγήζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, λα ηαπηνπνίεζε ηηο ειιείςεηο θαη παξαιήςεηο ηνπ θαη, λα αζθεί θξηηηθή ζηελ (αλ)απνηειεζκαηηθή ηνπ ξχζκηζε. Να απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Υξεκαηηζηεξηαθψλ Αγνξψλ, Παγθφζκηα Σξάπεδα, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, BIS, Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη Δλψζεηο Σξαπεδψλ, IOSCO θαη FESCO, IMF θιπ), λα αληιεί θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, λα ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη, λα ζρνιηάδεη ηηο απνθάζεηο ηνπο. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: Γηεζλείο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Αγνξέο-Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηλνηνκία θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε-Υξεκαηαγνξέο θαη Κεθαιαηαγνξέο-Υξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ-Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηακεζνιάβεζε-Θεσξία Ρχζκηζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αγνξψλ- Κίλδπλνη θαη Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Αγνξψλ - Δπηηξνπή Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ-Αλαδπφκελεο Κεθαιαηαγνξέο-Αγνξέο Κεθαιαίνπ- Αγνξέο πλαιιάγκαηνο-αγνξέο Υξένπο-Αγνξέο Παξαγψγσλ-πληαμηνδνηηθά πζηήκαηα-γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ πληαμηνδνηηθψλ Οξγαληζκψλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2158 Αθληηική Γιοίκηζη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Έρεη ζηφρν λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο φπσο απηέο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνπο αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο θεξδνζθνπηθνχ θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Παξάιιεια, ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμνηθείσζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ επηηξνπψλ, θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ εξγαζίαο ζηνλ αζιεηηζκφ, βνεζά ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ σο έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο. 31

32 Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2159 ςζηήμαηα Τποζηήπιξηρ Αποθάζεων Βαζίιεηνο Βνπηζηλάο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πεξηγξαθή ησλ ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηηειηθψλ ζηειερψλ ζηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο/δηακφξθσζεο επηρεηξεκαηηθψλ εκπνξηθψλ/νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Balanced Scorecard. πζηήκαηα reporting - Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ. Θεκειηψδεο καζεκαηηθέο/ζηαηηζηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα ππνζηήξημε απνθάζεσλ. Πεξηγξαθή κεζφδσλ εμφξπμεο γλψζεσλ απφ επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα (εμφξπμε δεδνκέλσλ: clustering/classification/market basket analysis). Έκπεηξα πζηήκαηα. Αξρηηεθηνληθή θαη ηχπνη πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (πζηήκαηα ππνζηήξημεο επηηειηθψλ ζηειερψλ θαη νκαδηθψλ απνθάζεσλ). Υξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα Balanced Scorecard, έκπεηξα ζπζηήκαηα θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2161 Πποηγμένα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ Γεψξγηνο Παπιίδεο, Καζεγεηήο δηδαζθαιία (2σ/ε), θξνληηζηήξην (1σ/ε) Δηζρσξεί θαη αλαιχεη κε ηε κέζνδν ηεο δηαιεθηηθήο θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο πιεξνθνξηθήο νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά δηιήκκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Παξνπζηάδεη ηα πεξηερφκελα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ: (α) ηηο αληηθάζεηο πνπ πξέπεη λα επηιχζεη ε δηνίθεζε, (β) ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο, (γ) ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη, ηέινο, (δ) ηελ πνηφηεηα, σο θάηη πνπ πξνβιέπεη θαη πεξηνξίδεη αηζζεηά ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 32

33 Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2162 Οικονομική ηηρ Τγείαρ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζην αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πγείαο. Παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο, ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πγείαο, ε αγνξά ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ε δήηεζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θαη άιια ζέκαηα. Μειεηνχληαη ην θφζηνο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη παξνπζηάδνληαη ηξφπνη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ πγείαο. Πέξαλ απηψλ ην κάζεκα εμεηάδεη θαη ηελ θνηλσληθή απνζηνιή, ηελ θξαηηθή πνιηηηθή γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη παξφκνηα ζέκαηα. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2166 Διζαγωγή ζηην έννοια ηηρ Πολιηιζηικήρ Γιασείπιζηρ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Σν κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο έλλνηεο ηνπ παξειζφληνο θαη ησλ πιηθψλ καξηπξηψλ ηνπ. Σηο έλλνηεο ηνπ "αξραίνπ", ηνπ κλεκείνπ, ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο πφιεο. Σν Μνπζείν σο ζπκβνιηθφο ρψξνο ηεο δηαρξνληθήο παξνπζίαο ηεο ηζηνξίαο. Απφ ην "αληηθείκελν" ζην "έθζεκα". Ο ξφινο ηεο αλαζθαθήο θαη ν ξφινο ηεο πεξηζπιινγήο. Σν πνιηηηζηηθφ δηαλνχβεπκα. Ζ δηαθνξά ηεο πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο απφ ην θιαζζηθφ management. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. 33

34 Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2169 Πολιηική και Οπγάνωζη ηος Σοςπιζμού Γεξάζηκνο Εαραξάηνο, Καζεγεηήο Ζ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Πξνζεγγίζεηο ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο. Πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Οξγάλσζε, θνξείο, ζεζκνί ζηνλ ηνπξηζκφ. Γηεζλείο kai θαη εζληθνί νξγαληζκνί άζθεζεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη εζληθέο θαη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηπηψζεσλ, π.ρ. Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Π.Ο.Σ.). Σν γεληθφ πξφηππν εθαξκνγήο εζληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Ζ επξσπατθή πνιηηηθή πξαθηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηπηψζεσλ κέζα απφ ηηο ζεκαηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ρέζεηο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ (δηεζλνχο, επξσπατθνχ εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ, ηνπηθνχ) ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Οη πξννπηηθέο ηνπ πιαηζίνπ επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζε ζρέζε κε ηα λέα δεδνκέλα ηεο δηεχξπλζεο. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2170 Γίκαιο Δμποπικών εηαιπειών και Αξιογπάθων ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Δκπνξηθέο πξάμεηο θαη εκπνξηθή ηδηφηεηα: έλλνηα θαη δηαθξίζεηο ησλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ, ζπλέπεηεο ηεο εκπνξηθφηεηαο κηαο πξάμεο, ζχγρξνλεο εκπνξηθέο ζπκβάζεηο, θηήζε θαη απψιεηα ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο, νξγάλσζε ηνπ εκπνξηθνχ επαγγέικαηνο, εκπνξηθά βηβιία. Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία: αληηθείκελν θαη αξρέο ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, λνκηθή πξνζηαζία 34

35 ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, επξεζηηερλία, ζήκα επσλπκία. Αληαγσληζκφο: αζέκηηνο θαη παξάλνκνο αληαγσληζκφο, αζέκηηνο αληαγσληζκφο θαη πξνζηαζία θαηαλαισηή, πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ θαη θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, έιεγρνο ηεο ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ. Δηαηξίεο: νκφξξπζκε, εηεξφξξπζκε θαη αθαλήο εηαηξεία, έλλνηα θαη ίδξπζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, εηαηξηθφ θεθάιαην θαη φξγαλα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, έιεγρνο θαη εηήζηνη ινγαξηαζκνί, ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πηψρεπζε: πξνυπνζέζεηο θήξπμεο πηψρεπζεο, ζπλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο. Οηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή: αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, επζχλε απφ ειαηησκαηηθά πξντφληα, θαηαρξεζηηθνί φξνη ζπλαιιαγψλ, ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζπκβάζεηο απφ απφζηαζε. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2172 Γιοίκηζη Λειηοςπγιών Αλδξέαο Νεάξρνπ, Λέθηνξαο Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ππεξεζίεο θαη παξαγσγηθφηεηα. ρεδηαζκφο ππεξεζηψλ ζ έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ. Γηνίθεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ. ρεδηαζκφο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηνίθεζε θαη έιεγρνο πνηφηεηαο. Δπηινγή, αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ. Ζ ηερλνινγία ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο ππεξεζίεο, ν ξφινο ηνπ manager. Δπέιηθηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. ρεδηαζκφο δπλακηθφηεηαο. ρεδηαζκφο θαη επηινγή ζέζεο εγθαηάζηαζεο. Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο. Αλζξψπηλνη πφξνη θαη ζρεδίαζε εξγαζίαο. Μέηξεζε εξγαζίαο. Αλάιπζε πεξηπηψζεσλ (case studies) ζηα παξαπάλσ ζέκαηα. Κωδικόρ Μαθήμαηορ 2174 Υπημαηοοικονομική Οικονομεηπία Κσλζηαληίλνο πξηφπνπινο, Καζεγεηήο 35

36 Δαξηλφ Δμάκελν ΚΟΠΟ: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηελ έλλνηα ηνπ «ππνδείγκαηνο» ελφο (ρξεκαην)νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ θαη λα ηνλ εθνδηάζεη κε νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο θαη ππνδείγκαηα, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηε κειέηε-θπξίσοηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Σν κάζεκα ζα ζηεξηρζεί θαηά 40% ζηε ζεσξεηηθή αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ θαη θαηά 60% ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ζα γίλεη κε εθαξκνγέο ηνπ EXCEL θαη ηνπ Οηθνλνκεηξηθνχ ινγηζκηθνχ E-Views, γηα ην νπνίν ζα δνζεί εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Διιεληθά. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ: ηαηηζηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Μαζεκαηηθφο Λνγηζκφο (θαη νξηζκέλα Κεθάιαηα απφ ηα Γπλακηθά Μαζεκαηηθά Τπνδείγκαηα), Γηεζλείο Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, Μαθξννηθνλνκηθή (φπνπ ρξεηάδεηαη, ζην κάζεκα, ζα γίλνληαη ππελζπκίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο). ΣΟΥΟΗ: Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα, ψζηε ν θνηηεηήο, ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ λα είλαη ηθαλφο: Να δηαηππψζεη ηελ κεδεληθή ππφζεζε θαη λα ζρεδηάζεη έλαλ εκπεηξηθφ ηεο έιεγρν. Να επηιέγεη ππνςήθην ππφδεηγκα γηα έλα (ρξεκαην)νηθνλνκηθφ θαηλφκελν. Να εθαξκφζεη νηθνλνκεηξηθνχο ειέγρνπο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο εθηηκεηξηψλ, εμεηδίθεπζεο ππνδεηγκάησλ, ζχγθξηζεο ππνδεηγκάησλ, ππνζέζεσλ ππνδείγκαηνο θαη αμηνιφγεζεο πξνβιέςεσλ κε ηα ππνδείγκαηα απηά. Να εθηηκήζεη ηηο παξακέηξνπο ππνδείγκαηνο θαη λα πξνρσξήζεη ζηε γεληθή ηνπ αμηνιφγεζε. Να αλαιχζεη θαη λα ζρνιηάζεη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη λα δηαγλψζεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζην θαηλφκελν πνπ εμεηάδεη. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: Τπνδείγκαηα θαη Φαηλφκελα-Πξνζδηνξηζηηθά θαη ηνραζηηθά Τπνδείγκαηα-Θεσξία Δθηηκεηξηψλ-Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα-Σν Γξακκηθφ Τπφδεηγκα-Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα-Απηνζπζρέηηζε-Πνιπζπγγξακκηθφηεηα-Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε Υξνλνινγηθψλ εηξψλ-πξνβιέςεηο-μειέηε Καηαλνκψλ Απνδφζεσλ Αγνξψλ-Τπνδείγκαηα Ηζνξξνπνίαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αγνξψλ-Δθηίκεζε Κηλδχλνπ-Υξεκαηννηθνλνκηθή Μεραληθή-Σηκνιφγεζε Παξάγσγσλ Πξντφλησλ- Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε θαη Έιεγρν Με-Γξακκηθψλ Υξνλνζεηξψλ-Δηζαγσγή ζηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα. 36

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 21101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 21102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 21103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο. Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο. Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Αζήλα 2013 Πεξηερόκελα 1. Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ... 3 2. Η ρνιή Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση KeyCERT Specialist Δισαγωγή

Πιστοποίηση KeyCERT Specialist Δισαγωγή Πιστοποίηση KeyCERT Specialist Δισαγωγή στην Γιοίκηση Δπιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) 1. ΣΟΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2. ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΤΛΗ 3. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Να απνθηεζνύλ γλώζεηο γηα ηηο πην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ 2009 - ΑΔΠΠ ΘΔΜΑ 1ο Α. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Σηέθανορ Αζωνίηηρ & Πέηπορ Κωζηαγιόλαρ Τμήμα Απσειονομίαρ & Βιβλιοθηκονομίαρ, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Ιωάννος

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο υστημικές Προσεγγίσεις σε τρατηγικό Μάνατζμεντ στην Alouette Α.Ε. Systemic Approaches

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα Πηπρηαθήο : Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο «AQUA TRADE ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΗΥΘΤΔΡΩΝ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ : LOGISTICS

ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ : LOGISTICS ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ : LOGISTICS ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΡΖΓΟΡΖ ΥΟΝΓΡΟΚΟΤΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή Κεθάλαιο 2 Σςζηήμαηα ERP 2.1 Διζαγυγή Κάζε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή βαζίδεηαη θπξίαξρα ζηελ εχξσζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. Τίπνηα δε ιεηηνπξγεί ρσξίο πιεξνθνξίεο θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα :

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : «Σν ηκήκα Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο κε εξγαιεία δηαρείξηζεο φπσο ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ»

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ» Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ» «Γιεπεύνηζη ηηρ Δπίδπαζηρ ηυν ςζηημάηυν ERP ζηην Δπισειπημαηική Απόδοζη : Δμπειπική Έπεςνα»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα